Van backten de kupe... leper, de Mariastad, Wereldgebeurtenissen Noodweer over het Lood Frezenberg een tsaerüite Kalvorieberg ingewijd Bladzijde 2. i HET WEKELIJKSCH NIEUWS huldigt op luisterrijke wijze Hieuw© Kapel m vast L. Vrouw van ka Saiette Rukwiiiden veroorxaaklen verschillende doosieSp© ongevallen OP ZEE EN IN DEN VREEMDE ZONDAGMIS! HOE DE RUSSISCHE ROODE STER ZIJN LEZERS INLICHT OVER DEN TOESTAND IN BELGIE Onder Engelsche tyrannic? DE VREDESCONFERENTIE TE PARIJS FRANKRIJK IN AFWACHTING VAN HET VONNIS OP DEN VEILIGHEIDSRAAD Kill Ha AFSTERVEN VAN Z. E. H. JÖNCKHEERE DEKEN TE KORTRIJK Bezweken aan de gevolgen van auto-ongeval op de baan Oostroozebek e-ïngelmunster. STAD IEPER UIT DANKBAARHEID voor de tastbare bescherming onder den oorlog, wordt op OP ZONDAG 29 SEPTEMBER E. K. Op Zondag 29 September e. k.t ZEER PLECHTIGE WIJDING VAN DE NIEUW OPGERICHTE CALVARIE-KAPEL SOVJET RUSLAND PALESTINA HET PROCES TE NEURENBERG GRIEKENLAND WERELDNIEUWS IN 'T KORT HET CIRKUS IS AANGEKOMEN YOUGO-SLAVIE DE WEEK IN DE H. KERK AARDAPPELEN VRIJ IN NEDERLAND! Wind en storm hebben danig gehuizenierd in de streke. Hij stak op in den donkeren, de wind, met een geweldige wildheid en waaide landwaarts van uit zee, waar hij zoefde en zoemde over de bruisende golven. 't Gebeurde al opeens en onverwachts en hij kwam aangestormd in nachtelijke duisternis, eenbaarlijk grootsch, met machtigen zwaai en weidschen zwier. De wind, de stormende en wervelende wind! Wat had hij reeds zijn machtslust botgevierd over zee, in donderend gedruisch, voor dat hij zijn woeste vaart inzette over land. Afgronden had hij geslagen in de wentelende wateren en schuimende golven de lucht ingeslingerd; schepen gekelderd en ontelbare baren, in jagende jacht, vooruitgedreven naar 't strand toe, ivaar zij vervlokten tot trillend schuim. En dan nam hij met één ruk zijn forschen sprong, al over de stuivende duinen, om te lande zijn drieste drift uit te vieren in onbetoomde vernielingslust. Zijn nachtelijk geloei bulderde over de vlakte en zijn ongena dig windgeweld verbrijzelde al wat hern hinderde. Hij vatte de boomen vast bij hun kruin, sloeg hun takkenwerk door malkaar, weg en weer, dat de stam erbij kreunde, en trok ze, in één trek, de grond uit en gooide ze neer met een smak en doffen plof, dat de omgeving ervan daverde. Mijten en schelven verstreuvelde hij over weiden en lande rijen, als strootstrieveling over een werf, en dakingen slingerde hij de verte in. Hoeven en huizen schenen te waggelen op hun grondvesten. 't Was of het al begeven moest. Hij scheen zelf geen rust te kennen en gierde in draaiingen, als werd zijn eigen macht versplinterd en gebroken. Maar weldra herpakte het ééne groot geweld, om verderop weer te gaan vernielen en verbrijzelen. Dat duurde uren lang, met nu en dan tusschenin een benauwe- lijke stilte. Dan beukte en bonsde hij opnieuw, met hernieuwde razernij, alsof hij 't luchtgewelf zelf wilde scheuren. De wolken vluchtten voor hem in stormende vaart. Dan is hij gaan liggen, de geweldigaard, en in den vroegen morgen was er geen windeke meer te bespeuren. Het was blad stil en alom rustig. Maar 't leed en de schade had hij aan gericht in dien bangen nacht. Onverwachts en verraderlijk was hij opgestoken en al even onverwacht was hij, al opeens, ver dwenen. Als 't ook stil is, hoed u voor den storm, want hij steekt op wanneer men zich er 't minste aan verwacht. leper kende Zondag 22 September weer een gloriedag, gelijk wij er ons geen meer herinneren sinds de kro ningsdag vap O. L. V. van Thuyne. Een nieuw bewijs dat we leper noe men mogen de Mariastad DE PROCESSIE Rond 3 uur kwamen de Lieve Vrouwen van alle kanten opduiken, zelfs uit Vlamertinge. Ze kwamen zien naar den triomftocht van 't oude Salettebeeld, dat nu, als met goud bestraald, op de schouders van acht maagden wordt buitengehaald uit de nieuwe kapel der Arme Klaren, waar het in 1915, stukgesmeten en ver brand, uit rookende puinen werd Weggedragen. De heele processie zet zich in be weging. Getooide ruiters op kop. Daar volgen de weezen der stad, geschaard rond een twintigtal kunstige schilde rijen der oorlogskapellekes. We noemen O. L. Vrouw van Fre- zenberg. Daar is Vlamertinge! Een kleurige, fijn uitgedoste groep, vier Cherubijnen verkondigen Maria's lof, en middenin stapt O. L. Vrouw van La Saiette. Zij keerde vandaag terug met een driehonderd menschen uit Vlamertinge naar leper, want van hieruit ging in 1869 haar devotie naar Vlamertinge. De Maria-devoties van leper's kloosterorden: O. L. V. Middelares der Capucienen, O. L. V. van de Nieuwe Plant uit de oude Roesbrug- ge-abdij, O. L. V. van 't Scapulier der Karmelieten. De Maria-devoties van leper's pa- ïochlesO. L. V. van den Rozenkrans (St.