m WEKELIJKSCH NIEUWS ÏDe Hmulet van t»e IRani STEVENS Gebroeders mi mm m Orficieele Berichten Besluiten kl ONS VROUWENHO LISIANE BARCO-RAMOj Kroniek onzer Bevoorrading IANOS Van Wonderkinderen gesproken... HET WEKELIJKSCH NIEUWS itïier vsQQk thesis ©«Isfacsges!? INSCHRIJVINGSBULLETIJN 1\J LANDBOUWERS! HOENDERKWEEKERS ASEPTA en ELIXIR MORVA LABORATORIA MULLIE BEESTENMARKT, HALLE SCHMIDT ALBERT Provensteenweg 30, Poperinge. CNUDDE ABONNEMENTEN VOOR FRANKRIJK OSCAR, HET REKEN WONDER TE GENVAL KOMT TE VERSCHIJNEN EEN 12-JARIG PIANO- WONDER IN AMERIKA NIEUWE SPELLING WOORDENBOEKEN KAPBLOKKEN voor BEENHOUWERS ONREGELMATIGHEDEN IN DEN INVOER VAN RIJTUIGEN Twee ambtenaren aangehouden. 400 AMERIKAANSCHE SCHEPEN TE ANTWERPEN TE KOOP HUWELIJKEN UW RADIO IS ZIEK! EEN REMEDIE? TREKKING VOOR WIE HET MILLIOEN? De deelnemers aan de KOLONIALE LOTERIJ zullen het antwoord op deze gewichtige vraag vernemen op de TREKKING VAN S OKTOBER DIT GAAT OP 3 MANIEREN: 1. - Vraag aan onzen Verkoop: r dat hij U wekelijks HET WEKE LIJKSCH NIEUWSthuis be stelle. Hij zal dit stipt doen aan den prijs van 2 frank per nummer. 2. - Geef uw adres op aan de Bode wanneer hij bij U aan huis komt en vraag hem een abonnement op hat WEKELIJKSCH NIEUWS 3. - Vul onderstaand inschrijvingsbulletijn in (knip het uit) en steek het in een OPEN omslag met zegel van 10 centiem. Stuur uw omslag dan af aan «HET WEKELIJKSCH NIEUWS», Gasthuisstraat IS, Poperinge. NAAM ADRES GEMEENTE (STAD) (Handteeken) (I) Ik stort 2S frank op postcheckre kening 47.63.60 van Sanson Gebroeders, Poperinge. (1) Gelief met de post te laten ontvangen. (1) Schrappen wat niet verlangd wordt. Nieuws is er genoeg! Maar helaas, plezierig nieuws maar al te weinig, sla uw dagblad open; zet uw radio aan. Hoor en zie naar 't geen er in de wereld gebeurt en ge zult met me Eeggen: «Heer, vergeef de menschen, want ze weten niet, wat ze doen!» Maar nieuws moet ik vinden, willen of niet- Al moest ge 't uitvinden, roept Marenta. Neen Marenta, we zullen met Lamme en Roaemarijntje, allen te zameti in den vliegenden beddebak de wolken doorklieven en Lijk 'n ezel op 'n bussel hooi. Lijk 'n aapje op 'n vlooi, Lijk 'n tijger op z'n prooi. Lijk 'n vogel in z'n kooi, Lijk 'n kater op 'n muis, Lijk ha spinne op 'n luis, Lijk 'n jager op 'n haas, Lijk *n vischje op z'n aas. Lijk 'n vosje op 'n kiek, Lijk 'n sncekske op 'n bliek, Lijk 'n sperwer cp 'n duif, Lijk 'n peêken op zijn snuif, Wijl ik hier nu boven vlieg, Denk geen ocgenblik dat 'k lieg, Zit ik hier te loeren Te vischen en te poeren Om te zien Of ik misschien In eenieders belangen Geen nieuwsjes op kan vangen Die, m'n beste gezellen "k Zegt 't heel bedaard 't Vertellen Zijn waard. Maar, Waar Dat nieuws gevonden? G'hect meer dan eens al ondervonden Dat ik moest krabben in mijn haar, Dat ik moest zuigen aan mijn duim, Om U duidelijk en klaar, Nieuws gdmengd met scherts en luim, Mee te doelen, Zonder U en mezelf ook te vervelen, Marenta had een beetje de schrik in 't lijf van mee te reizen. «Peist eens, Manneke,zei ze, moest er ons een ongeluk overkomen, en moest ik nog gered worden, dan ware ik voor altijd weduwe. - Ja, Maren ta, heb ik geantwoord, maar mis schien zou ik het zijn, die weduw naar zou wezen.- Dat zoudt ge willen hé,schreeuwt ze, maar nu zulle Manneke, we zijn van 'n taai ras.Ge weet allen nietwaar, m'n liefste lezers en alderliefste leaeres- kens dat ik een zeer vredelievend manneken ben en geen vlieg kwaad zou doen. Om die te bewaren, niet de vlieg, maar de vrede, begin ik ge woonlijk als m'n dierbare wederhelft slecht geluimd is een liedje te zin gen. Zoo deed ik ook nu en "k zong met overtuiging: Ouwe Taaie, Maar 'k had pas die twee woorden gezegd of de andere helft van m'n trouwboek barstte los. Van 'n taai ras, ja. Maar daarom moet ge mij niet uitmaken voor 'n ouwe taaie... De rest gaat verloren in 't geluid van de motor, die Lamme eens speciaal laat ronken voor de gelegenheid. En stillekens zegt Lamme tot mij: «Ge hebt nu eens goed 't kind bij zijn na aan genoemd. VAN KINDEREN EN NAMEN ge sproken. Bij d'Eskimo's, mijn vrinden, 'k zeg 't in kort Is 't een heele sport Eon naam voor hun kind te vinden; Tc Verklaar U thans Zonder zwans *k Wil de waarheid niet ontloopen Hoe ze ginds hun kinderen doopen. Do Eskimo's die golooven namelijk dat wanneer een persoon in de fami lie overleden ts, diens geest blijft rondzwerven in diezelfde familie. Wanneer er nu een geboorte plaats beeft, dan dwarrelen al die geesten der gestorven familieleden rond het geboortehuis. De peter en de meter nu stollen don boreling een naam voor van een afgestorven familielid. Zoo de kleine huilt wordt de naam onge schikt geacht. Men begint met «en andere naam en zoodra 't 'kind zijn oven toehoudt, is de naam toegekend. Die naimen, fladderen volgens de es kimo's met de geesten rond het ge bouw. De naam zonder lichaam wacht dus tot hij wordt geroepen en neemt bezit van 't kind. 