Notarieele Aankondigingen SCHURFT IBARCO-RADIO 5 HA. 6 A. 20 CA. ZAAILAND EEN WERKMANSWOONST VRAAG NOTARIS OPENSTAANDE PLAATSEN Bladzijde HET WEKJELIJKSCH NIEUWS 9 5 ö":tcW 15-43. Kantoor van den Notaris LAHAYE te POPEKINGE ■MAANDAG 14 OCTOBER 1946 be 3 uur (off. uur), A la Cour du Hoibij M. Julien Devcs-Vercautere, 57 Boesc-hepestraat, Poperinge, OPENBARE VERKOOPING VAN STAD POPERINGE r EEN WOONHUIS An afhankelijkheden met hun grond fin mede-gaand? koer, lans de Boe- eche-pfstraat Nr 48, groot bij titel 1 a, 42 ca. en volgens kadaster sek- tie F, Nr 1348 a, 1 a. 70 ca. Bewoond door Mevr. Wed. Charles Decool, mits 50 fr. per maand, zonder schriftelijke huurovereenkomst. Zichtbaar al de weekdagen doch slechts 's namiddags. (777) Kantoor van den Notaris LAKAYE te POPERINGE. DINSDAG 15 OCTOBER 194G te 2 uur stipt namiddag, ten huize van Mevr. Wed. Dctoandt-Rigoir, Boe- schepestraa-t 79, te POPERINGE, OPENBARE VERKOOPING VAN STOFFEERENDE MEUBELS EN HUISRAAD. Onder gewone voorwaarden en met gereed geld, onmiddellijk na die vei ling 'ie voldoen ter lier beng A la Vilie de Florence bij M. Julisn Le- quien, Boescbepestr., Poperinge. (837) lesssBESKiBBBSBiBaaasaiseBa Studiën van de Notarissen D. LAIIAYE en W. de SAGHER te Foperinge. VRIJDAG 25 OCTOBER 1946 te 3 uur namiddag, in de zaal van het gasthof Palace Hótelleper- efcraiao, te Popering®, OPENBARE VERKOOPING ten overstaan vam den Heer Vrede rechter vain, het kanton Popermge, dar volgende onroerende goederen: A. - GEMEENTE WATOU. jSeSegea Wulfhulhoek, St-Jan-tar'-Bie- »ein, sectie D, Nrs 215, 216, enz., ver beeld in. drie koopen, rotgans plak- I*r4even met grondplan. In huur gehouden door Mevr. Ro- tnanie Rigoie en kinderen, tie Watou, ÏPolgens huu-roontraot in datum 3 De •amber 1938 gisregisCnTeerdl, mits de jjaairaijiksciie huurprijs van 4DO fr. per (Sta»"!. de wètteiajioe tvenhooging Som 40 v B. STAD POPERINGE. (net 75 ca. grond en erf, gelegen te foperinge, langs de Werfstraat, er jpeteekemd Nr 5, bekend bij het ka daster sectie L, Nr 445c. Bewoond door M. Henri Roosebeke- Ueroo, mits 100 fr. per maand, vrij van belastingen, zender geschreven Ï>acivtvoorwaardi3n. De verkocping geschiedt ingevolge Ironnls dier Rechtbank van In Aanleg *e leper, d.d. 27 Sept. 1946. (845) ftBBSiWBEBBBBBBBBBBBBBflBBB Kantoor van den Notaris LAHAYE te POPERINGE UIT TER HAND TE KOOP WOONHUIS tn©4. afhankelijkheden en 17 a. 40 ca. bebouwden grond en land, gelegen te POPERINGE, wijk Groeten Onzen JJeerlangs de Caessls-traat, Inlichtinigeii te bekamaïi bij M. Maurice Dewèeidit-Spetebroot. herberg ,«De He:i;óg van Brabant», Westouter- irtecinw-e,'?, .pópépnig;, (838) Kantoer van Joseph H ANN E BO UW, Deurwaarder te Popèringe. DOOR STERFGEVAL MAANDAG 14 OCTOBER (es 'uur namiddag, in de herberg «De Volksvriend» (Ho&kskens) te LOKER: OPENBARE VERKOOPING VAN MEUBELEN, MENAGIE- GOED en LANDALAAM bestaande uit: toog en buffet in eik; herbergtafels; stoelen; glazen; spie- gei; .scha pre. de; bedden; keukentafel; Beitel; k-eukengerief; potten en pan nen. Twee kortewagenis; traaimkar, lad-: der, snijmachi-an; klein land-alaam; '_fin«',.én;', '-(840)' Studie van den Notaris CASSÏËKS te POPERINGE Om uit onverdeeldheid té scheiden. MAANDAG 14 OCTOBER 1946 om 2 uur zéér stipt 's namiddags, te Poperinge, Groote Markt, ia het gasthof A la Messageriegehou den door M. Hilaire Huyghe, OPENBARE VERKOOPING VAN ZEVEN WOONHUIZEKENS te POPERINGE, Pottestraat Nrs 81, 63, 137, 391; Doornstraat Nrs 58 en 62, en KocistraaÉje- Nr 15. (816) IBBBRSSSEiiiBBnBBSSBBSBflBEEiS S.. Studie van den Nolarts BEEREN te Roesbrugge-Haringe. MAANDAG 7 OKTOBER 1946 om 4 uur namiddag, iter herberg «In 't Hof van Brusselbij M. Georges Denys, te Beveren-IJzer, OPENBARE VERKOOPING Jj- in een enkele zitting, van: W GEMEENTE BEVEREN-IJZER EEN GERIEVIG WOONHUIS met afhankelijkheden en 1 a. 90 ca. onder -bebouwde grond en erve, be kend bij kadaster sectie C, Nrs 99 a en 100 a. Gebruikt door M. Verhoeven mits 125 fr. per maand, zonder geschreven pacht. (768) Studie van den Notaris DEEREN to Roesbmgige-lIarJnge. DINSDAG 8 OKTOBER 1946 om 2 uur namiddag, ten sterf huize van M. Achi-el Dela- note, te KROMBEKE, OPENBARE VEILING VAN MEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN. Gewone voorwaarden en komptan- te betaling. Om 4 uur namiddag, ter herberg Het Gemeentehuis bij M. Marcel Derycke, OPENBARE VERKOOPING VAN GEMEENTE KROMBEKE EEN GERIEVIG WOONHUIS met stalleke en afhankelijkheden en 1 are 90 ca. onder bebouwde grond en erve, bekend bij kadaster sectie A, Nr 156 a. Sterfhuis van M. Achiel Delanote, (770) Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. OVERSLAG: Donderdag 10 Okt. 1946 om 3 uur namiddag stipt, ter herberg Het Stadhuisbij M. Julien Ma- thys, t® Loo (Markt), - van: GEMEENTE OOSTKERKE Een welgelegen HOFSTEDE te Oostkerke en Lamiperniss?, groot 5 hectaren 26 aren 78 centiaren, Verdeeld in 4 koopen. In pacht gehouden dooT M. Char les Scharlaken-Degraeve tot 1 Okto ber 1948, mits 14.700 fr. 