-Jacobs)O. L. V. van Zeven Weeën (St.-Pieters)O. L. V. van de Vesten (St.-Niklaas) en eindelijk O. L. Vrouw van Thuyne, Patrones der stad, gedragen door acht inge togen kloosterzusters. Zij allen gaan voorop, plechtig op Öe schouders van jonge meisjes ge dragen. Daar is O. L. Vrouw van La Saiette, een maagd in prachtige kostumee- Ting, een koningin, omringd door de 'eoholen der stad, trossen kinderen met bloemengarven. En plechtstatig nu t oude beeld, traag maar triomfeerend schrijdt het vooruit, een heele rij paters en pries ters erachter en 't volk altijd door to dichter drommen. De Paternoster wordt gelezen, 't prevelen der Wees Gegroeten wordt overgezet heel de processie door, af en toe enderbroken door lofzangen Maria ter eere. Een prachtige wan deling met al de venerabele Lieve Vrouwen onder een blauwen hemel, Uit t stadsmidden, de Statie voorbij, naar 't ruime veld langs den Dikke- buschsteenweg voort. Hier staan ook wel honderd Lieve Vrouwkes en Van alle soorten van de schouw Weggehaald voor de vensters te kij ken, tusschen pinkelend licht en pa pieren guirlanden. De zon verschijnt en giet haar licht Over de bonte groepen, steekt feller en feller, lachend om 't zotte gedoe van regen en storm, dat de gansche week «en trlestigen Zondag had voorspeld. De gele silhouette der nieuwe kapel etaat er plots voor ons, verrassend midden de baan, in een kader van groen en landelijkheid. En midden die vijdsche vlakte, daar galmt klok kenspel, overmeesterend, 't vult de Iheele ruimte met zijn bronzen klan ken. Is het St-Rombouts van Me- ehelen die we hcoren, of zijn het Beuron's kloosterklokken? De men- tchen stuwen vooruit op 't rythme van 't klokkenspel, dat dringender en dringender de Lieve Vrouwe ln haar nieuw heiligdom verwelkomt, en jubelt bij 't zicht van al die Lieve .Vrouwkes, die op bezoek komen. Tus- echenin kleppelen de klokjes van Frezenberg, blij dat 't Lieve Vrouwke van Frezenberg een nieuwe zuster bij krijgt. 't Neuriet langs de luidsprekers Ave Mariaen 't popelt ook in 't hart van de drie duizend toeschou wers, die zich dichtopeengepakt rond de kapel verdringen. De Lieve Vrou- Het nieuwgebouwde en Zondag j.l. ingehuldigde Kapelleke van O. L. Vr. van La Saiette, gelegen langs de baan Ieper-Kemmel. wen schijnen op de koppen te zitten om toe te kijken. E.H. Deken van leper prevelt de Latijnsche gebeden van de Inwijding van beeld en kapel. O. L. Vrouw van La 'Saiette wordt van haar trcon geheven en ln de handen van Evarist Swingedouw ge geven, die ermede naar de nieuwe kapel schrijdt. Hij zal tot aan zijn dood voor de nieuwe kapel zorgen, gelijk hij dertig jaar lang waakte over 't venerabele hoofd, 't Had mo gen boven zijn deur staan: Hier woont Swingedouw, Hij vond 't hoofd der Lieve Vrouw, Dertig jaar werd 't hier bewaard, Nu heeft 't heel Ieperen vergaard. Daar verschijnt Z.E.H. Deken van leper op het verhoog voor de micro. Enkele zinnen uit zijn pittige rede: Beste menschen van leper en Vlamertinge, Iemand zegde mij: «Mijnheer den Deken, 't gaat Zondag regenen met de processie 'k Wilde wedden voor 't geen er nog te kort is om de kapel te betalen, maar hij dlerf niet. O. L. Vrouw heeft ervoor gezorgd, de zonne steekt en er Is nog geen druppel water gevallen op den man tel van O. L. Vrouwe. leper beleeft vandaag een hlstorischen dag. Er is vandaag een band gelegd over hon derd jaar Marla-devotie, een band tusschen oud Oud leper en de nieu we Jeugd, en binnen dertig jaar zul len de kinderen, hier nu met hunne bloemen aanwezig, aan hunne kin deren over dezen dag en deze kapel vertellen als ze op bedevaart gaan naar den Frezenberg. Niemand weet of het de laatste kapellekeswijding is te leper, maar 't is zeker de schoon ste. En nergens was er zooveel sa menwerking van de geheele stad. Bij zonder de werklieden hebben hier in een recordtijd en met hart en ziel dit monument tot stand gebracht. En daarom beloof ik, nu ik op den voor avond sta van onze West-Vlaamsehe bedevaart naar Lourdes, daar aan de grot, in mijn H. Mis, die werklieden en hun familie Indachtig te zijn. Die steenen door leder van u hier samengebracht, moeten een beeld zijn van de levende steenen uwer ziel ln 't gebouw van Christus' kerk, Menschen moeten wij zijn, die mee leven in genade met Christus, dan zal O. L. Vrouw niet moeten komen weenen over haar kinderen, gelijk zij hët moeten doen heeft vóór 100 jaar op den berg van La Saiette ln Frank rijk. Na een vurig smeekgebed tot O. L. Vrouw voor de bekeering der zondaars en de belangen van t volk, werd Salette's eeuwfeest-lied uit gevoerd: Aan