AMERIKA EN RUSLAND Sabena-Vliegtuig neergestort DE WEEK IN ONS LAND Kunt ge dat geloovén op weg naar New-York mm KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN BANK VAN ROESELARE nv RAZIA'S op Veemarkten ZATERDAG 21 SEPTEMBER 194G. PRIJS PER Nr: 2 FRANK 1» JAAR. Nr 18. BESTUUR EN REDACTIE: San3en Gebroeders Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon 9. Postcheck 47.Sn.G0. O O Noordstraat 34, Roeselara O Grootscfte Koningshulde- feeteegingen Se MecBseEera eis Answerpen DE STAD VAN DE VREDESCONFERENTIE BUITENLAWSCH OVERZICHT EEN VLAMING aangesteld tot nieuwe Generaal-Overste van de Jezuiten-Orde HOOFD VAN DE KATHOLIEKE KERK IN YOUGO-SLAVIE AANGEHOUDEN Z.K.H. DE PRINS-REGENT OVERHANDIGT VAANDEL AAN DE ZEEMACHT TE OOSTENDE KOMT KONINGIN WILHELMINA NAAR BELGIE? NIET-ONTPLOFTE BOMMEN VAN ZWAAR KALIBER UITGEHAALD TE KORTRIJK DrFRANS VAN CAUWELAERT C.V.P. SÉ Heï wrak ontdekt op 35 Km. van het vliegveld van Gander Toestel uitgebrand - Overlevenden geven signalen m. Jeff DeSchuyffeleer, LidNa2. C.V.P.-Raad m CM-MinisSer lissiri Pauwels aan boord HET SNELHEIDSREKORD 4> ABONNEMENTSPRIJS VOOR: Belgie (bot Nieuwjaar)28,frank. Belgisch Congo 3,fr. p. week. Frankrijk Holland 3,fr. p. week. Andere landen 3,50 fr. p. week. AMVUvwuwviAftmvwimAAftnrau! MÊLIJKSCH NVWtiWWMWWIRfMWWVWWVWIj Agentschappen: IEPER, Diksmuidestraat 22. VEURNE, Nocrdstraat 24. BRUGGE, Dijver 7. Alle Bank-, Beurs- en Wissel- verrichtingen. Voordeelige voorwaarden. (20) lAAftlVVtAnnSMfUVUVWUVWWUtfVWMW Ik weet nu niet of ge soms uw radio openzet. We worden over goten, we worden gekookt en ge braden in alle slag muziek en reportages Maar Zondagavond 6tond mijnradio wagewijd open... 't was nagenoeg tien en van dat interview met den vliegenden Kanunnik was nog niets terecht gekomen, 't Is waar, te Brussel werd door onze ra- dio-menschen een groot concert uitgezonden. Ik veronderstel dat intusschen de vliegende Kanun nik nog een paar «paternosters» - kon bidden! Toch kwam hij aan de beurt... Kanunnik Cardijn! Wat kunt ge wel verkoopen bij een interview! De speaker van de Radio stelt enkele vragen en daarop wordt geantwoord... Dat lijkt me altijd een soort... Groote Lee ring te zijn waar ge moet ant woorden op de vragen van den Pastoor! Op het einde had de speaker toch gezond verstand genoeg om den Kanunnik een paar woorden te laten richten tot zijnKa- Jotters en Kajotsters. Dan gingen die woorden natuurlijk recht naar het hert van die duizenden jon gens en meisjes die reeds heel 'den avond wachtten op... die Woorden. Uit dat interview konden we meevliegen met Kanunnik Car dijn, want die reis en zelfs de opsomming van de landen en ste den waar hij vertoefde werden in vliegend tempo over de radio uit gezonden. Vereenigde Staten; Ca nada, Mexico, Costa Rica, Brazi lië, Argentinië; kom, heel de Nieuwe Wereld. En in de groote steden van die Nieuwe Wereld werd hij opge wacht,... hij, die Kanunnik uit dat kleine landje dat België heet. Maar in dat kleine landje had Kanunnik Cardijn groot werk verricht. Groot werk? Nievers wordt gevit en geklei neerd als bij ons; dat zit in ons bloed. Wanneer iemand aan iets nieuws begint dan halen we de schouders op, vertellen onze opi nie aan onzen gebuur of op ons stamcafé 't zal iets zijn 't zal een getij meegaan 't zal kort stroo zijn of 't zal stroovuur zijn»! Met Cardijn's Kajotterij was *t precies het zelfde. We bezagen die jongens, we bekeken die Ka jotsters en hun unirorm en ston den tamelijk welwillend en sym pathiek tegenover die zoogezeide beweging. Maar 't waren toch maar jongens! Wat later vonden we misschien wel dat die jongens Wel veel pretentie hadden. Woensdag jl. zijn controleurs van de ravitailleering en gendarmes ver schenen op de veemarkten te Gent, Anderlecht, Charleroi en Luik. Er was, naar verluidt, o. m. vast gesteld dat kooplieden er hun vee trachtten te verkoopen aan 29 a 30 fr. het kgr., wijl de officieele prijs 13,50 frank het kgr. bedraagt. Alle aanwezige dieren werden aan geslagen en de kooplieden werdetn verplicht de markten te ontruimen. Daarop werd het vee aan de offi cieele prijzen verkocht. Te Gent werden aldus 610 dieren door de ravltallleerlngsdiensten ver kocht. Alles liep evenwel niet af zonder opstootjes en relletjes. Te Gent stormden de uitgedreven kooplieden door het