Uit 't Roeselaarsche Uit 'tVeurnsche, Uit 'tNieuwpoortsche 9i Meenef Middenstands* berichten Laatste Berichten HET WEKELIJKSCH NIEUWS 5 Oktober 1846, MEVR. WED. GALLET-DEZEURE Noordstraat 34, ROESELARE. UIT ROESELARE HANDELAARS!! FABRIKANTEN! PASSCHENDALE VIJF KRIJGSGEVANGENEN VERSTOPTEN ZICH IN EEN BAR TE OOSTENDE UIT VEURNE M. DEQU1DT-R0SSEEL Koksijdestw. 11, VEURNE. STADEN NOTARIEELE AANKONDIGINGEN HOFSTEDEKEN SCHOON BURGERS- OF HANDELSHUIS PRACHTIGEN EIGENDOM GROOTE HOUTVENDITIE namelijk 50 populieren, abeelen en olmen en 59 koopen brandhout. (876) SBBBSBH^BBBaSHÜBBBSBaBBaBESBB TE KOOP VRAAGT PLAATS EGGEWAARTSKAPELLE BULSKAMP DE PANNE KOKSIJDE PERVIJZE LOO LANDBOUWERS 1 NIJVERAARS LEISELE UIT NIEUWPOORT OOSTDUINKERKE BONMA KREEG HET EERSTE NIEUWS UITMEENKN GELUWE UIT WERVIK DrFRANS VAN CAUWELAERT C.V.P. ARRONDISSEMENT IEPER OORLOGSSCHADE WINGENE MEULEBEKE 0© Masiiijkhs&n bij GS8Z© Vi©eschb@¥©oi racling MAN LOST REVOLVER SCHOTEN OP ZIJN SCHOON BROER TE KOEKELARE STORT 24 FRANK Bladzijde 4. 14 Alle aankondigingen en kleine Zoekersvoor Roeselare, worden aan vaard bij: Deze, alsook allerhande tijdingen en medcdeelingen, mogen daar afge leverd worden telke week tot den Woensdag namiddag 15 uur. APOTHEEKDIENST Morgen Zondag alleen Apotheek Hr Defrance, Meenensteenweg. De uitbreiding uwer ZAKEN vergt eigen vervoer. Verschaft U dan een goede Auto~C»mioiniraetbe, Camion of Tractor. Daarom, wendt U in volle vertrouwen bij de gekiende Firma P. DEMEULENAERE-ROOSE, Beverenstw. 79, ROESELARE. Tel. 87 en 161. Voor den oogeniblik beschikbaar: Ca mions van 1 tot 6 T., van alle mer ken en in zeer goeden sta-aJt, afkom stig van het geallieerd leger. (863) BURGERLIJKE STAND van 26 September tot 3 Oktober 1946. Huwelijksafkondigingen. Norbert Verbeke, landbouwkundige, v. Roeselare met Valentine Dury, z. b., v. Grand Manll (Henegouw). Marcel Devos, handelsagent, met Margareta Cosaert, z. b., b. v. Roeselare. Gustaaf Claes- eens, houtbewerker, v. Roeselare met Germaine Casteleyn, schoenfabriekw., V. Passchendale (verbl. Roeselare). Albert Dewitte, meubelmaker, v. West- roozebeke met Martha Werbrouclc, naaister, v. Roeselare. Frans Haghe- clooren, kandidaat-notaris met Henriette Sanders, z. b„ b. v. Roeselare. - Achil la Ghys, metaalpolierder met Susanna Deveeuw, z. b,, b. v. Roeselare. Odi- lon Vandenweghe, bakker met Alice Luyckx, winkelierster, b. v. Roeselare. Marcel Feys, smid, v. Beveren-bij- Roeselare met Maria Verhelle, dienst meid, v. Roeselare. Huwelijken. Oscar Logier. metaal- 1:werker, v. Rollegem-Kapelle met Jo anna Vervaeke, dienstmeid, v. Roeselare. Arseen Riviere, meestergast met Si- monne Glorieux, naaister, b. v. Roe selare. Marcel Devos, handelsagent, met Margareta Cosaert, z. b., b. v. Roeselare. Andreas Vanwymelbeke, landbouwer, v. Gits met Godelieve Dombrecht, landbouwster, v. Roeselare. Julien Nuyttens, beenhouwer met Julia Casteleyn, z. b., b. v. Roeselare. Karei Deryckere, teleloonbediede met Lia Desmet, bloemenhandelaarster, b. v. 'Roeselare. Maurits Speybrouck, in- pakker met Maria Gillis, z. b., b. v. Roeselare. Geboorten. Annie Dumortier, Veld- Str'aat 52. Etienne Lobbestael (Rum- bete) Rita Denblijden (Handzame). Carmen Meesseman, Herdersstr. 5. Georges Bostoen (Hooglede). Jen ny Declercq (Oostnieuwkerke)Rita Sinnaeve, Bruggestw. 179. Rita De- meester. Vierwegstr. 13. Jenny Lan- duyt, Oostnieuwkerkestr. 4. Liliana Degryse, St. Hubertstr, 57. Yvette Wylleman, Kokelaerstr. 42. Claude Vanhoorne, St Alfcnsstr. 7. Andreas Willems (Rumbeke)Rosa Debruyne (Lichtervelde)Gilbert Vantieghem j.(Kortemark)Sonja Baghein (Rum beke). Ronny Borry, Hoogledeste'en- weg 100. Nelly Vanhoorne (Oost- |nieuwkerke). Maria Terryn, Mote straat 13. Dorothéa Verhoest (Beve len) Liliana Decruy (Oekene) i Sterfgevallen. Leontina Plettinck, 71 J., wed. v. Gustaaf Debruyne, Cicho- reistr. 39, Petrus Ramant, 77 j., handelaar, wed. v. Romania Plancke, Meenenstw. 76. Tiieresia Demeyere, 80 j., wed. v. Polydoor yanderheere, Leenstr. 18. Pauline Schpoljanskaja, 22 j.. eehtg. v. Oscar Werbrouck, Hoog- ledestw. 162. Gustaaf Fieuw, 73 J., leurder, ongeh., Bruggesteenw. 52. GEWESTELIJKE BOND DER GEDEPORTEERDEN Komt ailen naar Roeselare! r Zondag 6 Oktober een groote dag „Voor de bewoners van ons gewest Roeselare-Izegem. Herdenkingsdag! Zij-t allen op vost, gij 800 aange goten leden van onzen bond en gij "gedeporteerden. Komt allen naar Roeselare! Te 10 uur: In de Paterskerk te Roeselare wordt het H. Misoffer op gedragen tot zielelafenis van al de .©verleden weggevoerden. Na de H. Mis trekken wil stoets gewijze op naar zaal Patria waar Senator R. De Man en onze natio nale voorzitter het woord zullen voe den. In den namiddag komt Het (Jvlaamsche Triouit Brugge, met .een volledig ammusementsorkest van [16 man. Geheel nieuw en goed JVerzorgd programma. Kunst en 1 Sappige humor. Vertooningen te 8 u. en 7.30 u., in Patria Kaar ten: 30, 25, 20 en 15 frank. Te verkri' en bij de bestuursleden .Van den Bond van Gedeporteerden en ln locatie PaxOoststraat, Roeselare. Wij hopen op de medewerking en Warme sympathie van allen! EEN KINDJE VERDWAALD Op den hoek van do Vijfwegen- Straat en Rumbekestraat, merkten ©enige voorbijgangers een klein kind van 2-3 jaar die op den dool scheen te zijn. Zij pikten de kleine op en brachten het over naar hot Politie- bureel. Enkele ©ogenblikken nadien kwam moeder de kleine halen. KANTOOR VAN DE DOMEINEN 1 De ontvanger van Domeinen zal op Dinsdag 8 October in de Hugo Ver- rierststraat om 2 u. overgaan met de openbare ve-rkooping. bij opbod van schoon mobilair. Gewoon» voorwaarden. Onkos ten 18 Komptante betaling. Voor verdere inlichtingen zich wen- den G. Mahieustraat, 15. IIET DAVIDSFONDSPROGRAMMA 1946-1947 Davidsfonds geeft een reeks Keur- voordrachten te Roeselare. Programma voor het Winterseizoen 1946-1947. Dostojewski: door Hr André De smets, Letterkundige, Ware gem. Op Maandag 7 October, te 20 uur. Nietzsche: door Z.E.P. Chrysoloog, Capucién, Brugge. Op Maandag' 21 October te 20 uur Newman: door Z.E.P. Walgrave, Dominikaan, Gerat. Op Maandag 28 October te 20 uur. Bcrgson: door E.H. Van Haechit, uit Tienen. Op Maandag 11 No vember te 20 uur. Deze keurvoordrachten worden ge geven in de Feestzaal van het Stad huis. Toegangskaarten voer de vier avonden 20 fr. 20 fr. voor het eerste Davidsfondslid. 