Laatste Berichten Uit 'tNieuwpoor Uit't Veurnsche PLOEGSTEERT HET WEKELIJKSCH NIEUWS WIJTSCHATE UIT NIEUWPOORT OOSTDUINKERKE GEEN RECHTSTAANDE REIZIGERS MEER BINNEN IN DE TRAMS UIT VEURNE ALVERINGEM LANDBOUWERS 1 NIJVERAARS ^Bladzijde |i PERVIJZE UITMEENEN GELUWE DE PANNE KOKSIJDE MEULEBEKE WINGENE STADEN UIT WERVIK PRACHTIGEN EIGENDOM TE KOOP DE LIJKPLECHTIGHEDEN VAN Z. E. H. JONCKHEERE, DEKEN TE KORTRIJK NOODLANDING VAN ENGELSCH VLIEGTUIG TE KNOKKE Een doode. DE RAMP MET HET SABENA-VLIEGTUIG IN GRIEKENLAND NOG ENKELE NIEUWSJE3 FINANTIEELE VRAAGSTUKKEN Waf is Inflatie, Devaluatie, Deflatie9 Dumping, Clearing DE MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID IN ONS LAND ELKEN AVOND ZAL ER EEN DOODE VALLEN... MERKWAARDIGE STATISTIEK DE VALSCHE BANK BILJETTEN VAN 500 FR, De valschmunters ontdekt te Echternach. ZS September 1946. a—— Burgerstand. Geboorten Pacquet Willy Deramaux José. Overiijdens. Van-devoorde Clau- dlne 21 dagen Lecomte Alfred, 73 jaw wed. v, Calgraaart Emma. Huwelijken. Lame-rand Marcel en Petillon Jeanne, b.v. Ploegsteert. Robaeys Gus tave te W a asten en Jacques Elvire te Ploegsteert, Huwelijksafkondigingen. De- poor ter Gentil be Ploegsteert en Da- ]x>orter Emilienne, Ronse. Cour- sey Henri te Waasten en Renier Mar guerite be Ploegsteert. Heubrecht Armand te Plcegsteert en Duribreux Fernande, Meesen. Onvoorzichtige Wielrijder. De jonge fietser Robert Vangre- velinck reed langs de groote baan op Bizet. Aan een schoolgroep wilde hij zijn kunde toonen en reed met los stuur. Op een gegeven oogenblik deed hij een zwaren val en werd met gebroken linker arm en kneuzingen aan de beenen opgenomen en naar zijn. woning overgebracht. Werkongeval. De grensarbeider Robert Vermin, Armen herstraat, Ploegsteert, werk zaam op de inrichtingen van Mahieu te Armentières liep op zijn werk een dijbreuk op en moest naar het zie kenhuis gevoerd worden. Plechtige begrafenis van burge- gemeester Alfred Lecomte. Dinsdag had onder groote belang stelling de begrafenis plaats van Bur gemeester Alfred Lecomte. Geboren den 29 Mei 1873 bekleedde hij het ambt van burgervader vanaf 1926 tot op heden. Een eerewacht van de brandweer was aan den ingang van hei sterfhuis opgesteld. Na de lange begroeting, had de lichting plaats an der een eerbiedige stilte. De tocht naar cte eeuwige rustplaats werd ge opend door de plaatselijke miuziek- vereeniging, dan volgden de jongens scholen en meisjesscholen, de Oud- strfjdersvereenigingen, de Oud-mili- tairen, al de plaatselijke vereenigin- gen, afgevaardigden van Fransche vereenigmgen, van die politie, doua nen enz. met vaandels en bloemengar ven. De familie van de aflijvige volgde den lijkwagen en daarna talrij ke personaliteiten, Gemeentebestuur, vrienden en kennissen die allen een laatste hulde wilden brengen aan hun diepbetreurden burgemeester. Burgerlijke stand. Huwelijk. Albert Maricou, dag- looner, v. Meesen en Yvonne Bouten, z. b., v. Wijtschate. Geboorte. Vanerhulst Nicole, d. v. René en Rousseau Maria. Huwelijksafkondiging. Robert Van Tomme, vlaswerker, v. Meenen en Julia Paes, z. b., v. Wijtschate. Werkongeval. De grensprbeidster Leona C-ardi- nael, Rijselstraat te Meesen, werk zaam in de inrichtingen La Coton- nière d'Armentièresbracht zich een diepe snijwonde aan de rechter hand toe. St. - Sebastiaansgiide. De Driekleurenschieting. Zondag 1.1. ging de laatste Driekleuren schieting door op staande pers. Er waren 57 deelnemers. De oppervogei werd niet neerge haald, terwijl een dier rijvogels door den pijl van Achiel Rijckebusch, uit Voormezele getroffen werd. De twee kallen werden door Alleweireidt, uit leper en Alleman Jos., uit Wijtschate, neergeschoten. Slechts 10 schutters kwamen in aanmerking met twee kleuren, ter wijl niemand zich de drie kleuren kon toeëigenen. Aan de landbouwers. De landbouwers, die 100 hunner melkleveringsverplichtingen voldaan hebben, gedurende de maand Augus tus, worden verzocht hun zegels voor tafelclie en reuzel af te halen. APOTHEKERSDIENST Op Zondag 29 September: Apotheek De Zeemeeuw Kerkstraat, open var. 10 tot 12 en van 16 tot 18 uur. BURGERSTAND Geboorte. Beschuyt Adriana, d.v. Germain en Decommines Dora. Overiijdens. Vanhove Henri, 69 j., echtg. v. Rathé Melanie. Zoete Freddy, 4 j., z. v. Henri en Geeraert Denise. Decroo Polydore, 76 j., wed. v. Mulaert Rosalie. Huwelijk. Vanremortele Julien, bediende, v. Mannekensvere en Beke Marguerite, z. b., v. Nieuwpoort. Huwelijksafkondigingen. Verhelst Leo. bakker, v. Slijpe en Vermeersch Maria, z. b., v. Nieuwpoort. De- clerck André, handelaar, v. Nieuw poort en Valcke Cecilia, werkster, v. Zandvoorde. CINEMAS Century. Vanaf Vrijdag 27 tot en met Maandag 30 September, ter gelegenheid der kermis: Een reuzen- lachsucces met Charlie Chaplin in Festival Charlie Chaplin Voor al len, aanbevolen. Dinsdag, Woensdag, Donderdag: 1" Film: «Miss Nancy wil trouwen», voor volwassenen; 2» Film: «Trekt het u niet aan voor allen. Nova. Het vervolg van de film Le Capitan»; 2" Episode: «De Rid der des Koningsvoor volwassenen. Actualiteiten en komiek. ST. -MICHIELSKERMIS Programma der Feesten Zaterdag 28 September, om 16 uur, opening; der Tentoonstelling Eigen Arbeid in vrijden tijdin tegen woordigheid van het Stadsbestuur, georganiseerd door de arbeiders van «Litto», in de. bovenzaal van het Stadhuis. De tentoonstelling is toe gankelijk op Zondag, Maandag en Dinsdag, van 9 tot 12 uur en van 14 to: 18 uur. Zondag 29 September: Duivenmaatschappij Eerlijk moet vooruit Prijsvlucht uit Arras, met de medewerking van het Stadsbestuur. Duivenmaatschappij De IJzer- boce Prijsvlucht uit Arras, inge richt met de medewerking van. het Stadsbestuur. Om 10 uur: Voetbalmatch S.V.. Nieuwpoort S. V. Blankenberge, Speciaal. Om 3 uur: Groote Voetbalmatch S.V. Nieuwpoort Herzeeuw, 2* Af- deeling Provinciaal. Maandag 30 September: Om 9 uur: Dienst voor de overleden Parochianen. Om 16 uur: Velokoers voor begin nelingen; 2000 fr. prijzen en 500 fr. premiën. ingericht door De Vrije Wielrijdersmet steun van het Stadsbestuur. Groo.e schieting in het lokaal De Stuyver ingericht door de St.