LANGE AVONDEN! Textielwaren vrij DE WEEK IN ONS LAND Twaalf Nazileiders zullen hangen o ippi i HET COMMUNISME ONDERTEEKENT ZIJN EIGEN DOODVONNIS I JflMP Vliegtuig New-York-Berlijn stort neer Uurregeling der Treinen KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN DE UITSPRAAK TE NEURENBERG Prov. Raad van West Vlaanderen 5 BESTUUR EN REDACTIE: Sanson Cebroeders Gasthuisstraat 19, rj Poperinge 5 ZATERDAG 5 OKTOBER 1946. PRIJS PER Nr: 2 FRANK 1* JAAR. Nr 18. VANAF I DECEMBER 1946 Werkschoenen, Linnen weefsels, Dameskousen reeds vrij met 7 October100 Textielpunten geldig gemaakt KARD. AUGUSTO HLOND OPGELET! HET UUR VERANDERT! Ëf K Ifri MÊÈÊÈÊÊ? ■HL BANK VAN l ROESELARE »v Noordstraat 34, Roeselaro HET PROCES VAN NEURENBERG I HEER CHURCHILL OP BEZOEK IN ONS LAND ZOU DIE ER GAARNE BIJ ZIJN? DE REEKS VLIEGTUIGONGEVALLEN GAAT VOORT Alle 36 inzittenden komen om IN DEN MINISTERRAAD DE UITSPRAAK LAJIDT TOT BEH STROP Gcsring, von Ribbentrop, Keitel, Rosenberg, Sauckel, Franck, Jodl, Frick, Seyss-lnquart Streicher, Kaltenbrunner en Borman TOT LEVENSLANGE HECHTENIS s Funk, Hess en Raeder 20 jeer Speer en von Schirach 15 jaer von Neurath 10 jaar Dcenitz Schacht, von Papen en Fritsch VRIJGESPROKEN SS.-, Gestapo- en S.D.-Organisaties misdadig verklaard STANDBEELD VAN CHURCHILL OP DE KRIJTROTSEN BIJ DOVER Telefoon 9. Postcheck 47.63.60. ABONNEMENTSPRIJS VOOR: België (tot Nieuwjaar) 24,frank. Belgisch Congo 3,fr. p. week. Frankrijk -f Holland 3,fr. p. week. Andere landen 3,50 fr. p. week. De avonden langen! We leven voortaan min buiten, de trek naar binnen begint. Dat Is onze zwaluwtrek! Nog hier en daar een late kermis, een wijk- kermis en het straatleven heelt gedaan. De duiven blijven t'huis en de... coureurs eveneens. Nu de... voetbal en de... pronostie- ken, ook voor diegenen die niet eens weten wat voetbal» is! We moeten weerom leeren t'huis zijn. Lange avonden! met hun eigen charmemet hun eigen geur en kieur. Maar die innigheid van de t'huis moeten we veelal weer opzoeken. Lange avonden: huiselijkheid, met een onbekende en toch over dadige schat van genoegen. T'huis zijn en onder mekaar! Hebben we 't niet verleerd? Zijn we niet een weinig vreemden ge worden, waar in den Zomer de een links, de andere rechts liep? Waar we alleen saam waren om te eten! Lange avonden? Ze vervelen mij, zoo zei mijn gebuur. Ze vervelen mij niet, zei de an dere gebuur. Hoe is het met U? De kinders vervelen mij, ik rook, al maar door rooken en kijk den rook naar omhoog krullen... leze een half uur in mijn blad en gooie 't weg; de kleinen verstrooien mij te veeL Zijn ze naar bed 'k vervele mij weer, zit te gapen tot ik zelf on der de veren kruip. Vroeger draai de ik nog 's de radio open, maar nu... al kletsmuziek! Kom 's kijken bij ons, zei mijn ander gebuur. Ieder heeft zijn werk; de kleinere hun schoolwerk, dan een half uur spel; de groo- fceren hebben al eens een verga dering, studiekring, vormingsles- »e:i en zoo al meer, ook al her haling voor tooneel of muziek, maar ook die zijn op tijd t'huis. Intusschen zit ik zelf te knut selen: speelgoed voor de kleine mannen! Of ze daar plezier aan hebben... van vader gemaakt. Lezing, gebuur! Dat is 't lang leven voor mij als de lange avon den komen. Boeken van 't Da- vidsfonds, boeken uit de biblio theek; dan steek ik al eens mijn neus in een maandblad van de grooteren, het maandblad van moeder de vrouw, ln het mijne. Lezing te kort? Ge leest om iets om U te verstrooien, om ne keer hertelijk te lachen of om ne keer serieus in U zelf te gaan. Er is iezing te over en goede lezing! Ge gaat op reis, al blijft ge in uw zetel zitten, op reis in alle landen en werelddeelen, of ge zit in China of Congo of, God weet waar bij onze zendelingen. Nu en dan lees ik iets voor... Moeder heeft immers nooit tijd om zich te vervelen, daar zorgen immers kleinen en grooten voor. Haar dag is vol als een ei! En toch houdt zij aan de lange avonden, met al haar volk rondom de kachel, of onder de lamp en naait of stopt, lapt en tapt en luistert zoo ge noeglijk als ik of een van de groo- teren voorlees of navertel. Ge buur, dan zit er warmte in huis, ook als er kolen tekort zijn, een warmte die komt van een an dere zon: de hertelijkheid en de huiselijkheid. 