28 Septemtwr 194$ I de a vp' ROUWBEDANKING KRISTEN VOLKSHUIS UIT IEPER UIT POPERINGE PIANO- en SOLFEGELESSEN GODELIEVE SUFFIS WESTROOZEBEKE BESELARE GELUVELD MEESEN NIEUWKERKE NAAIMACHINES OOSTVLETEREN BEDDEVEL, 1* kwaliteit ZONNEBEKE PASSCHENDALE POELKAPELLE STORT 26 FRANK WATOU DrFRANS I VAN CAUWELAERT tiïadzijde 4, POPERINGE Heer Omer Bulckaert-Hardy en Kinderen bedanken Familie, Vrien den en Kennissen om de talrijke blijken van rouwdeelnemimg betoond bij het afsterven en de begraving van hun dietpbetreurde Bchtgenoote, Moe der, Schoonmoeder en Grootmoeder VROUW HELENA HARDY. Zij verontschuldigen zich tevens bij Familie, Vrienden en Kennissen wel ke ibij vergetelheid geen rowubrief mochten ontvangen hebben. (.810) GEWEST POPERINGE AAN DE HOPPEKWEEKERS Er wend vastgesteld dat enkele landbouwers bij het betalen van het plukgeld de loonsovereenkomst niet gevolgd hebben welke gesloten werd tusschen het toopverbond en de Syn- dikaten. Deae landbouwers houden namelijk voor dat het geven van wat koffie en soep dient aanzien als halve kost en hebben zij hiervoor 0.50 fr, per kgr. geplukte hop min betaald. Deze zienswijze kan niet aanvaard worden. Koffie en wat soep weiden nooit aanzien als halve kost. Ten an dere zouden de plukkers hiervoor 20 25 fr. worden afgehouden, wat niet in evenredigheid is met wat hen ver strekt werd. Dit Is achterhouden van rechtma tig verworven loon, en is dus volstrekt af te keuren. Wij zullen dan ook niet nalaten die landbouwers aan te kla gen. Dergelijke handelswijze brengt ten andere ook alle verdere overeenkom sten in het gedrang. AAN DE BESTUURSLEDEN Zondag aanstaande 6 Okt. 1946, worden alle bestuursleden van het Gewest Poperinge verwacht op onze maandelijksche gewestelijke vergade ring, in het «Kristen Volkshuiste Poperinge, te 10 u. stipt. Op deze vergadering zal er het woord voeren. Vriend Goudezeune Camiel van Langemark, Provinciaal raadslid en lid der Nationale Paritai re Commissie der dorschwerken. Gezien het dorschseizoen in volle gang is, is het van het allergrootste belang dat alle bestuursleden op post zijn, willen zij de leden op de hoogte brengen Van den juisben toestand van den dorscharbaid. 800 m.: 1* Reeks: 1. Boudry M.; 2. Verminck R.; 3. Deput M. 2* Reeks: 1. Corneillie A.; 2. Quan- tanne E.; 3. Logghe R. Winnende afdeeling: St.-Niklaas. Hoogspringen: 1. Vansuypeene; 2. Dely; 3. Truant P.; 4. Casier; '5. Wan- rez Fr. Koers met hindernissen: 1. Theve: lin; 2. Malfait M.; 3. Fley R.; 4. Boudry M.; 5. Hennebel R. Volksspelen: Ganzenkoers: 1" Reeks: 1. Dely; 2. Vandaele; 3. Poisonnier. 2' Reeks: 1. Goemaere; 2. Parrein; 3. Depuydt. Winnende afdeeling: Geluwe. Koppclkoers: 1. Thevelin-Heyte; 2. Boudry-Fiey; 3. Durnez-Derumez. Winnende afdeeling: Vlamertinge. Romeinsche wagen: 1. Geluwe; 2. Vlamertinge; 3. Reningelst; 4. Wer- vik; 5. Poperinge. Lepeikoers: 1. Vlamertinge; 2. Wer- vik; 3. Geluwe; 4. Reningelst; 5. St.-Niklaas. Klassement K.A.J.: 1. Vlamertinge, 41 p.; 2. Geluwe, 36 p.; 3. St.-Niklaas leper, 32 p.; 4. Wervik, 31 p.; 5. Re ningelst, 29 p.; 6. Langemark, 17 p.; 7. St.-Jacobs leper, 12 p. 8. Passchen- dale, 11 p. Klassement J.K.A.J.: 1. Geluwe, 66 p.; 2. Vlamertinge, 52 p.; ,3. Wer vik, 43 p.; 4. Reningelst, 41 p.; 5. Poperinge, 22 p.; 6. Langemark, 21 p.; 7. Passchendale, 15 p.; 8. Beselare, 8 p. De prachtige bekers werden ge wonnen door de afdeeling Vlamertin ge en de gilde Geluwe! ZONDAGDIENST Geneesheer: Dr Florlzoono. Apotheker: Hr. Leuridan. Veearts: Dr, O Dereckx, ZONDAGDIENST De Apotheek van den Heer Van- robaeys, Boterstraat, is alleen open op Zondag 29 September. BURGERLIJKE STAND van 17 tot 23 September 1946. Geboorten. Trybou Paul, v. Po peringe. Mulle Ingrid, v. Vlamer tinge. Castel Yvette, Cartonstr. Desmet Freddy, v. Langemark. Neyrinck Reginald, Capronstr. 30. Van Eeckhoutte Iris, Plumerlaan 109. Supply Dianna, v. Boezinge. Allaeys Wilfried, v. Vlamertinge. Vanthomme Maurette, v. Langemark. Mastil Anita, Meenenstw. 127. Knockaert Rita, D'Hondtstr. 