Wereldgebeurtenissen Van backten de kupe De uitspraak te Neurenberg Dhr Lalmand roert de trom HET WEKELIJKSCH NIEUWS DE VREDESCONFERENTIE TE PARIJS FRANKRIJK YOUGO-SLAVIE SOVJET RUSLAND V. S. VAN AMERIKA IN BALLINGSCHAP na geregeerd te hebben. WERELDNIEUWS IN T KORT NIEUWSJES IN T KORT GRIEKENLAND TURKIJE Regeering en heeft hierin andermaal da vroeger gestelde elschen bevestigd. ZITTIJD GESLOTEN MET 15 OKTOBER In eem plenio-vergariiering werd be sloten het voorstel der Vier Grootan goed te keuren inhoudende dat die Vredesconferentie stuiten moet miet 15 Oktober. Op da vergadering van die Oom missie voor Italië .Zaterdag Jl. gehou den werd dia Fransche lijn inzake Yougo-Slavische en die Italiaanische grens met 12 ©temmen tegen 5 en 3 onthoudingen goedgekeurd. Voor de stemming had Hr Kaïrdslj, de Yougo- Sttavtisoe afgevaardigde, erop gewe zen dat 000 diezs lijn zou worden goedgetoaurd rijn Regeering hot vre desverdrag mei; Italië dan niet zou teietaenen. Om hieraan te verhelpen stelde die Amerifcasmsche afgevaar digde voor dat de landen die een vredesverdrag waarbij zij betrokken zijn niet zou testoenen cok niet zou kunnen genieten van de vcordeeion welke to toeidoeld verdrag vervat zijn. Dilt voorstal weid aanvaard. Op die conferentie werd ook; die scheepvaart cip die Domui behandeld maar tcii; ©en overeenkomst kon men evenwel niet geraken. Hr Molotov hield voor dat die Donau aan de ce- venstatan toekwam, aldiua het ge wezen standpunt van Hitler aankle vend. De AnigeJisaksers Melden hun nerzijds voor diait die scheepvaart op den Donau vrij moest zijn. «o» ONTWERP VAN GRONDWET DOOR DE CONSTITUANTE GOEDGEKEURD Het debat in de Framsche Consti tuante over heit ontwerp van ean nieuwe Grondwet werd gekenmerkt Zaterdag jl. door ©en paar faciden- ben, to zooverre dat die Voorzitter die Vergadering moest schorsen en de deurwaarders een der leden buiten zetten. Eerst be 21 uur Zaterdag kon de zitting toeraanvangen en werd ex gie- stemd over liet voorstel voor een nieuwe Grondwet. Dit voorstel werd goedgekeurd met 440 toemmen te gen 106. De drie groot© partijen stem den voor. Het referendum zal dus op Zon dag 13 Oktober plaats grijpen. Intus- schen heeft Generaal de Gaulle Zon dag j.l. het woord gevoerd te Epi- nai en zich andermaal uitgesproken tegen het nieuwe voorstel van de Grondwet, en verklaart dat die niet mocht goedgekeurd, alhoewel het en kele verbeteringen ten overstaan.' van het eerste voorstel had ondergaan. Oktobermaand Rozenkransmaand. Deze naast-elkander-stelling mag niet tot de verkeerde op vatting leiden dat in de andere maanden de Rozenkrans zoude mogen aan den kant gelegd of opgeborgen worden. Daar zijn geen maanden of dagen in het jaar, waar dit aan O. L. Vrouio zóó welgevallig gebed zoude mogen achtenuege blijven. De Kerk in haar wijsheid heeft aan de bijzonderste devoties een maand gewijd om ons uitdrukkelijk de hooge waarde daar van te doen inzien en om ons aan te zetten deze met vernieuw den ijver te beoefenen. Het is in deze troebele tijden ongetwijfeld een der heerlijkste voorteekenen van een grondige vernieuioing en verdieping in het geestelijk leven dat alom over de geheele wereld de Maria-devotie een grooten opbloei en geiceldige uitbreiding kent. En laten we maar gerust zeggen dat O. L. Vrouw zelf van uit den hemel tot ons is neergedaald om als het ware aan te toonen dat de redding van de wereld door Haar tusschenkomst moet tot stand komen. Het is gebeurd in etappen: Lour des Fatima Beauraing Banneux. Het volstaat onze aandacht niet af te wenden van hetgeen rondom ons gebeurt om vast te stellen dat het Rijk van Maria zióh