T Uit tePoperingsche HET WEKELIJKSCH NIEUWS fe NAAIMACHINES GODELIEVE SUFFIS PIANO- en SOLFEGELESSEN «LEVENSSTRIJD t BOTSING EN VERSPERRING IN DE GASTHUISSTRAAT ALLE VERZEKERINGEN BEHANGPAPIER ST-JAN-TER-BIEZEN WATOU PROVEN STAVELE OOSTVLETEREN T"" ROUWBERICHT WESTVLETEREN BERICHT WOESTEN ELVERDINGE BOEZINGE WIJTSCHATE KEMMEL NIEUWKERKE WAASTEN PLOEGSTEERT MEESEN BESELARE VOORMEZELE ZONNEBEKE POELKAPELLE 5 Oktober 1946. .BlaJ-L'Je 3. UIT POPERINGE ZONDAGDIENST Geneesheer: Dr Ryan. Apetheker: Hr Inighelram. ■Veearts: Dr R. Qstyn. VERKOOP - HERSTEL alle modellen Alles voor alle merken. Heet. MAELBRANCKE, Veurnestr. 36, Poperinge. (12) BURGERLIJKE STAND van 26 September tot 3 Oktober 1946. Geboorten. Massehis Jean-Pierre, s. v. Julien en Battheu Blanche, Jeperstr. 13. Rosseel Andréa, d. v. Achille en Vancayseele Adrienne, Boeschepesteenw. 26. Merlevede Eddy, z. v. André en Mahiéu Blanche, Abeelestw. 20. Top Joseph, z. v. Gerard en Boidin Maria, Dasdreef 19. Lenoir Hans, z. v. Octave en De Leeuw Simonne, Toekomststr. 25. Fapegaey Jean-Pierre, z. v. André en Chatelet Jeanne, Bellestr. 10. Louf Roland, z. v. Juliaan en Ver- meersch Ivonne, Vlamertinge. Paesschesoone Gilbert, z. v. Marcel en Borteel Laura, Proven. Bou- rkaert Maria, d. v, Evarist en Roe lens Augusta, Eiverdinge. Michiels Marie-Henrlette, d. v. Albert en Van- derstichelen Suzanne, Houtem-Ieper. Overlijdens. Bamelis Lydie, 64 •chtg. v. Indèvuyst Cyrille, Oostvle- teren. Vanloot Anna, 22 m., Renin gelst. Huwelijken. Vanhoucke Achille, fekenplichtige en Bollengier Isabella, onderwijzeres, b. v. Poperinge. —Mo pe! Maurice, rijkswachter, v. Lede- gem, en Bollengier Andréa, onder wijzeres, v. Poperinge. Dejonck- toeere Emlle, handelaar en Goussey Agnès, z. b., b. v. Poperinge. Huwelijksbeloften. Deheegher Jerome, handelaar, "Watou, en Sa- eoye Marie-Thérèse, z. b., v. Pope ringe. Bruneei Henri, apotheker, v. Diksmuide, en Cuvelier Ivonne, b. b., v. Poperinge. Victoor Hiero- nymus, timmerman, v. Moeskroen, en Saelen Jeanne, fabriekwerkster, v. Poperinge. Vanhove Remi, bedien de, v. Poperinge en Vanhemelryck Lea, z. b., v. Overijsche. Goude- seune Victor, schilder, v. Poperinge en Lins Laura, huishoudster, v. Westouter. Keygnaert Roger, be diende, v. Poperinge en Debordt Yvonne, dienstmeid, v. Vlamertinge. Tel. 79. Gediplom. VROEDVROUW Paardenmarkt 6, Poperinge. Voor Popsrinige en omliggende gemeenten.(786) PRIESTERS VAN DE WEEK St.-Bertinuskerk: E. H. Veys. St.-Jan&kerk: E. H. Vandenberghe. O. L. Vrouwkerk: E. H. Vandenberghe IN O. L. VROUWKERK PLECHTIGHEID II. ROZENKRANS Op Zondag 6 October Zondag 6 dezer. Plechtigheid van den H. Rozenkrans in O. L. Vrouw- kerk.. Vollen af'a-t, gelijk aan Portiun- euïa, re vntier.en. aan tie gewone voorwaarden, van Zaterdagmiddag .te* Zondagavond. Zoncag om 2,30 u. Plechtige Ves- pera. Om 3 uur de Rozenkranspro- peeië. daarna Plechtig Lof. Maan dag en Dinsdag o-m 6.30 u. Plech- tk' T .of en SeTm-con. VOOR wïndi U tot JUF. ANTOINETTE HAUSPIE (740) Komstraat 53 - POPERINGE. DOOR MOTO AANGEREDEN Zondagmorgen, rond 11.15 uur, werd Hr Ach. Van Ghel., wonende Komstraat 92. in deze straat door den moto aangereden van Gast. Beaupr., die de Herat's Reke kwam uitgehold. Van Ghel. werd ten gronde gestuikt en liep kneuzingen op aan de knie. met het gevolg dat hij niet meer gaan kon. Hi;i moest naar zijn wo- nlng worden overgebracht. I.AATSTE U1TNOODIGINGÜ ZONDAG 6 OCTOBER MAANDAG 7 OCTOBER 1946 te 7 uur stipt. Opvoering van: 0rt>ot modern drama in t CHRISTEN VOLKSHUIS, lepelstraat, Poperinge. ïlaatesn: '25 - 29 - 15 fir, te beko men ai 't bureel van 't Chr. Volkshu is. DAVIDTYONDS De Eerste Vint er-Feestavond Go.-d nieuws voor onze leden! Op Donderdag 17 QctObev zetten wij het Winterseizoen in met een schitteren den fééstavond. die wordtyerzorgd door het beroemd Knapenkoor «De Werviksche Nachtegaaltjes». Een vijf tigtal knapen treden op metgang, orkest, declamatie, sol{,clup s, Trio's, tweé'pr'aken, enz.: dê tpeest,e. num- mert'iés zijn geëpsceneéfdehgeïl lustreerd met mimiek eri Ijchtëffect. Ongeveer een. paar uren deugddoende Uitspanning met, smaak en humor, '.'-?t hartroerende momenten, en fris- «hfe spöntanlteit, ziedaar wat wij relukkig zijn cï-Ze leden bij de ppe- aln" van het seizpen te kunnen aan bieden. D:t buitengewoon programma zal ongetwijfeld de algemeenheid v»n ón ze leden aanlokken, en ook ifiet-ledën zullen, mits betaling .van steungeld, toegang krijgen tot de zaai, Wij .zullen toekomende week nadere bijzonderheden kunnen mededeelen en manen thans reeds, eenieder aan dezen avond vrij te houc.cn. BOEKERIJ DAVIDSFONDS Iepevstrac t 29, Poperinge. Zor.dag a.s. 6 October, wordt de boekerij heropend eli is ze ter be schikking van het leeslustige publiek. Er zijn een lieele serie nieuwe boe zen, inooi en ooeiend, raar ieders maak. Wj beschikken ook over een nieuwe zaal: boven achter het too- neel, i doorgang langs de koer en de bol tra). De eoekërij is open iedere Zondag van 10 tot 12 en iedere Donderdag van 139 u--i tot 2.30 uur. Welkom aan oud en jong! MISSIETOMBOLA Ter gelegenheid van aanstaande ""'Ites.'e-Zoiidag, 20 October, richt het iaat- lijk Misslecomiteit een tom- ola. ip. ten voortfeele van or.ze Po- erinrsche Missionarissen en Missie- jsrte rs. Veis é:n prachtige prijzen 1« Prijs: Hoeren of Damesfiets aar kous! '.b Loont werkelijk de orifcauwe kans te wagen. Ieder Pcperingenaar heme er deel ara; wr.nl 't strekt tot steun en mpathie voor de beste onzer slads- -nootsn die werken en strijden op ?t Missiefront. LICHTE AANRIJDING Donderdagmiddag werd op de Ber- -nplaats. rechtover den «Vetten Os», e auto van Elb. Geer.,, uit Roeseiare. an- -eden door den wagen van oerman Dec. Ei- viel slechts lichte chade aan auto te betreuren. MOND- EN KLAUWZEER Deze veeziekte is op Foperingsch oondgebied stilletjes aan het ver hinderen. Op een paar hoeven zijn dieren genezen en deze laatste agen -wenden geen nieuwe gevallen •eer aangegeven. OMVERCUREDEN Maandagavond werd Jufïr. D. door een fietster aangereden in de Gast huisstraat, nabil het Ckindless-Hotel. maar gelukkig zonder veel erg; enkel een valpartij van belde dames. HONDERDJARIGE ONDER DE II. GERECHTEN Op 6 Maart jl. vierde Mevr. Wed. Mathieu Cassiers, geboren. Elisabeth Smidts, moeder van Hr Notaris Cas siers ter stede, haar honderdsten ver jaardag. Sedertdien is de geaondheidlsiboe- stand van Mevr. Oassiers-Simidts min der goed geworden en moest zij en kele dagen geleden bediend wiorden met de laatste HH. Sakrarnenben. Wij wensohen haar nog een spoe dig herstel. UITREIKEN VAN RANTSOENZEGELS De rantsoenzegels zullen worden uit gereikt als volgt: MAANDAG 7 OKTOBER 1946: van 8 tot 9 uur: Nrs 1 tot 200 9 10 201 400 30 11 401 600 11 12 601 800 13 14 801 1000 14 15 1001 1200 15 16 1201 1400 16 17 1401 1600 DINSDAG 8 OKTOBER 1946:: van 8 tot 9 uur: Nrs 1601 tot 1800 9 10 1801 2000 10 11 2001 2200 11 12 2201 2400 13 1 2401 2600 14 15 2601 2800 15 16 2801 8000 16 17 3001 8200 VRIJDAG 11 OKTOBER 1946: van 8 tot 9 uur; Nrs 4001 tot 4200 9 10 4201 4300 10 11 4301 4400 11 12 440 1 4500 PRIJZEN DER CONTItACTAARDAPPELEN De contractaardappelen moeten wor den geleverd tegen den nrijs van 1,50 Jr. de kgr.. De belanghebbenden zullen na derhand een premie van 0,25 Jr. per kgr. terug ontvangen. UITVOEREN VAN AARDAPPELKONTRAKTEN De uitvoerders-leveraars van aard- appelkontrakten waarvan de bestem ming verder ge'egen is dan een aan palende gemeente van het kanton Poperinge. zijn gehouden hun kon trakten welke de waar moeten verge zellen (rood exemplaar) voor te leg gen op het stadhuis, bureel 5. Pope ringe voor het afstempelen. Het bu reel is toegankelijk van 8 uur 's mor gens tot 20 uur 's avonds. Belangrijk: De kontrakten moeten voorgelegd worden met aanduiding van vervoermiddel. De versperring in de Gasthuisstraat Woensdagnamiddag. S.O.S.—VICTRIX Dit is de titel van het beroemde drama, dat zich afspeelt op 20-22 en 27 Oktober a.s. op de tooneelpianken in den Katholieken Kring Het is de St.-Martinuskring. die dit boeiend spel voor het voetlicht brengt. Iets eenigs. Iets om nooit meel ij vergeten. Iets dat U zeker moet komen bekijken. Het wordt opgevoerd in priiskamp voor het Vondel juweel BOKSEN Goed nieuws voor de boksliefheb- bers! Zondag 13 Oktober aanstaande, om 17 uur, in de prachtige zaal Normandie sroote openingsmee tin-- met 1 beroep-kamp en 6 lief hebberskampen. - Poperinge tegen Oostende! Zooals de oude gewoonte getrouw, gaat al wat Poperinge telt aan snort- mapnen, naar dere prachtige boks- meeting. In de Normandie wordt het op Zondag 13 Oktober volle bak Kaarten te bekomen bi.j Robert Vandorpe, Duinkerkestraat 4. PoDe- ringe. (Medegedeeld). VERBOND DER WEGGEVOERDEN De Nationale Herdenkingsdag der Weggevoerden. In volledige overeenstemming met het 1 dnisterie van Wederopbouw, heeft het Comiteit van het N.V.W. besloten 6 Oktober toe te wijden aan de Weggevoerden. Ter dezer gelegenheid zal er op dien herdenkingsdag, over gansch het Gewest Poperinge en Omliggen de, een groote manifestatie gehou den worden, met als hoofdpunten: Een Plechtige Dienst ter nagedach tenis van de overleden weggevoerden. Neerleggen van bloemen aan het mo nument van oorlogsslachtoffers. Een academische zitting, gevolg door fees- teliikheden. Ieder lid weze dus op post. HET BESTUUR. NA DE OPVOERINGEN, AANGE BODEN DOOR DE TOONEELCLUB T HOPPERANKJE» TE POPERINGE De beide tooneelavonden, op Zon dag 29 en Maandag 39 September, in de zaal van den Katholieken Kring aangeboden door den tooneelclub 't Hopperankje (V.K.B.J.) hebben ten "olie de aanwezigen bevredigd. Hirt zc-mcrweer dat wij nu nog krijgen, heeft er voorzeker schuld aan dat de zaal niet tot in de hoekjes was bezet, maar aan de afwezigen durven wij gerust zeggen dat zij iets gemist hebben. Wij hebben gemoben en meegeleefd. 'De danseres van O.L.Vüouw klein mirakelspel in twee tafereel-en. was het ho-rs d'oevre» van don avond. Iets voor de fijnproevers. Het was ooni spel vol kleur en leven, vol. mystiek. D-e diepe poë.ische woorden van de danseres, haar zielediang tot O.L.ViO-uw en de zondige roem die Zij eens vair de wereld mocht genie- tan, vormden een geheel, clat diep in sloeg om in alle heerlijkheid te ein digen. Ivlej. Domol, die de rol van danse res vertolkte, is r.-en belofte op too- rjtelgebied. Mits vaste leiding en goe den wil van haar kant, kan zij een uitstekende tocneeispeslater worden. De tooneel'kle-edij was goed ver zorgd. Het teveel en te bruusk in- en uitschakelen van de lichten was sto rend. Met een paar goed gerichte projecteurs had men mooier en beter effecten bekomen. Als tweede nummer kregen wij: Strijd Op het Witte ProntVer pleegsters-drama in drie -bedrijven. Dit aangrijpend, diep - menschelijk drama, v;as een strijd van ware edel moedigheid, opoffering en liefde, te genover hoogmoed en zucht naar roem en glorie, waartoe alle midde len werden gebruikt, zelfs t-en koste van de goede naam van ander-en, om maar tot het beoogde doel te gera ken. In die atmosfeer hebben wij het ware leven va-n d-e vrouwelijke ver pleegsters gezien, die in een militair hospitaal zich afsloven om hulp en redding te kunnen bieden aan ge kwetste soldaten. Het was een -brok echt leven, diep aangevoeld en vol gcefe moraal. Do rollen waren gc-ed vertolkt. In détails willen Wij .