I n tov ijder DE WEEK IN ONS LAND De verdeeling van Duitschland De Middenstand De hr BYRNES Een hert in ons lijf! NIEUWE CATECHISMUSSEN OPGEPAST Gemeente verkiezingen houdt een belangrijke rede te Stuttgart 200 Kgr. Kolen KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN cosigresseert te Leuven en betoogt te Brussell te verkrijgen bij SA NS EN- VANNESTE Gasthuisstraat 13 POPERINGE Telefoon 9 KANUNNIK CARDIJN UIT AMERIKA TERUG BUITENLANDSCH OVERZICHT uitgesteld tot 24 November DE V. S. VAN AMERIKA MEENEN DAT: voor September en Oktober QSSERVATORE ROMANO WAARSCHUWT: ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1946. BESTUUR EN REDACTIE: Samen Gebroeders Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon 9. Fostcheck 47.63.60. ABONNEMENTSPRIJS VOOR: Belgio (bot Nieuwjaar) 30,frank. Belgisch Congo 3,fr. p. week. Frankrijk Holland 3,fr. p. week. Andere landen 3,50 fr. p. week. PRIJS PER N'; 2 PRANK fc- 1° JAAR. N' 15. HET WEKELI tssmzsmrm Gij hebt het gelezen, net als ik. En, 'k ben zeker dat gij het tweemaal gelezen hebt... dat ver slag over dien bedevaart naar Lourdes. Dat was nu geen Congregatie van jonge dochters, 't was geen bedevaart van de Derde Orde. Maar wel een bedevaart van... militairen, van soldaten en offi cieren, van vliegers en van para chutisten, van mannen uit de krijgsgevangenenkampen. Officie ren en soldaten: Belgen, Fran- schen, Nederlanders, Engelschen, Canadeezen, Amerikanen, Austra liërs. Een bedevaart waar zeventig duizend mannen aan deel na men... een leger! Zevendig duizend mannen die al de verschrikkingen van dien \reeselijken oorlog hebben mee geleefd, zeventig duizend mannen die kennis maakten met de Duit- sche kampen. Soldaten, van alle wapens, voet volk en vliegeniers, mannen van de jeeps, van de tanks, van wat weet ik zelf nog! Parachutisten, de allermodernste hals- eri nek- kebrekers. Neen, waarachtig... die 70.000 zijn geen... dutsen! Maar die 70.000 komen hun... MOEDER be danken om hun behoud. Die kerels hebben een hert in hun lijf. Na jaren krijgsgevangen schap, na al de miserie van sol daten- en kampleven hebben zij niet vergeten dat zij aan hun eigen moeder dachten t'huis en dat zij de hulp en de bescher ming inriepen van die Hemelsche Moeder. Ingesperd zaten zij, nach ten naeen hoorden zij de dood brommen uit de zware bombar diers, zagen ze sleden en vlekken opgaan in vlammen. Eéne alleen kon hen helpen... die Moeder! Zij hebben 't niet vergeten. Gij hebt het gelezen, net als ik. Over de Gavedie krinkel- dewinkel door en rond Lourdes stroomt hadden Amerikaansche soldaten, mannen van de genie, drie bruggen geworpen. Want die 70.000 moesten plaats vinden; en dan nog wel in hun eigen Sta- lagof Oflagzooals ze on dergebracht waren geweest in Duitschland. Ziet ge die 70.000 kampee ren? Kunt ge U nu de basiliek in denken en de optocht van de 70.000. Ziet ge de wemelweg van die 70.000 waskaarsen bij die öénige processie. Een droom En... geen kinderen, geen eerste- broek-ventjes, maar authentieke vechtjassen! Ik hoore nu en dan zeggen: «'t geloove gaat achteruit». Dat komt gewoonlijk van... brave menschen die in ieder soldaat dien ze ontmoeten een halve ket ter zien, die bang en verlegen een Wees Gegroetj e lezen voor eigen behoud, om gespaard te zijn van alle ongelukken en rampen, maar te... brave zijn om over de straat te loopen met de brandende fak kel van hun overtuiging. Die 70.000 soldaten van Lourdes zullen er wel anders over denken! Onvergetelijk, schrijven de- bla den. Ik kan 't gelooven! Aartsbisschoppen en Bisschop pen... aalmoezeniers, die over dat eendelijk-groot plein al maar door de H. Mis opdroegen... 70.000 man die zongen; ijzervreters die Maria- liederen zongen. Tot die echte ijzervreter generaal Giraud die, God weet hoe uit een Duitsche vesting ontsnapte om weerom in Afrika de Fransche soldaten aan te voeren. Dat heeft Lourdes nooit be leefd! Zulke getuigenis van kinderlij ke genegenheid, zulke getuigenis van kinderlijk vertrouwen, zulke getuigenis van kinderlijke dank baarheid. Wanneer zien we... DIE FILM? Onze Lieve Vrouw zal ook wel een... filmke genomen hebben omi daarboven te toonen dat zij wat men ook zegge DE Moe der is, de geliefde Moeder. En wat zal ze hebben uitgedeeld, in moederlijke mildheid aan die ke rels, aan die mannen die leefden HET PERSOONLIJK RIJBEWIJS TREEDT WEER IN VOEGE Vanaf 1939 werd de wet uitgevaar digd, dat iedereen, die wilde per auto rijden, het bepaalt liter zich dus bijzonder tot de menners zelf, moest in het bezit zijn van een Per soonlijk Rijbewijs. Dit gebod werd schkr door allen nageleefd en bleef zelfs in voege gedurende ganseh de bezetting, tot over ongeveer een drietal weken lret