's jaars, in twee maal te betalen, telkens 1 April en 1 Oktober. S-lechts ingesteld 976.(ICO fr. (815) Kantoor van don Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe, UIT TER HAND TE KOOP Studiën der Notarissen ERNEST DE COCK to IEPER en JEAN GOEMINNE te AALTER OVERSLAG: Zaterdag 5 Oktober '46 te 3 uur namiddag, in het Gasthof Het ZweerdGroote Markt te Tc-per, van: 'V EEN WOONHUIS-BARAK met 9 aren 85 centlaren tuingrond te IEPER, Paddevijverstoaat» .Vrij gebruik met de geldteliing. T:--'-- Ingesteld: 70.000 fraiik. (775) ■BBB08SSBBS53BBBBB2B9BBBEB Studie van den Notaris ERNEST DE COCK te IEPER f Studie van Notaris CAMERLYNCK te PAS SCHENDALE INSTEL: Maandag 7 October 1946 TOESLAG; Maandag 21 October 1946 telkens te 15 uur, in di'herberg «U Oud Stadhuis», bij M. Reynaert, te Mow- IOT^JHia. TVa/IilmiliAnfpa'a.'f Om uit onverdeeldheid te treden. OVERSLAG OP WOENSDAG 9 OKTOBER 1946 om 2.30 uur namiddag, in de gehoor zaal van het Vredegerecht, Gerechts gebouw, Groote Markt te leper, van: A. - 3 WOONHUIZEN te IEPER, Nijverheidsstr .Nrs 1, 8, 5. B. - EEN WOONHUIS te IEPER, Nijverheidsstraat Nr 14. C. - 2 Perceelen BOUWGROND te IEPER, Masscheleinlaan. Zie plakbrieven. Ten overstaan van den Heer Vre derechter van het tweede kanton leper. (778) imKBBBBBBBBBiBBISEIBBSMaSBSBB Studiën der Notarissen E. DE COCK te leper en A. CAMERLYNCK te Passchendale. Om uit onverdeeldheid te treden. OVERSLAG: Woensdag 16 Ocober '46 te 3 unr namiddag,in de gehoor zaal van het Vredegerecht, Gerechts gebouw, Groote Markt te leper, van: EEN HOFSTEDEKE met ha. 2-92-55 wei- en zaailand, te BRIELEN, Om me loopstraat. Gebruikt door Marcel Leenknegt tot 1 Oktober 1953. Zie plakbrief met plan. Ten overstaan van den -Heer Vre derechter van het tweede kanton leper. Slechts ingesteld: 280.000 fr. (847) EBBBBBSBBBBBBSSBBBBRBBB9B Studie van den Notaris ERNEST DE COCK te IEPER HUIS MET HOF dienstig voor allen handel, gelegen te KROMBEKE, in de Poperingestraat, Inlichtingen tier studie. Voor te bezichtigen zich wenden Poperingestraat 9. (814) Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. UIT TER HAND TE KOOPEN EEN HOFSTEDEKEN waarvan de gebouwen met 62 a. 83 ca. gelegen te VINKEM en 2 ha. 18 a. 40 ca, zaailand gelegen te HOUTÈM- bij-Ve-urne. Bewoond en gebruikt door Mau rice Ha-miaux, zonder geschréven pacht. (619) UIT TER HAND TE KOOP Verscheidene HOFSTEDEN in hiöt IEPEKSCHE, vanaf 5 tot 29 ha.. - Alle zonden recht van pacht. Nadere inil bij G. BOUK- DEAU, Rijscistr. 76, IEPER. I Spreekuren in dsn voor-' middag. (831) Studie van den Notaris DTIUVETTERE te YPER Studie van den Notaris W. de SAGIJER te POPERINGE. OP MAANDAG 21 OKTOBER 1946 qm 2 M uur namiddag. 1. - OPENBARE VERKOOPING VAN HUISMEUBELEN Een slaapkamer, bedden, wollen matrassen, commode, bidstoel, taf cis, stoelen, zetels, kasten, scho-urwgarni- turen, beelden, winkelgerief, zooals: toogen, rayon-s, enz. Ten sterfhuize van Elisa Vanden'- beaghe, Sint-Jamskruissfra-a-t 16, te POPERINGE. 2. - Onmiddellijk daarna, in de herberg De Kantien bij j-affr. De- wloker?,: Sint-Janskruisstraa!* 13, te Poperinge, OPENBARE VERKOOPING VAN Stad Poperinge, Sint-Janskruisstraat, Een WOONHUIS ten dienste van winkel, Sint-Jans- fcruisstr.aat ,16. voor een groot.e van 1 a. 24 ca. Onmiddellijk vrij. Voor alle verdere inlichtingen zich Wenden tot bovengenoem-dêh Notaris, leperstraa-t 66. <825) lEBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoor van den Notaris VAN EECKE te POPEKINGE OP WOENSDAG 23 OCTOBER 1946 te 3 uur namiddag, ter herberg De Roppebe'urs bij M. Valèer Ver-mote- Daileine, Groote Markt, te Poperinge, INSTEL MET PREMIE VAN EEN RUIM WOONHUIS B*t verdieping, bergplaats en verdere »fihaii:ikelijkhsden en 2 a. 45 ca. be bouwden grond, omsloten koer en groent icntuin te POPERINGE, ter weslrajde van den steenweg naar Kxomibeke. Bewoond door M. Carniel Vannaote mits 125 fr. maandelijks Bonder schriftelijke huur. .Overslag ®P Woensdag 6 November '46 geilde