EEN SLECHT TOMATEJAAR! STALIN DE VREDESENGEL... Staatsminister VAN CAUWELAERT DE WEEK IN ONS LAND Uurregeling Naar de Verdwijning van den Middenstand? Wereldgebeurtenissen of"Als de Vos de Passie preekt" KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN O BANK VAN s ROESELARE n« BUITENLAMSCH OVERZICHT Trams Autobussen j aan het woord te leper yv«wvMMAfVWVww«R?vrcvvuvv'wvrj BESTUUR EN REDACTIE: Sansen Gebroeders Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon 9. Tostchcck 47.63.60. ABONNEMENTSPRIJS VOOR: België (tot Nieuwjaar) 22,frank. Belgisch Congo 3,fr. p. week. frankrijk Holland 3»fr. p. week. Andere landen 3,50 fr. p. week. ZATERDAG 12 OKTOBER 1946. PRIJS PER Nr: 2 FRANK 1» JAAR. Nr 19. WEKELIJKSCH Noordstraat 34, Roeselare Agentschappen: IEPER, Diksmuidestraat 22. VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE, Dijver 7. Alle Bank-, Beurs- en Wisscl- 5 verrichtingen. C Voordeelige voorwaarden. (20) 9 fAiwvRvwwvwvvwwwvwvwAA/imd OOSTENRIJK'S OUD-KANSELIER OP RONDREIS IN ONS LAND En uw tomaten, zei Fiel? Lijk de uwe, zei ik; we mogen ze diep onder den grond steken of toekomende jaar zitten we op nieuw met de plaag. Jammer! zei Fiei, 't is zoo 'n goed eten! En zoo een fameus goed alaam voor de... tornatenschool! Wat is dat nu voor nieuws, vroeg Fiel. De schoolstrijd is op komst. De schoolstrijd is begonnen. Op het Congres van de Socia listen werd de oorlog verklaard aan de vrije school. Bracops van Brussel en onze député Missiaen hebben hun plannen voorgedra gen en de volledige goedkeuring van de partijgenooten gekregen. 't Zij zoo! Er worden links en rechts nieu we Middelbare Scholen ingericht. Dat is voor de kinders van de burgers, zegt Huysmans. De So cialisten zijn maar bekommerd in de burgers als het er op aankomt de kinders van de burgerij aan de Colleges te onttrekken. En nu is de burgerij aan de eer, want er was geen kwestie van nieuwe Vakscholen voor de kinders van de werklieden! Er is geen geld voor de oorlogs- geteisteiden, er is geen geld om huizen te bouwen voor ae tien duizenden gezinnen die verplicht zijn meê te wonen; maar men zal... monumenten bouwen voor kinders van menschen die geld genoeg hebben om hun jongens en meisjes te sturen naar de school die ze zelf verkiezen. Nu zal men hun 't gemak verschaf fen aan hun deur scholen te bou wen... er zijn te veel Vrije Scho len! Bovendien alleen de neutrale «chool is de school van. iedereen. Of weet gij dat niet, Fiel? Alle opinies worden geëerbie digd op die school en de kinders worden opgevoed in den eerbied en in 't respect van alle opinies. Dat- wordt gezegd, dat wordt voortdurend herhaald, dat wordt gedrukt, dat wordt in groote plakbrieven op onze muren ge kletst. Ziit gij daar ook niet van over tuigd, Fiel? Kinders worden in dat paradijs opgevoed om echte burgers te worden van hun land, wijs. ver draagzaam, wars van alle klein geestigheid en fanatisme. En dat fanatisme, Fiel. dat is schering en inslag in alle Vrije Scholen, maar nog meest van al bij Zus ters en Broeders, om nog van onze Colleges te zwijgen. Maar die andere scholen, die neutrale scholen, dat zijn... to- mate-scholen. Fiel, nu hebben wij het bewijs. Kijk maar zoo ongeloovig niet, Fiel... wij hebben het bewijs. De historie is oud en ze is nieuw Ge hebt nog wel onthouden dat Hitier nog altijd Hitier absoluut Oostenrijk wilde inlij ven bij het Duitsche Rijk. Kan selier Dollfuss wilde daar niet van hooren. Op zekeren dag werd Dollfuss neergekogeld door nazi honden. Maar Oostenrijk bleef koppig. De vriend en medewerker van Dollfuss volgde hem op. Ge her innert U wel zijn naam: Schuss nigg- Hitier bleef echter ook koppig. Hij ontbood Schussnigg naar zijn roovershol, Berchtesgaden, dreig de en tempeestte, maar 't was verloren moeite... de Kanselier van dat kleine Oostenrijk boog niet voor den meester van de we reld. Ge hebt dat toch onthouden, Fiel? Maar, de Pantzer-divisionen rukten Oostenrijk binnen. 