^otarkele Aankondigingen ZOEKERS RADIOS SCHURFT GRASHOEVE NOTARIS OPENSTAANDE PLAATS UITTREKSEL PICK-UPPS STOFZUIGERS Stevens Gebroeders! dzijde 6. t HET WEKELIJKSCH NIEUWS ■van den Notaris CA.SSYER.S te TOP FRINGE Studie Tan den Notaris DEEREN te IRoesbrugffe-Harlnge. "Door vatseheidVnjg Tail 'bedrijf. TANANUAG 30 SEPTEMBER 1916 can uur zeer stipt 's namiddags, te PGEERINGEProvensteeniweg 74, bij O. H. Boompje, ter hofstede gebruikt cocr M. Rerni Pannekoecke-Vermote, OPENBARE VERKOOP ING VAN MEUBELS Booalsjachtstoof, tafel, stoelen, waschkern, fourneel, ijzeren pla ten, enz. LANDALAAM eooals: twee karren, nieuwe kamrefbaik, lieten rolle, driesoharre, duivel, ploeg, Ijzeren slede, zaai- en strobbeleegden, fijne eegde, zwinkels. Verder: wa- genhamas, aaikarteel en aalpompe, ■wijnkotje, ladders, braakmachien, beetraapmolen, windmolen, snijde- Itagtmachien, zeefden,, zolderwagen, «peute, neep, garreel met monteuximg, "graandor, roomkuipen, koei- en zwij- Siebakken, kern, zakken, allerhande Hein land-en handalaam, bak- alaam, enz. VRUCHTEN 24 aren koeibeebrapen en hoeveelheid strooi. Koopprijzen en onkosten gereed betaalbaar. (724) DINSDAG 8 OKTOBER 1946 om 2 uur namiddag, ten sterlhiulz» van, M. Achiei Dela- note, te KBOMBEKE, OPENBARE VEILING VAN MEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN. Gewone voorwaarden en komptam- te betaling. Om 4 uur namiddag, ter herberg Heit Gemeentehuis bij M. Marced Derycke, OPENBARE VERKOOPING VAN GEMEENTE KROMBEKE EEN GERIEVIG WOONHUIS met stallek® en afhankelijkheden en 1 are 90 oa. onder bebouwde grond en erve, bekend bij kadaster sectie A, Nr 156 a. Sterfhuis van M. Achiel Delanote. (770) IBSB Kantoor van JOS. HANNEBOUW, Deurwaarder te Poperinge. OPENBARE VERKOOPING VAN MEUBELEN EN MENAGIEGOEDEREN TE LANGEMARK MAANDAG 30 SEPTEMBER 194G tZ.30 ure namiddag, in de feest- 1 «Patronage», Klerkenstraat, te Lamgemark, zal er door 't ambt van Deurwaarder HANNEBOUW voor- teoemd, openbaar verkocht worden: Eiken êlaaipkamer: spiegelkas, bed in ressort, lavabo en 2 nachttafels, Salonbuffet in elk en coulissetafel, S keukenbuffetten. Plano in goeden staat, keukentafels, •atanitafels, eiken stoelen,, keukenstoe len, verschillende lavabo's, houten en Ijzeren bedden, nachttafels, spiegels, kaders, lavaibogamituren, porte-man- teaux. - Oufozetels zoo goed als nieuw. Naaimachien Stoker enz., enz. Oomptante betaling en gewone Voorwaarden Tentoonstelling den Zondag en Maandag voormiddag, de verknoping Voorafgaande. (764) •■«BSBS&asKaaaesssBaEBBSH Kantoor van JOS. HANNEBOUW, Deurwaarder te Poperinge. Door uitscheiding van bedrijf. OPENBARE VERKOOPING VAN VRUCHTEN, BEESTEN, LANDALAAM MEUBELEN te ZILLEBEKE (Cantientje). DINSDAG 1 OCTOBER 1946 te 1 (4 ure namiddag, ter hofstede van. Hear Osoar Bailleul, landbouwer te Zitlefoeke, langs de baan Ieper- Meenen, dioht bij de herberg «'t Can tientje», c,penfcare verknoping van: VRUCHTEN: 27 aren kóebeeten, *7 aren loofrapen, 500 kilo hooi, 4.000 kilo strooi, BEESTEN: kce van 4 jaar, 2 zwij nen van rond de 70 kilo. ALAAM: jumielle, ijzeren ploeg, duivel, ijizeren en houten éegjden, ■leephout, driewiëlfcar met verhoog de)®, lijfrolle, windmolen, aaikarteel, feraakmachien, zwinkels, taeetraapmo- fcn, boterkern, bascule met gewich ten., allerhande klein landalaam. MEUBELEN: jaohtstoof, commode, tafels, 15 stoelen, régulateur, schou w- «parniture, bedden, lavabo, 2 bidons, kuipen, douillen, marmieten, seulen, botermijn, keukengerief, Oamptanbe betaling en gewone voorwaarden. (763) (■■sssaaüSBisaBsaiiaBBBSBSBa: Kantoor van den Notaris LAHAYE te POPERINGE MAANDAG 14 OCTOBER 1946 te s uur (off. uur)A la Oour du r» bij M. Julien Devos-Vercautere, Boeschepestraat, Poperinge, OPENBARE VERKOOPING VAN STAD POPERINGE EEN WOONHUIS er, afhankelijkheden met hun grond en medegaande koer, lans de Boe- •chiepesbraat Nr 48, groot bij titel it. 42 ca. en volgens kadaster sek- be F, Nr 1340 a, 1 a. 70 ca. Bewoond door Mevr. Wed. Charles Deoool, mits 50 ff, per maand, zonder èahriftelijfee huurovereenkomst. Zichtbaar al de weekdagen doch «Hechts 's namiddags. (777) ■BfiSBBBSBa&BBeBBBBBS&BBMB Studie van den Notaris DEEREN to Roesbrugge-Haringe. MAANDAG 30 SEPTEMBER 1946 om 3 uur namiddag, ter hofstede van Mr. Michel Vandaele, te HARINGE, OPENBARE VEILING VAN KWEEKMERRIE en MERRIEVEULEN (looper) alsook LANDBOUWTUIG tós: twee wagens, driewielkax, zaaf- toachine (Seloire)braakmachine, ïessorteegde, rolle, suikerbeetploeg, pikbinder, driesoharre, afroomer (Mé- lotte), paardegareelen en monteuring «n ander