't Is dus feitelijk niet het kind dat een naam krijgt, maar de mam krijgt een kind en dit wordt dan de persoon wiens naam het draagt. Dit spelleken telt niet alleen voor de menschen, maar ook vcor de beesten. AJzoo wilde een beroemd poolrei ziger op zekeren dag een hond koo- pen van een Eskimo. Maar hij kreeg tot antwoord. Ik kan hem niet verkoopen, mijn heer, want t is mijn schoonmoeder! JA CHERI, zei *t meisje, moe der zal de helft van onze meubels betalen, als we trouwen. «Dat is 'n chicks schoonmoeder,» antwoordde de chéri, «konden we nu maar gauw iemand vinden, die de andere helft betaalt, DE HELPT VAN 'T PROJECT IS OOK reeds in orde. Van welk project? Van "n tunnel! 'n Tunnel Luistert wel Dat is 'n gang Kort of lang Vierkant of rond Onder den grond Waar van tijd -tot tijd, 'n Auto of 'n trein door rijdt. Beter dan dat kan ik TJ dat ook niet explikcerm. De grootste tunnel van de wereld, dat is de tunnel tus- sohen Florence en Bolcgne. De lengte ervan toedraagt vijf en tachtig kilo meter. Wat hij gekost heeft zal ik maar niet zeggen want 'k weet het niet Wat ik wel weet is, dat de trein ie er door rijdt meer genomen wordt oor verliefde paartjes. Maar dat heeft nu nog niets te maken met de helft van dat project. Hewel dat is voor 'n tunnel ouder 't, kanaal, van Engeland naar Frank rijk. Veel wordt daar tegenwoordig weer over gesproken en aangezien de bijzonderste voorstander de laatste week eens erg stout heeft gespreken, en stout gesproken, half 'gewonnen is, mogen we besluiten dat het voor stel half in orde is. SCHELE JEF kwam half zat naar huis gezeild. Mie stond hem af te wachten achter de voordeur en daar t Zondag was en Jef naar de hoog mis was geweest-, was het het tweede sermoen dat hij te hooren kreeg. Ter wijl hij daar zco stond, kon hij niet nalaten allerlei gezichten te trekken. Ge meest u schamen,zei Mie, voor zoo'n groote vent Och,zei Jef, ik kan er niets aan doen, Mie, mijn gezioht schoof ineens uit!... 'k Geloof dat er een boksmatch uit voort gekomen is. DE BOKSSFORT Doet zich niets te kort. Ze verdienen geld, de kampioenen, Met duizenden, ja met miljoenen. Maar 't is verdraaid 'n vieze post Die menigmaal hen t leven kost. 'k Ken een en die ging boksen, Het was een zwaargewicht Maar plots kreeg hij zoo'n swinge Op zij van zijn gezicht. Hij zag de vuisten zwaaien Hij zag de sterren draaien Bn op denzelden stond Lag hij reeds op den grond Probeerde gansch ontdaan Nog éénmaal recht te staan. Geen dokier kon hem helpen Noch zijne wonden stelpen Of ge 't gelooven wondt, Dat is mij om het even Dat klopje van knock-out Dat kostte hem het leven. Zooi-ets is ten ander© reeds meer dan eenmaal gebeurd. Die mannen rirkeeren telkens hun leven, wordt er wet eens beweerd. En 'n mijnwer ker! En 'n treinmachinist! En 'n zee- visscher! En 'n vliegenier! Ris- kseren. die Irun leven niet alle dagen - En 'n voetganger in 'n groote stadzegt Marenta. - Moes ten er nog profeten zijn, ze zouden zeggen: «Voorwaar, ik zeg u, het zal voor u moeilijker zijn, een groote stad, te vost, zender ongevallen te doorkruisen, op 'n Woensdag als er beurs is, dan rijst-pap met zilveren lepels te eten! Het eeniget verschil is dat *n vis- Morva: Asep;a- (553) Wat baat het uwe zieke hennen hanen en kiekens geneesmiddelen] tos te dienen, indien gij de warei goede niet voor handen hebt. De twee wondcrprodukten zijn: tegen snot en cholera, om uw'dieren gezond te houden; doet de spijzen goed verteeren, om meer te doen leggen de flesch, 50 fr.; - Va flesch, 20 fr. pillen: 20 fr. de doos; - Asepta-poeder: 20 fr. de doos. In ALLE APOTHEKEN of reohtsbre:ks schrijven naar: Mengelwerk van «Het Yl'fkelijWsch Nieuws, Nr 13. door H. COURTHS MAHLER. U bent toeli zeker wel een beetje boos op mij, dat ik u tegen uw wil bier wil houden?» Ze dwong zich vast en kalm in zijn lachende cogcn te zien en glimlachte ook. O neen, zeker niet. Maar ik hoop, det u er nooit berouw van zult heb ben, mijnheer von Ruden, dat u het gedaan heeft. «Dat zal ik zeker niet.» antwoord de hij met stralende blik. Daarna reikte hij haar de hand. Dus tot weerziens morgen vroeg te acht uurl Zult u dan al uitgesla pen zijn? Ik sta eiken dag te zes uur op. Bat ben ik zoo gewoon. Vroeger ging ik iederen morgen te zeven uur met mijn vader paardrijden. Toen ben ik gewoon geraakt aan het vroeg op staan. En later behield ik de ge woonte, omdat de vroege morgen mij te mooi leek cm dien te verslapen. Hij liet zijn blik langs haar slanke, Jeudige gestalte gaan. Dat is u goed bekomen. «Heel goed.» Zoo zal t u niet moeilijk vallen te acht uur uw werk te beginnen. «Neen ik zal daarvoor nog eiken morgen een wandeling maken.» «Tot weerziens, freule!» Tot weerziens, mijnheer von Ru- den Hij nam zijn hoed af en verwij derde zich snel. Freda