LI WDW O V ELEKTRISCHE CUISINIÈRES STEVENS GEBROEDERS 2>e Bmulet van be "Kant HUISVROUWEN Koken op elektriciteit Is praktisch en neti HET WEKELIJKSCH NIEUWS WEDSTRIJDEN VOOR MORGEN ZONDAG UITSLAGEN EN KLASSEMENTEN VAN ZONDAG 1.1. DE BEROEPSRENNERSKOERS TE BIKSCHCYE F. C. Poperlnge C. S. leper W. S. leper DE PLECHTIGE INWIJDING VAN HET WHITE-STAR STADION TE IEPER S. V. Veurne W. S. Houthulst S. K. Vlamertinga E. Watou S. K. Geluwe V. V. Oostduinkerke. V. V. Koksiida IEPER - POPERINGS 7 September 1946.» WIJL. WE MET onzen vliegenden telde bak. letterlijk de lucht doorklie ven,, en we ons voelen als in ons eigen ted, denken we aan die vliegtuigen die zoo zonder piloot door de welken scheren. «Daar gebeuren ln de wereld Rare zaken I Waardat we zoomaar niet uit wijs geraken, zegt Lamme. En *t zijn verdorie ster ke toeten die z® uitvinden MAAR WAT NOG sterker ls, dat is, dat onzen minister van den ledi gen spaarpot ofte slechte financies, iemand kontributies kan laten beta len, zelfs als hij geen duit bezit» En met dat alles Blijft onze frank Tegen wil en dank Trots zware kontributie Zeer slap van constitutie. Dat is gedicht hé! ALS GE SOMS, mijn alderliefste ieaareskens, een gedicht noodig hebt, om uw 'hartsgeheimen te ontboezemen aan den schat uws harten, of een ge dicht bij gelegenheid van een feest of bij de geboorte van een tweeling in uw familie, die lever ik op maat. Niet een tweeling, maar de gedichten. 1 Frank per decimeter, en per meter genomen, nog 10 afslag, zooals op alles (maar nu niet meerl). Men zal in elk geval niet kunnen zeggen dat ik de schuld ben van den opslag en van 't duur leven. MOZE3, 'T JOODJE uit de straat, sukkelde ook met het duur leven em hij had van Isaak die tegenover hem woonde, duizend frank gel-eend. Maar wat meer gebeurt met leenen, Mazes kon die duizend frank nu niet ter- rug geven en dat kwelde heim zoozeer dat hij onrustig in bed naast Sarah lag te wcelen en te keeren en er niet van kon slapen. Maar wat is er toch, roeg Sarah. Hob Je vlooien? «Neen» zei Mozes en hij vertelde het geval. «Oh!» zei Sarah, «is dat alles? Wacht dan maar even.» Ze sprong uit bed, liep naar 't venster, rukte het op:n en riep luidkeels: «Isaak! IsaakGebuur Isaak deed nu op zijn beurt zijn venster open en vroeg: Wat is er, Sarah? Daar is, ant woordde Sarah, «dat Mozes je dui zend frank niet kan terugbetalen Toen kwam Sarah terug in bed en sprak tot Mozes: «Slaap jij nu maai' gerust, nu kan Isaak niet meer sla pen WIJL WE OVER 'N GEOOTE Amerlkaansche e ai cirkelen, bemer ken we twee beg...f:nissen, waar een massa volk achter stapt, die ontel baar is. We vernemen dat h:t de laatste reis is, van twee koningen van t ei-er- poeier of zociets. En Sint Picter heeft voorwaar Zijn besten mantel omgehangen Om dat poeierkeningspaar Deftig te c-ntvangen. Als ge dat peist,zegt Marenta, 'n koning, als is 't dan neg een poeierkoring, die heeft daarboven Biet .meer in zijn pap te brokken dan 'n arme sukkelaar.En dat ls maar gced cok, zij met veel centen, hebben hier al genoog strcepkens voo-r. IN EEN ANDERE :groote stad, Chi cago, cm ze niet te no-em-en, hebben ze zoo een kliek rijke sloebers aange houden die voor miljoenen en mil joenen valsche bankbiljetten hebben gemaakt. Naar t schijnt zouden er nogal vooraanstaande personalitei ten in 't zaakje betrokken zijn. Ze maakten bankbiljetten En gaven die in pand Tot heil en ook tot de redding Van 't dierbaar vaderland. Binnenkort ls de spons over heel d'histor.e geveegd. OM DE LUCHT schoon te vegen van hagelwolken en ongewenschte ©nweders hebben ze daar ook nu een nieuiw kanon uitgevonden. Dat is heel wat beter dan kanonnen uit te vinden om de menschen naar 't pie renland helpen te verhuizen. Maar helaas! De menschen blijven even dwaas. Ze moeten lasten, zwaar betalen. Waarmee men dan Zoo rap als 't kan. Nieuw oorlogstuig zal halen. Nochtans met 'n beetje goeien wil Leefde eenieder in 'n paleis, Voorwaar ja, zoo het menschdom wou, *t Waar weer het aardsche paradijs. Maar het menschdom ls nu een maal te dom om slim te wezen. Moes ten Christus' lessen nagevolgd wor den, dan, ja dè,n... EN CHRISTUS ZEGDE tot den zondaarVeel wordt u vergeven om dat ge veel hebt liefgehad.» Alderliefste lezereskens, Tracht met hart en zinnen Ook uw weekblad Te beminnen. JAN PLADIJS was naar de stad gekemen en tegen den middag begon zijn beer te grollen. Hij ging een res taurant binnen en daar heit Vrijdag was, vroeg hij visch te eten. Aan de tafel neven-s hem kwam zoo een «mossieu» zitten, wien het cok cp *t gelaat te lezen stond dat hij 't poe der niet had uitgevonden. Toen hij bemerkte dat Jan voor *t eten een kruiske maakte, wou hij hen» eens voor den aap houden en luidop, zoodat iedereen het goed kon hooiren vroeg: hij: Boerke, hebt gij er niets togen op dat ik dit stukje vleesoh aan uwen hond geef?» - Bij lange niet,zei Jan, geneer u niet, de beesten eten immers alle dagen vleesoh.