-Se bastiaansgiide, met steun van het Stadsbestuur. Prijskamp in 't Whisten, ingericht door «De Vroolijke Kaarters», met steun van het Stadsbestuur, in het lokaal L'Inondeur Om 18 uur: Concert, uitgevoerd door de Koninklijke Philbarmonie, in de Stadshalle. Dinsdag 1 Oktober: Om 3 uur, in de O. L. Vrouwkerk, Dienst voor de gesneuvelde soldaten en alle gevallenen voor het vader land. gedurende de twee oorlogen. Koningsschieting, ingericht door de St.-Sebastiaansgiide, in het lokaal De Stuyver Om 14.30 uur: Juniorsikoers, inge richt dcor «De Vroolijke Wielrijders», met steun van het Stadsbestuur; 4.000 fr. prijzen en 1.000 fr. premiën. Op Zondag, Maandag, Dinsdag en Zondag 6 Oktober, van 9 tot 12 en van 14 tot 18 uur, tentoonstelling van Kunstschilderijen door Kunst schilder Fryns Emiel, in het lokaal LEspérance gelegen Langestraat. LUISTERRIJK A.C.V.-FEEST Op Zaterdag en Zondag, had er te Nieuwpoort een prachtig A.C.V.-feest plaa:s. De plaatselijke afdeeling vier de de wijding van haar nieuw vaan del en de inschrijving van haar 450° lid. Zaterdagavond, op het voetbal plein. hadden allerhande volksspelen plaats Wedloopen, mastklimmen, zakloopen, enz. Er waren vele deel nemers en alles had veel succes. Dan had er nog een kampvuur plaats dooi de K.A.J. Den Zondag was het de groote dag, gelukkig het weder viel mede en veel volk kwam in de stad toegestroomd. De straten waren wel bevlagd. Na een plechtig lof in de O. L. Vrouw- kerk. met kanselrede van E. P. Ma- rinus en de vlaggewijding, zette de optocht zich in beweging. Veel vlag gen, veel muziek, schoone wagens en veel volk. Na verscheidene straten der stad doortrokken te hebben, werd er op de Groote Markt een openluchtvergadering gehouden. Vele spreekbeurten hadden plaats. Daarna werd op het voetbalplein ee.i prachtig turnfeest uitgevoerd door «De Sporkijnzonen», van Veurne. Bij de V.V.O De laatste 2 Zondagen brachten de Oostduinkerksche voetbalclub geen geluk. De kampioenschappen werden ingezet en »a twee speeldagen werd geen enkel punt geoogst, maar in tegendeel met groote scoor verloren. Weliswaar hadden de rood-witten steeds tegen eerste-klasploegen te spelen, maar toch is 't hoog tijd dat er gewonnen wordt. Mannen, zet u schrap en strijdt met vollen moed' Er dient geoefend en... eerlijk ge wonnen. Supporter. Het Brandweerfeest. Zondag 15 September jd. had op de gemeente, in 't kader der gemeen telijke kermisfeesten, de officieels in huldiging plaats van het prachtige Brandweervaandel. Korten tijd geleden werd dit, op initiatief van den dd. bevelhebber aangekocht, met steun van alle ge- r: centenaren. Te 11 uur was de plechtige ont vangst der Overheden. Waren tegen woordig: de H.H. Burgemeester en raadsleden; de H. Majoor Brand weer-inspecteur Van Hoonacker; de H.H. Bevelhebbers en Officieren van den Westhoek en verschillende be velhebbers van uitgenoodigde korpsen. Na een welkomwoord door den Heer Burgemeester volgde de eerewijn. Dan legden de benoemde onderluitenan ten Cloet Marcel en Dedecker Karei den eed af. De achtbare heeren traden vervol gens buiten, waarop de Hr. Burge meester, vóór het opgestelde korps, het vaandel aan den w.n. bevelheb ber overhandigde. Deze stelde op zijn beurt de vaandrig, korporaal Lahou- ter, aan en met een korte toespraak vroeg hij zijn mannen dit: Gedenkt onze leuze: In nood uit naastenlief de! En tot den vaandrig: «draag dit zoolang uw krachten het toelaten». Daarna volgde een vergadering, on der voorzitterschap van den Hr. Ch. Vincke, bevelhebber van Diksmuide. De dagorde liep over een overzicht van de werking gedurende het ver- loopen jaar. De bond van den West hoek vierde immers zijn éénparig be staan. Op de dorpsplaats vergastte de plaatselijke harmonie ondertusschen de bezoekers met een puik, kort concert, waarvoor onze beste geluk- wenschen. Na 't middagmaal volgde de op tocht door de gemeente. Zestien korp sen defileerden in onberispelijke hou ding voor de overheden. Zeven korp sen hadden hun materiaal bij, om na den optocht, opgeluisterd door twee fanfares, aan den wedstrijd deel te nemen. Een groote volksmassa volgde aan dachtig de uiterst leerzame oefenin gen. 't Volk werd van iedere bewe ging en ieder manceuver op de hoog te gehouden door den Hr. Brand weerbevelhebber van Nieuwpoort, die zich uiterst verdienstelijk maakte vóór de micro. Na de uitvoering der verschillige thema's, volgde de beslissing der jury, de prijsuitreiking en bespreking der gedane werkzaamheden. Deze be spreking gaf vaak aanleiding tot he vige discussie, in alle vriendschappe lijkheid, wat wel 't voornaamste punt van den wedstrijd was. Middelkerke behaalde den 1» prijs; Koksijde 2C; Adinkerke 3"; Veurne 4«; Nieuw- poort-Diksmuide 5". Loo voerde een vrij thema uit en bekwam eveneens een verplaatsings- prijs. Onder de uitgenoodigde korpsen bemerkten we er meerdere uit Mid den- en Zuid-Westviaanderen. Dat getuigt van samenhoorigheid onder de spuitbrigades. Voorwaar, Koekezondag was er eene met veel volk; een prachtig en leer rijk feest besloot de kermis '46. We wenschen 't Brandweerkorps Oostduinkerke en den inrichtenden d'd. Bevelhebber M. doet, opa-echt 't beste en 'n heilvolle toekomst, ons volk ten bate; hun leuze is immers: In nood, uit