10 fr. voor de volgende ledera. Niet ledera 10 frank per voordracht. EEN ONGELUK Aan den hoek Ooststraat en J. Ma hieustraat werd Dinsdagnamiddag Juff. M. D. bij bet oversteken van de straat met haar rijwiel bijna aan gereden door de Autobus Roeseüare- Ieper. De autovoerder trek zijn stuur over en kwam op het voetpad ter-echt. Haar fiets was fel beschadigd. FILMNIEUWS Weck van 4 tot 11 Oktober. In PaxOoststraat: «Een Vriend zal van avond komen In Ciné Thé&tre», Gasstraat: Jane Eyre In Royal Nova Ciné Ooststr.: Het Frivaatleven van Koningin Eli sabeth van Engeland In «Oud Roeselare», Statiepl.: De Saboteerders SCHOUWBURGNIEUWS Monica Op Donderdag 10 Okt., te 19.30 u., komt de Koninklijke Opera van Gent naar Roeselare. Het gezeischan K. Locufier-C. Meil- lunder komt in Patriavoor het voetlicht met Monica operette in 3 bedrijven. Muziek van Nico Dos- tal. Er zijn ook eenige kunstvolle balletten bij. Kaarten in locatie PatriaAllen welkom. Hugh Scott De Tooneelgilde Tot deugd van wie het verheugtdie aangesloten is bij A.T.W., komt op de planken met een prachtige voorstelling: «Hugh Scottdoor Isidoor Albert en be werkt door Jef Vanklerken. Er zijn 3 bedrijven. Het stuk speelt in de jaren 1700 en is een brok Engelsche kunst. Als voorspel De Filosoof van 't Hoeksken», door J. Ballings. Op 13 October, om 17 uur dus, al len naar de St.-Jozefskring De nummering van de kaarten: 2 fr., op 10-11 Okt., van 18 tot 19 u. en Zondag 13 Okt., van 11 tot 12 u. ACTUALITEITEN Dat de film een uitstekend leer middel is, blijkt uit de groote aan trekkingskracht welke al het bewe gende op den mensch uitoefent. Wel nu dit leermiddel zal óók in onze stad niet van de hand gewezen wor den. Voor het winterseizoen staat ens een aangenaam programma te wach ten. Niet minder dan een twintigtal filfimavónden worden ingericht, die ons, op wetenschappelijk gebied, ze ker meer mensch zullen maken. De eerste film wordt afgerold op Donderdag 17 October, om 20 uur, in PaxGroote Markt. Verder el- ken Donderdag te 20 uur. De leden van het Davidsfonds en hun gezin kunnen een abonnement verkrijgen tegen een voordeeligen prijs van 140 fr. per hoofd, bij Hr G, Seaux. MILITIEVERGOEDING Uitbetaling maand September 1946 De militievergoeding der maand September 1946 zal uitbetaald worden op het Stadhuis, bureel 1. Maandagvoormidag, 7 October 1946 Voor de nummers 1 tot 180 van 2 tot 10 uur. Voor de nummers 181 tot 270 van 10 tot 10.30 uur. De rechthebbende of diens vol- machitdxager moet zijn identiteits kaart en net volgnummer medebren gen. Aandacht:: Gelieve het gestelde uur in acht te nemen. Hudsslachtiivg: van varkens: voor elk» huisslachn-ng, dient er gewicht van Kgr. aan vetstoffen aangezuiverd, en 45 Kgr. in vleesch. Uitslag Paardcnloopwedstrijden op Maandag 30 September 1946. Eerste Koers: Prijs der Gemeen te 1. Descamps Jerome, Pas schendale: 2. Deleu Paul. Passchen dale; 3. Reheyt Alberic, Passchenda le; 4. Lapouw Gustaaf, Passchendale; 5. Bonte Guutaaf, Oost-Nieuwk-erke. Tweede Koers Ovcrwinnings- prijs1. Deleu Paul, Passchen dale; 2. Descamps Jercme, Passchen dale; 3. Bonte Gustaaf, Oo-it-Nieuw- kerke; 4. Vandepitte Remi, Pas schendale; 5. Lapouw Gustaaf, Pas schendale. Derde Koers: «Prijs der Liefheb bers». - 1. Lapere, Scad-en; 2. Bonte, Oost-Nieuwkerke; 3. Deleu P., Pas schendale; 4. Descamps en Vande pitte Remi, Passchendale. Bevoorradingsdienst. Maandag: Van 9 tot 12 u. en van 1.30 tot 4 u., bedoeling van de nieuwe zegelbladen en de melk zegels voor de gewone verbruikers. Dinsdag: Van 8 tót 12 u., bedeeling' van de nieuwe zegels voor de houders van één en meer melkkoeien. De voortbrengers van Rogge wor den de zegels Nr 1 afgehouden, ten zij dat ze hun rogge inleveren en ösn getuigschrift van het Kantonaal Bureel der Oogstdiensten kunnen voor-leggen. Donderdag: Bedoeling van schoen- kaarten voor al diegenen die in, het bezit zijn van een coupon Nr 4 van de rantsoeneeringskaar-t van niet- eetbar» producten. N.B. Dinsdag inbrengen van de melkzegels voor de landbouwers. ZONDAGDIENST Geneesheer: Heer Dr E. VAN HEE. Apoth.: Heer J. SIERENS, Vleesch- houwersstraat. Alle ele-ctrieke instellingen, licht en drijfkracht. - Beste merken radio's, wasohm-achien-en en dro gers. - Electrieke stoven, water en aalpornpen. - Motoren, enz. Alles aan ofticieele prijzen. Zeer trouwe bediening. (817) EEN BONTE AVOND VOOR ONZE MISSIONARISSEN Allo! Allo!... Leve de leute! Een blij hart! Een blij gemoed! Op Zondag 6 Oktober, te 7 u., goed Ingerichte ontspanningsavond met zang, dans, enz... ln de zaal van de Vakschool, Leenstraat. Ingericht ten voordeele van de Roeselaarsche mis sionarissen door V.K.B.J. Onze Missietentoonstelling die ge opend werd op Zondag 29 Septem ber kende een buitengewoon succes. Wij bedanken alle bezoekers voor hun sympathie. Nogmaals rekenen wij op een tal rijke opkomst voor onzen ontspan ningsavond. Kaarten 20 en 10 fr. te verkrijgen bl.1 Hr Paul Jonckeere, 52, Zuidstraat. MOTODIEFSTAL Zondag 11. liet Dr S. op de Groote Markt zijn Moto onbewaakt staan. (Na een korte afwezigheid, was zijn moto verdwenen. De moto werd te- i ruggevonden in de Vaart door vrouw 'Deprez. Lichte schade. TENTOONSTELLINGEN Kunstbeeldhouwcr Willy Vanhuyse, zal in de feestzaal Cloet nog zijn werken tentoonstellen tot 10 Oktober. Arthur Lambrecht stelt zijn wer ken nog ten toon in de zaal Java Ooststraat, tof 13 Oktober. Alle dagen van 10 tot 12.30 en van p.30 tot 6.30 uur. ZITDAGEN van de C.V.P.