- De messieulachte zuur. AJECROM BEY, dat is een Turk. En die Akrom Bey had nog een harem met zes en dertig vrouwen. Om de een of anderen reden heeft hfj dien cirk, als ik hem zoo noemen mag, moeten liquideeren. En onzen Turk heeft dat cp een heel origineele ma nier gedaan. Hij heeft namelijk zijn zes en dertig vrouwk-es netjes vergif tigd en zichzelf teen een kogel door den kc-p gejaagd. Zes en dertig vrou wen! En zeggen dat er hier zooveel mannen zijn die er met één reeds te veel hebben. En peist ge niet, vraagt Marenta, dat er nog meer vrouwen zijn, die mot één man hun hel op aarde hebben? DE AARDE BENEDEN ons, Is Frankrijk. Voor die oorlog was "t een schande hoeveel bladen en tijdschrif ten er uit Frankrijk ons land binnenkwamen, 't Was niet genoeg te verbieden dat die bladen per trein c:is land niet binnen mochten. Wat mén moest verbieden, dat is die bla deren uit t-3 stallen en ze te v-erkoo- pe-n. Duizenden kinderzieltjes zijn er door -bedorven geraakt Gaat dat spel letje terug herbeginnen? Kwaad el, kwaad Ibroedseü, Kwade spijs, kwaad voedsel. Kwaad koren, kwaad brood. Kwaad leven, kwade dood. ZOO ZIJN WE weer boven 'tland der natte kapellekeins en der droge levers gekomen. Kent gij dat niet? Wel, dat is ons landeke! Er zijn in België nog meer dan honderdduizend herbergen. Dat is ongeveer één her berg per tachtig inwoners. En Zwe den b.v. heef t één herberg per drie duizend inwoners. Zoo zeggen ze toch. Ik ben ginder nog nooit gaan zien. WAT WE OOK WEER te zien krij gen, dit zijn de sohoonheidskainpi- oenschappen. Juffer H. die enkele jaren geleden als schoonheidskonin gin werd uitgeroepen, zit nu achter de tralies. Zij hteft haar minnaar met vijf kogels in zijn korpus wande len gezonden naar d' eeuwigheid. Na tuurlijk om de lieve centjes. Was die juffer H. nooit schoonheidskoningin ge v/eest, dan zou ze nu misschien treffelijk zijn getrouwd. Allegaar zottespel Die schoonheidskoninginnen. Bij vele meisjes brengen zij Verderf voor hart en zinnen. In de danszalen rond de Noordsta tie -te Brussel, deed ce politie zoo 'n inval. Meer dan dertig meisjes werden naar huis gestuurd omdat ze nog geen veertien jaar waren. Veer tien jaar, en middernacht in d'ansko- ten. Marenta stelt een vraag!: «Waar war-en de moeders van die kinderen?» MIJNHEER DE PROFESSOR zit in de weide cp een bank en denkt, terwijl hij een leeuwerik in de lucht ziet stijgen: «Hst is toch aardig dat zoo'n klein vogeltje zóó veel plaats heeft en die dikke koe daar voor mij, heeft zoo weinig ruimte. Had ik dat moeten scheppen, 't zou anders ge weest zijn. Maar c-psens voelt hij iets open- kletsen cp zijn kletskop, 't Was de leeuwerik die wat had laten vaEen. En met een zucht dacht de professor: 't Is maar goed, dat die koe niet boven mijn hoofd was. EN BOVEN ONS HOOFD hangt de lange Winter. De Zomer, die er geen was, is foetsie! Afg-eioopsn met de vacancies en de kinderen terug naar school. Flupke heeft als laatste huiswerk een epistel gemaakt over onzen eersten vader Adam. ADAM Adam was ds eerste man En dat was een heels Jan. Hij was bij de drie meter lang En wel 1 meter 50 dik. Hij was van geen leeuwen noch [tijgers bang, Maar van Eva had hij schrik. Eva was zijn madam, Daarmee was hij getrouwd. Maar dat heeft hij zich reeds Meer en meer berouwd. Want Adam had niets te willen, Als Eva zei: «ge mest patatten [schillen. Moest hij dat doen en als ze zei: «Pluk tegen dezen noen een kie- Voor ons ciinée,[ken of drij Moest Adam zien dat hij had dat [vee Eva ging intusschen een toerke [doen Langs dm bollevaar of 'tmalsche [groen. Ofwel ging ze aan de naaister va-a lgen, Wat voor een nieuw kleed ze zou [dragen. Dan keerde ze weerom naar har-en [vent, En daar zag ze toen het serpent. Nieuwsgierig, als alle vrouwen immer [zijn geweest, Begon ze met dat listig beest Te klappen» Maar 'tzou niet lang [duren, Of Adam moest de dwaze kuren Van zijn madlam bezuren. En daarom zeg ik: «Had Eva nooit [bestaan, tZou met ons allen veel beter gaan. Doe zoo voort Flupke, en ge zult spinazie eten,» zei ik verleden week. Daar is een lief lezere-ske dat mij vraagt wat dat eigenlijk wil zsgg-en, Hewel luister. In de jaren rond 1653 leefde in Holland een wijsgeer en die heette SPINOYA. Die Spinoya is zeer beroemd geworden en om nu iets aanmoedigend tot kinderen te zeg- Zie vervolg hiernevens Mengelwerk van Het Wekelijksch Nieuws Nr 14. ROMAN UIT HET DORPSLEVEN I door QEO CANDAELE Een belletje rinkelt in de verte... 't nadert... 'n berechting. De jonge man ligt op sterven. Tien maanden hoeft hij hier ge leefd, 'n lastig leven, het leven van een geit Dagen van wreede kwellingen heeft hij doorgemaakt, z'n vuisten heeft hij tcc, bloedens toe op z'n eigen zie ken kop gehamerd... dagen van fol terende hartstocht... adembenemen de benauwdheden... onuitstaanbare hartsaanidoeningen... Alias gevolg van 'n leven vol slech te dir.g.n... vol zinnelijk genot. «in zijn jonge Jaren niet ge deugd zegt de dokter. 'n Week geleden is hij stil gewor den, z'n hart afgemat, ten eir.de kracht. Vanmorgen heeft hij het bekend... «Zuster, d'r ligt hier iets te knagen-... hier..., en hij wees op z'n hart, ik ben niet heelemaal gerust... Haal den aalmoezenier. De zuster had hem gerustgesteld, hem de verzekering -gegeven z'n Wensch te volbrengen... maar verder geen acht meer gegeven op z'n vraag. Het was toch een gek. Toen had hij gesmeekt, geschreid... «Ik ben niet meer gek, zuster, haal lboch 'n priester, het is met mij ge daan. Ik voel het. Of wilt ge me la- ven, ten sterven als een. hond? De zuster heeft den dokter opnieuw bijgehaald. Na een grondig onderzoek verklaar de deze dat de jongen tegen alle ver wachtingen in bij z'n verstand was. 