5. Veriy Miriam, v. Vlamisrtinige. Rake Francine, v. Meesen. Ooghe Hu- bert, v. Westouter. Govaerts Fr ar. - Qolse, Fochlaan 10. Tyson Ronald, Beluikstr, 2. Overlijdens. Timperman Flavia, 90 j., wed. v. Vanleene Henri, St-Janshospitaal. Verschoore Yvan, 10 d., Zomiebekestw. 198. Vanbeve- ren Jean, 1 m., v. Veurne. Huwelijksbeloften. Glieus René, autogeleider, v. leper, en Milleville Yvonne, letterzetster, v. Langemark. Billlau Jaq, schipper, v. Boom en Deloz Augusta, schipperin v. leper. Desmadryl Roger, meubelmaker en Logie Yvonne, winkeljuffer, b. v. leper. Dekeersmacker Louis, hove nier en Logie Marguerite, bediende, to. v. leper. Walrave Marcel, ma troos van eerste klas, v. Kapelle- Bizelingen (Nederland) en Lacante Jeanne, dienstmeid, v. leper. Huwelijken. Hawes Reginald, meubelmaker, v. High Wycombe (En geland) en Hoornaert Maria, bedien de, v. leper. Coffyn Gustavus, adjudant-specialist bij het Belgische leger, Vliegwezen en Mortreu Anto- nia, z. b., to. v. leper. Dumortier André, paswerker, v. Dikkebusch en Vandekerckhove Rachel, naaister, v. leper. Dehollander André, bedien de en Lesage Maria, naaister, b. v. leper. Ingram Allan, mekanieker, soldaat bij het Britsche leger, v. Rea ding (Engeland) en Becquaert Yvon- na, z. b., v. leper. VOOR wendt U tot JUF. ANTOINETTE HAUSPIE (740) Komstraat 53 - POPERINGE. BURGERSTAND van 19 tot 26 September 1946. Geboorten. Desmadryl Rozanne, d. v, Albert en Decor te Mariêibfcei, Oaseelstr. 37. Notebaert Erna, d. v. Jerome en Kestier Rachel, St-Sixtus- etraat 33. Huyghe Freddy, z. v. André en Vandewynckel Cecile, Be- rats Retoe 11. Covamaeker Ginette, d. v. Jules en Kesteman Antoinette, Boeschepesteenweg 43. .Oventoergbe Jacqueline, d. v. Ro bert en Six Alice, Vlamertinge. yaruden Bussche Guide, z. v. Albert en Swyngheüauw Madeleine, -Proven. Deprince Frans, z. v. Henri .en Bonduel Stmonne, Reningelst. Overlijdens. Hardy Helena, 65 j., echtg. v. Bulckaert Omer, Rekhof- Straat 39. Dever Irma, 59 j., echug. v. Vanhoorne Jules, v. Roesbrugge- Haringo. Huwelijken. Poissonnier Michel, lanidib., en Decorte Bertha, z. to, bei den v. Pop. Remiere Gilbert, pas teibakker, en Top Jeanne, z. to, bei den v. Pop. Vanhouoke Achille, rekeuplichtige, en Boilengler Isabel la, onderwijzeres, b. v. .Pop. Morel Maurice, wachtmeester rijkswacht te ILectegem, en Bollenigier Andréa, on derwijzeres v. Poperinge. Huwelijksbeloften. Vlamynck Maurits, tolbeambte v. Watou, en 'Goemaere Antoinette, z. to. v. Pop. L«— Hardeman Antoinie, landto. v. Pop, 'ten Vandeniberghe Marie-Thérèse, z.to. j V, Westouter. Tel. 79. Gediplom. VROEDVROUW Paardenmarkt 6, Poperinge. Voor Poperinge en omliggende gemeenten. (786) weer buiten kwam, stelde zij vast, dat haar wagen enkele meter s verder in de gracht gewaald was. Statie Kermis. Ook Statie Kermis Is voorbij. Wij moeten waarlijk bekennen, ten an dere iedereen is vast van ons oordeel, dat de inrichters hun best gedaan hebben. Reeds op Zondag 15 September, oogste Statiehoek veel bijval o-p haar koers voor beginnelingen, die buiten enkele valpartijtjes goed verliep. Den Maandag was het de dag der beroemde Pijpengildedie na en kele Jaartjes rust, haar heroptreden deed. Het spreekt vanzelf dat d» vrienden van den Statiehoek, ter dieir getegenheid, in een feestelijke stem ming menig glaasje hebben geledigd. Den Dinsdag hadden wij een prljs- kaarting op het programma, en om de maat vol te krijgen, den Zaterdag een Koers voor Beroepsrenners. Bij deze laatste kregen wij: een schoon» koers te zien met 26 renners aan den start. Het was Ramon die voor Van Dijke in den sprint den bloemtuil weg kaapte. Een foto van het overwin nend koppel geven we op ons 7» blad. Het programma weTd besloten met een prachtig vuurwerk den Zater dagavond. David fond* 1946 is goed ingezet. De afdeeling telt 100 leden. Heel het plaatselijk bestuur groet van harte al de inge schrevenen voor dit jaar. 100 Huisgezinnen dus, op de 457 ge zinnen van gansch het dorp die be- geeren mee te werken aan kuituur en