«isr ni-e-t komen, daar zullen de jury-leden wel voor zorgen. Wij durven echter gerust zeg gen: H'-'t was een geslaagde opvoe ring. Het is dan ook onze plicht de Ooon-e-elclub 'tHopuerankjc en al len die er tc-e hebben bijgedragen tot het welgelukken van deze too- n-oeilavonden, van harte geluk te wen- sch-sn. Gii gsat beslist den gorden weg c-p. en uw leuza moet zijn: Steeds hooger, steeds beter, Gede ter eere en uw volk ten bate». R B. I'TLMLEIDING Ciné Palace. «II était une fois Schadelijk. Ciné ItoyalDeze week geen film- vertooning, gezien In Deugd en Vreugdhet sociaal drama op voert: LEVENSSTRIJD OP RUST Hr Jules Bourgeois, die sedert zoo veel jaren op hoogst verdienstelijke wijze het amibt van ouderwijzer ver vulde aan do Kautemschool alhier, Is op welverdiende ruslt gegaan. Wocnsoag namiddag, rond 14.30 uur, kwam een groot vlasvoer de Gast huisstraat, marktwaarts op en, daar juist voorbij de Pottestraat een auto langs den eenen, en een kar langs den anderen kant der straat stond, trachtte de autovoerder ertusschen te rijden, maar botste tegen de kar. Deze liep een paar meters vooruit en trof den werkman Goemaere Henri, van Reningelst, die de kar aan 't la den was. De man weid met zijn hiel tusschen het voetpad en het wiel ge prangd, maar werd seffens uit zijn neteligen toestand verlost, en na de eerste zorgen ontvangen te hebben in een naburig huis, werd hij naar huis gevoerd. De geneesheer hoopt dat een tiental dagen rust hem zul len herstellen. Door de politie werd het gebruike lijke onderzoek, ingesteld. Die bocht der Gasthuisstraat is steeds een gevaarlijke verkeers- plaats. Niettegenstaande de groote S-platen, die in de straat hangen, wordt er door de voerders doorgaans niet voldoende opgelet om stil te hou den langs de opgelegde kant (links of rechts, volgens de pare of on pare dagen). De Politie verwittigt zooveel moge lijk, maar -kan daar toch niet stand vastig blijven. Voortaan aal stren ger tegen de overtreders opgetreden worden. De bewoners zelf der Gasthuisstraat kunnen daar veel aan verhelpen, met de voerders, die in hun winkel komen, er de aandacht op te wijzen, dat zij met hun voer tuig langs de goedekant moeten staan. Vanaf Vrijdag 4" dezer is het de autos verboden, tijdens de markturen, in de Gasthuisstraat te parkeeren. K.LTH. HARMONIE Ste CECILIA Vanaf Woensdag aanstaande begint de herhaling alweer te 20 uur stipt. Niet vergeten a-.u.b. P. VAN BRUWAENE (861) Brugegstraat 81, Poperinge. VOOR POTTE EN KKOMBEKESTRAAT Andermaal wordt hierbij een op roep gedaan tot de bewoners van de Potte- en Krombekestraat, om talrijk deel te nemen aan het bidden van den Rozenkrans aan het veld- kapelleke dezer straten. Deze maand is toch de Rozenkransmaand, dus de maand bij uitstek om "enaden af te smeeken van O. L. Vrouw. bij V. 'SANSÉN-VANNESTE (859) Gasthuisstraat 15, Poperinge. VERLOREN EN GEVONDEN Verloren. Sjerp. Gevonden. Som geld; netzak. Ini. ten politiebureele. SCHOONE KEUS van nieuwe NAAIMACHINES voor huishouden, zag-zag. Kleerma kers,- Schoenma kers-, Leder- en zakstopmach iniss,. Met volledige waarborg. - Herstellin gen aller merken. - Vervangstukken. - Olie en Naalden, bij: KONORÉ VAN LERSBERGHE (432) leperstraat 85 - Vlamertinge. Hoerengilde. Op Zondag 6 Oktober, gewone ver gadering der Boeremgilde, in de zaal, om 4 14 uur (off. uur). Voordracht door Mr Daniël Doise, over Herfst- zaaiïngiemAllerlei irnadcdfiislingen. Woon regelmatig en trouw de ver- gaderingian bij van. de gilde en van de afdeslingatii waarvan ge lid zijt. Wie steohts wil medewerken als hij zin krijgt, is gean goed lid van de vereeiiaig&n®, Ravitaillceringsnieuws. Inbrengen der mielkzegeïs: Woens- dogvoarmiddag 9 Oktober, op het bureel van Ra/vibaülieerirag. Meststoffenkaarten 1946-1947: Op Woensdagvoormiddag, 9 Oktober, zul len de mestetoffenkaarten 1946-47, bestemd voor de uitbaters van 50 aren en meier, uitgereikt worden. Uitreiking sehoenkaartenOp Don- derdagvoormiddag,. 10 Okiciber, zulien schoeokaarten afgeïeverd wwden aan al de personen welke tot op hedën nog geen ontvangen hebben. Vakonderwijs v. de Boeren jeugd. Landbouwavondsehool. Maandag 21 Oktober heropening der LandboUwavondschoofl, 2e Leer jaar: Algenreene en bijzondere vee teelt De lessen worden kosteloos gegeven den Maandag, Dinsdag, Don derdag en Vrijdag door Meester Da niël en Gabriël Doisé, telkens van 7 tot 9 uur 's avonds (off. uur), in 't lokaal der Bonrmgilde, De Een dracht Groote Maakt, De landbouwerszonen die begeeren deze curs-us te volgen,' gelieven hun naam aa.n te geven 'bij E. H. Van- hoenackere. Laatste eer. D? bevolking onzer gemeente bracht Donderdag 26 September een laatste roerende hulde en een vrome bede voor Heer Germain Dejonge, zoon van Ed- mond en Louise Bodein, geboren te Wa tou den 24 April 1905; naar Duitschland weggevoerd ln den nacht van 21 Augus tus 1943 en aldaar gestorven te Strau- bing den 11 Juni 1945. Germain was een eerlijke Jongen en goede kameraad, een liefdevolle zoon. Daarom was de kerk vol menschen die hem een laatste hulde brachten, een vrome bede voor zijn zlelerust hebben gestort en aan de ouders en familie hunne diepgevoelde deelneming hebben getoond. Germain, gij bracht het groot ste offer, wij Watounaren, blijven u dankbaar* Indachtig! Ze moesten uitleg geven. De staking der Fransche tolbeambten was een oorzaak dat er roo van alles en ln groote hoeveelheid over de gren zen werd gebracht. D. D.uit Houde- zeele (Fr.) zorgden voor een fatsoen lijken benzinevoorraadZe moesten ech ter aan de rijkswacht een paar woordjes uitleg geven... Een pasgeborene reeds in volle actie! Dit is het geval met de nieuwe Mels- Jestooneelbond, onder de knappe leiding van E. H. Vanhoehacker. Zoo pas ge sticht. zijn onze wakkere meisjes reeds dapper aan het herhalen. Hoe Rood kapje verreesnaar het gekende sprookje luidt de titel van het tooneel- stuk. Voor de Watousche bevolking zal dit iets nieuws daarstellen, maar ook iets fijns, roerend en vefhefTeiid, met prachtige kostumes en nooit geziene be lichtingen. De meisjestooneelbond schiet gemeend naar den hoogvogel. Zal de mannen bond dat dulden? Onze kermis. Esn meevaller ln alle opzichten: De Vroolijke Septemberzon deed al vroeg hare verschijning en goöt hoop bi alle harten. Na de hoogmis kwam bet mu ziek uit de kast. Versterkt door een tiental nieuwe spelende leden, had het veel bekijks, werd overal gretig toeluis ter» en warm toegejuicht. Algauw krij gen ze hun voorooriogsclien faam terug. Na 't 'wandelconcert zat de kermlsstem- ming er voor