VLAMERTINGE door de Duitschers bezet Spook en het geval Degreüe 25 Jaar Communisme ©e rcamp m@§ het Scthenci-vliegtuig QoS< de B.S.P. niet optimist over onze finanties Nog meerder© Vliegtiiigong ev a 11n 28 September 1246. HET WEKELIJKSCH NIEUWS Bladzijde SPECIALE BANKBILJETTEN VOOR DE BELGISCHE TROEPEN IN DUITSCHLAND HET WONDER VAN SINT GEHNARO TE NAPELS GOUDEN BRUILOFT TE WESTVLETEREN Lancaster te pletter gestort in Tripolitanie 25 dooden. Canadeesch toestel stort neer te Gander. Twe© toestellen neergestort in Mexiko: 8 dooden. Vliegtuig te pletter gevallen in Ierland. Vermist Amerikaansch toestel teruggevonden bij Grenoble: 8 dooden. Vliegtuigenverkeer met Congo terug normaal. een zwarte reeks RAIMU, DE FRANSCHE FILMACTEUR, OVERLEDEN lijkrede t Hr Emiel Desmytter de burgemeester lvan ploegsteert verongelukt ALS FILMSTERREN DEN ROZENKRANS BIDDEN... TWAALFTAL AANHOUDIN GEN TE BRUSSEL WEGENS VALSCHE AUTOVERGUN NINGEN BRIEF UIT BRUSSEL Het mysterie Degrelie is blijkbaar 'trog niet aan zijn ontknoopingspunt gekomen. Ai en toe komen daarover berich ten in de dagbladen. Den eenen dag zit hij cp een Spaansch schip op weg mar Argentinië, om enkele dagen later gemeld te worden in Ecuador, en nog enkele dagen daarna in een hospitaal te Coïmbra (Portugal) te verblijven. Eik bericht wordt natuur lijk na één of twee dagen gelogen straft. Intusschen wisselen de Belgische en Spaansche Regeeringen nota's en maakt België het geval aanhangig voor de Organisatie der Vereenigde .Volkeren. Thans heeft ook de Senaatscom missie van Buitenlandsche Zaken hieromtrent Minister Spaak onder vraagd. Wat er daar juist gezegd werd, we ten alleen diegenen die er aanwezig waren, want het officieel communi qué dat bij 't einde van de vergade ring gegeven werd liet absoluut niets 'doorschemeren van wat er gezegd of gevraagd werd. En wil men op de krantenberichten voortgaan, dan ge raakt men er al even min wijs uit. Le Peuple het officieel blad van de Socialistische Partij, stelt de za ken voor alsof Minister Spaak som mige C.V.P.- Senatoren die hem wat té lastig vielen, een leelijke afstraf fing gegeven heeft, ii Aan het andere uiteinde weet La Libre Belgique» te vertellen dat dhr Bpaak door haar twee favorits, Ba- rooi de Dorlodot en Baron Nothomib, leelijk in het nauw gedreven werd en dat hij in een onbewaakt moment zou gezegd hebben: Ik had Degreüe wel kunnen hebben indien ik gewild, had, maar dat zou op een succes voor het Franco-regime zijn neergekomen. Wij hebben niet met zekerheid kunnen controleeren of dit absoluut echt is, maai- één zaak staat vast» en dat is dat dhr Spaak weigert al de nota's te publiceeren die over de af faire Degrelie met de Spaansche Re geering gewisseld werden. Indien gij dat publiek wilt maken» aldus de Minister, dan moet gij mij maar in- terpelleeren in de Kamer». Waarop iemand zeer gevat zou geantwoord hebben: Omdat gij overtuigd zijt dat gij 'tdaar met Uw welsprekend heid zult halen». De houding van dhr Spaak is zeker niet van aard om zekere geruchten en beweringen den kop in te drukken, volgens dewelke dhr Spaak en nog andere Ministers of gewezen Minis ters den terukkeer van Degrelie zou den vreezen claar hij henzelf in het gedrang zou kunnen brengen. Wellicht zijn dat alleen geruchten zonder grond, maar het is toch eigen aardig dat zekere linksche bladen destijds schreven dat Degrelie on middellijk moest gefussilleerdi wor den zoodra hij in België aankwam, aangezien zijn vonnis reeds bij ver stek gewezen was, en het geen twijfel leed dat hij schuldig was. En waarom wil dhr Spaak die no ta's niet publiceeren? Daar zijn toch geen staatsgeheimen bij betrokken! Zoolang hij dan ook in die eigen aardige houding- volhardt, zullen we wel verplicht zijn hem te verdenken van dingen die niet zoo heelemaal zuiver zijn. Sedert half September hingen de muren van Brussel weer vol affiches. De wonderdoener Edgard Lalmand rou cp Zondag 21 September spreken ;ln het Sportpaleis, naar aanleiding Lvan den 25n verjaardag van de stich- ffcirtg der Communistische Parclj. Te- ,ven.s zou het afsterven van haar Stichter, Joseph Jacqmotte (die in J93S heel schielijk en heel democra tisch in een eerste-klasse coupé over leed), hei-dacht worden. In den voormiddag trokken de groe pen naar het Sportpaleis: veel vlag- [gen, weinig volk en zeer matige geest drift. t In de halle zelf het gekend spec ta kel van een meeting door een een heidspartij ingericht (sedert den oor log kennen we dat zoowat). De groots sprekers waren dezelfde els altijd: Bert Van Hoorick en Lal mand. Heel toevallig waren de di plomatieke vertegenwoordigers van Vougo-Slavië en Polen aanwezig! Het thema van de spreekbeurten moet ik u niet verklappen: strijd ten reactie, lacisnx. Koning Leo pold, de C.V.P., de trusts, de Angel- Baksers (meer ;a sourdine natuurlijk) en de glorie van de Sovjet-Unie. Daarnaast werd ook een bilan gege ven van den groei der Communisti sche Partij en van alles wat ze in die 25 jaar gepresteerd