Uit 't Poperingsche Uit 't lepe MATRASSEN n HET WEKELIJKSCH NIEUWS .Bladzijde 3. UIT POPERINGE NAAIMACHINES OPENING SOCIAAL BUREAU BEDDEVEL, la kwaliteit GESTICHT DER Z' BENEDICTINESSEN Boeschepestraat 14 - Poperinge. KRISTEN VOLKSHUIS F. C. POPERINGE - F. C. KOMEN ELEKTRICITEIT AANDACHT AUTOLIEFHEBBERS Hernieuwing der inschrijvingen voor KOLEN OOSTVLETEREN UIT IEPER GELDLEEMNGEN AAN LANDBOUWERS WATOU A LA MODE PARISIENNE VLAMERTINGE WOESTEN WESTVLETEREN ELVERDINGE STAVELE ROESBRUGGE-HARINGE BEVEREN a. d. IJZER HENNEKWEEKERS OPGELET!!! HEMNINE LANGEMARK BOEZINGE BIKSCHOTE BESELARE TE KOOP 100 VENTILATEURS ROUWBERICHTEN ROUWBEDANKING LOKER PASSCHENDALE POELKAPELLE NIEU WKERICE MEESEN WIJTSCHATE KEMMEL PLOEGSTEERT 7 September 1946. ZONDAGDIENST OP'ZONDAG 8 SEPTEMBER 1946 Geneesheer: Dr. Ryon. Apotheker: Hr. Creus. Veearts: Dr. R. Ostvr. VERKOOP - HERSTEL alle modellen Alles voor alle merken. Heet. MAELBRANCKE, Veurnestr. 36, Poperinge. (12) BURGERLIJKE STAND van 29 Oogst tot 5 Sept. 1946 Geboorten. Dcbyser Antolnez. v. Valêre en Quaghebeur Irma, Toekomst straat 39. Milleville Norbert, z. v. Al- bert en Borteel Madeleine, Berats Reke 4. Deboeverle Claude, z. v. Ju- liaan en Tittel Jon Slmonne, Berats Rcke* 110. Vasseur Martin, z. v. André en Heyman Maria, Renlngelst- steenweg 55. Huyghe Marlette, d. v. Joseph en Thuylie Magdalena, Elverdin- gestw, 10. Gantols Willy, z. v. Mau rice en Van Peperstraete Maria, Abeel e- 6teenweg 24. Loonls Jeannlne, d. v. Andrê en Du- fjou Allee, Roesbrugge-Harlnge. Vim- damme F-ozanne, d. v. Antolne en De- ramoudt Yvonns, Voormezele. Inion Rosa, d. v. Gerard en Sergier Maria, Westvleteren. Callllau Rita, d. v. Joseph en Ollevler Maria, Vlamertlnge. Overlijdens. Gheus Maurice, 53 J., echtg. v. Danneel Irma, Berats Reke 17. D'hondt Nestor, 48 j., echtg. v. Van- denbussche Rachelle, Leenestr. 3. Butaye Prudence, 83 J., echtg. v. Ste- verlynck Henri, Koelstraat 37. Huwelijken. Clarlsse Andrê. z. b. Reningelst en Vandooren Ivonne, z.b. v. Poperinge. Neyts Frans, autogelei der en Franck Julia, z. b., b. v. Pope ringe. Vuylsteke Valère, bediende, v. Dlksmuide en VandewallMai'le-José, B.' b., v. Poperinge. Huwelijksbeloften. Lefever Alidor, Bchildersgast en Dumelle Helena, huis houdster, b. v. Poperinge. Desagher Gery, tabakbewerker en Druant Joanna, B. b., b. v. Poperinge. Ostyn Albert, landb., en Verdonck Agnès, z. b., b. v. Poperinge. Creus Gilbert, handelaar, en Ostyn Yvonne, z. b., b. y. Poperinge. 26 HOPPEPLUKKERS DOOR VOEDSEL ONGESTELD TE POPERINGE Wol - Flocon - Bedde-coutlls Gewatteerde Spreien - Sargiën. Bij E. DOBBELS, Tel. 248, (25) Bruggestraat 3, POPERINGE. PRIESTERS VAN DE WEEK St-Bertinuskerk: E. H. Veys. St-Janskerk: E. H. Vandenberghe. O. L. Vrouwkerk: E. H. Vandninberghe, St.-Bertinuskerk: E. H. Veys. E. P. ADR. CAPPOEN GAAT NAAR DE MISSIE Dezen Zondag 8 September zal E. Pater Adr. Cappoen, onzen stadsge noot die binnen een drietal weken afreist snaar de verre Missies van Transvaal, in de St Janskerk predi ken binst al de Missen. Hij zal TJ zekerlijk spretosn over liet Missiewerk in verre landen, dat tan onze Missionarissen zooveel last m kommer en voor zoovel-en reads den dood bracht, maar zal U wel licht ook uw steun vragen voor dit Schoon en edel werk. Wij twijfelen er niet aan dat de ge- loovigen hem mild zullen gedenken bij de omhaling welke binst de Mis sen zal wordien gedaan. Wie Zondag niet in de St Janskerk aanwezig zal sijn kan aan E. Pater Cappoen ook persoonlijk zijn junst overhandigen. AUen zijn thans weet aan den lioppepluk Zooals telken jare bad Zondag 1.1. landbouwer Herreman Engelbert, wo nende Watousteenweg, te Poperinge, een 30-tal hoppeplukkers aanvaard om voor -hem zijn hop te plulklcen. Allen waren van de streek Klerken- Houthulst. Om te voorzien in hun onderhoud had hij een paar dagen voordien, een varken van circa 200 kar. geslacht, maar had verwaarloosd net geslacht vleesch te doen keuren door een vee- ar. ts. Met de kop en amdere dealen van het dier had de landbouwster hoofd- vleesoh vervaardigd, dat Zondag mid dag aan de aangeworven hoppepluk kers voorgeschoteld werd, en smake lijk werd naaa- binnen gespeeld. De landbouwster zelf -had bij bet snij den er wat van geëten. Na den middag trokken de meeste der 'hoppeplukkers naar stad, de eene naar de cinema, de andere om wat in de stad rond te wandelen. Rond 17 1/2 uur warden enkele on der hen die zich naar die Cinema- Palace had/den begeven onpasselijk en moesten zij onverwijld naar het O. L. Vrouw Gasthuis overgebracht worden. Hun aantal naan snel toe zoodat er ten slotte 26 in totaal ver pleging moesten ontvangen in het Gasthuis. De HH. Dokters Fieri zocr.e en Vantomme spanden al hun krach ten in om hen te redden. Het bleek dat allen ongesteld werden door ge bruik van oo een of andere wijze besmet voedsel. Een zestal dier plukkers bleken er bijzonderlijk erg aain tee, namelijk de genaamden Vermotie Marcel, Ver mots Jozef, Vam lamme Elisa, Van- halewyn Madeleine, Depoorter Cla ra, Dekelrsgietier Marie en Onraedt Willy; detze laatste, een jongen van 12 jaar verkeerde in levensgevaar. De boerin werd eveneens cnpasse- selijk maar lichtjes. Slechts twee per sonen die ook van het hoofd vleesch gegeten hadden werden niet ziek. Maandag morgen hadden de zie ken, op een 6-tal na, hun ongesteld heid,docr de hen verleende genees kundige zengen, reeds overwonnen en 's avonds konden allen reeds het O. I,. Vrouw Gasthuis verlaten, daar alle gevaar voor hen geweken was. Ook de 12-jarige jongen, die den Zon dag avond met de laatste H.H. Sakra- menten werd bediend', was buiten alle gevaar. Thans zijn allen weer aan den hoopepluk bij landbouwer Herreman. Door ide gezondheidsdienst van Brugge, die ter plaatse kwam. wer- dien deelen van hst voorgeschoteld hoofdvtoesch alsmede stukken van het geslacht varken, medegenomen voor verder onderzoek. Landbouwer Herreman deed al de levende stuks van zjjn veestapel onderzoeken door esn veearts, doch geen enkele werd besmot gevonden. Alles is d,us nog gelukkiglijk tem beste afgsloopen. BINNEN KORT van het STOFFENHUIS IN DE GOUDEN SCHAAR CREUS-LEYS, 58 Gasthuis straat, POPERINGE. (649) miVWWIWWUIiVtAAitAAMWW TUINBOUWTENTOONSTELLING Op Zondag 8 en Maandag 9 Sep tember wordt een tuinbouwtentoon stelling gehouden in de ruime lokalen van het Hof van Commercebij A. Ostjn, Casselstraat. Deze tentoonstelling geldt tevens als prijskamp voor de leden-liefheb bers voor groenten, fruit en bloemen. Op beide dagen open van 9 tot 19 Uur. TIJD GEWONNEN IS GELD GEWONNEN! Voor uiwe sociale en fiscale verplichtingen, wendt U tot het eenige wettelijk erkende van de streek, aangenomen bij Min. Besluit v. 7 Maart 1946, onder Nr 516. O. L. Vr.