ZOEKERS Uit }t Meenensche Uit 'tF'eurnsc I Verder uit de Provincie! Uit i Wervihsche Di@REI.li Vrije Beroepsschool I ANOS GELD GELd UIT MEENEN LUCHT VA ARTNIEUW S UIT VEURNE SPOORLOOS VERDWENEN 0FFICIEELE BERICHTEN UIT WERVIK EN BESLUITEN TWEE VLIEGTUIGRAMPEN DE BEVRIJDINGSDAG TE P0PERINGE üsiciré, fcacsipi®@n efsr taiurs, mnt den 1n gfemdspriis veer Omiffcaiikegij&en te Zonneihske CNUDDE .H'adzijde 4. v^EKELÏJKSCH NIEUWS rwires BURGERSTAND Geboorten. Vermoarsche Rasa, Brugge poort; De-msui-enaere Grégoi- I»!, Brugg-estraai; Demoes Germain, leper .straat; Wittoucfe Eddy, Rooze- sitraat; Ghesquière Godeiisre, leper- poort: üuthoy Roland, Keizer Ka pelstraat; Moonen Odiette, Wervik- straat; Soettack Jenny, Ieperstraat; Brouwers K&nri, Koninginnestraat; Devoldcre Raymond, Leegweg; Bau wen Christiana, Mecnanstraat te Rekkern: Samyn Frans, Kleppestraa-t te Da-dizele. HuwelijksaankondigingenR.obbe Alfred, bediende en Dagand Jeanne, z. b.: Ceiisters Charles, land werker en Catry Sirnonne, emaillekrster; Hinder yckx Robert, brouwersgast en Desaegher Gisèle, haarkaps-ter; De- meulenaere Roger, wever en Van- doome Raymond©. scheerster; Trap- penlers Joseph, schrijnwerker en De- clercq Augustine, f abrie-kswerkster Batobe Georges, schoenmaker en Van- derseheld-en Andrea, botoijnster; La-r- nou Robert, fabriefew. icn Hernou Marguerite, fatori-ekw.; Lemout Ro bert, wever en Weherman Edna, z. b. Huwelijken. Vandecasteele Eugè- ne, en D-evildere Emilienne; Baert Benaldus en Missiaen Irèrns; Van- Rieuwemhuyse Adelin en Tolmatsch- wa AJeksandra; Vanneste Sylvère en Blieck Sirnonne. Overlijdcns. Garrez Maurice. 42 1. Weve-lgem; Norbsrt Madeleine, 23 Weststraait; Chomar Jules, 69 J Kortrijk straat. BENOEMING IN DE ST FRANCISCUSKERJC Wij vernemen dat -het dan E.H. Barre, onderpastoor te Werken is ■welke alhier als onderpastoor in de Et Franciscuskerk komt bencemd te worden, in vervanging van den E.H. Vansteelandt. onderpastoor benoemd Sn zelfde hoedanigheid te Wevelgem. Wij wenschen den E.H. Sarre van harte welkom! VAN ALLES WAT Verkeersongevallen. Wegens bancïQreuk verloor Taxi- voerder C. Devcs het stuur en botste op den groentenmarkt tegen den ge vel eer woning van hr Tybetrghein, Hij liep lichte verwondingen op; de auto ernstige schade. Rond middernacht kwam hr De- Kieyeré uit Wevelgem in de Brugge- etraat in botsing mat esn militaire BUto, die zich can niets bekommerde en ma-ar doorreed. Bij 't maneuvreeren in de Wa- hisstraa;- kwam de auiro van hr D-oo- Iseghe uit Gelu-we in botsing met de- se van hr Watteeuw. Alleen lichte stoffelijke schade was er het gevolg- van. Esii motorijder van Dadisele, werd op de baan naar Dadizele aan gereden door de auto van A. V. uit B-esslare. De motorijder bekwam kwetsuren aan hec hoofd. Aan de Lciebrug. Rijsrlstraat, reed M-aur. Arickx, vlashandelaar uit Oeselgem, met zijn auto tegen cis tourgleuning, sloeg af en kwam dan in botsing met den taxi van Alb. Ds- simpelaere. Beide au,os werden be schadigd. De 8-jarige R.-A. Cat- teeuw. Rijselstraat, werd door de Eutos met geweld tegen de brugleu ning geworpen en nogal erg gekneusd. Op den steenweg M-eeneu-ftpe- selare, aan Den Aap kwam in den avond de taxi van Et. Blcndeol in botsing met dsn auto van Aio. Wat teeuw uit stad. Beide autcs werden zwaar be-:hf.digd. De taxivoerder liep een hersenschudding cp; zijn vier klanten alsmede Alb. Watteeuw en zijn va-der moesten alle naar ce kli niek te Roeselars overgebracht wor den. Ds toestand van renner Alb. Wateeeuw is zorgwekkend. Een der wielen van esn vlaswa- P'n liep af en heel cie lading kwam bp het gaanpad der Rijselstraat te r-echt, het verkeer' stremmend. Vlaswagen dreigt te branden. Daar d-e as van dsn autoka-mic-n, beladen met vlas, van hr Lange A. uit Wevelgem. warm gedraaid was, werden dcor toeschouwers vlammen ongemerkt langs c-nder en langs ach ter van den me-t 8 ton beladen vlas wagen. Buren haalden seffens water en ken den een volledige vernieling verhinderen. Stoutmoedige dief. In een groot warenhuis der Rijsel- Ktraat heeft een onbekende een pak met kleederen, dat ge-resd lag cm ver zonden te worden, ontvreemd. Klacht werd ingediend. Eerlijke vinder. Everaart Jer. van G-eluwe, vond een brieventasch waarin veel geld stak. Blij gaf deze aan de politie die ze al dus de eigenaars-ter 'kon teruggeven. Ruitenbrekers. Overnacht werden de ruiten der ■woning van A. S. in de Stoelmaker- Eiraat, stukgegooid. Jagers zonder toelating. Desmyt. R. van Geluwe en Gh-esq. ran Meciten werden o-p jacht verrast tiaar ze dit edele sport zonder ver gunning uitvoerden. Boksbal. Op het bevrijdimsbal werd een verdachte verzocht de zaal te verla ten Bij deed hot, maar de bokser Mulckers sorong hem bij en klepte» rters verzoekende een wonde boven de wenkbrauw. Bon dekter moest ver- Borging toedienen. Ruitenbrekcri.i. Tegen zekere G. Vant. werd klacht 'rgedien-d wegens ruitenbrekerij. Fietsen gestolen. Dfz'r laatste dagen werden twee j'Stssn gestolen en ee.n gevonden. Naar meer Licht D-e bibliotheek Naar meer Licht is opnieuw open, cp de gewone da ten en uren. Onderscheidingen. Kr Maurice Meh-eus, .Schepen van Financiën, keent vereerd te wonden ret.het Burgerkruis van 1« klas, vcor ai diensten, bewezen gedurende zijn terye loopbaan in de Gemeenteraad. - Hr L-ouis Venho-e-ven, poli-tiea-g-ert, rik- onlangs c-p pensioen, gegaan is, w~d vereerd met het Burgerkruis ;:a 2'- k'as, voor 35 jaren goede en tarwe diensten. Feestavond. ion dag o Sept., te 17,30 uur, en Jltanria g 9 Sort, te 10 uur, op-voering tor Kring K.S.A. - Jong Vlaar.de- :üi van het. College, van een f-eest- m-S. in c'-e feestzaal der Gilde, •g.'Dfs Markt. TOONEELLEVEN - D-e gilde richt een tooneel-wed- riid in va eraan de 5 beste groepen ii' provincie zullen deelnemen, t-eoi-ale tarievun worden gejund. ;o- inlichtingen: «De G-ilde», 25. fiate Plaats. - >€orgen Zor-ia v richt K S.A.