heeft. Van alles is wat veel gezegd, want een overzicht over hun wandaden en aanslagen cp het vaderland hebben te natuurlijk niet gegeven. Dat ze dag aan dag getracht heb ben ons staatsleven te ondermijnen door wilde stakingen uit te lokken, door hi 1939 het defaitisme te predi ken, door in 1940 dit te collaboreeren, door in 1945 in naam der epuratie te moorden en te branden, door een an ti-Koningshetze in 't leven te roepen, door politieke stakingen, door het noyauteeren van. de administratie en het saboteeren van geheel het staats leven in en buiten de Regeering... Over dat alles natuurlijk geen woord. Of liever: dat is allemaal gebeurd in het belang van de arbeidende klasse en van de democratie!!! Lalmand heeft echter weinig suc ces gehad want de zaal was voortdu rend rumoerig en voor hij gedaan had, was de helft van de aanwezigen al gaan loopen. En 't was nochtans interessant, want de Minister van Ravitailleering heeft daar vlakweg bekend dat hij schrik heeft voor de gemeenteverkie zingen. Tiens, tiens! volgens dien groeten democraat moet er «ten al len prijze vermeden worden dat de C.V.P. als gevolg van de gemeente verkiezingen terug in de regeering zou komenDat zou indérdaad niet naar den smaak van de communis ten zijn, want die weten dat zij er dan buiten vliegen. En het is daar zóó goed! Jammer genoeg voor dhr Lalmand en zijn kornuiten zal het nisl veel ba ten nog luid te schreeuwen. Hun vooze politiek heeft hen reeds cp voorhand de gemeenteverkiezingen doen verliezen! En het. is maar goed ooki Sedert de jongste regeringscrisis kent iedereen den Algsmcencn Raad van de Socialistische Partij. Wij heb ben inderdaad keren ondervinden «Jat, wanneer de Socialistische Partij' can het hoofd van de Regeering is, de groote beslissingen altijd getrof fen worden door dezen Hoogen Raad. Daar worden ook de gewichtige be sprekingen gevoerd die als een voor- SÓoper van de regèeringspolitiek mo gen worden aangezien. Die Raad nu kwam Vrijdag, 29 September, weer bijeen om een rapport te hooren en Ite bespreken van dhr Buset, Voorzit ter van de B.S.P. en onvermurwbare Verdediger van het systeem der link- eche regeeringen. Moesten we over den r.oodigen tijd beschikken, dan zouden we graag over eik punt van, dit verslag uitwei den, maar onze plaatsruimte is be perkt. Blijven we dan bij den financi- jeêlen toestand. Vcor h:t eerst hooren we uit den mond van een socialis tisch voorman dat w'er niet al te go-.-d voor staan en dat we voor net einde '4S in de staatskas een deficit van een tien milliard mogen voorzien! De frank is technisch nog vel gezond, aldus dhr. Buset, ma-ar hij werdt van drie kanten uit bedreig-d: 1) door een campagne ten voor deel® van een devaluatie; 2) .door de thesaurie; 3) door het feit dat de deviezen op et.ont tellend vlugge wijze uit de staatskas zijn weggevloeid. Daar hebben we dus alvast twee bekentenissen uit eigen, socialisti sch en mond hoe de linksche regeerin gen met ens geld gespeeld hebben: 10 milliard deficit en de deviezen weggevloeid door den buitenlandschen handel, ttz. door in 't buitenland alles aan te koe-pen om hier aan de men- bch-sn den indruk te geven dat de linksche regeering zoo goed werkte dat we hier in een luilekkerland leef den. Dat gebeurde Vrijdag. Ear Maandag was er cabinetsraad. En na de vergadering werd medege deeld dat de Ministers ever den ii- nancieelen toestand gesproken had den en dat de Minister van Finan ciën een verklaring yc-or de Kamers zou afliggen zcodva die weer bijeen kwamen. Minister Buisseret die dit kort be richtje aan de journalisten kwam voorlezen, wilde cp geen enkele vraag antwoorden. Een bewijs te meer dat het niet zeer rooskleurig is. Zoover is het dus gekomen dat de linkschen hun eigen failliet gaan moe ten toekennen. Dat komt ervan als men de C.V.P. in de oppositie wil vastnagelen Die heeren kunnen er dan ook op rek-sr.en dat onze menschen met de gemeenteverkiezingen de passende les hieruit zullen weten te trekken. 25/9/'46. Er wordt ten behoeve van- het le ger een bijzondere munt ingevoerd, welke de volgende biljetten omvat: biljetten van 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 frank. Op elk biljet staat de vermelding Belgisch Leger Al de ontvangsten en uitgaven welke in bezet Duit&chland geschie den. moéten door middel van die munt gedaan worden. Die munt is echter van geener waarde buiten de aan het Belgisch leger in bezet Duitschland toegewe zen bezettingszone. Napels 19 September. Duizen den na politanen gaven vandaag op uitbundige wijze uiting aan hun vreugde, toen Kardinaal Ascalesi, Aartsbisschop van Napels, met bewo gen stem van de trappen van de kathedraal van Sint Gennaro (H. Ja- nuarius) aankondigde, dat het bloed van den beschermheilige van Napels snei gevloeid had een goed voortee ken voor het komend jaar. Tiendui zenden hadden den nacht, in gebed verzonken, doorgebracht op de koude steenen van het plein, dat tegenover de kathedraal gelegen is, in afwach ting of het wonder