politiecordon heen tot bij hun dieren, maakten die los en joegen ze de straat op, die in de straten paniek zaaiden. De gendarmes moes ten versterking vragen. Ten slotte werd hardhandig opgetreden, werden een paar kooplui opgeleid en mees ter gendarmes koewachter spelen. Ook op de andere markten ging het niet zonder stoot cf ruzie. Beeldt U dat in dat zij spraken van een wettelijk statuut voor de jeugd, dat zij met een heele boel eischen voor den dag kwamen en alzoo den... air hadden aan groo te menschen de les te willen spel len. Was die Kanunnik met zijn beweging niet een beetje van 't spoor afgeraakt? Cardijn liet de filosofen praten en deed gelukkig geno'eg! voort. Die beweging ging haar gang, hier en elders. Die beweging ging de groote plas over, sloeg over naar Ame rika. Staan we nu niet verwonderd? In Canada zijn honderdduizend Ka jotters! Cardijn komt toe in Amerika; niet als een landverhuizer, niet als een toerist, wel ais de... ge neraal van de Wereld-K.A.J. Hoe zegt ge? Zijn reis was een triomftocht. Geestelijke en burgerlijke over heid is aanwezig waar hij spreekt. Men luistert aandachtig wanneer hij het probleem van de arbei dersjeugd ontleedt. Daar lijk bij ons herhaalt Cardijn; Wij zijn de revolutie! Een nieuwe wereld wordt ontworpen en uitgebouwd door de arbeidersjeugd. En die beweging is van België uit over de heele wereld gevlogen... De Wereld-K.A.J. is geen hersen schim. is geen droom, is een wer- keliikheid geworden. Gevormde, diep-zedelijke.... ge trainde jonge menschen willen de haat uit de herten en uit de we reld bannen. Zij dragen alleen het wapen van de Liefde en van den Vrede! We staan voor een gebeurtenis, voor een feit. Neen, dat hadden we nooit ver moed. Neen, maar dat was onmoge lijk, want dat was toch maar... jongenswerk. Nu staan we zelf een beetje be schaamd! Er was zooveel verkeerds en we zagen 't en we zeiden 't op tijd en stond; maar 't bleef daarbij. Over onzen kop weg, heeft Car dijn met zijn jongens ingegre pen. Het jeugd-vraagstuk ls gesteld, cveral! liet wordt opgelost; en alleen het plan van de K.A.J. kan uitge* voerd worden. Was dat nu het plan geweest van een Amerikaan, we gingen 't gelooven. Maar dat een Vlaming, dat een Belg dat vermag; en dat Cardijn ons landeke daardoor geweldig in prestige in aanzien en invloed deed groeien... hebben wij niet veel moeite om dat NU te geloo ven. PÉ VLAEMYNCK. Vrijdag 13 Sept. jl. bracht Meche- len een groctsche hulde aan Koning Leopold III. Het uiterst slecht weder had niet kunnen 'beletten dat de in gerichte Koning -meeting een groot sekses werd. Verschillende sprekers brachten er, onder luide toejuichingen van de aanwezigen, hulde aan onzen verban nen Vorst. Te Antwerpen steeg Zondag even wel de geestdrift voor onzen Vorst ten top. In de-n morgen werd er een stoet gevormd waaraan niet min dan 50.000 betoogers deelnamen en de straten van de stad langs weerszij den van den betoogingsweg bezet wa ren door driedubbele rijen van toe schouwers. Uit alle hoeken van het Vlaamsche land, maar ook uit Wallonië, waren Koningsgetrouwen opgekomen om deel te nemen aan de grootsche Ko ningshuid e. Er scheen geen einde aan don stoet te kernen. Intusschen werden aan het Ko ninklijk Paleis massa's bloemen neer gelegd. Alle§ verliep tuchtvol maar in uit bundige geestdrift. Na verloop van den stoet stroomden wel honderdui zend Koningsgetrouwen samen voor het Koninklijk Paleis waar de geest drift het toppunt bereikte. Antwerpen wil Koning Leopold III terug; ook gansch België. In Vatikaanstad werd een Vlaming, Z. E. P. Janssens S. J., geboortig van Mechelen, verkozen tot nieuwe Ge neraal-Overste van de Orde der Je- zui'ten. De nieuwe Generaal-Overste ls 57 Jaar oud. Als Vlaming moe-ten wij met vreug de en fierheid deze benoeming van een zoen van ons volk aan het hoofd van de sterkste religieuze orde van de Kerk begroeten en moeten wij hem een vruchtbaar generalaat wen- schen. De Vr-Jesconferentie heeft aan Parijs een bijzonder karakter gegeven, voor al daar waar de afgevaardigden elkaar ontmoeten. Onze foto toont de plaats vóór de opera, in den namiddag vóór een grpete gala-avond. De man met het kleine karretje is bezig met witte lijnen op de straatsteenen te trek ken, teneinde het parkeeren van de menigvuldige auto's, van de afgevaar digden en hun