goed in. De schieting ver liep op z'n best, 105 schutters. De hoog vogel werd bij verloting toegewezen; zij vogel 1: Pcrsoono Jer.; zijvogel 2: ver loot: kalle 1: Bordeyne Remi; kalle 2: verloot. Om 4 uur begon, onder veel belang stelling, de zaklooping in de Kasteel-, Steenvoordestraat en op de Markt; 27 lóopers namen er aan deel. Uitslag: 1- Vallaey Pascal; 2. Leys Al- bert; 3. Allewereld Georges; 4. Rucke- busch Maurice; 5. Haezebrouck Abel; 6. Maerten Albert; 7. Buseyne M.; 8. Vanhoucke Walter; 9. Allewereldt Nor- bert; 10. D'Hooghe Noêl; 11. Vandrom- me Remi; 12. D'Arras D. Om 8 uur was de herberg 't West- land», bij R. Vanhoucke. te klein, ieder een wilde de grillen der mode zien. Uitslag: 1. «Miss Watou», Maerten Albert; 2. Christiaen Maurice; 3. De- bsrgh Robert en Decrock Richard; 6. Haezebrouck Oam. Ongeval op de Rusïne Bij 't toeslaan van 't zeil, werd N. D. in 't raderwerk gevat. Gelukkig be kwam hij geen verwondingen en kon uit zijn neteligen toestand verlost wor den. Hij verloor echter zijn bril, een schoen en een zokkenophouder. Alles werd teruggevonden en aan den eige naar teruggeschonken. Alle verdere verslagen der feestelijk heden toekomende week ln dit blad. Ringsteking. 38 Deelnemers. Vitslag: 1. Per- soone Gaston; 2. Vandenbussche Fellx; 3. Cauwelier GIL ert; 4. Cauweller Ro bert; 5. Maerten Joseph; 6. Ooghe Lio nel; 7. Brutsaert Roger; 8. D'Arras Ra- phaël; 9. Butaye Roger; 10. Decoster Orlgène. Dames: 1. Papegaal Jeanne; 2. Anothe Blanche; 3. Jacques Rachelle; 4. Dequidt Maria. Loopkoers voor jongens. Recks A.: 1. Flament Albert; 2. Van denbussche Marlus; 3. Bedert Jacques; 4. Stratsaert Robert; 5. Pattyn Jos.; 6. Vandenberghe Wüfried; 7. Allewereld Norbert. Reeks B.: 1. Vallaey Leo; 2. Ferspone Michel; 3. Haezebrouck Hugo; 4. Van houcke Walter; 5. Brijsbaert Mabtice. Reeks C.: 1. Vuylsteker Wilfried en Bedert Fernand; 3. Balllieu J; 4, Pape- gaaie Ive; 5. Durnez André. Spijt-ge verwittiging. Langs de schoolkinderen en het bord aan 't rantsoeneeringsbureel liet men de bevolking weten dat de nieuwe zegels zouden gedeeld worden op Vrijdag 27». Reeds ln den morgen Waren menschen van de verste hoeken der gemeente aan 't bureel op post. Hier moesten ze rond 10 u. vernemen dat de beloofde zegels niet zouden uit komen en maar zouden gegeven wor den op Woensdag 2 Oktober. Niettegen staande plaatselijke ambtenaren van de zaak niets afwisten, blijft het een niet verschoonbare missing voor de in ge breke zijnde besturen. Lustige kaarters. Proven telt talrijke kaarters, en ook goede. Er wordt dan ook wel eens een kaarterswedstrijd gehouden tus schen de kaarters van" de eene wijk tegen deze van een andere. Aldus kwamen onlangs de mannen van de Plaats uit tegen die Van den Dijhoek, maar moesten er evenwel het ónder- spit delven. Proficiat, winners. Tramlijn versperd. Woensdagmorgen kantelde een la ding vlas van den camion die het vervoerde langs de haan Roesbrugge- Proven. Het vlas kwam te liggen over de tramlijn, zoodat het tramverkeer erdoor versperd werd voor verschil lende uren. De tramdiensten hebben dan gezorgd voor een tweede tram langs de andere richting, om bij over stappen, de reizigers hun reis te la ten voortzetten. Landbouwvoordrachten. De heer Daniël Doise, landtoouw- leeraar te Watpu-St-Jan zal op Don derdag 10 en 17 October 2 zeer leer rijke voordrachten houden over Vee voeding, bij Jerome Derycke, te 7 u. 's avonds. Het toestuur van de hoerengilde doet een warme oproep tot alle land bouwers en niet hst minst tot de Boeren jeugd cm de reeks vergade ringen die mint het nieuwe winter seizoen een aanvang netnen, getrouw bij te wonen. Laten wij de gelegenheid die ons aangeboden wordt te baat nemen om ons meer en meer in ons eigen be drijf te toekwamen. Toonecl. De B. J. B.-meisjes geven op Zon dag 6 Oktober te 5 u., op Maandag 7 Oktober te 5 1/2 u. en op Zondag, 13 Oktober te 5 u. en luisterrijk too- neelfeast met: O.L. Vrouwke in het Bosch», tooneelspel in 4 bedrijven met muziek en reidarxsem, door Fr. Dirick. Dan volgt een ijselijke spook geschiedenis: «De Witte'Vrouw» in 1 bedrijf door P. Mossinkoff. Tus- schenin: reidansen. Kaarten zijn te verkrijgen bij Mej. Agnes Dequeker. Wie houdt van gezonde ontspanning neme deze gelegenheid te baat, het zal hem niet berouwen. Verloren geloopcn Tweo volle vaarzen van ongeveer 2 1/2 j., een roode en een rooa-wit- te, zijn verdwenen uit de Broeken Wie cenige inlichtingen kan verschaf fen:, wende zich tot het Gemeente bestuur. Aardappelen. De kontrafcta ard appelen mogen vanaf 1 Oktober '46 geleverd worden. De formulieren flheit rood en heit zwart bedrukte) moeten afgestempeld warden door de gemeentebesturen van den verbruiker en van den pro ducent. Indien do ven-bruiker buiten het kanton wocnt, dienen ze afge stempeld door het kantonseeretari- aat der Oogetdiensten. Onwettig ver voerde aardappelen zullen ln beslag genomen worden. Jachtrecht. Wie begeert te Jagen op de eigen dommen van den Onderlingen Bij stand, moet dit aanvragen bij den Heer Voorzitter der C O O. Zie vervolg hiernevens. ZONDAGDIENST De Apotheek van, Hir Houtekier, Meenensbraat, is alleen open óp Zon dag 6 Oktober. IS VERSCHENEN het tweede en derde boek der Cons cience reeks: Rikke-Tikke-Tak Blinde Rosa Grootmoeder Is nummer twee en drie is Baas Gansendonck. Te verkrijgen genaaid en gebonden: voor de inschrijvers: 34 en 50 frank, losse verkoop: 38 en 56 frank. BOEKHANDEL J^VET SC0NE (125) P. BRAS-DEKLERCK, G. de Stuersstr. 4, leper. BURGERSTAND van 24 tot 30 September 1946. Geboorten. D'Heere Leon, van Wijitschaite. Kniockaeait Johny, Ligy wijk 123. Angillis Robert, Rijke Klarenstr. 20. Ookelaere Mioheline, v. Be veren- IJzer. Sedeyn Nioale, Polenlaan 14. Muylle Henri, v. Roesbrugg's'-Harinige. Beele Olaude, Oude Veumestraat 5. Overlijdens. Buysschaert Victor, 79 J., z. b., wed. Vandevoorde Natha lie, Rijselsitr. 