ging het huis binnen en werd reeds in het voorportaal door Me vrouw Kriiger ontvangen. Zij keek haar jeudige nieuwe huisgenoot© zoo vriendelijk aan, dat Freda zich reeds thuis gevoelde. In haar kamers gekomen deed zij hoed en mantel af en trok haar hand schoenen uit. Mevrouw Kriiger bracht haar een verversching. Op het ronde tafeitje oiond in een vaas een ruiker rcode rozen, die de geheele kamer met hun tecren, heerlijken geur vervulden. Freda dankte haar vriendelijk. «Over een uur gebruiken we het middagmaal, freule. Te twaalf urn- wordt het werk in alle fabrieken be ëindigd en te half één eten wij,zei mevrouw Kriiger. Freda knikte. Ik zal - er mij aan houden. Heeft u vandaag alles reeds voor mij kun nen schikken? Stellig. Ik zou alleen willen weten of u de maaltijden met mij en mijn man wilt gebruiken, ginds in onze huiskamer, of dat ik u 't eten in uw kamer zal brengen. Freda dacht niet lang na. VWW1 scher of mijnwerker of vliegenier met al hun riskeeren zooveel niet ver dienen op 'n heel leven als 'n Joe Louis, die over een paar weken gedu rende amper twee minuten in Ameri ka bokste, op die twee minuten, ge wonnen heeft. En om die neger ge durende twee minuten en een paar seconden op 't gezicht van 'n blanke te zien slaan, hebben er zich bijna dertig duizend menschen naar dit edel schouwspel begeven en er de ronde scim van driehonderd duizend dollar voor uitgegeven,. Reken uit! Enfin, ieder zijn goesting en liever dat dan B. A. ofte atoombom fabri- ceeren. DAT VLIEGENIER spelen toch ook In gevaarlijk stieiekenis, dat bewijzen de ongelukken van'de laatste weken weer eens te meer. Dat vreeseli jk onge luk met dat Belgisch vliegtuig kan "n m-ensch toch wel de schrik op 't lijf jagen. Zooveel menschen die vol levenslust een mooie reis gaan ondernemen en bijna aan het doel, de natuur die hare elementen afstuurt tegen de onmacht van den. mensch. Ik heb 'n schok gekregen toen ik de naam las van 'n vriend van me die de reis meemaakte. En nog grooter was de schok toen ik te lezen kreeg dat hij zich bij de overlevenden be vond. Maar die schok was van tevre denheid. Maar gedenken we vol eer bied. zij die hun leven verloren ver van het vaderland... MANNEKEN,zegt Marenta, droevige histories lezen de menschen al genoeg en krijgen ze genoeg te hooren ook, vertel him liever wat ple- zanters.Ik geef mijn vrouw ge lijk. SUSKEWIET ZOCHT ook 'n vrouw en hij vertelde aan zijn vriend Luppe dat hij een huwelijksadvertentie in een blad had geplaatst om een vrouw te vin-den. En hebt ge antwoord ontvangen? vroeg Luppe. «En cfzei Suskcwïet, meer dan honderd! «Meer dan honderd! Hoe Is dat mogelijk? «Ja, man 't is nochtans zóó. En bijna allemaal luidden ze zóó: «Ik zal u heel graag de mijne cadeau doen IN BOSTON, dat is ver van hier, is er een man die aan het gerecht de toelating gevraagd heeft zijn vrouw af te trommelen. Liever dan te schei den, zal hij trachten haar zoo te be teren, zco als men roet kinderen doe t. 'k Weet niet of t de goeie methode is, maar in ieder geval, de rechters hebben nog geen antwoord gegeven. MARENTA bekijkt me nu weer zco kwa-ad en t is nochtans zij die me gezegd heeft de menschen iets ple zants te vertellen, Ha, dat noemt meneer plezant, roept ze, een vrouw aftrommelen. Mijn'liefste Iezereskens, als ik eens een advertentie zie staan weet ik al wat ik ga antwoorden. Ge kunt nooit weten... ER ZIJN menschen te vinden Die zich voor niemendalle cp gaan [winden Die immer zenuwachtig zijn In him lijf en in -hun brein. Er zijn anderen Die om -te veranderen Zijn geboren Om zich aan niets te storen En die men, zelfs al zijn ze verdoemd Daarom dan philosofen noemt Zco was er 'n vent in Frankrijk en die sliep sedert dertig jaar in 'n doodkist waarmee ze hem verleden week begraven hebben. Nog 'n andere philosocf, heeft sedert jaren z'n doodskist nevens zijn bed staan. Vraag hem naar de reden en hij zal zaggen: «Over tien jaar was ik erg ziek. Ik meende te sterven en had reeds m'n doodskist besteld en won der, zoohaast die in m'n kamer was, voelde ik me beter worden. Nu be schouw ik die als m'n geluksvcor- werp». Als porte-bonheur, 'n doods kist! Toch niks voor mij. LAMME DIE WAS overlijd zoo naar 'n begrafenis geweest van 'n directeur-eigenaar van 'n groote fa briek. De overledene was schatrijk en had als erfgenamen enkel 'n neef en twee nichtjes. Lamme ging mee achter de lijkkoets en weenen en kla gen dat hij deed, om er kompassie mee 't hebben. Een van de crfnichtj-as kwam naar hem toe en zei: «Ge moet oom wel erg liefgehad hebben, mijnheer! Snikkende zei Lamme: «Een beetje, juffrouw! «Maar waarom huilt ge dan zoo? Ge zijb toch niet van de familie!» En met tranen in de stem, bekende Lamme: «Juist daarom, juffrouw, juist daarom Het Manneken uit de Maan. SCHOONE KEUS van nieuwe NAAIMACHINES voor huishouden, zig-zag. Kleerma kers,- Schoenma