-Mandatarissen te houden in de maand Oktober te Roeselare: Volksvertegenwoordiger Baron Gilles 1 de Pellichy, Guido Zeeweg 89, Var- senare: f Op Dinsdag 8 Okt., van 9.30 tot 10.30 u., in PatriaGr. Markt. Volksvertegenwoordiger De Grljse Al. bert, H. Horriestraat, Roeselare; lederen Maandag en Vrijdag, van 16 tot 18 u., ln zijn huis. Senator Allewaert Emiel, Roeselare- r straat 35, Roeselare: 5 Op Zondag 13 Oktober, om 10.15 u. en op Dinsdag 15 Oktober, óm 9.30 u., telkens in GUdeuhuisNr 2, Aidooiesteenweg 67. NACHTSCHUIMERS In den nacht van Maandag op Dinsdag zijn Vandalen aan het werk geweest. Aan de Vier weg langs de Rumbekesteenweg werden de lichten van de benzinepompen vernield. De daders werden opgemerkt door ge- buren, die alsdan ijlings óp de vlucht sloegen met een kleine auto. SPORTFLITSEN A.E.C. BergenS.K. Roeselare 54 De verplaatsing naar Bergen heeft ons een kale reis bezorgd. Op het kleine terrein van de Albert-Elisa- beth-Club te Bergen boekten onze Sportkringers, na een spannende par tij, een onvoorziene nederlaag: 5-4 score. Het is een match geweest, die veel krachtinspanning heeft gevergd langs beide kanten. Onze jongens hebben aan den lijve gevoeld hoe zwaar him tegenstanders wegen. Zij moesten de knie buigen, niettegen staande de noodige doordrijvendheid van de voorlijn, vooral in de tweede speelhelft. Het was vóóral de ver dediging die in gebreke bleef. Geen moed verloren' Zondag, te 3 uur, ontvangen wij op het MotjeLa Louvière. Wij hopen op een zeer spannend verloop van deze match, en wenschen onze jongens een flinke zege! Bij onze Clubjongens Zondag 6 Oktober trekt Club Roe selare op verplaatsing naar Un. Je- mappes. Wij fvenschen onze Club jongens veel succes! Nog enkele uitslagen Bijzondere afdeeling: S.K. RoeselareF.C. Izegem 01 S.V. WevelgemF.C. Roeselare 25 Juniors Prov. Reeks F.C. RoeselareSt. Kortrijk 33 A.S. OostendeS.K. Roeselare I2 Vriendenkring; F.C. Roesel.—S.K. Roesel. (sch.) 31 Bevoorradingsdienst. SchoenkaartcnMaandag, 7 Octo ber, van 8 30 tot 11.30 u., eenige afle vering der schoenfcaarten aan alle verbruikers welke nog geen bekomen hebben. Eveneens laatste gelegenheid voor het inbrengen der zegels nr 11, ontvangen voor verkoop van melk op de hoeve. Laatkomers der Rantsoeneeringze- gels: Woensdag, 9 October, 's vooo.-- miridags, tusschen 8 30 era 11.30 uur., laatste gelegenheid. Bericht aan de landbouwers: Ver leening van vetstoffen en inhouding van zegels. De houders van één melkkoe worden de zegels van melk afgehouden, dcch worden de aegels van olie, rundsvet en reuzel toege kend. De houders van één tot dirie koeien worden de zegels voor marga rine en boter ingehouden vam drie personen van het gezin. De houders van vier koeien en meer: worden alle zegels ingehouden van melk, boberen margarine. Voor de houders vanaf twee melkkoeien, worden zegels voor talelolle, ossevet en reuzel toegekend, dit volgens er 100 werd voldaan aan verplichting inzake zuivellevenng of niet. In geval van droogstand hunner melkkoeien, mogen de producenten houders van één of twee koeien de meJfczegels ontvangen, waar normaal op recht, hoogstens gedurende drie rantsoeneeringstgdperitea per jaar. Vijf krijgsgevangenen die ontsnapt waren uit een kamp ite La Louvière werden aangehouden in een bar in de Herstsfcraat te Oostende, waar zij zich verborgen hadden. De houder van de bar wend ter beschikking ge steld van het krijgsauditoriaat te Brugge. NIEUWE REDE VAN DEN Hr BYRNES Voor de «American Club» te Pa rijs heeft de Hr Byrnes een nieuwe rede uitgesproken en andermaal ge handeld over de toekomst van Duitschland. Spreker betoogde dat de vrede moet worden behouden door een de- militarisatieverdrag voor Duitschland, dragende over een termijn van 40 jaar. dat Duitschland een federale Staat zou moeten worden, niet waarin de Centrale Regeering de hoofdrol speelt, maar waar de. Centrale Regeering zou aangesteld worden, door de ver schillende Staten zelf, en ten slotte dat de vrijheid voor den mensch on afscheidbaar moet zijn yan den vooruitgang. SCHACHT, VON PAPEN EN FKITSCH ONDER DUITSCH AANHOUDINGSMANDAAT Na hun vrijspraak werden von Pa pen, Schacht en Fritsch onder een Duitsch aanhoudingsmandaat gesteld, afgeleverd door den hoofdprocureur van het zuiveringsrecht te Neuren berg. Schupo's wachtten hen reeds af aan de poorten van de gevange nis van Neurenberg. Ten slotte heeft de Amerikaansche Generaal Clay de Schupo's bevel gegeven zich naar hun kazernes terug te trekken en werden Schacht, von Papen en Fritsch in het bezit gesteld van een vrijgeleide tot de Britsche zone. HADDEN DE JAPANNERS OOK EEN ATOOMBOM? EN THANS DE RUSSEN? Volgens de Amerikaansche repor ter David Snell hadden de Japan ners drie dagen vóór de capitulatie, in Korea, geslaagde proeven gedaan met een atoombom. Alle installaties en dokumenten te Konan, op Korea, werden vernietigd vóór de aankomst der Russen, maar deze zouden de Japansehe geleerden naar Moskou hebben gevoerd en thans zouden de Sovjets eveneens in het bezit zijn van het geheim der atoombom. Aldus Snell. laBHaHBBBBHSaBBBBHSIBaiZB. (vervolg van 6« bladzijde) - Kantoer van den Notaris ALF. VANHEE te MOORSLEDE. UIT DER HAND TE KOOF geroot 60 aren 9 centiaren. Vrij drie maanden na dsn verkoop. (874) IBBBHESBBBBISSiSBBflBHBBBBBBBB Studie van den Notaris J. RAMAULT te WERVIK OP DONDERDAG 17 OKTOBER '46 tie 3 uur naimiiidctaig, ter gehoerzaai van het Vredegerecht te Wervffc, OVERSLAG VAN Stad Wervik, Magdalenastraat Nr 5 (bij de Kerk) met inrijpoort, magazijnen en hof, girioott 3 aren 40 centiaren. Gebruikt diocr Dr Veabeloe, mits 9.000 fr. 