't Gaat zoo innig als deuren en luiken gesloten zijn en ieder huis daar staat als een wereldje op rijn eigen in de groote stilte van den avond en van de vallende nacht. Dan is het met gedempte stem dat ge spreekt om 't myste rie van de huiselijkheid niet te schenden. Dan wordt onze radio open gezet en we hebben daar stil mu ziek maar wij zendon zelf uit, gebuur, en, weet ik nu precies niet op welke golflengte, ik wete Wel dat onze uitzending gehoord wordt... ginder boven! Dan wordt de ...paternoster ge beden, gebuur; en dat is. weet gij,... heerlijk en fijn muziek. Wij zenden uit in koor, fijne en grove stemmen, zoete en gedempt en ginder boven luistert Moeder naar ons... programma en O. L. Heer luistert msê. En metéén begrij pen en verstaan zij, ginder boven alles wat wij te melden hebben. Ons gesproken dagblad, gebuur, alles wat we te vragen hebben en alles waar we voor bedanken! In de lange dagen hebben we scms te veel werk, in de lange avonden halen we onze schade in. En dat verstaat men ginder bo ven ook! Lange avonden, waar ge me kaar voelt en al eens den Hemel dichter... voelt! Ik heb mijn twee gebuurs be zien, maar geen enkel woord ge sproken. Wat denkt GIJ van de lange... avonden? PÉ VLAEMYNCK. te leeren, om op de hoogte te blijven van de dingen rondom U, 4 Minister LIEBAERT aan het woord Op een persconferentie heeft Heer Ltetoert, Minister van Bconomisohe Zaken enkele maatregelen afgekon digd in verband met omae mntsoe- (Mering en bevoorrading. De Minsister kondigde vooreerst de afschaffing aan. van de texuelrant- •ceneerang voor 1 December e.k. In&uschentijd warden 100 textiel punten van de reeds uitgereikte tex- tielkaarten geldig gemaakt en worden mot ingang van 7 Oktober vrijwerk schoenen, de schoenen uit ingevoerd fleshout «-leder, die door de Econo mische Missie ingevoerde schoenen, de weefsels uót zuiver linnen, de weef sels voor stoffeeriing, de katoenen de kens, de dameskousen uit rayonne, echte rijd» of nylon, alsmede som mige sportartikelen. Voor de arbeiders werden de bons B5, B7, B8 en P4 van htm kaart voor Wedermtrustinig geldig gemaakt (zie hierover verder iu dit blad) Da Heer Minister weidde verder breedvoerig uit over de indexcijfers van kleinhandel, groothandel en loo- nen in Engeland, U-SiA, Zwitserland, enz. Onze indexcijfers, betoogde de Hr Liebaert, rijn de hoogste. België Warde dus te duur op de wereldmark ten. De index der klean,handelsprij0sn in België bedroeg in September 11. 323,9 op basis van 100 in 1936-1938, de loanen 317. In Groot-Brittanje, op basis van 1933-1938 bereikt deize index 230 en die van de loonea 238. In Engeland bedragen de sociale lasten 5,5 te em 20% in België- In de V. S. van Amerika bedraagt de index het cij fer 230, in Zwitserland 231 en in Zweden 207. Wij moeten ens dus op energieke wijze houden aan de stabilisatie van prijaen en loanen, zegde Hr Liebaert. In 1946, ging die Hr Liebaert vender, BuLan wij voor 50 milliard moeten invoeren maar ook voor 40 milliard moeten kunnen uitvoeren. Sedert de bevrijding foadroetg omza invoer 55 mil- Band tegen een uitvoer van 19 mil liard. Hr Minister besloot met een uit eenzetting te geven in veritaud