- f'-nswatte in d-e Gilde esn Cebaret- nTcrn-e°lavoTvd in. Pr ij 7,en25, 20, Ken tr. fstjtw 'u«T%'n t ,\U\7.V.l .E eene lijk geluk, met wat hij noemde kunstprestatie. Onder leldln-» van de sympathieke gids. dhr. Maurice Viaene, werd al spe lend nog een toertje gemaakt. Te 13 u. werd het noenmaal genomen in het Hotel Idealen daarna was elkeen vri1 tot 17.30 u. Te 17.30 u. waren allen terug op post in het lokaal om het Wandelconcert aan te vangen. Vergezeld door de leden van de Feestcommissie van De Panne, ons Bestuur en de talrilke eereleden en familieleden, trok de Harmonie langs den zeedijk en door de straten, opwek kende marschen spelend. Na het Wandelconcert kwamen we terug naar het lokaal, waar de feest commissie afscheid nam. Nogmaals dankte de voorzitter van de commissie de Harmonie voor haar flink afgewerkt programma en rekende er vast op toe komend Jaar de Harmonie «Ste Ceci lia i> onnieuw ts mogen ontvangen. De voorzitter der Harmonie Dr. Mor- Uon, antwoordde namens de maatschap- p!i op die vriendelijke uitnoodiging. Hij bedankte de feestcommissie van De Panne voor het zoo gulhartig onthaal dat de Harmonie er genoten had: «De hen de tolk van al de muziekanten en eerleden, als ik niet z»™- vaarwel, maar hartelijk: tot weerziens!». Te 19.40 uur vertrok de sneciale tram en voerde de groote muzikale familie uiterst voldaan en tevreden, naar het geboortedorp Geluwe terug. Toonceigilöe «Onder Ons» Weerom staat het tooneelseizoen voor de deur. Onder Onsheeft dezen zomer een flink programma opgemaakt en een stukkenkeuze gedaan die de moeilijksten zal bevredigen. Onderhan delingen werden aangeknoopt met het «Nieuw Nederlandsch Tooneelonder regie van Frans Poos, om tusschen de opvoeringen van «Onder Ons», het pu bliek eens te laten smaken van een naar opvoeringen door eerste rang ar- tisten, zoodat u hier aanstaande Win ter bij Onder Ons volledige ontspan ning en verzet zult vinden. Onder Onsheeft zijn herhalingen aangevat en zal het tooneelseizoen 1946- 1947 opanen op Zondag en Maandag 6 en 7 Oktober a.s., mét de opvoering van Vive l'Empereur(Leve de Kei zer! een blijspel ln 3 bedrijven. Het belooft., één schaterlach te worden. Nadere mededetüngcn zullen door mid del van affiches en in dit weekblad worden kenbaar gemaakt. Ieperstraat-Kermis. Zondag 8 September 1946, Grnote Velokoers, Kampioenschap van West- Vlaanderen voor Beginnelingen beneden de 13 Jaar; 2009 fr. prijzen. Inschrijving vanaf 15.30 uur, in «De Voyageur», hij Pol Delie. Aanzet te 13.30 uur aan 't Wit Kruis», bij Jo zef Defêvcr. Maandag 9 September 1946, Velokoers tenen het Uurwerk, voor alle Geluwe- naren. renners uitgesloten. Afstand: Geluwe-Nachtega.al en terug; 300 fr. prijzen en premiënInschrijving vanaf 18.30 uur cn aanzet te 19 uur, bij «Baske», in «De Pestweg». Te 20 u. ValiezekoersInschrijving in «De Ster», bij Oscar Ramon. DE MOORD OP DE TWEE GENDARMEN bij VERVIER5 Twee nieuwe slachtoffers. In ons laatste nummer deelden wij den moord meids welke nabij Verviers op twee g-er.idiarmen gepleegd werd door lieden die -een soldatenpak droe gen. Bij heit daarop ingesteld onder zoek werden eerst de bewoners aan gehouden van een. hoeve waar smok kelhandel werd g-kire-ven en waar de moordenaars een tijdelijk onderko men hadden gevonden na hun dub bele moord bedreven te hebben. Rond bedoelde hoeve werd een waakzaam oog gehouden, maar twee gendarmen die aldaar op patrouille- tocht waren, liepen op een mijn die ontplofte. Een der g-enclarmen werd ged-ooa, re tweede zeer zwaar -gewond. Sedertdien kon de hand gelegd worden op de moordenaars. Be eer ste, een zekere Tant, werd aangehou den te Dusseldorf waar hij gevlucht was. De tweede is zekere Gaudius Jo zef uit he-t Brusselsche, die aldaar werd aangehouden. Deze laatste zou ó-s moorddadige schoten gelost heb ben. Amerikaansch transportvlieg tuig- met twee verdiepingen. Binnen kort zal in ds TJ.S A. een nieuw toestel worden in gebruik ge steld, de «Lcckhéed Constitution», dat in één trek van de westkust van Amerika naar Tokio zal kunnen vlie gen. Het is in twee verdiepingen ge bouwd, z,al 168 passagiers kunnen ver voeren, bezit 4 motoren-, is 48 meter lang en 59 meter breed (vleugelbreed te). Heit kan een lading van 35 ton vervoeren. Aan 1.513 km. per uur. Uit Cleveland (Ü.S A.) wordt ge meld dat aldaar een «Lockheed P-8», vlies-tuig met straalaandrijving, een snelheid van 1.513 km. per uur heeft bereikt over een rechthoekige par cours van 5 km. Dit is d-e grootste snelheid -die aldus ooit werd -bereikt. AANSLAG OP HET BEELD VAN GUIDO GEZELLE TE KORTRIJK Te Kortrijk hebben vandalen het borstbeeld van Guido Gezell-e van zijn voetstuk d-ocn vallen. De daders konden worden vereenzelvigd. Er is geen schade aan heit stand beeld, daar het beistbe-eld in brons was en bij den val in zachte aarde is terechtgekomen. BROODKAR DOOR TREIN AANGEREDEN TE WEVELEGEM Woensdag jl. werd te "Wevelgem, aan een onibe-waaktem overweg, dje bakkerskar van «De Volksbond» door een trein aangereden. De voer der kon zich redden door van de kar te springen maar het paard werd zoo ■eng toegetakeld dat het moest wor den afgemaakt wijl d-e kar zwaar be schadigd werd. AUTORAILS VOOR DE LIJN CHARLEROI De NM.B.S. hoeft aan die Belgische nijverheid 19 autorails besteld, die op de lijn. Charleroi irivelegd zuTm worden, in afwachting dat deze lijn gsëi:otrific:-erd zal worden, wat voor het jaar 1949 voorzien is. ZONDAGDIENST Dokter: Hr BARBIER, Ooststraat. Apotheker: J. SIEREN S, Viet-seh- houwersstraat. C. VAN EECKE-SPILLIAERT Ooststraat 59, Veurne. Landbouwmachines en Elektrici teitsinstellingen - Bindkoorden - Pikmachines - Ursusdraad - IJze ren Staken - Gegalvaniseerde Pla ten - IJzeren Eggen, enz. ZEER TROUWE BEDIENING. (501) BURGERSTAND Geboorten. D-cibruyne Mireille, d. v. Arthur en Breynaem Antoinet te, G. Hobslaan 6. De-bruyne Ber nard, z. v. Georges en De Sonedt Maroella, Appelmarkt 11. Vanbe- veren Jean-Pierre, z. v. Marcel en Tarhoudt Yvonne, G. Hobslaan. 53. Vanhercke Marce-lla, d. v. Mau- rits en Deibaillie Bertha, Zuidibuirg- wag. Lermyte Ingrid, d. v. Roger en Sugiru-e Delia, Pannestr. Jan- sens Emie-1, z. v. Georges en Bouchout Madeleine, Koksijde. Overlijden. Viaene Achille, 60 1., vcorz. der rechtbank v. 1« aanleg te Veurne, eoh-tg. van Vanderplancken Marie, Iepersteenweg 8. Huwelijken. Firlefijxi Alois, ge neesheer te Hoboken, met Descbacht Joanna, z. b. 