HEI WEKELIJKSCH NIEUWS FINANCIEELE KRONIEK tDe Hmulet van 6e IRaiü Officieeie Berichten Besluiten SPRINGENDE STORMWA- GENS EN PERSOONLIJKE RAKETTEN, RADAR-POT- LOODEN EN NYLON- HARNASSEN BEVOORRADINGS KRONIEK HET SUPER GROOT LOT: aw* 2 1/2 MIULI0EN ^2 GELDLEENINGEN AAN LANDBOUWERS 5 SNOECK ALMANAKKEN 1947 Oktober 1343. MET WEKELIJKSCH NIEUWS BURGERS, boeren, meesters, gasten; Rijk en arm en groot en klein, 'k Ben hier weer met mijn epistel, Dat 'tu aangenaam moge zijn. Zoo zijn we nu den Herfst Inge treden en w'hebben och arme niet veel van den zomer gezien. De gazet ten beloven nu wel echt zomerweer tot half October, maar eerst zien zei de blinde. Ik meen dat men tegen woordig niets meer kan voorzeggen, evenmin bij de natuur als bij de menschen. De eene doet al zoo gek als de andere. Enfin, als we een win ter krijgen die niet kouder is dan de zomer, voor mij is 't goed. En met plezier zal ik zeggen zooals te Brus sel: «l'hiver a une slaptitude». BOER PUMMEL stond maar slap op zijn beenen, kwestie van een beet- t.je te diep in de kan gekeken te heb ben. Daardoor kwam het dat hij nog. al vrij onzacht tegen een heerschap aanliep, die nu juist een advokaat was. De boeren blijven toch altijd even lomp, riep deze. 'k Ben ervan overtuigd dat ge niet eens weet hoe veel goden er zijn Sapperloot,riep Pummel, wat ware de menschheid toch gelukkig, Indien er niet meer advokaten wa- LUDWIG HOREHOTT, Een melkventer uit Weenen, Heeft zooals gij en ik, twee beenen, Een hoofd en twee armen, Spieren, oogen, ooren, darmen, Hij heeft ook een hart. Maar, 'tgaat boven mijn verstand, Dat hart, dat ligt bij hem... Langs den rechter kant. En die man is met zijn hart aan tien rechterkant zijn vijf en vijftig sten verjaardag aan 't vieren. Mis schien zou hij het nooit geweten heb ben, maar onlangs werd hij voor de eerste maal in zijn leven ongesteld, 't Is de dokter, door wien hij zich liet onderzoeken, die 't fenomeen ontdek te. Met recht eer reden mag Ludwig tot zijn echtgenoote zeggen: Ger trude, (of hoe zij ook heet) toen ik u met de hand op het hart m'n lief de zwoer, was ik abuus, maar mijn bert klopte toch voor u op de rech ter plaats De klanten van Ludwig kan het maar weinig schelen langs welken tent zijn hart ligt als den oorsprong ven zijn melk maar aan geen ver keerden kant ligt en deze niet uit de romp komt in plaats van uit den uier der koe. VAN KOEIEN gesproken, 'n Goeie f-'-fstuk is niet slecht. Maar de slach- t die ons deze fijne hapjes mogen r creed maken klagen dat de stiel te -rd is. Hewel goed nieuws voor hen! -~nt daar gaat verandering in ko men. Ge herinnert u nog misschien, Dat fameus masjien, Door d'Amerikanen uitgevonden En waar allen verstomd over ston- [den, 'tls een uitvinding van onder den oorlog, 't Recept was 't volgende: Ge neemt een koe cf een zwijn of een der welk ander beest. Ge smijt het in den grooten trechter van die ma chine, te zamen met zout, peper en andere kruiden. Ge duwt op 'n knopke, de machine komt in werking en weinige oogenblikken later komt er langs de andere zijde uit wat ge gewenscht hebt: Pensen, carbonaden of schoon geregeld spek. Maar 't schoonste van d'historie Is t volgende. Als de fabrikant nu niet tevreden is over zijn waar, steekt hij alles terug in de uitvoerbuis, duwt op *n ander knopke, de machine werkt in de tegenovergestelde richting, en... de levende koe of varken komt weer voor de pinnen. Als dat niet straf is! Maar nu hebben ze met een zekere atomische kracht nog straffer gevon- den. Volgens hetgeen een Amerikaan me er over vertelde zou het een elek trisch kieken zijn. 'tls er eene uit metaal, Ze werkt met elektriek, Een gezondheid als van staal. Want nimmer is ze ziek, d'Elektrische kiek. 'tls formidabel en toch waar. En ze kan vliegen, loopen en... eieren leggen. Dus kan ze meer dan wij, ar me menschen. Volgens de laatste be richten kan ze ook die eieren uitbroe den. Maar er wordt niet bijgevoegd of de kuikentjes die en an voortko men uit ijzer zijn, of simplister ge lijk gij en ik uit klekenvleesch. 'k Weet al lang zegt Marenta, dat ge een kieken zijtEn ik ant woord haar heel vriendelijk dat het daarom is, dat ze ie reeds zoo dik wijls gepluimd heeft. LAMME die juist binnenkomt en me zoo vriendelijk hoort spreken, zegt: 't Is -toch schoon in een fami lie als men mekaar zoo goed verstaat. Ik zeg ook altijd tegen Rozemarijn- tje, als we zullen getrouwd zijn, zal het wezen: «Man en vrouw zijn één»! Ik antwoord stil aan Lamme, terwijl Marenta met heur potten en pannen bezig is in de keuken: Pas maar op jongen, dat het niet is zooals bij mij. want mijn vrouw en ik, wij zijn tien»! - Hoezoc. vraagt Lamme verbouwereerd. Wel, dat is heel sim pel, Marenta is één en ik ben de nul LAMME IS KOMEN vragen of we niet meegingen een reisje doen met den vliegenden beddebak. Maar Ma renta heeft gezegd dat ze werk had en liever thuis bleef met zoo 'n weer. Van uit de keuken roept ze naar Ro- zemarijntje die juist binnenkomt: De Zomer, ja, die is nu door, Maar welk een weer! Ik hoor De menschen zeuren, klagen! Zijn me dat plezante dagen! Rozemarijntje antwoordt dat het ha- Te schuld ook niet Is: Want ik kan er niets aan veranderenzegt ze. Vroolijk zou de zonne stralen Over veld en over wei, Tot u allen zonder dralen Zou ik zeggen: Weest nu blij Lamme en ik bekijken mekaar eens en we denken