uur en plaats, (846) INSTEL: Maandag 7 October 1946, om 2.30 uur zeer 'stipt namiddag, in het gasthof Trois Suisses Groote Markt, Ype-r, Stad YPER, Minnepléin 9 met doorgang op de KociharkL EEN BURGERSHUIS met' erve en koer, groot 83 centiaren. Thans, bewoond door dé medever- kobpster Mevr. Henri Siroux-Mortier te Yper.. Vrij gebruik met de geldte-lling. Zichtbaar den Dinsdag en Donder dag van iedere wéék, van 2 tot 4 uur. Iifstelpremie. Toewijzing: Maandag 14 October 1946. OPENBARE VERKOOPING VAN MEUBELS OP DINSDAG 15 OCTOBER 1946 om 2 u. stipt, in het te verkoopen huis. Eetplaats in eikenhout, slaapka mers, bedden, cuisinière, stoven, lit divan, tafels, stoelen, tafel-, kofïie- fn déjeuner - service, ke-uken,gerief printen en schilderijen. Gewone voorwaarden on met ge reed geld. (761) Studie van den Notaris N. D'HUVETTEHE te YPER INSTEL: Dinsdag 8 October I94G om 2.30 ure zeer stipt namiddag, in het gasthof Hotel Continental», René Colaerbplaats te Yper, van: Een zeer welgelegen HANDELSHUIS met magazijn en inrijpoort, te YPER, Maloulaan 34. groot 1 are 98 ca. Thans gebruikt door dein Hr Julien Delbecque, mits 560 fr. te maande, zonder schriftelijke pacht. Het huis is voorzien vari gas, elec- triciteit, drijfkracht, regen- en stads- water. ■Zichtbaar den Dinsdag en Donder dag van iedere week, van 2 tot 4 ure namiidida-g. Instelpre-mi-e. Overslag: Dinsdag 22 Oct. '48. (774) Studie van den Notaris N. DTIUVETTERE te YPER. OPENBARE VERKOOPING VAN MEUBELS OP WOENSDAG 23 OCTOBER 1946 om 1.30 uur stipt namiddag, in het te verkoopen huis, Dickebuschsteen- weg 72, te YPER, Eene eetplaats in eiken hout, be staande uit 2 'buffetten, schouwspie gel, tafel, zes stoelen, schouwg-arni- ture. Eae slaapkamer bestaande uit bed, lavabo, kleerkas, nachttafel, stoelen. Kolommestove, twee cuisinièren, kommode, keukenmeubels en -gerief, koffieservies, oud Ypersche maat schappij teljoren, enz. Gewone voorwaand-n «n met. ge reed BeW» (734) MAANDAG 21 OKTOBER 1946 te 3 uur namiddag, in de herborg De BasendeMeenensteenweg 1, INSTEL MET PREMIE VAN 1. - EEN WOONHUIS te IEPER, Basculestraat Nr 54, groot 4 aren. Gebiuikt "tót .6 maanden na den ovcrsJa-g. 2. - EEN WOONHUIS te IEPER, Godelievestraat Nr 10, groot 43 ca. Gebruikit door HSlahe DS'lahaye mits 225 fr. psr miaand. Na te zien mits toelating van den Notaris. (823) TC YnnP Voor prachtige geid- plaatsing: Twee wel gelegen loten BOUWGROND, te Kok- sijde-St-Idesbald, zesr dicht Konink lijke Baan-, met ean ge-velbrieedte van 11 m. ieder. Inl. JOS. PLATTEAU- STRAAT 47, GENT. (829) Studie van den Notaris A. VAN DEK MEERSCH te IEPER OP MAANDAG 7 OCTOBER 1946 te 2 ure namiddag, ten gasthoye l'a- triaRijselst-raat te leper, - INSTEL VAN STAD IEPER EEN WOONHUIS met ■afh'ankeiijkh€'den, erve en grond, staand? fu gelegen in de Klaver straat, groot 63 centiaren. Bewoond door Irma Alleman, zon der geschreven pacht-. Te bezichtigen den Dinsdag en Don derdag van 2 tot 4 ure. Overslag: Maandag 2-1 October 1948 zelfde piaats eri uur. -(772) E5BRE«S5BgaB&'3afSBSNRi£gft9iBSEB: Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te IEPER OP DINSDAG 8 OCTOBER 1946 ts 2 ure namiddag, ten gdsthove «Aux Trois Suisses», Groote Markt te leper, INSTEL VAN STAD IEPER EEN BURGERSHUIS met afhankelijkheden, en schoornen hof, staande en gelegen langs de. Augustijnestraat, groot 8 a. 1 ca. Gebruikt door den verkaopef Mr Oscar De wuif, en,, vrij 3 maar.d na dén overslag, -i Te 'bezichtigen lederen 'Dinsdag- en Donderdag/van 2 tot 4 ure. Overslag: Dinsdag 22 October 1946 zelfde plaatis ®n uur, (773) BHHBHBBBHBBSEEIIBBaRBBKB» Studie van Meester ALB. I.AI VVERS, Notaris te leper. OP DINSDAG 22 OCTOBER 1946 om 2.30 uur nanoen, in het H6tel du MiroirGroot® Markt, te leper, INSTEL MET PREMIE VAN STAD IEPER ten Zuidkante der Meenenstraat Nr 26 Een schoon en bestgelegen HANDELSHUIS m;t bijaonidiarén inganig, afhankelijk heden, koer en hoving, èro-bt 294 m2 (voordsasn beenhouwerij en thans coiffeuawink'?!)'. Gebr-ui-ki: door M. Albert Deisa-gher voor 3, 6, 9 jaren, ingegaan den 15 October 1944, mits 12.000 frank 's jaars, betaalbaar bij trimester en op voorhand, boven de lasten en ver zekeringspremie. Bijzonder geschikt voor allen han del en appartementen. Bezoekdagen: Dinsdag en Donder dag, van 2 tot 5 urn'. Overslag: Dinsdag 20 Oct. '46. (832) Studie van den Notaris THEVELIN te MEESEN. OPENBARE VERKOOPING VAN EEN BESTE PERCEEL ZAAILAND gelegen te WIJTSCHATE, K&ttepüf- straat (Steennnieensch-en), groot 57 a. 20 ca., sectie E, Nr 630,, Gebrui-kt zon'd'Sr recht van pacht door Alid-or Coniyn, mits 420 fr. 