landalaam. Gewone voorwaaden. en komptant betalen. (722) IBBBBBSHSBBBBBSBBEBBBBBBB Studie van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe, MAANDAG 7 OKTOBER 1946 0R1 4 uur namiddag, ter herberg In Hof van Brusselbij M. Georges Denys, be Beveren-IJzer, .OPENBARE VERKOOPING ln een enkele zitting, van: GEMEENTE BEVEREN-IJZER EEN GERIEVIG WOONHUIS piet afhankelijkheden en 1 a. 90 ca. bebouwde grond en erve, be- blj kadaster sectie C, Nrs 99 a «n 100 a. Gebruikt door M. Verhoeven mits 125 fr. per maand, zonder geschreven pacht. (768) IBKBSSSBBBSSBBBBBESBSBEIlia Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. BIJ STERFGEVAL OPENBARE VERKOOPING VAN Een welgelegen HOFSTEDE te Lampcrnisse en Oostkerke, groot 5 hectaren 26 aren 78 centiaren. Verdeeld in 4 koopen, zie plakbrie ven met plan. In pacht gehouden door M. Char- lea Scharlaken-Degraeve tot 1 Okto ber 1948, mies 14.700 Ir. 's jaars, in twee maal te betalen, telkens 1 April 4ti 1 Oktober. OVERSLAG: Donderdag 10 Ofct. 1948 Cur, 8 uur namiddag, ten gasthove Het Stadhuis», bij M. Juffen Ma- tb9% te Loc (Markt). Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. UIT TER HAND TE KOOPEN EEN HOFSTEDEKEN waarvan de gebouwen met 62 a. 83 ca. gelegen, te VINKEM en 2 ha. 18 a. 40 ca. zaailand gelegen te HOUTEM- bij-Veurne. Bewoond en gebruikt door Mau rice Hamiaux, zonder geschreven pacht. (619) Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. De aangekondigde VELLING van Kweekmerrie, Merrieveulen en Land- alaam op 30 September 1946, ter hoeve van den Hr Michel Vandaele, be Haringe, zal niet doorgaan. (760) BBBBBBBHHBBflBHflEHBHBEEKHEl Studie van den Notaris N. D'HUVETTERE te YPER. INSTEL; Maandag 30 September '46 om 2.30 ure stipt namiddag, ter her berg In de Statie te Yper, steen weg naar Dickebusoh, bij den Heer Daniël Derez, van: Stad YPER, Dickebuschsteenweg 72. EEN RENTENIERSHUIS met hof, groot 2 aren. 70 centiaren. Bewoond door den Hr Amand Cor- nette-Oailliou tot 1 November 1946. Vrij gebruik met de geldtelltog. Zichtbaar den Maandag en Don derdag van iedere week, van 2 tot 5 ure namiddag. Overslag: Maandag 21 Oct. '46. (733) Studie van den Notaris D'HUVETTERE te YPER INSTEL: Maandag 7 October 1946, om 2.30 uur zeer stipt namiddag, in het gasthof Trois Suisses Groots Markt, Yper, Stad YPER, Minneplein 9 met doorgang op de Koemarkt, EEN BURGERSHUIS met erve en, koer, groot 83 centiaren. Thans bswoomd door de medever- boopster Mevr. Henri Siroux-Mortier te Yper. Vrij gebruik met de geldtelltog. Zichtbaar den Dinsdag en Donder dag van iedere week, van 2 tot 4 uur. Va Inistelpremie. Toewijzing: Maandag 14 October 1946. (804) SSSaaaBaSBSÏaSBBflBBHBE3BB Studie van den Notaris N. D'HUVETTERE te YPER INSTEL: Dinsdag 8 October 1948 om 2.30 ure zeer stipt namiddag, to het gasthof Hótel Continental Bené Colaertplaats te Yper, van: Een zeer welgelegen HANDELSHUIS met magazijn en inrijpoort, te YPER, Maioulaan 34, groot 1 are 98 ca. Thans gebruikt door den Hr Julien Delbecque, mits 560 fr. te maande, zonder schriftelijke pacht. Het huis is voorzien van gas, elec- triciteit, drijfkracht, regen- en stadis- water. Zichtbaar den Dinsdag en Donder dag van iedere week, van 2 tot 4 ure namiddag. Va Instelpremie. Overslag: Dinsdag 22 Oct. '46. (774) IBSBBHHBBSBSBBBSBBBBBBEEB Studie van den Notaris D'HUVETTERE te YPER OPENBARE VERKOOPING VAN MEUBELS OP DINSDAG 15 OCTOBER 1946 om 2 u. stipt, in het te verkoopen huis. Eetplaats in eikenhout, slaapka mers, bedden, cuisto-ière, stoven, lit divan, tafels, stoelen, tafel-, koffie- cn déjeuner - service, keukengerief printen en schilderijen, Gewone voorwaarden en' met ge reed geld. (761) Studie van den Notaris N. D'HUVETTERE te YPER. OPENBARE VERKOOPING VAN MEUBELS OP WOENSDAG 23 OCTOBER 1946 om 1.30 uur stipt namiddag, to het te verkoopen huis, Dickebuschsteen weg 72, te YPER, Eene eetplaats in eiken hout, be staande uit 2 buffetten, sohouwspie- gel, tafel, zes stoelen, schouwgarni- ture. Eene slaapkamer bestaande uit bed, lavabo, kleerkas, nachttafel, stoelen. Kolommestove, itwee cuistoièren, kommode, keukenimeubels en -gerief, koffieservies, oud Ypersche maat schappij teljoren, enz. Gewone voorwaarden en met ge reed gelid. (734) UIT TER HAND TE KOOP STUK BOUWGROND ongeveer 800 vm., zeer goed gelegen, rondom met afsluiting in stee®, be plant met fruitboomen. Zich wenden: Karei Cogghelaan 39, Veurne. (648) 37 ha. weiden, met loopend water, alles in één blok, te koop in HENE GOUWEN, bij Pramsche grens. HOEVE, 38 ha., één blok, waarvan 16 ha. weide, te huur, streek AAT met gedeeltelijke overname. IN FRANKRIJK, Sstoe et Mame: Over te nemen, van Belg: Twee goed® HOEVEN, van 50 en 110 ha. Schrijven: Landbouwkantoor VAN STALLE, Wuytslej, Mcrksem. (729) UIT TER HAND TE KOOP: 1. Schoon HOFSTEDEKE te Zarren. 