U, Maria van Saiette, Beloven wij nu al te za&m Op Zon- en Feestdag steeds te letten En op den eerbied van Gods naam. In den nacht van Vrijdag op Za terdag heeft over gansch West-Euro pa een hevige storm gewoed. Noor wegen, Zweden, Denemarken, België, Noord-Frankrijk en Engeland hadden het meest te lijden. Op het Kanaal en over de Noord zee waalde de wind met een snelheid van meer dan 100 km. In het uur; op de zuidkust van Engeland heeft men een snelheid van 160 km. In het uur vastgesteld. Dergelijke storm kon dan ook over ons land niet heentrekken, zonder op veel plaatsen zware schade en ver nieling te veroorzaken, en wat erger ls, ook oorzaak te worden van doo- delijke ongevallen. Aldus werd te St.-Agatha-Berchem een boom ontworteld, ln welker na bijheid een friture stond. Het ge vaarte kwam ongelukkiglijk op den friture-wagen terecht en de twee be woners van den wagen werden er onder bedolven. Toen de echtelin gen konden bevrijd worden, was de vrouw reeds overleden, wijl de man ernstig was gewond. Op de spoorlijn Brugge-Gent moest het verkeer stilgelegd worden, daar telefoonpalen en boomen op de lijn waren terechtgekomen, ontworteld door den wind. De tramlijn Antwer- pen-Hamme en de autobusdienst Brussel-Temsche dienden eveneens onderbroken. Langs de baan Brugge-Torhout wa. ren meer dan 100 boomen omver- gewaaid, die op de baan waren te recht gekomen. Te Brugge, ln het Groot Seminarie, werd een eeuwen oude boom ontworteld en enkele me ter verder neergezet. Te Doornik stortte een clrkustent in. Te Brussel, evenals op veel andere plaatsen, geraakten talrijke straten bezaaid met dakpannen, wijl ook hier en daar boomen ontworteld werden. Te Antwerpen stortte een gebouw in, dat men aan het sloopen was. De bewoner werd vastgeklemd door de zoldering, die op de tweede verdie ping was gevallen en moest door de brandweer verlost worden. De stellin gen van een ander in opbouw zijnde huis, stortten er eveneens ln. Te Blankenberge werden al de vis- scherssloepen van hun ketting ge slagen en een ervan kwam op het staketsel terecht. Op het strand kre gen de kabienen het er eveneens hard te verduren. Rolluiken, ruiten en uit hangborden werden Ingedrukt of af gerukt. Te Wenduine spoelden meerdere strandkablenen weg met de zee. Te Torhout werd door een hevige rukwind het platform van de Wed. Vandecasteele afgerukt. De schouw sloeg door het gewicht van het zink om. Ze viel dwars door het dak van Vandecasteele Cesar en kwam in de keuken terecht, waar zij groote scha de aanrichtte. De staldeuren van La- gron Charles, Zuidstraat, werden van hunne hangsels gelicht en kwamen op straat terecht. Het glazen dak der schoenfabriek van Couppé Amedée, gelegen in de Nijverheidstraat, heeft eveneens groote schade geleden. Te Knokke werden de strand- kabienen door elkaar geworpen als kaartenhuisjes. De. schouw van het hotel Acropolestortte naar be neden. De hangar van het goederen - station stortte eveneens in elkaar. Tusschen Kortrljk-Meenen geraak te de elektrische leiding voor den ■tram op vele plaatsen defect. Een paard, dat te Wevelgem op een ge broken elektrischen draad trapte, werd doodgebliksemd. Te Vorst-Kempen viel een boom op een huls, dat erg beschadigd werd. Te Terneuzen strandde een schip. Te Loochristi waalden niet min dan 70 eiken om,. Te Roksem viel een ontwortelde boom op een voorbijrijdenden auto. De auto werd erg beschadigd, maar de voerder kwam er heelhuids vanaf. Te Lendelede werd een loods ver nield. Te Oostende rukte de wind tal rijke strandkabienen uiteen. Te Kruishoutem werd een huls gevel Ingedrukt. Te Nukerke kwam eveneens een ontwortelde boom neer op een voor bijrijdenden auto, maar langs ach ter, op de onbezette plaatsen. De wa gen werd gansch vernield, maar de twee Inzittenden, die van voor zaten, liepen slechts lichte verwondingen op. Te Oudenaarde viel een boom Juist voor een aanbollenden auto. De voer der kon gelukkiglljk nog tijdig stop pen. Een andere autovoerder van Oudenaarde, zag zich aldus Ingeslo ten tusschen twee boomen, die de eene vóór zijn auto was neergesmakt geworden en de andere erachter. Te Lokeren werd een groot zinken dak afgerukt en kwam op de straat terecht. Hier ook trapte een paard op een losgeslagen draad van de elek trische leiding en het dier werd ge dood. Te Overpelt werd een 400-jaar oude lindenboom ontkroond. De overblij vende tronk heeft aan zijn basis een omtrek van 9 meter. SCHADE TE KOKSIJDE De geweldige storm van verleden Vrijdagnacht veroorzaakto aanzien lijke schade te Koksijde. Op het strand werden verschillende kabine's omvergeworpen en ook sommige door don hevlgen wind stuk-gereten. Stuk ken van kabine's waalden