zou geschieden. Bet Echtpaar Cyrille Hruant-Cattccuw, wonende langs de baan Poperinge- Westvleteren, vierde Zondag 22 September jl. zijn Gouden Bruiloft. We tien hierboven de Jubilarissen omringd van kinderen en kleinkinderen. De herdenkingsdag van hun 50-jarig samenzijn werd ingezet met een H. Mis Van Dankzegging die in de Kloosterkapel der St-Sixtus-Abdij gecelebreerd WerdL Aan de kranige Jubilarissen betuigt Het WekeJijksch Nieuws 1a beste wcnschen en nog vele jaren. (stewardess). Rudi Re-vil (New-York), Walter Devos (Gent), en naderhand Jnffr. Helen Ruth Henderson (New- York), Mw. Renée Jauquet (Kortrijk), John King, van de Chineesche Am bassade te Brussel. Mw. L. Tonglet (Brussel) en Jozef De Bchuyffeleer (Brussel). DE OFFKCIEELE LIJST DER GE REDDEN EN HUN TOESTAND Eerst Zondag kon officieel de juiste lijst der gered-den. kenbaar worden ge maakt» Deze luidt als volgt: Dhr King, gebroken duim, veel vuldige kneuzingen. Dhr Schuyffeleer, ernstige brand wonden, beenbreuk. Mevr. Roecfcx, ernstige verwondin gen aan beenen en knieën1. Mw. Tonglet, ernstige wonden aan het hcofd; mogelijk breuk, wonde aan het been. Dhr Tonglet, kneuzingen en lichte brandwonden, wonde aan den voet. Juffr. Henderson, wonde aan den voet, talrijke kneuzing-en. Dhr Revil, ernstige -brandwonden aan handen en gelaat, beenbreuk. Dhr Devos, ernstige brandwonden aan handen en gelaat; beenbreuk, voet verstuikt. Dhr Etienne Périer, kneuzingen. Juffr. Jeannine Périer, kneu-zingen. Dhr Hem-icot, wonden aan den arm, mogelijk breuk. Mej. Martin, ernstige wonden. Dhr Cauchie, wonde, aan een been, mogelijk breuk. Mevr. Kronengold, ernstige brand wonden. Dhr Kronengold, kneuzingen. Mevr. Wanderer, wonde aan het been, mogelijk breuk. Dhr Polak, wonden, talrijke brand wonden. Mevr. Jauquet, ernstige wonde aan liet hoofd, talrijke brandwonden, waaronder een ernstige brandwonde aan den voet. HR WALTER DEVOS UIT GENT OVERLEDEN Maandag jl. is echter Hr Walter Devos, uit Gent in het hospitaal te Gande-r overleden aan de gevolgen van de opgeloopen verwondingen. Hij was 48 jaar oud. Hij had een tweede operatie moeten doorstaan maar de hartziekte waaraan Hr Devos leed, liet hem niet toe die heelkundige be werking te overleven. Anderzijds verkeert Mevr. René Jauquet-Libeert uit Kortrijk in le vensgevaar. Ook de toestand van Hr Desohuyf- feleer blijft onrustbarend. Het is meest de infectie welke het bèen van Hr Deschuyffeleer aangetast heeft, dat de meeste onrust wekt. Toch blijft men optimistisch gestemd ten zijnen opzichte. (VERVOLG). DE BEGRAFENISPLECHTIG HEDEN Woensdag hadden de rouwplech- tigheden plaats. In de kerk van Gan der werd eerst een Mis opgedragen ter nagedachtenis' van de 27 slacht offers. Familieleden van sommige slachtoffers waren er aanwezig. De 26 eerste slachtoffers werden intusschen. begraven nabij de plaats des onheils. Aan boord van een vliegtuig, dat daaxrond circelde, werd eveneens een zielemis opgedragen door den Bis schop van Grand Falls, alsmede dooi den pastoor van de parochie Gander. Een ander vliegtuig vergezelde de Vliegende Kerkmet aan boord de leden van de Belgische luchtlijn, het personeel van de luchthaven en de overlevenden van de ramp, die een laatste hulde brachten aan de slachtoffers. Vooraf had E.H. Mc Carthy, een Requiemmis opgedragen in de kapel van het vliegveld. Een Rabbijn was uit New-York ge komen om aan de begrafenisplechtig heden deel te nemen. Bloemenkronen werdén eveneens boven de plaats der ramp uitgewor pen. Het stoffelijk overschot van den Hr Walter Devos, zal naar België Worden overgebracht, zoo de Familie zulks wenscht. FAMILIELEDEN OP KOSTEN VAN DE SABENA NAAR GANDER Op 1 Oktober vertrekt uit Brus sel een viiefcuig met bestemming voor Gander. Er is een plaats voor zien voor een familielid van elk over ledene om hen toe te laten de voor- loopige graven te -groeten. Het vliegtuig zal o-p 5 Oktober te Brussel terug zijn. De onkosten wor den door de Sabena gedragen. EEN BLINDE PASSAGIER AAN BOORD? Naar de bijzondere berichtgever van de Daily. Mailaan zijn blad seint, zou er een mysterie zijn in het vliegtuigongeval van het Sabena- toestel op New-Foundland: Men heeft onder de wrakstukken van het toestel een niet geïdentifi ceerd mannen-lijk gevonden. De geheimzinnige reiziger, die niet ingeschrevenwas, was door geen der andere reizigers gekend, en bezat noch paspoort, noch geld, noch pa pieren. Hij had slechts een uurwerk met keten. Zoo dit bericht mochit bevestigd worden, dan zou het aantal dooden thans de 28 bereiken. DE OORZAAK DER KAMP Omtrent de oorzaak der ramp kan men totnogtoe slechts gissingen ma ken. Geen enkele der passagiers bleek op de hoogte te zijn gebracht van de mogelijkheidt van een noodlanding. Ook de overlevende Hostess werd van een mogelijke noodlanding door de andere leden der bemanning, niet op de hoogte gebracht. In het vooruit zicht echter der voorziene landing had zij juist vcor de ramp de passa giers nog even aangemaand de vei- ligheidsgordels