beiden dat die vrouwen echte pojeeten beginnen te worden. Marenta is ook binnengekomen en met de lieflijkste glimlach die op Gods aardbodem bestaat, heeft ze ge vraagd of we alten een tasje koffie met een cognacske wilden gebruiken. Hoe een vrouw veranderen kan! WAT NIET verandert, maar verer gert dat zijn de ongelukken. Alle dagen gebeuren Er malheuren Met d' ottomoblelen Die, ik kan het niet lijden, In volle vaart rijden Tegen uw hielen, of tegen gansch uw corpus, 't Resul taat Is gewoonlijk 't zelfde. Aangezien de kasseisteenen of huisgevels waar ge dan den weerbots moogt genieten, een beetje harder zijn dan de hard ste menschenkoppen, komt het slacht offer er gewoonlijk van af met ge broken ledematen of schedels. De re paratie ofte herstelling is altijd moei lijker en duurt langer dan deze aan den snorrewagen. Heel dikwijls is het te wijten aan het te diep in het glas gekeken te hebbenvan den chauf feur. Dikwijls ook aan dezelfde reden van den sukkelaar van voetganger. En soms van alle twee. Toch geef ik hier een gouden raad aan de auto bestuurders: Zooals 't een goed bestuurder past, Houdt hij steeds stuur en remmen [vast. De beste rem... is het verstand. Zet flesch en glas maar aan den kant Want 't grootst verstand en 't sterkst [vernuft Wordt door den alcohol versuft. Met helder hoofd en handen klaar, Redt gij u 't best uit elk gevaar. 'tls een raad die daarom niet alleen aan autobestuurders van pas kan ko men. ONZE J/jCIID die komt goed van pas zei Madam Snullekens. Dat is een engel vain 'n mieidHeur dochtertje had dat gehoord en vroeg: o Maima een emigiel walt is dat? Een engel, mijn kindje, dat is een geest die kan vliegen. Maar, Mama, onze meid die kan toch niet vliegen en daarstraks heb ik papa tcch cok hoornen ziaggsn: mijn engelike! En ge demfct dat ze niet kan vlie gen? Wacht dan maar, want straks gaat ze buatanvliegen! ELUPKE DIE ROEPT VAN UIT den hot dat hij bezig is een opstel te schrijven over De MeidIk zeg tot Marenta dat zi j nu on.zs meid is, vermits ze onze lekkere koffie toomt schenken, maar, deze benaming heeft Marenta zoo zeer in beroerinig ge zet dat ze heel de foffiekan over mijn arme rechterhand heeft leeggegoten, en ik dus nielt imeer in de mogelijk heid verkeer nog verder te pennen. Hetgeen, Lamme dan goedschiks in mijne plaats zal doen terwijl ik, lui- weg in mijn zetel gezeten, en door Marenta als ©en pacha verzorgd, mijn nieuw gezetten koffie melï een ktein bognacsken op mijn gramakstoen, zal leegslaibberen. EN ONDERTU SSCHEW, verteld1 Lamme dat een d-ochiterkcira van een van zijn vrienden aan trouwen denkt. En ze get tot haar moeder: Ma ma, ik zie Ponste toch zoo geerne. Maar ik mag er tcch niet mee trou wen! En waarom niet? vroeg de ma ma. Wel, Mama, hij gelooft zelfs niet aan de hel. En de mama antwoordde: Trouw er dan maar rap mee, kind, hij zal er snel genoeg aan gelooven! MARENTA, die zegt niets, maar die sohreewt: Zoudt ge niet zeggen dat ge met mij irw hel gevonden hebt. En ik arilwoord: Nee Marenta niet mijn helle, maar in alle geval zeker mijn vagevuur.» 't Is toch wonder zegt Rcsema- rijntje, dat er tegenwoordig nog wei nig geloofd wordt aan Gcd en zijn gebed. Maar Marenta antwoordt: In de zen tijd zijn er veel menschen die weer den weg teruggevonden hetoben tot de Kerk. it Geloof was dood. Maar in den nood, Was t een en al herleven. Zoo heeft 't gevaar Aan veel voorwaar 't Geloof weerom gegevsn. Er staat immers geschreven: «De vrees des Heeren is het begun van de wijsheid. WIJSHEID is een artikel waar de advokaten hun brood, moeten mee verdienen, advokaten., doctoor's en tandentrekkers, dat zijn menschen die altijd zieker zijn vari hun centen. Als een advokaat zijn proces verliest moogt gij toch betalen; als een doc- toor U dcodmeesteirt, zijt ge dood, maar de rekening is toch voor U, of vcor uw erfgenaam, en als een dentist U den kaatsten tand uit uwen mond trekt, dan moet ge nog zeggen: Mer ci! al moet gs er maanden blijven mee sukkelen. Zde vervolg hiernevens. DEF" Mengelwerk van «Het Wekelijkseh Nieuws» Nr 14. door H. COURTHS-MAHLER. «Je ziet tcch, Gerhard, ik zit hier en doe niets. Ik heb maar een beetje gedroomd over de mooie dagen in Eerlijn. Waren ze zóo mooi? Zij knikte en zuehtte. Overheerlijk! Onderzoekend keek Gerhard Eva aan. Het had hem toegeschenen als of Eva tegenover baron Ramberg an ders was geweest dan gewoonlijk te genover jonge lieden. Haar oogen hadden daarbij zulk een zachte uit drukking gehad als zij met hem had gespreken. Je zou nog graag langer zijn ge- j bleven? vroeg hij. Zij wipte met haar smalle voetjes, die onder den zoom van haar japon j te voorschijn kwamen en schudde toen het hoofd. Neen ze komen nu immers spoedig hier. «Wie dan?» vroeg hij plagend. Zij bloosde een beetje. Nu dan Viktcr en zijn regi ment. Hij boog zich naar voren en keek haar aan. Dus je bedoelt baron Ramberg? Zij knikte haastig. Nu ja hij ook. Hoe is hij je eigenlijk bevallen, ka? Een oogenblik keek zij naar haar smalle voeten in de witte schoentjes. Daarna hief zij plotseling he,t hoofd op en keek hem epen en eerlijk aan. Zoo goed als nog nooit iemand mij bevallen is. En verheug je je op zijn komst Nu keek ze hem weifelend en vra gend aan, omdat zij niet goed wist, hoe hij over Ramberg dacht. Zij richtte zich op en zei heel strijdlus tig: «Ja je moet het maar