naastenliefde Nieuwsjcs in 't kort. Da aandacht van de belangheb benden wordt er op gevestigd dat de diensturen van de buurtspoorweg ver anderden. Langs het dorp blijven de zelfde trams in <ji-erast, maar aan Oostduinkerke-Bad is nu slechts om die 40 minuten '11 tram Ook bij ens deed het stormwse-r van verleden week rijn best. Op het dorp hadden vcaral de gemeentege bouwen hot hard te verduren, terwijl aan 't strand de stramdkabieraen het hard te verduren kregen. Meest alle werden óooree«geschud en ver weg geslingerd. Gelukkig was er dien nacht geen hoogtij, anders waren veel strandhuisjes wellicht het zee gat ingetrokken. Da rechtstaande reizigers in die aJ- cteffiragen der rijtuigen zullen slechts bij de laatste afrei-zen toegelaten wor den, zoo luidt een besluit van. den Regent en van den Minister van Ver keerswezen. ZONDAGDIENST Geneesheer: Heer Dr VAN BECKE, Daniël de Haeraelaan. Apotheker: Heer KINGET D., Markt, BURGERSTAND Geboorten. Ducouran Myrlam, d. v. Andiré en Hcugheba-ert Blanche, Pannekalsijde. Lemahieu Paul, z. v. Daniël en Ftarizoone Margaireta, Nieuwpoartfceiweg. Pi-stars Jan, z. v. Florimonid en Impenis Cecilia, De Panne. Wuestanbargs Paul, z. v. Emile en Vamderbeke Yolandie, Kok sijde. Aerts Patrick, z. v. Lucien en Vermertgoh Juliette, Gent. Huwelijken. Caltaw-aert Juliuis, landbouwer te Hooglede, met Mae- cksibenghe Bmima, landbouwster te Veurne. Bourgn-ignoni Guy, bsdien de te Jebte, met Breynaert Simonna, naaister te Veurne. Huwelijksafkondigingen. Denwel Marcel, schipper te Veurne,- met Al- bre-oht Madeleine te Werken. Mer- ltevede Ernest, autagefeider, met De- jaraghe Marie-iLc>uise, beiden -te Veur ne. Staeten Juliaam, plafon-eerder, met Deimoldier Maria, leurster, beiden te Veurne. DE TWEE MICHELS KOMEN Op 29 September 1946 Cabaret avond in de zaal van den Christen Volksbond, gegeven door 't gezelschap de Twee Michel'svan Torhout. Z# zijn sedert jaren niet meer te Veume geweest; profiteert dus van hun optreden. Laatstleden waren ze nog te Koksijde en oogstten er een overgroot succes. Vanaf 22 September kaarten te be komen in de café der Volksbond, (Sporkrljnstraat). DAVIDSFONDS Ieder die uit deze mededealinig zal vernamen dat Davidisfamdis-Veurne de reeks van rijn Winitervoarda-achten inzelt met een spreekbeurt van Eew. Pater Marques, van Scheut, die oneer dian 15 jaar op de Pbiiippijiraen als missionaris verbleef en er den oorlog tussohen de Amerikanen en die Ja panners 'beleefde, gevangen gezet werd door de Jappen en in den weerstand tegen den loozm J-ap wericza-am was, diie zal op Donderdagavond 3 Octo ber, te 1900 uur, een plaats komen bezetten in de zaal St Jozef, Sparkyn- sbraat, Veume. Het Davidsfondsbe- rtuur noodigt nog eens al rijn trouwe leden dringend uit en behoudt hun een goede plaats voor tegen don la gen ingangsprijis van 5 fr. per per soon die zijn lid&a-art '46 vertoont, of 10 fr. voor 3 leden van hetzelfde Davidsfcrudfsgezin. Niet-leden kunnen toegelaten worden tegen den prijs van 10 fr. Doch waarom zouden ze zich niet vooraf laten inschrijven bij den Heer Pauweis, secretaris? Er zal ook onder de aanwezigen een prach tige verrassing worden verloot. Komt allen luisteren naar de uiteenzetting van bet gansche Winterprcgiraimma en igij zult lid werden van die schoo ns, christelijke en Vlaanrische cui- tuui-v-ereeni-ging Davidisfcnds. FEESTZAAL ROELAND Pannestraat. Op Zondag 6 Oktober 1946, om 19.30 uur, prachtige tooneelavond, ge- gegeven door het goed gekende en beroemde G-eaelsohap Gerartfino's uit Rumbeke, met als hoofdnummers: De Stomme Muzikanten Het nieuwe Dienstmeisje 4 Uren schaterlachen 1 Gezien het groot succesBespreekt van nu af uw genummerde plaatsen bij Pouchele Maurice, Vaartstraat 5, Veurne; telefoon 161. GROOTE BOKSGALA Op -Zondag 29 September, te 19 u., gTOote opentaigismeeting, onder de re glementen K. B. B. B., ingericht door V. B.C., in da zaal Roeland Hoofdkamp, 8x3 main. - 5 ome.: Leonijs (Knafcke), 62 kgr., tegen Mars (Veurne). 2» Beroepskamps, 8x3 min. - 6 anc.: Hamnieuse (La Louwière), 73 kgir., te gen Dufoar (Veurne). 3» Beroepskaimp, 8x3 min. - 6 anc. Heyen (La Lativière) tegen Calemijn (Veurne. Liefhebbers: Daroare (Knokke)50 kgr., tegen Dicky (Veume)Regor (Knokike)57 kgf., begem "Ward (Veur ne); Lahousse (Brugge), 60 kgr., tegen Deckers (Veuinne)Labaere Brugge), 73 kgr., tegen Boels (V.). Kaarten te bekomen in de gewone lokalen. BIJ DE HAARKAPPERS Zondag 1.1. hadden we te Brugge onze Nationale Wedstrijd voor Hee ren- en Dameskapsels. De beste haarkappers van gansch het land waren er vertegenwoordigd. Een Verunaar wist in den wedstrijd voor Heeren 7/10 der punten te be komen, wat belooft! Proficiat Valère, voor uwen durf en uw resultaat. Voor de Dames-Coiffure behaalde de leeraar van onzen studiekring van Veume, de Heer Rukelbusch, uit Brugge, den Eereprijs. Zoo kaapte hij twee bekers, medaillie en een mooie geldprijs weg. Langs dezen weg bieden wij onzen Professor onze welgemeende wenschen aan, alsook aan zijne vrouw, die met zooveel gratie het kunstwerk van haar man wist te difileeren! Lang leve onze ProfessorLang leve onze studiekring. De Voorzitter. PAS OP VOOR UW RIJWIELEN! Zaterdag laatst werd er uit het kerkportaal, op de Appelmarkt, een velo gestolen van J. C., uit Veurne. De dief moet wel vooruitziende ge weest zijn om binst de weinige minuten dat de eigenaar in de kerk verbleef er van onder te muizen met het rijwiel. ZEER BELANGRIJK VOOR ALLE LANDBOUWERS Veel boeirenizoraera waren, gedurende de bezettingsjaren in de onmognlijk- Isïid een goede lamdibouiwsohool be vol gen. Landbouwers, <iit verlies -kan in gehaald worden: e-r wordt te Veurne een lagere