2. Best gelegen EIGENDOM, dien stig voor allen handel, te Weetrooze- beke, lange de groene baan Ieper- Brugge. Alle inlichtingen ten kantore van Notei'is Reynaert, te Stade n. .(785) Studiën der Notarissen E. DE COCK te leper en X CAMERLYNCK te Passchendale. Om udt on/verdeeldheld te treden, OVERSLAG IN EEN ZITDAG:' OP WOENSDAG 8 OKTOBER 1946 te 2.30 uur namiddag, to de gehoor zaal van het Vredegerecht, Gerechts gebouw, Groote Markt te leper, van: EEN HOFSTEDEKE met ha. 2-92-55 wei- en zaailand, te BRIELEN, Ommeloopstraat, Gebruikt door Marcel Leenknegt tot 1 Oktober 1953. M Zie plakbrief met plan. Ten overstaan van den Beer Vre derechter van het tweede kanton leper. (555) Studiën der Notarissen ERNEST DE COCK te IEPER en JEAN GOEMINNE to AALTER. OVERSLAG; Zaterdag 5 Oktober '46 te 3 uur namiddag, to het Gasthof Het ZweerdGroote Markt te leper, van: EEN WOONHUIS-BARAK met 9 aren 85 centiaren tuingrond te IEPER, Paddevijiverstraat. Vrij gebruik met de geOdtelling. Ingesteld: 70.900 frank. (775) aBBHBBBBBBBBBlBBBEBISHBHBa Studie van den Notaris ERNEST DE COCK te IEPER Om uit onverdeeldheid te treden. OVERSLAG OP WOENSDAG 9 OKTOBER 1946 om 2.30 uur namiddag, in de gehoor zaal van het Vredegerecht, Gerechts gebouw, Groote Markt te leper, van: A. - 3 WOONHUIZEN te IEPER, Nijverheidsstr .Nrs 1, 3, 6. B. - EEN WOONHUIS te IEPER, Nijverheidsstraat Nr 14. C. - 2 Perceelen BOUWGROND te IEPER, Masscheleinlaan, Zie plakbrieven. Ten overstaan van den Heer Vre derechter van het tweede kanton Iepsr. (778) ISBBBBSIBESBBSBBBfia&SBBSBta Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te IEPER OP MAANDAG 7 OCTOBER 1946 te 2 ure namiddag, ten gasthove Pa.- triaRijselstraat te leper, INSTEL VAN STAD IEPER EEN WOONHUIS met afhankeKjkhedeh, erve en grmd, staande en gelegen in de Klaver- straat, groot 69 centiaren. Bewoond''door Irma Alleman, zon der geschreven pacht. Te bezichtigen den Dinsdag en Don derdag van 2 tot 4 ure. Overslag: Maandag 21 October 1946 zelfde plaats en uur. (772) Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te IEPER OP DINSDAG 8 OCTOBER 1943 te 2 ure namiddag, ten gasthove «Aux Trois Suisses», Grodte Markt te leper, INSTEL VAN STAD IEPER ^EEN BURGERSHUIS met afhankelijkheden en schoonien hof, staande en gelegen langs de Augustijnestraat, groot 8 a. 1 ca. Gebruikt door den verkooper Mr Oscar Dewulf, en vrij 3 maand na den overslag. Te bezichtigen iedere® Dinsdag en Donderdag, van 2 tot 4 ure. Overslag: Dinsdag 22 October 1946 zelfde plaats en uur. (773) SBKBBBBEIBBBBBBSaiBBBBBBBBB Studie van den Notaris JTHEYELIN te MEES EN OVER TE NÉMEN BROUWERIJ met prachtig woonhuis, modems in stallatie, 63 aren grondt koer en be plante tui®. Mogelijkheid van ruiling met zaai land of weide. IVoor verdere inlichtingen zich wen den ter studie van voornoemden No taris. (759) IB3BBBBBBBBBBBBBBBESBSSSB Studiën van de Notarissen J. E. DE SIMPEL te WAASTEN en É.-L. DECOCK te NIEUWKERKE Om uit onverdeeldheid te treden. TOEWIJZING DINSDAG 1 OKTOBER 1946 om 15 uur, 'te Nieuwicerke, *ter her berg «A la Tête d'Angènt GEMEENTE NIEUWKERKE EEN KOFSTEDE gelegen Noordhoek, groot 12 ha. 28 ft., verdeeld in 6 koopen. Ingesteld in massa: 1.035.000 fr. 20 Jaar pacht vanaf 1-10-46 mits 12.470 fr. 's jaars boven de lasten, herzienboar alle jaren. .GEMEENTE PLOEGSTEERT f (Busschemeerschen) 1 Ha. 34 A. 35 Ca. LAND. Gebruikt door Mevr. Jules Deipor- te mits 1.000 fr. 'a jaars, üerziénfoaar alle jaren. Slechts ingesteld: 75.000 frank. GEMEENTE WULVERGEM (Vroyelandstraait) WEIDE 1 ha. 88 a. 10 ca. Gebruikt en ingesteld met volgen de koop. GEMEENTE WIJTSCHATE a A. (Kruisstraat) HOOILAND 84 a. 40 ca. 20 Jaar pacht vanaf 1-10-46, met wel ander Wulvergem, mits 3.564 fr. 's jaars, herzienbaar alle Jaren, door M. Louis M.ullie-Slx. Deze twee koopen to massa inge steld: 170.000 frank. B. (Oude Poperingestraat) LAND 72 a. 60 ca. Gebruikt door M. Camille Delou, mits 734 fr. 's Jaars beven de lasten, ■zonder pachtbrief. (702) tSE33BBB2BBSCSSS!BBBBBSB9S> Etude de Maitre J.-E. DE SIMPEL, notaire a Warnêton. ADJUDICATION LÉ VENDREDI 4 OCTOBRE 1946 k 15.30 h., ft Messtoes, au Prétoire de la Justice de Paix, V1LLE DE WARNETON Gravier do Ja Suererie. f LOT UN: UNE MAISON ftvec terre 8 ores 40 centiaxes. LOT DEUX: TERRE 13 A. 60 CA. Ie tout d'un eeul tenant. La maison libre, la tanre occupée Jusqu'au 1 Oütobre 1946. Faculté d'accuanulatioïu (718) BBBBt8E3lflZaBiieSBEeiËSBaBSeiBBES UIT TER HAND TE KOOP Twee nieuwgebouwde BURGERS- HUIZEN inet land, in. stad. Inlicht. Gasthulsstr. 