meer en meer uitbreidt over de gansche wereld. Is het niet om spijts alles met onbegrensd vertrouwen naar Haar op te zien en om onzen ijver op te wekken tot steeds groo- iére vereering van de Moeder Gods die: tevens de Moeder is van alle menschen? Zij is zoo moederlijk goed voor ons allen en om het lot van ieder van ons in het bijzonder is zij bezorgd. Zij is machtig, kan en wil ieder van ons helpen en bijstaan. En zij heeft zelf het middel aangeduid waarmede ivij bijna onfeilbaar Haar Hart zullen veroveren: het bidden van den Rozen krans. Het is zoo eenvoudig dit gebed en toegankelijk voor iedereen: arm en rijk, geleerd en ongeleerd. Het is een bron van overweging en beschouwing en vurige godsvrucht. Het beste bewijs dat het een uitverkoren gebed is ligt wel hierin dat zooveel heiligen het met onverholen voorliefde hebben beoefend en aanbevolen. Een aanzienlijke reeks van Pausen hebben herhaalde malen en me+ aandrang gewezen op de uitmuntendheid van het lezen van den Rozenkrans vooral het gezamenlijk lezen in den familie kring. Het is een bekrompen vooroordeel bij sommigen dat het Rozenkransgebed, het gebed zouicle zijn van monniken en kloos terzusters, kinderen en vrouwen en niet voor de mannen in de wereld. Welke ontzaggelijke mlsopvatting! Het Rozenkransgebed is evenzeer bestemd voor de mannen en het is een noodlottige dwaling te beweren dat de Rozenkrans minder past in de handen van de mannen. Zoo waar is het dat tijdens de beangstigende oorlogsdagen mannen van allen rang en stand als instinkmatig gegrepen heb ben naar hun paternoster en zonder eenig menschelijk opzicht in aanwezigheid van vele anderen spotaan dit schoon gebed ge lezen hebben. Ze hebben het dan zoo natuurlijk gevonden hun toevlucht te nemen tot dit uitstekend gebed en laten we het maar ronduit 'leggen, velen hebben dan innerlijk een blijdschap ondervonden dat ze terug dien rijken geestelijken schat teruggevonden hebben. Oktobermaand Rozenkransmaand. Laten we toch de uitnoodiglng der Kerk om thans opnieuw met vurigheid den Rozenkrans te bidden niet van de hand wijzen. En dat vooral de vaders in hun gezin het voorbeeld geven en eraan houden dat iedere avond in den huiskring het Rozenhoedje gebeden worde. i In onzen tijd van materialisme zal dit ongetwijfeld, door de jioverweging van de bijzonderste mysteries van ons geloof, over de menschheid een rijken zegen brengen. Oktobermaand weze voor ons allen een tijdperk waarin wij met vernieuwden geest van diep geloof ons Rozenhoedje leeren bidden. De socialistische partij heeft Za- maar ©en paar punten van dichteto trard. j en Zoodag Jl. haar statutair bij bekijkien: onderwijs en konings- corjgres gehouden. kwestie. Het stond natuurlijk in het tee- Inzake onderwijs beweren zij steeds ben der gemeetojeraikJieringan en wel dat ze niet meier lijden aan anti- op een eigenaardige manier. clericalism©, maar pas beigtonen zij Het oongres en ook de beslui- er over te praten of dhr Misslaen ten diie ten slcltte werden aangeno- komt uiit zijn hoekje en het zit er inen beginnen immers met uit- op. En zoo lezen we in hun conclü- roepen van bewondering en geluk- sies: In de officieel© schoten imio- wemsohen aan hun eigen adres cirri- gen alleen nog diegenen onderwijzen diat het land sedert d© bevrijding d'la door ©en officieel® school gedï- reeds 'zooveel weig heeft afgelegd en ptameeird werden»! Dat te een fa- dat onder hun leading! mens bewijs van religieuze verdraag» Maar eigenaardig genoeg sloegen zaamheid. Enifta, ze bunnen het niet ze onmiddellijk daarop een geheel verkroppen dat het vrij onderwijl anderen toon aan: de socialistische