I September M Notarieele Aankondigingen I AUTO-PLYMOUTH Eeuwfeest-Tombola 0,1151 voor SO frank 125 WAARDEVOLLE PRIJZEN HET WEKELIJKSCH NIEUWS 1. - EEN TWEEWOONST 2. - WOONHUIS WOONHUIS EEN HOFSTEDEKEN EEN WOONHUIS-BARAK LANDBOUWALAAM, VRUCHTEN TE VELDE EN ROERENDE VOORWERPEN. 2 Ha. 88 A. 40 Ca. ZAAILAND 1 Ha. 78 A. 10 Ca. ZAAILAND 20 A. 50 Ca. ZAAILAND EEN WOONHUIS I. - HOFSTEDEKE 2. - BOUWGRONDEN Een schoon en gerievig BURGERSHUIS Een gerievig en welgelegen BURGERSHUIS Een welbekend MEUBELS MEUBELS, MEN AGIEGOED EREN EN HERBERGGERIEF. EEN HOFSTEDEKE 1. - Een gerieflijk WOONHUIS 2. - Een perceel BOUWGROND Een welgelegen HANDELSHUIS A. - 3 WOONHUIZEN B. - EEN WOONHUIS LANDBOUWERS! HOENDERKWEEKERS LABORATORIA MULLIE <553> BEESTENMARKT, HALLE EEN HOFSTEDEKE SCHOON WOONHUIS BOUWGROND WINKELHUIS RENTENIERSHUIS en HOF RENTENIERSHUIS en HOF HUIZEN met HOF EEN HOFSTEDEKE Welbetimtnerd en goed HOFSTEDEKE PERCEEL ZAAILAND Een schcon en welgelegen HOFSTEDEKE Schoon en geriefvol WOONHUIS EEN WOONHUIS met LAND EEN GOED WOONHUIS ALLERHANDE LANDBOUW GEREEDSCHAPPEN WOONHUIS met HOF WOONHUIS met HOF WOONHUIS HERBERG RENTENIERSHUIS met HOF WOONHUIZEN VERKOOP UIT TER HAND 4 Iia. 80 a. 90 ca. LAND en WEI EEN HOFSTEDE 1 Hectare 10 aren WEI 1 Hectare 67 aren WEI 2 Hectaren 66 aren 65 centiaren GESCHEURDE WEI ZAAILAND ZAAILAND ZAAILAND WEIDE HOOILAND ZAAILAND MEERSCH EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS WOONHUIS EEN HANDELSHUIS EEN WOONHUIS SCHOON WOONHUIS te IEPER, Blindenlied-enstraat. (229) 69 A. 89 Ca. beste ZAAILAND EEN HOFSTEDEKE Eene zeer goede WEIDE 1. - LANDBOUWTUIG - 2. - KUIP- en KERN AL A AM 3. - BEESTIALEN 4. - MEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN. als EERSTE PRIJS In Je van het St-Franciscus-Xaveriusinstituut, Mariastraat 7 Ten bate van de athletielce en Sportieve inrichtingen voor de Leerlingen Waaronder Moderne-Luxe Eetzaal in ge- polierden notelaar, volledige Badkamer, Motorfiets en Fietsen, Elektrische Buffet kachels, Gouden Polshorloge, Kano, Ta pijten, Schilderijen, Stoffen, enz. TREKKING OKTOBER WAAG UW KANS LOTEN te verkrijgen bij uw dagbladverkooper TWEE WOONHUIZEN EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS Een perceel ZAAILAND Een perceel WEILAND Een vette WEIDE Drie perceelen WEILAND MACHIENEN - MATERIAAL en MARCHANDIEZEN EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS Een schoon BURCERSHUIS EEN WERKMANSHUIS EEN WOONHUIS Een welgelegen WOONHUIS ingesteld; 30.000 frank. OPENSTAANDE PLAATSEN GMEENTE WULVERINGEM GEMEENTE VINKEM GEMEENTE WESTOUTER Bladzijde 6. Stadion der Notarissen ERNEST EE COCK te IEPER en JEAN GOEMINNE te AALTEE. Studie van den Notaris CASSIERS ts POPERINGE. UIT TER HAND TE KOOP met 1 acre 87 centiaren grond te POPERINGE, Casselstraat 20 en. 22. met 3 enen 6 centiaren grond te POPERINGE, Veurnestr. 101. (632) GQi2a£S399B3BSBaSE3Ell3l£ Kantoor van den Notaris LAHAYE te POPERINGE UIT TER HAND TE KOOP met afhankelijkheden en 17 a. 40 ca. bebouwden grond en land, gelegen te POPERINGE, wijk Grooten Onzen Hfér», langs de Casselstraat. Inlichtingen te bekomen bij Mr Maur. Deweerdt-Spetebrcot, herberg De Hertog van BrabantWestou- terstsenweg, Poperinge. (527) QsaaiaassasaEHBaaHaBaanHBH Studie van den Notaris O. VANDENAMFELE te WATOU. Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. UIT TER HAND TE KOOFEN waarvan de gebouwen met 62 a. £3 ca. gelegen te VINKEM en 2 ha.. 18 a. 40 ca. zaailand gelegen te HOUTEM- bij-Veume. Bewoond en gebruikt door Mau rice Hamiaux, zonder geschreven pacht. (619) •■■■■HagHBBMBHumn Studie van den Notaris LEMAIIIEU te IEPER INSTEL OP ZATERDAG 21 SEPTEMBER '45 te 3 uur namiddag, in h:t Gasthof Het Zweerd», Groote Markt te leper, van: met 9 aren 85 centiaren, tuingrond te IEPER, Paddisvijverstnaat. "Vrij gebruik met de geldlening. (623) «BSBBiSDaaBBEaBSSBSIBBBIBSBaSI Studiën der Notarissen E. DE COCK te leper en A. CAMERLYNCK ie Passehendale. Bij uitscheidinr van bedrijf. GEME^'"1" "ROVEN m MERKWE"-- 'NDITEE VAN aücrhande OP WOENSDAG 25 SEPTEMBER '46 te 2 uur namiddag, te Proven, Cout- hofstraai», ter hofstede René Van- eayzeele, openbare verknoping van: Pifcmachien «Mac Oonnick»; maai- machien «Hercule»; zaaimachien; vet- testrooier; aardappeluitrooier; aard- ooi:eloplander aardappelkruipsr kleine zaaimachien; 2 jumellen; 2 zaaiesgden; ijzeren eeg.de, lepeleegde; 2 sleep-houtan; ruikenbreker; vier- scharre; krabbelaar; ijzeren «''ede; 2 