dames, te vergemakke lijken. Aartsbisschop Alojzije Eteplnac, hoofd van de Katholieke Kerk ia Yougo-Slavië, werd te Zagred aan gehouden öocr de mannen van Tito, onder beschuldiging van terrorisme en medewerking met opp aei tie groe pen. Aldus gaan communisten voort met hun godsdienstvervolging. Vrijdag 13 September jl. beeft Z.K.H. de Prins-Regent te Cctende een vaandel overhandigd aan onze Zeemacht. De vaandeloverhandiging had plaats op het Wapenplein en Werd bijgewoond door talrijke bur gerlijke en militaire overheden. Prins Karei werd tevens geestdrif tig toegejuicht door de bevolking van Oostende. Talrijk waren de kreten Leve de Prinsen ook Leve de Koning gaapte Schier wekelijks worden te Kortrijk, inzonderlijk op het gehucht Pot- tclberg dat in de omgeving lag van de vormingsstatie, die zoo fel werd gebombardeerd, niet-ontplofte bommen ontdekt. Aldus werden de laat ste dagen weer twee bommen, een vin 509 cn een van 750 kgr., onscha delijk gemaakt. Het ontinijningsbatiljon van Westroozebelte, dat onder de bevoegdheid staat van Majoor Samyn, was dan cok druk in de weer. Gezien het hijzonder delikaat cn gevaarlijk karakter van deze werken, had Generaal Sevrin, algemeen hoofd van de DOVO er aan gehouden tegenwoordig te zijn. Hij was vergezeld van Majoer Porrewijk cn Lui tenant Vandcrghinst, zijn onmiddellijke medehelpers. EEN DONDERSLAG UIT BLAUWEN HEMEL De wereldpers was nog niet uit gepraat over de rede die dhr Byr nes vóór veertien dagen te Stutt gart heelt gehouden, toen dhr Henry Wallace, handelssecretaris der Vereenigde §taten, de wereld opinie in opschudding bracht door een rede over de buitenlandsche politiek van zijn land. Die rede klonk als een donder slag uit blauwen hemel, niet al leen omdat ze juist een tegen overgestelde politiek aanprees dan diegene die sedert maanden door het Amerikaansch Staatsdeparte- ment wordt gevoerd; niet alleen omdat ze aanvankelijk door Pre sident Truman werd goedgekeurd, maar ook omdat ze zooveel tegen strijdige en onjuiste beweringen bevatte. Dhr Wallace had inderdaad ge zegd dat het moest gedaan zijn met die buitenlandsche politiek die tenslotte uit niets anders be stond dan uit het slaafsch die nen van het Britsche imperialis me. De Vereenigde Staten, aldus dhr Wallace, laten zich door de Britten op sleeptouw nemen voor doeleinden die noch Amerika noch den wereldvrede dienen, maar al leen het Engelsch imperialisme ten goede komen. Op die manier krijgen wij van langs om meer ruzie met Rusland en sommigen verkondigen reeds zeer luid dat we naar een oorlog met de Sovjets gaan binnen zeer korten tijd. In plaats van aldus te hande len, moeten wij integendeel er naar streven in goede verstand houding te leven met het Roode Rijk, en dit desnoods ten koste van het Britsche imperium. In verstaanbare taal beteekent dit: laten wij het met de Russen op een accoordje gooien en er mee overeen komen. Zoolang ze niets anders eischen dan posities en gebieden die tot het Britsche rijk of tot de Britsche invloeds sfeer beliooren, kunnen we dit wel toestaan. Tenslotte gaat het hier ook om een poging om de politiek door wijlen President Roosevelt ge voerd weer in de plaats te stel len van de huidige politiek van de regeering Truman. Komende onmiddellijk na de totaal anders luidende rede van dhr Byrnes te Stuttgart, was de uiteenzetting van dhr Wallace natuurlijk atoombomachtig zooals de Amerikaansche bladen zelf schreven, vooral daar Presi dent Truman aanvankelijk ver klaard had dat hij met den Mi nister van Handel eens was. Wat was dat nu? Zou Amerika nu plots het roer omgooien nadat de Russen elk Amerikaansch voor stel voor de internationale verga deringen gekelderd hadden, na dat zij Amerikaansche vliegers boven Yougo-Slavië hadden doen afschieten en Amerikaansche transporters bij Weenen hadden gemitrailleerd, nadat ze gewei gerd hadden de beslissingen van Potsdam uit te voeren, enz., enz. Dat ware toch al te bar! BRITSCH IMPERIALISME Indien dhr Wallace het er op aangelegd had de wereld te ver maken dan kon hij werkelijk als verantwoording voor de politiek die hij voorstelde geen beter ar gument vinden dan hetgeen hij gebruikt heeft: het Britsch im perialisme! Zijn het misschien de Engel- schen die in den Balkan, in de Baltische Staten aan imperialis me doen, of is het Rusland? Is