's jiaairs, tot 31 Dec. 1947. Ingesteld: 210.000 frank. Inlichitingien ter studie. (872) IflBBBBBfflQBBBBBBBBBBBBBHBa Studie van den Notaris ANDRÉ MAST te GENT. BURGERSTAND Huwelijksafkondigingen. Geor ge Jozef, landbouwer, te Veurne met Desmedt Agnes, te Beveren aan IJzer. Ghewy Andries, handelaar te Veurne met Calcoen Leonia te Kok- si ide. Devcghel Andries, landbou wer te Veurne met Lagatie Joanna te Veurne. Huwelijken. Chamon Georges, brouwersgast, met Lammens Jean ne, te Veurne. Thieren Jan, werk man te Avekapelle, met Meeseman Margareta, te Veurne. Geboorten. Wertz Bernard, z. v. Iwan en Bryslcouwski Maryanna, te Koksijde. Vande Velde Elisabeth, d. v. Franciscus en Bonte Marie- Louise, te De Panne. Crampe Go delieve, d. v. Edmond en Dachot Elisa, te Loo. Warmoes Valeer, z. v. Jeroom en Kesteloot Maximilienne, te De Panne. Swijngedouw Ni cole, d. v. Marcel en van Desmet Maria, te Adinkerke. Clauw Wal ter, z. v. Raymond en Vermeylen Seraphina, te Veurne, Bruggestr. 70. Coppyn Gilbert, z. v. Florimondus en Velghe Yvonne, te De Panne. Bourrée Yvonne, d.v. Gilbert en Van- laeres Johanna, te Nieuwpoort. Overlijdens. Üemuys Hector, echtgen. Audenaert MatLilde, 65 j., Statieplaats. 13. Declercq Celina, wed. Dewulf Cyriel, 63 j., P. Benoit- laan, 28. IN DEN CHRISTEN VOLKSBOND Met veel genoegen en met een mon kel trokken de talrijke bezoekers huiswaarts, zeer voldaan over de ver- 'tooning gegeven door de cabaretgroep der twee Miohels! Heel zeker, die oudgekende cabaretspecialislen met hun lol en hun leute en kunstliede ren hebben niemand ontgoocheld want om zoo maar geslagen 3 u het publiek tot lachen en luisteren te dwingen, daarvoor moest ex wel meer dan een puik nummer op hun pro gramma voorkomen. In snel tempo kwamen ze cm de beurt of in groep luimige sketschen, duo's solo's en ln pik-fijn kostuum op de planken, zelfs driestemmige zangen met 'bas, tenor en vrcuwslijkè sopraan, wis selden af met potitige moppen door een fijne moppentapper alleraardigst voorgeschoteld. •Tt Gewenaabte succes hebben de twee Michels zeker bereikt, 't Publiek heeft gelachen dat er bij geschokt, zelfs geschreeuwd en gegierd werd. En nu gaan we nog een beetje meer uit den Volksbond klappen. We mogen vooruit en vooral 't bestuur geluk- wenschen met hun eerste ontspan ningsavond. (En zulke Avonden aan prettig verzet komen stellig nog meer voor gedurende de Wintersche Zon dagavonden.). De opkomst was wel bevredigend, 't ging zoo naar de vier honderd. Maar (toch, de zaal moet de volgende keer nog meer gevuld. Dit moeten de echte familiebijeen komsten worden, waar de leden van de mutualiteit en 't syndikaat met hun gezin en vrienden een go&dfcco- pen en aangenamen avond vol ple zier en gezellig gebabbel kunnen door brengen. Zoo verwachten we weer veel volk op Zondag 13 October. Dan komt de bekende goochelaar M. Debruck. )t Naaste week vertellen we daar wat verder ever. WEGGEVOERDEN! ALLE AANDACHT HIER! Sluit U aan in onze bond N.V.W. (Nationaal Verbond der Weggevoer den). In onze stad is deze bor.d, die Na tionaal is over gansch België, gesticht. Sluit U aan! "t Is in uw belang. Wij moeten onze rechten halen. Alle Zondagen zitdagen in Café Flandria Groote Markt te Veurne, van 11 tot 12 uur. Hier zullen U de volledige inlich tingen verschaft worden. Het N. V. W UIT TER HAND TE KOOP De Krufakatoijidie te GISTEL, groote baan Oostende-Torhout en Brugge-Veuime, goed geschikt voor alle groothandel, garage, nijverheid, koffiehuis met luiiottuin of bouwgrond, groot 68 aren. Zich wendtsn: Notaris MAST, Gent, Laurentplein 3. f873) SSSBflaBBaBBBBBBBXBBBBBflBHgl Stadie van den Notaris SIMPELAERE te DE PANNE OP VRIJDAG 11 OKTOBER 1946 om 1 uur namiddag, te DE PANNE, aan die (?t-Pieterskerk, HIeidehehkens in buizen van 5 cm, 2, 3, 4 en 5 m. lang, bespannen met Ursue-diraad. Bij A. Deroo, smid be Oostvleteren. (550) rmisinière-Stoof, met koperen wwm- waterbak, alsmede Étagère in goe den staat. Gasthuisstraat 38, Pope- rinigie. (870) Vrouw, als helpster in keuken van groot bedrijf of in partifculier huis, 2 A 3 dagen per week, A.t.D. (C.194) Zoekt g'iets f Kuren of te koopen Zoekt g'n meid, 'n plaats of wat f Wacht niet langer, maar plaats nog heden n Kleine ZOEKERin ons blad l DE BOKSMEETING Er was voldoende belangstelling voor de boksmeeting op Zondag jl. De uitslagen luiden: Liefhebbers 3x3 mini.': Dicky, Veurne en Demaré, Knokke boksen onbeslist. Ward, Veurne wint met de punten op Rubbe, Knokke. Beroepskampen: Calemyn, 72 kgr. (Veurnie.) en Heyen, 70 togx. (La Lou vière) slaan inatoh nul. Calemyn die te vergeefs tracht zijn harden slag te plaatsen moet tal van treffers in ontvangst nemen. Gevleide uitslag voor dien Veurnaar. Dufoor 73 kgr. Veurne en Hanneuse 73 kgr. La Louvière boksen onbeslist. Een harde kamp waarin beiden beurtelings het woord voeren. De sla gen worden zoodanig verdeeld dat de uitslag: matph nul, de juiste weer gave van den strijd is. Hoofdkamp in 8 x 3 min.: Miars 62 kgr. Veurne wint met punten op Leonys 62 kgr.Khokke. Hier vond Mars een tegenstrever van gehalte hem werkelijk te verontrusten. In den beginne ging de kamp gelijk op doch naar het einde wist Mars enkele puntjes tie verzamelen. De 8* ronde was fataal voor Leonys die meteen da volte rekening kreeg en aan het meesterschap van Mars moest ge- locven. Zooals gewoonte een. verzorgde sportavond onder de leiding van ma nager Jos. Decrop. BOKSEN Er diarit aandacht getrokken te worden op het feit dat onze sympa thieke Bokser Edmonid Luodarme, Dinsdag 11. in de Welteroamipetitie te Antwerpen op punten gewonnen heeft op Van Clair (La Louvière). Aldus plaatst hij zich zelf in hal- ve-finale, welke hij moet boksen te gen Delannoit. Goede moed. Edmond, uwe supporters hebben vertrouwen in U, en hopen dat ge de finaal mocigt batwisben. LAGERE LANDBOUW AVONDSCHOOL De lessen in de Lagere Landbouw- avondschool beginman op Maandag 14 October te 7 uur (officieel uur). Da lessen worden gegeven in de Aan genomen School in de Lindendrcef (ingang recht over de Sporkynstr.). Om zich te laten inschrijven is maar één voorwaarde gesteld en die is dat de lesvolgers den ouderdom van 14 jaar bereikt hebben. De inschrijvin gen worden nog aanvaard tot 10 Ok tober, wacht echter niet tot de laatste dag want dan kan het te laat zijn. Voor alle inlichingen: K. Deman, landtaouwleeraar, Astridlaan, 32, Veurne. B.J.B.