zelfs tot op de Zeelaan. Verschillende para- vents van café's en hotels werden omvergeworpen en de ruiten ervan stukgebroken. Van enkele Inrichtin gen op den Zeedijk werden ook groo te ruiten stukgewaaid. Ook van vele daken werden pannen afgerukt. Op het gemeentelijk kerkhof werd een van de hooge populieren ont worteld en is gevallen op de graven van het Fransche militaire kerkhof, zoodat verscheidene steenen kruisen en zerken verbrijzeld werden. Van het huis, bewoond door L. Tourlouse, langs den Burgweg, werd het dak af gerukt en de muren van het reeds bouwvallige huls kunnen thans nog ieder oogenblik invallen. Verder werd veel schade aangericht aan de fruit- boomen. <- HET NOODWEER OVER WINGENE Het benauwelijk noodweer heeft ook Wingene fel geteisterd! Ten allen kante werden boomen ontworteld en zware spillen afgerukt. Het fruit, ln de meeste boomgaarden, lag Zater dagmorgen ten gronde; natuurlijk beteekent dit een gevoelig verlies! Verscheidene stroomijten zijn. een voudig weggewaaid. Van tientallen daken werden tal van pannen afge rukt. Bijde Ringbeek viel een popu lier ln de draden der eleotrlsehe lei ding, met het gevolg, dat een heele strook zonder stroom zat. Aan de Pijpe waren verscheidene telefoon draden doorgebroken. Sedert jaren had een zoo geweldig en echt benau welijk noodweer niet meer boven onze gemeente gewoed. VISSCHERSVAARTUIGEN LOSGESLAGEN TE NIEUWPOQRT Aan de kaai sloegen de vischers- vaartuigen N709, N712, N715, N719, N773 en N782 van hun meertouwen los en werden op het droge geslagen en beschadigd. Van één villa werden meer dan 209 dakpannen afgerukt en aan de Koning Albertlaan te Nieuw- poort-Bad werden drie betonnen pa len der electrisohe leiding afgerukt. Het dak van een autobergplaats werd meer dan 50 m. meegesleurd en dóór de onderbreking aan de kabels werd de tramdlenst De Panne-Oostende volkomen ontredderd. SCHIP OVERSPOELD DOOR WATERGOLF - DRIE PASSAGIERS OVER BOORD Op zee en in de omliggende landen woedde de storm met niet mindere hevigheid. In Bretagne en Normandië zou de schade aan den oogst aanzienlijk zijn. Ook in Groot-Brittanië is dit het geval, en de boeren spreken er reeds van een «zwart jaar» zooals er sedert 1879 geen meer geweest is. Vele wegen waren er onberijdbaar en de spoorwegen waren eerst tegen den avond min of meer normaal. Op sommige plaatsen ln Zuid-Enge- Zie vervolg hiernevens. VOLKSVERZEKENSt ZondagochtendU Klokje sahelt, In den zdlvtren margendocan, 'Over diorp en bosoh en valid, t Klinkt er 000 devoot en vroom! Vlaamse mannen gaan ter 'kerk, Meisjes op hun best geplnt. Al die krist'wen staken 't werk, Oud en Jong ls welgezind! Zuiver klinkt de ktaderaang, Wijl het volk nu bidt en zwijgt. Wierookwalm en orgeWank Smeltend naar den Hemel stijgt! Beselare - 1946. GEO. In de <- Roode Sterhet officieel blad van de Russische legers, 'schrijft Kolonel Tolohenow over den toestand in België. Ziehier hoe hij dien toestand voor stelt: Britsche militaire autoriteiten beheerscben het land, en gedragen er zich als heer en meester. Alhoewel er geen militaire noodzaak is nog En gelsche troepen in België te houden, hebben de Britten in België nog hun controle verscherpt. België ls over stroomd met Britsche troepen, en het ls waarlijk een bezet land geworden, waarvan de heer.reh-ers de Britsche militairen zijn. AUe verbindingsmid delen staan onder Engelsch toezicht en al wie het land wil verlaten cf 'binnenkomen wordt gecontroleerd door Engelsche autoriteiten. Alle Bel gische havens en vliegvelden staan onder Engelsche controle en de En gelsche militaire politie patrouilleert er in alle groote steden, onafhanke lijk aan eenige Belgische autoriteit. Hebben onze lezers hiervan reeds iets opgemerkt? Aldus wordt het volk voorgelicht in Sovjet-Rusland! land stond het water één meter hoog in de straten. In het Kanaal geraakten verschil lende visscherssloepen in nood. Te Yarmouth werd een yacht, niette genstaande het twee ankers had uit geworpen en de motoren draaiden, tegen de pier geslagen. Niet min dan 10 personen werden gedood in Engeland door ontwortel de boomen, wijl een fietser gedood werd door een elektrischen kabel welke door den wind was afgerukt. In Yorkshire en Lancashire moes ten fabrieken en scholen sluiten ten gevolge reusachtige overstroomingen. In zeer veel gemeenten werden de bewoners afgezonderd in hun hulzen. Ook ln Wales heerschte watersnood. Het stoomschip Isle of Jersey werd overspoeld door een watergolf. Drie passagiers werden over boord geslagen en konden niet meer wor den opgevischt. Dertig andere wer den gewond. Te Rijsel werden drie werklieden gewond bij het instorten van. een hangaar