aan te doen. Het toestel had eerst over een groo ts lengte de kruinen der boomen af geknakt, is dan ten pletter gestuikt tegen de helling van een heuvel. Na het neerstorten zou zich onmiddel lijk een ontploffing hebben voorge daan waardoor het vliegtuig in brand schoot. Naar een jongere versie zou het toestel het vliegveld van Gander eerst voorbij hebben gevlogen, zoodat de piloot dan zou hebben willen terug- keeren. Bij het zwenken zou hij dan echter ongelukkiglijk tegen de hel ling van een heuvel zijn gevlogen, op een hoogte van 900 meter. De gevon den boordinstrumenten zouden heb ben uitgewezen dat het vliegveld van Gander nauwkeurig opgenomen was en dat het vliegtuig vloog aan een snelheid van 290 km. per uur, dit op het oogenblik van de ramp. Zon der gevaar van vergissing kan ver klaard worden dat het slechte weder, het gebrek aan uitzicht en de plotse linge verbreking van het radio-tele- graflsch en radio-telefonisch contact, waarschijnlijk tengevolge van het noorderlicht, een belangrijke rol heb ben moeten spelen in de ramp. DRIE MAN REDDEN DE LEVENS VAN DE ANDERE OVERLEVENDEN Het waren degenen, die zich in den staart van het vliegtuig bevon den, die het minst erg gekwetst wer den, Drie onder hen konden dadelijk HEER HENRI PALWELS Oud-Minister van het Departement van Oorlogsslachtoffers. Voorzitter van het A.C.V. uit het vliegtuig springen: Charles Kronengold, Etienne Périer en Jean Polak. Zij zakten tot aan de knieën in de modder en begonnen zich van het vliegtuig te verwijderen, toen zij hulpkreten hoorden. Dadelijk keer den zij op hun stappen teiug en slaagden erin 17 personen uit het vliegtuig te halen, vooraleer het, ten gevolge van de hitte en het vuur on mogelijk werd de reddingswerken voort te zetten. Nochtans dienden zij Etienne Périer met geweld tegen te houden, daar deze den vuurpoel wil de inspringen om zijn moeder te redden. Twee van de twintig gered den stierven aan hun verwondingen. Het ergste wat de geredden te ver duren hadden, was de strijd tegen de muskieten en men diende zonder verpoozen vuur te stoken om ze ver wijderd te houden. WAT OVERLEVENDEN GETUIGDEN OF VERHAALDEN IK DANIC GOD Toen de gekwetsten te Gander aankwamen, schenen zij allen in een goede stemming te verkeeren. Wal ter Devos hief zijn hoofd op en ver klaarde met een zwakke stem: Ik dank God voor de Amerikanen Jeanne Roeckx, de blonde Belgische stewardess, die het ergst gewond werd en het eerst werd overgebracht (twee gebroken beenen, erge verwondingen en inwendige kneuzingen) snikte al leen:» Ik dank God dat ik nog leef Juffr. Roeckx verklaarde nader hand nog het volgende: Ik herinner mij niets meer. Het is mij moeilijk er over te spreken, omdat het erge herinneringen te bin nen brengt. Zij verklaarde nochtans, dat zij bij het te pletter vallen volledig klaar van geest was, toen zij op een af stand van ongeveer vijftien voet van het vliegtuig geworpen werd en dan het bewustzijn verloor. Het regende en het was koud en wij hadden geen voedsel, niets om ons te dekken en niets droogs om vuur te maken, verklaarde zij. Toen het er na vier uren uitzag/ alsof er- geen hulp zou opdagen, vroeg ik aan den Chineeschen jongman John King, en twee andere jongens en een meisje van Perier, te trachten een weg te vinden naar de vlieghaven, die, zoo als wij wisten, niet ver van de plaats v.an het ongeluk verwijderd was. Na een korten tijd keerden zij te rug en verklaarden dat de grond moerassig was en zij niets konden zien. Ik verzocht' de andere over levenden samen te blijven en vroeg de mannen een vuur te maken. Nog maals verzocht ik de jongens te ver trekken en te trachten den weg naar Gander te vinden. Ik wist dat het vliegveld niet ver weg kon liggen en geloofde dat de rivier er heen moest leiden. King en de andere jongens ver klaarden dat zij niet zouden terug- keeren voor zij iets hoorden of zagen. Zij bleven den heelen dag én den volgenden nacht weg en kwamen eerst den volgenden namiddag terug, toen zij vliegtuigen in de lucht had den hooren ronken. Deze vliegtuigen wierpen levensmiddelen uit en op den avond van dien tweeden dag kwamen dokter Samuel Martin en een reddingsploeg aan. ALSOF HET BOVENSTE GEDEEL TE VAN HET VLIEGTUIG INVIEL» De Amerikaansche Helen R,uth Henderson gaf volgend verhaal over het gebeurde: Zij zat boven het wiel van het vliegtuig, rechtover den 19- jarigen J. King, zoon van den Chi neeschen ambassadeur te Brussel. Het vliegtuig vloog door een dikke nevel en regen, toen zij plotseling het ge voel kreeg alsof het bovenste gedeel te van het vliegtuig Inviel. Dit was haar eenige gewaarwording van den val, dan voelde zij niets meer en hoorde John King zeggen: Wij moe ten hier zoo vlug mogelijk uitkomen». Zij maakte den veiligheidsgordel ios en kroop met John King op den grond van het bosch. Zij spoorde stewardess Jeanne Roeckx aan, strom pelde verder en kroop tot op een korten afstand van het vliegtuig, waar zij bleef liggen. Zij vertelde verder hoe dan