's jaars. EENIGE ZITDAG: VRIJDAG 18 OCTOBER 1946 om 3.30 uur namiddag, in de Ver- hoorzaal van hot Vredegerecht te Meesen, ondier hat Voorzittemctiap van den Heer Vredeinechtea'. (824) Studie van den Notaris f THEVELIN te MEESEN OVER TE NEMEN BROUWERIJ met prachtig woonhuis, moderne In stallatie, 53 oren grond, koer en bs- pian'tie tuin. Mogelijkheid van ruiling met eaol- land of weide. IVoor verdere tnli«htin»en zi«h wen den ter studie van voornoemdien no- toriifc ^47&9) stede, Dadizetesitraat. EERSTE DÈËL.h Gemeente BESELARE, wijlt ftèitjèrg. langs dén steenweg Moonstedestr, 17. Js'Ieuwgebouwd cn welgelegen WOONHUIS niet poort en tuin, sectie B, Nr 12 i, groot 4 aren 62 centiaren. Bewoond door M. André Méssiaen, zonder schrift mits 2.409 fr. per jaar, valdag 1 October, meer de belastin gen en verzekeringspremie, v - i-r TWEEDE DEEL.- t GEMEENTE PASSCHENDALE, langs en bij de Spilstrani. Koop X. Goed en welgelegen WOONHUIS met ea-f, sectie D, Nr 493 f, groot 3 aren 80 centiaren. ,..y Gebruikt door M. Henri Verstrakte, zonder schrift, mits 1.394 fr. 's ja-ars, valdag 1 October, meer de belastin gen en verzekeringspremie:. Koop 2. - Eene schoone partij ZAAILAND Beetle D, Nr 490 a, groot 87 aren. Gebruikt door M. Emile Vande- casteeie, zonder schrift, mits 431 fr. 's jaars, valdag .1 October, vrij yan lasten. Recht van samen waging. 0,50 Instel premie. (679) IBBBHHBBBESBBBKBBBaBBtaBBB Studie van Notaris CAMERLYNCK te Passchendale. Instel: Maandag 14 Oktober 1946. Toeslag: Maandag 28 Oktober 1946, 'telkens te 15 uur, in de herberg 't Hof van Commercebij Mr Le- poud-re, te Westroozebeke. Gemeente Westroozebeke bij het dorp, langs de Wuifwinke-lstr.: Een schoone en goede partij ZAAILAND sectie B ex No 176-a-254a, groot 92 aren 40 centiaren. Gebruikt zonder geschreven pacht- voorwaarden door M.M. Jerome De- cadt en Auiguste Desender, 0,50 Inëtelpremle. (781) SBSSBflBSBBSSBEBBSSSSSSBSB Studie van Notaris CAMERLYNCK te Passchendale. Dinsdag 22 Oktober 1946, te 15 uur stipt, (in een tótd-ag) in *t Vredegi'echt te Passchendale. OPENBARE VERKOOPING VAN: Gemeente Passchendale. Koop 1. t EENE WEIDE sectie D, Nr 247-248-249, groot 30 aren 20 ca., langs de Martinegatste'aat. Gebruikt zonder schrift door Mevr. Wed. Henri Pecceu-Depoorter, mits 280 fr. per jaar, valdag 1 Oktober, Koop 2. Een perceelke WEIDE sectie D, Nr 59, groot 4 ara-n 30 ca. Gebruikt door Mr Cal lens, zonder pa-ontrecht noch vastgestelden pacht prijs. (779) Studiën van de Notarissen T. DELAHAYE te DIKSMUIDE cn F. de GROOTE te WAREGEM. OP ZATERDAG 5 OCTOBER 1946 om 2 uur 's namiddag®, te Houthulst, ter herberg Cinemabij M. Hoo- re-ibeke, v.«-0 '"i' /jj" v f OVERSLAG VAN n GEMEENTE HOUTHULST te EEN WOONHUIS met afhangen en medegaan-die erve, sectie O Nr ex 648/'g en 646/1, groot 12 aren 73 centiaren. Gebruikt door Mevr. Gilbert De Vog-hel, zander schrift. Ingesteld: 100.000 frank. (835) BHBBBBBBBBBËBISBBBiaEEBSBiBBIS Studie van den' Notaris F. DELAHAYE te DIKSMUIDE OP MAANDAG 7 OCTOBER 1946 om 2 uur 's namiddags, te Diksmuiide, ter hebberig Da Stad Antwerpen bij M. Justin Masemam, IJzerlaan, OVERSLAG VAN Gemeente OUDEKAPELLE, Kerkhoek EEN WOONHUIS met stal, atelier cn tuin, gieiiegen langs dein steemwéigi van de Crogme naar Ouidekapelle, sectie A, Nrs 19(2b en 193b, groot 12 aren 70 centiaren. Vrij van gebruik. Ingesteld): 32.000 frank. i(8S4) 1BBBBBBBBB9BBBBBBBEBI5BBBB' OP ZATERDAG 12 OCTOBER 1946 om 2 uur 's namiddags, te Houth-ulst- Terrest, tea- herberg «Gentsche leen», bij M. Camiel Gheysen-, OVERSLAG VAN: Gemeente HOUTHULST (Terrest) >EEN WOONHUIS met schuur en, stallingen en bouw land, sectie C, Nrs 318e, 319e, 319k en 32lf, groot 1 ha. 28 a. 31 ca. Gebruikt door M. Richard Moe- naert mits jaan-lijks 2.500 fr., éérste ingebruiikneiming inigegiaan dein 1 Oc tober 1944. Ingesteld: 100.000 frank. (833) IBBBBBBESBSBBEBBSSSSSBBBBB Studie van den Notaris F. DELAHAYE te DIKSMUIDE. Studie van Notaris CAMERLYNCK te Passchendale. Dinsdag 22 Oktober 1945, 'te 15.30 uur (in een zitdag) hl *t Vredegerecht te Passchendale. OPENBARE VERKOOPING VAN Gemeente Passchendale, Statiestraat: Koop I Schoon en geriefvol WOONHUIS met aanhoorigheden en hof, sectie C, Nr 62 m/2 en ex Nr 62"/2, groot 3 aren 33 ca. Bewoond en gebruikt, zonder ge- 'schrévén pachtvocrwaar-den, d-oor Mr Michel Gontier, mits 295 fr. per kwar taal, op voorhand -betaalbaar den 1 Januari, 1 April, 1 Juli en I Ok tober, belastingen e-n verzekerings premie lastens de eigenaars. Koop 2. Schoon en geriefvol WOONHUIS met aanh.corigheden en hof, sectie C, Nr 62-P/2 en ex Nr 62«/2, groot 4 aren 25 óa. Bewoond en gebruikt, z-onder ge schréven pachtvoorwaarden door Mr Marcel Gryson, mits 350 fr. per kwar taal; Op vcörhand 'be-taalbaar, den 1 Januari, 1 April, 1 Juli en I Ok tober, bgiastin-gen en vet'zekerihgs- piie-mie lastens de eigenaau®. 