van het station. Kortom, het was een gruwelijk we der dat we sinds vele jaren niet meer gekend hadden. De wekenlange discussie ln den schoot der Commissie van Italië wel ke ln het raam der Vredesconferentie te Parijs het ontwerp voor vredes verdrag met Italië moet uitwerken, ls tem slotte akkoord geraakt omtrent de Triest-kwestie. Alle Ingediende amendementen om trent wijzigingen aan te brengen aan het project der Vier werden verwor pen. De Groote Vier bleven getrouw ■aan hun belofte hun voorstel te doen behouden. Aldus stemde Rusland te gen zekere amendementen voorge houden door Yougo-Slavle en Wi-t- Rusland, en stemden de drie andere tegen amendementen ingediend door Zuid-Af rika. Ten slotte werd de zoogezegde Fransche linie gehandhaafd. Intussehen zouden de rechtstreek- sche onderhandelingen tusschen Ita- lië en Yougo-Slavië zijn voortgezet, maar eenig resultaat is nog niet be reikt. Met 13 stemmen tegen 6 heeft da Commisie voor Italië eveneens het vergelijk, bereikt tusschen Italië en Oostenrijk inzake Zuid-Tyrol, aan bevolen tot opname in het vredesver drag te sluiten met Italië. Anderzijds ls 'de Dodekar.esoskwestie in het slop geraakt. De Militaire Commissie der Con ferentie heeft met 11 stem-men te gen 7 het slechten van de Bulgaar- sche gre-nsversterkingen aan de Griek- •sc-he grens goedgekeurd. Uitstel tot beslissing over het lot van de Italiaansche Kolonies tot bin nen een jaar, werd eveneens goed gekeurd. Dinsdagnamiddag kwamen de Vier Grooten andermaal bijeen. Zij be sloten dat de verschillende commis sies op 5 Oktober hun verslagen zul len moeten hebben ingediend. De Conferentie zal over deze verslagen moeten beslissen vóór den 15 Ok tober, datum waarop de eindbeslis sing zal moetén worden getroffen. De Vier Grooten zullen dan nog een drietal dagen behouden voor verdere goedkeuringen. Met 22 Oktober zullen de Ministers van Buitenlandsche Zaken der vier Groote Mogendheden samenkomen te New-York. Men voorziet dat in No vember de Vier Grooten de Duitsche kwestie zullen behandelen. GROND WETSREFENRENDUM 13 OKTOBER E. K. Door de Nationale Constitueerde Vergadering werd het nieuw grond wetsontwerp to eerste lezing goedge keurd. Het grondwetsreferendum zal plaats hebben op 13 Oktober e.k. Dinsdag deed zich echter een cri sis voor ln de Fransche Constituee- rende Vergadering, toen de modali teiten van de presidentsverkiezing werden besproken. De M.R.P. dreig den de debatten te verlaten, wat zij Intussehen deden in den schoot van de grondwetscommissie; hun voor beeld werd gevolgd door de vertegen woordigers der rechtsche partijen. Deze nieuwe crisis zal mogelijk tot gevolg hebben dat het referendum een week zal moeten worden uit gesteld. PÉTAIN VRAAGT HERZIENING VAN ZIJN TROCES Door Hr Jacques Isorni, de advo- kaat van Maarschalk Pétain, werd medegedeeld dat de grijze maarschalk een herziening van zijn prooes heeft aangevraagd, zich steunende op do- kumenten welke kenbaar gemaakt werden op het prcc-ss te Neurenberg. Da adv oka at zo-u Pétain evenwel heb ben aangeraden hiervoor te wachten tot de politieke toestand in Frank rijk wat meer opgeklaard is. Anderzijds heeft Mevr. Pétain een verzoek ingediend opdat aan haar echtgenoot een ander verblijf zou wor den verleend, namelijk op het eiland Porqusrc-lles, waar het klimaat gunsti ger is dan op het eiland Yeu. AANKLACHT TEGEN GRIE KENLAND VERWORPEN Met 9 stemmen tegen 2 (Polen en Rusland) heeft de veiligheidsraad de Oekraini-sche aanklacht tegen Grie kenland verworpen en weigerde al dus de Grieksche politiek af te keu ren. Met 7 stemmen tegen 2 heeft de Veiligheidsraad eveneens de Russi sche motie verworpen, strekkende tot het houden eener telling van de troe pen in het buitenland. -«O »- M Bij het verlaten der plechtigheden in de Kerk, dragon Maagden, pro- «esslegewljs het beeld van O. L. Vr.van La Saiette naar het Kapelletje. te 12.35 uur, gaf MJ den geest. Den Zaterdagmorgen reads werd de droeve mare verspreid in de Kor-t- rijksche stede en verwekte er groote verslagenheid. Het lijk van Z.E.H. Deken Jonek- heere werd Zaterdagmorgen nog naar de Dekenij overgebracht, waar een rouwkapel werd ingericht. De Z.E.H. Aohiel Jomckheere werd gebaren te Beveien-bij-Roeselare, den 30 Augustus 1884 en werd voor den oorlog benoemd tot onderpastoor op de O.L. Vrouwparochie te Kortrljk, om vervolgens gedurende enkele jaren het herdersambt waar te nemen te Beliegen, waar hij opgevolgd .werd door E.H.' Da-witte, Pastoor van Heule-Watermolen. Tijdens den oor log, bij het beigin der 'bezetting, werd hij door Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge, !tot Pastoor-Deken der stad Kortrijk benoemd, in