-HuweMjk. Op Zaterdag 21 September 1946 te 11 uur wérd in de parochiale kerk van Eggewaerttkapel Le het huwelijk ingezegend van Mijnheer Albert De- poorter Dekanaal Leider van de B.J.B. Veurne miet Mejuffer Maria Louwagie Dekanaal Leidster van de V.B.J.B. Talrijke B.J.B.-broeders en zusters waren opgekomen om de huwelljks- plechtigliieid bij te wanen. De H. Mis werd opgedragen1 door den Z.E.H. Pastoor van Eggewaerts- kapeliie bijgestaan door Z.E.H. Ver- haeghe, Dekanaal Proost der B.J.B.- afdeeltng en EJK. Delcersnijdcr, plaat- selijli; Proost der B.J.B.-afdeeling, Avekapelle. De B.JB.-leden zorgden voor dsn zang. Na de kerkelijke plechtigheid wer den de Jonggehuwden aan de kerk deur door hun vroegere B.J.B.-leden gulhartig geluk gewenscht. Bloem- garven werden het jonge paar door hun vroegere leden aangeboden. Burgerstand. Geboorte. Desmet Ginetbe, d. v. Leon en van Debaene Adrienne. Overlijdens. Vanpouille Euge nie, 89 j., z. b., wed. Breyne Cyriel. Desmedt Juliana, 95 j, z. b. wedi. Ca- trysse Henricus. Vlaamsche Kermis. De Vlaamsche Kei-mis welke Zon dag 29 September plaats had op den Zeedijk kende een matig succes. Tal rijke instellingen werkten er aan me de. 's Avonds om 21 uur had een dansfeest plaats in de Casino. Nieuwe Onderpastoor Mgr de Bisschop heeft een nieuwen onderpastoor benoemd voor Koksijde, nl. E. H. Vermeesch. Hii zal tezelf dertijd prefectzijn van de nieuw-gestichte Vrije Hoteliers- school in het Rustoord De Mijn Tot nu toe w'as hij professor in het St.-Leocollege te Brugge. Vooraf reeds wenschen we den E. H. Ver meesch hartelijk welkom in Kok sijde en een voorspoedig apostolaat. Ook bieden we E. H. Fevery, die onze gemeente verlaat, onzen besten dank voor zijn ijverig apostolaat, beoefend gedurende de vele jaren die hij hier oo onze gemeente verbleef. Hoog bezoek. In den loop van verleden week heeft de Heer Minister van Lands verdediging, Kolonel de Fraiteur, een bezoek gebracht aan het vliegveld. Na zijn inspektietocht werd hij door Br Senator Jaak Vanbuggenhout ontvangen in het Rustoord De Mijn Beschouwing. Bij bovengemeld bezoek kunnen we niet nalaten enkele beschouwin- pen weer te geven, iedereen weet dat het vliegveld hier te Koksijde door de Duitschers werd aangelegd en dat te dien einde beslag werd gelegd od de eigendommen en landerijen van onze gemeentenaren. Zeker, er wordt hun een vergoedinv uitbetaald. Deze is echter belachelijk klein en zeker niet in evenredigheid met het aangeslagen goed. Sommigen zullen onwerpen dat dit vliegplein een voor uitgang beteekent voor onze kustge- meente. Anderen beweren dat het nutteloos is, het in gebruik te hou den. Welke van de beide opwerpin gen de goede is. laten we over aan ieders persoonlijke meening. We kjin- nen echter niet nalaten dat Volgens het oordeel van bevoegde Engelsche deskundigen, hoeft een vliegveld als •heit onze. in vredestijd, niet greater te zijn dan 50 hectaren. Als we nu echter nagaan, bemerken we dat het onze 300 a 400 hectaren meet. Daar bij komt nog dat het van de beste landerijen van gansch het land zijn, die daar nu braak liggen en niets onleveren voor de bevoorrading van het land. Voegen we daar ten slotte nog bij, de berooving van broodwinning van de vroegere produ centen. Zou hier niet tot een ver gelijk kunnen eekemen warden? Kampvuur. Ook de plaatselijke V.K.B.J.-afdee- ling heeft haar Kampvuur gehouden, en wel in de duinen gelegen achter het Rustoord De MijnZang en klucht brachten lach en leute. De tokkelende banjo's brachten er de gewenschte stemming in. Met een bebaefcenisvcl woordje van den E. H. Proost, werd deze goedgelukte kamp vuuravond besloten. D. V. Overleden. Op 27 September overleed de Hr Maurits Van Maldeghem, in den ouderdom van 51 jaar, te Gent. Hij was stichter en voorzitter van de lokale afdeeling Weerstand OM.B.R. en agent van de inlichtings- en actie diensten Luc-Marc. De plechtige lijk dienst had "laats in de parochiekerk vei-leden Woensdag en een groote me nigte woonde de teraardebestelling bij. Met het heengaan van den Heer Van Maldeghem verliest Koksijde een trouw burger. Aan vrouw Van Maldeghem en Familie bieden we on ze innige deelneming aan. Be voorrad i n gsberi ch t en SchoenfcaartenAl die personen wel ke tot op heiden nog gsen schoen- kaartm ontvangen hebben, kunnen er thans een bekomen. Voer de landbouwers: De veehou ders die drie koeien of minder bezit ten era die m/eer dan dóe rantsoenen boter en margarine ingehouden wer den bij de laatste zegehwiredking, kunnen, die zegels terug ontvangen op het gemeentehuis. Militie vergo eding. De gemeeoteonttvanigier houdt op Dinsdag 8 Oktober a.s., ira den voor middag, zitdag in het gemeentehuis, voor de uitbetaling der müitieiyergae- ding. Hij houdt zich eveneens ter beschikten® voer eventueele andere aangelegenheden. Davidsfonds. Het Winterseizoen voor het Da vidsfonds, afdeeling Loo, zet in met een filmavond op Woensdag 9 Octo ber, om 7.30 u. (off. uur) in de groote zaal van 't Patronaat. Na een korte inleidende voordracht zulten we daar een schoone film te genieten krijgen. Teneinde de groote uitgaven te kun nen dekken, vragen we inkomgeld voor de leien: 3 fr., voor de niet- leden: 6 fr. Iedereen is welkom en nieuwe leden worden graag opgei- schreven. U kunt met alle vertrouwen, uwe aanikoopen en herstellingen van: Landibouwtraktoren, allerhande Land- bouwmachienen en benoodigdheden, Waschmaohienen, Stoven, Eiectrische Motoren, Pikbindgaren, Rjemen, Oliën en Vetten, Bliksemafleiders, Afspan- ningsdraad, Waterleidingen; Specia liteit van Lood- en iZinfcibewerking; - Autogeenlasschen, U wenden bij: E. VIERSTRAETE-DESMADRYL, Gediplomeerd Werktuigkundige Dorpplaats 89, IZENBERGE. Alle werken worden uitgevoerd door gediplomeerde vakmannen en aan de voordeeligst» prijzen. (759) Onze Kermis. Voorbij zijn ze, de dagan van vreugde en genot. De Lelselsche jeuigd heeft zich goed vermaakt binst ail die dagen. Alles ia goed verloop in: een pracht van een