'Recht van samenvoeging. (780) Etude des Notalrës JACQUES RAMACLT a WEKVICQ ct ANDRE NAUDTS a COM1NES. VENTE PUBLIQUE d une bonne MAISON D'HABITATIÖN sise a COM1NES, Chaussée de Wer vicq 231, avec 2 a. 92 ca. de fonds et jardin, cadestré? S»" C, N«> 930 H/2 Occu'pée par M. Rogge mioyennant 100 francs par rnois e-t sans bail écrit SÉANCES: Mise a Prix: Vendredi 18 octobre '46 Adjudication: Vendredi 25 octobre '46 chaque fois 3 heures de rclevée a «l'llotel du Nordtcn-u par M. Cy- rill-e Verm-eersch, rue de la Gare a Ocminies. Vi Prime de Mise k Prix. (765) SEÜ Studiën van Notarissen DEBUCQUOY te WEVELGEM en ACKERMAN te HEUI.E. Om uit onverdeeldheid te treden. De Notaris DEBUCQUOY, ter ver blijfplaats van Wevelgem, zal, met tUisechenkomst van - zijn ambtgenoot Meester ACKERMAN, No-aris te Heule, op hierna goste-lde zitdagen, volgend omroerend goed te koop aan bieden. Gemeente AVevelgem. Lot 1. Een bestgelegen WOONHUIS zijnd© de gewezen herberg In de Patriot», dienstig voor allen handel, staande en gelegen aan de Kortirijk- straat, 154, er vomhoofdende met 6,50 m.; gekadastreerd s:c;io C, Nr 652 H/2 en deel Nr 662 B/3, voor een© grootte, volgens meting, yan Z aren 97 ca. Lot 2. Een perceel BOUWGROND voorhoofdende aan de Kozak,-ytraat mot zes meters, gekadastreerd sec tie C, deel van Nr 652 B/3 en Nr 663 H/4, voor eene grootte, vol gen-s meting-, van 2 aren 86 ca. In maanidipacht gehouden door Heer Albert Detrudder, zonder geschreven voorwaarden. Insteipremie. i Jftech-t van samenivoeigingi i ZITDAGEN: -• Instel: Dinsdag 8 Oktober 1946 Toeslag: Dinsdag 22 Oktober 1946 telkens om 4 u. namiddag, ter her berg Café Moderne te Wevelgeim, Statie, gehoudieai dooi'Mr Cditry» .(782/ Studiën van de Notarissen F. DELAHAYE te DIKSMUIDE en C. I'IEN te BAZEL OP DINSDAG 15 OCTOBER 1945 om 3 uur stipt 's namiddags, to Diks- mui-de, in tot Vredegerecht, Wou- mienstraat, ten overstaan van den Heer Vrederechter van het kanton Diksmudde, OVERSLAG VAN GEMEENTE MERKEM EEN WOONHUIS met bouwland, sectie D, Nrs 80k, 801 en 80f, groot 29 a. 30 ca. Gebruikt door M. Emeric Craey- mieensch tot 1 November 1946. Inigésteld: 40.000 frank. (836) Studie van den Notaris de GRAVE te LOO. BIJ STERFGEVAL OPENBARE VERKOOPING VAN BESTE HOFSTEDEKEN te IZENBBRG'E (De Rood© Sleutels), grccli 4 ha. 5 a. 70 ca., verdeeld in 3 koopen. Zie plakbrieven met plan. 0,50 Insteipremie. In pacht© gehouden door Georges Del-eye te Izenlberge, als pachter van meer dan 9 jaar, zander geschreven pach-tvoorwaarden. INSTEL: Donderdag 17 Oktober 1946 OVERSLAG: Donderdag 31 Okt. '46 telkens cm 2.30 uur namiddag, ten Stadhuize te Loo, bij Julien Matthys. Affichen mot plan te bekomen ter sttKtie. (822) UIT TER HAND TE KOOP SCHOON RENTENIERSHUIS met groeten hof. langs groote baan, tegen stad IEPER. - A.t.D. (C.184) Studie van den Notaris de GRAVE te LOO. OP MAANDAG 21 OKTOBER 1946 om 2 uur namiddag, -te Loo, ten Stad-huize, OPENBARE VERKOOPING in een zitdag, van: 1 HA. 46 A. WEIDE te MERKEM, verdeeld in 2 koopen. 1. WEIDE, groot 75 a. 30 ca. 2. WEIDE, groot 70 a. 70 ca. Laatst -gebruikt door Michel Ver- amme en nu vrij van gebruik. (821) Studie van den Notaris JEAN PIETERS te RENINGE. UIT TER HAND TE KOOP Goed en welgelegen WOONHUIS met erve te RENINGE, dicht bij de Dorpplaats. Inlichtingen ter voornoemde stu die. (561) SSiMBBBBSZXSBaSBSBSSaBBSSB Studie van den Notaris JEAN PIETERS te RENINGE UIT TER HAND TE KOOP Goed en welgelegen HANDELSKUIS met inrijpoort en 11 aren h-oving te WESTVLETEREN, Dorpplaats Nr 26. pnMóhiÏÏnigsn ter voomoimde stu die, alsook bij J. Werbrouck, Konink lijke straat 46, Oostende. (844) Kantoor van den Notaris FLOOR te VEURNE DOOR STERFGEVAL OVERSLAG: Dinsdag 15 Oktober '46 om 2 li uur namiiddarr, ter herberg Café de runton9 Zeelaan, Ds Panne, van: GEMEENTE DE PANNE KOOP I. EEN EIGENDOM groot 102 m2, bevattend© beneden: groote tenitoonsteliingszaal; - boven: 2 appartementen, Kasteelstraat 84. Vrij met 31 December naast. Bleohto tagiesteid: 295.090 frank. KOOP II. v EEN