landlbouwavcnidschool in- geriohii. Zij begint op Maandag 14 Ok tober, te 7 uur. Indien uw aoneni nog geen landbouwschool volgden, zendt ze er hieen, rij zullen er veel nieuws leeren; volgden ze reeds een land bouwschool zendt ze er toch naarltee, het zal voor hen een -goede herhaling zijn. Voor alle inlichtingen wendt U tot K. Demam, Astridlaan 32, te Veume. „Wacht ni:t kot de laatste dag want dan is het misschien, te laait, sóhirijft onmiddellijk in. BIJ DE SPORKIJNZONEN Allo Jongens en jonge mannen, ze hebben te Nieuwpoort nogal staan kijken naar uw prachtwerk. Voor eerst onder den optocht doorheen Nieuwpoort hebt ge opzien en bewon dering geoogst, zoo kranig op stap, in uw mooi uniform. Onder de kundige leiding van uw chefs hebt ge zeker mooi werk ver richt op 't voetbalplein en op de Markt en het ontbrak niet aan pu bliek hé? De Nieuwpoortnaren waren heel zeker curieus een keer een turn feest in eigen stad mee te leven. He- wel gij hebt geen enkel van hen ont goocheld. Met uw fijne balletten, stokoefeningen, Zweedsche oefenin gen, acrobatie, oefeningen op de toe stellen, veeiroefentnig em. pyramiden hebt ge ve-lem veiiba-asd. En ge hebt de menschen van Nieuwpoort doen hunkeren naar een eigen turnbond. Voorwaar, de gilde der Sporkijn zonen kent hoogen bloei. Met goeden moed en taaien wil vooruit nu naar uw winterfeest in uw zaal... en, t zal er niet aan publiek ontbreken. Ge hebt meer dan een naam, ge hebt daden; uw prestaties 1 Ook nog een woord van lof voocr do muzikanten van de Koninklijke Veurnsche Fan fare, die uw feest hielpen opluisteren. VERLOREN VOORWERPEN Een peimdmes, Iterug te beko men. op hét politietouneel. Een hcund'taech, bevattende be langrijke papieren, die vinder woendt vriendielijk verzocht terug te brengen op hot poliitiebureel. Kermisonge vallen. Gedurende de Kermisweek werd op de Dorpplaats het 3-jarig zoontje van J. Coutereel aangereden dooi den auto van wed. Delva. Het kind dat bij den paardenmolen was, zag opeens rijn vader aan de overzijde van, de straat en wilde naar hem toe. Gelukkig was de aanrijding niet erg en bekwam het kind maar lichte kneuzingen. Op Koekezondag, zoo stond op 't programma Gymkana met moto's. Het feest, voor velen iets nieuws, had veel volk naar de Dorpplaats gelokt. Doch moto's zijn gevaarlijke tuigen! Een paar toeschouwers moesten dan ook hun nieuwsgierigheid duur be talen. Vr. C. Decocfc werd door een der mededingers aangereden en ten gronde geworpen, zoo geweldig dat de tanden haar uit den mond geslagen, werden, ('t Was maar een valsoh ge bit!) Ook G. Decorte, die te dicht bij -kwam moest naar huis met een, ge scheurd beste kleedje 1 Kermissen kost, hé! Gesnapt. Men zegt dat er hier en daar nog al k-ortendrank geschonken werd met de Kermisdagen. Politie en gendar men schijnen niets beimerikt te heb ben, doch wijsneuzen schijnen te we ten dat de bedienden der accynaen toch gekomen rijn met hun boekje en dat ze er wat opgeschreven heb ben! Is 't waar? Gouden Bruiloft. De echtelingen Auguste Costeno- bl-e-Coutereel vierden op Kermisdins- dag de 50» verjaring van hun trouw feest. 's Morgens was het paartje reeds vroeg uit de veren om dien heu- gelijken dag in te zetten met Biecht en H. Communie. Dat is schoon! Te 10 u. waren ze opnieuw in de Kerk, vergezeld van hun kinderen, kleinkinderen en familieleden, om de plechtige dankmis bij te wonen. In t Koor werden de oudjes op zachte knielbanken en zotets neergezet, 't Zal er wel wat plechtiger aan toegegaan hebben dan voor 50 jaar. Na 't Evan gelie bood ZE.H. Pastoor de jubila rissen de gelukwenschen der geeste lijkheid aan, en richtte een passend woord tot de familieleden. De HiH. van Gemeentebestuur hadden er aan gehouden de jubbelmis bij te wo nen, doch, jammer genoeg, veel te weinig darpsgen-ooten. Na de Kerkelijke Plechtigheid trok ken de gevierden, geladen aan hun bloemtuilen-, gevolgd door de familie leden, stoetgewijze naar het gemeen tehuis, waar ze plechtig ontvangen werden. De plassende regen zal wel de oor zaak geweest rijn dat de huizen niet bevlagd waren! De dag werd verder feestelijk in familiekring doorgebracht. Gusten, ad mui-tos anaos! Nog vele jaren, Gusta! U kun* met alle vertrouwen, uwe aankoopen en heratdlingiem. van: Landibauwtraktoren, allerhande Laixl- bouwmachieniein en benoodigdh-ed-m, Wasohmaohienen, Stoven, Electrtsdhe Motoren, Pikfoindgaren, Riemen, Oiiën en Vetten,, Bliksemafleiders, Afspan- ningsdraad, "Waterleidingen; Specia liteit van Lood- en Binkibewerking; - Autogeenlaissohen, U wenden bij: E. VIERSTRAETE -DESMADRYL, Gediplomeerd Werktuigkundige Dorpplaats 89, IZENBERGE. Alle werken warden uitgevoerd door gediplomeerde vakmannen en aan de voordeeügiste prijzen. (759) dekle van 114 verwezenlijkte. De bil jartclub Carambolzal in den loop van den komenden winter matchen spelen tegen Do Panne en Oostduin kerke. Duivenliefhebbers. Op Zondag 3 Noyember a.s., Is er in de Franco Beigebij Engel Butseraen, Noordstraat, een buiten gewone en ophefmakende verkooping van 37 Jonge reis- en kweekduiven van 1946, van de beste liefhebbers van Koksijde en omliggende. Deze verkoop is ten voordeele van de lo kale Oudstrijdersbond 1914-18 en voor de -kas van weduwen en Weezen, en zal geschieden door het ambt van den deurwaarder Ghyselen, uit Veurne. De duiven zullen tentoongesteld wor den vanaf 9 uur, den dag der ver kooping. Deze duiven mogen in volle vertrouwen o verge wend worden. Schietpartij. In den loop van verleden week be merkten op dienst zijnde rijkswach ters twee ontsnapte Duitsche krijgs gevangenen. Toen de rijkswachters er wilden op aftrekken, verstonden die heerschappen het zoo niet en ont haalden de mannen van de wet op vuurschoten. Deze lieten zich dit na tuurlijk niet wélgevallen en beant woordden het vuur. De Duitschers wistten echter in het struikgewas te ontsnappen. Een paar dagen later vernamen we dan, dat er werd Inge broken in een villa op dezelfde wijfc, terwijl de bewoner op reis was. Een wapen en twee burgerkostumen van dezen heer zouden verdwenen en twee Duitsche soldatenuniformen zou den er gevonden zijn. Wat heel waar schijnlijk 'beteekent dat de ontsnap te Duitschers zich daar in burger- kieedlj gestoken hebben. Deze lezing van het geval geven we echter onder voorbehoud. Inhuldiging. Op de wijk St.