-Kruisse 16, Poperinge. ROGER CLAUS, Middenstandssecretaris. (621) GROOTE KEUS VAN: SCHRIJFBOEKEN STUDENTENBOEKEN en allerhande SCHOOLGERIEF aan nieuwe prijzen. bij SANSEN-VANNESTE, (401) Gasthuisstraat 15, Poperinge. NAAR CONGO Heden Zaterdag 7 September ver trekken per vliegtuig' naar Congo on ze stadsgenooten Mr en Mevr. Joseph Moyaeit-Becuwe, alsmede hun kin deren Agnès, Rita, Marc en Chris- tiane. Hun c-udsbe zoom blijft in ons land om zijn studiën in de genees kunde voort te zetten aan die Leu vens che Hocgeschool. Jaren reeds voor den oorlog was Hr Jos. Moyaert naar Congo getrok ken maar dcor den oorlog was het onmogelijk alhier zijn Familie te ver voegen, dit tot vóór enkele maanden. De Familie J. Moyaert-Becuwe-ves tigt zich te Lusuku-Luputa, in het gebied van Sankuru. Wij wenechen hen een goede reis en igoed heil in Congo. DUIVENUITSLAGEN BRETEUIL. 187 Duiven; snelheid 1* duif: 1000,72 m. Uitslag; 1. De- lava Kamiel; 2. Clabau Henri (Pot.); 3. Dupont Gebr.; 4. Devos Remi; 5. De- scheemaeker Fr.; 6. Desagher Jozef; 7. Wed. Decorte Kamiel; 8. Descamps Achlel; 9. Hauspie Albert; 10. Gadeyne Gaston; 11. Desagher Jozef; 12. Suffys- Denuydt J.; 13. Gadeyne Gaston; 14. Bafcop Robert; 15. Devos Adrlen; 16. Handpoorter Hilalrc; 17. Laheye Nes tor; 18. Descheemaeker Fr.; 19. Geldhof Cyrlel; 20. Desmadryl Maurlts. In het Westland. Stad Poperinge ROND DE DUIVENVERKOOPING DOOR Hr J. DESAGHER UIT POPERINGE op Zondag 22 September 1946 In de Maatschappij De Verbroede ring», waar nooit min dan 700 A 800 duiven vliegen beneden Parijs; en 300 ti 400 boven Parijs; was Desagher Jozef ln: 1937: 1*' Kampioen beneden Parijs. 2® boven Parijs. 1938: 1® beneden Parijs, 3° boven Parijs. 1® op Dourdan en 3* met de Jonge duiven. 1939: 2® beneden Parijs. 2® boven Parijs, 1® op Dourdan. In 1945 van Ronse tot Arlon: 96 prijzen met de oude duiven; 101 prjlzen met de Jonge duiven. In 1946 tot 2 Oogst: 199 prijzen. Voeg daarbij de talrijke serieprijzen. Crell van 5 Mei - gesubsidieerde vlucht: Met 12 duiven: 9 - 21 - 51 - 72 - 101 - 108 - 132 - 139. Orléans 23 Juni: Met 14 duiven: 7 - 14 - 15 - 16 - 26 - 29 - 37 - 38 - 51. Tours 30 Juni: Provinciale gesubsidieer de vlucht: Met 4 duiven; 4 - 25 - 33. Dourdan 30 Juni, ln Vlamertlnge: Met 6 duiven: 1 - 3 - 10 - 11 - 15~- 30. Angoulème 10 Juli: Nationale vlucht; Met 2 duiven: leper: 2®. - Kortrljlt; 7®. Nationaal: 19". Crell 21 Jult: Met 10 duiven: 1 - 2 - 3 - 9 - 17 - 20 - "2 - 45 - 48. Dit zijn eenige uitslagen onder de tal rijke overwinningen van het ras De sagher. Westlandsche liefhebbers, allen naar Poperinge) Op 15 September: Naar de tentoon stelling der oude duiven. Op 22 September: Naar de verkooplng. Iedereen verwacht. Iets koopen van dit sterke ras is zich een kam pioenstitel verzekeren ln de nabije toe komst^(613) bij V. SANSEN-VANNESTE Poperinge, KOSTSCHOOL EXTERNAAT Toelatiragsteef tijdMiddelbare Af- deeling, Beroepsschool en Handels- afdeeling, voorbereidend, jaar. 12 j.; eerste jaar: 13 j.; Leerwerkhuis: 14 j. Men gelieve de leerlingen op tijd te laten inschrijven. De leergangen van. de Middelbare Afdeeling: Beroeps- en Handclsaf- deeling, alsook van het Leerwerkhuis, herbeginnen op 12 September. - De Namiddagleergangen vangen aan op 25 September. - De cursus in Modes begint op 17 Sept._ 1i PENSIOENKAS Iedere Zondag, zitdag voor de pen sioenen, van 9 tot 11.30 uur. ZIEKENBOND Uitbetaling alleen den Dinsdag en Vrijdag van leder week van 9 tot 11 u. ALLEN NAAR PROVEN Zooals we verleden week zegden, zul len er op morgen Zondag 8 Septem ber 1946, te Proven, grootsche feeste lijkheden plaats grijpen ter gelegenheid der wijding van de grot van Lourdes, die door de dankbare Provennaars op gericht werd om onze Hemelsche Moe der te bedanken voor de bekomen gun sten binst de bange oorlogsjaren. Wc doen een warmen oproep aan al onze leden, om op d"ze plechtigheden aan wezig te zijn. Daarom alle Kristen Werklieden, als een man op post te Proven. HIER DE KAJOTSTERS! Al gehoord Ja Op 8 Septmeber houden wij, de kat- Jotsters, doorheen gansch het land de «Groote V.K.A.J.-Dagomdat we iets te zeggeen hebben: Aan leder jonge arbeidster: «Dat ze Iets grootsch te doen heeft in de we reld Aan heel ons volk: Lang genoeg wordt het meisje en de vrouw voorge steld als een speelding of... een goed koop reclame-artikel Wij willen meer eerbied en waardee ring afdwingen voor het arbeidsmeisje, dat nu en vooral morgen een belang rijke taak zal vervullen ln de maat schappij Op S September: Luister allen naar B.N.R.O. (Brussel Vlaamsch) om 13.30 uur. Lees allen het speciaal nummer Jeugd en Arbeid K. W. B. Wie klaagt er niet over den heden- dr.agschen zedelijken nood onzer arbei- dersmenschen en wat doen wij om in te gaan tegen dezen nood? Als leder kristen arbeider lid moest worden van den K.W.B, (Katholieke Werklieden Bond) dan zou men er kunnen toe komen met een macht ln de bres te staan tot de verheffing van onzen ar beidersstand. want wij arbeiders mo gen niet blijven denken dat wij maar goed zijn om de koelies te zijn van de maatschappij; ook wij hebben recht op eerbied en recht en dat alleen zul len wij bekomen door onszelf te vormen cn te verheffen. Daarom, wordt Ud van de K.W.B.die ons ln dien zin leidt en opvoedt. TOONEEL Op Zondag 6 en Maandag 7 Octo ber steekt onze tooneelmaatschapplj In Deugd en Vreugd van wal metLevens strijd van H. Ter Scheggert Jr., so ciaal drama ln 3 bedrijven. Van nu af regelt leder liefhebber van goed tooneel zijn dagen naar die datums. HEDEN ZONDAG 8 SEPT. - TERREIN KOUTER - BEGIN 3 V. II« PROVINCIAAL INGANG: 10 FR. TRIBUNE: 12 FR. STATIEKERMIS De statiekermis kerudie een groet sukses. Zondag en Maandag was er telkensveel volk. Jammer dat Zon dag er zoo weinig rennere ingeschre ven waren voor de velokoers, die niet temin onder de 5 deelnemers hard be twist werd en voigemdcin uitslag gaf lo Meersman, 60 Kim: in 1 u. 55; 2° Jaecks op 2 lengten; 3° Larsens, op 4 minuten; 4" Minne