zooveel bijval heeft en ze wihen-het partij mag toet verward worden mét nu langs daar laim leggen. In de die regeering', want wij, socialisten, gemeentescholen geen onderwijzers zouden het veel. beter willen en kun- meer die uit Torhout komen en in nen doen, maar ja, we zitten to de öe athenea geen leeraars meier die regeering met de oommiutolsten en de uit Leuven komen. Dat; is hot wat zs liberalen aan ons been, zoodat we willen cm Leuven en Torhout te tref oils programma toet kunnen uitwer- fen. kien. ito w voegen er mag het volgende Ge moet maar durven! Berst zegf- refreintje aan' tee: In afwachting gcriiIt gaat goéd in 't land dank ssdj van een vóOledtge hervorming van het de B:S.P., en dan verklaren: maar onderwijs mag geen enkele nieuwe als t slecht gaat, 't is de schuld van toegeving meer gedaan worden aan da liberalen en- da communisten. liet vrij onderwijsDit wil zeggen: En zij dentoen dat de menschen dat Gij, Katholieken, imoagt ledier jaar toot vatten! van langs om meer belastingen toe- Zij verstaan toet maar al te góed. talen, maar voor uiw scholen krijgt Hot gaat uittelt goed voor t oogenblik ge gieeni centiem meer en de socialisten zouden toet graag Bwsl, toerei! En dat noetot zich hebben dat de raensohen daaruit het democraat. passend besluit trekken en toen bij En to da koningskwestie daar ma de gcmieentsveikieizingen ©en flinke ben z'toet nog veel boniter. Nadat bulls bezorgen. Spaak en Van Acber reeds toertoaal- Maar ze bunnen er op rekenen! dielljk publiek toegegeven hébben dalt En verder: de twaalf punten die in de koningskwestie NIET opgelost is, hun resolutie voorbannen zijn zoo al- daar besluiten die toeeren van het gemeen, zoo onbegrijpelijk of zoo congres nu Oen Spaak was er bij!) kleingeestig dat z'er ncemaöd zeer me© dat er maar één' koningskwestie ba doer». iZe hebben besluiten genomen staat; die van de troonopvolging! over van allies: over de frank, over En diie toeeran zouden dan willen de kolen, over den wederopbouw, de hebben dat wij hen ernstig opnemen, landsverdediging, het incivlsme, toet En ze kcsmisn dan Ibuiiben uit hun onderwijs en natuurlijk de botongs- congreszaal mét een aangezicht alis- kwestle. of ze de wereld gered hebben van de Om iniu even den graad van hun zeven plagen van Egypte en van de partijsectorisme te meten moeten we atoombom. DE AARTSBISSCHOP VAN BOS NIË EVENEENS AANGEHOUDEN Een paar weken geleden werd Mgr Stepanic, de Aartsbisschop van Za greb, door de mannen van Tito aan gehouden en voor bet gerecht ge daagd. Maandag 1.1. verscheen de Aartebisschop reeds voor zijn rech ters. Tijdens de Duitsch© bezetting heeft Mgr Stepanic duizenden Joden ge holpen en Werd de Aartsbisschop door de Yaugo-Slavtech© radio van Tito als een held voorgesteld. In het raam van de kerkvervolging wordt hij thans van verraad beschuldigd. Na Migir Stepanic komt thans ook Z. Em. Sjaritsj, Aartsbisschop van Bosnië, te zijn aangehouden door Tito's mannen, zoogezegd wegens 0 misdadige activiteit Aldus wordt de Katholiek© Kerk thans vervolgd in Yougo-Slaviëi. 10» ONTSTEMMING OMTRENT AMIEKIKAANSCHE MANCEUVERS Het Sovjet-Russisch orgaan <t Prav- dabeschuldigt de U.S.A., Canada en Grodt-BrlittanJ© ervan het gebied van de Noordelijke IJszee in een mi litaire basis te veranderen, dit naar aanleiding van manceuvers door Ame rikanen en Canadeezen gehouden in de arctische zone. «O» GEEN ATOOMBOMMEN NAAR EUROPA Naar de «New-York Post» zou Kr Byrnes op het laatste oogenblik zijn veto gesteld hebben tegen het voor sbei om vier groepen reuzen-vestingen met ©en lading atoombommen naar Europa te sturen. Dit voorstel werd