met tentoansteilings winkels welke vanaf 7 Oktober zullen geopend worden, waar allerlei produkten met prijzen- garanifcie zulten aanwezig rijn. Kardinaal Augusta Illond is de Pri maat van de Katholieke Kerk in Polen. Hij heeft aan de Katholieken van zijn land verki'aard, dat, als rij de Nationale Kerk bekrachtigd door de regeering aanvaarden, ze van de H. Communie en de chris telijke begraving zullen onthouden worden. fcfii mm, SSïillS&} 'w/8* 4 - WEKELIJKSCH NEUS Agentschappen: IEPER, Diksmuidestraat 22. VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE, Dijver 7. Alle Bank-, Beurs- en Wissel- verrichtingen. Voordeelige voorwaarden. (20) IrtftMwtAfvvtnnAfviwtravwutaArwwJ In den nacht van Zondag 6 op Maandag 7 Oktober komt de Winter tijd weer in voege. Vergeet dus niet Zondagavond vooraleer slapen te gaan uw uurwerk een uur ACHTERUIT tc zetten. Doe gelijk dit Jongentje op onze foto. Neem de grnote wijzer en draai hem ccn ronde Mhteruit. Als het 20 over 2 uur is, dan moct ge. om het juist te doen, fat. 20 minuten over 1 uur van maken. Zoo ia 't in orde. NAPOLEON HEEFT HET VOORZIEN Wie ooit het vermaarde boek gelezen heeft van Jacques Baiti- vïlle over Napoleon, die werd on getwijfeld getroffen door de groo te gelijkenis tusschen de loop baan van den Franschen Keizer en die van Hitler. Naar alle waarschijnlijkheid echter heeft de führer van het derde Rijk dit werk nooit door gelezen of het zeker niet begre pen, ivant anders zou hij geweten hebben dat hij fataal zijn onder gang tegemoet ging, toen hij den strijd aanbond tegen de Angel saksische taaiheid en tegen de Russische onmetelijkheid. Hij zou ook geweten hebben dat hij na de nederlaag ten minste rijp zou geweest zijn voor St.-Helena, want, naar Napoleon zelf aan zijn mtieme vrienden zegde, kan een avonturier, die erin geslaagd is de macht in handen te nemen, niet anders eindigen dan door overal alle macht in handen te hebben, of door volledig ten on der te gaan. Het noodlot sloeg voor Hitier, zooals voor Napoleon, in de Rus sische steppen vóór Moskou. De Fransche Keizer eindigde zijn dagen op St.-Helena. De Duitsche tyran verging onder de puinen van zijn eigen hoofdstad. Alhoewel de geschiedenis geen echte herhalingen kent, toch zijn cr steeds gebeurtenissen en feiten die wonderveel op elkaar gelijken en het is een herhaaldelijk voor komend feit dat diegene die het opneemt tegen alle volkeren, door die volkeren wordt verpletterd. EEN RECHTVAARDIG VONNIS Napoleon werd in zijn tijd niet veroordeeld. Hij werd zoomaar verbannen. Ook Hitier werd niet veroordeeld, die heeft zichzelf veroordeeld en terechtgesteld. Maar op het beklaagdenbankje te Neurenberg zaten zijn mede helpers. Voor de eerste maal in de ge schiedenis werd een dergelijk pro ces gevoerd en dat is geen klein bier geweest! Waar iedereen er nu echter ac- coord op was, dat de nazi-leiders moesten gestraft worden, daar moet men zich nochtans afvragen met welk recht de rechters van Neurenberg uitspraak gedaan heb ben in deze zaak. Er is inder daad geen enkele nationale wet (met uitzondering van de Pool- sche) die dergelijke gevallen voorziet. En ook de internationale overeenkomsten geven in dit ver band weinig vaste gronden. Daar is wel het groot princiepe destijds door den Volkenbond vastgesteld, dat elke oorlog een misdaad is en de verantwoorde lijken misdadigers zijn, maar Duitschland en Amerika waren geen lid van den Volkenbond! Anderzijds is er wel het Briand-Kellogpact, dat mede door Duitschland onderteekend werd en dat verbiedt zijn toevlucht te nemen tot de wapens. En het is vooral op dit pact dat de gealli eerde rechters te Neurenberg zich beroepen hebben. Ook de Conventie van Den Haag bevat tal