en 5® Deleye. Het concert gegeven Zondag avond door de Kath. Harmonie Ste Ce- ciia, onder de kunstvolle leiding van Hr. J. Wynsberghe, werd puik uitge voerd en oogstte dan ook veel suk- ses. Maandag avond was het de beurt aan de Kon. Phitharmonie, die, onder ■die kundige leiding van Hr Mor eau, eveneens ean flinke uitvoering ten beste gaf, wtike door het publiek fel genoten werd. Het vuurwerk viel ook zeer in den smaak van de toeschouwers. Alle andere vermakelijkheden had den veel deelnemers en toeschouwers aangelokt, De inrichters hebben dan ook ©ere vain hun werk gehaald. Vrienden en Kennissen, voor uw Elektrische Installaties en Water leidingen, Herstellingen, enz., enz., wendt U in volle vertrouwen tot toet HUIS JOZEF CHAERLE-TOP, Abeelesteenweg 36, Poperinge. Elektrische motoren, strijkijzers, wasohanachines, lampen, enz. Alles aan officieele prijzen. Met dank op voorhand. (602) K. S. A. - JONG - VLAANDEREN Jongknapen Poperinge Op Dinsdag 10 September te 19 u. 30 in «De Katholieke Kring» bie den de Jongknapen hun Oudere en Familieleden een feestavond aan. Deden van de mannelijke en vrou welijke vertakkingen van 'heit J.V.K. A., alsook de laden van het Mannen- verbond zijn ©r verwacht. We hopen dat alle K.A. vrienden deor hun aan wezigheid hun sympathie voor die wezigheid hun sympathie voor de kleinsten uit onze rangen, zullen be- THEO PRINZIE-ROOM, kleerma ker, Peperstraat, brengt zijn geachte kliënteel ter kennis dat hij van he den af van woonst veranderd is op volaend adres: CASSELSTRAAT 2, POPERINGE. (650) AANRIJDING Dinsdag j.l. werd, even voor den middag, in de Gasthuisstraat, recht- ov:r Skindles-Hotel, de aldaar stil staande stootkar van A. D. door een. voorbijrlidenden vaswagen aangere den en de trainen gebroken. Laat U insohrijven veer AUTOBANDEN bij GYTHIEL V. cn A. Station Morris M. G. Duinkerkestraat 26, POPERINGE. Nieuwe -Auto's - Jeeps - Legerauto's. Spoedige^en zekere bediening. (6'54) NAAR HET MIDDEN STANDSCON GRES TE BRUSSEL Op Zondag 8 September vertrekt uit Poperinge een autobus naar Brussel kwart vóór 7 uur. (vergadering Katho lieke Kring, Bertenplaats.) Aankomst te Brussel te 10.30 u. Bezoek aan de stad. Te 13 u. deel neming aan de massabetooging. Te rugkomst uit Erussel te 20 u. De inschrijving bedraagt 100 fr. Ge lieve u onmiddelijk te laten inschrij ven op het Secretariaat: O. L. Vr. Kruis- se, 16, Poperinge, Tel. 296. TWEEDE VERJAARDAG DER BEVRIJDING ONZER STAD UIT DEN OORLOG 1940-1945 Het Stadsbestuur van Poperinge noo- digt de bevolking onzer stad uit tot het vieren der herdenking van de bevrijding onzer stad van het juk van de Duit- sche overweldiging, welke door het Poolsche Leger verwezenlijkt werd op den Woensdag 6 September 1944. Te dezer gelegenheid wordt er op Zon dag 8 Septemberom 9 uur voormiddag, in St Bertinuskerk een H. Mis opge dragen tot lafenis der zielen van de ge vallen slachtoffers der bezetting, alwaar alle weldenkende medeburgers üitge- noodigd zijn. De Maatschappijen der stad worden vriendelijk verzocht eene afvaardiging naar deze Plechtigheid te zenden, met vaandel, om in de kerk plaats te nemen en het vaandel vooraan binnen het koor te plaatsen. Om 3 uur vergadering aan de Statie voor alle leden van 't Nationaal Blok. Optocht. Om 4 uur: Spreekbeurt aan het Standbeeld. De Inwoners der stad worden ultge- noodlgd, tot blijk van deelneming, hun ne huizen op dien dag te bevlaggen. Poperinge, den 28 Augustus 1946. Namens het Schepencollege: Bij bevel: De Secretaris, U. Couttenier. De Burgemeester, Dr J. Van Walleghem. bij: CLOVIS CUVELIER-LEBBE, Iepersteenweg 84, Poperinge. OPENING VAN HANDEL IN KO LEN EN COKES. Huis van ver trouwen. Spoedige en verzekerde bediening. (595) HONDENCLUB 'T WESTLAND Op ZONDAG 8 SEPTEMBER 1946, van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u., Officieele Ringwedstrijd voor afge richte Honden, tweede en derde ca tegorie, ingericht door den Honden club 't Westland», op hot oefen- plein «De Vetten Os», Bertenplaats. 2.000 Frank prijzen en verschillen de premiën, verdeeld als volgt: 400, 350, 300, 250, 200, 150, 120, 100, 80 en 50 frank. Officieele keurder: M. Ego Robert, uit Kortrijik. Inschrijving te sturen tegen 2 Set>- temiber 1946, aan het Secretariaat Ieperetraat 118, Poperinige. Prijs der inschrijving: 25 frank. Ingang: 10, 20 en 30 frank. VERLOREN EN GEVONDEN Verloren bruin lederen, brieven tas ch •eieaiEelvighri'diskaiartbos sleutels aan ring; mot-oplaait Nr 15952; bruin lederen brtevenitasch papieren en geld; armbandhorloge. Gevonden zwart lederen kinder- sohoentje; ring; gordelriemtros sleu tels me» o.m. speciale sleutel; werk- kontrakt: huist! eiursleuteL Inlichtingen ten politieburcele. FILMLEIEKING Ciné Royal. PARADIS PERDU met Pern. Gravey en M. Presle. Melodrama. - Voor volwassenen met voorbehoud. Ciné Palace. LE CHANTEUR DU BAGNEmet M. Oberon en J. Oarrick. - Filmleiding niet afge geven. Kermis 1946. Zooals beloofd, geven wij hieronder een volledig relaas van alle feestelijk heden en wedstrijden gegeven ter ge legenheid van de kermis. Onze kermis wordt dit jaar ingezet met een uitstap van de plaatselijke muziekmaatschap pij op Zaterdag 7 September, te 6.30 u. Op Zondag 8 September is er een groote duivenprljsvlucht uit Breteull. Na de hoogmis, concert door de muziek maatschappij op de marktplaats. Te 2.30 uur prijsschletlng aan de staande pers Op Maandag 9 September, te 10 uur, plechtig JaargetUde voor do overleden Parochianen. Na het Jaargetijde, con cert door de plaatselijke muziekmaat- ZONDAGDIENST De Apotheek van den Heer Seys, Dlks- muldestraat. is alleen open óp Zon dag 8 September, NATIONAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKREDIET Openb. Instelling (K.B. v. 30-9-'37) WAKMOESBERG 65 - BRUSSEL. Tel. 17.52.48. Voordeelige voorwaarden, aangepast aan ieder geval (geringe kosten). Bijzon der voorwaarden voor oorlogsgeteisterdc landbouwers. Rentevoet 2 voor de leeningen toe gestaan krachtens de Besluitwetten van 30-11-44 en 12-6-45. Aangen. gewestelijke vertegenwoordigers: GHESQUIERE A., 26, Maria van Bur- gondlëlaan, Brugge. DEVOGHELAERE M.. 114, Roeselarestr., Moeskroen. VANDEN WEGHE A., 13, Hendrik Con- scienoestraat, Roeselare. SINNAEVE M., 2, Gasthuisstraat, Diks- (372) muide. St Jozef's Klooster jubileert. In 1843 kwamen de Eorw. Zusters van. den H. Jozef naar