eerst nog enkele koffertjes uit het vlieg tuig konden gehaald worden en ge bruik gemaakt van de kleederen welke er zich in bevonden, hoe zij verder leden onder het slechte weder, hoe zij den tweeden dag eerst opge merkt werden, hoe hulpmiddelen uit geworpen per vliegtuig volgden, hoe houthakkers bijkwamen en met stof fen witte kleeren het cijfer 18 vorm den, om aan de voorbijronkende vliegtuigen kond te geven van het aantal overlevenden. Omtrent Mej. Henderson heeft Juffr. Roeckx anderzijds nog ver klaard dat deze Amerikaansche, na dat de overlevenden rond het eerste vuur dat kon aangelegd worden, ge schaard waren, het lied aanhief: "Looft God, bron van alle weldaden». DE EERSTE OOGENBL1KKEN NA DE RAMP Alle geredden verklaren dat zij zich nog duidelijk herinneren hoe zij trachtten uit het vliegtuig te komen en hoe zij elkaar hielpen, maar nie mand kan precies zeggen wat er ge beurd is, de eerste minuten na het ongeval. Later trachtten ze een vuur aan te leggen en ze hurkten errond, ze had den niets te eten en het was zeer koud. Iemand begon een gebed op te zeggen. Dat zijn de eerste herinne ringen van de overlevenden. Twee personen, die den val over leefden, stierven voordat Dr Samuel Martin en zijn helpers aankwamen. PERSONALITEITEN TER PLAATSE Kr Perier, beheerder van de Sa bena, die bij het ongeval zijn vrouw en een zijner kinderen heeft verloren, was spoedig ter plaatse. Minister Tro_ clet, die te Montreal vertoefde, kwam eveneens Dinsdag te Gander tóe. Kanunnik Cardijn, Algemeen Proost van de K.A.J., zou eveneens zinnens zijn eerstdaags naar Gander te ver trekken, om er de overlevenden en inzonderlijk Hr Deschuyffeleer, te bezoeken. Famileleden van een der geredden, Hr Martin, kwamen ook reeds ter plaatse toe. Op de Conferentie van den Arbeid te Montreal werd, tijdens een zitting, twee minuten stilte gehouden ter na gedachtenis van Oud-Minister Henri Pauwels en I-lr Dumont, directeur bij het Ministerie van Koloniën, die beiden op New-Foundland om het leven kwamen. NEGEN OVERLEVENDEN REEDS NAAR NEW-YORK VERTROKKEN Donderdag werd vernomen dat de Hr King, Hr Henricot, Mej. Martin, Hr Périer, Hr Henricot, Mej. Martin, Hr Cauchie, Hr en Mevr. Kronen- feld het hospitaal mochten verlaten. Zij mochten Donderdag verder door reizen tot New-York. HEER JEF DE SCHUYFFELEER Lid van de Nationale Raad der C.V.P. Nog meer vliegtuigenongevaüen hebben in den loop dezer laatste da gen menschenverliezen medegebracht. Het zwaarste dezer rampen-, buiten deze van het Sabena-vliegtuig, is de ze overkomen aan een Britsche Lan caster bommen-werper van de R.A.F. die bij Homs, in Tripolitanie neerge stort is. 18 Passagiers, alle leden van de R.A.F. alsmede de 7 leden der be manning kwamen om het leven, Eert Canadec-sch toestel dat drie Canadeesch'e dagbladschrijvers naar Gander overbracht is aldaar neer gestort en vatte vuur. De drie dag bladschrijvers alsmede de zes leden der bemanning konden gered worden. Een Amerikaansch: toestel alsmede een Mexikaansch legervliegtuig stort ten eveneens te pletter in Mexikö. Bij deze twee ongelukken kwamen In totaal 8 officieren, waaronder vijf Amerikaansche, om het leven. Een Amerika ansch vliegtuig van de Pan American Clipper-lijn is te Shan non, in Ierland, bij het landen te pletter gevallen. Er zijn geen dooden te betreuren maar een der passagiers werd ernstig gewond. Op 29 Augustus was in de streek van Grenoble, een Amerikaansch vliegtuig spoorloos verdwenen. In de streek van Obéou, bij Grenoble, werd het wrak thams eerst teruggevonden. Het was tegen een helling te pletter gevlogen en in brand geschoten. De 8 leden der bemanning waren om gekomen. In den loop der verleden w»sk moesten twee Belgische toestellen van de lijn Brusiset-Oongo te Tripolis op gehouden worden wegens defect. D toestellen konden intusschen hersteld worden en den dienst regelmatig her nomen. WEER EEN VLIEGTUIG TE PLETTER GESTORT MAAR NU IN CHINA 21 Dooden Woensag j X, in den morgen, is na bij Hong-Kong een Dakotavliegtuig, dat naar Saigon, in Indo-China, vloog, te pletter gevallen. De passa giers en de bemanning, samen 19 per sonen, kwamen allemaal om het leven. Het toestel stortte neer vlak bij Chineesche boeren die op het veld werkten. Een Chineesche vrouw en een kindje werden door het vliegtuig gevat en gedood. Het vliegweren kent in September waarlijk een zwarten tijd. Sedert 3 September zijn niet min dan 8 zware vliegtuigrampen te be treuren, namelijk op 3 Sept. jl. te Copenhagen met 22 dooden, op 4 Sep. te Le Bourget met 21 dooden, op 5 Sept. te Nevada met 23 dooden, op 6 Sept. bij Gambia met 24 dooden, op 15 Sept. te Estevan (U.S.A.) met 21 dooclen, op 18 Sept. te Gander met 27 dooden; in Tripolitanie met 25 doo den en bij Hong-Kong, in China, met 21 dooden. Daarbij komen nog verschillende kleinere rampen die een minder hoog aantal slachtoffers eischten. Do «liefde tot het vliegtuig» zal stellig wel wat zinken. Het overlijden wordt gemeld van dhr Raimu, bekend Fransch