van bepalingen die door Duitschland tijdens den jongsten oorlog met de voeten werden getrapt. Doch in geen enkele internatio nale overeenkomst werd een sanc tie voorzien, indien er toch iemand was die tegen het pact zondigde en nergens werd er be paald door wie en hoe over der gelijke misdadigers zou geoor deeld worden. Het is nu nochtans een heilig princiepe bij alle beschaafde vol keren, dat een straf moet voor zien zijn op 't oogenblik dat iemand een strafbare daad stelt, opdat die daad juist strafbaar zou zijn. En het is eveneens over al tot in de puntjes geregeld wie er over dit of dat bepaald mis drijf zal oordeelen en hoe het proces zal gevoerd worden. In het geval der Duitsche oor logsmisdadigers was er nu van dit alles geen sprake. De beschul- digingsgronden en de procedure werden pas op 8 Augustus 1945 vastgesteldin tegenstrijd dus met het algemeen strafrechter lijk beginsel, dat geen enkele strafwet kan uitgevaardigd wor den, die terugwerkende kracht heeft. We moeten er dan ook niet aan twijfelen dat door de getrouwen van de nazipartij, binnen en buiten Duitschland, binnen zeer korten tijd zal gefluisterd worden dat het proces der oorlogsmisda digers een kolossale onrechtvaar digheid geweest is en niets anders dan de wraak van den overwin naar op den overwonneling. Welnu, neen! Hoe weinig geschreven recht er dien aangaande ook bestaat, toch blijft er altijd dit groote principe van het volkenrecht en ren het recht als zoodanig, dat elite misdaad moet bestraft wor den, en ïiet ware toch al te bar, dat de nazi-leiders vrijuit zouden gaan. na al de moorden en de aanslagen op de menschheid, die r e koelbloedig hebben begaan. He! wereldgeweten zou een der gelijke straffeloosheid niet begrij pen en vcroordeelen. De rechters van Neurenberg hebben dan ook gezeteld als ver tegenwoordigers en gemandateer den van geheel de beschaafde wereld. Formalistische vitterijen kunnen dien rechtsgrond niet wegredeneeren en de Angelsak sische mentaliteit stond er borg voor dat het een werkelijk rechts geding zou zijn en geen panto- mine. zooals de zoovele politieke processen door Hitler, Stalin of Tito geënsceneerd. Het feit alleen reeds dat er op de 22 beschuldigden slechts 12 Ier dood werden veroordeeld en 3 volledig vrijgesproken werden, is een bewijs voor de onpartijdig heid waarmee de rechtbank is te werk gegaan. Dit vormt dan ook voor de ge schiedenis het beste bewijs dat het hier niet ging om een poli tieke ivraak, maar om de recht vaardigheid. DE ZONDERLINGE MAGISTRAAT Waar nu echter iedereen het vonnis van Neurenberg volmondig goedkeurt, daar moet het toch elk gezonddenkend mensch tegen de borst stoeten, dat de eenen veroordeeld worden, terwijl de anderen vrij uitgaan, ja zelfs als rechters optreden tegen hun soortgenooton. Te Neurenberg zetelden inder daad niet alleen Amerikaansche, Britsche en Fransche rechters, maar ook Russische. Als vertegeniooordigers van de beschaafde wereld? Maar waarom werden Goering en Cie dan vervolgd?! Om een aanvals oorlog gevoerd te hebben? Welk een oorlog heeft Rusland dan tegen Polen en Finland ge voerd? Welk is het Sovjet-aandeel in het ontbranden van den twee den wereldoorlog? Is het uit de debatten te Neurenberg niet dui delijk gebleken dat Duitschland den oorlog nooit had durven ont ketenen, ïiad het van meetaf aan geweten dat het een oorlog op twee fronten had moeten voeren en is het niet eerst na het af sluiten van het Duitsch-Russisch niet-aanvalspact, dat de nazi's het bevel hebben gegeven tot den opmarsch in Polen? De Duitsche oorlogsmisdadigers staan terecht om walgelijke moor den en folteringen, in strijd met elk menschelijk recht en om het deporteeren van arbeiders en het misbruiken