we ten ik verheug mij ik verheug mij op zijn komst. Hij iachtte zacht en greep haar hand. Waarom zoo strijdlustig, helden- jonkvrouw? Ik heb er toch niets op tegen, dat je er je op verheugt? Ze sprong cp, ging op de armleu ning van zijn stoel zitten en omhelsde hem. Neen? Heb je er werkelijk niets tegen. Gerhard? Eerlijk en oprecht niet. Zij vlijde haar wang tegen de zij ne. Ook niet als ik mij zoo heel erg verheug en juist op zijn komst? Hij streek het haar van haar voor hoofd. «Ook dan niet kleine, Eef, wees heel gerust. Zij haalde diep adem, gaf henj een VOOR llEN VOLGENDEN OORLOG DIE NIET ZAL PLAATS HEBBEN «Een springende stonmwagem, die door een reactiemotor wordt bewogen, is thans door het Amerikaanschie le ger beproefdaldus verklaarde Woensdag over de radio. Generaal Earnest, bevelhebber van de plannen en die training der landstrijdkrachten,. Hij voegde er aan toe, dat, voortaan de soldaten waarschijnlijk over per soonlijke raketten zulten beschikken, die hen zuilen helpen bij h-°t bestij gen van de rotsen cf bij het over komen: van hindernissen. Bedoelde wagen maakt een sprong van 14» meter, maar valt cp d:n ruig: dit is slechts een vo-orioopdg be zwaar aldius verklaarde de generaal nader en voegde er bovendien aan toe, dait de infanterie weldra over een kanen 75, zonder terugstoot zal beschikken, da.t licht genoeg is om door een man gehanteerd te worden voorts zal hijIbeschikk-an over een «radar-potlood» dat de sotdiaat auto matisch naar zijn eenheid zal terug leiden, wanneer hij verdwaald is, als mede, over een nylon-harnas, dat be stand is telgen kogels en tenslotte over een licht automatisch wapen, dat dezelfde vuurkracht bezit als de zwaarste mitrailleurs, welke tijdiens den laatsten oorlog in gebruik waren. TENTOONSTELLING IN GEWEZEN KRIJGSGEVAN GENENKAMP VAN GENE- RALEN TE ZEDELGEM Het krijigsgCTamgomsnfcajmp te Ze- delgem, waar genieralen der Wehr- miadhit opgesloten wanen, wend opge ruimd en de gevangenen zijn naar onbekende bestemming vertrokken. Tijdens hun gevangenschap heb ben de omige-sl-citenisn verscheidene kunstwerken tot stand gebracht en enitoeüe dezer werken bleven ter plaat se; zij zullen Zondag worden ten toon gesteld, in bet kamp, dat voor het publiek zal toegankelijk zijn. Onder ander vermeldt men een séamdtoseld van maarschalk Montgomery, werk van een Duitsch generaal, die hieim bewonderde en door hem verslagen wend. SCHOENBON TEGEN KOEPON Nr 4. De gemeentediensten voor ravitail leering en rantsoeneering werden ge machtigd aan alle verbruikers, die in het bezit zijn van de individueele coupon nummer 4, van hun rantsoe- ringskaart voor niet-eeibare produc ten, een schoenkaart af te leveren tegen afgifte van cie coupon. GELDIGHEID VAN AARDAPPEL ZEGELS VERLENGD De aardappelzegels voor de 77° periode (Aug.-Sept.) blijven geldig, tot en met 5 Oktober. De zegels van de 78° periode (Sept.-Okt.) zullen gel dig blijven tot en met 10 Oktober. DE KOLONIALE LOTERIJ sielt voor EEN GEHEEL NIEUW PLAN vanaf cSe 13* Schijf 194S inbegrepen. DE GROOTE LOTEN: EEN VAN 1 MILLIOEN Twee van een half millioen. Zes van een kwart millioen. DE PAUS VOLGEND JAAR NAAR LORETTO EEN OFFICIEEL BEZOEK AAN HET HEILIGDOM Eet geru-chi"; dost te Lcretto de ronde, dat de Paus volgend jaar dcre plaats zou bezoeken, teneinde offi cieel dat beroemde heiligdom te be zichtigen, aldus de Gionale di'Ita- liaIn het paleis werd het pause lijk appartement onlangs gerestau reerd, zoc-aut hel; in andie is cm dien Heiligen Vader te ontvangen. TERUG PASSIESPELEN TE OBERAMMERGAU IN 1948?' Voor heit eerst In die geschiedenis vaar Obsraimimeaigau warden diaor den laatsten wereldoorlog de opvoeringen van die beroemde passiespelen van Oberammergau onderbroken. De opvoeringen van deze passie spelen wenden gedaan tengevolge een belofte door de bewoners van dit dorpje in 1634 afgelegd ten tijde van ©en groots pestepidemie. De bewoners verhopen nu in 1948 de passiespelen te kunnen hervatten maar stuiten hiervoor evenwel nog cp veel moeilijkheden. Vooreerst moet 't dorpje gedismizifieerd zijn, vokier.is de vereischten van helt Amerikaamisch bestuur, cm hoofövertalkians tmceten anderzijds vervangen worden, o. m. Hans Lang, die de Christus- figuur vertolkte, en Ami Ruiz, die de rol vervulde van Maria, dear beidian te oud gewerden zijn. Oberammergau zelf verloor 150 passiefiguranten en spstors in den oorlog. ZONDER NIEUWS OVER TROEPENTRANSPORT SCHIP 2180 MAN AAN BOORD Een luchtschip ward ucfgteaoniden om te zoeken naar het trx^penitrauis- pontsehip S?a Runnerwaarvan men sedert 23 September zonder nieuws ii«. De boot verliet op 12 Sep tember Okinawa, met 2.109 man aan boord, en werd Woensdag te San Francisco verwacht. Votoens die Jong ste berichten bevond het schip zich on cnrsveer 1099 mfi.il van San Fran cisco toten geen radioberichten meer opgevangen werden. KRIJGT ANTWERPEN EEN DERDE TUNNEL? Daar in die drukke uren de voet- gsonerstuininai het maar moeilijk bol werken kan cm alle voetgangers en ftertseirs te slokken, heeft de Imafeo om ontwerp in gereedheid gebracht, om een derde tunnel, parallel met den voetgangerstunnel aan te leggen, maar uit sluitend voor fietsers be stemd. Het Antwerriscli stadsbestuur moet over daze kwestie nog een be slissing treffen. MOTO-ONGEVAL TE GELUVELD Thans is men b-ziig de baan I-epsr- Kicrtrfijk te herstellen. Daarvoor woa-- d"n soms hoopjes eteeuen in het mid den der baian geworpen. Ter hoogte van de herberg «Het Kanon», te Geduveld, kwam Zaterdag een moto met zijspan gereden. Bet rijtuig ha perde aan een der voornoemde hoop jes, zoedat Oscar Dcgraeve, 29 jaar, afkomstig van Bcezfinge, uit de side car geworpen werd. Naar het hospi taal te leper overgebracht besóatigde men e:n ontwrichting van de rech terheup. NON-STOP REKORD NEERGEHAALD DE ANDERE 12 Loten 12 12 15 30 69 129 609 3.000 30.009 Lel jen Loten Loten Loten Loten Loten. Laten loten Loten LOTEN: van ÏOO.O'OO fr. van 75 van van van van van van van van 50. 