aalkarteelen; 2 windmolens; zolder- wagen; aalpotrap; diapomp; keper ladder; ontroomer «Melottê»; boter karn3 wagens, 3 karren; melkkar; voituur en montuxing; 3 paardega- reelcn en monóurirg; hamassen; kerfzaag; 3 zeefden; zwijnerenne; hooiruiters; oogsteeepen; kepertange met reep; tafels; 6 stoelen; banken; jachtstoof en allerhande klein alaam. Verder nog32 aren voederbieten te velde. Op gewone voorwaarden en met eomptant geld. Betaling aanstonds na de veiling. (635) Studie van den Notaris G. VANDENAMEELE te WATOU. UIT TER HAND TE KOOP Grondgebied Poperinge. I. Gebruikt door Arthur Deweerdt en Cyriel Buseyne, te Poperinge. II. Gebruikt door Gerard Desomer, landbouwer te Poperinge. III. Gebruikt door Wed. Constant Ver- donck, te Poperinge. Alles in gebruik zonder geschreven pacht. Inlichtingen ten onzen kantore. IV. Gemeente Watou. met 1 are 20 centiaren bebouwde erf, staande en gelegen in de Vijfhoek straat. Bewoond door Henri Meersdom, te Watou, zonder pachtbrief. (514) UIT TER HAND TE KOOP te BESELARE, groot 1 ha. 18 a. 53 ca. te IEPER: 1. - Noordlaan: Een blok van 23 aren 33 centiaren. 2. Zonnebekesteenweg: Een blok van 14 aren 46 centiaren. Vermelde bouwgronden zijn te koop, zij in blok zij in loten. 3. - Meenensteenweg: Een perceel van 398 m2 68 dm2. Alle verdere inlichtingen te beko men ter studie van den Notaris LE- MAHIEU voornoemd. (476) Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te IEPER Overslag: Maandag 16 September 1943 t» 2 uur stipt namiddag, in het Gasthof De Maan Groote Markt, te- leper, van Stad leper met grond en erve, staande en ge legen Diksmuidestraat Nr 52, bekend bij kadaster sectie G, Nr 173b, voor een grootte van 76 centiaren. Gebruikt zonder geschreven pacht door Mevr. J. Vandev-elde, mits 700 fr. per trimester. Te bezichtigen den Dinsdag en Donderdag namiddag van iedere Slechts ingesteld: 120.009 frank- week, van 2 tot 4 uur. (625) Studie van den Notaris VAN DER MEERSCH te IEPER. OP DINSDAG 17 SEPTEMBER 1946 te 2 uur namiddag in bet Gasthof «Het Zilveren Hoofd», bij Arth. Van- overschelden, Rijselstraat te leper, OVERSLAG VAN Stad leper met garage, erve en hof, voorzien van eleetriciteit, steenput-, regen- en stadiswater, gelegen Haiglaan Nr 59, groot 5 aren 50 centiaren. Bewoond door den medeverkooper, mijnheer G. Declerck, en vrij drie maanden na den overslag. Te bezichtigen lederen Dinsdag en Donderdag namiddag, van 2 tot 4 uur. Slechts ingesteld: 185.000 frank, geld. (631) Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te IEPER DOOR UITSCHEIDING VAN BEDRIJF Uit ter hand te koop WINKELHUIS kunnende dienen voor alle stie len of voor rente-nier, in center Stad LOO. Grooten hof, rondom bsmuurd. Zich te wenden bij den eige naar Ed. Peel-Bruynoogihe, meu belmak :r Weststraat, 22, Lo-o- bij-Ve-ume. (567) Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. Woensdag 18 September 1946, te 2 uur namiddag, in het te ver- koopsn woonhuis, Haiglaan Nr 59 door het ambt van voornoemd No taris, OPENBARE VERKOOPING VAN Een eetplaats in eiken hout be staande uit buffet, schouwspiegel, ta fel', 6 stoelen, zetel en porte-manteau. Verders een radio merk Pada schouwgarnituur, allerhande voorwer pen en keukengerief. Gewone voorwaarden en met gereed geld. (511) 1Z3SS3ZS3SISB3QBBB3BEBBEBB Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te IEPER UIT TER HAND TE KOOP Bij Vertrek. MAANDAG 9 SEPTEMBER 1943 cm 2.30 uur namiddag, ter herberg De Vredebij Mevr. Wed. Coe- melck-Lams, ter dorpplaats van Roesbrugge, OPENBARE VEILING VAN Gewone voorwaarden en kemptan-t te betalen. (573) IBS2BB1BBBBBBBBBEBB3IBBBBBS Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. GEMEENTE WOUMEN met 44 aren 72 centiaren grond, ge- j legen langs de Hilfeetraat, tegen de i Dorpplaats, goede gebouwen, dienstig I voor hoenderkweek of kolenhandel, Thans ongebruikt en met onmiddel lijke ingenottreding. Verdere inlichtingen zijn te beko men ter studie. (624) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris ERNEST DE COCK te IEPER. Eij Sterfgeval. DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1946 ern 4 uur namiddag (officieel), Ier herberg van Mr Achille MoTman- Cayzeel-e, ter dorpplaats van Stavele, OPENBARE VERKOOPING in een enkele zitting, van: GEMEENTE STAVELE met afhankelijkheden met 3 a. 50 ca. onder bebouwde grond, erve en ho venierhof, bekend bij kadaster sec tie C, Nr 221 i. Sterfhuis van M. Amand Delatre. Onbewoond. met erop staande schuur, groot 59 a. 40 ca., bekend bij kadaster sectie C, Nrs 102 s en 102 f. Gebruikt door de medeverkooper Canaille Delatre zonder geschreven pacht mits 500 fr. 