vervanging van den Z.E.H. Kanunnik Camerlynck, die, wagens zijn ziekelijken toestand, op rust ging. Z.E.H. Deken Jonck- ■heere genoot te Kortrijk de alge meens achting van gansch de bevol king en zal alhier diep betreurd worden. Bij het vernemen van het over lijden van Z.E.H. deken werd op het stadhuis de vlag halfstok gehescben ten teeken van rourw en Zaterdag, te 1 uur 's namiddags, kondigden de doodsklokken voor het eerst het af sterven aan- van den geestelijken lei der der stad Kortrijk en van gansch de dekenij Kortrijk. f Z. E. II. JÖNCKHEERE In ons laatste nummer deelden wij alle bljizonderheden miede van het smartelijk auto-ongeval welke zich had voorgedaan op de baan Oost- roozebeke-Ingelmunster en waarbij Z.E.H. Joncfcheere, Deken te Kortrijk, de ruggegr-aat ©ebroken werd en twee andere priesters, E.H. Beel, Pastoor te Kimme en E.H. Denijs, onder pastoor op aelfde -gemeente, even eens gewond werden, maar minder ernstig. Z. E. H. Jomctkheere, d'te overge bracht werd naar de Kliniek van Maria's Voorzienigheid te Kortrijk, ontving er de beste geneeskundige zorgen. De beste specialisten van het land, om. Hr Dr Selbrachts uit Brug. -ge, werden bijgeroepen, maar niets mocht baten en ln den nacht van -De toestand van de belde andere slachtoffers, E.H. Beel, Pastoor te Kuurne, en de E.H. Onderpastoor Vrijdag 20 op Zaterdag 21 Sept. j.l., I Denijs, is -bevredigend. Dit om te voMoerii aan- een, belofte in 1940 gedaan door die Eerwaarde Zusters Ongeschoeide Karmelie tessen, opdat hun Wijk en Bedevaartplaats der- Stad lepsr van den oorlogsgruwel moefht bevrijd blijven. De vernieuwde -kleine Kapel met het aangrijpend reusachtig Kruisbeeld-, binnen de omheining van leper's geliefds Maria-oord-, heeft grootelijks bijge dragen om aan deze bedevaartplaats nog grooter wijding en piëteitvolle stemming te schenken. Wij verhopen dat de Geloovlgen van onae Wijk, alle vrienden van den Karmel, en U ln het bijzon der, die onder dien oarlcg wonderlijk gespaard zdj't gebleven, er dankbaar uw schreiden zult heemrichten op ZONDAG 29 SEPTEMBER, en graag 't uwe zult bijdragen om hier blijk te geven van uw persoon lijke en onze gezamenlijke eiikenteiljkheld. Oin 3 uur: Vergadering nabij de Oalvarle-kape-l; Rozen hoedje; Korte gelegertoeidsaanspraak door E. P. HUBERTUS a Cih° Oro; Wijding van het Kruisbeeld; Kruisgebed; Plechtig Lof (in open lucht indien het weder gumdtig is) Danklied aan Christus. Hierneven afbeelding der nieuwe Calvarte-kapel op den Frezenberg. ZUIVERING IN DE LANDBOUW- ADMINISTRATIE BEVOLEN Bij decreet onderteek-end door Sta lin zelf alsmede door den Secretaris van het Centraal Comité van de Communistische Partij werd een groote zuivering 'bevolen ln den schoot der landbouwadministratie. In 'het decreet wordt om. melding gemaakt van onwettige aanwending van personeel waardoor een nijpend tekort aan werkkrachten op het veld is ontstaan, verder van bedrieglijke aanwending van fondsen, vakchheid in de boekhouding en het toeëlgsnen van landbouwproducten zonder ver goeding, waardoor, zegt het decreet verder, de structuur van het land zelf in gevaar wordt gebracht. Dit is de grootste zuivering in de geschiedenis van de U.S.SR. Ziehier een foto van het gevang te Nurenberg, waar de oorlogsmisdadi gers hun vonnis afwachten. Vennis dat zal uitgesproken worden den 30 September, in plaats van den 23", lijk eerst voorzien was. Tegenwoordig is het de beschuldigden toegelaten han vrouwen en kinderen te ontvan gen. Aan de deur van elke cel is een wacht opgesteld om een oogje in 't zeil te houden, teneinde zelfmoorden te vermijden. NIEUWE DADEN VAN TERRORISME Tot orde en rust komt het maar niet in Palestina. Aldus hebben te Haïfa Joodsche terroristen het sta tion opgeblazen, waardoor groote schade werd veroorzaakt. In den omtrek van Haïfa werden eveneens twee treinen aangevallen. Tengevolge een ontploffing, die hier bij verwekt werd, zouden 7 personen gedood en vijf anderen gewond zijn. Aan de Palestijnsche kusten werd eveneens een schip met Illegale Im migranten aangetroffen en naar Haifa geleid. Niettegenstaande ver woeden tegenstand, tijdens dewelke veel Joden in het water sprongen, werden zij op een ander schip over gebracht en naar Cyprus vervoerd. Maandag 30 September e.k. wordt dus het vonnis geveld ever de Duit sche Grcot-eor!cgsmisdadig-er~. Sedert het beëindigen van de de batten hebben de beschuldigden meer bezoek mogen ontvangen van huii fa milieleden. Het eten dat hen toe-be deeld wordt is sedertdien cck verbe terd. De beschuldigden zien hierin echter een slécht teeken, daar aan ter dood veroordeelden gewoonlijk op het laatste toegevingen worden ge daan. Goering