weerkfö, goed geslaag de prijskampen, een glaaske goed bier, veel leute en plezier, en dain den lang verwachten Donderdag, den da® van die groote cyclo-croes-koers, waarnaar vele jonge -burgers' hartjie poppelde om mee te rijden in dien wedstrijd. Rond 5 uur kwam liet Leiselsche muziek triiomfamltelijk aangestapt, daarna 18 renners roet lachende ge zichten. Wiie zou er den eersten prijs weghalen? Dat was een zeer groote vraag. Veel toeschouwers stonden al öp loer 'bij die aankamstlijm. Den eer sten rit waren er al eenige ongetak- kigen bij, enkele met ibarudbreuk, een miet pedalebreuk en een toeschouwer die viel op den veto van een, rehnier, welk» in voile vaart wilde voorbijste ken, maar helaas te laat kwam. HIJ fcwam er vaniaf met een Ineengestuikt voorwiel, zoadat er maar 8 renners Zie vervolg hiernevens. EPF" BURGERSTAND Geboorte. Rosseeuw Nicole, d.v. Carolus en Devos Godelieve. Overlijden. Verleye C'.ementia, wed. v. Gliyselbrechts Henri. Huwelijksafkondiging. Declerck André, handelaar te Nieuwpoort en Cecile Valcke, werkster te Zandvoor de. Huwelijk. Pleters Roger, onder wijzer te Oostende en Bouve Juliana, z. b. te Nieuwpoort. APOTHEKERSDIENST Apotheek De Zeemeeuw Kerk straat, open van 10 tot 12 uur en van 16 tot 18 uur. CINEMA'S Nova: «Duizend en één Nacht», voor volwassenen. ST MICHIELSKERMIS. De St Mlchielskermis is waarlijk goed verloopen. Door een prachtig weder begunstigd was er telken dag' veel volk op wandel. De velokoersen lokten veel volk aan. De tentoonstel ling Vrije Arbeid in vrijen tijd ingericht door de N.V. Litto en plech tig geopend in tegenwoordigheid van het Stadsbestuur op Zaterdag 1.1., lokte veel bezoekers aan en was waar lijk 't .bezichtigen weerd. De prijzen werden als volgt gerangschikt: 1. Bauwens Henrl; 2. Verbanck Ar thur; 3. Van Maele; 4. Denise Dobbe- laere; 5. Frans Janssens; 6. Gil-berte Liebaert; 7. Pierre Rabaey; 8. Mar cel Dochy; 9. Maurice Misselijn; 10. Remi Vermote; 11. August T'Jaeckx. Met veel belangstelling werd ook de tentoonstelling van den Heer Fryns bezocht en de jonge kunste naar mag -zekerlijk geluk gewenscht worden voor zim Kunstwerk. Burgerstand September. Huwelijken. Goderis Marcel, te Wulpen en Oyaert Gerarda, te Oost- duinkerke. Vermote Roger era Ver- mate Esperanoe. z. b. 'te Oestduinker- ke. Bergman Raymond en- De- g'rauwe Angela, te Ooetduinkerke. Corteel Jull-e-n en Varamasseratoove Jacqueline, b. te Oostdulnkeifce. Vannoutte Libert en Stickelynck Yvonne, b. te Ocstduink-erke. Rooms Honoré en Vanhalrrue Margue rite, b. te Oostduinkerke. Mierz Heinrich en Duprez Julia. Geboorten. Boven Hugo, z. v. Jozef en Vancoillie Maria. De- d-ecker Fernand, z. v. Karei en VI- leyn Celestine. Overlijdena. Peremans Paul, Schaerbeek. Lamote Gasbom, eebtg. Soenen Louise. Thybaut Louisa, echitg. Ternier Louis. Huwelijksbeloften. Maertems Ka- rel en Demolder Godelieve, b. te Oostduinkerke. Puystiens Louis en Lahouter Agnes, b. te Oostduinker ke. Blcratrock Rafael en Debruyra Simonne, b. te Oostduinkerke. Coolsaet Maurits en Degroote Laura, b. te Oostduinkerke. Coppillie Maurits en Lust Germaine b. te Oostduinkerke. Bij de V.V.O. Het ziet er waarlijk uit als wou het bij onze rood-wittera nier vlot ten. Na 4 speeldagen werd met 2 opstellingen nog geen punt ge-boekt. Dat is waf al te bar! Wat scheelt er aan? Bij de samenstelling van de elftallen zal 't niet liggen, daar we kon-den vaststellen dat er reeds vol doende gezochtwerd. Evenmin ■bij de sterkte der tegenstrevers. We gelooven dat de oorzaak Is: de fut loosheid dar spelers, of van sommigen althans. Daar is niet meer die be geestering, dat heilig vuur te vin den om de overwinning te toehalen, ■om iets te vertoornen en eervol uit '<t strijdperk te treden. Hebben onze rood-wi'tit-e vertegenwoordigers dan geen fierheid meer en zijn ze zoo lam van inborst geworden dat ze zelf de getrouwe toeschouwers niet meer kunnen in vervoering brengen, zee-dat ze hen luidruchtig aanmoedi gen? We hopen dat onze jongens reeds de harde lessen van vorige Zonda gen zullen begrepen hietoben, en met taaien wil en kloeken moed Zonda® den strijd opnieuw aanbinden Er moet Zondag gewonnen! VOLKSVERZEKENSt BURGERLIJKEN STAND Geboorten. Van-cost Johnny, Nachreigaalstr. te Wevelgem. Van- dte-rgucht Anna, Wervifcstr. te Geluwe. Vandertoriest Yvette, Krekelmotest. te Izegem. Vanfleteren Anna, K-ortrijksiix. Van der Venne Jo hanna, Geluwestr. Kesteloot Clau- dine, Ie-perstr. Crabbe Liliane, Kcrtrijkstr. Huwelijksaankondigingen. Seen Gentiel, fabriekw. en Seen Yvonne, fabri-ekwerkst.Soe te Remain,-kleer maker en Vexdcolaeghe Florence, naaister. Vandekercfchove Om-er, -vla-S'werk-er en Vandenkerckheve Ali ce, fa-briekwexkst. Scheipe Leon, mekaniek-er en Vermeulen Georget te, winkeljuffer. Vaneeckhout Le opold, stoker en Pen-et Maria, huis houdster. Pcttillius Bernard, m-on- tee-rder en Florquin Simonne, naai ster. Huwelijken. Devel-d-er Joseph en Debree Magdalena. Dumortier Ri chard en Coane Julia. De-paepe Gerard en Eay Nadia. Bossi-er Da niel en Costeur Suzanne. Overlijdens. Demoor Rachel. 35 j., Kli.jtstr. te Deerlijk. Pille Omer, 62 j., Rijs'elstr. Parmentier Elvire, 62 j., Sint Jans Molenstr. VAN ALLES WAT Offcrblokdief gevat. Herhaal de malen werden in St Franciskus- -kerk de offerblokken opengebroken en het g-eld eruit gestolen. Ben pries ter, aan 't brevieren in de kerk, merk te dezer dagen een Meenenaar uit de Vlaard-erenstraaf, zeker M. R. op, die aan een offerblok aan 't werken was. 