't Was gedaan met Oostenrijk, 't was nu de «Anschluss» en Karl Renner, leider der Socialisten in Oostenrijk, verklaarde verheugd te zijn over dien Anschluss Schussnigg was in de handen van de Gestapo gevallen. De «Gestapo», Fiel! Van 1938 tot in '45 hoorden we niets meer over dien gevangene... niets meer. In '45 lieten de Amerikanen weT ten dat hij leefde. Hij werd gevonden in een con centratiekamp, met andere poli tieke leiders, onder meer met Léon Blum, leider der Fransche Socialisten die onder den oorlog werd aangehouden. Verleden week kwam Schuss nigg naar België eenige voor drachten geven. Hij moet wel iets en anders weten te vertellen over Hitier en zijn regiem. Zoudt ge 't niet denken, Fiel? Maar er werden manifestaties gehouden, niet door V. N. V. of Rex, maar door onze Socialisten! Aan 't hoofd van die geruchte makers: twee députés: Bracops zelf en Marcel Grégoire. Bracops, de groote man van de school waar men leert, ieders opi nie te respecteeren, Fiel. Bracops zelf heeft het daar geleerd... en ging te keer als een vulgair visch- wijf. Grégoire was deftiger. Hij had tomaten gekocht en slingerde zijn projectielen naar Schussnigg. Waar zou hij zijn opvoeding ont vangen hebben? Het vat immers geeft uit wat het in heeft. Hij moet dat geleerd hebben op de... tomateschool! En zoo, Fiel, weten we nu ein delijk, zonder bladen noch affi ches, maar door de feiten, dat de neutrale school de... tomate school is. 't Is een slecht tomatejaar ge weest, Fiel! PÉ VLAEMYNCK. EEN ZONDERLING INTERVIEW Enkele dagen na de beruchte rede van dhr. Wallace, toen nog Minister van Handel der Vcree- I nigde Staten (zie Het Weke- lijksch Nieuivs van 21 Sept. jl.) Mond Maarschalk Stalin een in terview toe aan den Britschen journalist Alexander Werth, die in de Engelsche pers algemeen bekend is om zijn pro-Russische gevoelens. We zouden dit reeds verleden week besproken hebben, maar het vonnis van Neurenberg nam toen de belangstelling van de ge- heele wereld in beslag, zoodat ook wij daaraan ons laatste artikel gewijd hebben. De verklaringen van Stalin zijn echter te belangrijk om ze zoo on besproken te laten voorbijgaan. Laten we dus eerst in 't kort even herinneren in ivelke omstan digheden deze verklaringen wer den afgelegd en ivat de roode dictator hierin gezegd heeft. Ten overstaan van de oorlogs psychose, die in de Vereenigde Staten heerschte, hield dhr. Wal lace zijn beruchte rede, waarin hij de regeering Truman verweet zich te laten op sleeptouw nemen door de Britsche anti-sovjetpoli- tiek en aldus den oorlog met Rusland onvermijdelijk te maken. Kort daarop nam ook dhr. Eden, gewezen minister van Buitenland- sche Zaken van de Churchill- regeering, het woord en sprak de hoop uit dat men met Rusland in vriendschappelijker verhoudingen Dit nummer bevat op de 6C bladzijde, de DER zooals deze sedert Maandag 7 Okt. I. I. in voege zijn. Onder overgroote belangstelling voerde ataa-tiaminister Fr. Van Cau welaert verleden Zondag het woord op een vergadering van de C.V.P. te leper. De zaal was sober versierd; op hft podium prijkte de beeltenis van Koning Leopold, omringd door de Nationale Driekleur en de Leeu wenvlag. Onder de personaliteiten be merkten we volksvertegenwoordigers Ik Deschodt en J. Stobbe, verschil lende provinciale raadsleden en be stuursleden van de C.V.P. Hr VAN CAUWELAERT AAN HET WOORD Na een korte inleiding van lir ad- t oka at, A. De-hem, besteeg staatsmi nister Van Cauwelaert, onder luide toejuichingen het spreekgestoelte. De komende verkiezingen, aldus spreker, zullen een grooten