GEBOUW dienende als me-ubelmaigiazijn, met drie verdiepingen, boven den gelijkvloers.. Kasteelstraat 79, groot 124 m2. Vrij met 39 November naast. Slechts tagiasltelid: 55.000 frank. KOOP III. Een perceel BOUWGROND groot 2 a. 66 ca., scheidende noord op half ontworpen verlenging der Ambach'tstraat, met uitweg- zuid waarts op de Veurmeetraat. Onge bruikt. Slechts ingesteld: 26.000 frank. .GEMEENTE ADINKERKE KOOP IV. Een perceel BOUWGROND met stol, groot 7 aren, palende noord oost met 20m.60 de Garaebetoeveid- sbraait, Gebruikt zonder pachhrecbt dioor Om-er Vambeoe-laea-e. efcchifa jjngcBtoki: JJ.WKJ fr. (842). Studie van den Notaris SIMPELARE te DE PANNE MAANDAG 7 OCTOBER 1946 om 2 uur, in de Café die® Dunes Du'lnhoeks-traat, Adiinkarke (Mol), a OPENBARE VERKOOPING VAN ^GEMEENTE ADINKERKE y J. HANDELSHUIS- - HOFSTEDEKE vboahoofdende de Duinh-oekstraat, groot 1310 m2. 2. - Zes Loten ZAAILAND voorhoofdemide de Duinhoek- en Maerstraat, groot onderiS'Cheidelijk 1 ha. 3 a. 69 ca.; 83 a. 83 ca.; 80 a. 2 ca.; 98 a. 25 ca.; 90 a. 72 ca.; 47 a. 53 ca, 3. - HOVE N IERGRON D groot 45 aren 30 centiaren. 4. - DUINGRONDEN onderscheidenjk groot: 13 a. 70 ca. em, 1 a. 55 ca. (800) SBSEBBEaSBEKB.aBaBaBBHaBBSK Kantoor van den Notaris SWENNEN te NIEUWPOORT OP DINSDAG 8 OKTOBER 1946 om 3 uur namiddag, be Pervijze, ter herberg In den Slachterbij den Heer Hector Scheirsen, INSTEL met premie van vant GEMEENTE PERVIJZE langs den steenweg van Veurne naar Brugge, nabij de Saeyer- of Sasbr-ug, Zeer geschikt en gerievig WOONHUIS met schuur, stallingen en verdere af hangen-, alsook serre of broeikas, grotft 10 a. 40 ca., zijnd© de vroe gere welgekende en beklante (herberg genaamd «De Snoek». Eigendom der eohtgenooten Heer en Mevrouw Karei Handschoenwer- ker-Caron. (776) GOEDE OVERNAME CAFÉ - FRITURE voor werkende personen. Goed getogen aan dj grens, te MOES- KROEN. - A.t.D. (C.182) Studieën der Notarissen E. REYNAEKT te STADEN en JFi WESTERLINCK te HOOGLEDE. Om uit onverdeeldheid te treden. OVERSLAG IN EEN ZITDAG Op Maandag 14 Oktober 1946, o-m 17 uur namiddag, tér herberg Het Handelshuisbij Heer Ju-les Crombez. te Staden, Marktplaats, van Gemeente Staden, St-Janstraat Nr 7: Een goed allerbest gelegen RENTENIERSHUIS ook dienstig voor winkel, groot 90 vierkante meters. Vrij van gebruik. Aankomst met d-s betaling. Zie plakbrieven. Ten overstaan van de H.H. Vrede rechter en Griffier van het Kanton Hooglede. (783) BEEB3BBB58SEBSEBBB5RBE1EK Studie van Meester EDG. REYNAERT, Notaris te Staden. Op Dinsdag 15 Oktober 1946 om 3 uur namiddag, ter herberg In Vlaanderen», bij den Heer Arthur Vermander, te Beveren-bij-Roeselare, Marktplaats, Openbare toeslag met Insteipremie van een WOONHUIS op cyns te Beveren - bij - Roeselare, Kouter- w-ögel, groot 14 aren 74 centiaren ©n voorzien van regenwater. Gebruikt zonder geschreven? pacht, door Heer Ma-roel D'Hondt, mits 1120 fr. 's jaars. 'A Instel-pre-mie in de eerste op roeping. Zi© plakbrieven. (786) UIT TER HAND TE KOOP: 1. Schoon HOFSTEDEKE te Zarren. 2. Best gelegen EIGENDOM, dien stig voor- allen handel, te Westrcczc- beke, langs de groote baan Ieper- Brugige. All? inlichtingen ten kantore van Notaris Reynaert, t? Staden. (785) EBBBBBBMBBidBBEaBEEBBBEBBE Studie van den Notaris WESTERLINCK te HOOGLEDE Studie van den Notaris AMEYE te ROESELARE TOESLAG: Donderdag 10 October '45 om 4 uur stipt namiddag, In het gasthof i' JavaOoehstraat, te Roe selare, ten overstaan van de Hoeren Vrederechter en Griffier van 't kan ton Roeselare, van: Stad ROESELARE, Mariastr. 3 cn 5. Twee aanecnpalende BURGERSHUIZEN samen groot 2 a. 22 ca., kadastraal bcbsïiid s'ctie A, Nrs 287 h2 en 287 g2. Gebruikt, respectievelijk: d-oor M. Valère Declercq, mits 245 frank te maande, cn door M. Roger Vanbe- siien, mills 400 fr. te maande. Ingesteld: Nr 3: 206.000 frank. Nr 5: 221.006 frank. Bezoek: alle Dins- en Donderdagen van 2 tot 4 uur. Recht van samenivoe.g-Inig. (812) •BBKiaBESBSBBBEBBBBBBZERBS Studiën der Notarissen WYFFELS te ROESELARE cn VAN DER MEERSCH te IEPER INSTEL: Dinsdag 15 Oktober 1946 TOESLAG: Dinsdag 29 Oktober 1946 om 2 H ure stipt namiddag, in dc café De Arendte Roeselare, Fo- leniplaats, van: Stad Roeselare cn gemeente Rumbeke Meenenheü'we-g en Meenensteenweg, SCHOONE HOFSTEDE met bouwgronden, groot 12 hectaren 55 aren 50 centiaren. Gebruikt door de Kinders Pattyn, mits 14.000 fr. 