het Groot-Brittanniè dat op den gestelden datum zijn troepen uit Iran terugtrok dat den wereld vrede in gevaar bracht of zijn het de Russen die door hun in menging en door hun wederrech telijke militaire bezetting in Azer- beidsjan het spook van den der den wereldoorlog voor het eerst weer tastbaar hebben doen op duiken? Zijn het misschien de Britten die in Amerika een spionnagenet van ongehoorde afmetingen heb ben opgesteld met het doel het Naar hot blad Trouw meldt, zal Koningin Wilheimlna begin October een bezoek brengen aan België. Van officieele zijde kon van dit bericht geen bevestiging worden ont vangen. OP ZONDAG 6 OKTOBER 1946 om 10 uur voormiddag, SPREEKT TE IEPER in den Stadsschouwburg de meest befaamde Vlaamsche redenaar STAATSMINISTER Voorzitter der Kamer van Volksvertegenwoordigers OVER: «Ie Huidige Politieke Toestand en do Gemeenteverkiezingen. TOBOANG VRIJ! ALLEN ER NAAR TOE! V MÉS tixBtim - -vM. Op onze foto ziet men het gevaarl'.'k mannetje dat zoo maar 750 kgr. weegt en dat werd ontdekt door tuinlieden in den hof van Ilr Zeebroeck, gehucht o Pottclberg Deze bom zat 7 meter diep in de fundamenten van een paviljoentje en dateerde van het bombardement van 21 Juli 1944. Onze opname werd gemaakt juist ep het oogenblik dat ze met de op- baalkraan wordt bovengehaald. Onze ontinijningsmannen verrichten flink werk. nisten van wapens voorziet en Amerika Tsjang Kai Tsjek. Het is wel het Amerikaansch Statedepartement dat aan Tito een ultimatum gezonden heeft. Neen, Mr Wallace, had werke lijk betere argumenten kunnen uitdenken, en President Truman heeft door het feit dat hij eerst de rede goedgekeurd heeft om ze daarna af te keuren, weer eens duidelijk bewezen dat hij niet goed weet wat hij wil en dat hij niet het formaat heeft om aan het hoofd te staan van het mach tigste land ter wereld. DE WARE TOEDRACHT VAN DE ZAAK Wanneer men dit alles bekijkt, de tegenstrijdigheid tusschen de xooorden van Wallace en die van Byrnes, de ongerijmdheden door dhr Wallace uitgekraamd, en de twee verschillende uitspraken van President Truman, dan is men toch geïntrigeerd om te weten wat daarachter steekt. Zoo vraagt men zich af in hoe verre Wallace gesproken heeft, in zijn persoonlijken naam of in dien van een groep of van de Amerikaansche regeering. Sommigen beweren dat die rede eigenlijk uitsluitend voor het Amerikaansche binnenland be stemd is: Er moeten inderdaad binnen korten tijd een aantal Se natoren herkozen worden. Onder den invloed nu van de communis ten is er in Amerika een roep ontstaan: bring the boys home laat de jongens (de soldaten) naar huis komenIn andere woorden: demobiliseer. Mannen die nu graag zouden verkozen worden steunen natuurlijk een dergelijke politiek en militair pro gramma omdat ze weten dat dit bij de kiezers sympathiek is. Alhoewel dit binnenlandsch ele ment heel zeker een rol speelt, toch mogen we niet aannemen dat dergelijke beschouwingen al leen zouden toelaten dat offi cieele gezagdragers van de Ver eenigde Staten zich aldus uitla ten. Zooals de bedenking door anderen aangevoerd dat de ma laise in de economische wereld en op de beurs na den speech van Byrnes weer moest weggewerkt worden, naar onze meening nofr geen voldoende verantwoording is. De terugslag van dergelijke in cidenten op de internationale po litiek en op het prestige van Amerika is immers zeer groot. Wat kunnen de Amerikaansche gevolmachtigden te Parijs en el ders nog uitsteken indien ze door eigen landgenooten in den rug wordeih geschoten? De Russen zijn er dan ook da delijk bijgeweest om te trachten herrie te stoken tusschen Ameri kanen en Engelschen én om over al te gaan verkondigen dat de Amerikanen niet accoord gaan met de politiek van dhr Byrnes, politiek die er juist in bestaat het Sovjet imperialisme in te dijken. De triomfante toon die in alle, zoo buiten- als binnenlandsche communistische kranten werd aangeslagen is op zich zelf reeds een bewijs hoezeer dergelijke ver klaringen uiterst nadeelig kun nen zijn voor Amerika en den wereldvrede. Naar onze meening moet er hier iets meer achter zitten en wij gelooven dat er wel aanlei ding toe bestaat om te denken dat hier aan zuiver machiavelis- me werd gedaan en dat Amerika opzettelijk eens de tegenoverge stelde klok heeft geluid. Inderdaad, de oorlog met Rus land