Ministerie van Veikeer mededeelde dat het rijbewij, niet meer in. voege w?s cn dat de automenners er zich dus zonder mochten op den openbaren weg mee bevinden. Iedereen was dat rap gewoon, en het was inderdaad gemakkelijk, ook daar het toch de verlichting mee bracht van een der vele briefjes waar over men thans beschikken moet, wil men niet met Moeder Justitiain botsing komen. Maar schoone liedjes duren niet lang... Om n© keer te veranderen het kan toch niet altijd even ge makkelijk blijven, most nu op nieuw iedereen tfio op den open baren w g een auto bestuurt, terug in het bezit zijn van dergelijk per soonlijk rijbewijs. Wie dus zijn rijbewijs van kant heeft gemaakt, moet er een nieuw aanvragen en de veel jongeren die ondertusschen autochauffeur gewor den zijn. moeten hun Persoonlijk Rij bewijs kunnen voorleggen, wanneer de Rijkswacht hen daarom verzoekt. Zijn ze echter nog niet in het bezit ervan, dan moeten ze, om in orde t: zijn, hun bewijs van storting kunnen toonen. Mkn spreekt soms van zotte kuren... in staal en vuur, ln honger en verlatenheid en Haar nooit ver gaten! Er waren ook enkele... moeders! Moeders uit Parijs, die een be lofte hadden gedaan en hun be lofte hielden en... te voet naar Lourdes gingen... 900 kilometer. Ook die hadden een hert in hun lijf! Die hadden «hun» jongens toe vertrouwd aan die goede, aan die machtige Moeder! Die hielden hun belofte en kwamen te gour des Maria bedanken. Waarom hebben onze bladen daar niet meer over geschreven. Heeler dagen krijgen we relaas over betoogingen, waar tien of twintig duizend menschen saam- komen. Te Lourdes! Dat was de betoo ging van de dappere jongens en officieren die alles over hadden voor hun land..., die alles over hadden voor hun moeder en voor hun hemelsch Moederke. Die dankbaarheid MOEST van hen komen. Die kerels gaven ons een les. Die kerels hebben een hert in hun lijf. Die Moeder, de Moeder van ver bondenen, van... Belgen en Fran- schen, van Engelschen en Ameri kanen, geve ons een hert in ons lijf om niet te versagen in dien anderen strijd, waar het gaat om Hare eer en die van Haar Kind. 't Geloove gaat achteruit!? Die soldaten nemen 't op voor Moeder!... Met een hert in ons lijf... wij ook! PÉ VLAEMYNCK. Een triomftocht door de Nieuwe Wereld Dinsdag avond, te 21 u. 35, land de te Haren het Douglas D. C. 3-toe- stel met Ka nunnik Car- dijn aan boord, den Ka jotters - generaal. Na een rondreis in. Ncca'd-, Centraal- en Zuid - Ame rika, die meer dan twee maanden duurde, her vat hij zijn werkzaamheden in het Vaderland. In Canada weid de Kanunnik rondgeleid door Pater Villeneuve, In de U.S.A. teruggekeerd verklaar de hij dat de K.A.J.-feweging een heerlijke werkelijkheid wordt in Ame. rika.. Hij speechte in 't Engelsch in do populaire wijk van Brooklyn, gaf les sen en voordrachten te Georgetown, Chicago. In San Francisco werd hij prinselijk ontvangen met vlaggen, massademonstratie en politi-scordon. Op 21 Juli vloog de Kanunnik met een viermotorig© machine naar Cos- ta-Rica, Panama, Peru, Chili, Argen tinië en Uruguay. Vanuit Montevideo keerde hij, be gin September over New-York, al waar hij ine; Mgr. Spslknan con fereerde, naar Londen terug, voor de studieweek van de Engeische K.A.J. Aldus eindigt de wereldreis van den proost van de wereld-KA.J. Een triomftocht zender weerga door de Nieuwe Wereld! DE INTERNATIONALE JAARBEURS TE GENT Donderdag 5 September jl. werd te Gent de Internationale Jaarbeurs ge- op:nd. In de tijden dis we nu be leven, heeft deze tentoonstelling de stoutste verwachtingen overtroffen. Deze Jaarbeur* gaat door in het Feestpaleis van het Park, en werd geopend door onzen nieuwen Minis ter van Economische zaken, dhr Lie- baert, die een Gentenaar is. Sindsdien heerscht er een algemee ns handelsdrukte en de bezoekers zijn r.iet uitgesproken over de mooie stands der tentoonstellers. We moe ten naar de volle vooroorloogsche ja ren terugkeeren om ons de luxe van sommig© stands te herinneren. Het initiatief was werkelijk te be twijfelen... maar het resultaat staat borg voor een volledig sukses. Daar mee is de jarenoude traditie der Ar- tevelde stad opnieuw ingezet. Deze Jaarbeurs blijft open tot 21 Septem ber en is alle dagen toegankelijk van 10 tot 18 uur. ONS LEGER WELDRA TERUG OP VREDESVOET Volgens de legerbevelen zal ons le ger tusschen 1 Oktober en 31 Decem ber opnieuw op vredesvoet gebracht worden. Vele ouders en piotten zelf zullen dat nieuws gretig aanhooren VOOR DE GETEISTERDEN Het 2» Landelijke congres der ge- teisterden te Antwerpen schijnt zijn vruchten te zullen dragen; een ver standhouding tusschen de vemtni- gingen van geteisterden werd bereikt. Tien secties onderzoeken de vele grieven