'te Veurne. Teerlinck Henricus, schip >:r te Wulpen, met Pylyse-r Aïbsrtine, sehippsrin te Veur ne. De Roo Hippoiiet, werkman te Assene-de, met De Tollenaere Alice, naaister te Veurne. Huwelijksafkondigingen. Bcclercq André, handelaar te Lichterveld-e, en Mouton Angèl-e, handelaarster te Veurne. Callewaert Julius, land bouwer te Hooglede, en Mae-ckel- berghe Irma, landbouwster ts Veurne. Verhaerhe Georges, ijzsrwegwerk- man. en Billiau Martha, z. b., beiden te Veurne. AUTO TEGEN FIETSER Woensdagavond rond 8 uur, aan het Kruispunt Zuidstraat - Linden- dreef, kwam de auto bestuurd door den Heer Brycn, brouwer te Buis- kamp, in botsing m-et esn fietser, zekere Degr. H., Veurne. Gelukkig was het niet erg, de fietser kwam er met een gebogen wiel en de schrik vanaf. ZOU HET WAAR ZIJN? Zou het waar zijn dat eerlang een aanvang zal gemaakt worden met de herstellingswerken aan het gerechts hof? Dit werd ons deze week van offi cieuze wilze bevestigd. En er zou ook spraak zijn, in het gewezen Cuveliers- gestlcht, een voorloooig onderkomen te •Verschaffen aan de verscheidene dien sten van den Rechtbank. De werkzaam heden zouden r-eds aan gang zijn. STATIEKERMIS Op Zondag 8 Sept. Tc 3 uur: Groote velckosrs, schoo-no prijzen cn premiën, 39 km. of 20 ronden. Alleen voor Veu-rnaans, ze magen nog geen koersen gereden hebbenKcensvelo niet toegelaten. Ts 5 uur: Kampioenschap van Veurne per wijk in het koordirekken (6 man per wijk), op de Statte. Ta 8 uur: Prachtig concert door de fanfare De Melomanenvan Veurne. Ts 10.30 u-ur: Prachtig vuurwerk; verlichting c-p 't Statieplein; prijs kamp vcor het schoonste versierde café. Maandag 9 Sept. Om 7 uur 's avonds wielerwedstrijd voor de café bazen van de wijk. (De deelnemers moeten vóór Dinsdagavond, aanko men.) AANHANGWAGENS TEGEN HUISGEVEL te WEVELGEM Noveen Ier eere van O. L. I Vrouw ven 8 tot 17 Sept. I V. v -en da™ II. Missen omfgobro- 3r.a van. 6 tot 10 u. cn Lof waarna 1 Ommegang, 's namiddags te 3 uur. Tte óievYwe groote dankoroccssie V'.rt uit c-p 7,on5ao'»n 8 én 15 Sept. -■ 3 39 u. nam., op Woensdag 11 Sept. ra de Pontificale H. Mis door Z Exc. Mm Lamiroy, bisschop van Brugge. Bcrnl-al-s trams, en autobussen in alle chtingen. GELUWE De Harmonie naar De Panne. Verleden Zondag reisde de Harmonie naar De Panne. De speciale tram ver trok te 7.15 uur op de Stsiplaats, met de muziekanten, him familieleden en <ere'eden. Te 9.40 uur kwam de tram te De Panne toe. Een dreunende stap- marsch spelend, trok de Harmonie naar hef lokaal Hotel Idealbij onzen dorpsgenoot en gewezen spelend lid: Jacciues Vuylsteke-Eostyn. We voelden het seffens, dat we er., «thuis» waren. Te 11 uur wercl on de kiosk op de Sloe- jienplaats een kunstconcert uitgevoerd »m>r een talrijk publiek, onder leiding •ven Onzen chef. dbr August Watgnlen. Het concert werd vsarlijk zeer fijn en puik uitgevoerd. Het publiek spanr- clf dan ook zijn toejuichingen niet. Na rfloop ervan wenschte de voorzitter van cie feestcommissie te D- Panne, dhr. l iable u» leider ea muzi -krnten harte- Kr Vanhomiacksr reed Maandag avond, rond 18 uur, per auto door de straten van Wevelgem. Aan d-e-n auto waren twee aanhangwagens vastge- i hecht. I Plots brak den haak van den eer sten aanhangwagen zoodat deze ver der stuurloos doorbelden en tegen een huisgevel beukten. Twee vrouwen, die daar juist cp straat stonden, karn den nog het huis binnenlcopen, al dus aan een zs-ksren d-ood ontsnap pend. Twee huisgevels werden door d«e aanhangwagens beschadigd; zelfs bin nenhuis van do woning van Hr A. Vanideoiberghe werden de meubelen düore-engcgooï'd en beschadigd. «Ml SCHIELIJK GESTORVEN TIJDENS KERKELIJKE PLECHTIGHEID TE KORTRIJK Hr rijk Amand Ledure, 47 jaar, uit Kort- bevemd zich cp Donderdag 29 Augustus jl. in de kapel van het St Niklaasgesticht om er het profes bij te wenen van zi jn schoonzuster. Nau welijks was de Mis begonnen, of Kr Ledure voelde zich plots ongesteld. Hij zakte ineen en gaf weldra den geest vooraleer hem hulp kou wor- ceu verleemdk GIJVERINKHOVE Winnende nummers van de tombola 355 2764 2415~1718 539 1392 1622 2197 733 829 2133 2498 742 901 79 2000 2557 2774 2278 791 1539 2174 1352 113 1660 282 1504 1087 107 2406 210 1687 1841 2545 24 1044 51 2713 362 501 786 350 2180 2113 192 1329 1931 2314 2354 1146 12C0 1933 2143 992 2632 1543 2300 687 72 1095 1078 2407 948 202 431 2538 78 104 442 264 732 2891 2751 2342 478 1553 73 739 1446 346 156 1029 1930 9S8 843 23 2236 831 2312 1051 1440 800 253 2395 2.601 6 1211 222 787 1159 1347 593 2219 2838 989 2813 1065 1418 2913 649 534 1618 344 95 1245 2048 1775 1730 2250 1506 LEISELE Fiets gestolen. Verlfi-d'Sn week, Zondagavond, werd ten nad-ee-le van M. Kerf uit Leiss-le, een fiets cwtvreeimd aan de herberg Den Zoeten Inval uitgebaat door H. Mwijk Clachoire. De politie stelt een onderzoek in. Eervolle onderscheiding In de afgeloopsn week legde de Heer P. Dubois een examen af te Brussel tegen 4800 mededingers. Hij behaalde de 123e plaats. De leaexs en Het Wekelijksch Nieuw wenschen hem van harte proficiat! Cyclocross. Op Kermisdonderdag 2i September heeft er in onze gemeente een Cyclo crossplaats (rond de Gemeenteplaats). Da afstand bedraagt ongeveer 12 km. en is zonder groote hindernissen. Alle liefhebbers boven de 16 Jaar worden er verwacht. Inschrijving Café Snortwereld vanaf 16 uur. Vertrek te 17 uur; 5 fr. inleg; 509 fr. r rij zen en talrijke pre- miecn. ALVERINGEM Burgertand van Juli tot Augustus 1946 Geboorten. Vienne Dany, z. v. Albert en Vandlcke Sirnonne. Man- nens Magda, d. v. Oscar en Maria De- langhe. Provoost Noël, z. v. Robert en Coutereel Ivonne v. Oudekapelle. Follet André, z. v. Emiel en Poublon Alida. Cornette Magda, d. v. Michlel en Dick Martha. Huwelijken. De Eruyne Felix, leur der en Dsvos Margaretha, werkster, b. te Alverlngem. Slosse Valerius, schoenmaker en Vanbeveren Hélène, z.b, b. te Alverlngem. Wenes Walter, be diende te Kortrijk en Houpelyne Ga- brielle, landbouwster te Alveringem. Overlijdens. Blancke Achiel, auto bestuurder, 31 j., echtg. Herman Maria, overl. te