kers-, Leder- en zakstopm-a oh mie-s. Met volledige waarborg. - Herstellin gen aller merken. - Vervangstukken. - Olie en Naalden, bij: HONOR» VAN LERSBERGHE (432) Ieperstraat 85 - Vlamcrtinge. brengt rijn laatste nieuwe modellen op de markt. In j alle prijzen. Ga ze be wonderen bij: Verdieieler voor de Arrondis sementen leper en Veume. Elsktriekors dier ge westen- vraagt inlichtingen. (727) HET RANTSOEN KOLEN VOOR OCTOBER-NOVEMBER Verdeeling van 25 September af. De verbruikers-gezinshoofden heb ben recht, voor de periode, gaande van 1 October tot 30 November 1946, op een brandstofrantsoen, waarvan het bedrag als volgt bepaald werd: 1) De gewone verbruikers, waarvan het gezin uit 1 tot 3 personen be staat, hebben recht op 400 kilogram kolen, tegen afgifte van de rantsoe neeringstickets Nr 1 en 2 der kolen- kaart A.; 2) Die waarvan het gezin uit 4 tct 6 personen bestaat, hebben recht op 500 kilogram kolen, tegen afgifte van de rantsoeneringstickets Nr 1 en 2 der kolenkaart B.; 3) Die waas-van hst gezin uit 7 tot 9 personen bestaat, hebben recht op 600 kilogram kolen, tegen afgifte van de rantsoeneeringstickets Nr 1 en 2 der kolenkaart C.; 4) Die waarvan het gezin uit 10 tot 12 personen bestaat, hebben recht op 700 kilogram kolen, tegen afgifte van de rantsoeneeringstickets Nr 1 en 2 der kolenkaart D.; 5) Die waarvan het gezin uit 13 tot 15 personen bestaat, hebben recht op 800 kilogram kolen, tegen afgifte van de rantsoeneeringstickets Nr 1 en 2 der kolenkaart E.; Er wordt, voor de periode gaande van 1 October tot 30 November 1946, geen aanvullende toekenning van brandstoffen voorzien ten gunste van de gezinnen die niet over gas levering beschikken. Ds verdeeling der brandstoffen- rantsoenen mag van 25 September af geschieden. PRIJZEN VAN DE KAAS Het Staatsblad van 21 September publiceert de prijzen van de kaas soorten. Te betalen door verbruiker: Gouda, 44,70 fr.; Port Salut, 42.25; demi-sel 36,75; camembert, 12 fr. vcor 300 gram; Brie, 30,50; Neufch&tel, 4,40 per 125 gr.; witte kaas, 10,35; Brusselsche en Luxemtourgsche, 33,35; smeerkaas, 38 fr. GEEN KOFFIE- NOCH TABAK- SCHAARSCHTE VOORZIEN Allerlei geruchten werden in om loop gebracht inzake koffie en tabak Aldus werd voorgehouden, dat bin nen kort schaarschte aan deze pro- duktsn In ons land zou heerschen. Van overheidswege worden deze geruchten gelogenstraft. Koffie zal vcortianden blijven, zeggen onze Mi nisters, en inzake tabak deelt de Fe deratie der Tabaknijverheid mede dat mlllioenen kgr. tabak voorhanden zijn zocdat ook hieraan geen tekort zal zijn. Volderstraat 9, GENT. (318) Hoe heeft mijn voorgangster dat gedaan? Mevrouw Krüger lachte onzeker. Die heeft met ons geëten. Dan wil ik dat, als ik u niet stoor, ook graag doen. «Integendeel wij zullen er ons over verheugen. Freda boog zich over dc rozen cn ademde den welriekende geur in. «Wat ruiken te heerlijk! Het ls vriendelijk van u, dat u mijn kamer ermede versierd heeft.» Dat heb ik graag gedaan. U moet toch merken dat U ons welkom bent. Mijn man kweekt de rozen zelf. Het is zijn; liefhebberij, en hij heeft een gelukkige hand. Hij houdt het tuin tje in zijn vrije uren in orde. En het is zijn trots, dat hij hier op het ter rein de mooiste exemplaren heeft. Freda ging naar het raam, zij be merkte nu eerst den overvloed van rozen en bloemen. O, wat heeft u daar prachtexem plaren! Groeien die dan zoo goed in dc lucht der hoogovens? O j-a, het tuintje ligt gunstig. Al de woonhuizen heeft de gestorven chef zoo laten aanleggen, dat ze goe de lucht hebben. HIJ heeft zulke goede maatregelen genomen. En onze tegenwoordige chef brengt nog steeds verbeteringen aan. Bloe men en menschen gedijen goed op de Kronaufabrieken. Freda's hart verruimde zich. Hoe graag hoorde zij de woorden van lof over den man, dien zij liefhad! ZIJ begon nu dadelijk haar goed worden aanvaard tegen betaling van 3 frank (Belgisch geld) p:r week. Aanvragen tor druk kerij of bedrag storten op post- checkrekening 476360 van San- sen Gebroeders, Poperinge. Ock voor Belgisch Congo, En geland, Amerika en alle andere landen kunnen abonnementen aanvaard worden. uit te pakken en op te bergen. Het werk ging haar vlug van de hand. Intusschen was het middag gewor den. Het doffe, maar toch doordrin gende geluid van een fluit kondigde het schaftuur aan. Freda ging naar het raam. Zij zag met groote oogen naar de voortstroomende, zich haastende men- schenschaax, die uit alle gebouwen kwam en gedurende korten tijd alle wegen vulde. En midden onder de arbeiders en beambten z.ag zij Ger hard von Ruden loopen. Hij was op weg naar zijn villa Al de arbeiders groetten hem vrien delijk en eerbiedig en hij groette vriendelijk terug. Toen Freda hem zag, wilde zij snel, voordat hij haar zou zien, van het raam teruggaan. Maar hij had haar reeds ontdekt en groette haar lachend. Toen boog zij blozend