-ïdesbaldus werd Zondag 15 September 1.1. een open bare hulde gebracht aan de politieke gevangenen van deze wijk, die hun leven lieten ln de Duitsche concen tratiekampen. Te dezer gelegenheid werden drie straatnamen veranderd en werd hun de naam van een van de politieke gevangenen gegeven. Volgende straatnamen werden inge huldigd: de Majoor -D'Hoogestraat, Henri Christiaenstraat en Marcel De- marrstraat. Voor de landbouwers. De landbouwers en veehouders ge lieven goede nota te nemen dat er vanaf toekomende week terug re gelmatig eiken Zaterdagvoormiddag zibdag zal gehouden worden in het gemeentehuis door den pl-aatselijkerr secretaris der Oogstdiensten. De landbouwers worden hierbij verwittigd dat geen enkele aanvraag meer zal aanvaard worden door de Inspectiediensten die na 25 Septem ber zou ingediend worden. Bevoorrading. In de toe&omst zal bij de ze geluitreiking onderscheid gemaakt worden tusschen gewone en buiten gewone verbruikers. Cr..:..- de bui ten-gewone verbruikers v, o.dsn gerang schikt: al de melkveehc iters, al de peosoneni diie voorafr.'iniaaa heb ben van graan, alsmede dezen die een huisslachting hebben. De buiten gewone verbruikers zullen hun zegels ontvangen in het begin der periode. De overigen op een dag die later zal vastgesteld, worden. BURGERSTAND Geboorten. Eeauprez Anna, MoeskroetnSbr. Matten Michel, Moeskroenstr. Lateur MichelWijn- berghoek, te Wevelgam.Remmery Francine, Geluwe. Devold-ere Mi- chèle, te Moeskroen. Vanfleteren Odette, Zandiputstr. B-eels Eliane, Rekkem. Dupcnt Gilbert, Bleeke- rijvestingstr. Bouten Jenny, Cas- terstar., Rekkem. Breughe Anna, Meemenstr., Mcorseie. Verlinde Magloire, Led-egemstraat. Devos Ron- ny, Casterstr. Rekkem. Huwelijksafkondigingen. Ver- banck Albert, metaalbewerker en Nol- let Yvonme, naaister. Cousin Re- naat, beenhouwer en Dewaegenaer-e Isabelle, beenhouwerin. Becquart Marcel, planter en Lermine Blanche, z. b. Raves chot Antoin-e, notaris en Vanhaute Lilians, z. b. Degryse Albert, landbouwer en Pype Anna, Wahissbr. Vandermeeren Polydore, wever en Mathys Germaine. Huwelijken. Veekens Leon en Noliet Elza, fbw. Debels André, been houwer en Vandenaibeele Sim arana, z. 'b. Van Raeperibusch Hector, smid ein Lefevre Germaine, naaister. Berque Joseph, brievenbesteller en Lehoucq Odette, z. b. Overiijdens. Desmet Elisa, 71 J„ Volkslaan. Dombrecht André, 40 jaar., Nieuwste. Vand-enbussche Martha, 47 j., Guido-Geziellelaan. Wangereez Jules, Aravairag, Henegou wen. VAN ALLES WAT Auto tegen naphte-pomp. Bij -het uiterst rechts zwenken om een botsing met een aanhollende auto te vermijden kwam de welgekende au-to- skooter-eigenaar SyJ. Boesuwé met rijn auto tegen een naphte-pomp te recht in de Rijselstraat. Botsingen. Motorijder Lesage kwam bij het uitrijden der Leopold- straat in botsing met den tram. Het was niet erg. Een legerauto botste in de Moaskros-nistra at op dien autobus van Hr Tybergeln. De autobus werd erg beschadigd. Vechtpartij. Drie verbruikers ge raakten in de Continentalin ru zie en na binnen 't een en 't ander stukgeslagen te hebben deden ze op straat voort. Zoo werd Denolf tot Roeselare aan hoofd en hand. ge kwetst; Engels, ook uit Roeselare aan het oog en Pennlnck van, Waasten aan belde handen. Politie was er van doen om de orde te herstellen. Smokkelwaar aangeslagen. 50 m. wollen stoffen, tapijten en zijden voorwerpen weiden aan de grens af genomen van een franscman die er mee poogde Frankrijk binnen te ge raken. Een zware boete zal nog volgen. Diefstallen. Uit een friture werd een electriscbe frite-machien, een mo tor, zilveren schalen, messen en wol len dekens gestolen. Bij hr-Verpcort in de Rijsel straat werden stoffen, en 'bij hr Ser i-oen in de Ieperstraa-t werden aller lei voorwerpen gestolen. De zaak lijk te uit, en een 15-jarig dienstmeisje uit Geluwe werd ervan schuldig be vonden. Ook de moeder zal terecht staan voor heling. Van aanklager... tot betichte. H. M. kwam klacht indienen tegen T. D. wegens diefstal van een kos- tum. Maar 't onderzoek wees uit dat H. M. zelf schuldig was wegens rij wieldiefstallen, van geld en juweelen ten nadeele van M. D. HM. werd in 't nauw gedreven en moest tenslotte bekennen. Tooneelgilde Onder Ons Op Zondag en Maandag 6 en 7 Ok tober a.s., t-e 17 en 19 uur, in die Feestzaal Allans Dessein, Koelstraat, opening van 'het tooneelseizoen '46-47 mist de opvoering van VTVE L'EM- PEREUR» (Leve de Keizer), klucht- spsl in 3 bedrijven door Mar. Jans- aeras en Gerard, Nieten. Prijzen der plaatsen: 1» Rang: 15 frank; 2' Rang: 10 frank. Kaar ten zijn te verkrijgen op het Secre tariaat der ToomEelgilde, vanaf Maan dag a.s., te 14 uur. Met deze plezierige klucht zet die Tooneelgikie Onder Ons het sei zoen in. De opvoering er van zal ge weldig op de... lachspieren weMc-en. Verder heeft de Toaneelgilde voor dit seizoen op -haar programma: Gelijk ook wij vergeven», toon-selspel in 3 bedr.; De Lareley», drama in 3 be drijven; De Wonderdokter», blij- spsi in 3 bedrijven. Daa-rtusschen komt Het Nieuw Nederkundsch Tocoeel» uit