wordt voorbereid. Op som mige momenten scheen hij tij dens de jongste weken trouwens niet zoover meer af te liggen. Het is trouwens al zoover dat men weer van een zenuwoorlog begint te spreken, en dit is voorzeker niet heelemaal gelogen. Alleen is het niet waar dat de eene of de andere partij hierin alle schuld draagt. Beide geallieerden ge ven inderdaad stellig den indruk dat ze de gemoederen, bewust, tegen elkaar opjagen. In Rusland nu, ivaar de demo- laatste toeken gegroeid is een ze kere aderlating noodig had. Anderzijds is het eveneens niet uitgesloten dat het hier een cy nisch manoeuvre geldt om Rus land op een dwaalspoor te bren gen. Dit manoeuvre zou dan hier in bestaan dat men met speeches als die van Wallace en de penne- twisten die er op volgen aan Rus land den indruk wil geven dat men nog niet tot eensgezindheid gekomen is omtrent de te voeren buitenlandsche politiek, terwijl men anderzijds zeer goed weet waar men naartoe wil en zijn da den met een strenge logica de eene na de andere stelt in één wel bepaalde richting. Wat er ook van zijéén zaak blijft duidelijk en duizend spee ches als die van Wallace zullen daar niets aan veranderen: Het gaat er in de wereld om de su prematie van Rusland of van Amerika. In dien titanenstrijd is Groot-Brittannie slechts van on dergeschikt belana, maar zoolang de belangen van Stalin en die van de TJ.S.A. niet gelijkloopend zijn, zal Amerika Engeland noodig heb ben als rechter flankdekking, en tegen die militaire noodzakelijk heid kan geen enkel politiek ar gument opwegen. Dat de volgende oorlog mis schien in het nabije Oosten zal beginnen op een der raakpunten van de Russische en Britsche zone, beteekent daarom nog niet dat de groote tegenstander van Rusland niet Groot-Brittannie maar Amerika zal zijn. Dat Eisenhower en Montgom- mery trouwens rustig hun mili taire besprekingen voortzetten terwijl Wallace groot misbaar maakt, bewijst op zich zelf al duidelijk genoeg dat beide Angel- Saksische landen vast besloten zijn hand in hand te gaan om het Russisch gevaar te 'kéeren. Deze samenhoorigheid is trou wens zoo noodzakelijk als brood, want moest die constèllatie uit eenvallen. dan ligt de wereldvrede onmiddellijk op haar sterfbed. In politiek mag men ve&L dwaas heden zeggen, doch het komt er op aan goed te handelen. Wij zijn dan ook overtuigd dat Amerika voort goed zal handelen. Het is in zijn eigen opperste belang... en ook het onze. V. WESTERUNCK. Een skym aster-vliegtuig van de Sabena dat Dinsdagavond te 21.40 u. te Shannon, in Ierland opgestegen was met 37 passagiers en 7 leden der bemanning aan boord, met bestem ming van New-York, moest Woens dagmorgen te 7.20 u. landen te Gan der, op New-Foundland. Het vliegtuig is echter te Gander niet toegekomen en Woensdagavond werd voor het eerst bekend gemaakt dat het toestel vermist was. Woensdagavond had mem in de Sabena fe Brussel alle hoop nog niet verloren daar het vliegtuig boven Gander nog zijn positie zou geseind hebben en het toestel reserve aan brandstof genoeg aan boord had en zich wellicht naar Labrador zou heb ben begeven tengevolge der slechte weersomstandigheden. Op New-Foundland stegen intus schen talrijke vliegtuigen cp, op zoek naar het vermiste toestel. HET WRAK GEVONDEN Donderdagmorgen werd het wrak van het Sabena-vliegtuig op 22 mijl van het vliegveld van. Gander, op New-Foundland, gevonden. Het toestel bleek uitgebrand, maar men heeft gewettigde hoop dat het slechts uitbrandde na de noodlanding. Van uit de lucht werden signalen opgemerkt van minstens 7 overleven den, waarvan enkelen op enkele mij len afstand van de plaats der nood landing, Reddingsploegen zijn er op uitge trokken om hulp te gaan bieden, maar zijn in hun werk zeer sterk belemmerd door de terreinmoeilijk heden. PASSAGIERS EN BEMANNING Met angst werd uitgezien naar uit eindelijk nieuws omtrent het lot van hetvliegtuig, maar ook naar de lijst der passagiers. Woensdagnacht maakte de Sabena zijn het toevallig ook weer de Rus sen die het gedaan hebben? Zijn het de Britten die V-wa pens afschieten over Zweden, Frankrijk en Griekenland of zijn het de Russen? Zijn het de Britten die de Ame rikaansche dokwerkers en zee vaardes in staking hebben ge jaagd cf zijn het de Amerikaan sche communisten die op bevel van Moscou de C.I.O. (grootste