Brugge. Deschrevel Stepha nie, z. b., 91 j., ongeh. Hemeryck Cyriel, landgebruiker47 J., ongeh. Moyaert Angela, hulhoudstor, 43 j., echtg. Bccuwe Francois. Saey God fried, 67 J., wad. Jeanette Torrens, echtg. Helena Feys. Coutereel Isl- door, 3 m., z. v. Marcel en Booghs Martha. KOKSIJDE Burgerstand. Geboorten. Penei Michel, z. v. Ger main in Irène DeburchgraeveCas- selman Gilbert, z. v. Luclen en Denlse Deschacht. Hérau Christlane, d. v. Adolf én Marie Bourbon. Henderyck Daniël, z. v. Robert en Marcelllne Brys- se. Blondé Solange, d. v. Henri en Sophie BrysreStevens Llllane, d. v. Joseph en Leonle Vermoote. Depry Jeaii, z. v. "Franz en Suzanne Schüller. Houquet Daniël, z. v, Hilaire en Allee Regheere. Lacour Vlole, d. v. Marcel en Adrienne Frangois. Debondt Fred dy, z. v. Frans en Denlse Spllthooren. Jonckheere Jo-han, z. v. Marcel en Jean- nette Declerck. Houbaert Thérèse, d. v. Herman, en Laura Clvmans. DE FANNE Burgerstand. Geboorten. Depoorter Wllfrled, z. v. Lodewijk en Falct Marguerite. Kos ters Sylvia, d. v. Fernand en Mltshélle Irene. Carissimo Luc, z. v. Bernard en Berfanger Raymonde. De Boeck Jean- Marie, z. v. Maurits en Struyf Emilien ne. Herregat Jacquy, z. v. Roger en Vermeylen Jenny. Lehouck Jacques, z. v. Jozef en Thetaert Antoinette. Loon es Etienne, z. v. Marcel en Verbanck M- lalena. Deseever Jcannine, d. v. Felix en Larrangé Bertha. -Verstraeten Yolande, d. v. André en Menus Gode- lleve. Vanhove Jullen, z. v. Vanhove Antoinette. Debra Lia d. v. Karei en Denys Jacqueline. Beyen Luc, ,z-, v. Marcel en Tahon Germaine. Ling) er Ingrid, d. v. Alphonsius en Clrys Es ther. Rosquin Huvo, z. v. José en Bogaert Estelle. Jabé Claudlne d. v. Leon en Lapage Julienne. Vermeylen Jean-Paul, z. v. Gaston en Bétourné Gi- sole. Huwelijken. Duflou Joannes, dagl., te Nleuwpoort. en De Plancke Bertha, z. b., te De Panne. Stove Leopold, vlashandelaar, te Bray-Dun-s en Alleman Dlonysla, z. b., te De Panne.Gelaude Frederix, restauranthouder, wed. Cous- sens lyonna, te De Pemne en De Vuyst Julia, z. b., te Brussel. Depoorter Frans, dagl., te Eernegem en Vanden- berghe Paula, z. b., te De Panne. Maselis Georges, adjudant bij het Bel-, gisch Leger, te Hooglede en Gallein An na, z. b., te De Panne. -Arnoys Marcel, loodgietersgast, te Oostdulnkerke en Bruysse Germana, z. b., te De Panne. Overlijdens. Bonte Eu-tenia, z. b., 80 j„ wed. Decrop Hendrik en Secq Omer, El. Assy Masad, kok, 49 J., echtg. Vanden Driessche Julia, te Etter beek. Demeester Camiel, z. b.. 78 j., echtg. Provoost Leonie. Liégeöls Jullen, mekanieker, 50 Jech.g. ™pelt3ns Elisa. Ryckewaert Heliodocr, gepensionneerde, 74 j., wed. Deyallejo Valeria. De Hens Michel, 2 m., z. v. Georges en Massot Andrée te Etterbeek. Hoornaert Jan, handelsreiziger, 20 j., te Gentbrugge. Hullenbusch Daniel, 2 m., z. v., Zoë te Elsene, Lauwers Emile, geneesheer, 57 J., echtg. Peel Marguerite, te Kort rijk. Casteels Octave, rekenplichtlge 62 .1., echtg. Feltes Marie, te Ukkel. Baiileul Julia, z. b., 62 j., ong. Ma- dou Micbeline, z. b., 18 .1., ong., overl. te Aalst. De Clercq Hilda, z. b., 32 j., echtg. De Meere Antonlus, te leper. - De Greef Franciscus, onderwijzer, 69 j., echtgesch. Portaux Clara, overl. te Veurne. i. 1. B. Oo^stfees! Uj lu§dseh@ie Op Zondag, 8 September e.k. richt de B.J.B.-afdeeling van Zuidschote, in me dewerking vnn de B.J.B.-afdeellngen van Boezinge, Klerken, Langemai'k, Merkem, Reninge, St-Jtülaan, Vlamer- tlnge en van geheel do Jeugd van Zuid schote, een dekenaal Oogstfeest ln. De feestelijkheden vnngen aan met een plechtig Lof te 14.30 u. waarna op tocht van alle deelnemende afdeellngen naar het plein, Ingericht op het veld van Mevr. Wed. Cyriel Huyghe, bij 't Vullvoordeke Om 16 u. wordt het laatste Voer Ingereden«van boven op de mei gepintDaarmee begint het massa-oogstepel, gevolgd door gemeen schappelijke volkspelen, afwisselend met reidansen en kluchtnummers, om te eindigen met een prachtige prlesterhul- de aan een oud-B.J.B.-broer, E. H, Ge rard MIJngheer, die met Sinksen laatst leden tot Priester gewijd werd. Het verleden staat borg voor het he den I Wie verleden Jaar op ons Zomer feest aanwezig was, komt terug! Wie het niet zag, kome nu: dan zal hij het zich achteraf niet moeten beklagen. De Belgische Regeerïng zal de houding van Spanje aanklagen bij de O.V.V. Wij mclclden reeds hce Degrelle door de Spaansche Regaeriiig 8 da gen tijd -had gekregen om het land te verlaten ofwel to worden uitgedre ven en hoe hij daarop spoorloos ver dween. Het bericht als zou hij zich aan boord van het schip Mcnte Ayall» hebben bevonden bleek even wel vaslch; dit schip werd namelijk te Lissabon onderzocht en Degrelle werd er niet op aangetroifïejk Waar Degrelle intusscheh naartoe is blijft een raadsel. De Spaansche Regeerintr, in een lange nota, zette haar standpunt uit een, namelijk dat Spanje niet ver plicht was Degrelle uit te leveren daar het bestaande verdrag' geen uit levering voorziet va.n politieke ge vangenen, dat andere landen ook vrijheid verleenen aan Spanjaarden die ervan beschuldigd zijn misdaden in Spanje te hebben gepleegd, dat zelfs zoo Spanje Degrelle had uitge leverd dan nog de verzekering had moeten gegeven worden dat hij niet zou worden terechtgesteld wat de Belgische Iïegeering niet kon. Ten slotte drukt de Spaansche Regeering de hoop uit dat deze kwestie geen schaduw zaj werpen op de wederzdjd- sche betrekkingen met België. De Belgische Regeering harerzijds kwam Dinsdag jl. bij sen cm te be raadslagen over de kwestie Degrelle en de houding van Spanje ter dezer zake. In een communiqué na de vergadering bekend gemaakt door Hr Minister Spaak blijkt dat onze Re geerïng van meening is dat de 'om standigheden van het verdwijnen van Degrelle op medeplichtigheid wijzen tusschen de Spaanische Regeering cn den Belgischen verrader. Te Madrid heeft enze Regeering krachtdadig gsproteteósid. Daarnevens is onze Regeer i rig voornemens de kwestie voer te leggen bij de O. V. V. V/IN GENE Burgerl. Stand v. 15 tot 31 Aug. Geboorten. Ervooght Giselia, d. v. Gustaaf en Maria Schepens. De- vooght José, d. v. Georges en