en vermoorden van krijg sgevan genen. En de Sovjets dan? Waar zijn de 600.000 krijgsge vangenen van Stalingrad? Tien procent zijn er teruggekeerd. En de anderen En waar zijn de intellectueelen, de priesters, de middenstanders, de boeren en de arbeiders uit de Baltische Staten, die den ver- schrikkelijken moed hadden, geen communist te zijn? Waarom gin gen de Baltische vluchtelingen in Zweden liever over tot honger staking en zelfmoord, dan naar het Rood Paradijs terug te kee- ren? De brief der Lithausche bis schoppen antwoordt hierop: Duizenden Lithauers werden letterlijk afgeslacht, in het ge vang geworpen en naar verre streken van de Sovjet-Unie ver bannen. ln een tijdsbestek van slechts 3 dagennl. tussche" 14 en 17 Juni 1941, teerden bijna 70.000 personen gedeporteerd, zon der rekening te houden met ouderdom, beroep of aanzien. Kinderen en grijsaards, vrouwen en mannen toerden in veetoagens opgepropt, zonder voedsel of drank. Een groot aantal van deze wrakken stierf reeds in de Lithau sche stations, waar deze wagens meerdere dagen bleven staan. Het lot der overlevenden is vol ledig onbekend... Geheime docu menten werden onbeschadigd te ruggevonden na de opheffing van het Sovjet-regime. Daaruit blijkt dat Moskou een plan ten uitvoer gelegd had voor de deportatie, binnen den kortst mogelijken tijd. van circa 700.000 Lithauers. naar de verste gewesten van de Sovjet- Unie(cfr. rt Westen», 1® Jaarg., Nr 26, p. 206.). Waarin verschillen deze prac- tijken van die der nazis? En die mensehen matigen zich het recht aan over de Duitsche oorlogsmisdadigers te oordeelen! En om het cynisme op zijn top punt te drijven, durft de Russi sche procureur dan nog protest aanteekenen tegen het vonnis, omdat er drie vrijspraken zijn! Het is nochtans duidelijk: de vier beschuldigingspunten waar over Goering, Ribbentrop en Cie schuldig werden bevonden, die passen evengoed voor Stalin, Mo- lotov en hun aanhangers. En al de motieven waarom de groote nazi-organismen, zooals S.S., Gestapo, enz... veroordeeld werden, die gelden ook voor de N.K.VJJ. en de Gepeoe. HET EIGEN DOODVONNIS IS ONDERTEEKEND We gaven hierboven de redenen waarom wij het proces en het vonnis van Neurenberg goed keuren, niettegenstaande er geen ternationale accoorden voorhan den zijn. Opdat die uitspraak nochtans een waarachtig rechtvaardig uit zicht zou hebben, zou echter nog een tweede princiep moeten ge ëerbiedigd worden, nl. het prin ciep van de rechtsgelijkheid. In dien het recht inderdaad niet voor iedereen hetzelfde is, dan bestaat er geheel eenvoudig geen recht. Welnu het is een schandaal zonder weerga, dat de Duitsche oorlogsmisdadigers mede veroor deeld zijn door de vertegenwoor digers van een land dat al de zonden van de nazis in het ku biek op zijn geweten heeft: Sov jet-Rusland. Wij weten het echter goed: wat men thans met de nazis doet en terecht dat kan men met de communisten niet doen, omdat zij voor 't oogenblik te sterk zijn. Het is echter duidelijk dat de handteekeningdie zij onder het vonnis van Neurenberg geplaatst hebben, tevens de onderteekening geweest is van hun eigen dood vonnis. Het is dan ook niet te verwon deren dat de communistische dic tators niet geneigd zijn, het gezag> van een wereldregeering te er-' kennen, want dat zou met zich' meebrengen dat een Internatio naal Gerechtshof zou ontstaan, dat iedereen, die de heilige rech-i' ten der menschheid overtreedt ter verantwoording zou kunnen roepen. Om zelf op het bankje te gaan zitten, hébben ze natuurlijk wei nig lust, maar wie zou durven beweren dat ze hun beurt niet zullen krijgen? Want, zooals de wereld het nazi-imperialisme ge wurgd heeft, zoo kan in de toe komst ook het communistisch