Amerikaansch syndicaat N.v.d.R.) genoyauteerd hebben?... En zoo zouden we de serie vraagteelzens waarop het ant woord voor iedereen duidelijk is neg kolommen lang kunnen voort zetten. Het is immers al te duidelijk dat er thans maar één land ter wereld is dat werkelijk imperia listisch denkt en handelt, en dat is Rusland. En zoo er een tweede bestaat, dan is het zeker niet En geland maar wel de U.S.A. die niet aan territoriaal imperialisme doet, maar aan dollar- of bussi- ness-imperia.lisme. En zelfs al kan men nu ook nog spreken van een Britsch imperia lisme, dan nog is het een grove leugen te beweren dat Amerika', gevaar loopt in een oorlog met Rusland verwikkeld te geraken omdat de States in het kielzog van dit imperialisme varen. Het is immers wel dhr Byrnes die op de huidige conferentie te Parijs de groote kampioen is van de V/estersche opvattingen tegen de Oostersclie van Molotov en consoorten. Het is wel dhr Byrnes die in Duitschland zelf den handschoen, hem door Molotov toegeworpen, heeft opgeraapt. Het is wel de U.S.A. die het ini tiatief genomen heeft voor de eenmaking van de Britsche en Amerikaansche bezettingszones in Duitschland. Het is wel de U.S.A. die in China practisch met de wapens tegen Rusland vecht, aangezien Rusland de Chineesche commu- beleefd, beschikt men over alle knepen en kunstmiddelen die vroeger meesterlijk door Goebbels werden gebruikt. In een echte de mocratie echter waar vrijheid van pers toch niet heelemaal doode letter is, daar kan het noodig of nuttig lijken eens het tegenover gestelde te zeggen van wat men practisch doet opdat dit doen zelf niet in gevaar zou gebracht worden. Zoo is het ongetwijfeld waar dat de Amerikaansche massa's totaal afkeerig zijn van de Sov- jetpolitiek, maar het is evenzeer waar dat ze oorlogsmoede zijn, zoodat de spanning die tijdens de De Engelsche kapitein E. M. Donald son heeft het wercldrekord bereikt met 991 kin. snelheid per uur, dit met zijn reactievliegtuig: Star Me teor E 549 d. Ge ziet hier M. Donald son met zijn vliegtuig. DE KAMER KOMT BIJEEN OP I OKTOBER Met 1 Oktober e.k. zal de Kamer opnieuw bijeenkomen. Na een paar begrootingen zal vervolgens het ent- werp van statuut voor de politieke gevangenen behandeld worden. HET ONDERWIJZEND-PER SONEEL ZAL TUSSCHEN OK TOBER DE ACHTERSTALLIGE WEDDEN TREKKEN Door den dienst der Algemeene Comptabiliteit van het departement van Openbaar Onderwijs werden maatregelen getroffen opdat de wed den - achterstallen die ingevolge de toepassing van nieuwe weddeschaleh aan de leden van het personeel der onderwijsinstellingen, van den Staat dienen te worden, uitbetaald tusschen 1 en den 15 Oktober e.k. zullen uit gekeerd worden. EEN STAALTJE VAN ANTI- CLERIK ALISME De communltlsche Senator Fon- teyne had hooren zeggen dat een Aalmoezenier een H. Mis gelezen had in de kazerne van «La Chartreuse» te Robermont. Ben Mis in een kazerne! Dat mag toch niet, meende die Hr Fonteyne. Dan maar direkt den Minister van Landsverdediging ondervraagd om te weten of zulks wel met de reglemen ten overeenkwam. Da Minister bezorgde hem geluk kig een gced antwoord. HET VRIJ KATHOLIEK ONDER WIJS ZAL DE NIEUWE SPEL LING NOG NIET TOEPASSEN De Algemeene Raad van het Vrije Katholiek Onderwijs van België, ver gaderd te Brussel op 12 Sept. J.I., heeft besloten vooralsnog de nieuwe spelling van de Nederlandsche taal nog niet toe te passen in het Middel baar, Technisch en Normaal Onder wijs, tot een akkoord wordt bereikt tusschen Nederland en België om trent de nieuwe spelling. MINISTER LIEBAERT STELT AFSCHAFFING VAN DE TEXTIELPUNTEN IN HET VOORUITZICHT Aan het Agentschap Belga heeft Minister Liebaert enkele inlichtingen verstrekt omtrent de nieuwe regeling inzake den verkoop van ingevoerde autos. Omtrent deze kwestie vin den onze lezers een bijdrage verder in dit blad. De Hr Minister stelde verder een afschaffing van de textielpunten in het vooruitzicht. DE EERSTE-MINISTER VOOR DE RADIO Eerste - Minister Huysmans heeft Dinsdagavond gesproken voor de radio. Onze n Brief uit Brussel handelde daarover. Handelend over het kolenvrc.agstuk wees hr Huysmans erop dat onze ko- lenproduktië thans nog 28.OC0 ton per dag te laag is. Hierdoor kon onze metaalproductie nog niet het voor- oorlcgsch peil bereiken. Hij stelde ook bet absenteïsme in de mijnen