Hsrminie Hurtekant. Dcblaere Maria, d. V. Marcel en Yvonne Spriet. Huwelijken. Marcel Vanderelst met Magdaiena Vriendt, v. Landegem. Frans Cloet met Laura Mobballieu. Sylveer Ids, v. Zwev&zele met Marietta Declercq. Michel Van Duynslaegher met Madeleine Vandevoorde St-Jan. Remi Craeymeersch met Margriet Derob, St-Jan. Frans Vande Cruys mét Georgette Demildt, v. Gent. Overlijdens. Vandëndriessche Ed- moird, z. v. Henri cn Julie Vandendries- sche, 53 J. Hector Van Bruaené, eebtg. Valerie Devriese, 79 j. Een groote sportdag. Het staat vast dat Zondag 8 Septem ber, voor zeer vele Wiügettaren en voor hc iderden sportliefhebbers uit de streek een sporthoogd. g van beteekenisL zal zijn. Dien dag is er trouwens groote velokoers voor de Beroepsrenners, vol gens de reglementen van den B.W.B. Er zijn 15.000 fr. prijzen en talrijke premiën. De afstand is 120 km. en loöpt over 15 groote ronden. De wegwijzer ziet er uit als volgt: Bruggestr., Tielt- straat, Beer, St-Jan, Raakske, Wildéii- burg en Beememstraat. De deelneming van talrijke renners met naam is ver zekerd, en dat ëen Juul Huvaere een oud-Wingenaar, alles ln het wérk zal stellen om dezen koers, vóór eigen volk te winnen, staat vast als een paal hoven water! Deze koers zal te 15 uur aanvangen. De Commissie van «De Stoempers maakt er eenieder opmerk zaam op. dat het verboden is den koers te volgen en teyens de renners te be voorraden in den kom van de gemeente. Wingene verwacht véél volk, en zal een schoon sportvertoon zijn Het Roode Kruis. Eindelijk werd ook te Wingene een eigen afdeeling van het Roode Kruis gesticht en zal deze gemeente voortaan niet langer meer afhangen van het Ge west Tielt. De Hr Dr. Henry Colle, ge westelijk voorzitter, heeft het peterschap dezer nieuwe stichting aanvaard. De vorige week kwam Mr. Smis, uit Brugge, officieel de afdeeling stichten, en keur de volgend plaatselijk bestuur goed: Voorzitter: dhr. Dr. J. Terlinck; On dervoorzitter: dhr. Apotheker G. Flöur en Mevr. G. Eert; Secretaris: Meester R. Braeckeveldt; Schatbewaarder: dhr. Firmin Pyfferoen; Bestuursleden: Me juf fers Germaine Lannoo, Julia Lagrain, M.-A. Terlinck en M.-L. Vande Weghe. Da Propagandisten doen nu reeds de jaarlijksche ronde, om leden aan te werven en nieuwe bij te winnen. Een gewoon lidmaatschap kost slechts 10 fr. cn zij die 40 fr. geven, ontvangen daarenboven het mooi geïllustreerde maandblad «Mooier Leven». Ook ln vredestijd moeten alle menschlievende landgenooten dit schoon werk van naas tenliefde steunen. En de Wingenaren mogen niet vergeten, dat ook de armen en noodlijdenden onzer gemeente met giften van het Roode Kruis bedacht worden Bij Firmin Pyfferoen kan men zich enkele artikelen aanschaffen, die ten voordeele van het Roode Kruis verkocht worden. STADEN Burgerstand, v. 26 tot 31 Aug. Geboorten. Pattyn Willy, z. v. Cyriel en Torryn Magialena. Oous- s£as Annie, d. v. Joannes en Lele- vere Cecile Huwelijksafkondigingen. Simtoibin Maurii'is, 'bakker, nut Ghesquieres Margaretha, z. b. v. Langemark. Bractesz Emiel, landwerker, met Va,n- eoillie Elvire, 'landwerkster v. Eeve- ren. Dick Marcel/landbouwer, met Verd'uyn Suzanne, z. to. v. Kortemark. Bcvoorraciingsdienst. Eerstdaags worden de nieuwe kolen- kaarten 1946-1947 uitgereikt. Evenwel kan den juistcn datum nog niet worden medegedeeld. Deze zal langs den ge wonen weg van Uitplakking en mede- deel'ing aan ds schoolkinderen worden bekendgemaakt. Er wordt erop gewezen dat de kol.enkaart slechte kan worden bekomen: 1) tegen voorlegging der rantsoeneeringskaart van Gezinshoofd (niet-setbare prod.) en'2) aan de Ge zinshoofden welks de voorgeschreven verklaring van gezinshoofd hebben in gevuld en onderteekend. Onmiddellijk na ontvangst der kolen- kaart dient deze aan den kolenkleln- handelaar naar keuze worden voor gelegd voor inschrijving: dit moet ten laatste op 15 September geschieden. Da kolenkleinhandelaar zal strook I en II behouden en de strook III teruggeven (dus de strook met coupons). De kolen- kleinhandelaars worden verzocht de strooksn, samen met een herhalende lijst der ingeschreven gezinnen, ln te brengen op het Bureel van den Bevoor- radingsdienst, tusschen 16 en 20 Sep tember. N. B. Laatkomers voor bet afhalen der kolenkaart loopen gevaar niet meer te worden bevoorraad voor de eerste periode. TE BEKOMEN Nafte en Auto-Oliën, Mazout, Petrol Brandaloool, Vaseline, Vetten, Oliën voor Gas- en Mazouitmotoren, Elek- trieks Oliën, geel Consistente Wagen- vet, Kréolien, Houtcarbonileum, enz, ALBERT VANBEWYNCKEL Riksmuuïestw. 44 - IEPER. Telefoon 446. ALLES WORDT THUIS BESTELD MET AUTO. (402) BURGERSTAND Geboorten. Vanacker Serge, z. v. Edouard en Vanraes Maria. Depuydt Rösette, dochter van Albert en Ghes- qulere Regina. Six Jean, z. v. Pros per en Hoflack Gabrielle. Vercamer Solange, dochter v. Roger en Defever Mireille. Deboütte Christlane, d. v. Joseph en Verack Martha. Overlijdcns. rsaac Henrl, 78 J., echtg. Vanheule Blanche. Fieuw Lu cie, 74 J., echtg. Cnockaert Isidoor. Wlcquart Marie, 80 J., echtg. Leroy August. Huwelijken. Putoor Jerome, pla- fonneerder en Nuyten Sirnonne, huis vrouw, b te Wervik. Geeraert Mar cel, wever en Vantomme Hélène, spoel- ster b. te Wervik. Knockaert Marcel, lanbouwer en Breyne Germaine, land bouwster, b. te Wervik. Breyne Léon, landbouwer en easier Clara, landbouw ster, b. te Wervik. Huwelijksafkondigingen. Brelne August, wever te Wervik en Pauwels Marguerite, helpster te Geluveld. Ballleur Maurice, fbw, te Wervik en Durnez Maria, fbw., te Wervik. Ber- VERGUNNING VERPLICHTEND VOOR VERKOOP VAN ZUIVELPRODUCTEN Een ministerieel besluit bepaalt dat cte verkoop van zuivelprodukben aan vsi-gunningan omderworpsin is. De vergunningsaanvragen mosven ge richt worden aan het provinciaal bu reau van den Nabicnalen Zuivel dienst. Ds vergunningen die voor verkoop van zuivelproducten en eieren, gege ven worden, blijven geldig tot X Mei 1947. DE PELSWARENFABRIEK, PELSVELLENREEDERIJ EN VERWERIJ G. EOUCKAERT, Kapellcstr. 