29, 10. 6. 2 l 099 fr. 9CO fr. .069 fr. ,089 fr .009 fr. ,539 fr, .839 fr. 500 fr. 290 fr. EERSTE TREKKING OP 26 OKTOBER 1S4S. Het biljet: 100 fr. - Het tiende: 11 fr. TE KOOP OVERAL: Posterijen, fic tions, Banken, Wisselaigenten, ens., en ten zetel van de Loterij, Gulden Vlies laan 56, Brussel. - Tel. 11.81.23. - Postcheictorek. 71.69. (818) En al heb ik nu ook geen pijn aan [mijn tanden. Toch zie ik vanhier diait Lamme zijn [handen. Die aa,n dót spel niet zijn gewend, Om uit te scheiden zuilen zijn: Kon- [ter.t;. IK KOOP, aJidrriiefste lezereskens, en beste lezare, dat ge zult begrij pen dat die brand aan mijn handen even erg is a's pfijn aan mijn tanden. Ik hoap dat ik er geen koorts van krijig, en U volgend© week een beetje plezanter nieuws magsn ver'Xllsn. En zoo is 't alle weken 't zelfde spel. Eender rinkelen van die to"l Dender kleppen van de kick Nog een trekske, nog een snok En weerom is 't gedaan Met 't Manneken uit den Maan. aaffisassaisEaESBSïsasaESïSES kus pp de wang en ging weer cp haar stoel zitten. «Dat is goed, Gerhard. Dat ver heugt mij. Als ik weet, dat jij iemand moogt lijden, is dot nu hoe zal ik 't zeggen? als een onderscheiding als een ridderorde voor die per soon Dus in dit geval voer baron Ram berg. Ik kan je zeygen, Eva, dat hij mij buitengewoon goed bevalt. Dat verheugt mij zeer, Gerhard. Zij zwegen een pootje en keken beiden peinzend voor zich. Dsarna zei Gerhard langzaam: Ik zou je wat willen zeggen, Eva. Zij richtte zich cp en keek hem vol verwachting aan. «O dat klonk heel plechtig alsof je mij iets moois te zeggen had. Hij streek over zijif voorhoofd. Voor mij is het cok iets moois. Eva. Misschien zcu ik er je niet over gesproken hebbes», indien je me niet had gezegd, dat je je zoo zeer ver heugt op de komst van baron Ram berg. Ik donk dot je me goed zult be grijpen als ik je alles zeg. Zij greep zijn handen. «Spreek spa-eek toch!» drong zij aan. Toen vertelde hij haar van Freda von Waldau, van zijn ontmoeting met haar op de stoomboot en van den diepen indruk dien zij op hem had gemaakt. Hij vertelde haar niets van den aanval die Viktor op Freda had ge daan. Hij schilderde Freda ia haar 18.979 Km. irt een trok. Met een tweemotorig vliegtuig, een Neptunus-toesteldat met, den naam Schildpadgedoopt werd, hebben de vier Amerikaansehe vlie gers: Commandant Themes D. Davies, Commandant E. P. Rankin, Com mandant W.S. Reid en de Luitenant R. H. Tabeling, met het verder ge zelschap van een kangourou, de verbinding AustraEë-Amerika zonder tusschenlanding verwezenlijkt. In een trok legden zij 18079 km. af, wat 4883 km. meer Is dan het vorig rekord, dat behaald werd door het Amerikaansehe vliegende fort Dreambcat 176 SALON VAN DE VOEDINGSMIDDELEN TE BRUSSEL ■v Op 5 Oktober werd te Brussel hat 17e Salcn van de Voedingsmiddelen en huishoudelijke artikelen iïi de Eeuwfees'.paleiaen van den Keizcl ge opend. Er zijn 357 exposanten die 12 a 15 609 iirmas vertegenwoordigen. In totaal beslaat de tentoonstelling 15.009 m2. Te Tourcoing brak brand uit in de weckhuizsn Waitenme- Lamouret- te. Het vuur verooraaatte voor 1 mil lioen frank schade. Te Ninove heeft een dronkaard de baas en de bazin van het logist waar hij inwoonde-, met een mes necrges.oken. De man werd zeer zwaar gewond, de vrouw slechts licht. De dader werd aangehouden. Te Blaton hebben onbekenden een teen doen ontploffen in een huis. Al-dus werden twee huizen vernield en twee andere zwaar beschadigd. Er is voor moer dan 2 millioen frank schade. o Lp Normandiëde gewezen Pransche reuzenpaketiboot, werd te New-York als oud ijzer verkocht. Hst hoogste aanbod ervoor was 161.880 dollar. ESEJESgiSl®SSaBaü2Eai2EaE3MH$iS trotschen, esnvou&igcn aard, haar edel 'karakter, de dapperheid waar mede zij den levensstrijd had aan vaard na den dood van haar ouders. Hij vertelde cok met welk esn groote achting de gravin Dorlaga over haar jcaige gezelschapsdame had gespro ken. Eva luisterde aandachtig, en haar jonge liefde voor Hans Ramberg stel de haar in staat om hem te begrij pen. To-en Gerhard met zijn verhaal ge komen was tot cp het oogenblik, aat hij afscheid van Freda nam in de haven van Calcutta, koek zij hem on derzoekend aan. En je liet haar gaan, Gerhard, zonder haar -te zeggen hoe dierbaar zo je was geworden? Iiij knikte. Ja, Eva, 11: meende dat ik mijn gevoelens eerst moest, onderzoeken, eerst moest laten rijpen wat nog maar aoo kort tevoren was ontkiemd. «En nu? Koe ziet het er nu in jc hart uit ten opzichte van het jonge meisje? «Ik heb al dien tijd vol veriangen aan haar gedacht en weet nu c' at ik haar boven alles in de wereld liefheb. Eva maakte een ongeduldige bewe ging. Hemel en nu is zij wie weet waar in de wereld en verlangt mis