Wa-tcu, om er rich te 'gelastten met het onderwijs en de Christelijke opvoeding der meisjes. Ze namen hun intrek in de gebou wen die door Z. Eerw. H. Kan. Ma rsman iten dienste gesteld werdlan voor het Katholiek onderwijs. Wo ning. kapel en 'klassen stonden in de Fopermgestraat, waar thans de ge meenteschool hare lokalen heeft, In 1879 kwam dë ongelukkige schoolwet en de Eerw. Zusters werden uit wo ning en schooi weggejaagd, het al lerheiligste werd in eeo treurige pro- ssiesbest naar de parochiale kerk overgebracht, wat hevige aandoe ning onder de Katholieke bevolking verwekte. Liefdsrijk opgenomen dinar Jufr. Depuydt, verbleven die Zusters eeni- gsin tijd cp de kleine markt, en ga ven er onderwijs tot zij zich in 1881 koniden vestigen in dis Itoustoruigge- straat waar zij nu nog hunne school hebben. In 1943 kon het jubileum niet ge vierd worden; 't was oorlog en juist dat jaar werden de Eerw. Zusters uit school en woning verdreven en moesten, in plaats van te jubileeren, zelf een enderdak zoeken en voor ncodlokalen ziorgen, om het onder wijs voort ts zetten. Nu werd gejubileerd. Een plechti ge Hccgmis, met gelegenheidssenncen door Z. Esrw. H. Kan. Mahisu, Vicaris Generaal, waarna te Deum cm God te darken om al rijne weldaden, door tusscherikomst der Eerw. Zusters van Watou, geschonken. Daarna feest in 't klooster, nagen Zusters, oorspron kelijk uit Watcu, waren er tegen woordig en hadden zoo gelegenheid ■ter plaatse hunne talrijke familie leden ts begroeten. Watou dankt de Eerw. Zusters om al het goadie, hier door hen gedaan gedurende meer dan een eieuw, en 'bid t God om zegen voor hun verder werk. Burgerstand Augustus 1946. Geboorten. Lieven Gilberte, d. v. Michel en Butaye Magdalena. Goudeseune Georgette, d, v. Alidor en Leyzier Maria. Brutcaert Mag- da, d. v. Marcel en Cauwelier Mar garita. Hespeel Bernadette, d, v. André en Brijsbaert Dfnise. Le- moyne Joseph, z. v. Maurice en Ruc- kebusch Angela. Huwelijk. -D'Arras Daniel en Vandsnsteendam Martha, b. v. Watou. Overlijden. Soen Palma, 55 j., or.geh.uwd. Tijdelijk werkonbekwaam. Hr Dem., landbouwer, Abaelestraat werd tij dsns het binnenvoeren van dien ocgst dcor een hooivoak aan de hand gekwest. Dsktershulp moest in- geroeipen worden. Hr Dern. zal een tijd werkonbekwaam zijn. Duïvenuitslag Breteuil. 78 Duiven 1® en 2® Buseyne Maurice; 3" D'Hooghe Maurice; 4" Pastijn Ernie! (Haring-a); 5® Maarten Joseph; 6" Bordeyne Emiel; 7» Val- laey Pascal; 8® Vallaey Pascal: 9" Neudt Maurice (Haringe)10e Dc- calf Prudent. Algemeen© rangschikking: le Maerten Joseph 533 punten; 2® Goudeseime Jerome 569 p.; 3'Oorceel Albert 552 p.; 4® Goudeseune Valére 433 p.; 5e Van acker Albert 415 p.; 6° Dambre Paul 332 p. met 53 prijzen; 7" Vaiaey Pascal 332 p. met 36 pr.; 8° Maerten Arthur 328 p.; 9e Decalf Prudent 307 p.: 10» Plan eke Gerard 201 p. Honderdjarig Jubileum. Verslag van de viering van het honderdjarig bestaan van het St-Jo- sephsklocster te Watou volgt toeko- mandfe week. BURGERLIJKE STAND van 27 Oogst tot 2 September 1946 Geboorten. Popelier Luc, Meenen- steenweg 117. Six Marie, v. Watou. schappij. Te 4 uur groote velokoers voor IHuyghe Clara, v. Langemark. Pe- parochlanen; 80< fr. prijzen; lnschrlj- tilllon Pranclne, Korte Torhoutstr. 20. ving bit Almé Stekelorum; aankomst bij Platteeuw Jacques, v. Zillebeke. André Sinaeve en prljsdeellng bij André Vandevoorde Claudlne, v. Ploegsteert. Deroo. Depoorter Magda, v. Langemark. Bos- Op Dinsdag 10 September, te 4 u„ sue Ghlslaln, Rljselstr. 125. Masson trabolling blJ Valeer tenspra.n,gp; 200 fr. Frans,_v. Rentage. Roegiers Oswald, HET HUIS AUCE VAN IIOLLEBEKE laat haar kliënten weten dat zij werk aanvaardt als vóór den oorlog. - De schoonste modellen worden gemaakt in alle kleuren en kwaliteit. Alle herstellingen, worden aanvaard. Veranderingen zoo schoon als nieuw. Spoedige bediening. Bij voorbaat bes ten dank, (596) Iepcrstraat 52, Poperinge. DIEFSTAL In den nacht van 30 op 31 Augus tus j.l. werden 11 konijnen, van 1 'A tot 2 kgr. ieder, gestolen door onbe kenden, ten nadeele van landbouwer Maurice Louwagie, Woesbensteenweg. De Rijkswacht stelde ©en onderzoek in. BEVOORRASINGSDIENST Inbrengen der melkzcgels De melkveehouders dienen de melk- zegels ln te brengen ten stadhuize op Maandag 9 September 1946, 's voormid dags. Uitreiken van nieuwe kolenkaarten De nieuwe kolenkaarten zullen wor den uitgereikt als volgt: Donderdag 12 September 1946: 's Voormiddags: Nrs 1 tot 1600. 's Namiddags: Nrs 1601 tot 3200. Vrijdag 13 September 1946: 's Voormiddags: Nrs 4001 tot 4500. De kaarten van gezinshoofd van nlet- eetbare producten moeten worden voor gelegd. Uitreiken van schoenzegels De houders van kaartan van nlet- eetbare producten, eindigende op een der cijfers 2 of 0, kunnen een blad schoenzegels ontvangen, tegen voorleg ging hunner rantsoenkaart, op volgen de dagen en uren: Donderdag 12 September 1946/ 's Voormiddags: Nrs 1 tot 1600. 's Namiddags: Nrs 1601 tot 3200, Vrijdag 13 September 1946: 's Voormiddags: Nrs 4001 tot 4500. Burgerstand, m. Augustus. Geboorten. Cappelle André, z. v. Julien en Julia Vansevenant. Bil- liau Maria, et. v. André en, Louise Fauvercq. Cveriijdens. Cappelle André, 3 uren, z. v. Julien en Julia Vanseve nant. Schoonaert Léontine, 63 j., ■huish., echiig. v. Remi Raekelboom. Huwelijken. Vand«maele Cyrille, ragiearbeider, en Imbrechts Simons, z. 'b. Brugigeman Joseph, beenhou wer, en Vanidatwme Alice, huishoud1- regentes. Desodt Joseph, autoge- lercter, en Dslplaecie Madeleine, z. b. Vervalle Maurice teekenaar, en Berlamont Andiréa, z. 