in verband met de Ooglogs- chade, zoodat de 80 versamie ver- lenigingen thans over heel wat meer macht zullen beschikken wanneer ze op de Ministerteele deur van dhr Terfve zullen aankloppen. NIEUWE PRIORITEIT INZAKE DE VERDEELING DER NIEUWE AUTO'S Minister Liebaert her ft de beslis singen van zijn voorganger niet kun nen goedkeuren. Hij heeft dan ook alle voorkeurs vergunningen voor het aankocpen van nieuwe auto's ongel dig gemaakt. Naar zijn wil zal deze nu in het vervolg aldus geschieden: er zal rekening gehouden worden met de werkelijke behoeften en de ge- rech tvaardigtie p -ioriteitsrechten. VLAAMSCIIE LIBERALEN VRAGEN VERDAGING DER VERKIEZINGEN Onder het Voorzitterschap van hr Eabbe, heeft het Algemeen Bestuur van het Liberaal Vlaamsch Verbond een motie goedgekeurd waarin ver klaard word., dat zij van oordeel zijn dat de as. gemeenteverkiezingen van 10 November met 8 dagen zouden moeten verdaagd worden. Waarom dit is, wordt niet vermeld. Ze voegen er evenwel aan toe dat ze zich ver zetten tegen verdere verdaging der verkiezingen. 1.300 RAFAELISTEN CONGRESSEERDEN TE BRUSSEL De Kon. Vereeniging St-Rafaël, waartoe de Katholieke bedienden en wei'kil: den behoorende tot het Ver keerswezen, aangesloten zijn, heeft Zondag jl. haar eerste congres sedert de bevrijding gehoudni te Brussel. Onder Voorzitterschap van Mgr Seu- nens werd het eerste deel van het Congres, het Godsdienstig g: deel te gehouden in de Basiliek te Koekel- berg. 's Namiddags ging de Studie vergadering door in de Kajolterscen- trale, waarop o.m. Mgr Seur.ens he woord voerde. Met den zegen van Z. Ex. werd het feest besloten. NIEUWE WEDDESCIIALEN IN HET LEGER De nieuwe loonen der militairen en officieren zijn vastgesteld. Een ver. menigvuldigingscoëfficient van 2.25 op de loonen van '36- 37 werd toegepast. Zoo hebben we dus als vergoeding, de militaire lasten inbegrepen, voor een Soldaat: 118 fr. Korporaal: 124 fr. Sergeant: 130 fr. Adjudant: 210 fr. O.-Luitcnant: 350 fr. Luitenant en Kap. Kommandarit: 450 fr. Majoor: 500 fr. Luit- Kolonel: 650 fr. Kolonel: 700 fr. Gen.-Majoor: 903 fr. en Luit. Generaal 975 fr. GESTADIGE VERMINDERING DER WERKLOOSHEID IN ONS LAND Naar het Steunfonds voor Werkloo. zen mededeelt, bedroeg het dagge- mididelde van de gecontroleerde werk looss® tijdens de week van 22 tot 31 Augustus 1946. 42.786 tegen 44.270 voor de vorige week, wat een vermin dering beteekent van 1.484 werkloo- zen of 3,4 Van de 46 355 werkloozen welke gecontroleerd werden op Zaterdag 31 Augustus, waren ex 63 volledig werkloos en 37 gedeeltelijk of toe vallig. EEN BIJZONDERE MUNT VOOR DE BELGISCHE TROEPEN IN DUITSCHLAND Het Ministerie van Landsverdedi ging heeft bekend gemaakt dat er een speciale munt werd geslagen tsn behoeve van de Belgische troepen in Duitschland. Hun soldij zal voortaan uitbetaald worden worden in nieuwe stukken en briefjes van 1. 2. 5. 10, 20, 50, 103 en 500 frank. Dit geld hi:eft dezelfde waarde als hetgene hier in België in omloop is. DE ZAAK DEGRELLE De Senaatskommissie voor Buiten landsche Zaken zal op Vrijdag 20 September vergader,:n om de zaak Degrelle, alsmede het ontwerp van overeenkomst betreffende de Unesco, dat te Londen onderteekend werd, te behandelen. WIJ HEBBEN GEEN PAPIER MAAR TOCH ZIJN WIJ HIER Sedert Hitier op 21 Juni 1941 de kapitale dwaasheid begaan heeft Sovjet-Rusland aan te val len werd het rijk van den Rooden Tsaar de bondgenoot der vrije volkeren. De Angel-Saksers hebben dit bondgenootschap op een eerlijke manier opgevat, terwijl de Rus sen dit slechts gebruikt hebben om den oorlog te winnen. Zoodra die echter achter den rug was. hebben ze niet opgehouden de Samies in den en onpartijdige Oostenrijk b. v. dat de Weer- Tommies en de rug te schieten waarnemers in hebben beweerd wolf die een zoogezegde nazisti sche weerstandsbeweging is, in den grond een gecamoufleerde communistische sabotage organi satie is. Wat er hier ook van zij, één ding staat vast n.l. dat de Rus sen sedert den V-dag in Europa nog niet opgehouden hebben de internationale verstandhouding en de samenwerking tusschen de volkeren te saboteeren. Zij waren het die te San Francisco, als los prijs voor hun medewerking, het vetorecht in de statuten van de O.V.V. hebben doen inschrijven. Zij waren het die op elke inter nationale vergadering verhinderd hebben dat men een resultaat zou bereiken. Zij hebben de we reld doen sidderen door hun driest optreden in Noord-Iran. Zij zijn de oorzaak van het feit dat de wereld in een voortdu- renden angst leeft voor de atoom bom. Zij zijn de schuldigen voor de mislukking van de Conferen tie van Parijs. Zij zijn het die door hun ijzeren gordijn Oost- Europa van de wereld afsnijden