's jaars boven de lasten. (564) OVERSLAG IN EEN ZITDAG: DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1946 te 3 uur namiddag, te leper, in het Gasthof «Het Zweerd», Groote Markt, van: te IEPER, Korte Torhoufctraat 29, met uitgang in de Oude Houtmarkt- straat. Bewoond door Mr Albert Petillion mits 300 fr. per maand. Vrij gebruikvermoedelijk met 1 Oktobr 1946. (554) EBHBBBBBBBBBBaSBBBBBBBSBB Studie van den Notaris ERNEST DE COCK te IEPER Om uit on/vea :!:eldheid te treden. OVERSLAG IN EEN ZITDAG: OP WOENSDAG 25 SEPTEMBER '46 om 2.30 uur namiddag, in de gehoor zaal van het Vredegerecht, Gerechts gebouw, Groote Markt te leper, van: -te IEPER, Nijverheidsstr .Nrs 1, 3, 5. te IEPER, Nijverheidsstraat Nr 14. C. - 2 Perceelen BOUWGROND te IEPER, Masscheleinlaan. Zie plakbrieven. Ten overstaan van den Heer Vre derechter van het tweede kanton leper. (556) Wat baat het uwe zieke hennen,] hanen en kiekens geneesmiddelen, toe te dienen, indien gij de ware goede niet voor handen hebt. De twee wonderpredu-kten zijn: ASEPTA en ELIXIR MORVA] tegen snot en cholera, om uw dieren gezond te hc-uden; doet de spijzen goed verteeren, om meer te doen leggen. Morva: de flesch, 50 fr.; - flesch, 20 fr. Asep.a-pillen: 23 fr. de doos; - Asepta-poeder: 20 fr. de doos. In ALLE APOTHEKEN of rechtstreeks schrijven naar: Om uit onverdeeldheid te treden. OVERSLAG IN EEN ZITDAG: OP WOENSDAG 2 OKTOBER 1946 te 2.30 uur namiddag, in de gehoor zaal van he-t Vredegerecht, Gerechts gebouw, Groote Markt te leper, van: met ha. 2-82-55 wei- en zaailand, te BRIELEN, Ommeloopstraat. Gebruikt door Marcel Leenknegt tot 1 Oktober 1953, Zie plakbrief met plan. Ten overstaan van den Heer Vre- dersohter van het tweede kanton leper. (555) Studie van den Notaris R. VAN DEN BOOGAERDE te IEPER OPENBARE VERKOOPING VAN dienstig tot herberg met 402 m2 87 land, gelegen te IEPER, Meenen steenweg Nr 69. Vrij met 1 Oktober 1947. Instel: Maandag 9 September 1946 Overslag: Maandag 23 September '46 telkens om 2 30 u. namiddag, in hst hótel Aux Trois SuissesGroote Markt Koning Albert, leper. Inetelpremie. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemde Notaris. (558) 1BBBBBBHBEEBEBBBBBBBBIBBBB Studiën van de Notarissen ALB. LAUWEFS te IEPER en J.-E. DE SIMPEL te WAASTEN. Om uit onverdeeldheid te treden. INSTEL: Dinsdag 17 September 1946 om 15 uur, te leper, in Hótel de l'Epêe Royale Markt. STAD IEPER Koop 1. - Lange Torhoutstraat. groot volgens meting 283 m2, sectie G271/a en v. Gébruikt met koop 2. Koop 2. - Lange Torhoulstr. 36. met inrijpoort en tuim groot volgens meting 632 m2, sectie G 268 1/2 ex 268 h/2. Zonder pachtbrief. - Bewoond door M. André Storme miits driemaande- lijksche huur van 1225 fr. betaalbaar op voorhand boven verzekering en lokale taksen. Koop 3. - Lange Torhoutstr. 34. groot 285 m2, sectie G Nr 267 a. Bewoond zonder pachtbrief door M. August© Wallyn, mits 980 frank per 3 maanden, beiaaibaar op voorhand boven verzekering en lokale taksen. Koop 4. - Lange Torhoutstr. 32. 352 m2, sectie G, Nr 287 o. Bewoond zonder pachtbrief door M. Robert Ghisq-uière mits 983 fr. per 3 maanden, betaalbaar op voorhand boven de verzekering en lokale taksen. Koopen 5 tot en met 9. - Hoornwerk Nrs 53 tot 57. Vijf aaneenhoudende Verdeeld in vijf loten, totale groot te 977 m2. Bewoond zonder pachtbrieven mits 125 fr. te maande, en het huis Nr 56 mits 20-0 fr. te maande. GEMEENTE MERKEM Zaidwallandstraat. met gebouwen en land, totale grootte van 5 ha. 44 a., verdeeld in vier lo ten, te weten: Koop 10: 1 ha. 67 a40 ca. Zaailand. Koop 11: 1 ha. 65 a. 50 ca. Gebouwen en weiland. Koop 12: 1 ha. 67 a. 10 ca. Zaailand- Koop 13: 44 a. Weiland. Volgens kadaster. Gebruikt zonder pachtbrief door Hr Camilla Vanthuyne, mits 4.200 fr. 's jaars boven d-e lasten. Opzeg van p: hó werd gegeven op 20 Juli 1940 om in voege te treden met 30 September 1946. Zie plakbrieven met plan. Voor alle inlichtingen zich wenden bij voornoemde Notarissen en bij M. Delahaye, notaris te Diksmuide. (615) I33BB&HB8B9SI6BBE2BBBBS33SS Studie van den Notaris CAMERLYNCK te PASSCHENDALE Toeslag: Maandag 9 September 1946 te 15 uur, in de herberg 13® Slachter», bij Mevr. Aug. Plancke- Vanysacker te OcetnicuwkerkePlaats. Stad Roeselarc, Spanjestraat Nr 40. Schoon en geriefvol BURGERSHUIS met aanhoorighedien, koer en bouw grond, sectie B, Nr 882 r/2, groot 2 aren 48 centiaren. Het huis bevat; Kelder; - Op de gelijkvloers: voorplaats, eetplaats, ve randah, keuken; - Ter verdieping: twee kamers, verder nog ©en kamer en zolder. Gas en electric!teit. Pomp- en re genwater. Bewoond en gebruikt zonder ge schreven pacht-voorwaarden door M. Willy Dupcnt-Lietaert, mits 3.480 i'r. 