acteur. uitgesproken doof MJJNIIEER ROGER LANGOUCHE Bestuurder der Melkerij St-Bertinus Poperinge, bij den pleohitigen Lijkdienst en Be graving te Poperinge, op Dinsdag 3 September 1946, te 10 uur, in Sint -iïsrtinuiskerk van Weduwnaar van Mevrouw Herminie-Leonie Bervoet, Eere-Voorzitter en Stichter van de Paardenverzekering De Eendracht Eere-Voorzitter der Melkerij St-Bertinus Poperinge. Gewezen Gemeenteraadslid der Stad. Vereerd met het Landbouweereteeken van 1' en 2' Klas. Geboren te Elverdinge den 26 November 1864 en zeer godvruchtig overleden te Westnieuwkerke den 28 Augustus 1946, na ontvangen te' hebben de laatste HH. Sacramenten. ACHTBARE FAMILIELEDEN, GEACHTE TOEHOORDERS, Nooit werd ons een moeilijker plicht opgelegd als op dit oogenblik, dat hier bij dit graf eenige afscheidswoorden moeten worden uitgesproken. Spreken over Emiel Desmyter, als alles ons noopt tot eerbiedig zwijgen... Spreken en in onbeholpen woorden uitteekenen wat de afgestorvene in een halve eeuw heeft uitgewerkt. Spreken over dit werkzaam, voorbeeldig leven over die liefdevolle toewijding aan zijn voorbeeldig huis gezin; over zijn niet uit te putten bezorgdheid om zijn bedrijf; over zijn nooit genoeg geprezen strijd om de ver dediging der boerenbelangen en het uit diepen van de nooden van den boeren stiel.,. Spreken over zijne hoedanig heden als echtgenoot, als vader, als landbouwer, hij die de vriend was van allen; de vertrouweling waaraan hon derden hun nood nooit te vergeefs kwa men klagen; de nederige wroeter, die midden zijn dagelijksch werk, immer bekommerd om de belangen van zijn bedrijfsgenooten, minzaam en recht zinnig vooral, zijn weg ging en vond, maar ook kon opstuiven wanneer on begrip en laster zijn moeilijk syndicaal werk kwamen tegenwerken. Spreken over de loopbaan van den diep-christelijken, met rijke deugden begaafden Emiel De smyter, over hem die was de bescher mer van de kleinen, de vriend der groo- ten, de gewaardeerde van de uitsteed- sche leiders, is een moeilijke, Ja onmo gelijke taak en toch... Geboren uit een diep christelijke fa milie, was zijn betrachting die overtui ging te beleven in al haar vormen. Als koppige, Vlaamsche hoer heeft hij ge werkt en gezwoegd voor zijn gezin. Wij beseffen goed wat al kommer en zorgen hij heeft gekend. Hij beminde zijn boe renbedrijf met al zijn wisselvalligheden; met christelijke overtuiging stelde hij immer vetrouwen in den Snhepper van hierboven, de Meester van weer en wind. Niet alleen voor de stoffelijke belan gen van zijn gezin heeft hij gezorgd, niet het minst ging zijn aandacht naar de opvoeding zijner kinderen. Samen met zijne goede echtgenoote heeft hij een diepe christelijke overtuiging hij zijne kinderen aangekweekt. Zooals zijn boe renbedrijf stelde hij ook deze opvoeding onder de bescherming van het Kruis. Dien IJver voor het goede beperkte zich niet alleen tot zijn huiskring. Zijn gezond verstand en doorzicht hadden hem het leven leeren kennen in al zijn aspecten, hij besefte al te goed de las ten en moeilijkheden zijner standsge- nooten. Naast te werk op het bedrijf, heeft hij zijn leven gewijd aan de ver heffing van den boerenstand. Onder meer: bij de stichting van de Samen werkende Melkerij», in 1908, volgde hij hare ontwikkeling en steunde haar met volle krachten. Van 1924 af zagen wij hem vier.Jaar als bestuurslid, en zestien Jaar ais voorzitter, aan deze instelling zijn beste krachten wijden en haar tot grooten bloei brengen. Zijne, na rijp overleg genomen beslissingen, werden steeds gevolgd; en nog als eex-e-voorzlt- ter werd zijn wijselijk en weloverwogen woord steeds gretig aanhoord. Hij werd de stichter, voorzitter en sedert 2 Jaar eere-voorzitter Van de bloelehde Paar denvel-zekering «Dé Eendracht». Ook aan zijn stadsgenooten huiten het boerenbedrijf heeft hij een deel van zijn tijd gegeven. Ruim 35 Jaren heeft hij als strijder voor het goede zijn stad helpen besturen. Wat meer is, God alleen weet wat al goeds zijn wijze raadgevingen in zooveel menschenhar- ten hebben teweeggebracht. Zijn wij ze woorden drongen als liefdestralen door tot in de ziel en op speelsche wij ze werd menige groote levensles ge geven. Hoeveel intieme zaken werden hem niet als raadgever toevertrouwd en werden door zijn wijs oordeel geregeld. Al dit goede en al dit edele voltrok zich echter zonder zucht naar roem of aanzien, niet om des menschens dank te oogsten heeft hij dit alles gedaan, doch steeds belangloos en onbevooroor deeld. Terecht mocht hij fier zijn, wanneer men om zijn verdiensten, het Land- bouweereteeken van 1' en 2" klasse heeft toegekend. Niemand had het meer ver diend! Aan weinigen is het gegund, aan diergelijken ouderdom zoo kerngezond en scherp van geest te blijven. Een schoon bewijs van onbaatzuch tigheid heeft hij ons gegeven wanneer, bij het afnemen van zijn krachten, hij zijn zware taak aan Jongere strijders heeft laten toevertrouwen; dan heeft hij, uitgeput, de streek verlaten, maar zijn geest bleef bij