'b. Poisson- nier Raymond', timmierm-an, en Hof- lack Godelicve, winkelierster. Oha- pelle Daniël, onderwijzer, en Coene Martha, e. b. Neg iets over den tooneelavond. Zondag laatst trad hier de pas ge stichte tooneelgroep Jong en Blijvan het gewest Wiktagshorde der K.S.A. Jong-Vlaanderen op. Door hun bezielend spel brachten zij de Woestenaren waar lijk een heuglijken avond. Hiervan ge tuigen ten andere de groote opkomst en de flinke toejuichingen vanwege het publiek. Het afwisselend programma en de perfecte uitvoering brachten de aan gename verrassing voor eiken toeschou wer. Wij wenschen de flinke groep volle wtad ln de zeilen, veel succes en tot weerziens. Be voorradingsberi chten Maandagvoormiddag. Inbrengen der zeepzegels A3, B3 en C3 door de Winkeliers. Dlnsdagvoormlddag van 9 tot 12. Uitreiking van nieuwe kolenkaarten aan de gezinnen van 1 tot 3 personen. Dinsdagnamiddag. Voor de overi gen. De kolenkaarten worden ultgerellkt op voorlegging van de geztashoofdkaart en de Eenzelvlgheldskaart van het ge zinshoofd. De verbruikers moeten zich laten Inschrijven bij een kleinhandelaar naai' keuze, vóór 15 September 1946. De telaatkomers loopen gevaar hun Rantsoen voor 1 maand te verliezen. f SCHOONE KEUS van nieuwe NAAIMACHINES voor huishouden, zig-zag. Kleerma- kere,- Schoenma kei's-, Leder- en EakstopmiacfhtniDS. Met volledige waarborg. - Herstellin gen aller merken. - Vervangstukken. - 16 CIIONORÊVAN LERSBERGHEnwben en c'et^'e_ tosgelaten m prijzen. Te 7 uur groote prljskaartlng bij Wed, Deneekere; 1.000 fr. prijzen. Op Woensdag 11 September, te 4 u.. prijsschletlng voor de leden van de maatschappij. Te 6 u. prljskaartlng bij Henrl Lesage; 203 fr. prijzen, plus het lnleggeld Op Donderdag 12 September, te 10 u., plechtig Jaargetijde voor de gesneuvelde soldaten en burgers der gemeente. Te 4 u. groote velokoers voor parochianen; 800 fr. prijzen; Inschrijving bij JEd- mond Longuevillc en aankomst bij Ca- miel Talpe. Te 7 u. zakloopen voor yplwassenen, met 200 fr. prijzen. Daar na lepelkoers en appeltjesnap voor Jon gens beneden de 14 Jaar; voor leder wedstrijd 250 fr. prijzen. Dan volgen groote loopkoersen voor alle liefhebbers der gemeente, reet 500 fr. prijzen. Op Zondag 15 September «Koekezon- dagte 6 uur, prljskaartlng bij Wed. Vsllaeys, 200 fr. prijzen plus het lnleg geld. Op Kermiszondag ls het verboden te dansen na 23 uur, on de andere kermis dagen na 24 uur. De chareltjesdans Is ten strengste verboden. Wees uiterst voorzichtig gedurende de wedstrijden, want het gemeentebestuur en het In richtend komltelt zijn niet verantwoor delijk voor gebeurlijke ongevallen. Duivenuitslagcii. Prijsvlucht uit Arras: 1. Dekeyser Maurice, Pollinkhove; 2. Ryon Louis, Oostvleteren; 3. Santy Gerard, Elver- dinge; 4. Maertens Jules, Elverdinge; 5. en 6. Borry Arthur, Loo; 7. Dekeyser Maurice, Pollinkhove; 8. en 9. Neudt Georges, Pollinkhove; 10. en 11. Alle man Arthur, Oostvleteren; 12. Vangre- veling Ch., Pollinkhove; 13. Merlevede Jeroom, Oostvleteren. Aan alie duïvenliefhebbers. Ter gelegenheid van de kermis richt de plaatselijke duivenmaatschappij Mlddenbondgevestigd bij A. Alle man, een groote kermnvlucht in uit Breteuil, op Zondag 8 September. Er zita 500 fr. gratisórijzen, aangeboden aan alle eerlijke liefhebbers, wonende ln den gewonen omtrek van den bond. De gratisprijzen worden verdeeld onder alle liefhebbers die lid zijn der maat schappij en ten minste drie maal ge speeld hebben ta bet Jaar 1946. Mooie uitslag. Me], Paula Huyghe, slaagde met On derscheiding in Vakleergangen en be haalde de 4° plaats cp 19 in het 2» jaar van de Beroepsschool der Zusters Bene dictinessen, te Poperinge. Hartelijke gelukwenschen. Bevoorradingsnieuws. Afgiftebcwijzen en machtigingen zul len uitgereikt worden aan de bakkers en de winkeliers op Maandag- en Don derdagvoormiddag -Kolenkaarten, melkzegels en zegels aan T.B.C. zullen Woensdagvoormiddag vanaf 7 uur (niet 9 u.) uitgereikt wor den. De kaarten van gezinshoofd dienen voorgelegd te worden voor de kolen kaarten Onmiddellijk na ontvangst van de kolenkaarten, dienen deze afgegeven te worden aan de kolenhandelaar waar men wenscht ingeschreven te worden, die 2= zal afstempelen en onmiddellijk het deel dat bestemd is voor den ver bruiker, teruggeven. Het ls ten strengste verboden het deel dat voor den verbruiker bestemd ls, bij den .kolenhandelaar in bewaring te geven. Zegels aan grensarbeiders zullen Donderdagvoormiddag uitgedeeld wor den, samen met de machtigingen voor fietsbanden. Er dient een verklaring, die niet ouder is dan 8 dagen, van den werkgever voorgelegd te worden. Tooneel Morgen Zondag 8 cteaar, houtfc de K. S. A. Tconseita-ina' «Jong en Blijte 7 uur eon Prachtigom Too neelavond. De volgend© stukken wor den opgeveerd Gediesealtosrdi» corlogsdramma De erfenis van tanta -Befe larade- blijspei en Kolonol-Poerpctblij spel. Da bswaners der omliggende ge- meiaritan wordon tatgenoodïgd. Kaarten (10 ar 12 fr.) bij Leopold Boussemaieira, Stavele. Uitslag der Tombola ten* voordeele van de Muziekmaatschappij. De namen tusschen haakjes zijn de personen die den prijs welwillend schon ken en waar hij dan ook kan bekomen worden. Het cijfer dat komt voor dén prijs is het winnend nummer. 120: Verken (Duchène M.); 31: Hesp (Delanote A.); 274: Slaapkleed (Samoey C.); 132: 50 Kgr: kolen (Wed. Van- straceele); 91; Fleseh cognac (Samyn. G.); 198; Bak «Extra» (Vercruyce O.): 6: Bak «Extra» (Peys F.); 86: Bak «Extra» (Peys F.); 453: Cabaret met twee filters (Qutaten A.); 150: Flesch wijn (Wed. Camerlynck); 128: Flesch wlin (Wed. Camerlynck); 217: Flesch wijn (Wed. Camerlynck); 295: Flesch parfum (Maes E.); 488: 2 konijnen (Mr Griffier); 191: Konijn (Vltse Ge rard); 79: Paar halve zolen (Duchène M.); 276: Paar halve zolen (Dcstads- baeder C.): 326: Schoenwaren ter waar de van 1Ó5 fr. (Parent L.); 94: Koppel dulveujongen (Samoev Odlel); <>24: Pond tabak (Lamote H.); 9: Kilo ton gen (Clauw Frans) Duivenvlucht. Breteuil van 29 Oogst: 1. Remmerie Georges, Roesbrugge; 2. Sohier Louis, Krombeke; 3. Muylle Marcel, Beveren; 4. Clays Georges, Beveren; 5. Mahieu André, Proven; 6. Bruneel Sldon, Sta- vale; 7. Remmerie Georges, Roesbrugge; 8. Ingels Sylveer, Leisele; 9. Depegel Cyrlel, Westvleteren; 10. Vandenberghe Michel, Beveren. Kermis 1946. De jaarlijksche kermis begint dit jaar op een Zondag. 't Is de eerste dag van den negen- diaagschen Ommegang. De Ommegang wordt op K:rmis-Zondag vervangen door een plechtige groote Processie, ai© dezen keer gaat tot aan de nieu we kapel Vereecke. Maandag «n Dinsdag heeft de gewone Ommegang rondi het kerkhof plaats, na de dien sten in den voormiddag en die andere dagen na de mis van 8.30 uur 's mor gens. Vroege.