62, Poperinge, ,(C.155) Studie van Notaris CAMERLYNCK to PAS SCHENDALE INSTEL: Maandag 7 October 1948 TOESLAG: Maandag 21 October 1946 telkens te 15 uur, to d'henberg «U Oud Stadhuis», bij M. Reynaert, te Moor slede, Dadla&lestraat. .f »'v EERSTE DEEL, Gemeente BESELARE, wijk .Kelberg, langs den steenweg Moorsledestr, 17, i.Nieuwgebouwd en welgelegen 'Jpbs: WOONHUIS mjeè poort en tuin, sectie B, Nr 121, groot 4 aren 62 centiaren. Bewoond dooi' M, André Messiaen, zonder schrift mits 2.400 fr. per Jaar, valdag 1 October, meer da belastin gen en verzekeringspremie. V- TWEEDE DEEL. GEMEENTE PASSCHENDALE, langs en bij de Spiistraot. Koop 1. Goed en welgelegen WOONHUIS met erf, sectie D, Nr 493 f, groot 3 men 80 centiaren. Gebruikt door M. Henri Verstraete, zonder schrift, mits 1.304 fr. 's Jaars, valdag 1 October, meer da belastin gen en verzekeringspremie. Koop 2. - Eene schoonc partij ZAAILAND sectie D, Nr 490 a, groot 87 aren. Gebruikt door M. Emile Vande- casteele, zonder schrift, mits 431 fr. 's jaars, valdag 1 October, yxij van lasten. Recht van samenvoeging. 0,50 Instelpremie. (679) Studie van Notaris CAMERLYNCK te Passchendale. Instel: Maandag 14 Oktober 1946, Toeslag: Maandag 28 Oktober 1946, telkens te 15 uur, to de herberg U Hof van Commerce», bij Mx Le- poudre, te Westrooz&beka. Gemeente Westroczebeke bij het dorp, langs de Wulfwinkel&tr.: Een «choone en goede partij ZAAILAND sectie B ex No I76a-254a, groot 92 aren 40 centiaren. Gebruikt zonder geschreven pacht- voorwaardien door M.M. Jerome De- cadt en Auguste Desender, 0,50 Instelpremie. (781) RBBHBBBEEBBgliaBSStBBBBISfflKB Studie van Notaris CAMERLYNCK te Passchendale. OP DINSDAG 1 OCTOBER 1946 om 2 uur stipt 's namiddags, te Diksmuide, in het Vredegerecht, Wou- menstraat, ten overstaan van den Heer Vrederechter van het kanton Diksmuide, OVERSLAG VAN .GEMEENTE MERKEM EEN WOONHUIS met bouwland, sectie D, Nrs 80k, 80L en 80f, groot 29 a. 30 ca. Gebruikt door M. Emeric Craey- meerseh tot 1 November 1946. (630) Dinsdag 22 Oktober 1946, te 15 uur sti.pt, (in een zitdag) to t Vredegrecht te Passchendale. OPENBARE VERKOOPING VAN: Gemeente Passchendale, Koop 1. EENE WEIDE sectie D, Nr 247-248-249, groot 30 aren 20 ca„ langs de Marttoegatstraat. Gebruikt zonder schrift door Mevr. Wed. Henri Pecceu-Depoorter, mits 280 fr. per jaar, valdag 1 Oktober. Koop 2. RBSS&BBBBHSZSBSBSÜSBBBBBESB Studie van Notaris CAMERLYNCK te Passchendale. Dinsdag 22 Oktober 1946, te 15.30 uur (in een zitdag) to t Vredegerecht te Passchendale. OPENBARE VERKOOPING VAN Gemeente Passchendale, Statiestraat: Koop 1 Schoon en geriefvol WOONHUIS met eanhoorigheden en hof, sectie C, Nr 62 m/2 en ex Nr 62°/2, groot 3 aren 33 ca. Bewoond en gebruikt, zonder ge schreven pachtvoorwaarden, door Mr Michel Gontier, mits 295 fr. per kwar taal, op voorhand betaalbaar- den 1 Januari, I April, 1 Juli en I Ok tober,' belastingen en verzekerings premie lastens de eigenaars, Koop 2. Schoon en geriefvol WOONHUIS met aanh'oorigbeden en hof, sectie C, Nr 62p/2 en ex Nr 62»/2, groot 4 aren 26 oa. Bewoond en gebruikt, zonder ge schreven pachtvoorwaarden door Mr Marcel Grysori, mits 350 fr. per kwar taal, op voorhand betaalbaar, den 1 Januari, 1 April, 1 Juli en I Ok tober, belastingen en verzekerings premie iastens de eigenaars. Recht van samenvoeging. (780) gsssaaiiaaaaBiagasias^sBSBBSB Étude des Notaircs- JACQUES RAMAÜLT a WERVICQ et ANDRÉ NAUDTS ft COMINES. VENTE PUBLIQUE d une bonne MAISON D'HABITATION sise ft COMINES, Ohaussée de Wer- Vicq 231, avcc 2 a. 92 ca. de fonds et jardto, cadiastrée C, N° 9ÖOH/2. Occupée par M. Rogge moyennant 100 francs par mois et sans bail écrit. SÉANCES: Mise ft Prix: Vendredi 18 octcbre '46 Adjudication: Vendredi 25 octobre '46 ohaque fois ft 3 heures de relevée a «l'Hbtel du Nordtenu par M. Cy- rille Vermeersch, rue de la Gare ft f"Vk7Yi i n >P c: Va Prime de Mise ft Prix. (765) Studiën van Notarissen DEBUCQUOY te WEVELGEM en ACKERMAN te HEULE. Om uit onverdeeldheid te treden. De Notaris DEBUCQUOY, ter ver blijfplaats van Wevelgem, zal, met tusschenkomst van zijn ambtgenoot Meester ACKERMAN, Notaris te Heule, op hierna gestelde zitdagen, volgend onroerend goéd te koop aan bieden. Gemeente Wevelgem. Lot 1.) Een bestgelegen WOONHUIS zijnde de gewezen herberg In de Patriotdienstig voor