's jaars, boven de las ten, zonder geschrift. Paohtopzeg werd gedaan. (Bouwgrond onmiddellijk vrij. Verdeeld in koopen. Recht van samenvoeging. li Insteipremie. Plans en inUch-t-inig ter studie. (771) SBBBSBBBiaBEBEKBBHBBBBBaiiB Kantoor van den Notaris ALFONS VANHEE te MOORSLEDE UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE ZONNEBEKE TWEEWOONST met 23 a. 10 ca. grond en land. (762) Alle riekten rijn gereed ran uw hennen aan te tasten en 't leggen te verminderen bij 't verpluimen. Voor komt zulks met Ver man-dure's Poeier Nr 4200, merk HANEKOP (737) TE BEKOMEN Naft? en Auto-Oliën, Mazout, Petrol, Brandalcool, Vaseline, Vetten, Oliën voor Gas- en Mazouanotoren, Elek- trieke Oliën, geel Consistente Wagen- vet, Kréolien, Hcutcarbonileum, enz. ALBERT VANBEWYNCKEL Dïksmuidestw. 44 - IEPER. Telefoon 446. ALLES WORDT THUIS BESTELD MET AUTO. (402) MAANDAG 14 OCTOBER 1946 om 3 ure namiddag, ter herberg Het Kóophandelshuisbij Heer Jules Crombez, te Staden-Markt, TOESLAG VAN GEMEENTE STADEN EEN SCHOON EN GERIEVIG WOONHUIS met stallingen en 18 a. 39 ca. mede- gaande bebouwde grond en land, staande en gelegen langs de Ho-spi- taalstraat, op enkele minuten van de Statie en Markt. De gebouwen zijn in zeer goeden staat, eleotrisoh verlicht en voorzien van 2 soorten water. Bewoond en gebruikt door M. Jules Schacht, werkman te Staden, mits 2.000 fr. 's jaars zonder geschreven pocht. Ingeisiteld: 59.000 frank. (839) IBBBB3BBBBBBBBBBHBBBBSBBB Kantoor van den Notaris DEKEYSEK te ICHTEGEM TOESLAG: Dinsdag 15 Oktober 1946 te 2 uur stipt, ter herberg De Mei boom bij Charles Despcez, te Ko-e- ke-lare, groote baan Torhout-Diks- muide, van: GEMEENTE VLADSLOO EEN SCHOON EN KLOEK HOFSTEDEKEN met schoone en groote gebouwen in ■go-eden staat en 1 ha. 7 a. 50 ca. wei- en zaailanden, gelegen langs de Limaerestraat. Voorzien van electri- citeit en putwater. Gebruikt door den verkooper Al-belt Nykis-Ingheibe-rt tot de gsldtelling. Dus seffens vrij. Steohts ingesteld: 90.000 frank. N. B. de 2/3 der koopsom mag op -het goed blijven in 1« hypotheek voor 10 jaar. (843) ISBBBIBSlSSBaaEBBSBaKBBBaaa UIT TER HAND TE KOOP: GOEDE MAALDERIJ in volle werking, goed beklant, met woning en bijgelegen gebouwen, langs de groote baart te MOORSLEDE. Mogelijkheid, bij overeenkomst, van gebruik van meer dan ongeveer 1 Hectare en li grond (land en weide); vrij met 1 Oktober 1946, Inlichtingen ten Kantore van Mees ter Edgard Reynaert, Notaris te Staden. (784) [iHBHBIHBBHeHBBBBBBHBBIiEiR KOOP UW BREIMACHINE in het huis van vertrouwen. Met _kosteloos aanleeren en vijf jaar waarborg. Voor inlichtin gen of bezichtigen der maohinen: Pr. Albertstr. 106, St-Amandsb.-Gent, of Lampcstrazt 2, Rollegem-Kortrijk. Bij aankoop wordt reis terug be taald, (.6X9) Aankomst v. NAAIMACHINES aan de wettelijke prijzen. Herstel lingen en toebe. hoorten. - Komt zien en oordeelt. M. VERDOENE, Casseistraat 5, (433) IEPER. laSBKSBBBBBSSSSBBBIBSBSBH NOODSLACHTINGEN Bij deze laat U Van Bier- vIieh Friester- Istr- P°Pei'ingc, weten dat hij o1'* noodslach- tingen van koeien, paarden, zwijnen, levend of dood, ten huize afhaalt cn betaalt. - Tel. Pop. 423. (65) KOOPT PRIMA EETAPPELS en BEWAARAPPELS Keurkweekerij KESTIER, Doornstr. 8, Poperinge, (C.168) Kantoor van den Notaris EMILE LEMAIIIBU te IEPER. Om uit anwndeekKieid te Uv;kiw OP MAANDAG 28 OKTOBER 1353 am 2.45 uur namiddag, in ct g&hccr« zaal van het Vredegerecht. Onechts, hof, Groote Markt, ts Isp-er, t/ein. oveit, staan van de Hieieren Vrediereobter ex Griffier van het eerste kanton leper, OVERSLAG IN EEN ZITDAG VA* STAD IEPER. KOOP I: EEN WELGELEGEN HANDELSEIGENDOM Meenensteenweg Nr 48, brstaaEiiJe u< woonhuis met r-ulme winkel, tar.)« poort, afhankelijkheden, kicesr an palende aan voarmteilden Meeiroansteenc weg op eene breedlie van 10,63 m, giekadasbr. sectie C, Nrs 5u, Sz en 51:2, groot volgens me-ting 10 a. 5L ca. 60 ma. Verhuurd tot op een zekere diept® aan G-erard Vanoodllie, smiid te Iepeiy m»t paohit 3, 6, 9 inigsgaan sedert 1 Mei 1945 mits 9000 fr. 's jaar®, be taalbaar per trimester en op voer hand, meer de lasten en ooatrïbutdeg, KOOP II: EEN WOONHUIS MET HOF, grahuch-t Hoornwerk Nr 79, nonhca- donidis aan koop 3 hierna. Geiauius- treiard s:ctie C, Nr 4k2 en -dieet van 4L2, groeit volgens morxg 3 arao 29 centiaién 67 mliliaren. Vrij met de gelditellir.g. KOOP III: Een perceel BOUWGROND gehucht Hoornwerk, palende Noord oost aan -koop I en Noord-West aan koop II hiervaren. Gekadastreerd sec tie O, Nr 5x en dieel van Nr 4L2, groot volgens nnetimg 5 a. 98 ca. 37 ma. R?cht van samenvoeging. Bezoekdagen; Den Ddnsöaig en Don- diard-ag, van 2 tot 5 ure namiddag. Voor koop II sleutels komun ifhalea bij Notaris LEMAHIEU voornoemd N. B. Voor verdere inlioliangen zie plakbrieven met plan, of zich wendien Iter studie van vconvoamaei» Notaris (856) BBHBBBflBBBBBBBBBIBBBBIlHIB GEMEENTE RENINGELST UIT TER HAND TE KOOP Schoon en welgelegen WOONHUIS mat bakkerij, hof en aarJiooriiiiedieih getogen in de Iep/astraal, zijnd'? 