- had hier te Beveren een groot volkstoeloop plaats gedu rende die dagen. Feestelijkheden. Als 't kermis is in de kerk, dan viert ook de gemeente mede. Op het programma van dit Jaar ziii> dan ook drie schoon© feestnum mers aangekondigd: <Js Pdardekoer- sen, het Concert en tot slot het vuur werk. Maandag, te 10 uur: Dienst voor do gesneuvelde soldaten' en burger lijke oorlogsslachtoffers: In den na middag: Groote schieting aan de staande pers. Dinsdag te 10 uur: Dienst voor de overledrn parochianen 1945-1946. On der den dienst worden gedachtenis sen uitgedeeld met de namen van onze afgestorvenen van 8 September 1945 tot 8 September 1946. In den namiddag, te 4 uur: Velokoers voor alle beginnelingen. Koefce-Zonda15 September: Ker mis op de -wijken: «Klein Leisele il© Flesscheen de Vlaamsche Leeuw ii. Paardenkofrs. Zooals verleden jaar voor de eerste maa-l, zetten wii dit jaar een tweede groote paardenfcoers op touw. Deze wedstrijd is verdeeld in vier de-eten: Drie serie-koersen en o:n fond-koers. Zii gaat dooi- het plein De 18 Ge- (432) Iepcrstraat 85 - Vlamertlnge, v. St.-Jan. Degrendel Annita, v. Lan gemark. Huwelijksbeloften. Despegel André, mekanieker en Dejonghe Gabrielle, z. b., b. v. leper. Butein Albert, hoofd- cöntroleur der overdrachttaksen, en Verfaillle Beatrice, z. b., b. v. leper. Verkynderen Leon, plafonneerder en Devoy Agnes, z. b., b. v. leper. Huwelijken. Degraeve Maurice, ga ragist en Beun Gilberte, z. b., b. v. leper. Quaghebeur Roger, pasteibak ker, v. Westvleteren en Storme Marle, z. b., v. leper. Pauwelyn Oscar, ge neesheer en De Bruyn Carmen, z. b., b. v. leper. Legrand Michel, schilder, en Maes Allee, huishoudster, b. v. leper. Vandamme Honoré, hovenier en Mu ller Maria, gevangenisbewaakster, b. v. leper. Geerts Robert, werkman en Melsens Blanche, marokijn bewerkster, b. v. leper. Callewaert Victor, hulp onderluitenant bij het Belg. Leger en Mahieu Blanche, z. b., b. v. leper. Deconinck Joseph, geneesh. en Landts- heere Slmonne, z. b., b. v. leper. WEZT GE?... Dat het op 6 September Juist 9 Jaar geleden ls dat we van den bezetter wer den bevrijd? Dat het op deren dag was, dat de Heer Roger Alleweireld, vader van een talrijke kroost, zijn leven veil had voor zijn stad'en zijn volk? Dat het door zita toedoen ls dat leper ln zoo'n korte tijdspanne bevrijd werd? Dat naast hem, op den Poolschen tank waarop hij had plaats genomen, een soldaat neergekogeld werd? Dat het ook twee Jaar geleden ls dat deze held oo zijn belooning wacht? DE V-DAG DER KAJOTSTERS Da V.K.A.J.-Dag, op 8 September, wordt lngpzet met een H. Mis van dank zegging waaronder gelegenheldssermoen door E.H. Proost; voor de kajotsters van de afdeeling St-Jacob, pm 6.30 uur in de St-Jacobskerk, en voor de V.K.A.J. van St-Niklaas om 7 uur in de St-Ni- klaaskerk Alle leden van K.W.B. KA.V. K.A.J. V.K.A.J., worden uitgenoo- digd tot deelname. 's Namiddags luistert allen naar de Radio-Omroep, te Brussel-Vlaamschom 1.30 uur, en Icooot een brochure van de V.K.A.J. die zal ten huize aangeboden worden door de kajotsters. EXAMENUITSLAG V. Verfaillle, Woesten, oudleerling aan het St-Vlncentluscollege, kandida tuur ln de Germaansche phllologie, 2® proef, voldoening. HEROPENING DER SCHOLEN: Groote keus Woordenboeken Ned-erlandsch - Fransch Fransch - Nederlan-dsch Nederlandsch-Engelsch Engelsch- nederlandsch Engelsoh-Fransch—(Fransch-Engelsch Nederlandsch-Latijn. Latiin-Ned'si'lansch. Gricksch-N-ederiar-dsch Het Juiste Woord Modem Handwoordenboek Loqusla Larousse, enz. BOEKHANDEL J^VET SCONE (325) P. BRAS-DEKLERCK, G. de Stuersstr. 4, leper. KONGRES C.V.P. Zondag werd door de C.V.P. een wel geslaagd kongres gehouden. Toen de voorzitter Deleu de vergadering opende, waren in de Patriazaal 290 afgevaardig den der plaatselijke afdeelingen aan wezig, om de uiteenzetting van M. Tan- ghe, adjunkt-secretarls, te aanhooren. Hij sprak over het belang der a.s/ge meenteverkiezingen het klesplafond van de C.V.P. en de methoden cm op een demokratischs wijze de lijsten samen te stellen. Tijdens de bespreking kwamen ver schillende afgevaardigden tusschen om naderen ritleg te hekomen, of moeilijk heden voor te leggen. In de beste stem ming werd deze vergadering besloten. BEVOORRADING SDIENST Kolen De kaarten voor huisbrandstoffen zullen uitgedeeld worden op Dinsdag 10 en Woensdag 11 September, volgens de regeling der zegelbedeeltag, vanaf 8.30 tot 11.30 uur en van 2 tot 5 uur: De Ge zinshoofdkaart, en eenzelvigheidskaart medebrengen. De nieuwe kolenkaart moet seffens afgeleverd worden aan een kolenhandelaar naai- keuze, ten einde ingeschreven te worden. De Oorlogsinvaliden die ten minste 60 t. h. invalide zijn, bekomen een maandelijksche :olenbevoorrading van af 1 Oktober, door het werk der Oor logsinvaliden Van 60 tot 75 t. h. Invalide: 100 kgr. Minstens 80 t. h. Invalide: 150 kgr. Minstens 100 t. h. Invalide: 200 kgr. De Genoesheeren en Tandartsen hebben recht op 500 kgr. kolen vanaf 1 Oktober tot December, door het Geneeshe eren ver bond of de Tand- en Mondartsenvereenlging Da regeling voor de nijverheids- en ambachtsondernemlngen zal later bekend gemaakt worden. 'i Tweede verblijfplaats: De personen die wegens hun studiën of beroepsbezig heden ertoe verplicht zijn doorloopend ta een ander gemeente te verblijven, bekomen een speciale kolenbevoorradtag. Verklaring van den werkgever, voor leggen .alsook een kwittantie van de huur der plaatsen Aardappelen. Er wordt de verbruikers bericht dat de aardappelzegels van de periode Juli- Augustus '46, welke zij aan de klein handelaars hebben afgegeven, bij voor- rang moeten gehonoreerd worden. Zie vervolg hiernevens p?" Muyll DE YPRES SWIMMING CLUB AAN DE EER Onlangs lazen we in een artikel van Roglsa dat het prestige van onzen club kwijnend was Welnu dit Jaar hebben we het tegen overgestelde bewezen daar de kleuren van Y.S.C. met nog meer IJver ver dedigd werden. Het bewijs ligt slechts voor het grij pen, want vier zwemmers hebben tijden verwezenlijkt die wellicht nog nooit be reikt werden. En nogmaals prijkt de naam van een kampioen op de eerelijst van onzen schitterenden club. Maai- natuurlijk valt dit niet alleen te danken aan de bedrijvigheid van onze zwemmers, maar dit ls nog meer het succesvol resultaat van onzen on- vermoelbaren en sympathieken trainer M. Charles Struywe. Ziehier de technische resultaten: 100 m. Schoolslaa heeren beginnelingen: Masscheleln Charles 1*31". Kampioen van belde Vlaanderen (zoon van den huldigen Voorzitter van den Y.S.C. den Heer Valeer Masschelein). 200 m. Schoolslag pupillen: Catry Paul 3'34". 100 m. Schoolslag kadettcn jongens: Mestdagh Michel 1*38". 