133. Bnuneel Julien ne, 10 j., scholierster, v. Poll in'; hove. Vandevyver Julie, 73 j., huishoud ster, wedi Sedeyn Remi, eohtg. De Breuck Jerome, v. Eiverdinge. Van- dientousisehe Germain?, 22 j., naaister, onigeh., Surmonitstraat 6. Gekiere Georgette, 22 j., imodenimaaiksber, an- gieh., Poperdngestw. 29. Gaspar Oatharina, 74 jaar, kloosterlinge, Wenninckikr. 2. Dewachter Char les, 77 J., z. to., wed. Dum:z Ootavle, St-Jacofbsstr, 4. Vereecke Maria, 85 Jl, z. b., echlig. Emile Vanden- bulcke, Hadgüaam 2. Vanloot Agnès, 2 J., v. Reningelst. Depuydit Emi- liuis, 81 j., rentenier, echt®. Declercq Eliisa, Maloulaan. Huwelijksbeloften. Voorpoels Fir- rnini, weveir te leper, en Getudens An- gclla, te Vcormezele. Crepeele Jo zef, larudtoouwerfcman te leper, en Oallewaert Agnès, huis-wetrkster te Moorslede. -TTaem Renatus, land werken te leper, en De Bruyne Ju liana., huishoudster Ite Jaibtoske. Letemne Charles, gemeentesecretaris te Neerwaasten, en Vanseveren Ma rie, z. b. te Waarten Ovooi-h. te leper) Knockaent Marcel, tramontvanger te leper, en Decofcex Antoinette, v. Vlamertinge. Rrackez Camille, lanidiwerkisr, en Bossaert Marie, hula- tooudsteir, beiden te leper. Beer- naert Jerome, fabriekwerker, en Van Imschoofc Zuimia, huiisth,., bedden te leper. Walrave Marcel, matroos v. 1° Mas te Kapelle-fBizelingen, Zee land (Nederland)en Lacante Jeanne, dienstmeid te leper. Ghys Emile, mees«erhaarkapper, en Notebaert Ger- imatae, z. b., belden v. leper. Key gnaert Rogier, hiulpbaekhouder v. Po peringe, en De ter dit Yvonne, v. Vla mertinge (voorh. te leper). Huwelijken. Rousselle Ferdinand, z. fo., en Delattre Mathdlde, herber gierster, beiden te leper. De Cleer Oacax, bakker, en Lucas G abrielle, dienstmeid, beiden Ite leper. Van Nieuwenhuyize Roger, teaksnaar, en Delbrouck Dsnise, 'bediende, bedden te leper. Depuydt Joseph, toedien de v. Buuelen, en Bruneei Jeannette, te leper. WESTVLETEREN De Kinderen Calmeyn bedanken hartelijk voor de blijken van deelne ming betuigd bij het afsterven en Begraving van hun diepbeitreurden Vader HEER IIECTOR CALMEYN Wi© bij vergetelheid geen rouw brief mocht ontvangen hebben, ge lieve de Familie hierover te veront schuldigen. (C 189). Laffe daad. Bij twee ouderlingen, de ectotge- nooten Schoonaert, waren Zondag morgen deur en venster geheel met slijk besmeerd; laffe nachtschenders hadden er voor de tiweede maal hun kunsten uitgehaald, want reeds gedu rende den nacht van Kermisdinsdag was dit zelfde gebeurd. Deze maal was de oude Marie er zoodanig van aaneedaan dat ze er hevige hart- crisissen van kreeg, en dokter en pas toor moesten bijgeroepen worden. Gelukkiglijk is oude vrouw aan 't be- t'STCTl. Mochten de laffe daders gevon den worden; zij moéten niet fier zijn over hun nachtelijk en verachtelijk werk! Iedereen spreekt er schande van. GRUWIER CYRIEL, Oostvleteren- straat 6, WESTVLETEREN, laat hier bij weten dat hij een GEKEURDE GEITEN BOK Item dienste houdt voor alle gcaitem, jonge en oude. Hij dankt op voorhand. (860) Taard op hol. Woensdag voormiddag rond 10 u. bevond zich de zoon der Wed. Col- paert uit Eiverdinge op het dorp be zig met zijn kar te laden. Plots sloeg het paard op hol. Het werd verder door een moedige vrouw tot stilstand gebracht. Het mag een wonder genoemd wor den dat en geen ongelukken gebeurd zijin, daar net juist zegelbsdeeling was en bijgevolg veel menschen op de baan waren. Bevoorradingsberichten. Dinsdagvoormiddag Uitreiking Melkaegels, aanvullend zsigielblad voor T.B.C. en Bijzagrals aan Zwangere- en Kraamvrouwen. Woensdagvoormiddag. Uitreiking van Schoenkaarten aan iedereen die nog geen ontvangen heeft (Ranfsoe- neeringskaart van Niet-Eetbare Pro ducten voorleggen) Zaterdagvoormiddag. Uitreiking van toijzsigiels aan de grensarbeiders. De Producenten van Aardappelen, die wenschen aardappelen te leveren voor ruil op voorhand of voor reeds ontvangen pooigced kunnen dit Maan- dagvoormiddag op het bureel van Ravitailleering aanvragen Bevoorrading. Machtigingen worden deze week uitgereikt op Maandag- en Donder- dagvootrmiddag, endeMelk-en T.B.C.- zegels Dinsdagvoormiddag. Woensdagvoormiddag uitdeelingvan schoenkaarten aan alle personen die nog geen kaart ontvangen hebben. De kaart voor niet-eetbare produc ten dient voorgelegd te worden. Uitdeeling van de mestetoffenkaar ten aan de landbouwers die meer dan 50 aren land gebruiken. De land bouwers die melk op hun hoeve ver- kooipen moeten woemdagvoormid- dag de zegels der vexloopen periode inbrengen. Rozenkransmaand. Gedurende den Oktobermaand is er eiken avond lof te 7 u. Op Zondag a.s. eerste Zondag van Oktober, pro cessie rond de kerk. Aandacht. Het gemeentehuis is niet tbegan-* kelijk voor het publiek 's namiddags en ook niet 's Zaterdags. Wie een eeneelvigheidskaart noodtg heeft of bewijzen, om naar Frankrijk te red- zen» kcroe dan Vrijdag-voormiddag. 25 JARIG-BESTAAN OF ZILVEREN JUBELFEEST van de Afdeeling leper van het Nationaal Verbond der Verminkte en Invalide Soldaten van den oorlog 1914-18 en '40-45. Op Zondag 13 Oktober is de Af deeling leper van het Nationaal Ver bond der Verminkte en Invalide Sol daten in feest ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der afdeeling. Te dezer gelegenheid zal een hernieuwd vaandel uit de handen van het Ver- staavdhouding'scomiteit der oudrtrij- ders ontvangen worden. Ook wordt op dezen heugelijken dag een fanion geschonken door de atfaéeling Luik, fanion die in September 1939 diende overhandigd. In een woord het wordt een dag van echte feestviering en vei|ba-oe'fJr-ringi De feestelijkheden zullen doorgaan in den Stadsschouw burg; en zullen ongeveer aJs volgt er uitzien: Om 9.30 u. in 't lokaal zullen de Bondsleden door het Bestuur ontvanr gen worden; Om 10 u. in de Stadsschouwburg, feestzitting 1. Openingsrede door den Voorzitter den Heer Isaï Gruwez; 2. Feestrede door pennangsimeester C. Durie; 3. Toespraken door Bondsvoorzitter- Stichter H. Leclercq; door Provin ciaal-Voorzatter Moerman en door