'n Wondere verlichting voor den ko menden dood. De aalmoezenier ls gekemen. De man heeft opgebiecht... hoe hij op In avond in de duisternis 'n man neerschoot uit haat om diens liefde voor 'n meisje dat hij zalf tot de zijne begeerde... dat hij bij vergis sing niet den bedoelden persoon maar een anderen had getroffen... dat ie mand voor hem onschuldig in de ge vangenis was opgesloten... dat het moordend wapen weggeborgen lag in het zand-heuvelken van het eik-en- boschje maar hip het er niet meer had teruggevonden... alles... niets achterhoudend... den priester stn-ee- kenid deze zaak terug in erd-e ta bren gen. Het belleken nadert. De geestelij ks treedt binnen in het kleine witte kamerken. De man wordt verzoend m-et God, even voor zij.il heengaan uit dit leven, want tegen desn avond is hij gestorven, zachtjes uitgegaan als een keersken... *n wonderlijk zachten doodstrijd na 'a geweldig le- EERE-AIDEELING F.C. LuikO.C. Charleroi Wouters. St-NiklaasF.C. Brugge De Braekell. White StarS.O. Anderlecht Alsteen GantolseU. St.-GUUa Smidts. LyraBerchem Sp. Franken Antwerp F.CStandard O.L. Lescart. F.O. MechelenBoom F.C. Van Nuffel. C.S. VorstLlerscb® S.K. Bauwcns. Eendr. AalstRacing O. Brussel Jorssen. Beerschot hye. AFDEELING I REEKS B. Tienen-R.C. Mechelen Vandenbossche. Kapellen F.C.A.S. Oostende Jacobs, Oude GodTubantla Lecocq. K. CharleroiU. Namen Delbrouck. S.C. MeenenA.S. Ronse Douret. Kortrljk Sp.R.C. Doornik Roeykens. Cercle BruggeStade Leuven Lucq. Vigor HammeR.C. Lokeren Govaert. F.C. Ronse bye. BEVORDERING REEKS D. U.S. DoornikS.K. Roeselare Versyp. Knokke F.C.S.C. Wasmes Rnockaert. U. JemappesSt, Kortrljk hengles. S.V. OudenaardeR.C. Gent Rietjens. F.C. IzegemLa Louvière Ysebaert. Boussu-BoisSt. Moeskroen Blavier. F.C. RoeselareA.E.C. Mons Adyns. V.G. Oost ideWevelgem V. d. Moortel. U.S. Centre bye. II* AFDEELING PROVINCIAAL (Aftrap te 15 uur.) Da PanneWakken Everaert. TorhoutW.S. leper Hoste. St.-BaafsVeurne Maes Fr. WaregemToek. Meenen Maes Em. C.S. leperDar. Blankenb. Busschaert. S.V. BlankenbergeHouthulst Gernaey. PoperlngeKomen Bonte. DeerlijkWervlk Letiemne. NieuwpoortMlddelkerke üelanoye. EerzeeuwHarelbeka Bryon. II* GEWESTELIJKE A. DentergemKoksijde Sauer. II* GEWESTELIJKE B. VlamertlngeKuurne Dcnys. AalbekeS.V. Moorsled® D ".witte. BrlelenB.S. Avelgem Degryse. III* AFDEELING A. AdlnkerkeWenduine Monteyne. OostduinkerkeAssebroek V. cl. Berghe. III* AFDEELING a Slyps MoorsledeZonnebek® Breyne. S.C. MoorseleDiksmuide Nuytten. StadenOl. Ledegem He Grendele. GeluweBoezings Lef ever M. BeselareRekkein Van Lerberghe. III* SPECIAAL B. 10.00: C.S. leperLauw® Verhacghe. HouthulstW.S. leper Jooris. T. MeenenF.C. Poperlng® Verbeke A. WervikVlamertinge Cordsnier. Le BizetKomen Pattyn. III* SPECIAAL C. MlddelkerkeS.V. Blankenb, V eurne^—Torhout S te-KruisNieuwpoort GistelOudenburg KoksijdeDe Panne F C. Bruggi IV* SPECIAAL B. B.V. MoorsledeOl. Ledegein Oostyn. S.C. Moorsele—Geluws Ghesquière. ZormebekfiBeselare Mommerency. W.S. LauweBissegem Muyllaert. 10.00: F.O. Torhout—Veurn® Calcoen. 10.00: Nieuwpoort—Gistel Frankignoul. BEGINNENDE CLUBS A. Ol. KomenWestouter Zoetardt. S.C. MeesenPoelkapell» Coenen. HoutemProven Provoost. NieuwkerkeWaasten Poublon. BEGINNENDE CLUBS B. R.O. LauwePasschendal® Verkeyn. LangemarkGeluveld De Vriese. DadizeleZlllebeke Decraene. Rlsq. T. MoeskroenElverdManhaeve. VOETBAL EISCHTi 2ELFBEHEJERSCHING, TUCHT, EERBIED. Algemeen klassement 1I.G.D. V. G. G.P. 1. R. Mechelea 2 2 0 0 8 1 4 2. Leuven 8 a 0 0 3 1 4 3. C. Bruggo 9 9 0 0 8 2 4 4. F.C. Roris® a 1 0 X 3 2 3 5. Tienen a 1 0 1 7 3 8 6. Oude God i 1 0 0 4 1 9 7. Kortrljk Sp, 2 X 1 0 4 1 2 8. Doornik 2 0 0 2 5 6 3 9. Kapellen 2 1 1 0 8 5 2 10. Oostend® 2 1 1 0 4 8 2 11. Hamme 2 0 1 1 0 X X 11. A.S. Rons® 2 0 1 1 4 5 X 13. Tubantla 2 0 1 1 3 0 X 14. Meenen 2 0 1 1 2 7 X 15. Sp. Charleroi 1 0 1 0 1 3 0 16. Lokeren 2 0 2 0 1 7 0 17. U. Namen 2 0 2 0 4 8 0 EERE-AFDEELING Standard C.L.—White Star 1—1 Berchem SportGantolse 71 Ol. Charleroi-S.K. St.-NIk'.aaa 2—1 Llersche S.K.F.C. Mechelen 1—5 Beerschot A.C.F.C. Luik 05 S.O. AnderlechtEendracht Aalst 33 F.C. BruggeF.C. Antwerp 15 Union St.-GlllisRac. Brussel 52 Boom F.C.Lyra 10 C.S. Forestolse bye. Algemeen klassement Willems. Marti. Deloof. Steen. Lacluyze. -D. Blankenberge Hindryck. M. G. D. V. G. G. P. 1. Antwerp 2 2 0 0 10 2 4 2. Berchem 2 1 X 0 8 2 3 3. Mechelen 2 1 1 0 0 2 3 4. Luik 2 1 1 0 2 1 3 5. O. Charleroi 2 1 1 0 3 X 3 6. Vorst 1 1 0 0 1 0 2 7. St.-Niklaas 2 1 0 1 3 2 2 8. U. St.-Glllls 2 1 0 1 5 4 2 9. Whit® Star 2 0 2 0 2 2 2 10. Lyra 2 1 0 1 2 2 2 11. Standard 2 0 2 0 3 3 2 12. Anderlecht 2 0 2 0 4 4 2 13. Llersche 2 1 0 1 3 5 2 14. Boom 2 1 0 1 2 5 2 15. R. Brussel 2 0 1 1 4 7 1 16. Aalst 2 0 1 X 3 5 1 17. Brugge 2 0 0 2 2 7 0 18. Gantolse 1 0 0 1 1 7 0 19. Beerschot 2 0 0 2 0 2 0 EERSTE AFDEELING Reeks B Racing DoornikS.C. Meenen 22 Stade LeuvenKortrljk Sport 1O Union NamenKapellen F.C. 3—4 Racing Lokeren—C.S. Brugge o2 F.C. RonseR.C. Tienen 22 TubantlaVigor Hamme 00 Racing Mechelen—S.C. Charleroi 31 A.S. OostendeA.S. Ronse 21 Oude God bye. BEVORDERING REEKS D Stade MoeskroenF.C. Izegem 51 A.E.C. MonsS.C. Boussu-Bois 02 Racing GentF.C. Knokke O2 F.C. WevelgemF.C. Roeselare 12 U.S. Centre—'U.S. Doornik 1—1 Stade KortrljkV.G. Oostende 23 S.K. Roeselare—S.V. Oudenaarde 52 S.C, WasmesLa Louvière 02 Algemeen klassement M.G. D. V. G. G.P 1. La Louvière 2 2 0 0 4 X 4 2. Boussu-Bois 2 2 0 0 7 3 4 3. U.S. Centra 2 X X 0 4 2 3 4. S. Roeselare 2 X 0 X, 6 2 2 5. Moeskroen 2 X 0 1 6 3 2 6. Knokke 2 X 0 X 8 2 2 7. St.