Gerat een paar opvoeringen geven. Een kunst vol en aangenaam tooneelaeiaoen in het verschiet !l Toaneeiliefhebber3 ...houdt de da tums der opvoeringen vrij en zorgt in tijds voor uiw kaarten. Aldus be zorgt ge U een verzettelijke avond en steunt ge ons in ons streven tot cul tureels verheffing van ons volk. Tramontsporing. Nopens de tramontsporirag bij het binnenkomen van De Panne, verne men we thans dat een inwoner- uit Oostende den arm brak op twee plaatsen. Brand. Zondagavond rond 18 uur ontstond een brand ln het fatkraampje slaan de op de Marktplaats. De brandweer was spoedig ter plaatse doch men moest niet meer blusschen gezien het -kraampje reeds bijna afgebrand was. Het kraam werd totaal vernield en de uitbater ervan liep enkels lichte brandwonden op. Burgerstand. Augustus-September Huwelijken. Ryokebosch Julien en Marietta Deberdt; Julien Thieren en Rita Vinoent; Joncfcheere Jan en Jeanne Declerck; Pierra Haecaers en Clara Froim-ont; Gustaaf Calcoem en Arana Seynaeve; Varaderhaaghe Jan en Yvomne Everaert; Jules Duyck en Denise Vanbillemont; Henrl Kevens en Paula Turf; Roger Cllncfcemalie en Agir.es Strobbe. Huwelijksbeloften. Charles De- souter en Estelle Blomrne. Achiel Rys en Juliette Dewitte. André Dewltte en Georgette Skeveneels. Maurits Cc-ppUlie en Germaine Lust. André Gakia en Leende Oalcoen. Achiel Htemnebel en Angèle Bouw. Sterfgevallen. Georges Ooute- reel, z.v. Marcel en Yvonne Van Gre- vcliragen. Darrny Houcq-uet, Z. v. Hilaire en Allee Regtoure. August Traversier, echt. Van Hólène Van billemont. Bij onze liefhebbers van honden. Eenige hondenllefhebbers uit Kok sijde gingen Zondag 11. naar Helt om er met hun hond mede te dingen aan een hondenprijskamp. De honden "presteerden echter maar matig. De Motoclub. Verleden week had ira het lokaal dei- motoclub bij Jules Houzé, café Petit j>, een algemeens vergadering plaats. Talrijke punten wei-den be sproken. Momenteel beschikt deze club over 46 leden. Biljart match. Onder groote belangstelling van biljartliefhebbcrs had verleden Zon dag bij Urbain Steen een biljartwed strijd plaats tusschen hh. Frans Gll- neur en Jean Laperre (kampioen van de prov. Luik)Er werd gespeeld over 1000 punten. Het was h. Glineur die deze mooie partij won en een gemid- Auto op boom. Een taxivoerder uit Brugge reed 'tusschen Dinsdag en Woensdagnacht op een boom langs de linkerkant der baan naar Ingelmunster, richting Meuletoeke. De auto werd igedrukt en een inzittende word door glas scherven erg gewond. Werkongeval. Bij het stilhouden van het land werk Met Gust. Verseh. zich van, den schelf glijden, maar kwam op een rechtstaand-en vork terecht. Hij diende naar het ziekenhuis te Tielt overgebracht te worden. Verkeersongeval. Een inwoner uit Gi'ts, met vrouw en kindje op zijn moto, gleed bij het rijden uit, zoodat zijn vrouw en kind met geweld cp den grond gesmakt werden. Belde dienden naar de kli niek vr.n Roeselare te worden over gebracht. Fietsdieven. Ira de Pittemsbraat wend een fleits gestolen... die naderhand zonder voorwiel teruggevonden weid. Van het C.VJP.-front. Op de laatste algemeene vergade ring van Zondag 15 September, werd speciaal gesproken over de C. V. P. voor Vrouwen. Ook de vrouwen, en niet het minst de moeders, zulten voortaan een beslissende ro.l te spelen hebben in het partijleven. Dit onder werp werd meesterlijk behandeld door de bekwame Mej. Vertongben, hoofd van het Vrouwensecretariaat der C.V.P. Te Wingene weet men van «aanpakken» en er werd dan ook zonder uitstel beslist, drie vrouwen in het plaatselijk bestuur der C.V.P. op te nemen. Het zijn de Juffers Madeleine Huys, Germaine Bouckaert en Julia Ooucke, de secretaresse der vrouwelijke vertakking. We zien be- geerig uit naar verder nieuws van het C.V.P.-fromt! Burgerstand van 17 tot 24 Sept. 1946. Geboorten,. Bouttelisier Jean- Pierre, z. v. Marcel en Lowie Mar thia. Brackez Roland, z. v. Maurice cn Dessodt Godclieve. Huwelijiksafkoiradiigiimigen. Vande candelaere Gerard, lanc8>ouwer te Poel'kapelte met Perneel Martha, land bouwster te ötaden. Breyne An dré, antogotelder, te Westroozebeke met Biilieb Dora, a. b. te Staden. Berichten \ym den Bcvoorradingsdicnsi. Rantsy%ic«rin g Kolen. Een hoa- veelbeaddtolaa wordt toegekend voor den huisbrand, voor de twee maan den, October en November, volgens hst aantal gezinsloden, tegen de stron ken 1 en 2, losgemaakt van de on langs nieuwe kolenkaart, deel in 't be zit van den verbruiker. Voor gezin nen van 1 tot 3 personen: 400 Kgr.; 4 tot 6 personen: 500 Kgr.; 7 tot 9 personen; 600 Kgr.; 10 tot 12 perso nen: 700 Kgr. Aardappelcontracten. De leve ring van aardapeten voor contracten mag geschieden tusschen 1 October em 1 December 1946. Werkgevers. De inventarissen der bijzegels «Y» dienen voorgelegd op den Bevoorxadingsdienst, ten laatste op 3 October e.k. samen met die niet verbruikte zegels Y Kolen aan zieken. De getuig schriften van zieke, dienen binnen de drie dagen aan den Bevoorradings- dienst voorgelegd, op straf van on geldigheid. BURGERLIJKE STAND Geboorten. Samyn Edith, d. V. Eugene en Baelen Maria. Talllieu Antoon, z. v. Victor en Vandepitte Maria. Tryssesoone Yves, z. v. Al- bert en Maerten Raymonde. Fat- tijn Bernard, z. v. Julien en Fastré Justa. Lewille Guido, z. v. Albert en Dahle Frieda. Overiijdens. Vervisch Hélène, 53 J., huisvrouw, wed. v. Demuysere Emile. Taiilieu Antoon, jongkind, z. v. Victor en Vandepitte Maria. Huwelijksafkondigingen. De- beuf André, kolenhandelaar, v. Wer- vik en Hugo Jeanne, plooister v. Wer- vik (Zuid). Uyttenhove Raymond, wed. v. Bonduelle Marie en Bon- dueila Gabrielle, to. v. Wervik. Hollebeke Jules, aardewerker en Ghesquiere Simonne, dienstmeid, b. v. Wervik. Descamps Henri, auto voerder, v. Wervik en Desreumaux Simonne, z. b., v. Beselare. De- croix Leon, pasteibakker, v. Wervik en Hemerick Ivonne, fabriekwerk ster, v. Geluwe. latmai Studie van den Notaris ANDRE MAST to GENT. UIT TER HAND TE KOOP De Krudskjalsljtte bij GISTEL, groote baan Oostende-Tarihout en Bruggo-Veume, goed geschikt voor alilie groothandel, garage, nijverheid of bouwgrond, groei; 68 aren. Zich wenden: Notaris MAST, Gent. Telefoon 507.30. (811) gJattoerggwrlef: too® met nikkeien preqpoarap, buff et met spiegels, gla zen, tafels, stoeien, stoof, baraken, plongeurs, regulateur. Bij Wed. Cas- teieyn, Veurmastr. 