schien even vurig naar jou. Had je haar toch niet laten giaan! Hoe kon Je het doen? Hij lachte over haar vuur. l TOESTAND NATIONALE BANK OP 26 SEPTEMBER LL. Terugloop van den goud-voorraad mot 297 millioen. Buitenlandsche dc- vieasn nagenoeg onverandierd. De Staat kortte zijn voo-rschattenreke ning in met 245 millioen. De -bankbilj'sttenoml'oop verminder de mat 288 millioen, de reke-ningsn- courant met 180 millioen. FISCALE ONTVANGSTEN VAN DE MAAND AUGUSTUS De normal© ontvangsten beliepen in totaal 2.870 millioen, waaronder 938 millioen aan directe belastingen, 557 millioen aan, douane- en accijns rechten, en 1.375 millioen aan regis- süratierechten. Voor de periode van 1 Januari tot 31 Augustus 1946 komen de ontvang sten te staan op 22.390 milloen, waar onder 8 375 millioen aan directe be lastingen, 3.780 millioen aan duoar.e- eu accijnsrechten en 10.235 millioen aan registratierechten. Do exceptioneele ontvangsten ga ven voor d-e eerste acht maanden van het jaar volgende resultaten: De munteaneeringsbelastingen 8.157 millioen, hetzij 5.425 millioen belas tingen op het kapitaal, 134 millicen belastingen op winsten voortvloeiend uit levering aan den vijand en 2.608 millioen belasting op uitzonderlijke winsten. De ontvangsten voorvloeiend uit de fpcale amnestie 3.173 millioen. het zij 3.061 millioen directe belastingen en 115 millicen registratierechten. In totaal werden dus over de acht eerste maanden van het jaar 33.733 millioen belastingen geïnd. UITWISSELING FRANSCIIE BANKBILJETTEN Het gezantschap van Frankrijk deelt mede: 1) De personen die ter gelegenheid van de uitwisseling van de Fransche biljetten in Juli 1945 coupu:e3 van 500 Fr. (vreemd type bruinrood© kleur) tegenwoordig uit den om loop getrokken entvangen hebben, kunnen zie tegen biljetten van het nieuwe type uitwisselen bij d© bank welke ze hen afgeleverd heeft. 2) De personen die uit een andere bron dezelfde coupures van 500 Fr., zoomede bilj'Sttsn van 1.000 Fr. van Engelsche of Amerikaansehe fabricatie in hun bezit zouden hebben, worden verzocht zich te wanden tot het Bel- gisch-Luxemburgsch Instituut voor den Wissel Buitenccntróle de Ligneistraat, 5 te Brussel. VERPLICHTE NEERLEGGING VAN JOEGOSLAVISCHE EFFECTEN, AAN DRAGER. De Joegoslavische regeering heeft een verordening gepubliceerd volgens welke de in het buitenland vertoeven de houders van aandeden van van nootschappen die hun Zetel in Joego slavië hebben, deze effecten dienen neer te leggen voor 21 December 1946 bij de diplomatieke of consulaire ver tegenwoordigers. Het doel van dezen maatregel is de aandeelen aan drager tegen nominatieve titels uit te wis selen. De waarden zullen daarna aan hun eigenaars teruggegeven worden. Diegene die niet vóór den vastgestel- den datum zouden neergelegd worden zullen eigendom van den Joegosla- vischon Staat worden. TREKKINGEN Lotenleening 1S82 Loting 175 van 25 September 1946. Reeks 151531: 500.C60 Fr. Reeksen 102585 136073 175568 192171 192501 194881 196904 231631 261390 283194 en 299226 elk 25.090 Frank. Elke obligatie geeft recht op een tiende van het lot dat aan de reeks verbonden is. De obligatiën zijn uitbetaalbaar van 15 Maart 1947 af, aan de Staats kas (Nationale Bank) te Brussel. Vóór de uitbetaling moeiten ze ver toond worden aan het Ministerie van Financiën, Wetstraat, 18 te Brussel. Anvers-Rolterdam Overeenkomstig het Koninklijk be- lutt van 4 November 1898 werd cp 10 September jl. overgegaan tot de trek king der 1289 obligatiën Anvers- Rotterdamuittoeerbaar met ingang van 1 November 1946. STAD KORTRIJK Leening van 1.000.000 Frank Trekking van 13 September 1946 40 Obligaties terugbetaalbaar op 1 Mei 1947, koepon op 1 November 1947 aangehecht: 59 116 177 182 189 289 291 301 358 364 460 498 519 533 597 675 70S 717 951 975 985 1003 1032 1055 1066 1105 1119 1286 1334 1335 1403 1480 1484 1622 1628 1733 1785 1794 1864 1925 Leening van 300.000 franlc (1902) Trekking van 13 September 1S46 11 Obligaties terugbetaalbaar op 1 November 1946, koepon op 1 Mei 1945 aangehecht: 48 141 205 291 326 398 400 422 446 449 568 Leening van 1.380.000 frank (1905) Trekking van 13 September 1943 46 Obligaties terugbetaalbaar op 1 November 1946, kcepon op 1 Mei 1946 aangehecht: 33 79 107 149 210 211 237 277 329 420 465 603 774 782 880 988 1013 1045 1072 1079 1093 1235 1301 1318 1471 1506 1540 1542 1662 1681 1721 1879 1964 2133 2310 2350 2391 2398 2431 2442 1447 1463 1519 1547 1538J618 Leening van 200.000 frank (1801) Trekking van 13 September 1946 13 Obligaties terugbetaalbaar op 1 November 1945, koepon op 1 Mei 1947 aangehecht: 14 C2 79 93 105 113 163 175 192 201 241 301 316 Leening van 1.800.000 frank (1895) Trekking van 13 September 1946 79 Obligaties terugbetaalbaar op 1 November 1946, koepon op 1 Mei 1947 aangehecht: 88 95 100 125 130 145 215 234 249 286 365 429 553 718 743 779 931 1113 1147 1197 1242 1256 1382 1415 1423 1462 1469 1495 1497 1523 1528 1530 1534 1578 1645 1755 1771 1801 1833 1834 1897 1947 1987 2003 2095 2096 2116 2168 2211 2245 2323 2401 2436 2448 2464 2525 2552 2576 2600 2743 2778 2851 2889 2948 2980 3025 3061 3062 3996 3123 3196 3228 3234 3288 3332 3359 3383 3503 3580 Leening van 3.000 frank (1903) Trekking van 13 September 1946 11 Obligaties terugbetaalbaa: cp 1 November 1946, koepon op 1 Mei 1947 aangehecht: 50 125 282 306 325 Ï34 363 443 463 