ontwikkeling. Bravo! Het plaatselijk bestuur deinst niet achteruit en wil, vastbesloten, bij dragen aan de redelijke en verstan delijke opbouw van al zijn leden en zoo aan het heele volk. Het winter- programma voor or.ze afdeeling is vastgelegd, een zestal voordrachten liggen in 't verschiet! Herfststorm! Renauwelik was de nacht van Vrij dag! Razende wind, huilende storm met kletsende regens! De scliade Is hier nochtans beperkt! Buiten afge rukte dakpannen, afgeknotte elek- triekpalen en om 1 uur 's nachts, on derbreking van electrisch licht, voor lange men, zijn geen ongelukken te signaleren. Missieklok van Beselare! Volk van Beselare! Op ter kerk! Nu is de tijd. Voor uw zalige eeuwigheid! Zondag zette de H. Missie in met 3 morgenconferenties en groot na- middagsermoen. Twee EE. Paters Redemptoristen uit Gent, organise ren en prediken vol lever en vuur! Ze boeien en begeesteren de kinderen en het ganse volk van Beselare! De Kerk loopt eiken avond bomvol! ...En dan verschijnt die blonde Pater Jos. Santens, dat sympathiek figuur, die Volkstribuin! Met zijn klokke van 'n stemme hamert hij diep in t her- te der gelovigen, grote nagels met koppen, wier zalvende wende er blij ven zal tot genezing der zielen! ...En nadien bestijgt de zwarte Pa ter Jos. Ermens de kansel. Die zachte, edele, diep voelende causeur, die ziijn overtuigend woord inprent in de Vlaamse herten. Nooit vergeten we zulke deugddoende en diepgevoelde Kristen Gala-avonden als de hele Kerke uit volle borste zingt, terwijl het orgel dreunt: «Glorie aan God! Eer aan het Kruis! Leve Jezus! Leve Zijn Kruis! Burgerlijke stand m. Oogst 1946. Geboorte. Pauwels Gilbert, z. v. Henri en Schoutteten Jeanne. Huwelijken. Bekaert Frans, D»- dizele en Pauwels Marcella, Gelu veld. Bekaert Karei, Dadizele en Pauwels Rachel, Geluveld. Pau wels Robert en Keirsebllck Martha, to. v. Geluveld. Delava Jules, leper, en Timperman Marie, Geluveld. Pauwels Marcel, onderwijzer, en D«- rudder Agnès, onderwijzeres, b. y. Geluveld. Overlijdens. Carissemoux Ju liana-Maria, 72 j., wed. Verbeke Ju les. Schoutteten Marie, 73 J., echtg. Noliet Cyrille. Gemeentekcrmla. Zondag 29 September a.s. heeft onze jaarlijksche Gemeentekermls plaats. Allerlei vermakelijkheden staan er op de Dorpplaats. Maandag, op de Dorpplaats, Dins dag aan de Tramstatie en Donder dag op Kruiseecke, is er velokoers voor onderbeginnelingen onder de 18 jaar. Ieder koers wordt begif tigd met 1000 fr. prijzen. Burgerstand. Huwelijk. Marcel Wasson, te Sin-Le-Noble (Fr) en Régina Mail- cau te Meesen. Burgerstand. Huwelijksbelofte. Albeirt Deia- planque, landbouwer, en Allee Hou- ghebaert, z. b., beiden te Nieuwtoerfc». Zitdagen. De menschen die door toomiddeHmg van Volksvertegenwoordigers L. De- schodt en J. Stubbe verlangen ge holpen te worden, moeten weten dat 2» zioh daarom niet hoeven te ver- plaatsan naar Poperinge of leper. Onze Volksvertegenwoordigers komen persoonlijkter plaats en lvoixten hun zitdagen ten huize vaar Paul Bo dem, in die hemberg A la Station diu Tramop den derden Zaterdag van Iedere maand, van 2 tot 3 uuir. Deae maand hield de Heer Deschodt zijn zitdag en volgende maand is het de beurt aaor den Heer Stubbe. ZIJ komen dus persoonlijk! Wat meer is: de Hr Michel Coewe houdit rich lederen Woensdagavond, van 6 tot 8 uur, ten zijnen huize, 'ter beschikking van gelijk wie. Mien mag zich wenden tot den 'bevoegden persoon om geholpen te worden hr zak» pensioemkwestie, belasturgstaa- fcen, kindertoeslag, mili tieaangelegaa- hedien... kortom voor alles wat ka» baten, al was het om een bootje hulp bij 't schrijven van een tarief. De Heer Coene houdt dus den wetoelJjfcsohen. zitdag van hetgeen men noemt den dienst van hulpbetoon van de C.V.P.