allen handel, staande en gelegen aan de Korlrijk- straat, 1(54, er voarhoofdende met 6,50 m.; gekad-asteeerd sectie C, Nr 652 H/2 en deel Nr 652 B/3, voor eene grootte, volgens meting, van 2 aren 97 ca. Lot 2. Een perceel BOUWGROND voarhoofdende aan de Kozaketraat m©t zes meters, gekadastreerd sec tie C, deel van Nr 652 B/3 en Nr 652 H/4, voor eene grootte, vol gens meting, van 2 aren 86 ca. In maanidpacht gehouden door Heer Albert Derudder, zender geschreven voorwaarden. Va Instelpremie. Recht van samenvoeging. ZITDAGEN: Instel: Dinsdag 8 Oktober 1940 Toeslag: Dinsdag 22 Oktober 1946 telkens om 4 u. namiddag, ter her berg Oafé Moderne», te Wevelgem, Statie, gthoud m door Mr Catry. (732) EsaaHBBBssisassggaaBBBBS&s Een perceelke WEIDE sectie D, Nr 69, groot 4 aren 30 ca. Gebruikt door Mr Gallens, zonder paiehltnecht noch vaatgcstelden pacht prijs. .t77t)) Studiën van do Notarissen P. DELAHAYE te DIKSMUIDE en p, de GROOTE to WAREGEM. OP ZATERDAG 28 SEPTEMBER '46 om 2 uur 's namiddags, te Houthulst, ter herbemg Cinemabij M. Hoo- neibeke. INSTEL VAN Gemeente HOUTHULST (Terrest) EEN WOONHUIS met afhangen en medegaande erve, sectie C Nr ex 646/g en 646/i, groot 12 aren 73 centiaren. Gebruikt door Mevr. Gilbert De Voghel, zander schrift. M Instelpremie. (676) Studiën van de Notarissen F. DELAHAYE te DIKSMUIDE en C. PIEN te BAZEL OP MAANDAG 30 SEPTEMBER '46 om 2 uur 's namiddags, te Houthulst- Terrest, ter herberg «Gentsche leen», bij M. Camiel Ghcysen, OVERSLAG VAN: Gemeente Houthulst - Tcrrcst. EEN WOONHUIS met schuur en stallingen en bouw land, soctie C, Nrs 318e, 319e, 319k en 321f, groot 1 ha. 23 a. 31 ca. Gebruikt door M. Richard Moe- naert mits jaarlijks 2500 fr., zonder schrift. (628) Studie van den Notaris F. DELAHAYE te DIKSMUIDE. Studie van den Notaris de GRAVE te LOO. OP DONDERDAG 3 OKTOBER 1946 om 4 ure namiddag, te LOO, ter 'herberg Het Stadhuisbij Julien MaStbys, OPENBARE VERKOOPING VAN EEN WOONHUIS JE te LOO, groot 71 centiaren. Sterfhuis van Mevr. Wed. Alfons Schakman-Decap. KaQBBISeaSt2B3EE3SaSSS£H9Sfi Studie van den Notaris de GRAVE te LOO OP DONDERDAG 3 OKTOBER 1946 om 1 ure namiddag, ten te verkoo pen voormelden eigendom, OPENBARE VEILING VAN Allerhande HUISMEUBELS en HUISGERIEF. (758) Studie van den Notaris de GRAVE te LOO UIT TER HAND TE KOOP WOONHUIS met afhankelijkheden, te OOSTVLE- TEREN Kasteelstraat dienstig tot handels- of renteniershuis, groot 3 a. 28 ca. Waarschijnlijk vrij van gebruik met 1 Oktober aanstaande. Voor alle inlichtingen zich. wen den iter studie van voornoemden notaris. (566) Studie van den Notaris de GRAVE te LOO UIT TER HAND TE KOOP Stad Veurne EEN HANDELSHUIS groot 2 a. 05 ca., gelegen in de Spor- kijnstraat. Seffens vrij. Voor alle inlichtingen zich wen den ter studie van voornoemden notaris. (.370) HtiiaBaBBBaaSBBHHBBESBaBHa Studie van den Notaris dé GRAVE te LOO. UIT TER HAND TE KOOP STAD POPERINGE 60 A. 80 Ca. beste ZAAILAND te POPERINGE, nabij de stad en dé Zwijnlandstraat. Voor alle inlichtingen zich wen den ter studie van voornoemden Notaris. (636) IBBBBBSaBBB5BBSSaBiBBB9SSS Studie van den Notaris JEAN PIETERS te RENINGE» UIT TER HAND TE KOOP Goed en welgelegen WOONHUIS met erve ta RENINGE, dicht bij de Dqrpplaats. Inlichtingen ter voornoemde stu die. (561) Kantoor van den Notaris FLOOR te VEURNE i DOOR STERFGEVAL Kantoor Van den Notaris 6 WENNEN te JMKUWPOOKT OP DINSDAG 8 OKTOBER 1946 oen 3 uur namiddag, te Pwljze, ter herberg In deni Slachterbij dien Heer Hector Scheirsen, INSTEL '«f toet premie van van: GEMEENTE I'ERVIJZE tóigB den steenweg van Veurne naar Brugge, nabij, de Saeyer- of Sasbrug, £eer geschikt en gerievig WOONHUIS met schuur, stallingen en verdere af hangen, alsook serre of broeikas, groot 10 a. 40 oa., zijnde de vroe gere welgekende en beklante herberg genaamd «De Snoek». Eigendom der eohtgenooten Heer en Mevrouw Karei Handechoenwer- ker-Caron. (776) Studio van Meester EDG. REYNAERT, Notaris te Staden. Op Dinsdag 15 Oktober 1946 0«n 3 uur namiddag, ter herborg In Vlaanderenbij den Heer Arthur Vermander, te Beveren-bij-Roeselare, Marktplaats, Openbare toeslag met Instelpremie van een WOONHUIS op cyns te Beveren - bij - Uocsclare, Kouter- wegal, groot 14 aren 74 centiaren en voorzien van regenwater. Gebruikt zonder geschrevene pacht, door Heer Marcel D'Hondt, mits 1120 fr. 