Onder-Voorzitter 1940 Willems: 4. Overhandiging van het hernieuwd vaandel door Makker Van Winsen, Gekxetaris van heb Verstamdihou- dingscomiteit leper; 5. Overhandiging van den Lulkschen Fanion door Makker Leonard, toe gevoegde Bondsvoorzitter en Eere- Voorzitter der afdeeling; 6. Uitreiking der Brkenbehjkheid&me- dallies N.V.I.: 7. Slot- en dankrede door Voorzitter Gruwez; Algemeene hulde aan de leiders der Federatie en Afdeeling. Al de leden der afdeeling worden vriendelijk doch dringend verzocht op deze plechtigheden tegenwoordig te zijn FILMLEIDING VOOR ALLEN: Coliseum: «Danny Boy», met Wil fried Lawson. VOOR VOLWASSENEN: Flora: Casanova Brown vroolijke komedie. (Cl. Gable, S. Tracy, Cl. Colbert). Voorbehoud. VOOR VOLWASSENEN: Oud leper: «La Maison des 7 Péchés» (Het Huis der 7 Zonden). Avon- tuur-Komedie. (M. Dietrich, J. Wayne), Streng voorbehoud. Majestic: «La Boite aux Rêves». Vroolijke Komedie. (V. Romance, F. Villard, R. Lefèbvre). Streng voorbehoud. DAVIDSFONDS AFDEELING IEPER Tot veler genoegen, zet he t Davids- fonds afdeeling leper, op Donderdag 17 Oktober zijn winterweirking in, met een voordracht door den Heer Theo Bogaerts overDe Ervaringen van een Journalist - letterkundige Begin om 20 uur in de zaal van het klooster der H.Familie, G. de Steurs- straat. Inkomleden 3 fr. Niét-leden 5 fr. Dit jaar zooals andere jaren wordt ook een reeks keurvoordrach- ten gegeven (vier) bsn/evens de an dere. Staat ook nog op het program ma een muziekavond verzorgd door Iepersch© kunstenaars. Toekomende week geven we meer hierover. DE INHULDIGING DER NIEUWE KAPEL MET KALVARIEBERG OP DEN FREZENBERG-BIJ-IEPER Niettegenstaande het slechts een week geleden is dat op den Dikke- buschsieenweg een nieuwe veldkapel ter eere van O.L. Vrouw van La Sa- lette werd ingehuldigd,- waren we tooh verrast dat er nog zooveel volk op deze plechtigheid aanwe zig was; De kapel van Frezen- berg heeft immers steeds veel volk gelókt en vooral gedurende de Mei maand wordt dit genadeoord druk bezocht. De nieuw in te huldigen Kalvarieberg ligt op den eigendom van voornoemde kapel op den Fre- zenberg, waar het klooster der Eer waarde Zusters Ongeschoeide Kar melietessen is. Deze kapel werd heropgericht en tot kalvarieberg om- vormd uit dankbaarheid om de zien lijke bescherming van klooster en omliggende. De plechtigheid werd geopend met een Rozenhoedje. E. P. Hubertus, On geschoeide Karmeliet van het kloos ter te leper hield er een pakkende gelegenheidsaanspraak, waarna over gegaan werd tot de wijding van het machtige kruisbeeld, gevolgd door een gezamenlijk kruisgebed van alle aan wezigen. Een plechtig lof ln open lucht met een Dankgebed aan Chris tus sloot deze aandoenlijke plechtig heid. «CRESCENDO» TERUG AAN 'T WERK De oude verjongde Crescendo - tooneeigroep, die jarenlang de glorie en de roem van de Kruisstraat heeft uitgemaakt, gaal terug aan 'twerk. Mobilisatie en bezetting hebben het hunne ertoe bijgedragen om het ont spanningsleven hier op den hoek lam té leggen. Maar hier zijn wij terug: Verjongd: oude en nieuwe elemen ten hebben resoluut de handen in el kaar geslagen; Onverminkt en onverzwakt: met dezelfde geestdrift van de jaren '40, om aan het volk goed tooneël te ge ven! Zoo steken wij van wal, het nieuwe tooneelseizoen tg gemoet. Het brenge nieuw leven en versche lucht op de planken, en gete aan de geachte be zoekers een schoorien avond, vrij van zorgen en kommer, in de gezellige zaal van de Familiekring. Het zal waarachtig vel gaan. DE BELANGRIJKE DIEFSTALLEN IN HET IEPERSCHE Wé kunnen mélden dat de gerech telijke politie van leper in samenwer king met deze van, een ander dis- trikt overgegaan is tot de aanhou ding van vier vijf personen in ver band met de diefstallen gepleegd te leper ten nadeele van de firma Van de Vyver en van een firma op den Meenensteenw. Ook komen hierdoor verschillende andere diefstallen, bui ten leper, aan het lichit. Men is tot de .ontdekking gekomen dat men hier voor een wel georganisesrde bende staah. iDen aanvoerder met enkele zijner trawanten zitten reeds vast, maar veiligheidshalve en gezien het onderzoek nog steeds aan gang is. worden geen namen genoemd. Van zoodra dit het onderzoek niet meer kan schaden zullen we meer daarover melden en het mooie werk van onze brigade van leper wat van dichter- bij belichten. MEN ZEGT... Dat reeds op verschillende plaat sen lichten zijn aangebracht ln de straten. Dat andere zullen volgen, t ls ten andere noodlg. Dat betonnen platen weggeno men worden van een gedeelte van de Veemarkt, opdat de autobussen hier zouden kunnen statlonneeren. Dat het in het verschiet ligt dat de buiten dienst zijnde gaslantaarns zouden kunnen weggenomen worden, doch dat er hierover eerst nog wat water naar de zee moet loopen. Dat thans op alle brievenbussen de lichtingsuren werden aangebracht. ONZE VEEMARKT Dinsdag 1.1. hebben de rijkswach' texs en controleurs een bezoek ge bracht aan de Iepersehe veemarkt Hier zooals overal elders werden de kooplieden van de maakt gedreven onder het gejat rw van deze laatste. Verschillende dieren weiden aange slagen» en picctverbaal ppgo nraakt. Dat T'*l Uilenspiegel neg niet dood is konden we ook nog bemerken, leimand had de kans gezien een witte koe te grijpen en miet zwarte teer had hij ei- op geschilderdRadio Mos kou en er onder het hakenkruis en den hamer en den sikkel. Aan onze geachte lezers uit te maken wat «Tyl» hiermede bedoelde... en of 't goed op- gevat was! VERDEELING VAN SINAASAPPELS AAN DE KINDEREN DER SCHO LEN EN AAN DE INSTELLINGEN VAN OPKfBAAR NUT Mogen deelnemen, tegen betaling, aan de verdeelingen van sinaasappels, de kinderen van de bewaar, en la gere dagscholen, alsook van de voor bereidende Af dee) Algen der Athenea, Middelbare Scholen en College's, die deze instellingen op datum van 30 September 3946 bezochten. De schoolhoofden zullen uiterlijk, op 7 Oktober 1946 een verklaring af geven. in dubbel exemplaar opgesteld, als volgt: De ondergeteekende, schoolhoofd van (naam en adres van school) bevestigt op zijn eer dat(aan tal) leerlingen, lust hebben op deel neming aan de verdeeling van sinaas appels, overeenkomstig het rond- schriiven verschenen in het Belgisch Staatsblad van 1 Oktober 1946. Als leverancier kies Ik <3en volgen den kleinhandelaar, specialist Jn vruchten en groenten, (naam) (Straat) (nummer) Juist verklaard. I Te den Het schoolhoofd. De Hospitalen, Moederhuizen, Sa- natorlas mogen eveneens een ver klaring van denzelfden aard Indienen. Kinemavertooning. Heden Zondag 6 October, ls de tweede vertooning in de Parochiale Feestzaal, Brugstraat, 's namiddags te 5 uur en 's avonds te 8 uur, met volgend programma: 1, Actualiteiten. 