* en dat niet entoel voor de loeten maar evenzeer voor d» niet-ledea. Voor al!» dringend» zaken, die niet kunnen wachten op den zitdag, mag men zloh wenden tot de Heer Voor zitter van do plaatselijk» afdeeltnf van d» C.V.P. Groot» Wielerwedstrijd. Op Zondag 8 Oktober, Ito 14.30 uur, richt De Vereenilgicle Sportvrienden een wielerwedstrijd ln voor Nieuwd- linigan en 2» en 3* categorie (Fraö- sohe renners); 60 tam; 2.000 Xraofc HOOFD-CONTROLE DIRECTE-BELASTINGEN BELANGRIJK BERICHT Aan de bewoners van leper en om liggende gemeenten: De volgende diensten der Direote Belastingen: 1« Kantoor leper, voorheen D'Hond- sbraat 46, leper; 2' Kantoor leper, voorheen Oude Houtmarkt 8, leper; Controle, voorheen Rijselstraat 142, leper; Speciale Controle, voorheen Oude Houtmarktstraat 12, leper; Hoofdcontrole, voorheen Lange Tor- houtstraat 9, leper; zullen vanaf 30 September 1946 over gebracht zijn naar de Korte Meersch- straat 18, leper. COMPENSATIEKAS Heden Zondag, in het Kristen Volkshuis» be Poperinge wordt zit dag gehouden door een afgevaardig de der Compensatiekas der Kristen Patroons van Brugge. Iedereen die nog zijn gezinsver goedingen niet ontvangen heeft voor den eersten of tweeden trimester en- waarvan hun patroon aangesloten is bij de Kristen Patroons van Brugge, mag dus naar dezen zitdag komen. Ook alwie moeilijkheden met deze Compensatiekas heeft mag in vol le vertrouwen komen, al het mogelij ke zal gedaan worden om ock deze gevallen op te lossen. EEN NETTE WONING. Dat is wat U wilt, Mevrouw? Daarvoor moet ge LAVÉCIRE gebruiken die wascht en boent, zoo parket als meubels. (787) DUIVENVERKOOPING De duivenverkooping gehouden door den stede-lijken duivenliefhebbe-r Hr Joz. Desagher, cp Zondag 11., had veel liefhebbers aangelokt. Er was veel ijver cm een der duiven een 60-tal te kunnen bemachtigen en de varkooping bracht dan ook een aardig sommetje op. ONTHOUDT DEZE DATUMS 20 22 en 27 Oktober aanstaande! Dit zijn drie datums, waarop de St-Martinuskring op de planken komt met een machtig, aktueel en boeiend drama. Onthoud die data en houdt één de zer dagen vrijU zult er een genoeg lijke en kunstvolle avond doorbren gen MOND- EN KLAUWZEER Het mond- en klauwzeer onder het vee blijft woekeren in ons gewest. Deze week werden andermaal een drietal nieuwe haarden aangegeven, wijl op 4 andere hoeven de dieren ge nezen zijn. In totaal bestaan op Po- peringe-grondgiebied thans nog een 7-tal haaiden. MILITIEVERGOEDING Maandelijksche uitbetaling op Don derdag 3 Oktober 1946, van 2 tot 3 u. KRAMER'S WOORDENBOEKEN in nieuwe spelling. Prijs 175 fr. BOEKHANDEL LEyET gCONE P. BRAS-DEKLERCK, (125) G. de Stuersstr. 4, leper. GROOTE DIEFSTAL MET BRAAK In den nacht van Vrijdag op Za terdag heerschte er te leper, zooals overal elders een geweldig onweer. Dieven hebben de gelegenheid te baat genomen om op den Dikke- buschsteenweg, bij de Firma Van de Vyvergroothandelaar in kruide nierswaren, hun slag te slaan. Ze moeten binnengaan zijn langs den hof. Een dikke ketting werd door geknipt en is verdwenen. De deur van het bureel werd opengebroken. Twee schrijfmachines en het geld werden gestolen. Alles werd het on derste boven gewoeld. Uit het maga zijn werd gansch den voorraad sui ker meegenomen, alsook tal van an dere waren. Gansch het huis werd doorzocht. Niets werd door de in brekers onverlet gelaten. Door het stormweder hadden de bewoners niets gehoord. Voetstappen van verschil lende personen werden waargenomen. De Rijkswacht stelde een onderzoek in en we kunnen reeds melden dat een aanhouding gedaan werd en de rekenmachine teruggevonden. We onthouden ons echter namen te noe men, om het onderzoek niet te dwars- boomen. ALLO! ALLO! WAAG UW KANS... in d« tombola Arbeidsvreugde gegeven ten voordeele der Kristelijke Sociale Vrouwenwerken. 30.000 fr. Prijzen, waaronder: radio's, velo's, keukenkast, luster en tientallen andere mooie waardevolle prijzen. De trekking gaat door op Zondag 6 Oktober, in het Kamp van Ar beidsvreugde D'Hondtstraat 59, te leper. D'Arke van Noë»). Zaterdag 5 Oktober, opening der poorten van Arbeidsvreugde voor DE FAMILIE-KERMIS Zondag 6 Oktober, open vanaf 2 u. in den namiddag. Trekking der winnende nummers om 5 uur. Onze «Familiekermis» biedt U aan: Cirkus Nooit Moe Cinema Charlie en andere... 