het hoofd en deed een stap terug. Korten tijd daarna werd zij door mevrouw Krüger aan tafel geroepen. Zji ging de gezellige, lichte huiska mer van haar gastheer en gastvrouw binnen, waar de tafel netjes en sier lijk gedekt was en met een ruiker versierd. Daar groette zij den grijzen, vrien delijk uitziendem heer Kriiger. Hij reikte haar de hand en heette haar hartelijk welkom. Ik verheug mij, dat mijn vrouw nu weer voor iemand heeft te zorgen, freule. Anders is zij niet tevreden, j> aei hij lachend. Bedrijvig roet blozend gelaat droeg WATERSCHAARSCIITE IN HET STROOMGEBIED VAN DEN IJZER Er Wordt ter kennis gebracht van de schipperij, dat, als gevolg van werkzaamheden aan de glooiingen van de kreek van Nieuwendamme, het niet meer mogelijk is de voor geschreven waterdiepten te verzeke ren op het kanaaal van Nieuwpoort over Veurne naar Duinkerke, op den IJzer, op de Loo- en Bergenvsarten en op het kanaal van leper naar den IJzer. KINDERBIJSLAG VOOR NIET- LOONTKEKKENDEN VERHOOGD In het Staatsblad verschenen be sluiten in verband met den kinder bijslag voor niet-loontrekkenden. Een toesluit verhoogt het bedrag van den kinderbijslag als volgt: 1ste kind 450; 2a 450; 3® 600; 4' 840; vanaf het 5" 1.140 fr.; dit per jaar. Ook de bijdragen en de leeftijds grens van de rechthebbende kinderen worden verhoogd. Het besluit treedt ln werking op 1 Juli 1946. FINANCIEELE HULP OM DE OORLOGSSCHADE TE RAMEN De gesinistreerde die niet over de noodige geldmiddelen beschikt om de vastellings- en ramingskosten van zijn onroerende oorlogsschade te dek ken, kan den bijstand van den Staat voor de betaling dezer kosten beko men. Hij richt daarvoor tot den be stuursraad van de gevoegde coöpe ratief voor gesinlstreerden een in tri plo opgesteld verzoek, vergezeld van de vereischte documenten voor toe- kennnig van rechterlijken bijstand en kostelooze procedure; daarenbo ven een bewijs van nationaliteit, een bewijs van burgertrouw, een bewijs van eigendomsrecht op het geteis terde onroerend goed evenals een voor gelijkluidend verklaard afschrift der aangiften die hij, bij het Bestuur der Rechtstreeksche Belastingen neer legde of bevestigt schriftelijk dat hij er geen indiende. WIJZIGINGEN AAN DE PENSIOENWET In het Staatsblad van 14 Septem ber J.l. is de wet van 28 Augustus J.l. verschenen, waarbij belangrijke wij zigingen en aanpassingen gebracht worden aan de vroeger reeds bestaan de pensioenwet. Toepassing van deze nieuwe wet mag dus thans aangevraagd wo-rden. WEER POSTCOLLI IN BELGIE Vanaf 7 October. In het Staatsblad van 26 Septem ber wordt aangekondigd dat de dienst der postcolii in binnenverkeer vanaf 7 October hernomen wordt. De prijzen werden als volgt vast gesteld: I kg. en minder: 8 fr. meer dan I kg. tot 3 kg.: 10 fr.; meer dan 3 kg. tot 5 kg.: 12 fr. De aangegeven waarde mag niet meer dan 5.000 fr. bedragen. Vast recht: 2 fr. Recht per 1.000 fr. of gedeelte van 1.000 fr.: 0.20 fr. Taks, afhaling aan huis: 3.20 fr. Taks, dadelijke bestelling: 4.50 fr. Taks, tweede bestelling: 3.20 fr. Magazi jngeldengewone colli: 1.10 frank per dag. Voor colli met aangegeven waarde, per ondeelbare breuk van 100 fr.: 0.40 fr. per dag. Minimum: 1.10 fr. GEEN TOEPASSING DER VERHOOGDE PRIJZEN VAN GAS EN EXECTRICÏTEIT Een besluit verschenen in het Staatsblad van 26 September, be paalt dat de verhoogde prijzen van gas en electrfciteit neg niet mogen worden toegepast. BEROEP TEGEN WEIGERING VAN BEWIJS VAN BURGERTROUW Van hoogerhand werd medegedeeld dat beroep kan aangeteekend worden bij weigering tot aflevering door den Burgemeester van een bewijs van Burgertrouw. Dit beroep moet per aangeteekend schrijven gestuurd worden aan den Hr Gouverneur der Provincie. Enkele jaren geleden werd er nog al veel gespreken van Oscar Ver- haeghe, uit Genval, die tcendertijd als het wonderkind in het rekenen voorgesteld werd. Qsoar Verhaeghe heeft thans 20 jaar boreikt. In zijn jongs jaren was hij ziekelijk en toonde geen specialen aanleg noch voor het een noch voor het ander. In 1943 kon hij zelfs nog niet lezen. Een ingenieur van Genval, Hr Charles, leerde destijds den jongen rekenen maar werd weldra over troefd door zijn leerling, die een fe nomeen bleek te zijn. Thans werd Oscar Verhaeghe, het rekenwonder, gebracht voor een ju ry 'bestaande uit de voornaamste sfcer- rekundigen van het Koninklijk Ob servatorium. De rekenkundige van het observatorium was eveneens aan wezig met een rekenmachine van het allerlaatste model. Oscar antwoordde op talrijke vra gen. Op 30 seconden tijd gaf hij uit het hoofd het vierkant van 1251, nl. 1.957.816.251. Op 6 seconden trok hij geweldige vierkantswortels, en ver menigvuldigde hij op drie minuten tijd uit het hoefd 374.472 X 389 145.669.608. Het eigenaardige is dat hij eerst de drie cijfers gaf, dan de drie laatste en dan die van het mid den..,.', Men-vroeg hem