aan de kaak. Toch zal een maandelijksch kolenrantsoen van 200 kgr. aan de gezinnen van 1 tot 3 personen kun nen worden toegekend, en meer voor de grootere gezinnen, wat reeds een verbetering is tegenover verleden, jaar. MINDER KOLEN UIT DUITSCH LAND VOOR BELGIE Sedert maanden ontving ons land maandelijks een. contingent der ko len opgedolven in het Ruhrbcfcken. In de laatste tijden is de toegekende hoeveelheid steeds geslonken. Zoo ontvingen wij in Oktober 1945 288.000 ton Ruhrkolen, maar voor de zen maand zullen wij nog slechts 88.000 ton krijgen. De geallieerden zijn nu verder van plan deze leveringen tijdelijk te schor sen ten einde het hoogstnoodzake lijke heropleven van de Duitsche eco- mie in de hand te werken, daar dit niet kan zonder kolen. IN 1945 WERDEN 30,5 MILLIARD AAN LOONEN UITBETAALD. Uit het verslag van den Rijks dienst voor Maatschappelijke Zeker heid blijkt dat in 1945, aan de ar beiders en bedienden welke aange sloten zijn bij den Rijksdénst en voor de bedragen voor dewelke bij dragen aan dezen Rijksdienst moe ten worden afgedragen, 30,5 mil liard aan loonen en wedden werden uitbetaald, waarvan bijna 29 milliard door de private ondernemingen. De loonen door de private onderne mingen in 1945 uitbetaald verdeelden zich als volgt over de verschillende kwartalen van hst jaar: (in millioenen frank) Werklieden Bedienden 1945 I II III IV 3.465.0 4.721.6 5.777.0 7.441.0 1.352.0 1.631.7 1.93S.6 2.619.3 Totaal 4.817.0 6.353.3 7.7406 10.060.3 Tot.: 21.404 6 7.566.6 28.971.2 De toeneming die men van kwar taal tot kwartaal kan vaststellen spruit niet alleen voort uit de even eens toenemende bedrijvigheid onzer onderneming maar vindt •eveneens zijn oorzaak in de tijdens 1945 toege paste loonsverhoogingsn, het inscha kelen van nieuwe categoiïën loontrek- kenden bij den Rijksdienst en het vsrhoogen van 3.000 tot 4 000 frank van het plafond der loonen onder hevig aan de bijdrage voor den Rijks dienst. DE IIOPCOMMISSIE OFFICIEEL INGESTELD Woensdagochtend is de minister van landbouw overgegaan tot de of ficieele instelling van de commissie van advies voor de hop, waarvan de oprichting geschiedde bij ministerieel besluit van 10 Juli 1846. Het doel van deze ccmmissie, welke samengesteld is uit afgevaardigden van het departement van landbouw van de hoppianters en van* de hop handelaars, is den minister als raad gevend lichaam bij te staan bij de studie van de technische vraagstuk ken betreffende de hcptóMt zelf, den handel en vooral van in- en uitvoer van hcp. (Zie vervolg 5' blad.) ieder. De andere karakteristieken zijn: visugefiKC—te 35 m. 81; lengte 28 m,63; hoogte 8m. 41; actieradius 6 920 Kïh.; maxniiumsneineid 418 Km. per uur met kruissnelheid van 335 Km per uur. Het kan opstijgen met maximum 33.000 Kgr. engeveer. Het biedt plaats voer 37 passagiers. De bemanning be staat uit den commandant, een twee de piloot, een navigator, een meka- nieker, esn radiote-egrafist en twee stewardessen. VRIJDAGMORGEN NOG STEEDS GEEN JUISTE GEGEVENS Vrijdagmorgen te 9 u. meldde Ra dio-Brussel dat men nog steeds zon der juist bepaald nieuws bleef om trent het lot der passagiers en be manning van het Sabena-Vliegtuig. Hoeveel overlevenden er zouden zijn kon men evenmin zeggen. Men ver wachtte bepaalde berichten voor Vrij dagnamiddag. Intussohen kon men slechts mede- deelen dat ook ziekenverpleegsters mede vertrokken waren met de red dingsploeg en dat deze dicht bij het wrak was genaderd. Overal wordt met spanning ge wacht naar de nadere berichten. Laat ons intusschen hopen dat ze beter zijn dan er wellicht wordt verwacht. de lijst der passagiers en bemanning bekend. Aldus bleek dat op de lijst fier vermisten voorkwamen Hr. Jet De- schuyffeleer, oud-voorzitter van de K.A.J. en bestuurslid van den Natio- nalen Raad van de C.V.P.alsmede Oud-Minister Henrl Pauwels, Voor zitter van het A.C.W. Beiden waren op weg naar Montreal, om er dee! té nemen aan de Internationale Ar- beidsconferentie welke er moest wor den gehouden. Hier nu de volledige lijst van pas sagiers en bemanning: De H.H. Georges Cauchie, 43 1., ingenieur, Stobbaertslaan 37, Brus sel; Jozef De Schuyffeleer, 33 j., Roro- melaerelaan 115, Brussel; Richard de Vooght, 41 j., voorzitter der nieuwe Trammaatschappijen van Brussel en Antwerpen, de Broquevillelaan 84, Brussel; Walter Devos, 43 j., Krijgs- laan 29, Gent; Albert Dumont, 61 directeur, steenweg op Ninove 782, Brussel; Joseph Halster, Amerikaan, 35 j., New-York; Anna Beausillon, 39 j., secretaresse. New-York; Franz Dupont, 61 j., Belg, ingenieur rue de Montigny 16, Charleroi. Mevr. Wed. Wachs Gommers, 45 j-, Brussel; Mej. Helen Henderson, 47 U.S.A.; M. Philippe Henricot, 16 j., Belg, student, New-York; Mevr. Ma rie Noblet, 39 j.. Belg, New-York; Hr Etienne Perier, 14 j., Mej. Jeanne Perier 16 J. en Maria Perier 19 j, allen studenten, kinderen van een beheerder van de Sabena, New-York; Hr Raymond Libesrt, 43 j„ fabrikant, Hovenierstr. 