't Wonderkind en talrijke an dera vermakelijkheden. Allen welkom op de Familie- Kermlsen... veel geluk! K.A.J. JONGE ARBEIDERSPRIJS Snelheid: 80 m.: 1» Reeks: 1. Van Suypeene; 2. Gryson; 3. Truant. 2' Reeks: 1. Vandaele; 2. Casier; 3. Vanlay. Winnende afdeeling: Vlamertinge. 100 m.: 1» Reeks: 1. Malfait; 2. Hennebel R.; 3. Logghe R. 2" Reeks: 1. Thevelin; 2. Descamps; 3. Vanspranghe G. Winnende afdeeling: Vlamertinge. 200 m.: 1* Reeks: 1. Gryson; 2. Goe maere; 3. Poisonnier. 2» Reeks: 1. Dely; 2. Degeyter; 3. Casier. Winnende afdeeling: Geluwe. clüanen zulen er ongetwijfeld aan houden deae plechtigheid bij te wo nen en zoo deze schoone kroostrijke familie te huldigen. Zorgen voor morgen. Ieder manisch is gaarne verze kerd verz»kerd tegen brand, onge vallen allerhande, ziekten en dul- ziend andere dingen. Maar welke jon ge mensch denkt eraan zich te ver zekeren tegen ouderdom of vroegtij- digen dood? Veel menschen denken dat zij alles kunnen ln orde brengen, voor wat hun pensioen aangaat, met t» betalen als ae beginnen te naderen, van de 65! Dat ls natuurlijk ver keerd en zou ook niet redelijk zijn. De stortingen zijn verpliohtend van af 1931 en moeten ieder jaar gedaan worden in de miaand waarin do ver zekerde verjaart. Zoo zal een persoon geboren in 1884, 65 worden in 1949. Vanaf 1931 moet hij dus ieder jaar een storting gedaan hebben om van het volle pensioen to kunnen genieten (daar de stortingen voor 1939-40 en 1944-45 vrijgesteld werden, zullen dus 19 min 2 zij 17 stortingen volstaan). Hoeveel moet ieder storting toedra gen? Ten minste 120 fr. voor mannen en 60 fr. voor vrouwen. Voor «Ver-plicht verzekerden» (die werken voor een baas) is het de werk. gever die most starten. Do helft van. do bijdrage valt te zijnen Jaste, de andere helft mag hij van het loon afhouden. Do Vrij verzekerden betalen zelf hun bijdrage aan do afgevaardigde van de plaatselijke pensioenkas die dan verder voor alles zorgt. Onthoud dus goed: alles ln eens betalen, als men van de 65 nadert gaat niet, leder Jaar dient er gestort in dg maand waartn men verjaar^ y - PRIESTERS VAN DE WEEK 6t-Bertinuskerk: E.H. Vandenberghe. Bt-Janskerk: E.H. Deieye. O. L. Vrouwkerk: E.H. Vanwalleghem. VERKOOP - HERSTEL alle modellen Alles voor alle merken. Heet. MAELBRANCKE, Veurnestr. 36, Poperinge. (12) WEET GE?... Dat deze week een aanvang ge maakt werd, ten titel van proef, voor de stadverlichting?... Dat de vesting er akelig uit ziet zonder boomen en zonder be planting?... Dat er misschien zou kunnen gezorgd worden voor het plaatsen van banken voor het komende sei zoen?... Dat er nog veel kan verfraaien in stad, men hoeft maar uit de oogen te zien?... COÖPERATIEF VOOR OORLOGSSCHADE Het Bureel der Coöperatief voor /Oorlogsschade, welke gevestigd is te f'Poperinge, Bertenplaats, 19 is toe- '.gankelijk voor alle geteisterden uit jihet Arrondissement leper van 9 tot '12 uur in den voormiddag. 's Namiddags is het Bureel geslo- Uen, alsook gansch den Maandag en Üen Zaterdag. Merk wel op dat den Ingang tot het Bureel is in de Hondstraat, 2. TOOXEELAVOND door de Tooneelclub c.'t Hopperank je» in d» «Katholieke Kringu ZONDAG 29 en MAANDAG 30 September '46, te 7.45 uur stipt. 'Als voorspel: De Danseres van O. L. Vrouw vrij bewerkt door Fr. W., kieüi mira kelspel in, twee tafereelen. - De be kende Maria-legend» steekt hier in een gansoh nieuw en modern kleed, t Verrassing voor toaneelliefhebbers He; GROOTE DRAMA van den av«md krijgt men te zien in STRIJD OP HET «WITTE FRONT» toewijding en zelfopoffering van ^VERPLEEGSTERS in een militair jivospitaai, In welke verwikkelingen 'Jonge menschen teumnen geraken! - ,Hen ongekende wereld die nog niet ,op bet toon-eel werd gebracht en... bok te weinig gewaardeerdil FAMILIEDRAMA In de stad S..., woonde de fatarl- Joant V. M... Sinds de dood van zijn „Vrouw had hij met allerhande moei lijkheden te kamipen: de crisis in rijn bedrijf, een slepende ziekte, die ëjsa jongisten zoon langzaam, maar riser naar hét graf hielp. Hij tracht te zich te redden van een