imperialisme zijn eigen onder gang bewerken. Het proces tegen die oorlogsmis dadigers zou dan ook zoo lang niet moeten duren, want de dos siers liggen nu reeds klaar en het vonnis hebben ze reeds zélf on derteekend. Hr Churchill, de gewezen Britsche Premier, kwam vorige week in ons landieke toe, in gezelschap van rijn dochter Mary. In verband, met dit bezoek werden geruchten verspreid als aau Mary Churchill zich wellicht verloven met Prins Karei. Hr Churchill en rijn dochter be zochten verschillende steden, o. m. Diinant, Brugge, enz., ook het kasteel ta Cieirigintcin. Overal heeft Hr Chur chill geschilderd.. Zaterdag 28 September hebben bei- dia bezoekers Belgie verlaten, zonder dat een verloving van Mej, Mary Churchill met dein Prins-Regent ver der hakend werd gemaakt. V. WESTERLINCK. De oorlog bracht ook talrijke verliezen mede voor de dierentuinen in Europa, daar, o.m. met het oog op het be staande gevaar, talrijke dieren moes ten worden afgemaakt of weggebracht. Aldus moest de Zoo van Londen thans ook uitzien naar olifanten. Een drietal jonge olifanten werden te Ceylon uitgekozen en per schip naar Londen overgebracht. Hier zien wij hoe die dieren te Tilbury aan wal worden gebracht; met een kraan worden zij opgeheschen en dan zacht op den grond nedergezet. Of dat han gen hoog in 't droge aan die drie lieve diertjes zal hebben bevallen, blijft evenwel een andere kwestie. Esn vieirmiotorig: Daugl as vliegtuig van de American Overseas Airlines steeg Woensdagavond, te 22.55 u., op uit La Guardia, met bestemming naar Berlijn. Het toestel had 28 pas sagiers aan boord, meestal vrouwen en kinderen van Amerikaansche of ficieren, vertoevende in Duitschland. De bemanning bestond uit 8 leden. Daar het slechte weder moest het riikaoien., allen omgekomen zijn. te ©tephervil'te een temdïmg maken te 3.30 uur. Van daar was het teing vartrokfcn naar Gandar. Het stortte brandend nsiiar na korte minuten vlucht, en dit cp enkele kilometers van dis plaats waar hst Belgisch Sa- bena^vliegtuig verongelukte. Helicopptrs en watervliegtuigen gin gen ter hulp maar moesten bestati- gen dat de 36 inzittenden, allen Ame» BESPOEDIGING VAN DE ONDER ZOEKEN TEGEN DE SEKRE- TARISSEN - GENERAAL In den Ministerraad van Zaterdag 28 Sept. jl. gehouden, hebben de le den van onze Regeering besloten dat maatregelen zullen worden genomen cm de onderzoeken Ingesteld tegen de Sekretaris*>en - Generaal Cjï daze functie uitoefenden tijdens de bezet ting, te bespoedigen. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OP 24 NOVEMBER Bij besluit verschenen in het Staatsblad van 29-30 September II. wordt bepaald dat de nieuwe g-smeen- bev-erkieringe-n zullen werden gehou den op 24 November e.k. De kandidaten moeten voorgedra gen werden vóór Zondag 10 Novem ber. Iedere kandidaatstelling moet on derteekend rijn door minstens 100 ge- mes-nteraadsk j eaars, ia de gemeen ten met 20.000 inwoners en meer; door minstens 50 .gemeenteraads- kiezers, in de gemeenten met 10.000 tot 19 C99 inwoners; door minstens 30 gemeenteraadskiezers, in de ge meenten met 5.000 tot 9.999 inwoners; door minstens 20 gemeeoteraadskie- zers, in de gemeenten met 2.000 tot 4.999 inwoners; docr minstens 10 ge- meenteraadskiezens, in de gemeenten met 500 tot 1.999 inwoners, en door minstens 5 gemeenteraadskiezsrs, in HET PROCES TEN EINDE Het Proces van Neurenberg, dat tien maanden heeft aangesleept, is verloopen en vonnis werd geveld. Maandag en Dinsdag J.l. had de uitspraak plaats. In het vooruitzicht hiervan werden te Neurenberg uitgebreide voorzorgs maatregelen getroffen, om alle moge. lijkheid van aanslagen of incidenten te vermijden. Voor het bijwonen der laatste rechtszittingen werden speciale