1.-4 oud huis van Jules TaiUieu. GtooX 3 a. 9 ca. onder bebozudi? en on bebouwde grond. De bakk-eraj-ven ia geschikt voor gebruik var. isoier. t* hout. Alle verdere inl. bij Acliille Tail- lieu, vclomaker, Reningelst, en Geor ges Alleweireldt, De Haernestraat 19, leper. 162) aan uwen Heer TE KOOP UIT TER HAND ZEER SCHOONE HOFSTEDE 20 hectaren, gebouwen zoo goed als nieuw, gelegen te LANGEMARK. Voor alle inlichtingen, zich wenden O. VERMEERSCH, 55 Nieuwpoort- laan, te DE PANNE. (790) 122 NAAISTERS! Weet waar een groote keus is van MODEJOURNALS? In het Huis WINDSOR (792) Tempelstraat 3, IEPER. genezen op 2 dagen zonder pijn. Teigen rembourse-ment60 frank. APOTHEEK THEYSKENS, GEEL. Ook genezing van alle HUID ZIEKTEN. (713) BEDiREEH zal met genoegen vernemen, dat van heden af, te beko men zijn, bij de Firma StGVGEÏS Oebrceders Van den Peereboomplaals 7 te IEPER: Een gaansche reeks Elektrische Gereedschappen Van eerste hoedanigheid; Van Engelschen en Am-e- rifcaanschen oorsprong; Aan geheel voordeelige prijzen. D? Firma STEVENS Ge-broeders zal tevens alle vervangstukken in magazijn hebben voor even tueel© herstelling. Ook in voorraadElektrische Laschtoestellen - Ventilatoren - Elektrische Motoren van 30P.K. en meer, (334) UVMnAftAAftiVVWttl&l Gentsche MEUBELFABRIEK Roodelijvckensstr. 26 GENT (Trani 4) Tcntoonsicllingszdal CONCORDE Burgstr. 37, GENT Train 1. GROOTE KEUS van nieuwe moderne SLAAPKAMERS KEUKENS EETPLAATSEN 30 r/o goedkooper dan bij mededingen de firmas. - Volledige inrichting voor alle bedrijven (bureeien-, winkels, ca fés, bais). (830) BBBUBBBfBBSBBBQBBBBBBBBBBB Zoekt g'iets f huren o/ te koopen; Zoekt g'n meid, 'n plaats of wat? Wacht, niet langer, maar plaats nog heden Kleine e ZOEKERf» om bMI dat hij vio aankondiging doet irdas&chen in HET U.EHELIJHSCH IliEPiS zoo zijt U er zeker van dat ze U de beste vruchten op leveren zal. DAMES EN JONGE MEISJES! U we-n&cht e:n MOOI KX.EÖH daarom eerst een gc-ed patrac» HERBILLON toeken uit de overgroot» keus in het HUIS «WINDSOR (828) Tempelstraat J, «EPE3- iBBsaaBBBBBBSBSiiaasBiccas TE KOOP bij ROSSEEL GEBR.. Uzerbar-d^ Deinzestecnweg 211 TÏELT, 100 VENTILATEURS Aan ze-er voordielige prijs Men kan er ook bekomen: Eng?'uscl:? «ft Fransch? slijpstcenen, in Ie matett. Emeriesteenen. Beperkte - oor- raad. 137) brengt zijn laatste nieuws modellen c-p de markt. In alle prijzen. Ga se be wonderen bij: SCHMIDT ALBERT Provensteenweg 33, PoperïiHjge. Verdcoler voor de Arrondis sementen leper en V- urne. Elek-triekers dier gewjstrn: vraagt inlichtingen. 7J7) TE BEGEVEN PLAATS HUISBEWAARDER-WERKMAN aan de Rijksmiddelbare S,:iioo( te Poperinge. Dj kandtdato-n, die zich voor d-'t» betrekking aanbieden, moeten aan volgen-d's vereisch-ten voldoen 1. Belg zijn en vari onberispe lijk gedrag; 9 2. Ten hoogste 30 jaar oud zij a Deze ouderdoimsgner.s war-.:/ gefcra-cht on 45 jaar voor de üBcto' rijders of de daarmee gelijikgêisteld-sh. 3. De noodige tochr.i.-:ctie opla ding bezitten o-m zich be. te hou den. mc-t de waterleiding er. die ekc- trisch-e inrichtingen in de schooi. Bij de aanvragen dier.m volgfu-d* docume-niteai gevoegd a) Een uittreksel utt ós goboorie- akte; b) e:n bewijs van goed gedrrr.g, le ven en- z-ed:a; c) een toewijs van burgeutorotrw. De kandidaten zu-lton rail ©cn te- kwaamhei-dsproef onderworpen wor den. De aanwagin moetor., vóór 16 Oc tober 1946, gericht wor u aan den I-lleer Directeur der Ac-mm-tstratiev* Diensten, 3« Sectie, Directie van bet Middelbaar Onderwijs, Miirist'rte van Openbaar Onderwijs, 44. Leuvensen* weg, te Brussel. (820) Namens het BestuurscoNeffc «o» GEMEENTE GEI.UVELD Openstaande Plaats. Hot College van Burgemeester W Schéipoaron maakt buk ad. dot I* pi-aat® van. DOKTER voor gianees* kundig schoolonderzoek en pot;ï<® zetten o-pen komt. Aanvragen te richten aan Is* öüheipencollege vóór 16 Oktober 1946. Voorwaarden Leeftijd 33 jart verhoogd- met 8 J-aar voor voorteiS" hebbeandon. Eien aoJijpaleindie geinreent» beworto- De B «rgernee***^ (Ö4:lj 1 HOUDBNDWCJ»

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 6