ons. Dierbare bloedverwanten, alhoewel niet onvoorbereid, treft dit verlies U pijnlijk, zulke edele wezens dienden in ons mid den te blijven, als voorbeeld voor onzen ouden Vlaamschen en chrlstelljken boe- renadel. We weten het, het scheiden is lastig, maar onvermijdelijk, maar troost U, vader en moeder hoorden samen vader bij moeder moeder bij vader zij zijn weerom vereenlgd, want, twijfelt ei- niet aan, dat belden reeds de belóoning hebben ontvangen die de Heer beloofd heeft aan hen die verleende ta lenten gewetensvol hebben gebruikt, en ïljke vruchten hebben doen voort brengen Dierbare afgestorvene, wij scheiden van U, doch uw geest zal voortleven bij allen Tot weerziens hiernamaals. Een val met schedelbreuk stijn oorzaak van zijn dood. Alfred Lecomte, Burgemeester van Ploegsteert, wonende Waastenstraat, had een bijzondere liefhebberij ln den hoenderkweek en eigende zich persoonlijk de verzorging der dieren toe. Vrijdag jl. toen hij naar den graan zolder ging om voeder voor zijn hen nen, viel hij van de ladder en liep oen schedelbreuk op. Hij over leed koot nadien. Het droevig ongeval verwekte heel wait beroering onder de bevolking. De Vlamertingenaars hadden reeds verscheidene angstige dagen doorge maakt vooraleer de vijand deze streek overrompelde. Onder de redenen die aanleiding gaven tot ongerustheid stipt men aan; de droevige en eindelooze stoet van vluchtelingen; de Duitsche luchtaan val op Vrijdag 24 Mei 1940, waarbij tien personen op den slag gedood en verscheidene personen zwaar ge kwetst werden en die naderhand aan de gevolgen van de bekomen verwon dingen overleden zijn; het regelma tig verschijnen van Duitsche vliegers, die nog verscheidene malen de kom van de gemeente bombardeerden; hun eigen vlucht naar landsche woningen, enz., enz. Dit alles maakte een die pen indruk op 't volk. Men voelde dat de strijdlijn meer en meer deze streek naderde, daar het kanongeschut stilaan duidelijker werd waargenomen. Engelsche achteruittrekkende troe pen stelden hier en daar op de ge meente hun batterijen op om den aanrukkenden vijand te beschieten en aldus zijn vooruitgang zooveel mo gelijk te stremmen. De eene groep schoot enkele obussen om daarna met haar kanonnen achterwaarts te trek ken; de andere stelde haar kanonnen op, maar trok er van door zonder schieten, terwijl nog andere groe pen misschien geen kans meer zagen haar kanonnen ln veiligheid te bren gen, deze ter plaats achterlieten na ze onbruikbaar gemaakt te hebben. Dinsdag 28 Mei 1940: 't Was een verschrikkelijke dagMen hoorde on ophoudend kanongeschut langs drie kanten: leper, de bergstreek en Pope ringe. Zware ontploffingen hadden plaats te leper, waar mien bruggen en wegen in dte lucht deed vliegen. leper en Po peringe werden beschoten en menige obus viel op Vlamertinge, bijzonder lijk rond de herbergen De Waran de en De Potente De lucht was nevelig, zoodat men niet ver kon zien en daarbij kreeg men 's achternoens nog bliksem, don der en regen! Wat stond er ons volk te wachtent. Menigeen was bevreesd en maakte nog zijn pakjegereed om verde? te trekken! Zelfs boeren sloegen nog op de vlucht en ln hun overhaast heten zij het meerendeel van hun beesten aan hun lot over! Zwijnen liepen rond op de landerijen en koeh. en loeiden om gemolken te worden! Bij de Blauwe Huizen werd ron<S 11 uur een jongeling van Houtem-bij- Ieper, die daar per flets voorbijreed, door een Engelsche schildwacht dood geschoten. Had deze jongeling het be vel tot stoppen gehoord of verstaan! In den achternoen hield het vijan delijk geschut op uit de richting def bergen en langs leper dreunden de knallen meer nooriderwaarts. Een groep Engelsche soldaten, toe gekomen op de hofstede van René Vanrobaeys, had drie lijken mede van malikers door Duitsche vliegers ge dood rond het Hooge te Zillebeke. Deze lijken werden in de hofweide begraven. 's Morgens om 4 uur werd in 't Bel gisch leger het vuur op den vijand gestaakt om wille van de onmogelijk heid den strijd tegen den overmach- tigen vijand voort te zetten! Veel in woners vernamen deze tijding slechts laat in den dag, daar zij over geen radio's met accu's beschikten en meestal in hun schuiloord bleven, om reden van 't gevaar van Duitsche vliegers en kanonnen en aldus wei nig gemeenschap hadden met andere verspreide woningen. Na zooveel spannende en angst volle uren van dezen dag werd dik belangrijk nieuws met een zucht van verlichting vernomen en iedereen keurde dan, met een zekere voldoe ning, die beslissing van Z. M. öea Koning goed! Dit spaarde hen, als ook onze soldaten, van grootere on heilen. Voor Vlamertinge was de oorlcgs- geesel nog niet voorbij, daar in dezen sector nog Engelsche soldaten ver bleven, die al vechtend achteruittrok ken naar De Panne en Duinkerke! Woensdag 29 Mei 1940: 's Voormid dags trokken de laatste Engelsehen door deze gemeente in de richting van Poperinge: Om 4.30 uur ruim een honderdtal wielrijders, die tusschen het Oude- Mannenhuis en de Witte Molen op