's jaars, valdag 31 December, meel de belastingen en verzekeringspremie. Bezoek: Woensdag en Vrijdag, tel kens tusschen 14 en 18 uur. Ingesteld: 383.103 frank (573) <BBB8HBSES3»ESiiSSliljS3&ES3EIi0 Studie van den Notaris CAMERLYNCK ts PASSCHENDALE. TOESLAG: Donderdag 12 Sept. 1946 te 15 uur, in d'herberg In Sir.t- Achariusbij M. Aug. Buys®, te Moorslede, Gemeente Moorslede, langs den steenweg op Be se la re. KOOP I. bevattende woonhuis met aan-hoorig- heden, stallingen, weide en zaailand, groot 72 a. 98 ca. Slechts ingesteld: 100.080 frank. KOOP II: groot 13 aren 84 centiaren. Eeide koopen bewoond en gebruikt door Juffrouw Emma Buyse. Be kooper komt in 't genot en vrij gebruik der goederen tegen betaling der koopsom en kosten. Slechts ingesteld: 10.000 frank. Hecht van samenvoeging. (617) Studiën der Notarissen CAMERLYNCK tc PASSCHENDALE cn GUILLEMYN te LAUWE. TOESLAG: Vrijdag 13 September '16 in d'herberg 't Engelsch Hof bij M. Georges Vandeputte, te 14.30 uur, te Oostnieuwberke, Gemeente Ocstnieuwkerke, «De Most» groot 1 hectare 47 aren 27 centiaren. Verdeeld in 5 koopen. Koopen 1, 3, 4, 5 'bewoond en ge bruikt zonder geschreven pachtvoor waarden door M. Henri P-enninck-Bol mits 2.1C-0 fr. 's jaars, valdag 1 Oc tober, meer de belastingen en verze keringspremie. Koop 2 gebruikt zonder geschreven pachtvoorwaarden door M. Odiel Pen- ninck mits 210 fr. per jaar, valdag 1 October, belastingen lastens de eige naars. Opzeg van pacht voor 1 October 1948, werd aan belde pachters betee- ke-nd bij deurwaardersexploot in da tum 23-5-1946. Afzonderlijk ingesteld, samen 209.000 frank. Recht van samenvoeging. (616) SBBSBHBEaSEESSBBUagBBffiSgBBGEB Studie van den Notaris CAMERLYNCK te PASSCHENDALE Instel: Woensdag 11 September 1946 Toeslag: Woensdag 25 September '46 telkens te 15 uur, in d'herberg 't Ge meentehuis», ts Oostnieuwkerke. A. - Gemeente Oostnieuwkcrke, Langs de Groenestraat met stalling en Zaailand, sectie C, Nrs 57 a-3, 57 a-2, 57 a-4» groot 43 arm 70 cenitiaren. Bewo-ond en gebruikt zander ge schreven pachtvoorwaarden door M. Moyaert mits 1500 fr. 's jaars (wet telijke verhoogtog niet toe-gepast) valdag 1 October, belastingen en ver zekeringspremie lastens den eigenaar. Langs den Steenweg op Roeselare. Goed en geriefvol WOONHUIS MET HOF sectie C, Nrs 158 b-2, 188 f-2, groot 3 aren 67 centiaren. Bewoond zond&r geschreven pacht voorwaarden door M. Gaston Kerk hof mits 105 fr. per maand, betaal baar per zes maanden, den 30 Juni en 31 December. Op 't Gehucht De Most sectie C, Nrs 206 a, 205 b, groot 9 aren 80 centiaren. Bewoond zonder geschreven pacht voorwaarden door M. Gerard Verlin de mits 600 fr. par jaar, valdag 1 Oc tober, belastingen en verzekerings premie lastens den eigenaar. B. - Stad Roeselare. Groote Bassinstraat Nr 21. met stagie, aanhoorigheden en hof, sectie D, Nrs 895 p-2, 895 q-2, groot 5 aren 70 centiaren. Bewoond zonder geschreven pacht voorwaarden door M. Jules Bonte, mits 140 fr. per maand, lasten en ver zekeringspremie lastens den eigenaar. 0,50 Instelpremie. (522) Studie van den Notaris ALFONS VANHEE te MOORSLEDE Op Woensdag 11 September 1846 te 1 54 uur 's namiddags ter hofstede van Mr Marcel Vanhaverbeke, Groo te Molenstraat 38, te ZONNEB-EKE, door vermindering van bedrijf. OPENBARE VERKOOPING VAN wagen, kar, ploegen, eggen, aalkar- teel, oesel, slede, scharre, braak- maohitie, gareel en allerhande klein, alaam. Gewone voorwaarden. (572) Studiën van de Notarissen J.-E. DE SIMPEL te WAASTEN en E.-L. DECOCK te NIEUWKERKE. Om uit onverdeeldheid te treden. OVERSLAG: DINSDAG 10 SEPTEMBER 1946 cm 15 uur, ter herberg A la Tête d'Arge-nt», te Nieuwkerke, Plaats. GEMEENTE NIEUWKERKE Koop 1. Ieperstraat Nr 20. WOONHUIS met HOF 1 are 71 centiaren. 65 Prank te maande boven de lasten. Ingesteld35.000 frank. Koop 2. Ieperstraat Nr 32. 4 aren 20 centiaren. 75 Prank te maande boven de lasten. Ingesteld35.000 frank. Koop 3. Ieperstraat Nr 34. 4 aren 76 centiaren. 75 Prank te maande boven de lasten. Ingesteld: 51.000 frank. Koop 4. Nieppesiraat. 