dreigende lailKet met het geld aan te nemen. Van den getoenden avonturier M..., don afiruggelaar van, den arbeiders- tank! Deze trachtte zich langs den .welgezienen V. M... op te werken in ld» hoog» wereld en bekwam, d» be lofte van een huwelijk tusschen zijn dochter en de oudste zoon van V. M... Poch liefde wordt zoo moeilijk ge commandeerd! En in het geheim ver keerde dit meisje met de zieke jon- gjen van V. M... Daar gansch de fa- jnilie tegen deze veriseering opkwam, groeide in het hart van de zieke, maar geweldige Bob een haat tegen pijn vader en dilens fabriek. En toen, ,ter gelegenheid van .het schandalig ontslag van den eerlijken arbeider ijas..., die het slachtoffer was van den yaJschsn schoonzoon van V. M..., breekt zijn haat los... en hij steekt, toet zijn 'laatste krachten, de fa briek in brand, t geen zijn eigen dood zal veroorzaken. Do avonturier M..., die zoo zijn geld zag verloren gaan,, maakte de fabrikant V. M... verdacht. Deae werd aangehouden. Een spannend pi'ooes in 't verschiet! Wie zal hét winnen? De uitspraak wordt gedaan ta *t Christen Volkshuis, op 6 en 7 Ok tober, te 7 uur, in het tooneelstuk: .LEVENSSTRIJD, dat het Voükstoo- 'iiecl In Deugd en Vreugdzal op voeren. Allen er naar toe! Bespreek uw plaatsen!. DIEFSTAL In den nacht van Dinsdag op Woensdag jl. hebben dieven het groen blad van een 65-tal tabakplanten ge- Stolen ten nadeele van Kar. Till., nabij het Zwljnland. De politie stel de een onderzoek in. DIEFSTAL Ten nadeele van Jozef Dewulf, wo nende Rijselsteenweg 86, oliehande laar, werd een schrijfmachine en ver schillende amidere voorwerpen gesto len. Door de opsporingsbrigade der Rijkswacht van leper kon de dader, zekere Verfaillie, bijgenaamd Tjou- ca», en afkomstig van Voormezele, aangehouden worden. Hij legde vol ledige bekentenissen af. FILMLEIDING VOOR ALLEN: Coliseum: Sou3 les Verrous (Ach ter de Grendels). Klucht. (Laurel en Hardy). VOOR VOLWASSENEN: Oud leper: La Femme au Portrait (De Vrouw aan het Raam). Poli- tiekomedie. (E. G. Robinson, J. Beronebt) P. S. Majestic: La Ville des Rê- ves», inlichtingen ontbreken. Sedert dé capitulatie was hij in dienst aan de demarcatielijn tusschen de Engelsche en Russiche zones. Hij naim deel aan verschillende op hefmakende aanhoudingen en be leefde allerhande soms zeer onaar dige avonturen mee. Zoo werd hij om, het rechterbeen doorschoten tijdens de aanhouding van een Pooi beschuldigd) van moord poging op een Sohotschen majoor Johnny heeft daar goed werk ver richt en can rijn roekeloos optreden, en rijn scherpzinnigheid werd «ser geant Cain», graag gezien door zijn oversten die hem trachten te over halen verder dienst te nemen in 't le ger. De drang naar huis was hem even wel te sterk en over enkele weken werd hij naar Engeland gestuurd waar hij na een kort verblijf in het kamp van Aldershot gedemobiliseerd werd. Per auto weid hij aan de maal- boot te postende afgehaald en naar huis gevoerd. Aan de Pothem werd hij opgewacht door de leden van den Gemeente raad, het pompierskorps ln (feest-, kleedij, het muziek en afvaardigin gen van partijen en maatschappijen-. Stoetsgewijze en onder 't spelen van 'gezellige.deuntjes werd hij naar huis gebracht. Een massa volk had er aan gehouden hun sympathie te betoo- nen. De gevierde Johnny mooht dan ook van t" allen kante bloemtuilen in ontvangst nemen. Diep ontroerd bedankt» Johnny voor al deze blijken van genegenheid, doch 't geen hem gelukkigst miek wa's zeker wel de terugkeer voor goed bij rijn beminde vrouw en twee kin dertjes. Inwijding der kapel van O.L.Vr. van La Salette. In de processie die Zondag jl. te leper uitging ter gelegenheid van de inwijding van de veldkapel, toege wijd aan OXi.Vr. van La Salette, was Vlamertinge, op wiens grondge bied de kapel gelegen is, goed verte genwoordigd. De ln onze gemeente meest vereer de O.L.Vxouwbeelden, O.L.Vrouw van den Frezeniberg (Zusters Karmeli- tessen), OL.Vrouw van La Salette en O.L.Vrouw van den Vrede werden ln de processie gedragen, omringd van de