0. Teekenfilm. 3. Chariot in een gekke dagen twee hoofdfilmen met vlaamsche tekst. 4. De wandelende Cowboy en 5. De roep der Bergen beroem de Amerikaansche politiefilm met den vermaarden speurhond RIN-TIN- TIN. Alles gesproken klankfilm. De eerste vertooning heeft bewe zen dat de menschen uiterst tevre den waren. Davidsfonds Eerste Winterfeestavond met too- neel en muziek, op Zondag 20 Octo ber 1946. Oorlogsschade. Op Dinsdag 8 Oktober- a.s. zal eein afgevaardigde van dein dienst van Wederopbouw zitdag houden ten ge- meenitehuiae, ten einde de geteirteir- den met raad en daad bij te staan in zake oorlogsschade. Voor-al de eige naars van onroerende goederen wor den uütgenoodigd, ten einde gebeur lijk hun aanvraag om voorschot jn te dienen. Burgerlijke stand September 1946 Geboorten. Boudry Johny, z. v. Albert en Charles Germaine. Sup ply Diana, dl v. Raymond en Goes Augusta, Huwelijk. Plaetevoet Emile, v. Langemark, met Pierloot Madeleine, V. Boezingie. Huwelijksafkondigingen. Desru- maux Paul, v. Boezinge en Jonckheere Maria, v. Dikketousch. Vanover- berghe Jozef en Boudry Paula, fo. v. Boezinge. Schorreel Julien, v. Boe- zinige en Vandewiele Maria, v. Zuid- schote. Dumarey Lucien, v. Boe zinge en Bruneei Antoinette, v. Mer- k«m. Burgerstand. Geboorten'. Bernard Samijn, z. v. Georges en Marie-Antoinelte Chenu. Annie Meeuws, d. v. Felix en Alice Tettca. Burgerstand. Huwelijksbeloften. Goudehooft André, brievenbesteller en Flamant Yvonne, z. b. beiden te Kemmei. Huwelijk Vandeweghe Robert te Dranouter en Singier Maria, te Kemmei. Overlijden. Op Zondag 22 September overleed te Nieuwkerke de heer Jules Ollïvier. Hij is bezweken aan een hart kwaal, die hem in de laatste maan den tot volledig rusten dwong. Ver buiten Nieuwkerke was hij ge kend én als boer én om de bedrij vigheid die hij op velerlei terrein aan den dag had gelegd. Hij was gemeenteraadslid en sinds zes en der tig jaar schatbewaarder van de Kerk fabriek, lid van de provinciale land- bouwcommissie, ondervoorzitter van de arrondissementeele boerenbond, en eerevoorzitter van de plaatselijke hoerengilde, Hij was eerevoorzitter van de muziekmaatschappij St-Ce- cilia Onlangs Werd hij vereerd met het eeaeteeken Pro Ecclesia et Ponti- fice». Vroeger reeds had hij ontvangen het speciaal landbouweereteeken van eerste en tweede klas. Hij was pas zeventig Jaar gewor den! Onder overgrooten toeloop werd de heer Ollivisr verleden Donderdag begraven; Lijkreden werden uitge sproken door den heer Jules Dam- bre, vanwege de Kerkf abriek, en dooi den heer Boulet, vanwege den ge meenteraad. Toekomende week geven wij de lijkrede uitgesproken door den heer Jules Damtore, voorzitter van de Kerkfabriek. Koningbolling l>ij de Vrije Trabolders. De Vrije Trabolders hielden Zon dag laatst hun koningbolling in de mooie tra van de herberg In 'tFoxt Na een lastige kamp werd Maurits Danneel tot Koning uitgeroepen. Pro ficiat! Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen 50 KM. Op Zondag 6 October wordt door «De Vereenigde Sport vrienden van Nieuwkerke en omge ving een Groote Wieierwedsti'ijd in gericht voor Nieuwelingen en de 2« en 3« Fransche categorie. 2000 Fr. prijzsin. Arbeidsongeval. Op de weverij H. G. D. Dufour werd de grensarbeider Gilbert Deri- vieux wonende Nieppestraat met den rechter wijsvinger in een rtofmolen gevat en het lidmaat verpletterd. Verkeersongeval. Ter hoogite van de wijk Pon,t Rougehad een aanrijding plaats tusschen den bestelwagen vara Ernest Tanché en den auto van den hande laar Alfred Dassonville. Buiten de stoffelijke sohade aan de beide voer tuigen werd de handelaar Dasson ville aan liet hoofd gekwetst en zijn medereiziger Emile Chablon, die dooi den schok tegen de portierkruk ge slingerd werd liep een gapende wonde aan den rechterslaap op. Beiden wer den naar het hospitaal overgebracht. In overtreding bevonden. De grensarbeider Del for ge R., wo nende te Waasten, die ln onregelma tige omstandigheden in Frankrijk werkte, werd met een proces-verbaal begiftigd. Burgerstand. Geboorten. Lernout Joslane. Reubrouck Géneviève. Deramaux José. Pacquet WiMy. Vanuxem Christiane. Huwelijksbeloften. Coursez Hen ri, bakker te Waasten en Remier Mar guerite. z. b. te Ploegateert. Du- hayon Marcel, meubelmaker te Ploeg- steert en Michel Marie-José, z. b. te Marche-lez-Ecausslnes. Overlijden. Vandevoorde Clau- dine, 3 weken. Werkongevallen. De 52-jarige arbeider Victor Co- qmea, wcaitnde Mrtsenstraal» PJcej;- steert, werkzaam in de forouvrerif Motte-Ccrdonnier deed eeira --.wareai val en werd aan de lir.ker--.ajde ge» kwetst. De grensarbeider Emile Hou Uw wonende Chemin du Ha.lage, Bize® manoeuver in de w»everij A Mahieu» werd zijn hand op liet werk tusscheri een machine verpletterd. De ploegbaas Robert Lambert, van de steenbakkerijen Deiecourt t» Deulemorat, deed een zwaren. val Ir* om lichter en werd met een gapende hoofdwonde naar het hospitaal ge voerd. Langs do grens. De 17 jarige V. J. wonende te Boe zinge werd met een prooe«-'v«toaal 'begiftigd om op onwettige wijze d« (grens te overschrijden. Teigen Ma deleine Vanhouwer werd eveneens een proces-verbaal opgesteld daar zij in bezit was van een vervallen vreem- delings-eenzelvigheidskaartf, Burgerstand. Geboorte. Linda Newman, d. Leonard en Martha Bereyw. Huwelijksafkondiging. Armand Reubrecht, te Armentières en. Fer nando Duribreux te Meesen,. Uitreiking der Bijzondere Stegels. Maandag 7 October, uitreiking der bijgevoegde zegels aan d© rechtheb benden. De grensarbeiders 'kunnen op denzelfden dag hun bijzondere zegela afhalen. Bureel open van 9 töt 12 uur. Nieuwe Schoenkaarten. Maandag 7 October warden, d© nieuwe schoenkaarten uitgereikt. Wijk-Kermls «ïeperhoek* Op Zondag 13 en Maandag 14 Oc tober is het kermis op dein Yper- hoek», wijk gelegen gedeeltelijk op Wijt.sc hate en Meesen. Het Wijkcamité heeft ©en uitzon derlijk groot programma va® wed strijden en volksspelen opgesteld: Wielerwedstrijd voor da inwoners, 'bollingeni, mastklimmlng, aaJctenioo- pen, enz., enz. Missleklok van Beselare. 