't Kwam hem verdacht voor, hij gaf hem aan bij Rijkswacht die, na onderzoek, in M. R. de dader vond der voorgaande diefstallen. Diefstallen. Bij hr Lambelin, Ieperstraat, werden 200 kgr koffie, sardienen en isiuiker, dit allen ter waarde van 11.000 fr. gestolen. Tabak en en-kele kiekens wer den gestolen op de hoeve Liétart. Aon de gevel van «F Indépen- danceStatiestraat, werd de fiets van Firm. Mees gestolen. Door hond gebeten. De losloo- pende hond van LH. beet Verhulst Roger, die voor een heelkundige be werking diende naar de kliniek over gebracht te worden. Verkeersongevallen. Deprez M. Th., 20 j., van Geluwe, werd, op weg naar huis, door een autobus aange reden die werkvolk naar Komen, ver voerde. Het meisje werd cp de tram sporen geslingerd en bekwam, bene vens breuk aan de pols, verwondin gen aan den hals. Zij werd ter ver zorging naar de St JoriskJinielc over gebracht. Wielrijder Godfroit R 18 jaar kwam in de Rijselstxaat in bet ing met motorijder S.J. wonende Moes- kroenstraat. Deze laatate werd aan aangezicht en hand-en gekwetst. Tooneelfcest. Morgen Zondag te 17 u. en Maan dag te 19 u. wordt door de Tooneel gilde Onder Ons het speelseizoen 1943-47 geopend met de opvoering van Vive 1'Empereur j> (Leve de Keizer) kluchtspel in 3 bedrijven door Mar. Janssens Gerard Nielen. Tooneelli-efhebbers... U wordt ver wacht in de feestzaal Alfons Dessein: Ban eenige gelegenheid wacht U om voor drie uren alle narigheden van -het leven te vergeten. Ee zwartste zuurkijk-er moet en... zal lachen!!! Gemeen tekermis. Zondag aanstaande inzet van de getneentekermis. Drie dagen cm eens gezellig te feestan en te vieren. Naar oud. christelijk gebruik zullen de pa rochianen er aan houden aanwezig te zijn in het Jaargetijde op Karmis- Maandag te 9 u. Allerhande ver makelijkheden zullen het jongs goed je naar de Plaats lókken. Voor de grooten: in de Feestzaal Alfons Des- sein, Koeistraat, op Kennis-Zondag en Maandag vanaf 17 u. Muziek Dans, ingericht door die Tooneelgilde Onder Ons Kermis-Dinsdag te 17 u. Wandelconoert door de Gemeen telijke Harmonie St-Cecilia. iiBssaasBHssaas3iS33ai9B3sa BURGERSTAND Geboorten. Stragier Jean, z. v. Roger en Pynket Henriette. Van- neste Mireille, d. v. Vanreste Yvon ne. Overlijdens. Vanengelandt Pha- railde, 69 j., z. b„ wed. Hendryckx Aloise. Pille Henri, 79 j., z. b., wed. Ver ha mme Emilie. Huwelijksafkondigingen. Ver- brugghe Michel, fbw., en Biesbrouck Marie-Madeleine, fbw., -b. v. Wervik. Vandamme N-orbert, metser en Demuysere Simonne, fbw., b. v. Wer vik. Rens Jacques, schilder te Meenen en Castelein Jeanette, f-bw., te Wervik. Deleu Pierre, dagloo- ner te Wervik en Kees Philomena, z. b., te Borgerhout. Huwelijken - Varmeenen Azor, snoorwegbedienda te Ingelmunster en Gryson Yvonn- fbw te Wervik. Luyckx Maurice, bediende te Brussel en Dewitte Yvonne z. b. te Wervik. Bon-ma inindie Klaus je teer. En ze zei hem alle dagen: Werk maar, j-ongen-tje, studeer, Dat g'in u-w exaaan kunt slagen! Lange maanden zijn voorbij!... Bon-m-a was reeds Jan® gestorven Toen de kleine, droef en blij, Al zijn punten had verworven! Van de school tr-ok hij naar 't gnftf: 'k Ben geslaagd! ae-i hij tevneêl... Wijl hij d'eerste -bloemlees gaf, Miet 'n BommaRust in Vreé Bcselare - 1946. GEO, OP ZONDAG 6 OKTOBER 1946 om 10 uur voormiddag, SPREEKT TE IEPEK in den Stadsschouwburg de meest befaamd» Vlaamsche redenaar STAATSMINISTER Voorzitter der Kamer van- Volks vertegenwoordigers OVER; de Huidige Politieke Toestand en d'e Gemeenteverkiezingen. TOEGANG VRIJ! ALLEN ER NAAR TOE! ■WAntwwwMi Burgerstand v. 15 Sept. tot 1 Oct. 1946 Geboorten. Ollivier Anna, d. v. André en Gabrle-lle Van Becelaere. Vanden Driessche Maurice, z. v. Jules en Godelieve De Blauwe. Clodine La- gaeyese, d. v. André en Alice Van Bru- aene. Minne Jeanine, d. v. Achiel en Jeanne De Ble. Rotté Eric, z. v. Marcel en Laura Geldhof. Lea-Maria David, d. v. Marcel en Marcella Van Nieuwkerke. Tallleu Andréa, d. v. Georges en Irma De windt. Huwelijken. Antoon Landuyt van Sint-Jan met Iselinde Pyfferoen. Daniël Pyfferoen met Allee Van Gam- pelaere van Sint-Jan. Jozef Martens met Marie-José Dejaeghere v, Oedeiem. - Albert Huvaere met Maria Vanhout- te v. Zwevezele. Frans Huvaere met Georgette Lanckriet van. Zwevezele. Georges Cogghe v. Ardooie met Ivonna Vanhoutte. Sterfgevallen. Verbiest Maria, 72 J., wed. Karei Vanhove. Lootens Eoma- nie, 72 echtg. M. Biebuyck. Natha lie Goeminnen, wed. Charles Brengman. Schoone Dagen. In de afgeloopen week werd er te Wingena St-Amand, eigenlijk maar over één dingen gesproken: de groote Hei lige Zending! Ze is begonnen op Zondag. 22 September en duurde tot en met Dinsdag, 1 October. Het waren oprecht schoone, deugdoende dagen. Het gaat niet op, hier een trouw verslag te geven over het heerlijk verloop der H. Zen ding. We brengen slechts een paar merkwaardige beelden. Pront en preusch trokken de moeders Dinsdagnamiddag op met hun kleintjes beneden 7 j., naar de Kinderzegening 1 Donderdag avond was het een prachtige manifes tatie van eerherstel; het hoogaltaar was rijkelijk met bloemen opgesmukt en het Allerheiligste baadde in een zee van licht. E. P. Meerschaut, rector te Roe selare, hield een Indrukwekkend ser moen. Zondagnamiddag had de groote Kruisprocessle plaats. De hulzen waren feesteljik bevlagd en de zon was van de partijWat was dat schoonal dat man- nevolk ln dien optocht, met het Missie- kruis, omringd van al de wapperende meier overbleven. Wat oen sprint van al óie jong» kerels! De eerste renner, Antoon Louagie, kwam bij die aantoamstlljn met 5 rol- muiteni voorsprong, hilij werd; ©en mood- en ruiker aangeboden d-oar Mevr. Artlh. NO yen; 2|. Oa-mdel Deprinoe; 3. Noël Louiagle; 4. Jozef Louagie; 3. Antdré Denequtni; 0. Anidró Bou- cfciemaogthje; 7. en 8. Louis Commeine ear een jangie-lln® uit Langemark. Aan al d» ijverig» winnaars harte lijk proficiat en tot biet volgend» jaar, want -wie weet eal er misschien nog oen, d» kampioen van Belgi» wondien. Ook oma» hartelljifcen d,ank aan de inrichter» van d» cyolo-crosat viaggui! Op het Kerkplein stroomde die ontelbare massa samen, en daar pre dikte E. P. Van Linden in open lucht. Groot en klein zwoer plechtig trouw aan Christus en zijn Kruis 1 De kerk was te klein om al die menschen te bevatten voor de slotzegening met het H. Sacrament, Ja, daar komen schoone dagen nog in 't leven, hoe weinig ook, daar zijn er nog!... Tooneelfeest. Te