toe gangskaarten verstrekt en alwie bin nen mocht, zou dan nog afgetast worden. Intusschen bewaakten tanks, pantserautos en dubbele wachten el- ken toegang tot het Neurenbergsch gerechtshof. HET EERSTE VONNIS OVER DE NAZI-ORGANISATIES Maandag 30 September had de voorlering plaats van het lang en sterk gemotiveerde vonnis. Om het half uur losten de rechters elkander af bij deze voorlezing. Eerst werd de wettigheid van het Gerechtshof verrechtvaardigd. Het vonnis deed dan verder uitschijnen hoe de nazi-doctrine de bron van alle misdaden is geworden en hoe de uitstooting van het Joodsche volk uit de Germaansche rasgemeenschap tot wreedheden leiden moest. De uitdrukkelijke wetteksten of tn-Rijksdagbrand wordt door het vonnis als een voorwendsel aangezien tot de opheffing van de grondwettelijke vrij heden, wat de Nazi's beoogden. In 1928 had Duitschland het Kellog- Briand-pakt geteekend, waarbij 63 naties verzaakten aan den oorlog, maar het bereidde niettemin een aanvalsoorlog voor. Duitschland wordt dan ook schuldig bevonden aan aan valsoorlogen, gepleegd vanaf de aan hechting van Oostenrijk en Tchecko- Slowakije tot en met deze tegen de Sovjet-Unie. Het Opperbevel en de Generale Staf van het Leger, evenals S. A. en Rijksregeering worden door de Recht, bank niet schuldig bevonden. S.S. Gestapo en S.D.-organisaties worden daarentegen als misdadige groepen aanzien. Vrijspraak van Rijksregeering, S.A. en Opperbevel neemt echter de indi- vidueele verantwoordelijkheid der be. klaagden niet weg. Deze zitting van Maandag, die te 10 uur 's morgens werd aangevangen en van 13 tot 14 uur geschorst werd, eindigde te 18.32 uur. Terloops weze hier gezegd dat dooi de veroordeeling van de S.S< onge veer een millioen Duitschers zullen worden getroffen, 40.000 bij de Ge stapo en 600.000 bij de S.D. HET VONNIS GEVELD De zitting van Dinsdag, de laatste, bezegelde het lot van de 22 beklaag den. Te 9 uur waren alle beklaagden ln de zaal aanwezig en werd de zitting geopend. Het Gerechtshof was over vol met ambtenaren en toeschouwers. Men kon merken dat de beklaagden in een angstige spanning verkeerden. Alleen Hess bleek een verdwaasd per soon te rijn en zou gedurende de verdere ritting steeds zelfde dwaze houding volhouden. In hoofdzaak werden, volgende hoofdbeschuidiigiinigsgronden door de geallieerde openbare Ministeries aan gehaald: 1. - Samenzwering tegen den vrede beraamd plan of complot 2. - Misdaad tegen den vrede en toebereidselen tot een aanvals oorlog met schending van de verdragen, overeenkomsten en internationale verbintenissen. 3. - Oorlogsmisdaden, strijdig met de overeenkomsten van Den Haag en Geneve. 4. - Misdaad tegen de menschelijk- heid. In liet vonnis werd dian elk geval afzonderlijk behandeld en gewezen welke van deze hoofdhsschuldigingien tegen dein beklaagden weerhouden werden. Meteen werd de a.raf dan uitgesproken. (Zie vervolg 2* blad). de gemeenten met minder dan 500 in woners. „o„ EETMAAL AAN 45 FRANK... VOOR DE PARLEMENTSLEDEN Voortaan zullen de parlementsle den in de lokalen van het Ministe rie van Onderwijs die thans door de kamer van Volksvertegenwoordigers worden gebruikt over een goed inge richt restaurant beschikken waar ze op de zitdagen voor 45 fr. een flink voorbereid eetmaal zullen krijgen. GROOTE KONINGSBETOOGING TE BRUGGE Na Antwerpen en Gent, zal ook Brugge esn groote Koningshulde op touw zetten. De datum der hulde is vastgeeteld op Zondag 10 November as. KONINGIN WILHELMINA NAAR BELGIE Officieel werd Maandag morgen bekend gemaakt, dat koningin Wil- helmina dar Nederlanden einde Ok tober een officieel bezoek aan Brus sel zal brengen. Het ligt in de bedoeling van Ko ningin Wilhelmina dit bezoek te brengen van