gedaan naar aanleiding van de vroe gere wrijving tussciien de U. S. A. en Yougo-Slavië. Hat Amrerikaansch Ministerie van Oorlog weigerde anderzijds commen taar uit te brengen op een bericht, door ©en journalist gepubliceerd, en waarin beweerd werd dat vliegende reuzenvestlngen met bemanning aan boord, die opgeleid zij-n voor aboom- bomibardemenben, ©erlang naar Alas ka' en naar -de Aleoeten zouden ver trekken. Volgens het bericht moest liet zen den van atoombommen naar Europa als inttoüdatiegebaax moeten wor den besohouwd. CORDELL HULL ZWAAR ZIEK Hr Cordeli Huil, de gewezen mede werker van President Roosevelt, werd Dinsdag door een beroerte getroffen en ts zwaar ziek. EGYPTE. De Egyptisch© Re gs er tog heeft de Britsche voorstellen, inzake een nieuw te bereiken akkoord tusschen Egypte en Engeland, ver worpen. De Egyptische eischen inza ke Soedan bleken den grooten strui kelblok. Dientengevolge heeft de Egyptische Regeertog ontslag geno men, ontslag dat Koning Farouk toet heeft aanvaard. BRITSCH-INDIE. Te Bombay komt er maar geen einde aan de on lusten. Te Angxa evenals te Calcutta deden zich eveneens nieuwe inciden ten voor, waarbij andermaal enkele personen gedood on meerdere ande ren gewond werden. Vrijdag der vo rige week waren er niet min dan 30 dood'en te betreuren. Te Bombay rijn anderzijds de dagbladen aan hst sta ken gegaan omdat zij geen versla gen meer geven mochten over de on lusten. ENGELAND. De Britsche Re geertog heeft besloten geen zilver geld meer t© munten en hét zilver geld uit den omloop te trekken. Nieuwe munt in keper en tokkel zal het zilvergeld vervangen. POLEN. De Poolsche Regee rtog heeft besloten de Poolsche na tionaliteit te ontnemen aan Gene raal Andiers, de aanvoerder' van het Poolsche leger dat streed samen met de Britsche troepen in het Westen. Nog 75 andere Poolsche officieren werden van hun Poolsche nationali teit beroofd. FRANKRIJK. De staking der bankbedienden van heit Noorden van Frankrijk is geëindigd, nadat een ak koord werd bereikt, Als gevolg van de uitroeping der Re publiek in Bulgarïë is de koninklijke familie genoodzaakt het land te ver laten. Onze foto toont van links naar rechts: de jonge Koning Simeon, de Koningin-Moeder Jeanne en Prinses Marie-Louise, zuster van den jongen Vorst. Deze foto werd genomen bij hun aankomst in de statie van Sir- kedji in Istamboul (Turkije). KONING GEORGES TERUG IN ZIJN LANl, GEESTDRIFTIG ONTHAALD Vrijdag 27 September jl. is Koning Georges van Griekenland in zijn land teruggekomen. Hij kwam er per vliegtuig toe, bij Athene. Bij het uit stappen werd hij verwelkomd door den premier Tsaldaris, Per auto vertrek: hij dan onmid dellijk naar Athene, dit in gezelschap van Kroonprins Paul en Prinses Fre- derika. In die Grieksche hoofdstad wachtte hem een geestdriftige onit- vang'Jt. Alle straten waren rijkelijk bevlagd en versierd en een dichte uitbundige menigte juichte hem en de prinsen toe. In de Kathedraal werd een Te De-urn gezongen. De kerk was te klein voor het volk dat er had willen plaats in vinden. De Russische en Yougo-Slaviscbe diplo maten waren er afwezig. Na zijn terugkeer ontving de Ko ning den 1" Minister Tsaldaris, die den Koning het ontslag der Regeering kwam aanbieden. Het ontslag werd aanvaard, maar Hr Tsaldaris kreeg op dracht een nieuwe Regeering te vor men, om met een breeder samenstel ling dan de ontslagnemende, t.tz. mist opname van vertegenwoordigers van de Linksche partijen ook van de E. A. M. Dit heeft evenwel nog geen einde gesteld aan d© vechtpartijen en in cidenten in Noord-Griekenland, waar nog steeds linksche benden slaags zijn met gendarmen en