100 to. Schoolslag kadetten jongens: Moerman André 1'25". Die tijden zijn voor ons niet alleen een aanmoediging, maar ze zijn de ver zekering van een glansrijke toekomst. En met nog meer moed gaan we op naar hot volgende zwemseizoen. gang is cp cte dcrpplaate. Verleden jaar konden we -en paar duizend toeschouwers i. -ar B>: veren lokken en als het weder gunstig is, dan zal het dit jaar niet minder zijn, gezien de prijzen nog verhoogd zijn. (20.00J fr.) en er reeds verschillende goede paarden ingeschreven zijn. De toegangskaarten kunnen reeds in den voormiddag, bij G. Clays bekomen worden, op de .Jorpplaats. Muzi k-Ccnccvt. Te 7 uur geeft de Harmcnle vsn Roesbrugge een puik Concert cp de Dorpplaats. Leiding: Marcel i);, uit Poperinge. Programma: Mes Adieux St.-Amré, Marc.-h. Les Msnapiens, Ouverture. Dans la Forêt, Solo voor Barymn. Scènes Villageoises, Fanbaiste. R-enée, Concertwals. Miss Mary, Ouverture. De Volksvreugd, Potpourri op oudi-: volkswijsjes. Vaaeriandsch Lied. Vuurwerk. Velen zulten reeds denken «Ze heb ben ons verleden jaar beet gehad, maar 't zal dearn keer niet waal meer zijnNeen, thans heeft het huis uit Ardooie verzekerd dat de aanvoer van grondstoffen, welke noo- dj<? zijn voor- het vervaardigen van dit verschillend© fusées, gewaarborgd is. En daarom gaat op Zondagavond als slot van onzen Kermis-Zondag, het groot vuurwerk zeker door, met hetzelfde programma als verleden jaar. Denk niet dat het Men per hon derd zal verminderd zijn... integen deel, Mr. Deriemaek'Sr heeft ons be loofd dat het volte bakzal zijn. 't Begint rond 9.30 uur. Grocte Duivenvlucht. T.Tet de medewerking van de Maat schappij «Onder Ons», van Roes brugge, en op verzoek van de tal rijke c.uiyenltefhebbers van onze ge meente wordt een groote Kermïs- Vlucht ingericht uit Arras op Zondag 8 September. Er zijn 1.000 fr. prij zen vooruit gewaarborgd. Inkor- ving den Zaterdag bij lid Marcel FILML3IDING Majestic: Casablanca oorlogsdra ma, met K. Bagart, I. Bergman en P. Herweid'. - Voor volwasse nen, met voorbehoud. ColiseumLa Fiancée en Loterie (De iioberij'taruid). - Inl. ontbreken Oud leper: «Maitres de Ballet» (Bal- tetme-esters)- Inl. ontbretosn. Flora: «Vendetta». - Inl. ontbreken Uw hennen sterven uit; per tienl tal vergaan uwe kuikens. Het gruwe lijk spook der plagen loert en maait ze dagelijks weg. Daartegen een enkel en wetenschappelijk middel: GEZONDHEIDSDRANK HENNINE: voorkomt en geneest ra- dikaal en in eenige dagen al de besmettelijke ziekten bij het pluim gedierte. HENNINE is verkrijgbaar in alle goe de apotheken of rechtstreeks bij APOTHEEK DUJARDEIN, BOEZINGE (leper). (502) Langemark door de Eeuwen heen. Ter g'd.egierjheid van oie jübileiren- ds Pasi/ocr ging in Langamark, op Zondag ©n Maandag 1.1. (2 en 3 Sept.) ■voor een talrijk opgekomen, publiek ©an. Historisch Spetdoor, getiteld Langemark door de Eeuwen h-en De tekst is van de hand van Emiel Sexroen, de gunstig gekende schrijver van Hooger CpDe Homimel- piuèc» en andere... In zeer lósse tafereeten, verbonden ■door de memories en de historische ophelderingen van den prolcgant, ver haalt het d© geschiedenis van Lan gemark; de kerstening rond die ja ren 600, ce opkomend© wesfnijv--- hei'd met den strijd om den biooie tegen leper, verdsr de middeleeuwen waar de Rederijkerskamer opkomt met een 'boerekluyic, vandaar gaat het door naar dsn Boerenkrijg, tot aan de laatste oerlogen, met de be vrijding als slotakkoord. De schrijver stond hier voor een geweldige opdracht en is er ten doele in geslaagd bij middel van bind tekst een gehos 1 ervan te maken. Lr het raam van dit historisch spel, werd een muziekale aanoaseing ge schreven door dhr. André Moerman, en dcor de opvoering is gebteksn dit het ©"el er aan wijding en stemming heeft óijgowonnten. Onder de kundig© leiding van den toondichter, onderlijnde een klein en semble, de hoofdmomenten uit de eerste tafereeien, en een enthousiaste schaar zangCTs uit leper, verleende haar medewerking. Het geheel werd afgesloten met balletten door de vrouwelijk» jeugd uitgevoerd, en de sierlijk© en zwie rigs passen werden gedragen door de schetterende tonen van de St-Jans- fanfare. Het mag een prestatie heeten dat Langemark dat heeft uitgevoerd en aangedurfd. Zco wordt een volk op gevoed met te leer?n kijken naar het. verleden, cm uit dit verleden de kracht te putten voor de toekomst. Dit is gelukt, dank zij het vele zwoegen links en rechts van diegene, wier naam niet prijkt op het pro gramma, ma ar die door hvn stil werk, de opvoering hebbsn irowelijk gemaakt. RUTGER. Kincma Zondag aanstaand© 15 September heeft de eerst© kinrma vertooning plaats, met een programma dat zal kunnen wedijveren met d© grootst© kiremas. Als voorTmen: 1) Wereldnieuws: 2) Treken «Tm: 3) Kluchifilin mat den cmvera:'©lijken Charlie. Daarna de aller'aatete nieuwe productie met Vlaamsche ordErtitsls: Soldaten, ver maakt U in dienst - gesproken fciark- fl.lm roet de nieuwe komiek Tommy TTinder en hst orkest Psra'do. Algemeen© ingang,s-prijs: 10 fr. Vertooning te 17 u. en te 29 u.. in de Parochiale Feestzaal der Jon gensschool, Brugstraat. Zooals in all© kinemazalen is het rocken streng verboden. Kinder n'ist vErs-iezri'd van ciidrts of oudere broers of zustere worden geweigerd. Burgerstand Oogst 194S Geboorte Versiraate Jeanmine, d. v. Gerard en CaiUia»' ..ixhel. HuwoUjksaankoncigta'i.en Lou- age Albert, tegelmaker, v. Biksehote, en Descamps Maria, werkvrouw v. leper. Vantihuyne Gilbert, land bouwer, v. Hooglede (verblijvende te Nieka, Belgisch Congo) en Haghedco- ren Leona, v. Biksehote. Pe<ce?u Ange, landbouwer, v. Zuidsehot©, en. Boeuwsaart Maria, landbouwster, v. Biksehote. Dèbouvere Emiel, land bouwer, W'Dduwn. van Seymaove Eli sa, v. Biksehote, en Roets Eugenie, landbouwster, v. Merkeim. Zevende zoon gekerstend! De driekleur appert ta den wind. Wijl steeds dë klokke blijde luidt. En heel het dorp lacht blijgezlnd, Om 't zevende kind, 'n leuke guit! In het arbeidersgezin van Oscar De smet en Bertha Breyne, Wervlkstraat, is 'n zevende zoon geboren, tot grote vr'eugde van de ganse Familie! 