Wingene wordt het groot tooneel- seizoen ingezet door den flinken groep Etckerlycop Zondag 13 October, te 5 u. in het Meisjespatronaat. Men voert op: «De Normandische Haan», suc cesklucht ln vier bedrijven. Genummer de kaarten te bekomen bij de Gebroe ders Martens, Pastorijstraat te Wingene; men kan ook plaatsen bespreken per telefoon: nr 97. Alle tooneelliefhebbers van Wingene en omliggende, ten zeer ste aanbevolen 1 Ernstig verbrand. Oscar Lefevre, bareelwachter, deed in zijn kabien een val waardoor hij met de rechterhanu tegen een gloei ende kachel terecht kwam en ver brand werd. Ongeval. Vrouw D. Nuyttens had zich op een der vermakelijkheden der fooi- begeven, toen ze door een wagentje van den autoskooter gevat werd en ernstig gewond werd aan het been. Twee ongevallen op dezelfde plaats. De woning van Antoon Dobbelaere, gelegen in de Marktstraat, werd Don derdagnamiddag aangereden door een foorwagen, waardoor een vitrien stuk- gereden werd. Des avonds kwam een vlaswagen tegen de woning terecht en bracht eveneens veel schade te weeg. Da Coöperatief voor Oorlogsschod» zal van heden af in al de gemeen ten uit hek ArrorndSssemtnt ZITDA GEN houden om de geteisterd-en met raad en daad bij te staan. Voor de ge teisterden, die in de Oa- tegoriën A, B en C vallen en dus li: aanmerking komen om een voorschot aan te vragen, zullen «He gewensch te inlichtingen hieromitrerit op deze zitdagen te toekomen zijn. Wij zullen hier dan ook wekelijks de gem-renters vermelden, waar deze zitdagen plaats h-etoben. WIJTSCHATE: Zaterdag 5 Oktober. POELKAPELLE: Maandag 7 Oktober. BOEZINGE: Dinsdag 8 Okto-ber. PLOEGSTEERT: Woensdag 9 Okt. OOSTVLETEREN: Donderdag 10 Okt. HOLLEBEKE: Vrijdag 11 Oktober. KROMBEKE: Zaterdag 12 Oktober. Het Gemssritefjesbuur aal telkens een lokaal ter beschikking stellen voor deze zitdagen. Het Is geen nieuws zoo wij mede- deeien dat het niet botert bij onae vl-eeschbevoorrading, en dit sedert lang. Ook niet dat het enze beenhou wers onmogelijk was het vleesch aan de ofiici-sele prijzen te verkoopeo wilden zaj dit cctn. met eenige winst of wellicht beter gezegd zonder ver lies. Het vee weTd immers gekocht bij de landbouwers aan prijzen welk» bijna dubbel waren van wat offici eel toegelaten was. Daarbij gerekend wat toekwam of gevraagd ward doc* de tusschsnperscns-n kooplieden? en chevilleurs konden de beenhou wers de cfiicieele prijzen niet mee» toepassen, en als er een beetgenomen werd door c-e controlediensten, das was het geweenlijx de beenhouwer. Ons Ministerie van Ravkailleering heeft geineend hierin te kunnen ver helpen met het vee aan te si agent op de veemarkten, maar dit heeft slechts tot gevolg gehad dat er geen vee meer aangebracht werd. Aldus warden te leper deze wee* slechts 14 dieren aangevoerd. Op de de Markt ontstond heel wat lierxic en een bonte koa meest het ontgel den; zij werd met allerlei opschriften en teekens beschilderd. Te Anderleohi was de aanvoer eveneens flauw. De helft bestond dan neg uit in beslag genomen dieren. Onze beenhouwers zijn eveneens aan het roeren gegaan en dreigden te staken. Zij eischen een herzaenh* der prijzen, wat zou beloofd zijn gé worden voor den 15 October ek. Op hét Ministerie van Ravitail leering werden de afgevaardigden van de landbouwgroe-peeringen ontboden, om van Minister Lalmand te verne men dat hij iets nieuws had ont worpen. Dit iets nieuwswas een voudigweg de terugkeering tot de vteeschreglemsnteering van 1942 als dan door den Sekretaris-Generaal De-winter ingevoerd. De landbouwers zouden opnieuw verplicht worden vleesch te leveren en naar te markt te brengen waar het zou gekeurc worden dcor een aankoopcomtniasle aangesteld door het Ministerie. Dit voorstel lokte een krachtdadig verzet uit vanwege de lanabouwvereenigta- gen. Hi* Senator Mullie o.m. trad ap voor deze vereeraigingen, stond den Minister krachtaadig te woord en weigerde -het voorstel te -bespreken. Op e-en andere vergadering' belegd op het Ministerie van Ravuailleering, waarop werklieden, verbruikers, been houwers, veekooplieden en chevilleurs aanwezig waren, werd die vleeschtoe- vocnading eveneens besproken. De beenhouwers eischten een oplossing voor den 15 dezer en vroegen dat d© nieuwe prijzen voor het vleesch zou gesteld worcten -tusschen 35 en 70 fr. naar gelang de kwaliteit en het soort, wat op verzet stuitte vanwege verbruikers en weridiedn. Ten slotte werd toesloten een nieuwe vergadering te houden daar geen akkoord kon worden bereikt. Imtusachen duurt de herrie voort en vallen vele steden zond-er vleesch. Toen R. D., uit Koekelare, na over nacht te hebben bij familiel-edien, ver trokken w-as, stelde men de verdwij ning van een belangrijke som gield vast. De schoonbroer vara R. D. ging dodelijk den iwan opzoeken en trof hem thuis aan. Er ontstond, ee-n li/Wist. R. D. trok een revolver en vuurde op zijn zwager, zonder hom evenwel te treffen. R. D. nam da vlucht, maar 's nachts ging hij zich bij de politie aanmelden. D© revolver werd in een haag teruggevonden. op postcheckrekening Nr 4763.60 der Gebroeders Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. Gerantsoeneerde waren mogen se dert 12-9-46 langs den openbaren weg worden verkocht door de handelaars welke in het bezit zijn van een lcur- kaart. De leurkaart dient aangevraagd aan ihet Ministerie van Economische Zaken door tusschenk-omst van het gemeentebestuur. GEZINSTOELAGE VOOR NIET- LOONTREKKENDEN VERHOOGD Hc-ewel de wet voorzag dat aan niet-loontre-kkenden dezelfde toelage zou verleend worden als aan de werk nemers, heeft de onlangs verse.tieren besluitwet de principieel» geiijkliead nog niet doorgedreven. De nieuw» schaal van zesmaawde- lijlcsch-e toelagen vergeleken mot dt vroegere ziet eruit als volgt: Vroeger: Nu: I* kind 90 fr. 450 tt. 2» kind '150 fr. 450 tr. 3* kind 300 fr. eootr- 49 kind 610 fr. 840 fr. 5* kind en yolgenfa 720 Ir. ld40 ff-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 4