Regeerings- troepen. Aan de Albaneesche grens kwam ook een Albaneesche patrouil le over de grens maar werd terugge slagen. Woensdag avond had Hr Tsaldaris evenwel reeds een Regeering ge vormd, uitsluitend uit Royalisten. Tot een samenwerking van alle par tijen ls het dus niet gekomen. De Ministers legden reeds den eed af. «o» SOVJET-RUSLAND HANDHAAFT ZIJN EISCHEN TEGENOVER ANKARA Enkele weken geleden had Sovjet- Rusland geëischt dat Turkije zou in stemmen met ©en gemeenschappelij ke verdediging van de Zeeëngten van den Bosphorus en de Dardanellen en dat de regeling omtrent deze zee ëngten zou beperkt blijven tot de staten welke gelegen zijn langs de Zwarte Zee. Turkije had hierop ontkennend ge antwoord. Sovjet-Rusland heeft thans een nieuwe nota gericht tet de Turksche en Fritsch heel wat opschudding verwekt. De Belersohe Minister-Pre sident Wilhelm Hoegher verklaarde zijnerzijds dat moest von Papen in Beleren komen hij er aangehouden zou worden en onder beschuldiging van tooagvernraad warden gesteld. D© vrljgesprakenen ziullen thans waarschijnlijk nog voor de Duiteche denazlfteertogsta'lbuhal'Dn warden ge dagvaard- Te Albert, to Noord-Frankrijk, drongen dieven binnen in de basiliek en hebben er een kroon, bekend als deze van het Kindje Jezus, gestolen en offerblokken geplunderd. De kroon had een waarde van 1 mlllloen frank. Te Grenoble heeft een Fransche Firma ©en camera vervaardigd wel ke 100.000 'beelden per seconde opne men kan. President Roosevelt heeft een er fenis van 1.085.486 dollar aan zijn erfgenamen nagelaten. In de U. S. A. hebben de Gene ral Motors In 1946 ©en totaal van 412.000 personenauto's vervaardigd. Te Lodz, in Polen, botsten twee treinen op elkaar. Bilan: 13 dooden en 60 gewonden. Te Bavay sloeg langs den weg Brussel-Parijs een Amerikaanscben vrachtwagen om. De wagen bleek oogemschljnlijk voor het internatio nale Rood© Kruis te rijden en alle kisten welke erin staken waren ge- teekend met een rood Kruis. Een douanier wilde zich echter reken schap geven van de schade welke aan wagen en lading door het kan telen was veroorzaakt maar stelde aldus vast dat de lading bestond uit tabak en andere smokkelwaar. De 60 aanwezige kisten werden openge broken. Zij bevatten 870 kgr. tabak en texttelg'cedieren, die naar Parijs moeten worden gesmokkeld. Wagen en lading werden aangeslagen en de twee Inzittenden aangehouden. Te Kempben, bij Munchen, stortte een brug in, dit tijdens ©en kinder feest door het Amerikaansch mili tair bestuur gegeven. Door deze in storting kwamen 4 personen om het leven wijl er twee honderd gewond werden. Te Silly, Henegouwen, stond vóór enkel© dagen nog ©en molen recht welk© doorging als de oudste van Europa. HIJ dateerde van uit de dagen der Kruisvaarten. Bij h©t stormweder van vóór 14 dagen ls hij omver gestuikt. In toet kamp der oorlogsifcrijgs- gevangenen te Elsden deden zich muiterijen voor. Maatregelen werden getroffen om da orde te handhaven. Ta Brüssel werden twee meisjes, 11 en 17 jaar oud, in hun bed door gas verstikt. Werklieden hadden daags voordien de gasleiding to hun kamer hersteld. Men meent dus dat hierin die oorzaak van dezen dubbelen dood dient gezocht. Te VéLrn had een. toan worst ge- ëten. Kort daarop begon zijn hoofd geweldig te zwellen; hij werd ganaoh zwart» ©u gaf wéldra dm goeeW OperJbane Mtoisberiieg betreuren dat Schacht en von Papen vrijgesproken wendien en dat Opperbevel en Géne- ral en Staf evenmin schuldig bevon den werden. De terechtstellingen moeiten thans op 16 Oktober e.k. plaats hebben, toet te Berlijn, zooals eerst bepaald, doch wel te Neurenberg zielf. DE MEESTE