520 537 RUBBERBANDEN VOOR DEN LANDBOUW Het ministerie van Landbouw deelt mede: Een contingent speciale banden voor landbouwtractoren en landbouwwa- gens zal kortelings verdeeld worden. De aanvragen voor het bekomen van die speciale banden moeten in gediend worden bij het ministerie van Landbouw, dierst Grondstoffen voor den Landbouw, Zwaluwstraat, 13a. te Brussel. Een in te vullen formulier zal naar de lnfidbcuw,ers op aanvraag toege zonden worden. DERLOKKEERINGSFACILITEITEN VOOR DE LANDBOUWERS Uit een tusschen het Ministerie van Financiën en dat van Landbouw ge sloten overeenkomst volgt, dat het Deblokkeeringscomité voortaan die door de landbouwers ingediende aan vragen zal inwilligen, die ten doei ■hebben; landbouwmachines aan te koo- pen;' de bedrijfsgebouwen van de hoe ve, adoats silo's, stallen, enz. te ver beteren en te moderniseeren, voor zoover de noodige machtigingen tot ■het gicbrufic van de materialen doen de bevoegde overheden zijn afgele verd; de installaties te electrificeeren en in het algemeen, te voorzien in andere belangrijke uitgaven die het onmiskenbaar karakter dragen van technische wederuitrusting. VALORISATIE VAN BONS VOOR HUISHOUDELIJKE WEDERUITRUSTING Van 7 October af zijn de verdeelers van texiielwaren er toe gehouden de bons voor huishoudelijke wederuit rusting der werknemers, aangeduid met de kenletters B6, B7, B3 en P4, zonder of met een der opdrukken E-S, (B), R.T.T. cf A-A., te aan vaarden ter betaling van aangekochte textielproducten. De bons B zijn ge nummerd van 1 tot 1.000.009 in elke der reeksen R en S.; de bons van 1 tot l.OOO.OOO in elke der reeksen Y en Z. De bons B3, E7 en B8 zonder op druk, hebben alle een waarde van «Ja hoe ken ik hst doen? Maar toen ik het mij afvroeg, was het reeds te Iaat. Toen kon ik haar niet meer tegenhouden. Maar ik zou je over dit alles niet gespreken heb ben zonder ©sn bijzondere aanleiding, Eva. Esn man is in zulke dingen niet mededeelzaam. De geschiedenis heeft nog esn vervolg. Eva boeg zich naar voren. «Een vervolg? Heb je weer van freule von Walclau gekoerd? «Dat zul je dadelijk hooren. Luis ter dus. Je weet dat ik juffrouw Mar- brisch haar cntslag heb gegeven. Eva knikte ongeduldig. «Ja dat weet ik natuurlijk. Maar dwaal nu niet af, wat gaat ons nu juffrouw M&rbrisch aan? Een beetje hoeft se tcch met mijn verhaal te maken, je moet geduld hetoben, Eva. Dors ik gaf juffrouw Marbrisch haar ontslag en moest nu zoo gauw mogelijk een plaatsver vangster voor haar hebben. Daarom verzocht ik directeur von Strehlen dadelijk voor mij een geschikte kracht aan te nemen, die ik graag, indien het mogelijk was, reeds bij mijn te rugkomst uit Berlijn zou vinden. Ik gaf hem volkomen vrijheid in deze zaak, en ik vertrok. Hij nam ook een jonge dame aan voor dein zestienden Augustus. Dat is vandaag, Gerhard, zei Eva. Hij knikte. «Juist, Eva. Vandaag kwam direc teur von Strehlen, en zei mij dat de nieuwe secretaresse was gekomen. Dat 100 frank. De bons B6, B7 en B8 met opdruk E-S of (B) of R.T.T. of A-A, hebben een waarde hetzij van 100 frank, hetzij van 75 frank, hetzij van 50 frank. Alle bons F4, met of zonder opdruk, hebben een waarde van 100 frank. Om geldig te zijn, moeten de bons B5, B7, B8 en P4, zonder opdruk of met den opdruk E-S of (B) of R.T.T., vóór afgifte aan de handelaars voor zien zijn van dan diaturnstemp :1 der pesterij. Te dien einde, zullen de be gunstigden hun bladen bons B en P samen met hun identiteitskaart voor. leggen aan een der loketten van het postbureel van hun gebied. De bons moeten aan dien vsr- diceler voorgelegd worden samen met den bijtoohcorendsh eigen- domrtitel, dien hst blad B bevat. Zij mogen enkel van de respectieve lijke bladen losgemaakt worden door de zorgen van den verdeeler en op het oogenblik dat de koop wordt ge sloten. Terzelfdertijd zal de begun stigde van den eigendomstitël zijn handteekening aanbrengen op de keerzijde, en de verdeeler zal er het nummer van de identiteitskaart van dezen begunstigde en den naam van het gemeentebestuur dat deze heeft afgeleverd, evenals het nummer van den eigendomstitël op vermelden. De zegels, losgemaakt van de aan koopbons B6, B7, B8 en P4, zonder opdruk of met een der opdrukken E-S, (B), R.T.T., cf A-A, uitgegeven door het Nationaal Hulpfonds voor de Huishoudelijke Heruitrusting van de werknemers en die bestemd zijn tot den aankoop van textielgoederen, dienen door de handelaars, ten zelf den titel aanvaard te worden als de van de kleederkaarten losgemaakte punten. VERGOEDING VAN INVALIDE POLITIEKE GEVANGENEN Een maandelijksche vergoeding van hoogstens 2. 