daarbij behoorende groepen. Ook hadden talrijke parochianen er aan gehouden zoowel de processie te vólgen als bij de inwijding tegenwoor dig (te rijn, Hoerengilde. Op Zondag as. 29 Sept.. om 5.30 u. In^^De Smis» bij Elm. Halm, wordt eeri^belangirij'ke gildevergadering be legd. Landtoouwleeraar M. Demonie uit Langemark zal er het woord voe ren over een zeer actueel probleem. Vooruitstrevende gildeleden, we est al len op post. Gouden Bruiloft. Op Dinsdag as. 1 October viert een onzer schoonste en (talrijkste fami lies een gouden bruiloftsfeest. De echtelingen Ernest Pauwelijn-Verraea zullen ln vreugde en dank hum 50- jarig huwelijksleven herdenken, mid den hun telri jfce schaar kinderen en kleinkindereti Te 11 u. (officieel uur) zal er in de parochiale kerk een plechtigs dank mis opgedragen worden. Vele paro- 'i&T, .wvoil® bij V. SANSEN-VANNESTE (498) Poperinge. BEV OORRADINGSBERICHTEN Aardappelkontsrakten De aardappelkontrakten worden geldig gemaakt voor het vervoer, vanaf 1 Oktober tot 1 December 1946, telkens van 8.30 tot 11.30 urn1. Het roode formulier van het aard- appelkontrakt en de rantsoenkaarten van eetbare producten van alle ge zinsleden dienen voorgelegd. Bijzegels De werkgevers worden beleefd, doch dringend verzocht de Inven tarissen der Bijzegels in te dienen, uiterlijk op Donderdag 3 Oktober, zooniet zullen ze geen nieuwe aan vraag ontvangen. Kabaret-Avond. Gezien het succes gedurende het voorbije tooneelseizoen heeft het Kris- telijk Middenstandsverbond eraan ge houden opnieuw De Twee Michiels uit te noodigen. Zij komen naar de Patronagezaal op Zondag 27 Oktober. Hun mooi spel en zang en bijzon derlijk de fijne kluchten van den hu morist liggen nog versch in ieders ge heugen. Wilt ge ze terug rien en op nieuw eens hartelijk lachen houdt dan dezen Zondag vrij. Plechtige ontvangst van het 4* Carabiniers. Zondag werden een afvaardiging van het 4* Carabiniers uit den oor log '14-T8 alhier ontvangen. De afvaardiging werd begroet door het gemeentebestuur en de oudsbrij- dórs. Vervolgens w,as er optocht met muziek -en vlaggen naar de gedenk plaat van het 4* Carabiniers, alwaar bloemen werden neergelegd. Toespra ken werden gehouden door de voor zitter der afvaardiging en der plaat selijke oudsbrijdersvereeniging. Passchendale werd door dib regi- menb in dan eersten wereldoorlog be vrijd. Eveneens werden bloemen neerge legd op het graf der gesneuvelden en aan het monument op de markt plaats. Uitslag Prijsbolling. 1. Passchendale, met hh. Soenen, Loonis en Van Biervliet. 2. Passchendale, met hh. Vanassohe Vierstraete en Pleters. 3. Winkel St Elooi, met hh. De- foacker, Vansteenktste en Van Bier vliet. 4. Poelkappelle, met hh. Roose, Vanhoorne en Vantieghem. 5. Passchendale, met hh. Hollevoet, Loonis en LoanJs. Burgerstand. Geboorte. José Sergier, z. v. Georges en Jeanne Soenen. Sterfgevalllen. Eerwaarde Moe dor Paula. Alfons Havegeer. Wat een windvlaag vermag. Vrijdag 20 September in den na middag, had M. D., uit Poelkapelle, haar auto geparkeerd langs do baan, op den wijk «Treurniet», om aldaar in een w-onlng binnen te stappan. Toou zij enkelq oogenbUkkcü lü,ter UITREIKEN VAN MELKKAARTEN Aan de rechthebbenden op meik- ssegels Nr 11 zullen de nieuwe mélk- kaarten worden uitgereikt op voor legging van hun ranitsoenkaarten van eetbare producten op volgende dagen en uren: Woensdag 2 October 1946: 's Voormiddags Nrs 1 tot 800 '•3 Namiddags Nrs 801 tot 1600 Donderdag 3 October 1946; 's Voarmiddagis Nrs 160(1 tot 2400 's Namiddirigs Nrs 2401 tot 3200 AFSTEMPELEN DER AARDAPPELCONTRACTEN De aardappelcoiiJbracben mogen ter afstempeling worden voorgelegd iede re voormiddag vanaf Maandag 30 September aanstaande. Ten eind» het vervoer te «doen moet het roode exem plaar op de keerzijde worden gestem peld, eênst door den gemeenitedienst der woonplaats van den verbruiker, vervolgens door den gemeen! [©dienst der woonplaats van den producent. De aardappelen mogen worden ge- leyerd vanaf Dinsdag 1 October 1946. FILMLEIDING CINE