De romp met het Sabena-Vliegtulg een nieuwe "Centrale 12 Mirakuleuze genezingen de nieuwe Uurtabel CHURCHILL EN MISS MARY te Brussel KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN TRAMS en AUTOBUSSEN ymmaaanaRaxxxxar* ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1946. BESTUUR EN REDACTIE: 3 PRIJS PER Nr: 2 FRANK Sansen Gebroeders b Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon 9. Postcheck 47.63.60. U BANK VAN ROESF.'-ARE nv Noordstraat 34, Roeselaro 1* JAAR. N' 17. BUITENLAMSCH OVERZICHT MISSIENIEÜWS t E. P. BITTREMIEUX IN BELGISCH CONGO OVERLEDEN Oo!c de Hr Eden op het podium DE OUD-BRITSCH MINISTER HANDELT OVER DE ONRUST IN DE WERELD DOODELIJK MOTO ONGEVAL TE MEESEN De Gewestelijke Toezichter der Engelsche Kerkhoven verongelukt par moto. Juiste oorzaken der ramp nog niet gekend De reddingsploegen ter plaatse NAKLANK DER REDE VAN HEER WALLACE IN ONS NUMMER VAN ZATERDAG *3.5 OKTOBER, GEVEN WE ZOOALS ZE VANAF MAANDAG 7 OKTOBER «.3. IN VOEGE ZULLEN GEBRACHT WORDEN. ABONNEMENTSPRIJS VOOR: Belgie (tot Nieuwjaar)26,frank. Belgisch Congo 3,f r. p. weck. Frankrijk Holland 3,fr. p. week. Andere landen 3,50 fr. p. week. Agentschappen: IEPER, Diksmuidestraat 22. VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE, Dij ver 7. Alle Bank-, Beurs- en Wissel* verrichtingen. Voordeelige voorwaarden. (20) We hebben Centrale Brouwe rijen We hebben Centrale Beenhou werijen» en nog veel andere cen trale inrichtingen. Maai- we hebben ook andere centralen. Electrische Centralenbij voorbeeld. En daar hebben we waarachtig meer aan. Kunt ge U neg den tijd inden ken van de petroollampen en van de stai-lanteerns? Kunt ge U nog inbeelden hoe de straten, vroeger in de Winter avonden. er uit zagen? Kom, 't is alsof die oude her inneringen uit vroegere eeuwen kwamen. Nu ten minste zien we wat we doen, zien we wat we le zen, zien we waar we loopen. Electrische Centralen een zegen voor de streek. de grondwet van bayeux Het kleine stadje Bayeux is voor velen uit den Westhoek een oude bekende. Tijdens den vori ffen oorlog hebben velen er van de Fransche gastvrijheid genoten, talloozen werden er geboren of hebben er school geloopen. Bleef Bayeux tijdens den oorlog '14.-18 volledig van het oorlogs gewoel gespaard, dezen keer werd het leelijk toegetakeld, aangezien het van bij de ontscheping in Normandië in de gevechtszone lag. Sedertdien heeft het stadje een historische beteekenis die nog verhoogd werd door het feit dat generaal de Gaulle er twee be roemde redevoeringen uitsprak. De eerste van die twee reden was de eerste die hij na de lan ding op Franschen bodem uit sprak. Dat was op 14 Juni 1944. De tweede redevoering sprak hij uit op 18 Juni 1948 bij de in huldiging van een gedenksteen, opgericht naar aanleiding van zijn eerste rede, toen twee jaar geleden. Een gelegenheidsrede nu bij de inhuldiging van een monument is gewoonlijk niet zoo heel bijzon der. Deze keer was ze het echter wel, want in die rede van 18 Juni 1946, behandelde generaal de Gaulle het vraagstuk van de nieuwe Fransche grondwet en wat hij daarzegde, was zóó belang rijk, dat men in Frankrijk thans gewoonweg spreekt over le dis cours de Bayeuxof over la constitution de Bayeuxen dat iedereen weet waarover het gaat. Onze lezers, die in het eerste nummer van Het Wekelijksch Nieuws (toen nog Het Nieuws van de week ons artikel gelezen hebben over de Fransche verkie zingen van 2 Juni, zullen zich her inneren hoe gevaarlijk de nieuwe grondwet was, die socialisten en communisten aan het Fransche volk wilden opdringen, en hoe die grondwet door het referendum van 5 Mei verworpen werd. Die grondwethistorie had voor gevolg dat communisten en socia listen achteruitgeslagen werden bij de nieuwe verkiezingen. Het lag dus voor de hand dat ze een 'andere grondwet zouden moeten maken of dat ze heele- maal ten onder zouden gaan. Het was in die dagen dan dat de Gaulle zijn rede te Bayeux uit sprak en daarin, in scherpe ter men, zegde hoe de nieuwe grond wet er moest uitzien, opdat zij niet terug zou lelden naar den vooroorlogschen warboel en opdat het land niet zöu wegzinken in de dictatuur van een partij: de com munistische. Volgens de Gauüe moesten er in Frankrijk weer twee kamers komen, beiden met wetgevende macht, moest de president van de republiek rechtstreeks door het volk verkozen worden en over werkelijke en uitgebreide macht beschikken; moest de regeering veel losser