500 fr. vermeerderd met gebeurlijke familiale vergoedingen, wordt aan de politieke gevangenen toegekend, die zich, ten gevolge van invaliditeit of ziekten voortspruitend uit de gevangenschap, in de onmoge lijkheid bevinden in hun onderhoud te voorzien. zij_ heel mooi cn een voorname ver schijning was. Hij noemde mij haar naam nog niet, zei alleen dat ze van adel was. Ik maakte nog esn grapje en aside hem, dat ik na zijn inlei ding op het ergste was voorbereid. Maar toen het jonge meisje binnen kwam was ik buiten mijzelf want hat was Freda von "Waldau. Eva sloeg de handen, in elkaar. «Zijzelf? Hoe buitengewoon! Hoe kwam dat zoo? Hij vertelde liaa.r alles col: Fre da's sohxil: en wensch dat hij haar dadelijk weer zou ontslaan. «En jij? Wat heb jij gedaan, Ger hard? Je liet haar tcch cm 's he melswil niet gaan? Hij haalde beklemd adem. Neen ik hield haar aan ons con tract, Eva. Ik l:on haar niet laten gaan; begrijp je c'at, Eva? Ze heeft toch door den dood van gravin Dor- laga geen tehuis. Kon ik weten, waar het lot haar zou heendrijven, als ik haar liet gaan? Ik zou geen rustig oogsniblik meer gehad hebben. En bovendien ik wil haar niet laten gaan, wil haar nader leeren kennen, wil haar voor alles gelegenheid ge ven mij te leeren kehnen. Ik hield haar aan haar contract, dat zij slechts na den wetteüjbecri termijn mag ver breken. Langer tijd he'b ik niet noodig om met haar in het reine te komen. «Nu, Goddank dat je haar niet weer liet ontsnappen, Gerhard! Je wilt haar immers tot je vrouw ma ken? «Ja, Eva, indien zij mij liefheeft^ 11 i i i - CisiLijJc! 3, isdcr weck tais ontvangen? DIT GAAT OP 3 MANIEREN: 1. - Vraag aan onzen Verkooper dat hij U wekelijks HET WEKE- LIJKSCH NIEUWS thuis bestelle. Hij zal dit stipt doen aan den prijs van 2 frank per nummer. 2. - Geef uw adres op aan de Bode wanneer hij bij U aan huis komt en vraag hem een abonnement op het WEKELIJKSCH NIEUWS 3. - Vul onderstaand inschrijvingsbulletijn in (knip het uit) en steek het in een OPEN omslag met zegel van 10 centiem. Stuur uw omslag dan af aan «HET WEKELIJKSCH NIEUWS», Gasthuisstraat 19, Poperinge. INSCHRIJVINGSBULLETIJN NAAM ADRES GEMEENTE (STAD) (Handteeken) (1) Ik stort 24 frank oip pooteheefcre kenlng 47.63.60 van Sansen Gebroeders, Poperinge. (1) Gelief met de post te laten ontvangen. (1) Schrappen wat niet verlangd wordt. Wie ons per brief inlichtingen vraagt, gelieve 2 fr. in postzegels bij te steken voor kosten van antwoord. A.T.D. is Adres Ten Bureele. Gclicvt U dus te uienaen iot ons Redactie uur cel. TE KOOP Oaardvuur (feu continu) Nestor Martin», gr. formaat, lm. hoogte, tfivms ©en Kolomstoof ook van groot formaat, aïe twee zoo good ais n.-euw. Door uitscheiding van bedrijf. Bij G. Silvert, Au CaamoGioote Markt, Popsringie. (867) Camion «Ford», met kipbak ein Trac- tor mot oplegger. AJ;.D. (848) Maaimachien, in goeiüen staat, dien stig voor kleermaker, Maur. De- wulfstraialt 6, Poperinge. (849) fioede driehoekige Jaclitstoof, in goe- ciin staat, met toalenbak. Te be zichtigen, ieder en dag bij Elie Ver bek©, Cassclsteaat 19, Br abant, West- outer. (C.186) ïachtstoof, zoo goed ais nieuw, bij Martxl Artois-V ancicnbroeie, El- vsndiinigiestw. 6, Woesten, (850) Uier duizend nieuwe roode bespuite Pannen; 5.099 geie eerste keus Fa- ?ade-Brieken. A.t.D. (C.193) ïachtstoof, in goeden staat. Zeer voardselige prijs. A.t.D. (C.192) pietskar, op wielen 700 C. Tr., op res sorts, alsmede koppeling voor vclo. In nieuwen staat. Bij St. Vandamme, smid, Staitiertr. 234, Pceikapshe. (793) gtoven met oven of zooier ovens, Fuitstoven en Kclomstoven, Bed mist veerbak, Kapstok, Stoelen, Régu lateur. Poitestr. Ill, Pop. (C.175) [Zindercharrette. Casselstraat 8, Po psringie. (C.176) Vijf schocne Fopulicrenboomen. Bij Leon Moeoeclaey, Houtem-Veurre, hofstede 't Lange VeustAanbie dingen bij Bd. Van Loocke-Moene- claey, Joe Eoglischstr. 23, Christus- Koning, Brugge. (797) Poede Moto «Gillet» 175, in goeden staat, bij B:un Ger., Watcu. (743) Poede Beestenwagen, onlangs nieuw. Lamgemarkstw. 41, Bikschcte. (747) JJÏesel-Motor, merk Moëssemi- dirsel met gloeikop, geschat op 13-14 PK. Te bezichtigen ter druk kerij, Gasthuisstr. 19, Pop. (528) Twee duizend vijf honderd nieuwe Kasseisteenen. - Suffys, Veurre- straat 51, Poperinge. (755) fJerberggerief: toog met nikkelen prespomp, buffet met spiegels, gla zen, tafels, stoelen, stoof, banken, plongeurs, regulateur. Bij Wed. Cas- teleyn, Veurnastr. 64, Popsringie. (813) TE KOOP GEVRAAGD JAeftige Meid, bij heer alleen. Goed? loon. Te Vlamertrrngs. - Adres tew drukkerij. (858)) JAeftige Meid, in burgershuls, bij dri* groote personen. Te Izsgem. Adrej ter drukkerij. (865)! Poede katholieke Meid. Geen wa.sebj in huis, enkel keuken. Hoog loonJ Extra kost. Bij Marcsl Duguesnèl Verlatetraat 17, Antwerprn. (C.183)J Poed Meisje. Bij Octave BakroetJ Cassslstr. 70, Poperinge. (799y Poede en bekwame PaardenknechlL met kost en inwoon. Niet aanbied den zoo niet ernstig. Te Loo. - Ad~e« t:r drukkerij. (800)1 Dekwame Technieker, spociaal aamc gelegd voor e'ectriciteit, cm leli ding te nemen tn groots zaak omJ streken leper. Schrijven ter drukkerij onder letters. A. C. (801)j T eerjongen, bij bakker. Zich wenderij bij Decrroote Albert, Re-lies ;r 20,! Westnieuwkerke. (8"5)% r"oede en deftige meid, in hen-de's- huis, voor binnenwerk. Klein ge zin. Goed loon en toost. Schrijven® G. W., Rue de Lesslnss 25, F'.obeoq,) Hainaut. (806), foede en deftige Meid, te leper. - Adres ter drukten). (807)' Twee bekwame Schrijnwerkers, een© kunnende mrebienwerk verrich ten. Bij L. Snrict-Derco, Biksch~t°- stsenweg IA, Langemark. (751) DRINGEND GEVRAAGD Volle cn halve Gasten, lood. en zinkbewerkers voor 't I'pee scha en de Kuststreek. Zich cao- melden bij: Lesage, Gel tem. 41, De Panne, cf te leper, Meenen- steenweg 77. (683) Oude Nummers van L'ILLUSTRATION Aanbieden: A. MARECAU (C.171) Casselstr. 194, Poperinge. GEVRAAGD Deiziger, voer gekende en gevraagde artiitoeten. Te Poperinge. - Adres iter deufclloerij. (868) Poede Meid, voor aBe werk. Geen wasch. Goodie kodt en inwoon; 20 40 jaar. «Hotel du Louvre Place Rouippe 5, Brussel. (851) Poede Meid. In de Vier Seizoenen Cassctefcr. 