-Kortrijk 2 X 0 X 4 8 2 8. U.S. Doornik 2 0 2 0 2 2 2 9. Gent 2 X- 0 X 8 3 2 10. Bergen 2 X 0 X 2 S 2 11. C. Roeselare 2 1 0 X e 2 2 12. Oostende 2 X 0 X 4 6 2 13. Izegem 2 X 0 X 3 6 2 14. Wevelgem 2 0 X X 2 3 1 15. Jemappes X 0 0 X X 3 0 16. Wasmes 2 0 0 X 3 7 0 17. Oudenaard® X 0 0 1 2 5 0 TWEEDE PROVINCIAAL S.V. Veurne—W.S. Houthulst 1—4 F.C. TorhoutS.V. Blankenberge 21 Toek. MeenenC.S. leper 2C F.C. WakkenS.K. St.-Baafs Vljve 42 W.S. leperRac. De Panne 23 D, BlankenbergeS.V. Waregem 83 Rac. HarelbekeF.C. Poperlnge 60 G.S, Middelkerke—Deerlijk Sp. 2—3 F.C. KomenS.V. Nieuwpoort 21 W.S. Lauwe—B. Wervlk 1—1 M.G. D. V. G. G. P. 1. De Panna 2 2 0 0 8 6 4 2. Wervik 2 X X 0 6 1 8 3. Lauwe 2 1 1 0 5 1 3 4. Komen 2 X 1 0 2 1 3 5. Houthulst 2 X X 0 6 3 3 D. Blankenberge 2 X X 0 10 5 3 7. Wakken 2 1 1 0 5 3 3 8. Deerlijk 2 1 1 0 3 2 3 9. Harelbek® X X 0 0 5 0 2 10. C.S. leper 2 X 0 1 8 5 2 11. Torhout 2 X 0 1 5 6 2 12. Veurne 2 X 0 X 4 6 2 13. Waregem 2 1 0 X 5 9 2 14. S.V. Blankenb. 2 0 X X 2 3 1 15. Mlddelkerke 2 0 X X 8 4 1 16. St.-Baafs 2 0 1 X 5 7 1 17. Meenen 2 0 X X S 9 1 18. Poperlnge 2 0 X 1 1 6 1 19. W.S. leper 2 0 0 2 3 5 0 20. Herzeeuw 1 0 0 X 0 .5 0 21. Nieuwpoort 2 0 0 2 1 6 0 I'M W- De winnaar Jerome Dufromont in de bloemen. De machtige sprint em de tweede plaats tusschen Malbrancke die wint met links Deelercq A en rechts G. Despicnter. Achter Besplenter zien we Dujardin en achter Deelercq R. Depoortere. Op 10 m. volgt Anutchin. Rac. HarelbekeF.C. Poperlnge 50 Dat rood-geel het t® Harelbek® alles behalve gemakkelijk zou hebben om Iets van den Inzet te bemachtigen, stond bulten kijf. Nochtans had zeker nie mand, zelfs niet de verstokste locale supporter, durven voorspellen dat de Ratjes met forfaitscoor aan de winnende hand zouden blijven. Reeds van bij den aftrap kon men bestatigen dat de localen vast besloten waren hun vel duur te verpanden, ze pakten uit met een allesgevend door drijvend spel en bestookten ons doel van uit alle mogelijke posities. Langza merhand echter kwamen onze mannen onder doom. od hun beurt gingen ze den localen portier bekogelen maar ken den daarbij weinig geluk. Toen, tot over maat van. ramp, de scheidsrechter aan de thulsspelers een strafschop ten ge schenke gaf onze mleïdenhalf had den bal zuiver op de borst opgevangen stuikte ons elftal ineen en konden de bezochten den scoor oodrljven tot 50. Alles samenvattend dient het noch tans gezegd dat er aan het overwicht der Raclngers niet t® tornen viel. De cijfers zijn echter overdreven en een 3-1 eindstand zou zeker heel- wat Juister geweest zijn. Nogmaals hebben w® kunnen bestati gen dat er enkele onzer spelers oefening missen wat zeker de oorzaak ls van hun eerder middelmatig Dresteeren. Daaren tegen bleken onze belde backs op de hoogt® hunner taak enspijts de vijf tezen hen aangeteekend® doelpunten, hebben ze zich niets te verwijten. Wat het aanvalkwlntet betreft, dit blijft steeds het zorgeklnd van het elftal; eens te meer mangelde het hier aan geest drift en werd er al te weinig naar doel geschoten. Zondag aanstaande komt F.C. Komen oo bezoek, een tegenstander van gehalte gen, werd de ztii gebruikt:«Doe zoo voort, mijn zoon en ge zult Spinoya h-eet/en, gij zult worden lijk Spinoya, welke niet te onderschatten valt. Onze mannen zullen dan ook beter voetbal dienen te spelen dan dit verleden Zon dag het geval was, willen ze beide punt jes op den Kouter houden. Het rood gele elftal zal nochtans grondig gewijzigd ln het veld treden en we verhopen dan ook h.t beste. Supporters, alleman weze op post; af trap te 15 ure. Onz® Reserven vangen het kampioen schap aan met een verplaatsing bij Toe komst Meenen en, willen er kost wat kost beide punten bemachtigen. Voor de leden en aangesloten spelers: Voortaan zullen, bij lederen match, de lldkaarten aan den Ingang van het ter rein streng vereiseht zijn. Zinnend op revancheen met mid- voor Del'Eaye trok het eerste elftal Zon dag Jl. naar Toekomst Meenen. De mui zennesten van tegen S.V. Veurne moes ten uit het hoofd en wel door een flin ke zege aan de Leieboorden,! Nochtans aanvankelijk hangde dlo gewenschte zegepraal» aan een zijden draadje. Het geluk kampte andermaal tegen Kno- ckaert en maats, bij zoover dat de lo calen, die voortdurend ln minderheid waren geweest, met 10 vóór stonden aan de verfrlssching. Gezellb had daar voor gezorgd. In de tweede beurt kwam gelukkig de kentering. Eecaluwé kon ge lijkstellen, terwijl Carpels, Knockaert en Del'Haye (21 de cijfers tot 1—5 opvoer den. Vermaut slaagde er alsdan in C. Dumalin te vloeren, maar daar was Del'Haye die er voor zorgde dat aan het Inrukken der stand een 26 te hebben voor 'rood-wit. Vergeten we niet er bij te voegen dat scheidsrechter Gernaeye op onbegrijpelijke wijze een paar C.S.Y.