dan op welken dag 13 Februari 1898 viel. Zes seconden wachten,. Op een Zondag was het juiste antwoord. Wanneer 13 Augustus 3892? Drie seconden wachten. Op een Zondag! Wanneer viel Paschcn 1892? Na 70 seconden was het antwoord klaar: Op 17 April. En Paschen 1914? Drie seconden slechts: cp 12 April. Paschen 1871 Na drie; seconden: op 9 April. En Paschen 1830? Hier waren 150 secon den noodig: op 11 April! Welk is hot geheim van Oscar? Niemand kon hat totnogtoe onthul len. De jury stelde vast dat de Jon geling geen notitie heeft van het mil- liosngetal. Hij trachtte uit te vis- ïHBSMBiBBHizaHannnaaBaMBi. REISGIDS VOOR BUURTSPOOR WEGEN EN AUTOBUSSEN, uitga ve A: Midden- en ZiMd-Westvlaan- deren. - Prijs 8 fr. Bij Boekhandel Sansen-Vanneste, Gasthuisstraat 15, Poperinge. schen of Verhaeghe geen gedachten lezen kon, maar ook dit bleek onmo gelijk daar vragen gesteld werden waarwan de Jury zelf de oplossing niet kende en waarvan de oplossing naderhand werd gecontroleerd. De vraag werd gesteld of hij wellicht een visueel geheugen kon hebben, maar ook dit bleek niet juist te zijn. De jury moest dan ook beslissen dat Os car Verhaeghe een echt fenomeen is. Ook Amerika telt een nieuw won derkind, namelijk de 12-jarige Bela Srilahyi, uit New-York, die een uit zonderlijke begaafdheid aan den dag legt bij het bespelen- van de piano. In Mei jl. gaf 'hij in Carnégie Hall, de grootste concertzaal van Amerika, een recital waarbij hij werken van Liszt, Mozart en Chopin op meester lijke wijze uitvoerde en groot sukses oogstte. Gewoonlijk oefent de jongen de gamma viermaal per dag en heeft Mj eenmaal per week les van een muziekmeester. Gewone speeltuigen zooals andere kinderen geeren moet hij niet hebben. Op zekeren dag ging hij wat op avontuur uit, alleen, maar enkele dagen nadien kwam hij terug thuis om terug zijn piano te kun nen bespelen en verklaarde: Ik kon mijn piano niet vergeten. CALLEWAERT'S WOORDENBOEK Nederlands-Frans en Frans-Neder lands, volledig nieuwe uitgaaf, is het eerste klaswoardianfocek met nieuwe spoiling. Prijs 175 fr. GROOTAERS L. Frans-Nederlands, Nederlands-Frans groot woordenboek, roet aarodudding in cursief tetters van alle wijzigingen vcreischt door de nieuwe spelling. Prijs 375 frank. GROOTAERS L. nieuw groot Frans- Noderlands, Nederlands-ï'rans woor denboek, nieuwe spelling. Prijs 495 fr. De Groctaers Woordenboeken die nen tevens als uitspraakwoordentoosk voor beide telen. Te verkrijgen in Boekhandel San- ssn-Vaimeste, Gasthuisstraat 15, Po- psrings. IBBBBBBBBBaaBBBBBBRBBBIBB mevrouw Krüger 't eten op. Het was een eenvoudig maar krachtig en met zorg bereid maal. Freda was volkomen tevreden ge steld. Do pensionprijs was niet te hoog. Zij rekende uit, dat zij elke maand nog een kleine som kon over sparen, zelfs a!s haar broer zijn toe lage kreeg. En dat verheugde haar. Zou zij er op kunnen rekenen hier lang te blijven? En zou zij de kracht hebben zich zoo te beheerscheai dat zij Wijven kon? Den eenen keer scheen het haar gemakkelijk, indien zij slechts ln de nabijheid kon blij ven van een. man, dien zij liefhad. Den anderen keer scheen het haar moeilijk, ondragelijk moeilijk, dag in, dag uit, met kalm gelaat naast hem te leven, alsof zij geen gevoelig hart had. Zij kwam niet tot rust met haar gedachten. Na tafel pakte zij de rest van haar goed uit en bong het op. Toen zij daarmee klaar was, kwam mevrouw Krüger binnen en bracht haar lek kere koffie met eigengebakken tul band. Zij vrceg Freda of zij met haar een wandeling over het fabriekster rein wilde maken tot aan den Rijn, opdat zij wat rond zou kunnen zien. Freda nam het dadelijk aan. Zij vond het prettig wat op de hoogte te kunnen komen. Zoo liepen de beide vrouwen dan naast elkaar, het mooie meisje met de edele houding en de eenvoudige oude dame. Mevrouw Krüger was goed op de Gespecialiseerde Werkplaatsen voor JOHN FIERENS WIJNEGEM (Antwerpen). Vraag prijs en inlichting. (789) Door het parket te Brussel werd een onderzoek ingesteld, naar aan leiding van het onregelmatig afleve ren van vergunningen voor ingevoer de rijtuigen uit Duitschland. Nadat een huiszoeking werd gedaan op het centraal bureau voor contingentee- ringen en vergunningen voor auto mobielen, gevestigd Wetstraat 69, werden twee leden van het personeel aangehouden om verhoord te worden. Bovendien werden er documenten in beslag genomen. Naar werd gemeld zullen de V.S. van Amerika 500 schepen, waarvan de bouwkosten 65 millioen dollar be dragen, in Europa te koop aanbieden; 400 dier schepen liggei*te Antwerpen, o.m. koopvaardijschepen, sleepbooten, patrouillevaartuigen, mijnenvegers en landingsvaartuigen. Wacht niet langer een gei. ehrist. Huw. aan te gaan met het voor U ideale wezen uit onze d-uiz. ledten. - Schrijf om docum. en lijsim naar: «De Gelukkige Toekomst», Postbus 11 Deinze of Postbus 231 Brusr l (I) of