VEROORDEELDEN DIENEN GENADEVERZOEK IN Er werd hun dus vier dagen tijd 'gegund om ©en genadeverzoek in te dienen. Verscheidene der terdoodver- oardeelden hebben dit verzoek roods gedaan. De advokaten van Keitel en Jodl zullen trachten te bekomen dat de beide generalen niet zouden ge hangen worden, maar gefusilleerd. Bij de veroordeelden hesrscht een algemeene depressie en algemeen zijn zij zeer terneergeslagen. Daarentegen waren de, vrijgespro- kenen ten zeerste verheugd. Zij wer den reeds ln het bezit gesteld van' hun vrijgeleide. In ©en laatste Interview verklaarde Goerlng nog dat hij van Roosevelt, Churchill en Stalin, hij dezen laatsten als den gróótster» der drie aanzag en dat de atoombom over de toekomst der wereld zal beslissen. Indien de V.S. van Amerika, vervolgde hij, hun leidende positie op dit gebied niet 'bewaren, zal dit het einde van de wereld beteekenen. Oostenrijk eischt evenwel nog de uitlevering van von Papen en von Schirah, om hen daar voor het Oostenrijfasche gerecht te brengen. Naar het blad Starzal de voornaamste beul Henry Pierrepotot zijn, die 77 jaar oud ls, maar die in Engeland nog steeds beschouwd wordt als ©en onovertrefbaar moester in zijn vak. De veroordeelden zullen nog een maal hun Familie mogen zien. Door een aalmoezenier ziullen zij begeleid worden naar d® galg. Hun graven zullen naamloos rijn en toet de min ste aanduiding zal erop gebracht worden. De plaats van de teraarde bestelling zal geheim gehouden wor den De plaats der terechtstelling zal waarschijnlijk Lubbeek rijn, op on geveer 15 km. van Minden. Da uitspraak van Neurenberg heeft doorheen do wereld boei wait reac tie gebracht. Bijzonderlijk hebben de vrijspraken van Schacht, van. Papen PSF" Zte vervolg hiernevens. (VERVOLG.) Goerlng kwam eerst aan de beurt. Deze werd na Hitier aanirien als de meest vooraanstaande personaliteit van het nori-regime, en wordit dan ook aanzien als de grootste schuldige. Hier volgt r.iu de uitspraak voor elk der beklaagden: DE DOODSTRAF MET DEN STROP: Goerlng, von RlbberLrop, Jodl, Keitel en Rosenlberg, allen schuldig aan de 4 voormelde puniten; Sauokel en Frank, schuldig aan pun ten 3 en 4; Frick en Seys-ïnquant, schuldig aan puniten 2, 3 en 4; Straicher, schuldig aan punt 4; Kaltenibrunmier en Bonman (bij ver stek) schuldig aan punten 3 en 4. LEVENSLANGE HECHTENIS: Funic, schuldig aan punten 2, 3 en 4; Hess, schuldig aan punten 1 en 2; Rasdier, schuldig aan punten 1, 2 en 3. 20 JAAR GEVANGENIS, Speer, schuldig aan punten 3 en 4; von Schirah, schuldig aan ipuint 4. 15 JAAR GEVANG: von Neurath, schuldig over de 4 p. 10 JAAR GEVANG: DoaniuZ, sohuicög aan punten 2 en 3. WERDEN NIET SCHULDIG VERKLAARD: Schacht, von Papen en Friitsch. De veroordeelden hebben meestal onbeweeglijk hun vantos aanhoord. De militairen to strakke houding. Jodl, na toet aantooaren van rijn doodstraf, sloeg no® de hielen en maakte rechtecnukeer. Te 13.45 uur was die lering van het vonnis ten etoide. Aan de veroordeelden werd vier da gen tijd verleend om genade aan te vragen. Vooraleer die ritting geheven werd verklaarde de VoonziStar van toet Ge rechtshof dat die Russische leden van het Hof toet akkoord gingien omtrent toet vonnis, daar rijn meenden dat Schacht, von Papen en Fritsch moes ten veroordeeld zijn geweest, dat Hess die doodstraf had moeten krijgen en dialt S. A. Rlj'ksregieering en Opper bevel eveneens schuldig haddein moe ten worden verklaard, Da Amiarikaamsctoe Procureur -Ge neraal verifllaardo ©voneena dat da Het kleine vliegtuig, een paar minuten voor het opstijgen Woensdagmorgen»

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 2