cn aldus een wantrouwen doen ontstaan tegenover de duistere plannen en de mïllioenen wapens die achter dit gordijn worden ge smeed. Zij zijn het die de Balkanvol keren elke vrijheid ontstolen heb ben om ze onder den knoet van. Sovjet-Quislings te brengen. Zij zijn het tenslotte die Duitschland willen veroveren om aldus Europa te beheerschen. Duitschland is inderdaad, zoo als wij hier reeds geschreven heb ben, het kernput van den vrede en de Stalinisten herinneren zich zeer goed wat Lenin ooit gezegd heeft: «zots Duitschland contro leert, controleert Europa». Daar om willen zij Duitschland onder communistisch juk brengen. Daarom hield Molotov op 14 Juli jl. zijn beruchte rede waar in hij opkraam voor de eenheid en de grootheid van Duitschlar'y- Hij wilde het Duitsche volk vleien om het aldus vóór het commu nisme en tegen de Angel-Saksers te winnen. Daar ze voor 't oogenblik ech ter maar de vrije hand hebben HET CONGRES TE LEUVEN Vrijdag 6 Sept. werd te Heverlee bij Leuven het Internationaal Mid denstandscongres geopend. Er was een zeer groots belangstelling, bijzonder lijk vanwege de jongeren. Het Congres werd gesplitst in een Vlaamsohe en een Franschoallige af- deeling. In de Vlaamsche sectie werd ge handeld over de sociale, kultureele en moreele zending van den mid denstand; over de taak der jongeren van den middenstand, en over de be zielende gedachte van den Christen Middenstand. De vergadering van den Vrijdag namiddag werd bijgewoond door Z. Exc. Mgr Cento, Pauselijke Nuntius in België. Verder werd nog de beroeps- en standsorganisatde behandeld. Heer L. Deeohcdt, Volksvertegen woordiger van heit An-óndissemenit leper, gaf ter dozer gelegenheid' een werkelijke volledige sociologische studie over den werkgevenden mid denstand in den huldigen strijd. Hij schetste het numeriek belang van dezen stand, zijn sociaal, zedelijk en economisch belang, gezien in het licht van zijn opdracht en maalde in breed© trekken zijn huldigen toe stand in geestelijk, moreel, sociaal en economisch opzicht. Spreker gaf hier bij blijk van een grondige kennis van den middenstander, met zijn quali- teiten, gebreken en eigen moeilijkhe den. Dit bracht dhr Deschodt dan tot een zeer geschakeerde uiteenzetting over de rechten en plichten van den middenstander. Plichten tegenover zichzelf, plichten ook tegenover werk nemers en medewerkers, tegenover de eigen bedrijfsgenooten (eerlijk heid, sociale zin)tegenover de maat schappij, waarvan hij een essentieel deel vormt. Maar ook rechten: op bestaan, op waardeering, op steun en aanmoediging. Opdat de middenstand zich van zijn rechten en plichten bewust zij, heeft hij een sterke organisatie nco- o'ig. E«n organisatie, die hem tot zelf bewustzijn brengt, die hem opleide tot eensgezinde samenwerking, die zijn rechtmatige machtspositie in de maatschappij moet vestigen. De les van dhr Deschodt was een echte 'klaroenstoot voor dien Mid denstand, die voor het eerst door het kamerlid van leper een nieuw, vecht lustig geluid liet hoorem, Zij werd dan ook gevolgd door een druikke be spreking. Zondagmorgen werd de slotverga dering gehouden, tijdens dewelke an dere belangrijke problemen, o. m. de organisatie van dien Middenstand in Nederland, de taak van de Midden standsvrouw, enz., ontleed werden. Na verloop van deze vergadering spoedden alle aanwezigen zich naar Brussel om er deel te nemen aan de op touw gezette Middenstandsbetoo- ginig. DE MIDDENSTANDSBETOOGING TE BRUSSEL Ruim 8.000 leden van den Midden stand beantwoordden den oproep tot betooging. De deelnemers uit Oost- Vlaanderen waren bijzonderlijk tal rijk aanwezig. Na de betoogdng door de bijzonder ste straten der stad had een indruk wekkende slotvergadering plaats in hst A.B.C-.-theater. Door Hr Fem. Van Ackere, Voor zitter van de Algemeen© Federatie, werd de vergadering geopend met de vraag: Zullen de Middenstanders ver pletterd worden tusschen de geweldi ge botsing van de arbeidersmassa's en de financieele concentraties? Ock andere sprekers voerden er het wcord, o. m. dhr Hemncbert die protesteerde tegen het voor den Mid denstand nocdilottige besluit van Ja nuari 1945 waarbij de regeering de hand heeft gelegd op Invoer, produc tie, verdeeling en verveer van goede ren; dhr Senator Hcuben, die betoog de dat de Middenstanders thans slechter behandeld worden als binst de bezetting en hoe het bestaan van den Middenstand thans door de Re- geeringsbesluiten en inzichten be dreigd wordt. Deze slotvergadering wekte groote geestdrift onder de talrijke deelne mers. Zie verder «Brief uit Brussel». Talrijke vlaggen der respectievelijke aanwezige groepen zetten den stoet in door de bijzonderste straten der Brusselsche