40 Jaar ls het geleden dat zulke blij- de gebeurtenis plaats vondDe Kontag was dus Peter en werd op het Doopfeest vertegenwoordigd door Heer Burgemees ter Abel Maerte... als Peter en Mejuffer Genoveva Maerten, als Meter. Na de doopplechtigheid ln de Kerk was de officieele ontvangst op het Ge meentehuls, met eerewijn en het ge bruikelijk geschenk. Hoera! Om Moeder en om Klndl Nu blijde feeste vieren! Wijl Pa het Kind in bloemen vindt, Om 't wiegje te versleren! bij ROSSEEL GEBR., Ijzerhandel, Deinzcstecnweg 211 - TIELT. Aan zeer voandeclige prijs. Men kan ea- otik bekomen: Engeteche en Fransche slljpsteemen, in alle maten. Emieriestecaroa» Beperkte vcor- raad, (637) POPERINGE, Beleefd© udtaoodiging tot het bij wonen der H. MIS die zal opgedra gen worden op Zondag 8 September,, te 8-30 uur, in St-Janskerk, tot ziele- lafenis van Heer HENRI HENNIN Echtg. v. Vr. Marle Depoorter. (652) Vriendelijke uitnoodigir.g tot hel' bijwonen van den LIJKDIENST, ge volgd van de BEGRAVING, op Maan- dag 9 September, te 10 uur, in d© kerk van O. L. Vrouw, van MIJNHEER NESTOR D'HONDT Echtg. v. Mevr. R. Vandenbusseh© Wie bij vergetelheid geen rouwbrief mocht ontvangen hebben gelieve dit bericht als dusdanig te willen aan. zien. (053) De Familie Turkery-Billiau bedankt Vrienden en Kennissen voor de tal rijke blijken van rouwdeeineming be toond: bij het afsterven en don lijk dienst van hun diepbetreurdon Vader, Schoonvader en Grootvader, HEER ALOIS TURKERY. Wie bij vergetelheid geen rouw brief mocht ontvangen hebben ge lieve de Familie hierover te veront schuldigen. (C.1C0) Wielerkoer* Ter gelegenheid van de Wijkkermli Scherpenberg op Zondag 8 September a.s.: Groote Velokoers voor Beginnelin gen: 1.500 Fr. prijzen en premien. De deelnemer.; mogen niet ouder zij* dan ten volle 16 jaar. Prachtige beker aan overwinnaar ge schonken door de Brouwerij Verfaillle, Proven Afstand: 40 Km. Uitstekende baan. Inschrijving in het «Hotel Astrld Scherpenberg. Start te 15 uur. Bevoorradi ngsdie nst Maandag a.s., van 8 tot '2 uur: Be- deeling voor de z:gels, oor de 77® pe riode aan de landbouwers die Ze maar vöor een maand ontvangen hebben. Donderdag: Uitreiking van de nieuw» kolenkaarten, van 9 tot 12 u. en van 2 tot 4 uur. Gelieve de kaart van niet-eetbare pro dukten mede te brengen van al de leden en de Identiteitskaart van het gezins hoofd. De kolenkaarten moeten strikt op den vastgeste! lc dag afgehaald worden en moeten voor den 15 September bij den kolenhandelaar ingedragen worden waar U ingeschreven zijt. Burgerstand Augustus 194# Geboorten, Bouten Wilfried, z. v. Michel en Julia Vancloester. £e- gaert Iitigrid, d. v. Ar.iré en Maria JcmckhsEre. Var-riecasteeie Roniny, z. v. André cn Alice Vansteerkiste. Demonie Andréa, -d. v. Remi en Ger main© Buyse. Huwelijken. -Mahieu Victor, rpo- thsloer te Erembodegcm mét Nuyttens Maria, z. b., te PceTkapefle. Sou teer Roger, onderwijzer te Biv.~ge met Van Mc:n Maria, z. b te Pc:l- kapelle. Cherf Albert, bakkersiast te Langemark met Spa-sas Marie José z. b te Poeikapelle. Huwalijksb: lof tenVclekaert Georges, werkman te Fcm-:t Var.hcuwe Alice, z. b., te Merkern. - Salcmez Michel, hantelaar, te Fe:'» kapelte met Morent Madeteirae, z. J>. te Langemarck. Gced ntouv/s. Ormidd' lUjk r.a de verkiezingen, ■heeft de Heer J. Bonje, voorzitter van de C. V. P., vcs.stappen a?cg;- wend bii den Heer L. j-toschc.lt, volksvertegenwoordiger, cm ccsr zijn tusschenkomst t: verkrijgen clat oe spoorlijn Waasten Mec_:.n - N::uw- kerke (ZwynG...k) weer zcu were.a ingelegd. Nu is het antwoord gekomen, ven wege de Minister, dat all s werd gc"i- gekeurd wat bevraagd werd, roodst we binnen afzienbaren tijd gebruik zullen kunnen maken van i_© spoor lijn. Junic. skoers, 15 vertrekkers. 1. Ard.ö Rcss.l, 95 kim. in 3 uren; 2. F.,v:re, cp 2 lengte; 3. Stouw, cp 2'; 4. Miroe, op 1/2 wiel; 5. Ver peut; -6. Van A? eh:; 7 Pcrteman; '6. Pio.cavet; 9. LaneJi- riet. EuïgeBsöw! L Hut. ril. rcefkcnidigingen. isran- cis £i©g—a..gi., on jtes-n-quo sin, z. o. :e Moes-n.; Micael Brs&n, aag.c—.- cc Waasten en Faula H.j- sez, laorto.rw. te Ml-oub; Ach., c.u.o vo-.d'ir, vocrii. «e Me:., 'a, thans ie Essclïen, en Kenata God. - mé, z. b. te BSsch&n; Maraal Wasoon, paswet her te Sin-to-Nctole (Fr.), m Regina Maricau, z. b. te M::sen. Ra r.tsoeiïeeii.-g. Op Maandag 9 september v».u 9 tot 11 uur, verdeeitag van bijge voegde zegels aan de gisneaxbeiecra Getuigschrir van t en wei leg e ver dient voorgelegd. Op Dtasdag 10 September, uit reiking der nieuwe kelerrkaarten, vs-a 9 tot 12 uur. Kaarten vcor nto.- eetibare prcductm en c;e centelvig- heidskaart van gezinrh-oofd <iien-.n voorgelegd. Hst blijkt dat res gezi-nihcofdcn hun* verklaring beitreffe'ivde de huis- brandstoffen niet hebban irgedk.-.d. Wij vestigen hier de aandacht d:r bsfcrckkenicn dat het overbodig zal zijn zich aa.n te bto-dcin vcor hun nieuwe kcl.rtitaart, daar dcor deze nalatigheid geen kaart zal kur.nen afgeleverd worden. Bij het ontvangen van de rvruwe kol'snkaart moeten de verbruikers zich onmiddellijk bij ern kolenleve rander naar keuze laten insohrijven en tilt vóór 15 September. Groot Dansfeest. Op Zcn-clag 8 Sepinmiber wordt eon Grcot Dansfeest gehouden in het lo kaal Café du CommerceDe opbrengst komt ten goede aan den Wielerwedstrijd voor Beginnelingen op Dinsdag 16 September. Burgerstand. Huwelijksafkondiging. De Groo te Robert, veekoopman te Mesnen en Soenen Maria, landbouwhalpster te Wijitschate. Huwelijk. Delestrez Joseph, me- ca-niieker te Ronntgeist en Deryclce Irène, winkelierster te Wijtschate. Dulvennieuws. Prijsvlucht uit Arras. 1. Maerten Alfons; 2. Deleu Camille; 3. Cardi- nael Arthur; 4. Vanhaelewljn Henri; 5. id.; 6. Maerten Alfons; 7. Schroei Jules; 8. Desodt Michel; 9. Vanha-ele- wijn Henri; 10 Bondue Omer. Fietsbanden voor de Grensarbeiders. D© grensarbeiders die dagelijks mie-er dan 5 kim. per fiets afleggen om zich naar hun werk te begeven, kun nen oen an vraag voor fietsbanden indienen op het gemeentehuis. Ge tuigschrift van den werkgever moet voorgelegd wordieita Duivensport Prljsvluchit uit BreteulJ. 1. De- croix; 2. Maertem; 3. Timperman; 4. Deyck; 5. Vaaucouiilie; 6. Iieiong; 7. VancouilLiie; 8. Wouissen; 9. Moer- teen; 10. Poyblaart. Burgerstand. Geboorte. Verslype Amnle. Huwelijksafkondigingen. Blan- cart Frangois, eteofcriciein te Béthurue, (Fr.) en Vinoant Georgette te Plocsf- steert; Toussaint Rcné, fabiiekw. te Habay - la - Neuv© (Fr.) en Thyrf Alice, z.b. be Ploegsteert. Overlljd«ns. Verhulte Anita, S mj Oreed Albert, 54 j.; Surmori Iiemr% 72 j.; I,iwens Maria, 71 J.; Gusquiè" re Jusiin. 81 J.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 3