- goals afkeurde. Met andere woorden Vetsaevel en zijn mannen hebben hun afgeteekende overwinning ruimschoots verdiend. De voorhoede vond met Del'Haye de gewenschte stootkracht vooral nu ook het optreden van linksbuiten Beddeleem meeviel. Den lof van Carpels en Deca- luwé dienen we niet meer te maken. Het ware te vervelend! Zeggen we alleen back Soenen was de uitblinker op het veld en Simkens gaf blijk van vorde ringen. Backs Versaevel en Doolaeghe llenen elkaar te vaak ln den weg en het gevolg... twee doelDunten tegen. Opge- In den volksmond is dat geworden: «go-sd^» met Decaluwé als «beste». Half een ge zult spinazie eten.» Et volld. Als ge mij niet ge-looft moet ge maar eens in een woordenboek kijken. GELOOVEN en GELOOVEN ls twee. Dat alle bijgloof de wereld niet uit ls, blijkt uit hat volgende; Do koning van Italië kan geen ha nengekraai hooren of hij valt van zijn sius, want hij ziet hanengekraai als een sleoht voarteeken aan. De koning van Spanje voelt zich ongemakkelijk als er raven of kraai en over zijn hoofd vliegen. De koningin van Holland kan niet verdragen dat cr in haar aanwezig heid over slangen wordt gesproken. Mijn schoonmoeder wcrdit onpasse lijk als Ik zeg dat er bij den been houwer varkenspeten vcor 't ven ter liggen. En ik krijg een draaiing in mijn hoofd, als ik ergens kom waar ze druppe-ls schenken en als ze mij zeg gen dat de flesch leeg is. «ZEG EENS GARgON,riep mijnheer Soepkool, «hoort gij niet good? Toch wel, mijnheer, waarom? «Wel, Ik dacht dat ge mij niet goed verstaan had. Ik heb namelijk kalfslever besteld en geen kalfsleder. Marenta vraagt ine u allen 'n ple zante Zondag te wemschen, hetgeen ik met genoegen doe. Het Manneken uit de Maan. BSBBBBaQSlEi9BHHBEaBBaiBaBSl 's Anderendaags wordt het nieuws reads verteld, te KJokaeele... Cami-el van den veldwachter is overleden in 't gekkenhuis. XII. Dien morgen wappert de vlag aan all-e huizen van Klokzeel®. Bij de statie staat da fanfare op- ste-ld en wacht cp de aankomst van dien trein. Gansch de gemeente is 'te been. Al- Ier' gezichten getuig-.n van ©en 'n blijde stemming. Op ©en opgetimmerd verhoog staat de onderwijzer, 'n groot blad papier in de handen, nog haastig in stilte zijn rede herlezend. Naast hem, de klein© Kelly, 'n groote bloemtuil in de armen, 'n tuil welruifcende rozen. Verder nog Suzaumes móéder, het moDderken van Hiel, de grijze pas toor van Snetterboke ©n de veld wachter. Wat er gaande ls? De nieuwsgierig» vreemdeling zal 't alras vernemen. Men waaht op de thuiskomst van Mitel, vandaag uit de gevangenis ontslagen. Twee wefcen duund» herziening van de zaak, op aanvraag van den aalmoezenier, De getuigenis van den gevonden revolver was vast 'n doorslaand be wijs, de verklaringen stavend van Camiel, den gekken zoon van den veldwachter, Buaaona hadi immers het vinden van het moordwapen niet ruchtbaar gemaaikt tot de aalmoeze nier opsporingen deed in het zand- heuvelken. Alles verliep ditmaal ten gunste van Miei» |ot groot genoegen van alle» past ln het vervolg! De reserven speelden een vrienden match hij Brielen Sn. en mochten vlag gen met 47. Zondag aanstaande begint het kam pioenschap der III* Specialc-rs. W.S. Lauwe komt op bezoek en we zijn be nieuwd hoe de, op papier althans sterke Cercle-ploeg het zal afwerken. Het eerste elftal komt uit op het Augustlnusveld te 15 uur tegen de kan didaat-kampioenen met name Daring Club Blankenberge. Een harde ontmos- ting ln het vooruitzicht. Onze Ieperlin- gen zullen dienen op him best te evo- lueeren, want Rau Knudde, Dameule- meester en andere zijn op de puntjes verlekkerd. We bouwen heel wat ver wachtingen op de Cercle-vooi'hoede en durven het beste verhopen voor rood wit. INHULDIGING NIEUW TERREIN VAN W.S. IEPER W.S. leperR.C. De Panne 23 Zondag J.l. was het een groote dag voor de Iepersche sportclub White Star leper, ter gelegenheid van de Inwijding en inhuldiging van haar nieuw sport terrein. Hst nieuwe terrein werd opgericht op het bekende Minneplein, dat sedert zooveel Jaren braak lag. Werk en kos ten werden niet gespaard. Het ls net en biedt een aangenamen Indruk, nog verhoogd door een o'nmlddellijken ach tergrond, waarin de mooiste monumen ten van leper, namelijk Kathedraal en Halle, zich hemelwaarts verheffen. BIJ deze feestviering was het terrein ook feestelijk geplnt, luidsprekers ston den opges «'.d en een eere-tribuun was er opgericht. In den morgen werd het nieuwe plein gewijd door E.H. Maes, ln aanwezigheid van Hr. Voorzitter Advokaat Dehem eh een paar andere" bestuursleden. In den namiddag, even na 2 uur, werd een stoet gevormd aan «De Sul tan op de Markt, en met muziek voor op trokken Bestuur, enkele genoodig- üen, waaronder H.H. Volksvertegen woordigers Deschodt en Stubbe e.a., alsmede spelers en talrijke supporters naar het nieuwe terrein. Voor den aanvang van den wedstrijd tegen R.C. De Panne werd nog eerst een ballon opgelaten, als een symboll- F. H. Macs gaat over tct Je Inwijding:. Nevens hem hebben we de sym- paihieke Whita-Star Voorzitter, Hr Adv. A. Dehem. Verder drie be stuursleden der jonge Iepersche Club. SHBaaBRaB3)j9HBBBiIHBB!SiaBBBEIB IBBfflBHBBEBBBBBBBBBBBBBBBB ctie hem kenden, niet het minst van de faof aremamnien. Vandaag gaan ze hun lokaal cpnieuw in bezit nemen. Sedert den. dood van. Moei ztjm de herhalingen onregelmatig doorge gaan in een andere herberg op de üorpplaats. Nu zal alles z'n oud-en gang hernomen met hun vrosgaren muziekmeester aan de leiding. Een plaats zal echter l-edig blijven., in de laatste rij... dezo van Mon Bostoels. De trein stoomt binnen. Een man stapt uit. Hij kijkt verwonderd naar het fees tellj-k uit richt, komt glimlachend, tranen van aandoening in do ocgen naderbij. Trommen roffelen, klaroenen schal len... de fanfare zet vol brio 'n hul degroet in ter eene