Hoofdstad. Mooht voor den Middenstander deze öetooging een aanleiding wezen tot het inwilli gen der zoo rechtvaardige eischenl in hun eigen bezettingszone kun nen ze ook slechts daar hun plan nen volledig doorvoeren. Op welke manier ze dit doen bleek eens te meer uit de vrije verkiezingen die ze onlangs in hun bezettingszone organiseer den. Ze hebben er daar eerst voor gezorgd dat de socialisten ver smolten werden met de commu nistische partij. Dit werd dan de Sozialistïsche Einheitspartei Deutschlands(S.E.D.). Schijnbaar werden de Christen Democraten en de liberalen op gelijken voet behandeld, maar practisch werd de S. E. D. op schandalige wijze bevoordeeld en de andere partijen uit volle macht tegengewerkt. Een paar voorbeelden slechts. In Saksen mag de SJS.D. eiken dag een krant drukken op 1 mil- lioen exemplaren, terwijl de an dere partijen om de twee dagen een blad op 30 a 50.000 exempla ren mogen verspreiden. Voor elke meeting moest een toelating worden aangevraagd; tekst van de redevoeringen moet iDorden voorgelegd en spreker ver meld. De S.E.D. kreeg alles on middellijk terwijl de andere par tijen steeds weken op de toela ting moesten wachten om dan tenslotte den avond dat de mee ting moest doorgaan, hun zaal te zien opeischen door het Roode Leger voor een of andere bal op filmvertooning. Bij een bedeeling van naphte in Saksen kreeg de S.E.D. 30.000 liter en de liberalen 100 liter. Alle openbare plaatsen hangen vol reusachtige propaganda-affi ches voor de S.E.D., tericijl de an dere partijen geen papier kunnen bemachtigen. Dit inspireerde de Christen Democraten van Dres den en op een goeie morgen stond er op de markt te Dresden een groote stelling waarop geschreven stond: wij krijgen wel geen pa pier, maar toch zijn wij hier». Dat heeten de Russen vrije, normale en democratische ver kiezingen! En spijts al dien druk konden z'er niet in slagen de absolute meerderheid op hun kant te krij gen, zooals z'er in de internatio nale politiek niet meer in slagen één stap vooruit te doen. Amerika is hun walgelijk gedoe beu geworden. AMERIKA HEEFT DEN TEERLING GEWORPEN Iedereen die de internationale politiek van dichtbij volgt weet dat President Roosevelt tijdens den oorlog innig overtuigd was dat men met Rusland tot een goede verstandhouding en samen werking zou kunnen komen. Ge heel zijn politiek was daarop ge richt, spijts alle waarschuwingen van Winston Churchill. De groote President heeft ech ter niet lang genoeg geleefd om te zien hoe totaal zijn hoop in 't water is gevallen. En dat ivas ongelukkig voor Amerika en voor de wereld, want toen het voor de Amerikanen duidelijk werd dat er met vadertje Stalin geen land te bezeilen was, was Roosevelt niet meer daar om met krachtige hand het roer om te gooien. Men was zoodanig gewoon ge raakt aan de pro-Russische po litiek, dat men paf geslagen was. Men aarzelde, men wist niet waar heen, en intusschen haalden de communisten hun slagen thuis. Nu schijnt die tijd echter voor goed voorbij te zijn en is Amerika thans blijkbaar besloten geen voet meer te wijken, en integen deel de Sovjets er toe te dwingen hun prooi althans ten deele los te laten. Rusland stribbelt tegen voor de controle op de atoomenergie. Goed. Amerika zal atoombommen produceeren, steeds meer, en steeds sterker. In de kwestie van Italië wil Amerika geen duim breed meer wijken, en hun krachtdadige houding tegenover de bandietenstreken van Tito heeft de wereld doen sidderen. Maar ook Amerika weet dat Duitschland het grondprobleem van Europa en dus van den we reldvrede is. Molotov heeft ge probeerd de Duitschers aan te lokken, Rusland wil Oost-Duitsch- land onder communistisch bewind brengen. Goed. Amerika zal te- genboksen. En zoo ging dhr Byrnes naar Francfurt waar hij zijn ophefma kende rede over de toekomst van Duitschland heeft uitgesproken, rede roaarvan we de beknopte sa menvatting hiernevens weerge ven. Deze rede was een antwoord op den speech van 14 Juli van Mo lotov. De communisten pogen j Duitschland voor hun plannen fel winnen, Byrnes heeft hen aan getoond hoeveel ernstiger de An gel-Saksers het meenen cn met de verplichtingen die ze in vroe gere accoorden hebben opgeno men, én met het Duitsche volk zelf. De Russen schermen altijd met democratie en onderdrukken on der dien dekmantel geheel Oost- Europa. Zoo pakken zij ook steeds uit met het verdrag van Potsdam om onder dien dekmantel juist het tegenovergestelde te doen van hetgeen waartoe ze zich vroeger plechtig geëngageerd hebben. Dhr Byrnes heeft hen dat lec- lijk onder den neus geioreven. Hij heeft er inderdaad den nadruk opgelegd, dat te Potsdam beslist werd 'dat Duitschland als een economische eenheid zou. behan