den 24 tot den 26 Ok tober e.k. ZULLEN DE KLEINHANDELAARS EEN STEEKKAART AAN HUN KLANTEN MOETEN OVER- HANDIGEN? Naar verluidt heeft het Controle comité, dat ingesteld werd tot nale ving van de vastgestelde prijzen, een maatregel overwogen waarbij de kleinhandelaars de verplichting zou worden opgelegd aan hun klanten esn steekkaart te overhandigen waar op alle prijzen der te koop gestelde produkten zouden moeten vermeld staan. VANAF DEZE WEEK OFEISCHING VAN VEE Het Ministerie van Ravltallleering deelt mede, dat over enkele dagen zal overgegaan worden tot de cp- eisching van vee bij de landbouwers welke aan hun leveringsplicht te kort schoten. Nochtans in overleg met de Bel gischen Vee- en Varkensaankoopers- bond, kunnen rij hun vee aan een erkenden koopman verknopen, vóór de aankomst der met de opeisching belaste agenten. De landbouwers dienen een onderieekende verklaring van dan hoopman met vermelding van zijn pasnummr te eischcn, waar bij bedoelde koopman zich verbindt het aangekocht vee aan één der of- ficicele veeslachtmarkten te leveren, welke hij bij name op zijn verklaring zal vermelden. De verklaring diant eveneens het aangekocht gewicht aan te geven, dat in mindering van het opeisch- ba-ar gedeelte zal kernen. (Zie vervolg op 2* blad) DE OPENINGSZITTING Donderdagmorgen, te 10 u., werd In het Provinciate Paleis te Brugge overgegaan tot de plechtige opening van den Provincialen Raad. Dcor dhr Gouverneur werd een zeer belangrijke rede gehouden, waar in hij de kwestie van het beroepson derwijs behandelde en de kredieten die voorkomen op de beerootlng 1947. Verder werd gesproken over het tech nisch en landbouwonderwijs. Vervolgens werd overgegaan tot de aanstelling van het bureel dat met algemeene stemmen herkozen werd. In vervanging van dhr De Braban der (C.V.P. .uesselgenowerd dhr Festjens, uit Anzegem, aangesteld als raadslid. Men ging vervolgens over tot de verkiezing van cnüervoarzitter bij de rechtbank van Eersten Aanleg te K.rtrijk. 1° Kand. Mr Beken (rech ter te Oudenaarde). 72 st.; 2" kand. dhr Carnewall, onderzoeksrechter te Kortrijk, 68 st.. Raadsheer bi) het Hof.van Beroep te Gent (1° plaats): 1» en 2° kandidatuur Mr De WaJriue, rechter te Brugge. 48 st:. Mr Lou- vain, rechter te Gent, 46 st. Voor de tweede plaats als Raadsheer bij het Hof van Beroep te Gentdhr Axsters, rechter te Brugge, 47 si.; dhr De Vreese, onderzoeksrechter te leper, 46 st. Eerste en tweede kandidatuur voor de plaats van Voorzitter bij cie Rechtbank van Eersten Aanleg, te Veurne: dhr Valcke, rechter te Veur- ne, 44 st., en dhr De Vcs, onc'.erzoeks- pmevwguwfwnevvwmevviXtMvyiz Dit nummer bevat op de 5' bladzijde, de zooals deze vanaf Maandag 7 Okt. a.s. in voege treden. Hét lang proces der oorlogsmisdadigrs te Neurenberg Is afgehandeld; Dinsdag jl. werden de oorlogsverantwoordclijken gevonnist. Ziehier de foto's van 21 beschuldigden. Van links naar rechts: BOVEN: Alfred Jodl, Karl Doenitz, Willem Frick, Albert Speer, Constantin von Neurath, Alfred Rosenberg, Hans Frank. MIDDEN: Erich Raeder, Hans Fritsehe, Ernst Kaltenbrunner, Fritz Sauckel, Rudolf Hess, Herman Goering, Hjaimar Schacht. ONDER: Wilhelm Keitel, Walter Funk, Arthur Seys-Inquart, Baldur von Schirach, Fsanz von Papen, Joachim von Rib bentrop en Julius Streicher. Cliché: La Libre Rrigiquc Hr Charles Da vies, die hoopt kan didaat te wonden, voor de preëddenits- verkieringen. van 1948 in de V. S. van Amerika, heeft een for,ids van, 100.090 dollar gesticht ter oprichting van een standbeeld van CJhurohiM op de krijt rotsen van Dover. De Mchteinidie kop van den symbo lisch gewonden sigaar zou tevens dienst doen als vuurtoren.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1