's jaars. Va Instelpremie in de eerste op- roe,ping. Zi© plakbrieven. (786) Studicën der Notarissen E. REYNAERT te STADEN en J. WESTERLINCK te HOOGLEDE. Om uit onverdeeldheid te treden. OVERSLAG IN EEN ZITDAG Op Maandag 14 Oktober 1946, om 17 uur namiddag, ter herberg Het Handelshuisbij Heer Jules Crombez, te Staden, Marktplaats, van Gemeente Staden, St-Janstraat Nr 7: Een goed allerbest gelegen RENTENIERSHUIS ook dienstig voor winkel, groot 90 vierkante meters. Vrij van gebruik. Aankomst met de betaling. Zie plakbrieven. Ten overstaan van de HE Vrede rechter en Griffier van het Kanton Hooglede. (783) IBEBEBBBSBBXBBEBBBaBBBBBB UIT TER HAND TE KOOP: GOEDE MAALDERIJ in volle werking, goed beklant, met woning en bijgelegen gebouwen, langs de groote baan te MOORSLEDE. Mogelijkheid, bij overeenkomst, van gebruik van meer dan ongeveer 1 Hectare en Va grond (land en weide); vrij met 1 Oktober 1946. Inlichtingen ten Kantore van Mees ter Edgard Reynaert, Nöiaris te Staden. (784) Kantoor van den Notaris ALFONS VANHEE te MOORSLEDE UIT TER HAND TE KOOP (GEMEENTE ZONNEBEKE TWEEWOONST met 28 a. 10 ca. grond en land. (762) IBflBBBBBBBIBBBBaBflBfBBBfiBEB Studiën der Notarissen WYFFELS te ROESELARE I en VAN DER MEERSCH te IEFEIt 28 September 1 éL VRAAG aan uwen lieer INSTEL: Dinsdag 15 Oktober 1946 TOESLAG: Dinsdag 29 Oktober 1946 om 2 Va ure stipt namiddag, ta de café De Arendte Roe sol are, Po- leniplaats, van: Stad Rocselare en gemeente Rumbeke Meenenheirweg en Meenensteenweg, SCHOONE HOFSTEDE met bouwgronden, groot 12 hectaren 55 aren 50 centiaren. Gébruikt door de Kinders Pattyn, mits 14.000 fr. 's jaars. boven de las ten, zonder geschrift. Pachtopzeg werd gedaan. (Bouwgrond onmiddellijk vrij. Verdeeld in koopen. Recht van samenvoeging. Va Instelpremie. Plans en inlichting ter studie. (771) Studie van ilcn Notaris P. SIMPELAKE te DE PANNE MAANDAG 7 OCTOBER 1946 om 2 uur, tn de Café des Dunes Dutohoekstraat, Addnksrke (Mol), OPENBARE VERKOOPING VAN GEMEENTE ADINKERKE 1. - HANDELSHUIS HOFSTEDEKE voonhoof'dende de Duinhoekstraat, groot 1310 m2. 2. - Zes Loten ZAAILAND voorhoofdende de Duinhoek- en Maerstraat, groot onderecheidelijk 1 ha. 3 a. 69 ca.; 83 a. 88 ca,; 80 a. 2 ca.; 98 a. 25 ca.; 96 a. 72 ca.; 47 a. 53 ca. 3. - HOVENIERGROND ga-oot 45 aren 30 centiaren. 4. - DUINGRONDEN ondersoheidelijk groot: 13 a. 70 ca. en 1 a. 55 ca. (809) lEBflBBBBBBBBBBBBBSBgEBBBB TE BEKOMEN Nafte en Auto-Oliën, Mazout, Petrol, Brandalcool, Vaseline, Vetten, Oliën voor Gas- en Mazouimotoren, Elek- trieke Oliën, geel Consistente Wagen- vet, Kréolien, Houtcarbonileum, enz. ALBERT VANDEWYNCKEL Diksmuidcstw. 41 - IEPER. Telefoon 446. ALLES WORDT THUIS BESTELD MET AUTO. (402) ■EB&IBSBBSaSEBBaBESaBCES&B dat hij uw aankondiging j doet inlasschen in HET UEHELIJHSCH MEWS zoo zijt U er zeker van dat j ze U de beste vruchten op leveren zal. Wie ons per brief inlichtingen vraagt, gelieve 2 fr. in postzegels bij te steken voor kosten van antwoord. A.T.D. is Adres Ten Bureele. Gellcvi U dus te wenden tot ons Redact:-'bureel, TE KOOP rictskar, op wielen 700 C. 'fr., op ree. sorts, alsmede koppeling voor velo. In nieuwen staat. Bij St. Vaitaanuiie, smid, Statiesier. 234, Pcelkapeffe. (193) Ctoven met oven of zonder ovens, Puitstoven en Kolonistoven, Bed m®t veei'bak, Kapstok, Stoelen, Regu lateur. Potteste. Ill, Pop. (C.175) 1/indercharrette. Caasrlstraat 3, Po peringe. (C.176) Moto Sarolea 350 cc., to goeden staat, Veumestr. 95, Pop. iC.!78) /""root Waschfornuis to koper, en Wasclikern in eiken hout. Cuisi- nière, merk «Ponderies Brux-T.o-.ses». Langemarkstw. 54, Bikschote. (734) /riimion, zoo goed als nieuw, draag- vermogen 7.000 fcgr., alsook éware Traamkar in zeer goeden staat. Bi] Alois De Byser, Westcutersteenweig 26, Poperinge. (C.180) Ifolomstoof, zoo goed als nieuw -- Veurnestr. 51, Poperinge (795) Dascule to goeden staat 4- 3 ge wichten, alsook nieuwe Bascuie (van 1930), verder groote houten Waschkuip, mé; staander. Bi] W* Dr G. Grimmelprez, Oostvle teren. i706) Vijf schoone Populierenboomen. Bij Leon Moeneclay, Houtem-Veurne, hofstede 't Lange VeustAan/bie dingen bij Ed. Van Loocke-Moene clay, Joe Englischsti-aat 23, Öhrbtm®- Koning, Brugge. >797) Wieuwe Driewielkar, op banden 22 x 5 en vóór op 650 x 16, aan prijs bui ten alle concurrentie. Lropoidlaan 73A, Villa les SillonsOostduinkerke. - Aan zelfde adres ock Cabienen ia metaal, voor aannemers van open bare werken. Verkrijgbaar to alle grootten en modellen. (744) Aankomst v. NAAIMACHINES Foto?pl.,araaf' 6.''4:5' m 'besten staat. Met leocren tasoa. aan de wettelijke Bruggestraat 81, Poperinge. 