deld worden en alleen om rede nen van militaire noodwendig- heid in vier bezettingszones zou ingedeeld worden. In werkelijk heid, aldus dhr Byrnes, is de grenslijn tusschen de Russische en de andere zones veel dikker en onovergankelijk geworden als een Chinessche muur. Er moest economische eenheid zijn, maar Oost-Duitschland heeft overschot aan voedingswaren maar geen gram cr van komt de bewoners der andere zones ten goede. Rus land loopt met de brokken weg en intusschen mogen Engeland en Amerika elk voor 80.000.000 per jaar naar hun zone in Duitsch land invoeren. Dat moet dan ook gedaan zijn! En waar de Sovjets hun eigen be loften die ze te Potsdam gedaan hebben niet willen uitvoeren, acht ook Amerika zich van die ver plichtingen ontslagen. De ont manteling van de industrie wordt dan ook stopgezet en de economi sche eenheid tusschen de Engei sche en Amerikaansche zone ver wezenlijkt. En om de Russen den schrik op het lijf te jagen en tevens de Duitschers voor de Angel-Sak sers te winnen besloot dhr Byr nes zijn rede met de verklaring dat Amerika nooit zou dulden dat het Ruhrgebied geïnternationa liseerd werd en het Rijnland aan Duitschland ontnomen. KOMT ER OORLOG? Na die krachtige rede van den Amerikaanschen Minister van Buitenlandsche Zaken is het dui delijk dat de Angel-Saksers niet meer van plan zijn de communis ten nog langer te laten voortboe- ren zooals het hen belieft. Daar die rede nu juist samen viel met het mysterieus vertrek van Molotov uit Parijs naar Mos kou, waren er zelfs veel menschen die de conclusie trokken: het zit er op; we krijgen oorlog. Dit was zelfs geen louter bespiegelend oordeel, maar een zoodanige over tuiging dat er een echte paniek ontstond in de Beurswereld en dat er Dinsdag jl. een milliard pond, aan minderwaarde verkocht werd. Die conclusie mag wat sterk schijnen. Heelemaal onverant woord is ze toch niet. Inderdaad. Na die rede kunnen de Russen hun politiek wijzigen of volharden in de boosheid. Gaan ze nieuwe wegen op dan is alles nog niet reddeloos ver loren. Blijven ze op hun stuk staan, dan beteekent dit prac tisch de verdeeling van Duitsch land en dus van Europa en van de wereld. Dat daaruit dan vroeg of laat een oorlog volgen moet is evident. Het is dan klaarblijkelijk ook niet met een licht gemoed dat Amerika besloten heeft dien stap te doen. De vrede wordt er inder daad door in gevaar gebracht. Maar wordt ze niet evenzeer, en misschien meer nog, in gevaar gebracht indien men de Russen maar laat begaan? Wij gelooven dat Scrutator ge lijk heeft wanneer hij in het jongste nummer van de Sunday Timesschrijft dat de keuze eigenlijk de volgende geworden is: ofwel een Duitschland dat volle dig onder de Sovjet plak ligt, ofwel een communistisch Oost- Duitschland en een vrij Wesf- Duitschland. Na al hetgeen Rusland tot nu toe heeft uitgehaald is het nog weinig waarschijnlijk dat het nog ooit Oost-Duitschland zal losla ten. De keuze is dan ook niet moeilijk: er moet van Duitsch land gered worden wat er nog te redden is. Verdeeling van Duitschland Het is geen ideale oplossing maar het is beter de helft te redden dan het geheel te laten verloren gaan. Dat meent ook Byrnes. V. WESTERLINCK. De Kabinetsraad vergaderde giste ren Donderdag vooimiddag onder voorzitterschap van Heer Huysmans, Eerste Minister. De Raad heeft besloten, overeen komstig den wensoh dier oud,strijders, eten datum der gemeenteverkiezingen te verdagen tot 24 November, aange zien deze er op gewezen hebben dat er cp 10 en 11 November vaderlands lievende plechtigheden doorgaan over heel het land. MEN WERKT AAN DE DIJKEN VAN WALCHEREN 1°) de herstelbetalingen en de demilitarisatie dem eeonomi - schen uitbouw van Duitschland niet mogen beïfflusMimeren 2°) de grenzen tusschen de verschillende bezettingszmr.en moe. ten worden opgeheven; 3°) drastische fiskale hervormingen noodzakelijk zijn1,' 4°) het oogenblik gekomen is om de grenzen delimit#®? vast te leggen voor het nieuwe Duitschland; 5°) de Saar onder bepaalde voorwaarden aan Franters-fk zou kunnen worden gehecht; 6°) de Ruhr en het Rijnland aan Duitschland moeten 'Wijven. 'KïSfe: lp® w- Iïct Holla adsch eiland Walcheren werd erg beschadigd toen de Duit schers tevergeefs poogden de mon ding van de Schelde te versperren en erin lvMen de dijken te laten springen. Het' zoutwater versnrcidde zich over de velden en vernielde al les. Nu is men bezig de dijken terug op te richten. Men gebruikt onder meer als basis de drijvende dokken die «le geallieerden bezigden voor de ontscheping op Normandië. De bo venste van onze foto's toont ors het sleeptouw van de drijvende dokken en op de onderste is men bezi t met de dokken in te domnelen v aarop men dan de dijken zal bouwen. HET AANTAL PAARDEN IN EELGIE Het aantel paarden opgegeven door de belling van 1945 'beloopt 285.429, waarvan 24.9.826 in den landbouw. Hr Byrnes, de U.S.A.