staan van het parle ment en door den president be noemd worden. In deze enkele punten lag de geheele stelling van de Gaulle, die de gezonde is: de uitvoerende macht moet over meer macht be schikken, anders wordt het een warboel en vervalt men in de dic tatuur van de sterkste partij. Dat was ook de stelling van de M.R.P., sedert 2 Juni de sterk ste partij in Frankrijk. DE «UNION GAULLISTE Aangezien het Fransche volk nu op 2 Juni zeer merkbaar haar voorkeur uitgesproken had voor de M.R.P., konden communisten en socialisten dan ook niet an ders dan, bij het opmaken van het tweede grondwetsontwerp, met de discours de Bayeuxreke ning te houden. Maar ze gaven slechts schoor voetend en knarsetandend toe en het nieuwe ontwerp dat nu in de Fransche Constituante ter stem ming ligt, voldoet op veel punten slechts schijnbaar of slechts ten deele aan de eischen door de Gaulle en de M.R.P. gesteld. (En dan spreken we nog niet eens over de heftige discussies die plaats grepen naar aanleiding van het onderwijsprobleem). Nu is het wel eenigzins te ver wonderen dat de M.R.P. blijk baar van plan is met deze halve maatregelen genoegen te nemen. Alles wijst er inderdaad op dat de M.R.P. bij de volgende volks raadpleging over de grondwet, de bevolking zal aanzetten «ja» te stemmen. Al heeft ze toch de po litieke wijsheid gehad nog een achterpoortje open te laten om zich terug te trekken. Zij heeft inderdaad gezegd dat het wel te verstaan is dat de tweede Ka mer werkelijk een wetgevende Kamer moei zijn, en dat de Union Frangaiseeen statuut moet krijgen die haar voldoet. De M.R.P. is echter van mee- STALIN Minister van Buitenlandanhè Zake a van Groct-Brittanje, Kr Eden had het over d« onrust welke thans toeerseht in wereld. Het ware onzinnig, verklaantte hij. den ernstigen aard van den huidigen toestand te willen verdiuiaftten, Deze- baart de grootste verontrusting. Dit wil niet wagen, vervolgde Hr Eden, dat hij de oomlagatediietgta; nabij ziet. Het Russische en lust Britsche vol-k zijn in drie oorlogen gjeailieer* den geweest. Zij mogen mist van ei kaar verwijderd worden. Hst grootste gedeelte van. Groot- Brittanje, vervolgde Hr Eden, wettisch t vriendschappelijke betrekkingen tus- schen beide landen. Zoo de politieke grondslagen van beide mogendheden thans verschillen Hgt dit ln Itet feit dat Rusland de feiten rarkeewi in terpreteert. De TJB.S.R. Jmodaït even. wel niet altijd volgens de juiste prin ciepen. Twee verschillende Idêo-Io- giën kunnen ook in vredestijd sa menwerken, op voorwaarde dat z« zich niet tot andere gebieden willen uitstrekken. Om dien toestand te redden is ne- nadering nooclig. De Ragt» ringen mosten nagaan hoe die toenadering kan worden bewerkt. Ten slotte pleitte Hr Eden voor een overeenkomst iusschea de Waafc-Euro- peesohe volkeren en, de aanvallen te gen het Britseh Imperium van de hand wijzend, deed hij opanertai dat de wereld iets te leer:n baeffc van de Britsche Coonmenwealth. Anderzijds dreigden de beenhou wers van Brussel en andere groote steden in staking te gaan en hun deuren te sluiten. De Regeering dreig de evenwel daarop alle stakende been houwers voor een langen tijd te doen sluiten. Het Ministerie van Ravitailleering heeft tevens beslist een commissie op te richten om een onderzoek te wijden aan de vleeschkwestie met het gevolg dat de Federatie der Beenhou wers en de Unie der grossisten be sloten hun leden aan te zetten niet te staken. Te Charleroi spraken de beenhou wers zich echter uit voor staking van af 15 October e.k. nationale conferentie van den landbouw Naar het blijkt, wordt de Nationale Conferentie van den Landbouw voor bereid, en zij zou plaats hebben vóór 15 October. Op die conferentie zou de huidige toestand van den landbouw worden onderzocht en zouden de maatregelen overwogen worden, om een voldoende rentabiliteit voor het landbouwbedrijf te verzekeren. De heer Stéphane Grady, geweste lijke toezichter der Engelsche kerk hoven was per moto o-p Inspectiereis nabij Meesen. In een bocht langs den steenweg op Ploegsteert wilde hij een groep kinderen vermijden en kwam met zijn voertuig in een gracht terecht waar hij bewusteloos bleef liggen. On middellijk opgenomen en naar het hospitaal van leper overgebracht, overleed de toa ziehier kort nadien. grootsche koningshulde- betoogingen te gent Zondag JL was het de beurt aan Gent om een grootsche hulde te brengen aan Koning Leopold til en om zijn terugkeer te eischen. 