van MleL De burgemeester drukt den Jongen de hand en leidt deze naar het ver hoog. Een hoerageroep klinkt oorwerdoo- vend dcor de lucht. Mlel valt zijn mccderfcan oom den hals, wew.t van geluk... greet zijn z'n ouden grijzen pastoor, den on derwijzer, de moeder van Suzanne, allen dlo op het verhoog hadden plaats genomen. Da klein© Nelly blsdt hem de geu rend» bloemengarve aan terwijl ze Hein ©en paar klinkende zoenen geeft. Dje veldwachter noemt de hond van Mlel... drukt 'hem krachtig... V... V©,,, vergiffoïrls... stamelt hij... jn na,., «o... naam van- m'h zoon. Alles 1a vergeven en vergeten, gard», en.,, nooit meer over spreken. zeigt Mie! openhartig. De onderwijzer houdt er ©en op timistische welkamred». De fanfare zet zich spelend cp weg, gevolgd van Mie! met de kleine Nel ly dansend en springend aan de hand, z'n familieleden, en kennissen, al d-e dorpelingen in blij gejubel om dit mooie eind© van zoo'n treurige geschiedenis. Onderweg heeft Mlel nieuwsgie rig -gevraagd: Waar is uw zusje, Nelly? Die wacht op U... thuis, had de kleine snaak guitig kijkend geant woord. Voor het lokaal wordt haalt gehou den» Terwijl de fanfare dreunend Fan fareklanken uitgalmt... de zon over die jubelende menigte vreugde en nieuw leven uitstraalt... d® grijze pastoor mot z'n zakdoek het pare lende zweet van z'n kaalwordend hoofd veegt.,, de veldwachter stil snikkend toekijkt... 3© menschen el kander verdringend heb lokaal bin nenstormen... vinden twee jonge le vens elkander terug, na "n jaar droe ve scheiding en hoopvol verlangen. Mie! ls op z'n meisje toegeloopen, neemt haar hoofdje tusschen z'n ma gere handen, kust haar, uitzinnig, be dwelmd, over van vreugd©... op haar mond, haar oogen, haar wangen... ongestoord. Suizahnes hart klopt in hevige aan doening... «M'n liefste Jongen hijgt ae... rinser kan ze niet. juichend omarmt hij haar... «M'n meisje,.. Sueammeke... M'n Uevekea,». EINDE}, schen grost aan de Clubs van het West- land. Na den opgooi werd een minuut stil te -bewaard, in herinnering aan de over leden spelers van W.S. leper en de Westlandsche Clubs. Aan de rust nam Hr. Voorzitter Ad vokaat Dehem het woord om te herin neren aan het ontstaan van W.S. leper en den opbloei ervan, niettegenstaande zoovele moeilijkheden. Tevens dankte hij allen die med-egeholp en hadden tct dézen opbloei en tot het Inrichten van het nieuwe terrein. De wedstrijd van W.S. leper tegen R.C. De Panne zelf was aangenaam om volgen. Belde ploegen vertoonden een mooi spel, maar met De Panne gevaar lijker voor doel dan de Ieperlingen. De gansche wedstrijd had een span nend verloop en werd van weerszijden fair gespeeld. Het einde werd gefloten met een nipte, maar verdiende overwin ning van R.C. De Panne. Vooraf werd een match gespeeld tus schen de Juniors van S.K. Roeselare en W.S. leper, die door eerstgenoemden met 3-7 gewonnen werd. Het Wekelijksch Nieuwswenscht W.S. lener veel sukses op haar nieuw terrein, 'en vele puntjes... K.S.V. Veurne IW.S. Houthulst 11 De boschmannen hebben nogmaals bewezen voetbaltalenten te bezitten, en zegevierden dan ook op vrij gemakke lijke wijze. Bossuyt, weerom ln pracht conditie, hield wat er te houden was, aldus zijn ploeg reddend voor een zwaardere nederlaag. De match: Woudsport 13 eerst ten aanval, en onze verdediging krijgt het warm. Bossuyt weet een goed gerichte kogel ln extremles over te tippen. Aan de 15 min. wordt er penalty gefloten teg-en een bezoekende back. Reynaert zet om met zwak schot. Houthulst laat zich niet ln doekjes winden en zet een geweldig offensief ln. hetgeen dén stand op 13 brengt. In deze 1* helft stippen we vooral de groote fout "aan die Veurne beging, n.l. daar de bal te veel ln de hoogte werd gehouden, wat het werk van de twee reusachtige W.S.-backs merkelijk bevoordeellgde. Wie nu dacht dat Veurne het lniatief zou overnemen was bedrogen, 't was Houthulst dat nog maals zijn neus aan 't venster stak. Een 20-tal min. na do poos wijst de score verdiend reed3 14. Verder kan onze doelman nog een keihard genomen vrijschop, meesterlijk opvangen. Het slot volgt met een verdiend® zege voor Houthulst, dat Inzake passenspel en schotvaardigheid een trapj® hooger stond. Zondag a.s.: Verplaatsing naar Slnt- Baafs! Indien Veurne ditmaal niet ver geet te kogelen, bestaat er e®n kans. S.V. VeurneW.S. Houthulst 1i De Houthulstsche ploeg was aanstonds ln actie en een schot van Swaenepoel kon op 't nlppertj® ln corner verwerkt worden. Aan de 15 min. werd penalty aan Veurne toegestaan, door Bonaven- ture in doel omgezet. De bezoekers lie ten niet bs~?.an en aan de 30 min. op Inzenden van Swaenepoel nette Pieters met kopstoot den gelijkmaker 11. Twee minuten later verhoogde Vandae- le met keihardschot den stand 12. Aan de 35 r.iln. was het Uleyn die hoov bul ten het bereik van den keeper ln de touwen Joeg 1—3. Deze stand bleef tot aan de rust behouden. Na de rust lukte Uleyn via de paal een vierde doel voor Woudsport. Hoe de p-astheeren zich ver der ook inspant'. ,n de stand veranderde niet meer en F-uthulst won de match met 14. Zondag e.k. reist de eerste nloeg naar S. V. Blankenberge. De reserven begin nen hun kampioenschap (3* Speciaal) aan huis tegen W.S. lener. Supporters, laat U vóór Zondag e.k. 11 uur Inschrijven voor de reis naar Blankenberge, zooniet betaalt U meer. Da match Woudsport Houthulst II W.S. leper