44, te MEULEBEKE, stelt te koop aan spotprijzenEen lot pelsen mantels, jacquetten, kinder- mantele, tapijten, speelgoed, poeder kwasten (houppen), handschoenen, binnenzolen in founrure, pelsen en que Joseph, brievenbesteller, te Wervik vellen, voortkomende van vroegere en Leboucq Odette, a. It. te iltenen, reizigersoodeciiëil. 4660) Vliegtuig Parijs-Londen te pletter gestort. - 20 Dooden. Woensdagmorgen is een vliegtuig van. de lijn Parijs-London na het op stijgen te Le Bo-urget te platter ge vlogen tegen ©en labriek, en vaate vuur. Verlies van snelheid wegens de- fekt aan een motor was oorzaak van de ramp. Van de 21 passagiers kwa men er 17 om list leven, alsmede 3 op de 5 leden van de bemanning. Fransch vliegtuig gevallen te Kopenhagen. - 30 Dooden. Een Fransch vliegtuig dat den dienst verzekert tusschen Parijs en Kopenhagen is natoij deze stad even eens te pletter gevallen. Het toestel geraakte in vuur wiji het nog in de iuuht was. Alle dertig opvarendsn kwamen om het levein. DUÏTSCHE PANT8ERTREIN OP RONDE IN BELGIE Een Duitsche pantsertrein die door het Fransch Verzet tijdens de bevrij- dingsgs vechten op de Duitschers werd verrn&esterd, maakt thans een omreis door het land. In verschillen de stations zal deze kunnen worden bezocht. «VUURBOL MET ROOKSTAART STORTTE NEER BIJ VERVIERS Naar berichten in de Brusselsche bladen verschenen, zouden ln de om géving van Verviers reeds meermalen vuurbollen waargenomen zijn. I3én ervan, naar het verhaa. van een oog getuige, zou neergekomen zijn in een klein boschje en kwam er tot ont ploffing. De man zegde dat het een vuurbol was met. achteraan esn rook pluim, een scherp licl. verspreidend. De plaats waar het voorwerp neer kwam blijkt echter moeilijk te berei ken te zijn. DUITSCHERS SNIJDEN MIJN- OPZICHTERS HET IIAAK AF Naar verluidt is er wat beroering genomen onder de Duitsche krijgs gevangenen welke arbeiden in de Kempische koolmijnen; zij willen naar huis. In een mijnschacht heb ben zij zich o.m. meester gemaakt van twee toezichiers en nedea hen de haren af van het hoofd. Heden "VMjdag 6 September, te 13 u., was het t tee jaar geleden dat onze stad door de Poolsche tanks bevrijd werd. Na esn bange voormiddag begroette onze bevolking met uitzinnige vreugde de zoo vurig verlangde dag. Zondag aanstaande wordt de be vrijding hier officieel gevierd; Vrij dag echter wappsrde de vlag op het Stadhuis en bij eenige medeburgers. Mocht deze viering de uiting zijn van den zoolang betrachten vrede Kampioen van België. L. Ven Brabant. Voor de koers werd' er vanwege de kampioen Van' Brabant Lionel een bloemtuil neergelegd aan het Monument der Gesneuvelden. Daarop gingen de renners stoetsge wijze naar het vertrekpunt in de Statie straat. Na een laatste naamafroeping Reeds bij de Inschrijving was er een groote drukte. Snel kwamen de renners hun rugnummers afhalen. Wanneer de hoeken gesloten werden, hadden zich 19 renners aangeboden, met daarin de werden de 19 renners de baan opgezon den om de 6 ronden af te leggen langs leper (Bascule), Kruiseecke, Beselare, Zonneheke, zijnde ongeveer 24 km. DE KOERS. Devos neemt de leiding en doet reeds de groep rekken. Nauwelijks 1 km. verder staat Brulez plat en staakt den strijd. Verder achterhalen we Watteel welk kettingdefekt heeft, maar deze heeft rap hersteld en volgt moedig. Vanaf de eerste km. wordt er goed doorgetrokken en b!J het binnenkomen van leper heb ben Seynhaeve en Depraetere een lichte voorsprong. Op korten afstand volgt het peloton geweldig getrokken door Van Brabant en Rosseel. Euffys en Verhulst die moeite hadden om in de wieltjes te hangen, werden kort daarop voor goed achtergelaten. BH de eerste doortocht te Geluveld noteeren we nog steeds 2 renners voorop met amner 100 m. voor- sorong op het groote peloton, te Beselare was dit ook nog zoo. maar op den weg naar Zonneheke werd er door het peloton geweldig Jacht gemaakt zoodat de 2 vluchters aan die overmacht moesten bezwijken en bijgehaald werden Bij deze schermutselingen werd de hoofdgroep ln brokken en stukken ge trokken zoodat de eerste doortocht te Zonnebeke ons 5 man voorop gaf, en waar Van Brabant de premie won voor Rosseel. Na een klein oponthoud van onzent- wege, zetten we vlug de achtervolging in. In kleine groepjes achterhalen we de achtergebleven renners. Wanneer we de hoofdgroep bestaande uit 5 man bijhalen valt Van Brabant plat hij het binnen komen der 2" ronde te leper. Dit is voor de overblijvende 4 renners der hoofdgroepen een aanwakkering en al dadelijk gaan de poppen aan 't dansen Deze vier kleppers vergrootten stilaan hun voorsprong en hun naaste tegen strevers volgen op 500 m. te Beselare. De overigen volgen in groepjes verder afgescheiden. On' het einde der tweede ronde bij het binnenkomen der gemeen te wordt Depraetere om zijn tot hiertoe prachtige koers slecht beloond en valt plat. zoodat Rosseel. Furnière en Sey- naeve de tweede eindigen met een pré mie. Sprint gewonnen door eerstgenoem de. Intusschen vernemen we dat Ver- meersch den strijd gestaakt had in de eerste ronde, wegens ongesteldheid. We wachten nog maar van de kampioen Van Brabant valt niets te bespeuren. Naderhand wordt gezegd dat deze in de 2° ronde op 2 km afstand 3 maal van hand moest veranderen, en hier door noodgedwongen den strijd heeft moeten staken. Dat was een zware te genvaller voor onze koers. Intusschen zijn de overige renners niet stilgebleven en aan de 3° doortocht te Zonnebeke noteeren we: Rosseel, Furnière. Seynaeve Co 2 min. 25 Sec.:" Verscheuren en Watteel. Oo 4 min.: Depraetere. Op 4 min. 10 Sec.: Delchambré. Oo 4 min. 30 Sec.: Tack. Devos. en Taillieu, deze laatste valt bij het einde der 3° ronde plat en moet eveneeos den strijd opgeven wegens gebrek aan t.uben. Op 7 min.: Degrendele en Mqtton en oo 8 min. Vandenburl-e. Tijdens de vierde' ronde zijn geen meldenswaardige feitén voorgevallen zoodat de doortocht der 4» ronde als volgt was Op kop Ro' :el, Seynaeve en Fur nière. Cp 1 min. 30 sec.: Watteel en Ver scheuren Verder Tack en Devos; Matton en De grendele, op 12 min.; Vandenburle. Rosseel die hier zijn eerste koers doet bij de kategorle der onhafhankelijken is waarlijk onhoudbaar en bewonderens waardig om VQlren; Dit zal hij dan ook tüdens de 