1 are 95 centiaren. 70 Prank te maande boven de lasten. Ingesteld: 20.000 frank. Koop 5. Sculesteenweg 74-76. Au Bureau Beigewoonhuis met tolbureel, schuur en een klein woon huis, groot te zamen volgens meting 10 a. 89 ca. Verdeeld in 4 loten. Herberg en schuur 20 jaar pacht aan 620 frank, berzienfoaar, boven de lasten. Tolbureel pacht tot 1-7-1043 mits 1680 frank 's jaars. Woonhuis 180 frank 's jaars. In massa slechts ingesteld: 75.069 fr. Koop 6, Wulvcrgemstraat Nr 29. 3 aren 8 centiaren. 1330 Frank 's jaars boven de lasten. Slechts ingesteld: 57.000 frank. Koop 7. Basscville, Nrs 2 tot 10. Vijf aaiteanhoudende met 7 aren 42 centiaren volgens me ting. Verdeeld in vijf loten. Ieder huis mits 50 fr. lie maande. Slechts ingesteld: 30.000 fr. (591) «iB&B0fls&;a&aaB!3tnsRann!&BBii( DE PANNE 1. - VILLA mot 511 m2 grond, zeer goed gelogen. 2. - GEMEUBELDE VILLA, aam Zeedijk. 3. - OPBRENGSTGEBOUW, zeer goed gelegen, 10 geteisterd. 4. - VILLA en OPBRENGSTGE BOUW verhuurd tot 1943 mits 31.060 frank per jaa-r. 5. - PRACHTIGE VILLA met tuin te St-Idrsbald. 6. - Verscheidene geteisterde GE BOUWEN aan Zeedijk te Koksdjde- Bad.n te koop. Zich wendenO. VERMEESCH, bouwmeester, Nicuwfoortlaaa 55, De Panne. (510) Studiën van de Notarissen J. E. DE SIMPEL te WAASTEN en E.-L. DECOCK te NIEUWKERKE Om uit onverdeeldheid te treden. OPENBARE VERKOOPING in een enkele zitdag: DINSDAG 10 SEPTEMBER 1946 cm 15 uur (off. uur) te Nieuwkerke, in de café A la Tête d'Argent bij Wed. N. Deschildere. GEMEENTE NIEUWKERKE. Koopen 1 tot 5. - Oude Stecnwcrkstr. Verdeeld in vijf kocpen. Verpacht; koopen 1 en 2: aan M. Marcel Verfaillie, zonder pacht, mits 2.343 fr. boven de lasten, te zamen 2 ha. 34 a. 30 ca.; - koopen 3, 4 en 5: 2 ha. 46 a. 60 ca., aan M. Léon Coer.e- Desmidt, vcor 20 jaar, ingang nemen de met 1 October 1946, mits 1240 fr. 's jaars boven de contributiën, her- zienibaar alle jaren. Koopen 6 tot 11. - Noordhoek. met gebouwen, grend-, land en wei, groot volgens kadaster 12 h-a. 23 a. 40 ca. Verdeeld in mes koopen. Verpacht aan M. Gabriel Careye- Lefebvre, voor 20 jaren, ingang ne mende met 1 October 1946, mits 12.470 frank 's jaars -boven de lasten en on derhoud van de gebouwen, herzien- baar alle jaren. Koop 12. - Zuidelindestraat. volgens meting. Verpacht aan M. Maroel Verfaillie mits 11C-0 fr. 's jaars boven de lasten. Koop 13. - Zuidelindestraat. volgens meting. Gebruikt met koop 14 hierna.. Koop 14. - Zuidelindestraat. volgen-s meting. Gebruikt samen met koop 13 d-oor M. Henri Salemfbier mits 4.343 fr. 's jaars boven de lasten. GEMEENTE PLOEG STEEKT. Koop 15. - Bussclicrneerschen. 1 Ha. 34 a. 35 ca. volgens kadaster. Gebruikt door Mevr. Jules Delporte, sedert 1 October 1943, mits 1.000 fr. 's jaars boven de lasten, herzienbaar alle jaren. GEMEENTE DRANOUTER. Koop 16. - Vijfweghoek-Callewegstr. 46 aren 80 centlaren volgens kadaster. Gebruikt door H. Deknudt-Bos- traen, mits 450 fr. 's jaars en de lasten. GEMEENTE VOORMEZELE Koop 17. - Sint-Elooi 2 ha. 70 a. 70 ca. volgens kadaster. Gebruikt door H. Jules Lemahieu, voor 20 jaren, ingang nemende met 1 October 1946, mits 2.000 fr. 's jaars en contributiën, herzienbaar alle ja ren. GEMEENTE WULVERGEM Koop 18. - Vroyïandeslraat. 1 ha'. 88 a. 10 ca. volgens kadaster. Gebruikt met koop 19 hierna. GEMEENTE WIJTSCHATE Koop 19. - Kruisstraat. 84 aren 40 centiaren. Gebruikt met koop 18 doer M. Louis Mullie-Six, voor 20 jaren, ingang ne mende met 1 October 1946, mits 3.564 frank 's jaars en de contributiën, her- zieEibaar alle jaren. Koop 20. - Oude Poperingestraat. 72 aren 60 centiaren volgens kadaster. Gebruikt door JU. Camille Deleu, zonder pacht, mits 784 fr. 's jaars boven de lasten. GEMEENTE KEMMEL Koop 21. - Klare Pitten. 41 aren 60 centiaren volgens kadaster. Gebruikt door H. Bekaert, mits 75 fr. 