n begint om 3 uur. Le BizetS.K. Vlamertinga 71 Da verplaatsing naar Le Bizet werd voor Sportkring een verpletterend® ne derlaag (71). Hoe eigenaardig het ook moge klinken de uitslag vertegenwoor digt geenzins de weergave van het spel. Na een eerder gelijkopgaande eerste helft leidde Le Bizet met een gevleide 20 scoor. Na de herneming voerde S.K. het hooge woord en Frutsacrt kon de stand op 21 brengen. Onze Jongens konden evenwel verder hun overdonderende veldmeerderheld niet ln doelen omzeten. Le Bizet daarentegen werkte met ont snappingen en ln minder dan vijf. minu ten lukten zij vier doelpunten. Spijts deze tegenslag bleef rood-wlt aandringen doch niets kon baten en zoo eindigde deze veelbelovende vrienden- wedstrijd waarin Sportkring zeker wel de 2/3 aan de bovenhand was met een smadelijke nederlaag. Sportkring dwong acht hoekschoppen af tegen Le" Bizet een Enkele minuten slechte opstelling van onze verdediging die d® nieuwe samen stelling niet gewoon wa3 werden ons fa taal. Heden Zondag begint de compltltle. Sportkring ontmoet Kuurne op de Pot- hem. Een harde noot doch met onze voltallige opstelling moet dat een eerste overwinning worden. S.K, ElverdingeE. Watou 22 (1-1) De eerste en laatste oefenmatch is achter den rug, waarin door ons «kick and rush »-spel, taaien weerstand ge boden werd aan een beter combinee renden ploeg. De nitslag mag ons be vredigen, doch niet het spel. We missen training. Doch ln het Watousch voetbalmidden wordt er hard gewerkt, en zoo we het ge luk hebben nog t® kunnen deelnemen aan het kampioenschap «Beginnende Clubs», zal er met ons rekening dienen gehouden. We beschikken over een flink stel eigen spelers en zouden met een goede ploeg van wal steken. En daaren boven. zal Eendracht weldra beschikken over een prachtig terrein, gelegen ln de kom van de gemeente. Dus Supporters en Supporteressen, het belooft voor 1946-47. Hubewa. S.K. Geluwe IIS.V. Moorsele 31 S.K. Geluwe IUnion Halluln 41 De laatste oefenwedstrijd ls achter den rug, Jongens nu moet ge paraat staan voor Zondag. D® harde strijd voor de kostelijk® puntjes zal beginnen, en als men kampioen wil worden zial men moeten tweemaal 43 min. alles geven! Nietwaar Albert, ons vaandel moet leder Zondag wapperen aan 't lokaal ons eenlg doel ls de plaats van voor den oorlog terug Innemen. Supporters, voetballiefhebbers, allen naar het Stadium Maudevllle, in de Wervikstraat 'f DE V/ERELDKAMl'lOENSCTI.U'FL'N TE ZURICH Zoo zijn de Wereldkampioenschappen van Zurich voorbij en onz® renners'zljfj ljdelhands naai' huls gekomen. België tt zonder titel eruit gekomen, Iets wat WO sedert 1931 niet meer moesten ondciw gaan. Verleden week gaven we de uitslagen der plstewedstrljdén. Zaterdag had baanwedstrijd plaats voor de Liefheb» bers. Het was de Franschman Aubry die Stettler (Zwitserklepte en als der de elndlgd® onze llefhebberskamploen Van Kerkhoven. Van Kerkhoven had d® gansche koers beheerscht. Maar kram* peil kwelden hem oc het einde, zoodaf hij niet naar behooren zijn kansen la den sprint verdedigen kon. De Frofs op de baan óp Zondag De Zwitser H. Knecht eerste, voor Kimt en Van Steenbergen. Wat weid er al niet verteld over he» verloop van dezen koers. Klnt beweer» dat een inan uit het publiek hein bil de trui vastgehouden heeft, wanneer hl] met Van Steenbergen samenlag op kop. Zoo kon Knecht, die ook deel uitmaal®* t® van dit trio, onverstoord zijn voor* sprong nemen en als eerste over de mee» bollen. In alle geval Klnt beheerscht® do koers en zou zeker winnen... war» het niet van dit Jammeryolle (opzette» lijk?) misverstand tusschen hem en zlja landgenoot Van Steenbergen. VIe nemen Inzage van het groote Fran- sche sportblad L'Equipede plaats vervanger van L'Auto en dit blad, dat er nochtans geen belang b j heeft de waarheid te verdraaien, 'vermits er geen enkel® Fransche renner mee ge moeid was, schijnt ongeveer h.tz.l—O t- gelooven. In de groote titel over 5 ko- 10" men luidt het: «De Zwitser Knecht wedt wereldkampioen, dank zij Ven Steenbergen, die hem oo den ontsnap ten Klnt trok!». En werder schrijft Jacrtues Goddet, de eerste wetócViour- nallst van Frankrijk, het vo.b.m.e: «Kint, slachtoffer van Van Steenber gen». En verder wordt er ook nog ge zinspeeld cp de financieels macht, waarover Knecht beschikte, ten gevolg® van den hoogen wisselkoers van cTn Zwltserschen frank, zonder daarom vlakaf te zeggen dat dit öe hoofdzaak ls geweest van RIk's zonderling rijden. Wat echte eigenaardiger, vreemder voorkomt, zijn de woorden, welk» Knecht, na da aankomst, in den mond worden gelegd door 't Fransche blad. Knecht zou namelijk het volgende ver klaard hebben; «Kint en Van Steenbergen zijn ncclt akkoord gekomen omtrent de te volgen taktiek om ml] 't zekerste mogeljlk ts kloppen. VAN STEENBERGEN KEFFT MIJ ZELFS VOORGESTELD SAMEN WEG TE LOOPEN, ZONDER ONS OM KINT TE BEKOMMEREN, maar Ik heb geweigerd, daar lk dacht dat het eea list was We weten niet of Knecht die ver klaring werkelijk heeft afgelegd, vermita wij er niet bij waren, maar één zaak ls zeker, als Knecht de waarheid spreekt, ls het geval Van Steenbergen klaar, staat het vast dat Rik Inderdaad t-gei» Klnt heeft gereden en aldus er de ooi zaak ls van geworden dat wij een w®- reldtltel verloren. Zondag e.k. 8 Sept., beginnen d» kampioenschappen vanaf III» Afdeellng. Onze rood-wltten zijn dit Jaar