5» ronde laten zien en te Beselare laat hij doódeenyoudlg zijn tegenstrevers ln de steek en komt als eerste over de meet te Zonnebeke met 50 sec. voorsprong op Seynaeve en Fur nière, Verder Tack Omer en - Devos, nog verder Watteel en Verscheuren, en diep in den achtergrond Matton en D- grendele, zoodat feitelijk nog 9 renners in koers blijven. .Rosseel prachtig van brio wist tijdens de 6- en laatste ronde zijn voorsnrpng nóg te vergrooten en komt dan ook ais glansrijke over. rinnaar uit den strijd UITSLAG: 1. ROSSEEL ANDRE, (Lauwe) de 142 km, ln 4 u. 4 min.; 2. Seynaeve Frederlk op 5'20"; 3. Furnière Geor ges op 29'; 4. Tack Omer; 5. Devos Al- bert; 6. Verscheuren Joseph; 7. Watteel Albert; 8. Matton Albert; 9. Degrendele Pierre; 10. Verhulst Felix: 11. De Prae- tere Jules; 12. Delchambre Louts; 13. Vandenburie Marcel: 14. Suffvs Jullen. We wenschen de flinke inrichters van Zonnebeke van harte proficiat met hun eerste onafhankelijkenkoers en verhoo- pen heel zeker 't jarent een hernieuwde uitgave van deze flinke s"x>rtleve macht- inspanning. Aankomst v. NAAIMACHINES aan de wettelijke prij-zsn. Herstel lingen en toetoe- hoorten. - Komt zien en oordeelt M. VERDOENE, Casselstraa.t 5, (433) IEPER. OUDERS, indien uw j'ongen later een AMBACHT moet kennen, stuur hem naar de VAKSCHOOL. TE ROESELARE 28-38 Lecnstraat 28-38 beschikt U over een lagere en middel-bare graad) INTERNAAT EXTERNAAT Daar wordt aan uw jongen een DEGELIJKE OPVOEDING en een GRONDIG ONDERWIJS gegeven in de: 1. WERKTUIGKUNDE. 2. ELECTRICITEIT. 3. HOUTBEWERKING. 4. WEEFKUNDE. 5. KLEERMAKERSKUNST. Deze laatste afdeeling is NIEUW. EENIG IN DE PROVINCIE. Vraagt nadere inlichtingen. (246) KOOP UW BREIMACHINE in het huis van vertrouwen. Met kosteloos aanlee-ren en vijf Jaar waarborg. Voor inlichtin gen of -bezichtigen der maohinen Pr. Albertstr. 106, St-Amandsb.-Gent, of Lampestraat 2, RoUegem-Kortrijk. Bij aankoop wordt reis terug be taald. 4549) Studie van den Notaris JEAN PIETERS te UENINGE. Ui-t oorzaak van vertrek. wtw'iw 9 «nram 1 Sepbmikr j 3J4, MERKWEERDIGE VENDITIE te RENINGE, Zuidschotestesnweg, op DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1948, o-m 2uur zeer stipt, ter hofstede be woond door Mauric-e Delva. LANDBOUWALAAM 2 Wagens, 3 karren, pik-machien en maaimachien in zeer goeden staat, brak-euse, aardappel-ploeg, juimellen, esgden, aalkarteel, afroomer, kern- alaam met elektrie-ke dynamo (2 P.), bas-tiere (6x6), havercylinder (motor mazou-t, volledige installatie) en melk- bidons, kuipen en allerhande klein alaam, te lang' o-m te melden. WASCHALAAM; Een zeer schoone elektrieke waschkuip en d-roge-r. MEUBELS en MOBILAIRE VOOR WERPEN: Schoone keukentafel, kas sen, stoelen, 2 bedden met ressort, elektrieke réchau-d, potten en pan nen, enz., enz. Kom-ptante betaling. Gewone voorwaarden. (611) IBasnBSSaSSESBSaBSSBIRliHBDBa GEMEENTE RENINGELST UIT TER HAND TE KOOP 1. - Schoon en welgelegen WOONHUIS met bakkerij, hof en aanhoorigheden, gelegen in de Ieperstraat, zijnde het oud huls van Jules Taillieu. Groot 3 a. 9 ca. onder bebouwde en on bebouwde grond. De bakkersoven is geschikt voor gebruik van kolen en hout. 2. - PERCEEL BOUWGROND gelegen in dezelfde straat, groot 7 aren 20 centiaren. Alle verdere inl. bij Achille Tail lieu, vclomaker, Reningëlst, en Geor ges AUcweircldt De Haernestraat 19, leper. 1601) 19 Studiën van de Notarissen LEMAHIEU te IEPER. VANHEE te MOORSLEDE en PIETERS te RENINGE. OPENBARE VERKOOPING VAN EEN HANDELSHUIS, DRIE WOONHUIZEN EN VERSCHEIDENE PERCEELEN BOUWGROND te leper, ALSOOK BOUWGROND te Boezinge. D» Notaris EMIEL LEMAHIEU, te leper, daartoe in rechte ben-oemd, zal met tusschenko-mst van zijn ambtge noot Notaris ALFONS VANHEE,'te Moorslede, en Notaris JEAN PIE TERS, te Rsninge, openbaar v;rkoo- psn op' hiemavermeïde zitdagen de volgende onroerende goederen. STAD IEPER. LOT 1. HANDELSHUIS, Tem- pslstra-at 16, groot 42 ca. Bewoond dcor Mevr. Moeyaert. LOT 2. WOONHUIS en HOF, Pcperingestiw. 11, groot 3 a. 59 ca. Bewoond door M. Evarist Gekiere. LOT 3. WOONHUIS en HOF, Popsrinigertw. 9, great 3 a. 4 ca. Bewoond door M. Jules Crombez. LOT 4. WOONHUIS en HOF, Poperingestw. 7, groot 4 centiaren. Be-woond door M. Daniël Gekiere. LOTEN 5, 6, 7 en 8. Vier percee- len BOUWGROND, Poperingesteén- weg, groot 3 a. 12 ca., 3 a. 20 ca., 3 a. 23 ca. en 3 a. 19 ca. Gebruikt door M. Henri Barbcz. LOTEN 9, 10, 11 en 12. Vier per- ceelen TUINGROND, Poperingesïeen- weg, groot 16 a. 54 ca., 8 a., 6 a. 74 ca. en 6 a. 52 ca. Gebruikt door MM. C. Wullaert, C. Tanghe en H. Du- thieuw. GEMEENTE BOEZINGE LOTEN 13, 14, 15 en 16. Vier perceelen BOUWLAND, groot 14 aren 51 ca., 14 a. 12 ca., 14 a. 41 ca. en 15 a. 81 ca. Gebruikt door M. Marcel Vandeputte. ZITDAGEN: INSTEL: Woensdag 18 September '46 TOESLAG: Woensdag 25 Sept. 1946 telkrn-s te 2 uur 's namiddags, in het gasthof «Het Zweerd», Groo.e Markt te leper. 0,50 Instelpremie. Recht van samenvoeging. Zie plakbrieven met plan. Mit-s toelating van den werkenden Notaris Meester LEMAHIEU te leper mogen dé te vsrlcoopen. -huizen .be zichtigd wórden ieder Dinsdag cn Donderdag, van 14 tot 16 u. (656) iBiaaszzEEBBBSsasaaaK&BBB Studiën van dc Notarissen LEMAHIEU te IEPER, VANHEE tc MOORSLEDE en PIETERS te RENINGE. OP DINSDAG 24 SEPTEMBER 1946 te 2 uur 's namiddags, OPENBARE VERKOOPING VAN 31 POPULIEREN EOOMEN staande te BOEZINGE, op he-t lan-d nevens d-e herberg «Sc-Pieter», steen weg van Boezinge naar I-epe-r. Ds bc-omen zullen ter plaats zelf verkocht werden. Plakbrieven met lijst van de boo m-en zijn te bekomen ter studie van den werkenden Notaris Meester EMIEL LEMAHIEU te leper. (656) UIT TER HAND TE KOOP GERIEVIGE WONING me-t 15 aren -bebouwden grond en stallingen, gelegen langs den steen weg Abee-le-Wato-u. (Bij de Nieuwe Se-uie). Arè.P.(646) UIT TER IIAND TE KOOP GROOTE EIGENDOM CAFË-RESTAURANT D'ANVERS, met winkel en garage en 3 a. 45 ca. GROND, kunnende dienen voor allen handel. Zich wend-en -bij Cyriel Hosdey, Iepcrstr. 