-Minister voor Buitenlandsche Zaken, heefteven zijn verblijf op de vredesconferentie te Parijs onderbroken om een bezoek te brengen aan de duitsche stad Stuttgart, waar hij, zooals werd aan gekondigd, een zeer belangrijke rede heeft gehouden over de toekomst van Duitschland. De vergadering, tijdens dewelke de ze redevoering werd uitgesproken, ging door op Vrijdag 6 September jl. in het stadstheather te Stuttgart. Ongeveer 2.000 Amerikaansche of ficieren, waaronder de Generaals Mac Narney en Clay, verder de Amerikaansche senatoren Vanden- berghe en Ccninailly alsmede veel an dere geallieerde en duitsche persona liteiten, waren op deze bijeenkomst aanwezig. Hr Byrnes begon met de verklaring af te leggen dat hij naar Duitschland was gekomen om er zich van te ver gewissen over het uitzicht van de problemen inzake den wederopbouw van Duitschland. Vervolgens wees hij erop dat de V S. van Amerika beslo ten hebben zich verder bezig te hou den met de Europsesehe problemen. Nooit meer, betoogde hij, zal het Amerikaansche volk, omdat het vre delievend is, zich vergenoegen afzij dig te blijven en enkel aan vrede te denken, terwijl een ander volk ge weld en bedreigingen gebruikt om an der© naties of andere regeeringen aan zich te onderwerpen. DUITSCHLAND MAG GEEN PION WORDEN TUSSCHEN OOST EN WEST EN DE GRENZEN TUSSCHEN DE ZONES MOETEN VERDWIJNEN Heer Byrnes betoogde verder «Bevrijd van het militarisme most het Duitsche volk de gelegenheid hebben zijn groote energie en zijn bekwaamheid" aan de vreedzame wer ken te wijden. Het zal de gelegen heid hebben zich dien eerbied en de vriendschap der vredelievende naties waardig te toenem, en te zijner tijd een eervolle plaats onder de leden van de U.N.O. in te nemen. »Het Duitsche volk of de wereld vrede hebben er geen enkel belang bij, dat Duitschland een pion of een deelgenoot werdt bij een militairen wedloop berekend op den oorlog tus-' schen het Oosten en het Westen. s> De Vereemigde Staten zijn er vast van, overtuigd dat Duitschland als een economisch geheel moet bestuurd worden en dat de grenzen tusschen de zones, in zoover dit door het eco nomisch leven en de bedrijvigheid in Duitschland vereischt wordt, moe ten afgeschaft worden. s> De huidige omstandigheden in Duitschland beletten de industrieeie productie het minimumpeil te berei ken, dat door de bezettende mogend heden als streng vereischt voor de Duitsche economie in vredestijd werd geschat. Het is vanzelfsprekend dat, in dien het vastgestelde peil moet be reikt worden, de vrije beschikking over verbruiksgcederen en de vrij heid van personen en ideeën door gansch Duitschland niet verder mag belemmerd worden. De grenzen tusschen de verschei dens zones in Duitschland kunnen mosalijker overschreden worden dan die tusschen de onafhankelijke Sta ten. De tijd is gekomen dat de gren zen tusschen de zones moeten be schouwd worden als de afbakening van de gebieden, die om veiligheids redenen door de legers der bezetten de mogendheden betrekken worden, en niet als de grenzen tusschen po litieke en economische auterchische eenheden.» Bedceling zal vanaf 25 September beginnen Vanaf 25 September a.s. mogen de kolenhandelaars beginnen met de be deeling van brandstof aan hun inge schreven klanten, 't zij 200 kgr. voor de gezinnen tot 3 personen; 250 kgr. voor de gezinnen van 4 tot C perso nen; 300 kgr. voor de gezinnen van 6 tot 8 prrsonen. De rantsoenen van October en No vember zullen tegelijk worden gele verd. Parijs 194S is Versailles 1919 O. V. V. is de Volkenbond- Alles blijft gelijk. In een artikel gewijd aan de vre desconferentie, schrijft de Osser- va'tore Romano De gausobe open bare meening erkent dat Parijs op Versailles lijkt, dat de O. V. V. een reproductie is van den Volkenbond, dat de Grooten de appm van de Heilige Alliantie vo :n dat de «kleinen» aan de ar.' ,;re zijde van den drempel van het Luxembourg klein blijven, dat de gebieden zoowel als de volkeren dingenzijn, die als tegengewicht en als ruilmiddel dienen. Het orgaan van het Vatikaan voegt er aan toe: «Oudenks de ervaring uit het verleden bedreigt een tweede ontgoocheling de wereld. Laat men oppassen, want zoo men ditmaal nog eens de gedane beloften niet houdt, na van de menschen een verschrik kelijke krachtinspanning te hebben geëischt, loept men gevaar ze tot wanhoop te drijven en tot het besluit te voeren, dat het beter is zich zelf recht te verschaffen. HET GEVAAR VOOR INFLATIE Het tweede probleem dwt Hr Byr nes vervolgen; aanvatte was het ge vaar voor