10 dagen van boete en inkeer zijn als rook vervlogen! Nu volgt stillen vreê van de herten! Volkomen welgeslaagd© H. Missie) Grot© avondsermoenen met flinke Predikanten, voor bomvolle kerken, met volk en nog volk tot tra de nok ken bezet, met d© trappen van het koor gevuld met mensen! Zonder ver pozen schuiven aara de biechtstoelen met aanhoudend© volle Communie banken! Dank aan de E. Paters Redempto risten, Santens en Ermens, «p. hun striemend en treffend woord,In hun zoete en zachte raadgevingen, om hun missie- en bekeringswerk, om hun devote artistieke prachtverlichting met Apotheose, tot heil der Zielen! He Mfssiestoet! ...En onder klokkenluiden, tussen de bevlagde straten, backten geïm proviseerde Ruiters met Kruis voorop uit den Boerenkrijg, dragen jonge mannen Jezus-Kristus, de Vrades- koning op zijn Kruis! Schoolkinders, Genieerat ©bestuur. Geestelijkheid, Vrouwen, Mannen, K.A.J. V.K.A J. B.J.B. K.A.V. met in 't midden de Harmonie St-Cecilia zingen en spelen: Glo rie aan God! Eer aan het Kruis Leve Jezus! Leve zijn Kruis! Slot! De Markt is zwart van volk! Honderden zijn toegestroomd en luisteren vol ingetogen geluk naar de enthousiaste Pater Santens! Ai de Kristen vlaggen der Parochie op het Podium, omringen fcet misrtekruis, als Eerewacht! Roerend moment Honderd© armen groeten in gestrekte houding Jezus- Kristus op zijn Kruis en zweren de Koning der Koningen Liefde en Trouw. Ouden van dagen pinken 'n eraan- tie weg, jonge meisjes worden bleek van aandoening, zenuwlijders beren, en kloeke Vlaanr: jonge mannen zwellen en blozen van overtuigend geluk! De Harmonie klaroer.t Unisson «Te Velde!» De Priester zegent het Volk! Ingetogen knielt de ganse me nigte! Plots schallen de trompetten, der Harmonie «St-Cecilia en stormachtig, vastberaden klinkt uit honderden Vlaamse borsten: O Kruise den Vlaming Geen hand zal U sch ndeut Geen stormen geweld »Dat kruisbeeld in Vlaandren Ooit ne der velt! Bamis- Kermis! Peerdekoersen! Zondag, 6 October, Bamis-Kermis 1946. Te 2 uur namiddag, op hst Plein Neyrinck: Grote Vlucht- en Drafkoersen! 15.000.fr. prijzen! De Harmonie zal de feesten opluis teren! Na de Koersen, Muziek, Feest en Kermisvieren! Burgerstand m. Oogst-September. Geboorten. Lemaire Freddy, z. v. Jerome en Germaine Dsblaare. Van Neer Luc, z. v. DarJel en De- groote Maria. Huwelijken. Philip Maroei, kleer maker, v. Meesen en Van Eefchoutt» Eliza, dienstmeid, v. Voormezslie. Vamdenforoucke Valère, landbouwer en Depuidt Andréa, landbouwster, fo. v. Voormezele. Geerardijn Omer, landbouwster v. Voormezeia, en Mer levede Marcella, landbouwster, v. Reningelst. Huwelijksbeloften. Voörspoeis Firmin, wever, v. leper en Jéudems Amgiella, z. b., v. Voormeaele. Burgerstand. Geboorten!. Verbrigsjh© Ohris- tiane d. v. Gerard en Caliewaert Ma ria. Baute Monique, d. v. Maurits en Vanoverberghe Marcella. Bol Liliana v. Passchendale d, v, Loui3 en Vanelslarader Irma. BerteJoot Monique v. Beselare d. v. Lucien en Nutten Maria. Vermeuten Marcel z. v. Daniël en Verbrlgghe Maria. Huwelijken. Dereckx Oscar, vee arts, te Poperinge met Priem Allee, z. b. te Zonnetoeke. Couekuyt Lu cien, schoenmaker te Geluwe met Verhoest Marie-Louise, dienstmeid te Zonnebeke. Druelle Gerard, land- werker te Eiverdinge met Knockaert Rolanda, fbw., te Zonnebeke, Gheysen Louis, pasteibakker, Werel- gem met Duthoo Martha, z to. De- vogel Maurice, metser met Boucke Georgette, huiswerkster. Va.rahaste Gerard, gareelmaker, te St-Jan met Monteyms Maria, dienstmeid. Lammens Marcel, aardewerker met Callens Gerarda, huishoudster. Verfaillie Laurent, ïiandelsreiziger, te leper met Dewancker Agnes, huis houdster, te Zonnebeke Overlijdens. Letnahieu Eugenie, 82 j., wed. Landuyt Petrus. Huyghe Jerome, 62 j., ech.tg. Carrein Maria. Blomme Polidoor, 74 j. Vermeu len Marcel, 1 dag. Degrauwe Syl- vie, 74 j., wed. Markey Jules. Buvgerstand maand September. Geboorten. Sergicr José z.v. Jo ris en van Soenen Jeanne. Fieuw Angeline, d. v. Jerome en Devos Ce cile. Overlijdens. Decoster IFlavie 66 j„ overste van het ouderlingenge- sticht. Havegheer Alphonse, z. b., 67 j., wed. Thonez Leonie e, v. Bor teel Romanie. Huwelijksbeloften. Salomez Mi chel, handelaar, te Poelkapetle met Mjorent Madeleine, z. fo., te Lange- inark. Cornillle André, metser met Lesage Arana b. te Poelkapelle. Vamaecandelaei'e Gerard lanóbouwei- te Poelkapelle met Perneel Martha te Staden. Blomme Jules, land bouwer te West-Roozebeke met Ver- hulst Maria, z. b. te Poelkapelle. Algemeene Vergadering A.C.V/ Op Zondag 13 October in de Pa- tronaatzaal te 9 uur stipt, worden alle werklieden, gesyndlcesrd of niet; verwacht, alsook heel zeker de land- bouwarbeiders. Alls sprekera treden op: Dhr Kamiel Goudeseur.e. over de grensarbeiders. Dhr Jef Pijpe, over betaalde verlofdagen. 1 Boekerij. Vnna.f Zondag 6 October gaat d® boekerij opnieuw open iedere Zon dag van 11 tot 1 uur. Verleden jaar zijn er een vijlttental boeken achter» gebleven. Wij durven verhopen dat diegene die ze nog in leeninjg heeft. ae Zondag toekomcravlia zai fceiru*»

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 3