746) prijzen. Herstel- poede Moto «Gillet» 175, in goed'® lingen en toebe- staat, bij B un Ger., Watou. '746) hoorten. - Komt i uto op drie wieien, niet vo'.irviig zien en oordeelt. A üi Te p inge. Adres Studie van den Notaris WESTERLINCK te HOOGLEDE MAANDAG 30 SEPTEMBER 1946 om 3 ure namiddag, ter herberg Het Koophandelshuis», bij Heer Jules Crombez, te Staden-Markt, INSTEL MET PREMIS VAN GEMEENTE STADEN EEN SCHOON EN GERIEVIG WOONHUIS met srtalhngen en 18 a. 39 ca. mede- gaande bebouwde grond en land, staande en gelegen langs de Hospi taalstraat, op enkele minuten r-n de Statie en Markt. De gebouwen zijn in zeer goeden staat, eleebrisoh verlicht en voor rim van 2 soorten water. Bewoond én gebruikt door M. Jul' s Schacht, werkman te Staden, mits 2.000 fr. 's jaars zonder geschreven pacht. (730) ISMSSHB&BEE2BHB9BBBBB3B Studie van den Notaris WESTERLINCK te HOOGLEDE. I in oroe. Te Poperinge. M. VEKDOENE, i ter drukkerij. (C.167) Cassclstraat 5, (J oede Beestenwagen, j)ii!an;.s rieuw. (433) IEPER. SBE2E Langemarkstw. 41, Bikschote. (747) JJicsel-Motor, merk Moës semi» dissel met gloeikop, geschat op 13-14 PK. Te bezichtigen ter druk kerij, Gaslhuisstr. 19, Pop. (528) NOODSLACHTINGEN Bij deze laat ujï^.e d,iifnd vijf honderd nieuwe M. Van Bier- Kasselsteenen. - Suffvs, Veuraft. vliet, Priester- 51; Poperinge. ..-_.WSa^&id stV( popei.inge Windmolen zoo goed weten dat hij "F'noodslach- (758) als nieuw, merk «Stevens». Suffys, Veurns- stra at 51, Poperinge. (757) tingen van koeien, paarden, zwijnen, levend of dood, ten huize afhaalt en betaalt. - Tel. Pop. 423. (65) TE KOOP GEVRAAGD DINSDAG 1 OCTOBER 1946 om 3 nur namiddag, ter herberg De Vlashandel», bij Heer Cyriel Van- maeckelbergh, te Staden, Markt, TOESLAG VAN GEMEENTE STADEN Een schoon BURGERSHUIS met stagle, overdekte inrijpoort,' stal ling, hennenhok en andera gerieven, met' medegaande gansch ommuurden hóf beplant met 80 frnitbóomen, sa men groot 7 aren 17 centiaren, staan.-' de en gelegen langs dé groote baan Roeselane-Diksmuide, op enkele mi nuten der statie. Electrische leiding en 2 soorten water. Bewoond en gebruikt door den ver kooper Hr Hilaire Vandeportale-Van- maeckelbergh. Aankomst met 1 A.pril 1947. Ingesteld: 200.000 frank. (731) lE39BISSBSIS3BBBHBEiilBE3EIB9B3l Kantoor van den Notaris DEKEYSER te ICHTEGEM INSTEL: Dinsdag 1 Oktober 1946 OVERSLAG; Dinsdag 15 Oktober '46 telkens om 2 Va uur namiddag, ter herberg Oafé de l'Unicn9 Zee- laan1, De Panne, van:' gemeente de tanne KOOP I. EEN EIGENDOM groot 102 m2-, bevattende beneden: groote t?ntoonstellingsi3aal; - boven: 2 appartementen, Kasteelstraat 84. yrij met 31 Deoember naast. KOOP II. i EEN GEBOUW dienende als meubelmagazijn, met drie verdiepingen, boven den géiijikvloers, Kasteelstraat 79, groot 124 m2. Vrij met 30 November naast. KOOP III. Een perceel BOUWGROND groot 2 a. 66 ca., scheidende noord op half ontworpen verlenging der Ambach'tstraat, met uitweg zuid waarts op de Veurncsbraat. Onge bruikt. GEMEENTE ADINKERKE KOOP IV. Een perceel BOUWGROND mot stal, groot 7 aren, palende noord oost met 20 m. 60 die Garaebekeveld- straat. Gebruikt zonder paehtrecht door Omer Vanbecelaexe. Va Instelpremie. (760) STAD POPERINGE Commissie Y. Openbaren Onderstand. Plaats van OiNTVANGER te bege ven. Aanvragen to te zanden aan den Heer Voorzitter der Ö.O.O. vóór 2 Ok tober 1946. Voorwaaa-den en inlichtin gen. te bekomen op het Secretariaat der C.O.O. Popertogie, Stad)).uls, bu- Ptel 1, .(711) INSTEL: Dinsdag 1 October 1946 te 2 uur stipt, ter herberg De Mei boom bij Charles Deprez, te Koe- kelare, groote baan Torhout-Diks- muide, van GEMEENTE VLADSLOO EEN SCHOON EN KLOEK HOFSTEDEKEN met schoone en groote gebouwen in goeden staat en 1 ha. 7 a. 50 ca. wei- en zaailanden, gelegen langs de Llmaerestraat. Voorzien van electri- cdteit en putwater. Gebruikt door den verkooper Albert Nyks-Inghelbert tot de geldtelling. Dus seffens vrij. Insteipenninig. N. B. de 2/3 der koopsom mag op het goed blijven in 1» hypotheek voor 10 jaar. (726) BBBBBBBBBB^BBSBBtSBBBBBBHB KOOP UW BREIMACHINE in het huis van vertrouwen. Met kosteloos aanleeren en vijf jaar waarborg. Voor inlichtin gen of bezichtigen der machine® Pr. Albcrtstr. 106, St-Amandsb.-Gcnt., of Lampestraat 2, Rollegem-Kortrijk. Bij aankoop wordt reis terug be taald. (549) Er blijkt uit een exploot van Deur waarder Georges Gyselen te Veurne, in date van achttiend;® September I960 zes en veertig, geregistreerd, dat Mieivrouw MARIA AMEEL, echtge- noote van GASTON DESANGHERE, met hem gehuisvest te Nieuwpoort, ©?n vraag, tot soheidingi van goederen tegen hem heeft ingespannen en dat Meeeter Karei Vexsteeie, advokaat- piei'ttoezoa-ger te Veuirne, zich cans belt en zijn ambt zal verieenen aan eische-.