inflatie. Spreker waar schuwde voor dit gevaar en betocgde dat, om dit gevaar 6e een gemeenschappelijke politiek r.oodig zijn zal, hebbende tot doel de infla tie te vermijden. Daarom» auïten ook drastische fiskale maatregelen, moe ten worden genomen, wat zoo spoe dig mogelijk moet geschieden. In verband met de denazificatie zegde Hr Byrnes dat de oorlogsmis dadigers die de wereld zooveel lijden hebben aangedaan; dab do politiek der herstelbetalingen, «i der indus trieeie ontwapening zooals zij vast gesteld werd te Potsdam, moet wor den doorggevoerd, maar duit de V.S. niet het voornemen hebban een bui tenlandsche dictatuur ovor de Duit sche economie in vredestijd te ves tigen. Het 'bezettingstegiKr. ging Hr Byrnes voort, dient ingetaumpen. Dit zal in sterkte moeten womdwu bepaald, om te vermijden dat Dititecfcland niet opnieuw zou bewapenen. Deae veilig heidstroepen zullen ewiwal nog lang in het land moeten blijven. DE VEREENIGDE STAT®» VAX DUITSCHLAND Dhr Byrnes stelde dan enk-ede op lossingen voor d® oprKshfcmg van de Vereenigde Staten van Diuteohland. Hij verklaarde, dat de Vereenigde Staten voorstander zijn van die spoe dige oprichting eensr voorloopige Duitsche regeering. Hij voegt hieraan toe: «De Ameri kaansche regesring is van oordeel de t deze vcorlcopige regeering mie'; door andere staten moet worden -range- gesteld, doch dat zij em Duitsche nationale raad zou zijn. samengesteld uit personen, die op detftoeri/isahe wijze hun verantwoord-eb,ikheii dra- of die toebehooren aan staten of pro vincies uit de vier bezettingszones. Geplaatst order het. gesag van den geallieerden oontovlcma,), acrn de Duitsche nationale raad verantwoor delijk zijn voor de opstelling die <5<s Vereemigde Staten van Duit«arh!and, eener federale grondwet vonr hot de mocratisch karakter vam het nieuw® Duitschland, de menscheUyloe rechten en de fundamenteel© rrgihenian voor alle burgers zou veraekecr-en. Na goed keuring door dsn geallieerden con- troleraad, zou de voorgewtekïe grond wet eerst voor de dehiniüeve vast stelling van den tekst worribn. voorge legd aan een gekozen vw^awieïing en vervolgens aan het Duitsche volk ter bskrachting. DE AFBAKENING DER GRENZEN VAN DUITSCHLAND Hr Byrnes ging venter door met te onderhandelen over de kwestie der afbakening der grenzen van het nieuw Duitschland. Zijn zienswijze daaromtrent, vat ten wij ais volgt kort sainetn De U.SA. zijn, bereid «te over dracht van Koeminigisbarg aan Sov jet-Rusland tie steunen; De U.S.A. zullen eem grenswij ziging in het Oosten van Duitschland steunen maar de grenasn met Polen zijn nog niet definitief; De U.S.A. meent dat Frankrijk recht heeft op het Saangetead, maar mits aanpassing var. dre herstel'beta- lingen geëisoht door Frankrijk Behalve deze geval tem, zullen de Vereemigde Staten geen onkelen af stand van specifiek Duitsche gebieds deel en goedkeuren, noch ete verdee ling van Duitschland steunen, waar de rechhstreeksch foshroktan bevol king hiermede niet Oifckmwdl gaat. Voor zoover de Vereemiigde Staten hiervan op de hoogte ziru- wenscht de bevolking van Ruhr em Rijnland het overige Duitsehland gehecht te blijven. De Vereemigde Staten, zullen zich niet tegen dezen wcosoh verzet ten. Ten slotte betoogde Hr Byrnes dat de U.S.A. geenszins verlangen de Duit schers tot slaven te maken. Ook zij moeten kunnen geniken vrsri de vrij heid. De V.S.. van Amerika rullen Duitschland helpen een plaats te ver overen onder de aTeöelievenrle vol keren. DE WEERKLANK IN HET BUITENLAND VERDEELDE MEENINGEN De rede van Hr Byrnes heeft be grijpelijker wijze een grooten weer klank gevonden doorheen heel de we reld. In Duitschland zelf was het ont haal zeer gunstig en te Berlijn zou die rede veel enthousiasme hebben weggedragen doordat de Hr Byrnea uitpakte met het voorstel tot oprich ting van een V.S. van Duitschland, gedachte welke aldaar voel bijval heeft genoten. In de Amerikaansche zoowel als in de Britsch© pers werden de woorden van den Hr Byrnes volmondig bij getreden. In de Fransche pers echter heeft deze rede een zeer slecht onthaal genoten en ziet men er een wedren in tusschen Oost en Weet c«n de gunst van Duitschland voor zich in te winnen. De Framschsn zieni er slechts nieuwe bedreigingen la voor hun land. In Polen maakte men zich nijdig omdat Hr Byrnes de nieuwe Duitsch- Poolsche grenzen niet als definitief aangenomen had. In Italië vraagt men rich af waar om de Hr Byrnes zich aoó breed toont tem opzichte van Duitschland en zoo weinig voor Italië. De Russisohe bladen van hun kan* gaven een samenvatting van de redo van Hr Byrnes, maar zonder er een woordje commentaar aau toe to voe ge».

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1