verwacht, naar verluidt, de doodstraf, maar hij schijnt al het mog-èlljke te willen doen cm niet te worden opgehangen. Twintig dagen na het vellen van het vonnis moet dit uitgevoerd wor den. Alle schikkingen hiervoor wer den reeds getroffen. GRIEKSCH DORP DOOR ALBANEEZEN AANGEVALLEN Door de Grieksche Regeer in g werd medegedeeld dat 400 Albaneezen het Grieksch dorp Zacharoehorl hebben aangevallen, dat slechts verdedigd was door 25 gendarmen. Versterkin gen werden heengevoerd die de aan vallers terugsloegen, maar intussehen waren de helft der verdedigers reeds gesneuveld. Anderzijds heeft een 5 000 man sterke bende zich meester gemaakt van de stad Des'kati en van 9 omlig gende dorpen. Toen troepen aanruk ten liet men een 60-tal doodsn op 1 het terrein. Vooraf hadden de ban dieten zich meester gemaakt van twee officieren der gendarmerie, die zij aan stukken hebben gesneden. Te Vermi-on doodde zelfde bende een officier. Regeeringïtroepen, die geblindeer de autos, geschut en mortieren ge bruiken zijn thans bezig met een groote zuiveringso-peratie in Thessa- lonië. Volgens een offlcieele zegsman, zouden de opstandelingen wapens ontvangen van Albanië en Yougo- Slavlë. Onder de gevangen genomen bendeleden bevonden zich talrijke Albaneesche partisanen. DUITSCHLAND. Uit de Jongste verkiezingen in de verschillende 'be zette zones is gebleken dat de Chris- lljk-De-mokratische Partij meer dan een derde der totale stemmen heeft behaald en de sterkste partij van het land is. Volgen dan ln sterkte: de sociaal-demokraten, de socialistische- communistische eenheidspartij, de li beralen demokraten, de communis ten en verder de kleinere partijen. ITALIË. Te Palermo, werd het radiostation door een bende van 100 man sterk aangevallen. Het garni zoen en de politie hebben den strijd tegen de bende aangebonden. Ander zijds werd de kabel welke de tele foonverbindingen verzekert tusschen Italië en Sicilië, doorgesneden. FRANKRIJK. De Fransche han delsbalans voor de acht eerste maan den van het jaar 1946 ziet er uit als volgt: Invoer 149 931 millioen frank; uitvoer 50.175 millioen frank, dus een tekort van 99.756 millioen frank. AMERIKAANSCHE EN BRITSCHE PROTESTEN Zoowel de Amerikaansche als de Britsche Regeering hebben bij de Re- gieertog van Maarschalk Tito een scherp protest doen toekomen, tegen i de Incidenten welke regelmatig voor- j komen te Triest eii ln het gebied dat er rond gelegen ls. In de protesten wordt alle oorzaak van deze inciden ten ten laste gelegd van de Yougo- Slaven. PRIESTERS ONTVLUCHTEN HET LAND In de laatste dagen zijn andermaal enkele priesters Juli-soh-Venetie, t.-t.z. het gebied dat door de Yougo-Sla- ven bezet is, ontvlucht, tengevolge de antikatholieke kampagme welke er door de Ycugo-Slaven gevoerd werd. De vluchtelingen hebben hun toe vlucht gezocht te Triest. ui.! 11 ..m., 28 September 1941 ZONDAG 29 SEPTEMBER 1946 (16* Zondag na Sinxen) De les van het Evangelie van van- daag kunnen wij allemaal goed ge* bruiken: «Wie zich verheft, zal ver, nederd worden Zoo heeft Jezus hel gezegd, en zoo leert het de onder vinding. Want er zijn er zooveel dl» er op uit zijn, zich te verheffen! WaU wilt ge, die ondeugd, die zit ons alle, maal in 't bloed. De allereerste zon, de die hier op de wereld bedreven werd, laten we dat maar niet ver, geten, was er eene van hoovaardig, held, en van die zonde hebben rij allen de gevolgen te dragen. De hoo. vaardigheid Is op dat oogenblik oni zoo te spreken, de familietrek gewor den van de menschenfamille. Zeg, zoudt gij durven zeggen, dat gij uzelf nooit hebt betrapt op gedachten van eigenwaan, waardoor gij u zooveel méér waard hebt geacht dan die of die? Dat gij nooit woorden hebt ge- soroken, waarvan de drijfveer eigen- lijk moest gezocht worden in het ver. langen om uzelf Iets toe te schrijven ven wat u niet toekwam, of om iet» te loochenen dat vernederend w-as, gebrek cf fout? Dat gij nooit iets hebt gedaan, om daarvoor geprezen en geloofd te worden? Laten we '5 bekennen: we hebben ons allen oois wel eens verheven! En, wie weet hoa dikwijls, hebben we toen de waar heid van dit Evangelie-woord onder vonden: «Wie zich verheft zal ver nederd worden! In elk geval, heï ls een spreekwoord geworden, en elk spreekwoord ls uit volkswijsheid en volksondervinding gegroeid, dat hoogmoed komt voor den valIn 't groote: daarvan biedt de wercld- geschied°nis in de laatste jaren schrikkelijke voorheelden, van men schen die waanden tot den lioogsten top van grootheid te zijn gestegen, en die neerdonderden met zulk ge weld, dat de wereld ervan dreunde; en ook ln 't kleine: daarvan kunnen we ni.'en uit onze eigen omgeving vertellen. Willen we er op letten, ona niet te verheffen? Dan zullen wa niet ondervinden, dat wie zich ver heft, vernederd wordtwillen wa Integendeel ons best doen, ons te ver nederen? Dan zullen we ook wel «e- waar worden, dat Jezus ook gelijk had, wanneer Hij voortging: en wie zich vernedert, die zal verheven worden! 