-es. Vcor gelijkvormig afschrift den 23 September 3 ÖOO zes en veertig. De Fleltbeaargcr, (763) K. VERSTEiflLE. KOOPT P2...MA EETAPPELS en 3EWAARAPPELS Keurkwcckerij KESTIER, Doornrtr. 8, Poperinge. (C.168) ft wrt- I«fc Irt» w i. «I. ITW. r fc Oude Nummers van L'XLLUS TRATION Aanbieder.: A. MARECAl' (C.171) Casselslr. 3IX, Poperinge. dtt TE KOOP UIT TER HAND ZEER SCHOONE HOFSTEDE 20 hectaren, gebouwen zoo goed als nlwuw, gelegen te LANGEMARK. Voor alle inlichtingen, zich wenden O. VERMEERSCH, 55 Nieuwpoort- laan, te DE PANNE. (790) ALLE HUISHOUDARTIKELEN bij: IEPER, Vanden Fecreboompl. T. POPERINGE, Ieperstraat 5. Het meest gekende huis der streek, met het best ingerichte technisch station der Provincie. GOEDE OVERNAME CAFÉ-FRITURE voor wettende personen. Goed gele gen aan de grens, te MOESKROEN. Adres ter drukkerij. (C.182) WÜWVW»» wwwwwbw jt ZEER GOEDE CAMION TE KOOP voor weinig geld; 4 Ton; over dekte kas; Jumielé banden 32 x 6. Onmiddellijk beschikbaar. Adres bureel van het 'blad. (791) GEVRAAGD Qoede katholieke Meid. Geep w as ia hule, er.te-1 keuken. K»>c.loc Extra kost. Bij Marcel Duquesne, Verlatetraat 17, Antwerpen. '.C.183) JJeftigo Meid. Bij Marcel D ynck- i Battheu, In de Breisier Gast- huisstraat 33, Poperinge. 1798) Qoed Meisje. Bij Octave Bik root, Casselstr. 70, Pcpertoge. 739) Qoede en bekwame Paardenknecht, mei koet en inwocn. Niet aanbie den zoo niet ernstig. Te Leo. - Adres t;r drukkerij. 1300) gekwame Technickcr, speciaal aan gelegd voor eleofcriciteit, om lei ding te ntnmsi in groote zaak om streken leper. Schrijven ter drukkerij onder lettere A. C. (801) J)cftlg: Meisje, voor Onderhoud vaa café-liotei en cm op te d ismen. Zeer goede verdiensten. Hotel D9 Beurs-, Gr. Markt, Diksmuide. (802) "jpwee goede Werklieden, smeden. 3iJ OatiT Albert, Rue de ia Répu- bliqi» 77, Com'.nes-France. (803) I eerjonjen, bij bakker. Zich wenden bij Degroote Albert, Belles ;r. *20, Westnieuwkerke. (805) Qoede en deftige meid, in handels huis, voor binnenwerk. Klein ge zin. Goed loon en kost. Schrijven: G. W., Rue de Lesstoes 25, Flobecq, Hatoaut. <806) Qoede en deftige Meid, te leper. - Adres trr drukkerij. (807) Qoede Meid. Alle werkdagen, den Zondag vrij. - Patisserie Neer- markt 4, leper. (C.166) Twee goede Mekaniekers, op hoogte van het vak. Bij Do vos, toper, straat, Dikkebusch. (748) Twee bekwame Schrijnwerkers, eene kunnende machienwerk verrich ten. Bij L. Spriet-Derco, Bikschete- strenweg IA, Langemark. (751) NAAISTERS I Weet U, waar een groote keus is van MODEJOURNALS? In het Huis WINDSOR (792) Tempelstraat 3, IEPER. RBBBBBBBBBBBBSSIBBHBHBBflBiS Snoeien en aanleiden van hagen Julien Decacstecker, Pottestraat 97, Poperinge, zal zich gedurende den Winter gelasten met het snoeien en aanleiden van hagen. (C.179) RBBBBBBBRBBBBBBBBBBBBBBBB UIT TER HAND TE KOOP DRINGEND GEVRAAGD Wolle en halve Gasten, lood. en zinkbewerkers voor 't toper- sche en de Kuststreek. Zich aan melden bij: Lesage, Golfstr. 41, De Panne, of te leper, Meenen- steenweg 77. <683) SCHOON RENTENIERSHUIS met gaiooten hof, langs groote baan, tegen stad IEPER. - A.t.D. (C.184) gencasn cp 2 dagen zonder pijn. Tegen remboursament: 60 frank. APOTHEEK THEYSKENS, GEEL. Ook genezing van alle HUID ZIEKTEN. (713) WIE REIST MEE NAAR: S PARIJS (Auto-Salon), 5 Okto- bar, 3 dagen, U ZWITSERLAND, 8 dagen, op 13 t Oktober. J', Alle tol. bij P. Van Bruwaene, r Agent Kosmos-Toerisme, Itaug- S gestraat 81, Poperinge. (788) r Meid, 16-18 Jaar, kost en ir.woon. Maioulaan 32, leper. (752) Qocd Meisje, om in huishouden te helpm, ten minste 18 jaar. Goede kost e.n inwoon. A.t.D. <686) gekwame Meid wordt gevraagd, lede ren dag van 7.30 u. 's morg.-u:.? ;ot 7 's avonds. Niet inwonen. Zater dag namiddag en Zondag vrij. Hoog loon, Wervlkstr. 62, Meenen (S90) Meid, 18 ft 20 jaar, voor aKe weak, be Antwerpen. Kost, inwoon en good loon. A.i.D. '382) Meid. Bij Priester, omstreken leper. Adres ter drukkerij. (546) Qoede Meid. Goed loon. Pottes;r. 33, Poperinge. (C.105) VRAAGT PLAATS Y<ouvv, alleen, als consierge in stad. Onderhoud van huis mits vergoe ding van woonst en licht. - Adres ter drukkerij. (c.177) jj^okin vraagt wei-k voor keuken a> laen. Geen inwoon. Te Poperinge. Adres tzr dJ'ukkrrij. (809) TE HUUR GEVRAAGD glaapkamcr en Keuken. Voor vroutf alleen. Brbaal'l heege prijs. Te Po peringe. - A.t.D. (808) GEVONDEN y^rmbandboiiogv, op hot strarri te I De Panne, ln de eerste dagen van Septober, A.t.D. c®

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 6