41, Poperinge, of ten Kantore van II Notaris Cassiers, Boeschcpestr., Poperinge. (647) UIT TER HAND TE KOOP STUK BOUWGROND ongeveer 880 vm., zeer goed gelegen, rond-o-m met afsluiting in steen, be plant met fruitboom-en. Zich wenden: Karei Cogghelaan 39, Veurne. (648) UIT TER HAND TE KOOP Twee nieuwgebouwde BURGERS- HUIZEN met land, in stad.Inlicht. Gasthuisstr. 62, Poperinge. (C.155) NOODSLACHTINGEN Bij deze laat U M. Van Bier vliet, Priester- str., Poperinge, weten dat hij alle noodslach- tingen van koeien, paaiden, zwijnen, levend of dood, ten huize afhaalt en betaalt. - Tel. Pop. 423. (65' y Wie ons per brief inlichtingen gelieve 2 fr. in postzegels bij te steki;^ voor kosten van antwoord. A. T. D. is Adres Ten Bureele. Gelicnm U dus te wenden tot ons Redactiewarecij TE KOOP Weidehekkcns in buizen van 5 ertj^ 2, 3, 4 en 5 m. lang, bespauwen. met Ursus-draad. Bij A. Dcroo, sin.li2 te Ooistvlete-ren. (550), Bilotor, op arrngas, 35 tot 40 HPzoa go-ed als nieuw. Bij de Gebr. MaerJ ten-, houtzagerij, B-roggestraat, Po peringe. (C.157) jifloto «Sarolea», 350 cc., in goauen staat. Buinksr-kes-traat 35, Pope-I ringe. (C.':49) nrichockstoof, ln zeer goeden staat,' in 1« keus nickel. Te be-zichtlgen den Zondag -bij Elie Verbeke, C?a;jI-' str. 19, Braibant-Westouiier. (C.l48ll 'Tuimelkarn zoo goed als nieuv:, eoia- zeer goede Cylinder en een gce-d®' Traamkar. Bij Gaston Lcir,\a-ge-,l Pannesteenwe-g, Adink-erke. ;t!4C-)( Izcrcn Bakoven, voor negen brco-l den. Twee jaar nie-rnv. Bij Michel Vandenbergibe, Hozelarestraat, Dikke- busch. (C 1-45) 'Twee duizend vijf honderd nieuws Kasseisteenen. Suflys, Veurne.' straat 51, Poperinge. 534)1 Windmolen, zoo goed als nieuw,1 mark Stevens Suiïys, Veurne-! straat 51, Poperinge. (585), Maaimachien, meubél Stager -, irt, allerbeste-n staat. Te Poperinge. - Adres ter drukkerij. (612), Cchoone Kolomstoof, in reer go:den. staat. - Bi) Casier Cyriel. Haze- wtadestraat 7, Geithoek, Vlaire-r-, tingé. (C.144)| Uerbergstoof, Kolom- en Keuken-, stoof, aan genadiigen prijs. Te ^o-j peringe. A.t.D. (580)j A uto Chevroletaan voorceeitge. prijs. Te Poperinge. A.t.D. (C 142) Ptootkar, o-p ressort, in goeden staat.! Veurnestr. 105, Poperinge. (C.141) Waschkuip, in goeden staat. Bert-er.-. plaats 27, Poperinge. (581)' Cchoone Camionnctte «Citroën-i C 4,j 750 kgr., in zeer goeden staat. Mo.,' tor volledig nagezien. Inl. bij M. Van-, assche, Hertstraat 28, Koksijde-3a-' den. (382) "Twee Hondenjongen (Duitsche scha-; pers), 4 maanden oud. Beste ras.' Te Watou. A.t.D. (C.129)! rjuitsche Schapershondenjongen, vol ledige Pédigrée, extra bloed. Ta! Izenberge. A.t.D. (C.I32) r>iescl-Motor, merk Moës.smi- diesel met gloeikop, geschat op 13-14 PK. Te bezichtigen ter cruk-! kerij, Gasthuisstr. 19, Pop. 1528) Mansvelo, kloek. Beste okkasie. Veur-j nestraat 73, Poperinge. i'C.122) jQorschmachine met mazoutmetor,' met binder Massey-Harris ais-' ook Maalsteen Claeys met harer breker. Bij Camiel Vanthuyne, lar.d-, bouwer, Melane, Merkem. (532) ■yieeschkuip, alsook Botermijn, ia goeden staat. Bij Jer. Lotrwatae, Geldzak 20, Leisele. (144) C"oede Moto «Gillet» 175, in go.den. staat, bij Beun Ger., Watou. (333) GEVRAAGD Dekwame Mekanieker. Te Popérir.ge. Adres -.er drukkerij. '637), Meisjes voor radiofabrick. F; werk. Zich wenden: Thecdoor ele ven,elaan 106, Kortrijk. sy?) /"•oede Meid, 20 a 30 jaar, vcor aiie, werk en keuken. Goed loon. kest] en inwoon. Nieuwpcortlaan 8, De Panne. -359) "Timmerman of Schrijnwerker. Bij de Gebroeders Maerten, Brugge-' straat, Poperinge. 10.157)1 Meid, minstens 18 jaar, Vlaamse!) enj Fransch sprekend bij voert:ur. Goed loon. kost en inwoon. Kléin huisgezin-. Brasserie Bruxelloise, Kck- sijde. 1.641), CJoede Meld, minstens 20 jaar oud, voor alle wsrk. Gasthof Be Vre de i), G. Swaenepoel, Groote Markt 33, Dlksmuid-e. (642) gekwame Meid, kunnende wat ko ken, en voor ander werk. Niet ia café. Zich wenden .Hotel Palace Ieperstraat, Pep:ringe. i.343) gakkersleergast. Bij Gaston Drwlc- here, bakker, Spelestraat 123. Ver- vik. (C.147) peftige Vrouw, van zékeren ouder-, dom, om te helpen 'in huishcud:a en voor gezelschap, bij perscor. al leen. Goéde behandeling. In gemeente rond Poperinge. - A.t.D. (S44) Jonge Meid. Goed loon. - Statie- dreef 149, Roeselar-e. (C.131) gekwame Mannelijke Bediende, k:n- n-end Vlaamsoh, Franseh en En- gelsoh. Voor leiding van groote zaaS te leper. Schrijven ter drukkerij on der letters XZ. (543) Dckwamc Timmerman. Krombéke- straat 36, Poperinge. (C.154) longen, om beenhcuwersstiel aan ie leeren. Te Poperinge. Adres ter drukkerij. (C.153) bekwame Meid, vcor huishouden. Kost en in-wcon. Te Poperinge. Adres ter drukkerij. (C.156) Ctoed opgevoede cn nette vrouw, kun nende goed koken en goed met d« kinderen omgaan. Voor christen huis gezin met 5 jonge kinderen in geslo ten huis te Brugge. Alle zwaaf of-vuil werk wordt er dagelijks dcof een werkvrouw gedaan. Zee" hooi loon, met zieer goede kost. Schrij ven ter drukkerij onder naam SAIr VATOR. Ouderdom opgeven, ail 't U belieft. (613) Rakkcrsgast, liefst op stiel geweest zijn-de. Te Elverdinge. - Adres ter drukkerij. (C.130) Bekwame Meubelmaker, alscol Schrijnwerker of Meubelmaker, op hoogte van houtbewerking mei machines. Bij A. Moncarey, Gast huisstraat, Poperin-ge. (536) fjoede Meid, voor keuken. Goéd looa en inwoon. Bij Ant. Moncarey, Gasthuisstraat, Poperinge. (587) ■yerscheidene bekwame Mekaniekers, bij voorkeur gediplomeerd. Ei) Stevens Gebroeders, Veurnestraat 40, Poperinge. (538) I eermeisjes om meden aan te lee ren. Bij A. SufTys-George, lepel straat 118, Foperirtigë. (C.139) fjocdc Maaldcr, op hoogte van een stiel. Te Vlamert'inge. Adres tsf drukkerij. (533) yrouw om te kuischen en te v.as- schen. Kleine wasch. Kost en goed loon. Bij J. San sen, Valkstraat 20, Poperinge. (535) Meid. Bij Priester, omstreken leper, Ad-res ter drukkerij. (540) TE HUUR Jacht op 22 ha., gelegen to Renin- gelst. - Inlichtingen Elverdinge- straat 42, leper. (C.135) Volderstraat 9, GliNT- (311) LEENINGEN' HYPOTHEKEN VOORDEELIGSTE KONDITIES.KEUZE VAN TERUGBETALING. W H R ANTVFRPIA Zandpoortstraat 12, GENT. IT. 11. Bill *E.Ivri/A Bcgijnimfstr. 19, KORTRIJK. (366)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 4