29 Sept.: Kerkwijding v. den II. Ml« chaël. - 16" Zond. na Sint. 30 Sept.: H. Hierönymus, Kerkleer. 1 Öct.: H. Bavo, belijder. - Van daag beg. de Rozenkransm, H.H. Bewaarengelen. H. Teresia van het Kind Jezus, maagd. H. Franciscus van Assist, belijder en ordestichter. H. Remlgius, Bisschop en belijder. 17" Zondag na Sinxen. Plecht, v. d. Rozenkrans, «n-Y.'.' -.«f*** Mssl^easïsndsahf!© in WesS-Vlaandersn 2 Oct.: 3 Oct.: 4 Oct.: 5 Oct.: Oct.: Zoekt o'iets t'huren of ta kooven: Zoekt q'n meid, 'n plaats of wat Wacht niet langer, maar plaats nog heden n Kleina ZOEKERin ons blad I Aan veel ln het buitenland reizende Denen heeft men gevraagd of het waar was dat er ln dn straten van Kopen hagen witte beren wandelen. - Deze foto genomen vóór het stadhuis van Kopenhagen toont dat men ook het gevaar loopt er olifanten te ontmoe ten. Wees naar niet bang: de witte beren leven in den dierentuin en ner gens anders, 't Is een uitzondering een olifant te zten op de markt. Deze olifant behoort toe aan een cirkus dat de toelating gekregen heeft om een reklamevoorstelling te geven. Als eerste praktisch gevolg van hel Nationaal Middenstandscongres van Leuven heeft het Provinciaal Mid- denstandsverbond voor West-Vlaan deren besloten dadelijk over te gaan tot een grootscheepsche aktie met het doel alle krachten samen te bunde len in één machtige inter-beroms- organisatie. Volgende massa-avonden staan reeds vart: - 30 September te Brugge, te 18 u. ln hst Middenstandshuis. Garen-, markt, 17. Sprekers: Hr Houten, Al-gem-eene Secretaris van de Nat. Middenstandsfederatie; Hr P. Eeck- man, Provinciaal Inspecteur van hel Middenstands-Verbond Oost - Vlaan deren. - 7 October: te Izegem, in Cinema Patria, te 18 u. Sprekers: HH. Houben en Eeokman. - 8 October: te leper, ln den Stads schouwburg, te 18 U. Sprekerst HH. Houben en Adv. Mich. Van ds Kerckhove van Kortrijk. - 14 October: te Kortrijk, ln den Stadsschouwburg, te 18 u. Sprekers i HH. Houben en Eeckman. - 15 October: te Rceselare. In ds zaal Pax. Sprekers: HH. Houben en Adv. Micli. Van de Kerckhove. Verder waarschijnlijk nog te Oost en-de en te Veurne. Alle beroepsvereenlglngen, alle middenstanders worden ultgenoocilgd op deze vergaderingen. De onderwer pen die er zullen behandeld worden zjln: - de gevaren die het bestaan middenstanders bedreigen en hun stiefmoederlijke behandeling van staatswege; - de noodzakelijkheid van georga niseerde samenbundeling aller krach ten. Deze Indrukwekkende reeks massa- vergadertogen moet het uitgangspunt zijn, het van stapel 1-oopen van een machtige verjongde mlddenstamdsfee- weging die alle ambachten en nerin gen over de Provincie organiseert, ter verdediging van bercc-pebelangen en algemeene belangen. Ook bui-ten onze prcvincle werpt het Studiecongres van Leuven vrach ten af. Antwerpen houdt op 15 De cember een groot provinciaal Con gres. Het Hoofdbestuur der Na'tlouaM Middenstands-federatie 'beslist haaf Nationaal Secretariaat ul-t te breiden, de nationale concentratie der be- roepsverceinl'glngcn te bestudeeren et den gunstl-gen Indruk die te Leuven op alle aanwezige persvertegenwoor digers en afgevaardigden van regee- ringsinstanties en beroepsorganteaffet werd achtergelaten, te bestendigen door breeddeitkemd maar krachtda dig de Middenstanders overal te ver dedigen. BETOOGING DER BAAN- VERVOERDERS Op, Zondag 15 September heft ben 750 vrachtwagens Brussel doorkruid om te protesteeren tegen de concur rentie van de Buurtspoorwegen lr, vrachtwagen vervoer. OFFICIEELE WETSOVERTREDING In e De Detaillist ln Voedingswa ren wordt protest aangeteekend te gen de inbreuk op de prlJzenpoMe* dror de Nationale Zuiveldienst g ple-egd. Volgens het Staatsblad vat 3n dezer bepaalt deze offlcieele in stantie de kostprijs van een zuivel' vergunning op 250 fr. waa-r zulks Is 1940 slechts 56 fr. en ln 1943 slechj' 16 fr. kostte. Deze bijdrage van 25j frank staat gelijk met de netto-win5! van 1.000 boterrantfoenen van "ram. Aangezien 50 der verdeel*1* min dan 100 klanten tellen beteckenh dit dat de helft der Klein handelaar*! 10 maand per jaar boter moeten vrt'-; koopen om. allen samen aan de Na tionale Zuiveldienst een cadeau tpl 7.500.000 frank te kunnen schenken Met Ingang van 23 Septerot wordt de verkoop van aardappelen Nederland vrijgegeven.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 2