's jaars zonder pacht. Zie plakbrieven met plan. (557) IBBaSBBBBBBBBBaaaBBBHHSiBB Studie van den Natoris RAVESCHOT te MEENEN. MAANDAG 9 SEPTEMBER 184S om 17 uur, te Meenen, ter heiberg Au Repos des Voyageursbij Ar thur Vanacker, Rijselstraat 250. INSTEL MET PREMIE VAN; te MEENEN - BARAKKEN, Prinses Elisabethstraat Nr 19, groot 1 are 10 centiaren. Vrij..gebruik met de betaling. (569) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studiën van de Notarissen RAVESCHOT en SGETE te Mcenen. DINSDAG 10 SEPTEMBER 1946 om 17 uur, te Meenen, ter Café Moderne»-, Rijltekitraat 294, INSTEL MET PREMIE VAN te MEENEN - BARAKKEN, Halle wijnstraat Nr 56, groot 40 centiaren. Vrij gebruik één jaar na den over slag. (627) lesaBBBBBBBBBBBflXniSBS&iSaiS Studie van den Notaris de GRAVE te LOO UIT TER HAND TE KOOP met afhankelijkheden, te OOSTVLE- TEREN Kasteelstraat dienstig tot handels-of ren-teniershuis, groot 3 a. 28 ca. Waarschijnlijk vrij van gebruik met 1 Oktober aanstaande. V-oor alle inlichtingen zich wen den ter studie van voorno:mden notaris. (566) HBBBBEaaCBaBBBBBBSiaiBBlIBBBB Studie van den Notaris de GRAVE te LOO UIT TER HAND TE KOOP Stad Veurne groot 2 a. 05 ca., gelegen in de Spor- kijnstraat. Seffens vrij. Voor alle inlichtingen zich wen den ter studie van voornoemden notaris. (370) BBSBBSSI9SBE333BSBBBIIEBES1SBB Studie van den Notaris de GRAVE te LOO Op Donderdag 12 September 1946 om 3 ure namiddag, te Loo, ter her berg Den Hazewind bij Gustaaf Feys, OPENBARE VERKOOPING VAN met afhankelijkheden, gestaan en gelsgen te NIEUWKAPELLE, groot 1 are 46 centiaren. Eigendom van Heer Henri Ver- cruysse-Tytgat en Kinders. Vrij met 1 Oktober 1946. (515) gatBesasinsE'SiauEaaasaazBagia Studie van den Notaris VAN OUDENHOVE tc RUMBEKE. UIT TER HAND TE KOOP Studio van den Notaris de GRAVE te LOO. UIT TER HAND TE KOOP STAD POPERINGE ts POPERINGE, nabij de stad en de Zwijnlandstraat. Voor alle inlichtingen zich wen den ter studie van voornoemden Notaris. (636) IBBBBBBBBBBflEBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris JEAN riETERS te RENINGE. UIT TER HAND TE KOOP Goed en welgelegen WOONHUIS met erve te RENINGE, dicht bij de Dorpplaats. Inlichtingen ter voornoemde stu die. (561) IBBBBBBBEBBOBBBBBQE1BE3BRBB Studie van Meester FLORIZOONE, Notaris te Alverlngem UIT TER HAND TE KOOP Twee nieuwgebouwde COTTAGE'S met afhangen, en elk 2 a. 79 ca-, mediagaandie erve, te 6t MICHIELS (Brugge), Prins Kanellaan. Afzonder lijk of grzaimientlijk te koop. Ver huurd zonder schrift. Voor inlichtingen zioh wenden ter studie. (570) IBABBfiBfl£HS!!!!GB9BBS!SBH!3aE9a Kantoren van de Notarissen FLOOR te VEURNE en POLLET te EESEN. Overslag: Dinsdag 10 September 1946 om 2 uur namiddag (off. uur) in het Gemeentehuis, van: Gemeente Lampemisse. met woonhuis, schuur, stal en 90 a. erve, onder grond van gebouwen, tuin en weide, langs de Oude Zee-dijker. Bewoond en gebruikt door den me deverkooper, Heer Theophiel Hau-te cceur, tot 1 Oktober naast. Gelegenheid voor den kooper om pacht over te nemen van ongeveer 4 ha. land en gras. (576) Slechts ingesteld: 205.009 fr. iSBBBBBB99BBBS!l3BBBBBBBBBfl Kantoor van den Notaris FLOOR te VEURNE. Overslag: Woensdag 11 September 1946 om 3 uur, in het «Hof van Com merce», te Veurne, Klaverstraat, van: Gemeente Ramskapelle bij Nieuwpoort groot 9 ha. 67 a. 45 ca., met woon huis en stalling, langs den steenweg naar Sch-oerbakke. Verdeeld in 3 koopen: van 6 Ha. o4 a. Só ca; 2 Ha. 91 a. 80 ca. en 71 a. 10 ca. Gebruikt door M. Elie Declerck, te Koksijde, tot 15 November 1947. Huis bewoond door M. Henri Van- depoele, weidebewaker. Afzonderlijk slechts ingesteld: (575) 590.000 - 155.000 cn 82.000 fr. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studiën van de Notarissen FLOOR te VEURNE en DEEREN te ROESBRUGGE. DOOR STERFGEVAL OVERSLAG: Maandag 16 Sept. 1946 om 2 uur namiddag, in het Hotel du Pare.Zeelaan, te Kcksijde-Bad, van: Gemeente Oostduinkerke (Wijk Nieuwpoort-Bad) Modem en zeer welgelegen OPBRENGSTHUIS vroeger Pension Forestoisemet 7 a. 25 ca. erf, Koninklijke Baan of Albert I laan, nabij trein- en tram- s;atie; zicht op zee en havengeui. Geschikt vcor alle handel en appar tementen. Gebeurlijke oorlogsver goeding geprezen 89.670 fr., waarde 1939, me de verkocht. Slechts ingesteld: 265-000 frank. 1939, medeverkocht. (634) IBBBaBBBaaBBBBgEBBBBBISBaB Kantoor van de Notarissen FLOOR te Veurne en DEEREN te Roesbrugge-Haringe. Bij uitscheiding van bedrijf. DINSDAG 24 SEPTEMBER 1946 om 3 uur namiddag, ter hofstede van wijlen M. Henri Lepee, t-e LEISELE (Molentje) OPENBARE VERKOOPING VAN als: 2 wagens, 2 karren, wen-telploeg, driescharre, ijzeren rolle, ressortsegde en andere eegden, aardappelploeg, slede, paardenrakel en andere rakelis, ladders, kruiwagen, weegkot, bascule, windmolens, a-alkarteel en pomp, zwinkels, harnassen, gareelen, ba- chen en ander alaam. als afroomer met motor, boterkern met motor en and-ar alaam. als 5 b:kalfde melkkoeien, 1 bekaifde vaars, 2 andere vaarzen, 3 vaarze- jaarlingen erkend als tuberouloos vrij. Gewone voorwaarden