Postbus 381 Antwerpen. Al. g»h. Dagsl. verlovingen. Het Nationaal Belgisch Huwelijk&werk. (332) IBBBBBBBBBBBBBBBBBaSBSLJiJ hoogte van alles wat de fabrieken betrof. Zij was hier reeds bijna twin tig jaren en gaf Freda uitleg van al les, wat zij wilde weten. Met ver baasde oogen keek het meisje rond. Hoe verder zij kwamen hoe meer zij zag hoe reusachtig groot het geheele bedrijf was. Op één dag kon zij alles niet zien, maar wat zij zag vond zij belangwekkend, en in heel dit woe lig bedrijf zocht zij de ziel van den man dien zij liefhad, en die eigenaar was van alles wat zij zag. Zoo kwa men zij aan den Rijn, die trotseh en breed voortst roomde. Boven haar hoofd rolden langs een net van stalen draden kleine ijzeren wagentjes, die kolen, slakken en aar de vervoerden. En beneden liepen op een even uitgebreid net van rails ei genaardig gevormde kleine wagons, die allerlei waren en voorwerpen, stukken ijzer, staal, erts en dergelij ke heen en weer reden tot aan den Rijn, waar schepen gelost en gela den werden. Schijnbaar liep en rolde alles zon der methode door elkaar, en toch was alles precies berekend. Welk een reusachtig levendig be drijf was het, wolk een enorme on- dmiraemlng. En Gerhard von Rilden was mees ter over dit allesl Het was avond, het werk gedaan, toen zij naar huis terugkeerden. En weer werden alle wegen door arbei ders en beambten gevuld. Freda en mevrouw Kriiger kwamen midden ln da schaar menschen. Hij s-s-S-sist! Hij k-k-r-r-kraakt! HIJ erih-ech-echreeuwtt Hij brobbeit, fluit en gilt... Allemaal dingen die liij niet moet doen... en wat hij WEL doen moet, i. t. z. mooie muziek geven, dat wil hij niet! lijk met alie erge zie km: Draag hem naar de geneesheer, Draag hem naar de Firma IEPER, Van den Peereboomplaats 7-9 POPERINGE, leperstaat 5 Veurnestraat 49 waar de RADIODOKTER van het meest modern-Ingerichte revtsle-laboratorium der streek hem rap van zijn kwalm zal afhelpen en uw radio U weer van de mooiste muziek voorschotelen zal. GROOTE KEUS VAN: Stofzuigers Radio's Pick-Upp's EIeo«' trische motoren Electrische Cuisinièren cn alle Electrische Verwarmingstoestellen. door TANTE VERA OPVOEDKUNDIG PRAATJE Fonske ls vier Jaar en koppig. Het is voldoende hem Iets te bevelen om een koppig neetot antwoord te krijgen. Hij mag in den Zomer, het als vorig jaar, enkele weken bij zijn tante, waarvan hij veel houdt, gaan doorbrengen. Den eersten dag reeds weigert Fonske melk te drinken, te gaan slapen, te gaan spelen, enz. Tante lacht smakelijk om al zijn grillen en laat hem doen, tot groote verwondering van Fonske. Eerste ne derlaag. Op een middag vertelt tante dat ze naar een tuinman gaat zoeken, om de blaren ln den tuin op te ruimen, want Fonske ls daarvoor Immers nog te klein... Even later is Fonske druk in de weer in den hof, de afgevallen blaren op te ruimen. Als tante Fons ke voor den gebruikelijken vieruren- boterham binnenroept verschijnt hij met een gefwiohtig gezicht. En tante, even ernstig spreekt steeds van mijn heer den tuinman, die zeker wel melk wil drinken (alle tuinmannen doen dat) en zeker een stapel boterham men wil eten... En met veel eetlust eet en drinkt Fonske, en gaat dan weer aan 't werk. Zoo speelt tante haar spel waarin moeten en plichtvervangen worden door mogen Tenslotte spe nt NIETS OVERTREFT SCHAMPOO en BRILLANTINE (716) VERWOESTE GEWESTEN 1923 280* trekking van 20 September 1946 1 lot van 25.000 frank is toegekend aan de serie 289.269 nr 3; 1 lot van 100.000 frank ls toege kend aan d.e serie 129.399 nr 2; 2 laten van 50.000 frank zijn toe gekend aan de serie 156.996 nr 1 en 314.150 nr 3. LOTENLEENING 1933 Uitslag der 156* trekking op 18 Sept. Terugbetaalbaar tegen 50.000 fr. de reeks 254.100. Terugbetaalbaar tegen 25.000 fr. de reeksen: 119016 342983 341312 269268 149462 I12374 348085 249328 348025 148050 164425 266971 306651 311936 280541 185498 220137. 175« TREKKING VAN DE BELGISCHE LOTENLEENING 1932 I lot van 500.000 fr.: reeks 151.581 II loten van 25.000 fr.: reeksen 102.585 136.073 175.568 192.171 192.501 194 881 196.904 231.631 261.390 263.194 299.226 (768) De mannen keken het vreemde mooie meisje nieuwsgierig aan, maar groetten vriendelijk. Heb viel Freda op dat op aller gelaat een opgewekte, tevreden uitdrukking lag. Thuis gekomen, maakte mevrouw Krüger het avondeten gereed en droeg het op. Na tafel zat Freda nog een uurtje bij het open raam. Het echtpaar Krüger zat buiten in den tuin en kreeg van alle kanten bezoek. Men wilde weten of het mooie, aanzienlij ke Jonge meisje werkelijk de nieuwe secretaresse, de opvolgster van Juf frouw Marbrisch was. Daarop moes ten de heer en mevrouw Kriiger uit leg geven. Benige jonge ingenieurs liepen het huis langzaam voorbij en keken naai de ramen van Freda. Men kon van bulten in haar kamer zien, omdat zij bij een brandende lamp zat te le zen. Freda sloeg geen