auto's geladen werden. Hun fiet sen werden daar achtergelaten en door inwoners en vluchtelingen weg genomen!... Tusschen 8 M en 9 uur trok een colonne Engelsche pantserauto's voor bij. Een Duitsche vlieger achtervolg de en mitrailleerde deze terugtrek kende troepen. Rond 9:30 uur trok een laatste groep Engelsche soldaten over de Dorpsplaats, 't Waren voetgangers, die uit léper kwamen en met haas tigen stap Poperingewaarts trokken. Een 200-tal Belgische soldaten zijn 's noerxs langs de Galgestraat de rich ting van Oostvleteren opgegaan. Duitsche vliegers bombardeerden rond 13 uur de Galgebosschen en het omliggende. Een bom viel op de wo ning van de weduwe Henri Gruwier, waar een 17-tal personen verbleven. Drie personen werden op den slag gedood en de huisvrouw is enkele da gen nadien aan bekomen verwondin gen in 't O. L. Vrouwgasthuis te leper overleden. Tusschen 14 en 15 uur kwamen de eerste Duitsche soldaten hier op de Dorpsplaats toe! Zij kwamen van leper. Eerst enkele soldaten te voet, een officier in auto, dan meerdere groepen infanterie en vanaf ongeveer 16 uur volgden onafgebroken Duit sche motorijders, tanks, auto's en al lerhande oorlogstuig. Allen volgden de staatsbaan naar Poperinge! Op 't grondgebied van Vlamertin ge ontmoetten de Duitschers geen weerstand. Rond 16 uur had nog een schermutseling plaats tusschen En- gelschen en Duitschers, in de nabij- heidi van de «Vuile Seule», bij de Galgebosschen, op 't grondgebied van Elverdinge. 's Avomids en 's naohbs kwamen hier talrijke Duitsche troepen toe met paarden, wagens en karren, ten groo ten deele langs de kleine wegen en uit zuidelijke richting en kanton- neerden dien nacht meestal op da hofsteden. Aan dien plotsen overgang van be zetter was men nog zoo rap niet ge wend voor wat het gevaar van da vliegers aanging! Eerst waren het da Duitsche vliegers die hier de men schen den schrik op het lijf joegen, maar vanaf dézen namiddag was mea bevreesd van de Engelsche vliegers, alhoewel deze gedurende die angst-, volle dagen slechts in klein aantal te zien waren. Hun rol was dus voor ons omgekeerd! Dezen avond beschoten de Engei- schen de Galgebosschen en het om liggende. Er vielen ook obussen rond het Hoeksken: op de landerijen van de hofsteden D'Haüewin, Bonte, Van- cayseele en Pyck. Woensdag 29 Mei 1940 was voor Vlamertinge het begin van de Duit sche bezetting, die duurde tot en met 6 September 1944! Tijdelijk was het oorlogsgeweld over Vlamertinge heengetrokken. Van 's anderendaags (30 Mei) begon nen de menschen naar hun woning of hun bedrijf terug te keeren! Bij hun thuiskomst, zelfs na een korte afwezigheid, stelden veel inwo ners vast dat deuren en vensters van hun woning opengebroken waren en dat talrijke voorwerpen (kledings stukken, dekens, linnen, eetwaren, dranken, kostbaarheden, enz.) ver dwenen waren. Alle kassen en laden waren doorzocht en de inhoud, die aan die snuisteraars niet aanstond, op de vloer verspreid. Talrijke win kels waren geplunderd. Menigeen vond nog een pot of pan in 't gebuurte, waaruit kan afgeleid worden dat de kantonneerende sol daten, 't zij Fransche, Engelsche of Duitsche, in die hui2en hun eetmalen bereid en van hun rustpoos gebruik gemaakt hebben om de huizen te on derzoeken! Buiten de soldaten, is het onbetwistbaar dat ook burgers hun deel van den buit meegenomen heb ben!... REMY DUFLOU. Het gebeurde tijdens den oorlog. De gekende bokser Billy Conn en enkele Hollywoodsche filmsterren, waaronder Bob Hope en Mariene Dietrich, waren op rpndreis bij de soldaten in Europa. Toen zij bij overslecht weer van Frankrijk maar Engeland vlogen, ver namen zij dat het vliegtuig zijn. stuur kwijt geraakt was en dat het er hee lemaal uitzag dat zij hun leven zou den eindigen in het koude water van het Kanaal. Toen zette Billy Conn de andere passagiers aan den rozenkrans te bid den en hijzelf deed de belofte dat hij aan zijn oude school een beeld van O. L. Vrouw ten geschenke zou ge ven. Het vliegtuig kwam behouden in Ekugeiorad neer, tpem Bij aan 't einde vaai hom patarnoeter waren. Billy Conn hield woord en gaf meer dan 200.000 frank voor een beeld van O. L. Vrouw aan zijn oude school van het H. Hart te Pittsburgh. Dank zij zijn gift werd thans een prachti ge groep van Christus te midden van de kinderen ingericht aan den ingang van de oude school. Een beeld van O. L. Vrouw zal in de nieuwe school geplaatst worden. Door de toldiensten werd vastge steld dat valsche vergunningen ge geven werden om den invoer van au- tovoei'tuigeni te dekken. Daarop werd een onderzoek ingesteld welke leidde tot aanhouding van een 12-tal lieden, waaronder bedienden van de contin- genfceerings- en vergunningsbureau'a in de Wetstraat, die valsche papieren hadden opgemaakt en verkocht aan 2 A 4.000 fr. Langs tusschenpersonen werden die valsche vergunningen, soms wel aan 15.000 fr. verder aan den man gebracht. Tevens werden in, beslagnemingen doorgevoerd*

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 3