en kemptant te betalen. (620) Studiën van de Notarissen F. DELAHAYE, te DIKSMUIDE en A. ROLAND te GENT UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII& BRUGGE ll!llllllllll!ll!l!lllll!lllli|lllllllll!ll!!lllllli:!lllllin (638) Studie van den Notaris F. DELAHAYE te DIKSMUIDE OP MAANDAG 23 SEPTEMBER 1946, om 2 uur 's namiddags, te WOUMEN- JONKERSHOVE, ter herberg bij Mir Franqois Racs, OVERSLAG VAN: Gemeente Woumén (Wijk Jonkershov:) met mede gaande erf en bo-uwgronö, sectie B. Nrs 999v, 999u, 999t, 999s en 999q2, groot 42 a. 15 ca., verdeeld in 5 koopen. Gebruikt door de Heeren Michel Noyelle, Emüe D'Hert en Achille Desodt. Gemeente Mcrkem met medegaande erf, sectie C., Nrs 1179a, ex 1177b en ex 1178, groot 9 aren. Gebruikt door Mr Placide Smagg-he, mits jaarlijks 1800 fr. boven de las ten, valdag 1 October. (571) Studie van den Notaris F. DELAHAYE te DIKSMUIDE. OP WOENSDAG 25 SEPTEMBER '46 om 2 uur 's namiddag, te Woumen, Serpenthoek, ter herberg bij M. Aloïs Wybou, OVERSLAG VAN: Gemeente Woumen-Jonkershove. met bouwland, sectie B, Nrs 1133d. 1136c, 1147 g2, 114712, fit. poot 49 aren 24 centiaren. "teld in 4 koopen. Het alles afhangende van de na latenschap van H:n-rl Lachat. (629) IBBBBBaZBSBSBaBBSBflBBr.BBB Studiën van de Notarissen F. DELAHAYE te DIKSMUIDE en C. PIEN te BAZEL Op Maandag 9 September 1946, om 2 uur stipt 's namiddags, te Diks- muide, ter herberg «De Vrede», bij Mr Jer. Zwaenepoel, Groote Markt, Markt, OVERSLAG VAN Gemeente Eeaen sectie D, Nrs 685a en 688, groot 86 a. 40 ca. Gebruikt door Mr Henri Van Wiidermee-rsch te Ees-en, mits jaarlijks 1809 fr. boven de lasten. Gemeente Sint-Picterskapclle sectie A, Nr 130/2, groot 1 Ha. 63 a. 50 ca. Gebruikt door Mr Houthoofd- Opstaele, te Oed-elem, mits jaarlijks 2194 fr. Gemeente Stnivekcnskerke sectie B, Nr 137, groot 2 Ha. 90 a. 40 ca. Gebruikt d-oor Mevr. Wed. Har tcel, mits jaarlijks 4.3CO fr. boven de lasten. Gemeente PoIIinkhovc een perceel clrijfgras en een perceel zaailand, sectie C, Nrs 189, 190, 191, 182, 177, en sectie D Nrs 38a, 36e en 36 c; groot 7 Ha. 17 a. 80 ca. Gebruik^ deer de H.H. Vand-enbro-u- cki Vandenberghe cn Matehys. Plans te bevragen ter studiie. (436) SBBE3SBSBBSBEIIESBSE3B9BBBB Studie van den Notaris MUYLLE te MIDDELKERKE. Op Dinsdag 17 September 1946 in d-e schrijnwerkerij, Kokstraat 77 te NIEUWPOORT, OPENBARE VEILING VAN Voor bijzonderheden zie plakbrie ven. (513) OP MAANDAG 30 SEPTEMBER '46 om 2 uur 's namiddags, te Eouthuls - T-errest, ter herberg «G-entsehs Leen bij M. Camiel G-heysen, OVERSLAG VAN: Gemeente Houthulst - Terrest. met schuur en stallingen cn bouw land, sectie C, Nrs 318e, 319e, 319k en 32lf, groet 1 ha. 2-3 a. 31 ca. Gebruikt door M. Richard Mo-e- naert mits jaarlijks 2530 fr., zonder schrift. 628) l9BBSB3BSBZXBB3aaEB3BRBBB Studiën der Notarissen GEORG. MASUREEL te K«eke!ar* cn RE'a'É LINGIER te Oo.ï.cnde Studie van den Notaris F. DELAHAYE te DIKSMUIDE. OP DINSDAG 1 OCTOBER 1946 om 2 uur stipt 's na-middags, te Diksmuide, in het Vredegerecht, Wou- me-nstraat, ten overstaan van den Heer Vrederechter van het kanton Diksmudde, OVERSLAG VAN GEMEENTE MERKEM met bouwland, sectie D, Nrs 80k, 80L rn 80f, groot 29 a. 30 ca. Gebruikt d-oor M. E-mrric Craey- meersch tot 1 November 1946. (630) iBBBBBBBBBBBBBBBBESBBBBBBB Studie van den Notaris THEVELIN te MEESEN Openbare verkooping van met afhankelijkheden, en 5 a. 85 ca. grond en hof, gelegen te PLOEG- STEERT-BIZET, Touquetstr. Nr 160. Gebruikt zonder re-cht van pacht, door Mr Emile Davos, mits 112 fr. te maande. Ei~?ndcm der Familie Kenri Titeca. Inistelpremie 0,50%. ZITDAGEN: Instel Zaterdag 14 September 194S, Overslag Zaterdag 28 September 1946, telkens om 2.30 uur namiddag, in de herberg La Belle Vuete Ploeg- steert - Biaat, Armentiersstraat, bij Mr Arthur Ls-houck. (568) iCBBiaaiiBBBiBaaszBasBazBca Studie van den Notaris THEVELIN te MEESEN, BESLISSENDE TOEWLilTING NA OPBOD O? WOENSDAG 18 SEPTEMBER '46 om 2 uur namiddag,, ter herberg Oafé des Arcadesbi.i Om. De- vliegher, te Lichtervekfe (Statieplein), ten overstaan van den H«t Vrede rechter en ten verzoeke van M» ester Maurice Depuydt, advokaat te Gistel, curator der failliet van Alb-rt V:r- meersch te Liohtervelde, wan: Gemeente Lichter veld.». Statiestraat 89/a. 1. - W?lgelegen en n:emv ingericht NIJVEKHFIDSGEBOUW nnet verdiep en zolder, thans gebruikt als meubel fabriek. 