acht op hen, maar de Jonge lieden schenen veel belangstelling voor het mooie meisje te koesteren en bleven staan om met den heer en mevrouw Krüger te pra ten. Dat was natuurlijk maar een voorwendsel. Freda hoorde de opge wekte stemmen zonder de woorden te verstaan. Zij sloeg er ook geen acht op. Toen werd het buiten etii. De heer en mevrouw Krüger gingen naar bed en zeiden haar goeden nacht Fre da bleef nog een half uurtje ritten lezen. De state van den rustavond lag over de fabrieken. Freda vermoedde niet, dat bul len ze generaal en soldaate» wordt Fonske naar bed gecommamkv-n) En Fonske marcheert kordaat naar bo ven. Tegen die onverzettelijkheid van tante met haar interessant spel waarin hij heelcmaal op.oat denkt Fonske er niet aan weeitoarstig te zijn. Na enkele weken heeft tante het zoover gebracht cat Fonske er steeds op uit is tante plezier te doen en hij weet dat hij dit b:st kan ïrwt ge hoorzaam te zijn. Het komt er dus op aan d«n wil van het kind verstandig te leiden. Kop tegen kop is even schadelijk als het tegenwoordig aangewende middel om conflikten uit den weg te ruimen; leger tegen leger. Gezond, redelijk, menschwaar-ilg vormen, dat is de weg. KLEINIGHEDEN VAN GROOT NUT 1. Moet ge telkens ween en warneer ge ajuin reinigt? Het be-te middel om hieraan ts verhelpen is ze te reinigen onder wa ter. 2. Wanneer de harein van uw keer- of hand-borstel door den of an dere treden plat zijn gaan liggen, moet ge ze eens boven den damp van kokend water hcuden. Zoo konam zo weer recht, 3. Vindt ge dat uw aairekiopalen niet mooi gekookt zijn. doch een grauwe tint hebben? Doet dan maar een flinken scheut azijn ia liet- kook water, het zal wel helpen 4. Roestvlekken kunnen wrwij» derd worden, maar natuurlijk morgaa ze dan ook niet te oud zijn. V-ersche roestvlekken, krijgt, men ln de meests gevallen weg met oittoen en zout, samen vermengd. 5. Om een kurken stóp totaal ondoordringbaar te maken en óm de kleine gaatjes van de kurk te vullen, 'dompelt men hem in vloeibare pa raffine. Ds paraffine, gebruikt voor hot afdekken vaoi confituur, kan hier voor dienen. Men moet ze enkel laten smelten.. 6. Bet fijne paeder dat tussclvm de asoh van uw uiteebxande kachel voorkomt, is een uitstekend poot.s- -m reinigingsmiddel. Zeef hot, zocdat geen harde deeltjes meer te vind-m zijn. De bodem, uwer sistrolhm -"n. vette flesschen warden, sr good m:e gereinigd. 7. Biergist en scltertolocm zi n. twee uitstekende middelen om het bloed te zuiveren. Biergik drinkt men met suücer cf men eet a t bij klein© brekjes. Solferblcem '.vordit ondier confituur gemengd. 8. Dagblad.pa.pier in zakken of mouwen van uw wintergoed ge-tuken, houdt de motten op afstand. Spie gels en ruiten worden er mooi glan zend mee. 9. Onze tanden rijn k<»sübar« parels vooral wanneer ze beginnen te verslijten. Verzorg ze daarom ook goed. Voor een goede te.ndpasta kunt ge raad Inwinnen bij 'tandarts of apotheker. Maar... ook sSgtiarasch ls een uitstekend poetsnüiMel, wist ge clat? Strooi er wat van. op een natten tandenborstel en schrob goed. Spoel met warm water, want dgaar- asch smaakt niet mar munt, 10. Hebt ge züwerwerk of ver zilverde vorken en lepels? Des te beter. Maar zoo ge geen schrijnen hebt, dient ge op te passen, geen schrammen in het zilverwerk te krij gen, wat onvermijdelijk ls waarneer ge al de voorwerpen zoo maar onder elkaar in de lade werpt. Maak lin- r.enzakjes, waarin ge afdeelingen stikt voor uw lepels en vorken. Wanneer alles geborgen is rolt ge de zakjes op en bindt ze miet een lint vast. Drukkerij Santen Gebroeders Verantwoordelijke Uitgever Jan Hansen. Valkstraat 20, Popertngc. (■■■■■■■BBBnaauaaaaMBianB ten ln het duister Gerhard von Ruden, de eigenaar van dit groote bedrijf, geruimen tijd stil en onbe weeglijk naar haar stond te kijken. Met stralende oogen nam hij tiet be koorlijke beeld in zich op Hij zag liet goudachtig glinsterend hoofd van Freda helder belicht door de lamp. Als vloeibaar goud glansde liet liaar, en het mooie trotsche hoofd was ge bogen als onder den last der zware vlechten. Gerhard von Ruden haakte diep en zwaar adem. Vurig verhieven zich liefde en verlangen ln zijn hart. Zoo bleef hij staan tot Freda opstond. Zij deed het licht uit en zoolvt haar slaapkamer op. Toen verwijderde hij zich en ging te rug naar rijn deftige villa. Mevrouw von Roda was reeds naar bed gegaan om den ln Berlijn te kort gekomen slaap in te halen, maar Eva was nog wakker. Zij sat in een salon ln een leunstoel te droomen. ZIJ dacht aan Berlijn in algemeen en aan Hans Ramberg lnitbijvionder. Toen Gerhard bij haar binnen- kwaan, keek rij verschrikt op tax zag hem droomerig aan. Ben jy het, Gerhard! Hij nam tegenover (haar plaats eo keek haar lachend aan. Stoor Ik je Eva? Zij schudde lachend hot hoofd. S, t ft y*ro?lgtJ

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 8