64, Popertage. (813) Donderdag heeft Kortrijk aan Z. E. H. Jonckeere, Deken der stad, om het leven gekomen bij auto-onge val, een plechtige uitvaart bezorgd. De zieledienst werd opgedragen door Z.E.H. Kanunnik Mahieu, Vicaris- Generaal van het Bisdom. De kerk was te klein om de duizenden ge- loovigen te bevatten die ten offer gang wilden gaan. De absouten wer den gezongen door Z. Exc. Mgr La- miroy, Bisschop van Brugge, zelf. Een Britsch vliegtuig dat uit Mi laan kwaim, geladen met versohe vruchten maar waarop ook een Noorsoh industrieel, Hr Thus, had plaats genomen, moest in den nacht van Woensdag op Donderdag j-1. En geland bereiken. Rand 1 uur in dien nacht 'boven het kanaal, kon de ra- diiografist onmogelijk een telegrafi sche verbinding bekomen, waarschijn lijk tengevolge atmosferische storin)- gen. Het toestel vloog meer dan ander half uur boven zee, tot de piloot de Belgische kust opmerkte; hij meende dat het Engeland was. Hij besloot te landen en streek neer op het strand te Knokke, dit op het oogen blik dat de zeetij juist het hoogst was. Bij de landing verdween het vliegtuig eerst in de golven en kwam dan tegen een golfbreker terecht. De Hr Huss, die in het onderste gedeelte van de romp zat, verdronk, De bemanning kon al zwemmend® het strand bereiken. Het vliegtuig Is volledig vernield. Ter laateber ure werd gemeld dia<1 er in totaal 10 slachtoffers kamden, worden vereenzelvigd waaronder dl® van 5 lieden der bemanning. De ge ïdentificeerde lijken werden im af. zamderiijke graven tar aard» besteld^ de andere ln een. massagraf. Er wer den raochitana 22 witte kruisen en vier Davidsterren aangebracht. Omtrent Heer Desohuyffeleer ook worden 'gemeld dat rijn toe goen onrust meier baart en daifc denkelijk Maandag naar New-Yo zal worden vervoerd. Aan MMstaf Troctet zou hij het meest volledig® relaas over die vliegtuigramp hebben gegeven. In het vliegtuig dait "Woensdag bo ven die plaats des öhhieils toerde wer4 opv-oiganlijk een katholieken, een pro- testanlischen en een Joodschen ziel-Q- dienst voor de gestorvenen opgedra gen. De terugkeer van den Koning van Griekenland wordt voor dezen Zaterji dag 28 September verwacht. Uitga* breide politiemaatregelen werden gêi troffen om Incidenten te vermijden, Te Lichtervelde werd, tijdens beroepsrennerskoers, zekere ArthU Gruwaert door een brouwersauto vat en zeer zwaar gewond. Te Ardooie werd een 4-jarU[ kindje het hoofd gepletterd ondsl een zwaren vrachtauto. omhoog loopen en zijn loon m&Af gedeeltelijk de verhooging der goto dereraprijzen, enz. volgt. INFLATIE Wanneer een Regeerirag zich in moeilijke financieele omstandigheden bevindt, kan zij ofwel de tering naar nering stellen, en de uitgaven vermin deren, ofwel de belastingen verhoo- gen, ofwel tot leeningein overgaan, ofwel nog haar toevlucht nemen tot een vierde middel: het ongebreideld uitgeven van bankbriefjes of van schatkistbriefjes, waarvoor dan na tuurlijk geen honderd ten honderd dekking bestaat. De waarde der munt vermindert dan geleidelijk in een meer of min snel tempo. Dat noemt men Inflatie. Er bestaat nog een an dere vorm van inflatie, t. w. het toe kennen van ruime bankkredieten, welke niet noodzakelijkerwijze aan leiding geven tot een ruime vermeer dering van de in omloop zijnde bank briefjes. Inflatie leidt noodzakelijkerwijze tot de totale ontwaarding der munt, tot hare vernietiging, zooals men des tijds in Duitschlarad heeft beleefd en nu onlangs in Hongarije, tenzij men er op een gegeven oogenblik een ein de aan stelt en de passende maatre gelen treft om haar op een lager peil eera nieuwe stabiele waarde te geven. Zulke stabilisatie werd in ons land in 1926 •verwezenlijkt. DEVALUATIE Het gebeurt echter ook dat de Re geeringen zich in moeilijkheden be vinden en niet tot één der vier hier boven vermelde maatregelen willen overgaan. Dan staat er hun eera vijf de middel ter beschikking. Zonder vooraf aan inflatie te doen, beslissen rij dat de waarde van de munt met zooveel ten honderd verlaagd wordt, met andere woorden dat het bank briefje Wat voordien bij voorbeeld 10 gram goud vertegenwoordigde, er nog slechts 7 waard; zal zijn. Die valschmuraterij noemt men Devalua tie. In 193'6 hebben wij er ook zulk een beleefd in België. DEFLATIE Inflatie beteekent, zooals wij hier boven zagen, het opblazen van het betaalmiddel. Deflatie is de naam die gegeven werd aan de tegenovergestel de operatie. ZIJ bestaat hierin dat door het schaarscher maken van het betaalmiddel, bij middel van vernau wing van het krediet en. van verla ging der loonen, getracht wordt de koopkracht der munt te verhoogen, of zoo men verkiest, de prijzen der voortgebrachte goederen te verlagen. Hoe gezond de operatie op zichzelf kan- zijn, zal zij niet gemakkelijk de Instemming der massa genieten. Het zal nimmer gemakkelijk vallen aan één die twintigduizend frank verdient, te doen aanvaarden dat zijn loon op 18.000 frank wordt teruggebracht, in dien hij in werkelijkheid met die 18.000 frank verder komt dan