's Mor gens stapte een stoet waaraan dui zenden en duizenden mannen en vrouwen deel namen door de Gent- sche straten. Op twee of drie plaat sen trachtten kabaaimakers de hul- debetooging te storen, maar de poli tie en rijkswacht wist de orde te handhaven. 's Namiddags werd in het Gentscke •portpaleis een massa-vergadering gehouden welke door 10.000 Konings getrouwen werd bijgewoond. Met ktern werd hier den terugkeer ge- eischt van Koning Leopold III, de Koning die rijn plicht getrouw is ge- bleven. st truiden brengt eveneens hulde aan koning leopold iii Niet alleen te Gent bracht de be-1 voliing hulde aan Koning Leopold III j Zondag jl., maar ook te St Truiden. i Ook hier waren duizenden opgeko men om hulde e brengen aan onzen Vorst om hem hunne onwankelbare trouw te betuigen. Wanneer zal onze Regeering dan eindelijk maar eens klaar zien in de Koningskwestie en in 's Volks wil? Het Volk wil Koning Leopold III te rug!! korporaals en soldaten boven de 40 jaar toch niet afgedankt Het Ministerie van landsverdedi ging deelt mede: De bepalingen betreffende de af danking van de gereëngageerde kor poraals en soldaten die ouder dan 40 Jaar zijn, zijn afgeschaft. Binnen kort zullen nieuwe voorschriften Worden gegeven. De beroepsmilitairen, die meer dan 40 jaar oud zijn en onder de toe- Passing der algemeene orders nr 237/46 vallen, kunnen echter, zoo zij dit verlangen, het leger verlaten. Naar rantsoeneering van de electriciteit In het Staatsblad van 23 en 24 September j.L is een besluit versche nen waarbij aan den Minister van Economische Zaken alle macht ver leend wordt om maatregelen te tref fen ver beperking van het verbruik' van elektrische stroom. Gaan wij dan terug naar ranisoe- neering van de electrische stroom?... en dat meer dan twee jaar na de bevrijding! hr beenhouwers dreigden met staking Ingevolge de razzia's gehouden in den, ioop der vorige week op de ver schillende bijzonderste veemarkten van het land en de inbeslagnemingen ep groote schaal van het cp de mark ten aanwezige vee, was er heel wat beroering gekomen ln de middens Van veehandelaars en beenhouwers. Een eerste gevolg was dat er deze Week bijna geen vee ter markt werd aangeveerd. Te Brugge om. waren er slechts 7 dieren. heer eden HIJ MOET ONTSLAG HEMEN De rede van Hr WftUao», waarin hij een betere samenwerking can de V. S. van Amerika met Sovjet-Rus land vcorhield, desnoods tem kaste van, Gtrool-Brittanje, heeft zijn be slag gekregen. Hr Wallace werd dorr Freakten Truman verplicht ontsla? te nemer.. Meteen heeft Hr Truman zijn ver- trouwen uitgedrukt in dun Hr Byrnes. Hij verklaarde dat de BmtenlanidUjche Politiek der U.S.A. ongewijzigd xa ge bleven, en dat geen enk»! Ifci der Amerikaanse!» Rsgeering oog toela ting: zou krijgen ovsnbace vwM&rin- gen af te leggen welks tetfiMiskrijc.ig zouden zijn met de door de Regee- ring gevoerde buitenland'sudw publiek. Hr Hairiman, gewezen anlba-ssn- deur der U.S.A. te Moskou en fcï Len den. heeft Hr Wallace opjjewjdgxt aan het Departement van Handel, lieer Harriman ia een deskundige ln R is- sische vraagstukken en jpi.nl., naar verluidt, akkoord met d« iwlkick ge voerd door Hr Byrnes. Zoowel in de UB.A. als kt G-reot- Brlttanje hebben dit ontsla® en nieu we benoeming opluchting «i voldoe ning verwekt. Onze lezers teten niet na tijdig ons blad bij onzen verkooper te bestellen. Wat ze ook daan kunnen is het «Inschrijvingsbulletijn» (van boven op ons 8« blad) invullen en ons terugsturen. Zoo zijn ze zeker een volledig uurtabel der nieuw-ingeicgde treinen te zullen verkrijgen. We verhopen «veneens binnen enkele weken een nieuwe regeling te kunnen nvededeelen der Te Parijs, waar het verkeer van de auto's niet den dag drukker wordt, is de veiligheid van de agenten in gevaar gebracht. Teneinde hun werk gemakkelijker te maken, heeft men aan de kruisstraten a miradors ge plaatst. Daar zijn zo tenminste velilgl De voormalige Britacl» Barste» Minister Churchill is Woensdag J5. te Brussel aangekomen, in geaelacihn» van zijn dochter Miss Mary. Dit 'bezoek is evenwel vw jxrtvatdn aard, muvrmt PTPMfF daar ook deze schikkingen meestal met die der treinen gepaard gaan en veranderen. Bovenstaande kaartje geeft ons een duidelijk beeld van de luchtrald Brussel-New-York. De pijl wijst het eiland «New-Foundland» aan, waar nabij Gander de ramp met het Sabena - vliegtuig gebeurde*

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1