2. - Een gerievig BUBGERSHU1S, palende aan voorgaande. Samen groot onder bi-bauwde grond, koer en uitweg 18 a. 5 ca. Ailes voorzien van gas, el-eotriciteit-, twee soorten water en uitweg vaa 4,40 m. op de Kleine Statiestraat. 3. - SCHRIJNWERKERSMACHIE- NEN in nieuwen staat, onroerend bij bestemming, zich tn voormeld gexd bevindende en bevattendepolie: - machien, presmachieii. ronde ssiiijf- wrijfmachien, draaibank, llntzaagma- chien. speciale slijpniaehien, draag bare slijpmachirn, machten voor zs.- ten van lintzager., groote reed tafel, groote combine schrijnwerkersma- chien en zes bluschapparaten Mi- nim-ax Het alles een koop vorrnrnde en verhoogd op 731.830 fra-nfc Onmiddellijk vrije genot en ge bruik. Voor bezoek zich wmden Statie straat 80/a te Lichterveide. tedere Vrijdag en Dinsdag van 5 tot 7 uur namiddag. Nadere inlicht, ter studiën. (5S5) IB33 Ksazarsaasifssa ia£3i»i Studie van den Notaris WEST2P.LINCK te HOOGLEDE. DINSDAG 17 SEPTEMBER 1943 om 3 uur namiddag, ter -herbm? De Vlashandel», bij Keer Cyriel Van- maeckeibergih, te Staden, Markt, INSTEL MET PREMIE VAN GEMEENTE STADEN met stagie, overdekte inrijpoort, stal ling, hernenhok en andera gerieven, met mea-egaand? ganaoh cmrauvrim hof beplant met 80 fr uithoornen, sa nten groot 7 aren 17 omtiaren, staan de en gelegen lange de groote baan Roeselare-Diksmuid».op c-nkele mi nuten der statie. Eiectrische leiding en 2 .worien water. Bewoond en gebruikt «l-oor den ver- kooper Hr Hilaire Yandeps-rtnte-Van- ma.eckelbergh. Aankomst met l April 19J7. (626) ISBBBBBXBBSliaZISjdBifllCiRBaSB Kantoor van den TVoiit.r. -t LAIIAYE te POPERINGE. MAANDAG 23 SEPTEMBER 1943 te 3 uur (officieel uur), tn het caié. Ons Huis Ieperaïr. te- Paperinge,' OPENBARE VERKOOPING van de de volgend'?, goede-rvu grie ven ts POPERINGE: Koop 1. - Woes te nsteen wy<» lt. met afhankelijkheden en 3 a. 13 ra. grond en turn, sectie B, Nr 344 e van het kadaster. Zijnde :t sterfhuis van M. Alois Six, thans onbewoond» Koop 2. - Nabij den Woestensioenweg. 60 A. 10 CA. ZAAILAND sectie C. Nrs 552 en 553 van het ka daster. Gebruik; door M. Firmin Lob"nU-Defever, zonder sch :dftelijkd paebtvoorwaaretenmits 769 frank jaars, vrij van belastingen. H:t te verkoop-pn woonhuis ts Zicht baar al de weekcia^-n. Voor de sleutels slch wenden bij M. Marcel Baeide-D.backer, V/oes.en- steenweg 19. (651) t33BntEEB9B3ii!isaai-9X''f rasse OPENBARE VERKOOPING VAN mot afhankelijkheden, grond cn wel de, grlagen te DRANOUTER, wijk Maric-brugge, langs den steenweg- naar Nieuwkerke, groot 16 a. 40 ca. Gebruikt door M. Achille De poor- ter-Doise. Vrij 3 maanden na de verkooping. Instelpremie 0,58,%. Eigendom der familie Henri Doise- Massin. ZITDAGEN: Instel: Woensdag 18 September 1946 Overslag: Woensdag 2 October 1948 telkens om 2 uur namiddag, in de herberg Belle-Vuebij M. Julien Vandroeimme-Bonze, te Dranouaer, Dorp. (592) Kantoor van den Notaris TOMMELEIN to KORTEMARK TOESLAG: Maandag 23 Sept. 1946 te 2 u. namiddag, ter herberg 't Wit Peerd:»bij Jules Vandenberghe te Kortemark, Statiestraat, van Gemeente Kortemark, Statiestraat. dienstig voor allen handel, met stal lingen en geriev»», tuin en gTas, groot volgens titel 8 a. 40 ca., en bekend ■bij kadaster sektie C, Nrs 1500 s/2 cn 1500 a/3, vcor eene grootte van 9 aren 65 centiaren. Bewoond' en gebruikt door Georges Dewilde. D? piaats van SECRETARIS DER COMMISSIE is te begeven. Voorwaarder. Belg zijn, van geed gedrag en ze* den en burgertrouw. Minstens 21 en hoogstens 90 Jar.ar oud zijn; de wetten op de voorkeur rechten zullen tos-gepast worden. De noodige bekwaamheid bezitten. Aanvraag met de ncodiige bewijs stukken per aangeteekard schrijven te richten tot den I-Iesr Voorzitter- der C.O.O., uiterlijk oo 17 ös-ptem- ber 1946. (551). De plaats van SECRETARIS DER COMMISSIE is te begeven. Voorwaarden: Belg zijn, van good gedrag en ze-» den en burgertrouw. Minstens 21 en hoogster» 30 janj oud zijn; de wetten op de vou-keur rechten, zullen toegie-past warden. De nocdlge br-kwaamili'Pid bezit ten. Aanvraag met de iwcdègo bawijs-» stukken per aangeteekend schrijven te richten tot den Hoer Voorzitten der C.O.O., uiterlijk op 17 Septem ber 1946. (552)!' Benoeming van SCHOOLHOOr3' en gebeurlijk van ONDERWIJZFJij Wettelijke wedde. SchriftelljkJj aanvraag met de noodige bcwijsstukfj ben per aangeteekend schrijven a ami den Heer Burgemeester dd., uiiterlljl|)' op 16 September 1&46 inzenden. De dd. Burge mcesteafe?

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 6