PALACE. Ren~ez-Vous, met M. Sullivan en J. Stewart. Voor Volwassenen. CINE ROYAL. «Les Deux Or- phelines,met A, Valll en M. De- nis. Voor Volwassenen met voorbehoud. op postcheckrekening Nr 4763.60 der Gebroeders Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot einde *t jaar per post tehuis be steld worden. Onze kermis. Neen, ze zal niet op 'n oude wijfs kerkgang gelijken. Dank rij het ini tiatief van een viertal sportminnen- de kerels, is er voor uitgebreid feest programma gezorgd. Hier volgt het: Otactoeitenmiis. - Programma der feestelijkheden. Zondag 29 Sep tember, van 11 tot 12 uur, wandel concert door het muziek. 's Na middags, om 3 uur, vriendenvoebbal- match (plein bij J. Durnez). Maandag 30 September: 's Namid dags, om 2 uur, groote schieting. Bo ven de 80 schutters al geprimeerde vogels van 25 fr.; 8 hoefcvogels van 25 frank (meer dan schut ters) gegeven door de gemeentelijke feestcommissie. Inschrijving bij Ju les Vallaey, Groote Markt, vanaf 1.30 uur. Om 5 uur namiddag Zafc- looping in de Kasteel- en Steenvpor- destraat en Groote Markt; 430 fr. prijzen. Inleg 5 fr. Inschrijving en prijsuitdeeling bij Remi Vanhoucke, Kasteelstraat. Om 8 uur 's avonds: Modenvertooning (100 fr. prijzen); voor alle personen welke zich tus schen 8 en 9 uur ter herberg R. Van houcke, in de eigenaardigste kermis- kostumes vertoonen; grimage is toe gelaten! Dinsdag 1 Oktober: Om 2 uur na middag: Loopkoers voor alle school gaande kinderen; 200 fr. pr. Inschrij ving vanaf 1.30 u., bij Urb. Gouden- hoofdt. Start om 2 uur. Om 3 u.: Buitengewone Ringsteking per velo, in de Winnezeele-, Roesbrugge- en Molenstraat; 430 fr. prijzen. Inschrij ving en start om 4 uur stipt, bij Leo pold Christiaen, Winnezeelestr. Prijs uitdeeling bij Urbain Goudenhoofdt. Speciale prijzen voor mededingende dames. Dinsdag namiddag is al wat bee- nen heeft op den Smouthoek Donderdag 3 Oktober: Om 2 uur namiddag, op 't voettoalplein, bij Jul. Durnez: Prachtige Bekermatch, tus schen Versterkt Eendrachtelftal tegen «Rijkswachterselftal Kortrijk». Een prachtbeker wordt geschonken door do gemeentelijke feestcommis sie. De muziekmaatschappij ls van de partij. Om 5 u. zeer stipt: Luister rijke baanbolling in de Poperinge- en OudePoperlngestraat; 535 fr. prijzen.' GROOTE KEUS VAN: SCHRIJFBOEKEN STÜDENTENBOEKEN en allerhande SCHOOLGERIEF aan nieuwe prijzen, bij SANSEN-VANNESTE, (401) Gasthuisstraat 15, Poperinge. MET DE C.V.P. NAAR IEPER Stotsmiïi&ster Dr Fr. Van Ca/awe- laert toomt op Zondag 6 Ootober een rede houden voor de C.V.P. in den Stadsschouwburg te leper. Ongetwij feld zullen talrijibe Poperingenaars de verplaatsing naar leper doen om er dien wijdtaefaaimden redenaar aan het woord te hooren. C.V.P.-ZITDAG Op Vrijdag 4 October houdt Volks- vertègeirwoordiger L. DESCHODT zit dag alhier in de Katholieke Kring, van 9.30 uur tot 11 uur. De belang hebbenden, weitoe hulp of raad wen- schen, gelieven desgevallend alle ver- eischte papieren o£ stukken mede te brengen. SYNDIKALE KAMER VAN HET BOUWVAK Op Zondag 29 September aanstaan de, te 3 uur namiddag, groote alge- me one vergadering voor de leden der Symidikale Kamer van het Bouwvak en aanverwant» vakken. Deze verga dering gaat door in de zaal der Stads- schaal, Gasthuisstraat, te Poperinge. Als spreker zal optreden de Heer Eug. VANSTEENKISTE. Secretaris der Synidikale Kamer van Roeselare. Uw» belangen staan op het spel; wo rekenen op uwe aanwezigheid. HET BESTUUR. g OP ZONDAG 6 OKTOBER 1946 om 10 uur voormiddag, 5 SPREEKT TE IEPER g (n den Stadsschouwburg d» meest befaamde Vlaamsche redenaar S STAATSMINISTER JS Voorzitter der Kamer van Volksvertegenwoordigers SS OVER: I» de Huidige Politieke Toestand en de Gemeenteverkiezingen. FOEGANa VRIJ! g ALLEN ER NAAR TOE! VERLOREN EN GEVONDEN Verloren: kap van regenmantel; vulpen; geldbeugel geld en rarafc- soenzegels; borstspeld; armbanduur- werk. Gevonden: zwarte mans hoed J we- tnel (draalboor)autolamp. •Inl. ten politiebureel.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 4