25, Poperinge. (C.190) Heftig Dienstmeisje, liefst rond de 20 jaar. Keuken kennend. Te Po peringe. A.t.D. (C.191) Poede Meid, goed loan, In handels- huls te Poperinge. A.t.D. (852) Meisje, om te helpen in 'boerderij. Bij deftige familie te Poperinge. Adres ter drukkerij. (853) Meisjes van 15 A 17 Jaar, voor het handlezen van peulvruchten. Wet telijk loan-. Bij Omer Igiodt-Meule- miseoter, Riefchiafstr. 21, Pop. (854) Dekwame Smid-Zinkwerkers. - Bij Maurice Becrocfk-Dedrie, Renln- gcKriteemweg, Poperinge. (855) Poede Katholieke Meid, bij Dokter te B-russd. Klein giezin. - Adres ter drukkerij. (856) Poede Meid, van den buiten, voor alle wart:. Onmoedig Franisch te kennen. Hoog loon. Bij Dokter Fer- na.nd Faigmiart, 34 Bue Chlsaire, Moras. (857) Poede Meid, voior café. Goed locm. Te Poperinge. A.t.D. (C.185) asDuasssaiazHaiisaaaaiiaaasaa zooals ik haar liefheb, dan wordt zij mijn vrouw. En dat alles heb ik je slechts toevertrouwd, opdat Je mij zult helpen. «Wat moet ik daarbij doen?» Dat zal ik je nu zeggen. Je moet mij helpen, dat zij hier, natuurlijk zond-ex dat zij er iets van merkt, een andere positie krijgt dan juffrouw Marbrisch. Want zij is, zooals ik Je reeds zeide zeer fier en zeer licht ge- kwest in haar trots. Indien ik haar zulk een positie aanbood, zou zij die misschien als een beleedlglng afwij zen. Eva knikte. «Dat begrijp ik.» Hij greep haar hand. Zie je, daarom wend ik mij tot jou, gij vrouwen zijt in zulke gevallen zooveel handiger dan een man. Jij zult dat wel in orde brengen. Wil je het do-en, Eva?» Eva omhelsde -hem. «Natuurlijk heel graag, Gerhard, dat behoef je toch niet te vragen. Zeg mij slechts wat 11: moet doen. Diep ademhalend greep hij haar hamd-ern. E: heb het mij zoo voorgesteld, Eva. Je komt morgen vroeg, als, zij ginds bij mij in mijn werkkamer is, naar mij toe. Ik stel haar don aan je voor, en jij moet dan het een of ander motief vinidea» waardoor zij als gelijke met je verkeeren kan. Ik ver lang dit natuurlijk slechts van je, als zij je, zooals ik -hoop, sympathiek is. Misschien noodig je haar eens een keer alsof het heel vanzelf sprak op Meid, 16-18 jaar, leest cn Inwoon. Maloulaan 32, I:p:r. (712) bekwame Meid wordt gevraagd, lede ren dag van 7.30 u. 's morgens :ot 7 u. 's avonds. Niet inwoner.Zatcr-J dag namiddag en Zon-dag vrij. Hoo® loon, Wervikstr. 62, Meencn (690)1 Meid. Bij Priester, cmstreksn leper. Adres ter drukkerij. <540)1 Sfnecht voor klein te drijf. Kcst en, inwoon. Go:d loon. - Govacrts, steenweg op Kaacht 111, Eiogom CoiJ) Brussel). (C39) VRAAGT PLAATS long Meisje, 17 jsar, bij landt-«ver. Te Poperinge. A.t.D. (C.184)] Juffrouw, als bediende, te Pcp'tirge of omstreken. A.t.D. (C.187) Ooevcknecht, als carton, op boerderij te Papsrinige. - Behaeghel R.cné, Werivteberemistw. 53, Pop. (C.188) yrouw, alleen, als cor.siergs in stad. Onderhoud van huis mits vergoe ding van woonst en licht. - Ad ren ter drukkerij. (C.177) JAokin vraagt werk voor keuken al leen. Geen inwoon. Te Fopernae. Adres ter drukkerij. (809)' TE HUUR GEVRAAGD Qlaapkamer cn Keuken. Vcor vrou' alleen. Betaalt hooge prijs. Te Po. perlnge. - A.t. D. (8 NATIONAAL INSTITUUT VOO» LANDBOUWKREDIET Openb. Instelling (K.B. v. 30-9-'31»^ WARMOESBERG 65 - BRUSSEW Tel. 17.52.48/, VoorAeelige voorwaarden, aangepast aai ieder geval geringe kosten). Bijeen der voorwaarden voor oorlogsgctcistcrdi landbouwers. Rentevoet 2 voor de leeningen 4 - rt gestaan krachtens de Besluitwetten vaag 30-11-44 en 12-6-45. L Aangen. gewestelijke vertegentooordigers( GHESQTJDERE A., 26, Maria van Burt gondlêlaan, Brugge» DEVOOHELAERE M„ 114, Re-eselarestr.| Moeskroenl VANDEN WEGHE A.. 13, Hendrik Con4 sclencestraat, Roeselara» SINNAEVE M., 2, Gas' .ulsstraat, Dtksf (372) muldaij 8< onï rd4 Groote Snoeck Almanak 18 fr. Kleine Snoeek Almanak 3 fr. Te verkrijgen: Boekhandel Sansen-Vanncs*, Poperinge. U!S!SE»33SBaB0E£0!333iH3a2Er3r» en middag uit, een kopje thee bij je te kernen drinken. Opdat mevrouw1 von Roda het niet vreemd vhidtJ moot je haar zeggen dat freule voa Waldau Je zoo goed bevalt, dat graag met haar zoud t ome aan ~*- wat ik Je heb toegestaan. «V Freda had dien nacht niet goed g©4 slapen. Een verwijderd geruisclw waaraan zij niet gewend was, stoorda, haar steeds weer. Dc polsslag van der)) arbeid hield ook des nachts niet ca te kloppen. Maar als zij dan klaar wakker wai dacht zij glimlachend: Je bent op ca, Kronaufatorieke-n, waar Gerhard voil Ruden heer cn moester is en jij bont zijn secretaresse. Morgen zul j4 met hem werken. Zoodra de zon helder haar venste^. binn-ensoheen, hield zij hot niet lanl" ger In bed, uit. Zij stond op en kleedd4j zich. Zij koos een donkerblauwen ro* en daarbij een heel eenvoudige wittel blouso. In dit costuum zag zij er, evenaDH in alias, wat zij droeg elegant en.' voomaam uit. De «gektksbrochefi aan het fijne gouden kettinkje doo4 zij ook heden cm haar hals. Toen zij zich in den spiegel bekeert zei ze tot zichzelf: het kostbare sief- raad ziet er wel wat als een vtag ofl! esn modderschuit uit op de ©envciM digs witte blouse. Maar als het w< r4 toelijk een gieüukrbToche is, dan hfll| ik zo heden mc.r dan ooit noodig. ('t Vervolgt#

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 8