weer van de partij, en zeker zullen onze Jongens heel wat beter figuur slaan dan 't voorbije Jaar 't geval was. Da» wenschen en willen ze. Thans zijn de voorbereidende oefen matchen achter den rug. De belde eerst® gaven alle supporters groote voldoening, vooral dan de tw.eede maten, al werd er zelfs nipt verloren. De vrienden- wedstrijd van Zondag Jl. mag geen oor zaak wezen voor ontmoediging. Want waar V.V. Koksijde ter elfder ure met 'n gansch gewijzigde oostelllng opdaag de. die den strijd zal aanbinden In II* Gewestelijke, kon er van gelijkopgaauden strijd geen sprake zijn met de gemene»- de opstelling van V.V .O. Nu blijven nog de wekelijksche orfe- nlngën, onder leiding van den bevoecde* oefenmeester Hr Van Hoof. cx-mlddeut voor van Beerschot, om onze rood-wit ten de noodige kennis en moree'en stcuü t® verleenen teneinde het ontluikend» voetbalseizoen flink door te maken. We wenschen onze mannen van hart» goeden moed en vee' geluk toe, zoowel voor III* als voor IV* Afd. alsook orzt Jonge kadees die met Oktober in akll» komen. Weert U eerlijk, zet U schrap! Dat 't V.V .O .-bestuur eere hale van haar mannen en de sunnorters er v?« genoeglijke Zondagnamiddagen aan ha leven. Toekomende Zondag 8 Septemba» vangen de offlcleele kampioenschappen» aan en onze V.V.-Dloee komt uit la tweed® afdeellng gewestelijk. Zondag 11. werd een laatste oefenmatch gehou den op het plein van Oostduinkerk®, Het werd voor onze mannen een 10-t overwinning. De coiffeur Freddy en Lescraewaet waren bijzonder In form®. Zondag as. gaat het naar V.V. Dezv tergem. Gezien we de prestaties van de ze ploeg niet kennen, kunnen we moet» lijk een voorspelling geven. Naar ieders gade vindt U Belgisch en Zwitsersch Fabrikaat op 220 en 380 volt bij Eveneens GROOTE KEUS van Stofzuigers - Radios Pick-Upps Fonopiaten alle Elektrische Toestellen (633) Mengelwerk van «Het Wekelijksch Nieuws» Ni? 10. ka. door H. COURTHS MAHLER. Freda, behoefde dus toen edtf den zestienden Augustus vroeg in den morgen van Lehnslberg vertrok van niemand afscheid te nemen. Eij reed miat denzelfden, landauer naar het station waarmede zij gekomen, was en kwam tien minuten voor acht daar aan» Even over acht vertrok haar trein. Binnen een. uur had 2iJ haar bestemming bereikt en stond op t station Kronau. Haar hart klopt© kalm en gelijk matig. Op aanwijzing van dan pertier ging zij het reusachtig groote diirec- tiegebouw binnen. In de op een hall gelijkende vestibule bevond zich naast d© deur de wachtkamer, door een opschrift kenbaar gemaakt» Daar moest zij zonder aan te kloppen bin nengaan en het verdere afwachten, had de portier gezegd. Zoo deed zij <ian ook. Bij het raam aan een schrijftafel zat een Jong meisje die bij het bin nenkomen vain Breda opstond en naar haar toekwam. "Wat verlangt u? Ik word door den directeur, mijn heer van Stnhlen, verwachtant woordde Freda kalm. Het jong© meisje keek haar vra gend aan. Bent u freule von Waldau? Ja. Komt u alstublieft bkr binnen, Zij deed de deur open van. een aangrenzend vertrek en liet Freda binnengaan. Kart daarop stond zij voor direc teur von Strehlen, Hij was aan de schrijftafel gezeten en stond nu op. Toen hij Freda zag, teekende zich groot® verbazing op zijn gelaat. Dat freule von Waldau slechts drl® en twintig Jaar was, wist hij uit haar schrijven. Maar dat zij zulk een schoonheid was etn zulk een indruk van voornaamheid zou maken» had hij niét verwacht. En op dit oogenblik vroeg hij zich af of hij wel d© goede keus voor zijn Jongen chef gedaan had. Het was toch maar goed» dat de ze .tenslotte zelf de keus bepaald had, toen hij hem sprak over het Jonge meisje, dat door graaf Hoh.aia.ii wad aanbevolen. Hij hersteld© ziolx snel ©a boog. Het Jonge mie lsje was nu eenmaal aangenomen «n gis- steravond was d© chef van. Berlijn teruggekeerd en wachtte reeds op zijn nieuwe secretaresse. Juist heden had hij veel correspondentie af te doen. Er viel dus niet meer te aarzelen. «U komt stipt op tijd, freule von Waldau,» zei hij met een beleefd lachje, Te tien uur, zooals ik beloofd he.b, mijnheer,zei Freda zijn groet be- natwoawtend, IBS zaca Dat is goei Stiptheid behoor» hier op d« fabrieken tot de hoofd deugden. Niet alleen hier. Be heb mij dl© overal ln mijn leven tot plioht ge maakt. «Dan zal t u hier niet moeilijk vallen. Ik hoop, dat u hier spoedig gewend zult zijn. Dat hoop lk ook, mijnheer. Indien u het goedvindt, breng lk u nu dadelijk naar onzen chef. Ik zou 't u hebben willen vragen» Ik zou u tevoren willen zeggen, dat uw positie naast veelzijdige kennis ook levenswijsheid en grooten ia©» vereiseht. Beide verwacht ik van u» Freda boog het hoofd. «Ik hoop u niet teleur te stellen.» Ik neem het als zeker aan. Daar voor was de aanbeveling van graaf Hohenau mij een waarborg. Mag lk u de hartelijke groeten van graaf Hohenau overbrengen Ik dank u. Ik zag hem ln gerui- men tijd niet. De familie maakt Ine* toch goed «Heel goed. D© familie ls op 't oogenblik op reis om de landgoede ren te bezichtigen, die graaf Hohenau van zijn nicht, gravin Doilaga heef» geërfd. «O, dat was uw vroegere meeste res is het niet «Ja, mijnheer. «Dan heeft graaf Houhcnau een» erfenis gekregen.» «Gravin Dorlaga behoorde tot dn rijkst» vrouwen van Duitechland. ex» graaf Hohenau k haar ©enige arfga» naam. 't ymüsU

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 5