met rijn 20.000 frank. Hij zal veel min tegenstribbelen wanneer de prijzen De cijfers over het eerste dienstjaar De Rijksdienst voor Maatschappe lijke Zekerheid heeft het verslag neergelegd over zijn eerste bestaans jaar, namelijk het dienstjaar 1945. Er blijkt uit het verslag, dat, tij dens dit jaar voor de pensioenen 2773 millioen werd gestort. De rente van den ouden gehuwden werkman kon aanvankelijk gebracht worden op 10.000 fr., daarna op 12.000 fr. en ten slotte op 14.400 fr. in 1946. De vergoeding van die wegens ziekte- verloren dagen beloopt 420 millioen voor 1945, terwijl de betaling der zor gen van arts en apotheker nog 580 millioen kostte. De inkomsten van de verzekering tegen ziekte en invalidi teit bedroegen 1.868 millioen, waarbij de toelagen van den Siaa-t, zijnde 260 millioen, dienen gevoegd. De steun aan de werklooaen weird gedeeltelijk door den Staat bekostigd, terwijl het Rijksfonds 609 millioen aan steun uitbetaalde. Het verlsag laat voorzien dat voor 1946 de stortingen van den Rijks dienst zullen volstaan om den last van den werkloozensteun, zooniet volledig, dan toch grootendeels te dekken. De kindertoeslagen, samen met de geboortepremies en de aanverwante tusschenkomsten, zooals het onder brengen van kinderen ln koloniën en sanatoria, hebben 1500 millioen op geslorpt ln 1945, terwijl de ontvang-' sten 2150 millioen bedroegen. Het Jaarlljksch verlof heefifc het voorwerp uitgemaakt van een voor- loopig regime, waardoor het mogelijk gemaakt werd de ln 1945 geïnde 582 millioen uit te keeren als verlofgeld in 1946. Alles samen bedroeg het totaal in komen aan bijdragen voor Sociale Veiligheid ln 1946, 8015 millioen frank, op een totaal aan bezoldigingen van werklieden en bedienden van 33.600 millioen. Do kosten van de Rijksdienst heb ben geen 2 14 per duizend der verhan delde fondsen overschreden. DUMPING Het Eragelsch woord «dump» bto teekerat zooveel als stort en wat d-oo® dumping verstaan wordt, is dus het naar den stort voeren van den afa val. i- Aan dumping werd reeds vóór deflt eesten oorlog gedaan, b.v. door d® Amerikaansche automobielnijverhetdj die om haren kostprijs te veriage® hare productie tot een maximum op« schroefde. In de Vereenigde Stated zelf vond zaj een uitgebreide marks' maar -het gebeurde dat de aldus op* geschroefde productie er toch niét geheel kon geplaatst worden. He® overschat, die afval dus, werd aan an* dere landen verkocht tegen den pilj® die er te -bekomen was, terwijl in dé Vereenigde Staten de prijzen hooget ■gehouden werden. Wij gaan hier rad niet bespreken of die politiek goed of slecht Is, zelfs voor het land da® aan dumping doet. Dat rij noodlottig zijn kan voor de nijverheid der klei ne landen, spreekt vanzelf. In de krisisjaren na den oorlog '14- '18 heeft deze handelspractijk een zeer groote uitbreiding genomen, bijzon der sedert sommige regeeringen doof middel van uitvoerpresniën de dum ping in de hand werken. Voor onze land- era tuinbouw de Nederlandsche dumpingspolit waarbij de uitvoer van melk, groenten, fruit, enz. gesutost werd, een noodlottigen invloed gei CLEARING Reeds sedert geruimen tijd haddeto de groote Londensche bandoen eea stelsel uitgedacht, dat hun toeliet hua onderlinge betalingen met een mini mum van speciën te regelen. A3® dagen, op een bepaald uur, werd e«a vergadering gehouden, waarop tede re Bank de cheques era de wissel» overhandigde welke zij in him bezit hadden, de optellingen waren erbij gevoegd en het verschil werd ver klaard, hetzij door een check, hetzij door een eenvoudig tegoed schrijven. Dit stelsel verspreidde zich later dé wereld door en is er thans geen han delsplaats van belang meer, waar hto niet is ingevoerd. Sedert sommige landen moeilijk heden ondervonden om hun interna tionale betalingen te regelen, Is men er ocik aan gaan denken hierop een stelsel toe te passen dat van dik bank-clearing geïnspireerd is. Aldus zal de Belgische kooper van vreemde waax niet meer aan rijn ver- kooper betalen, maar aan de Natio nale Bank. Dit geld zal dienen oöt goederen te betalen die door vreeta» de koopers in België werden gekocht (Uit «De Détaillist ln Voedingswa ren» v. l/9/'46.) PANIEK TE FERRARE Sedert een paar dagen is de Ito- llaairasche stad Ferraire die paniek tea prooi Eiken avond verwittigt een ge heim radiostation het publiek dat et voortaan eiken avond een, doode zal vallen En inderdaad, twee landbou. wens uit NAzzaraa, in de omge ving va4 Ferrare, werden in geheimzinnige om standigheden gedood en Donderda® avond werd Dr Baroncelll door pis toolschoten om het leven gebracht door twee wielrijders, die, na hun misdaad; te hebben gepleegd. o4 vluoht konden nemen. De spanning in de gemoedwett raeerrat steeds toe, te meer daar dik politie, ondanks al haar insparantay- gen. er niet in slaagt de hand M leggen op de dader». Mien heeft berekend dat een mensch gemiddeld drie uren daag» spreekt, ongeveer honderd woorden per mi nuut, negentien, bladzijden 8° per uuï, twee en vijftig boekdeelen 'sjaal® Van den prietpraat, die mtsschlexj daarbij uitgekraamd wordt, is geeft procent aangegeven. Wie zei daar weer dat spreken ztt» ver is, maar zwijgen goud? De feesten van St WiMlbrord den te Echternach veel volk lokt maar na afloop dezer fe weid in dit stadje van het He dom Luxemburg vastgesteld dat dien dag talrijke vaische Bel; bankbiljetten, van hei warm uitgegeven. Een steeng zoek werd in die streek onmld ingezet dat thans geleld heeft de ontdekking van een geheime 1 kerlj, gelegen langs de Noderli grens, waar de vaische bankhriefji werden vervaardigd. Op een na den alle valaehmunter» worden gehouden,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 5