27, Kortrijk: Mevr. Re- née Janquet 42 j.. secretaresse, Ho venierstr. 27. Kortrijk; John King, 19 j., student, zoon van den Ambas sadeur van China te BrusselChar lotte Kronengold 29 j., S. Kronengold, 27 j., Belgen, New-York; Hubert R,ey- nardts, 75 j„ en zijn echtgenoote Louise, 55 j,, Balgen, New-York; Hen ri Pauwels, voorzitter van het Kris- telijk Werkers verbond, Verheydewe- ghestr. 11, St.-Lambrechts-Wohiwe; Mevr. Elisabeth Kyzer, 37 j., Belg, New-York. Lindenbaum. 44 j., New-York; Nel ly Lowenthal, 35 j.. New-York: Lilly Ruppert, 79 j.. Mondorf-les-Bains; Susan Martin, 19 Cuesmes; Ro.se D'Ascote, 41 j.. Bergen; Jean Polak, 26 j., architect, Brussel; Rudi R.ev:l, 31 j., Amerikaansch toondichter, New-York; Laurent Schyns, 60 j., Copernicestr. 9, Brussel; Leon Ton glet, 34 j., beheerder en zijn echtge noote Leona, 35 j.. Universiteitslaan 92, Brussel: William Wilson, 55 j., en Mary Wilson, 54 j.. New-Jersey. Aan boord van het vliegtuig be vond zich tevens 8 kgr. diplomatieke koerier, bestemd voor den staats secretaris te Washington, alsmede 29 kgr. post voor New-York en post voor Washington. Chicago en Mont real. Ziehier de samenstelling der be manning van hot vliegtuig: Bevelvoerend eerste piloot: dhr. J. Ester; tweede piloot, dhr. Drossaert; navigator, dhr. Erstraeten; radio- telegrafist., dhr. Dutoit; mecanicien, dhr. Fasbender; stewardesses: Mej. Bruylant en Rceckx. De eerste piloot Ester ls een erva ren vlieger, die tijdens den oorlog in een Belgische conheid der R.A.F, streed. MOEILIJKE OPSPORINGEN Magnetische stormen hebben ook het hunne bijgebracht om de on zekerheid omtrent het Skymaster- vliegtuig nog nijpender te maken, daar zij beletten dat verbindingen met New-Foundland en Amerika tot stand konden worden gebracht. De opsporingen naar het toestel zelf zi.in eek zeer moeilijk geweest voor de vliegtuigen, tengevolge de weersomstandigheden; te lande ten gevolge het lastige terrein. OP DE SABENA TE BRUSSEL Op de Sabena te Brussel gingen dezer dagen de gewone werkzaam heden hun gang. Vliegtuigen gingen en kwamen toe, wijl ook de andere diensten normaal vooriwerkten. Op de bureelen van de Sabena ech ter kwamen talrijke personen toe, familieleden van medereizenden van het vermiste toestel, beangstigd om het lot van hun verwanten of vrien den. Men kon er evenwel slechts verklaren dat alle hoop nog niet ver loren was. EEN VALSCH BERICHT Een bericht als zou een vliegtuig zijn geland op de kusten van New- Foundland en dat een kustwacht er bezig was inet de opvarenden te redden, bracht een oogenblik goede hoop, maar dit verheugend bericht bleek weldra valsch te zijn. LEVENSMIDDELEN WERDEN NEERGELATEN Nadat het wrak ontdekt werd en vastgesteld dat er nog overlevenden moesten zijn, werden levensmiddelen per valscherm neergelaten in de ou- middelijke nabijheid ervan. Het toestel ligt in een zeer teem achtige streek, met talrijke meren. Het wrak werd opgemerkt 30 uren na het uur waarop het normaal te Gander had moeten landen. Het werd ontdekt door Kapitein Jennings, die verklaarde drie per soen te hebben opgemerkt ln de on middellijke nabijheid van het toestri en vier andere op 4 mijl van de kust. Kapitein Jennings verklaarde te vens dat het toestel nog geheel ls en dat de vleugels er nog aan vast zit ten, maar heelemaal uitgebrand zijn, wat zou uitmaken dat het slechts uit brandde na de noodlanding. Op den staart heeft Kap. Jennings het Bel gisch kenteeken vastgesteld. HET VERMISTE TOESTEL Het vermiste toestel is een Dtmglfl» D.C.4 Dergelijk vliegtuig wordt voort bewogen door vier motoren v. 1450 FK, V "TRI Zie vervolg vorige kolom,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1