weerslag hebben op den algemeen en toestand. Wij onderschatten >te veel heit belang van de gemeentepolitiek. Op historisch en economisch gebied vervullen de gemeenten een niet te onderschatten rol. De staatsinmenging is hier een middel geworden waarvan onze po litieke tegenstrevers zich bedienen om de C.V.P. te bekampen. De be moeiingen van den Staat met de ge meen,tefinancieS mag geen systeem worden in het voordeel van de Waal- schc roode gemeenten. De gemeentelijke autonomie is een Waarborg voor de eenheid van den Staat en een borstwering tegen de aanslagen op het vrij onderwijs. Ter- zclfvertijd als onze gemeenten moe ten voortbestaan is er ook vernieuwing nocdig; persoonlijke belangen die nen ondergeschikt aan hst algemeen belang. DE REGEERINGSrOLITIEK Na het programma van de C.V.P. te hebben uiteengezet op het gemeen telijk plan, had dlir Van Cauwelaert het over os regen-ingspolitiek. Op financieel gebied is de C.VF. gekant tegen elke munt ontwaarding. Op Monetair gebied is de toestand ongetwijfeld gezond; hetzelfde kan echter niet gezegd worden onder fi nancieel oogpunt. Spijts de meer-in- komsten van 12 milliard is er nog een tekort van 10 milliard. Niettegen staande de voorschotten van buicen- landsche deviezen is de staatskas in bederikelijken toestand; .needs wordt de goudvoorraad aangesproken cm deviezen te bekomen. Op economisch gebied is de toestand hachelijk. De drie slagen welke dhr Van Acker moe ut winnen, zijn veeleer verloren: de kolen-lag is in een wapenstilstand herschapen; de prijs-en loonpolitiek evenals de uitvoerslag voeren ons evenmin naar de zege. DE SCHOOLVREDE WERD VERBROKEN De regeeringepartijen geven ens thans een voorsmaak van het lot dat aan het land zou beschoren worden moesten ze definitief de sleutelposi ties in handen hebben. Op het laatste congres van de B.S.P. werd den sohoolvrede verbroken; het vrij on derwijs wordt miskend door de re geering en de groo.e meerderheid der bevolking, wiens kinderen naar de vrije school gaan, werd diep gegriefd. Wij moeten het verwijt doorstaan dat onze scholen niet nationaal zijn, en dit vanwege een regecring ate eenerzijds communisten bevat welke steeds naar het Oosten staren en an derzijds een Waalsche beweging- steunt, die bij Frankrijk aanleunt. Die regeering zelf is anti-nationaal, daar ze den wettigen Vorst verbant de grondwet ten spijt, Zegrzefcer gaat de C.V.P. de ge- moenteverkiszingen te gemoet: voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. Meermaals werd deze rede, die twee uren in beslag nam, door storm achtige toejuichingen onderbroken. VOLKSVERTEGENWOORDIGER DESCHODT DANKT De vergadering werd be. loten met een dankwoord van volksvertegen woordiger Dcschout. Het nationaal Lied en de Viaamscne Leeuw weroen door aile aanwezigen meegezongen. HEER SCHUSSNIGG iMc na den moord door de Nazis be dreven op de Oostenrijkschen Kanse lier Dollfuss, Oostenrijk nog trachtte t* redden uit de klauwen van Hitier maar hiervoor jarenlang moest boe ten in de Duitsche concentratiekam pen, Hr Schussnigg, na den oorlog bevrijd, heeft thans in enkele onzer steden het woord gevoerd over de toe komst van Europa. Dit bezoek is niet in de gunst gevallen van onze roodjes die er niets beter op gevonden heb ben dan met tomaten te gooien naar den Heer Schunigg. Begrijpe wie kan! Er groeit een, groote onrust in de meest levenskrachtige middens van ons land. Alwie sinds de bevrijding, met nuchteren geest het Belgisch Staatsblad las, zag met ontzetting de steeds groeiende reeks wetten en be sluiten die den middenstand naar de keel grijpen en steeds nauwer om knellen. Nu eens gaat het cm het vaststellen van prijsberekeningen-, dan eens om heft aanstellen van verifica teurs, om het verminderen van winst marges of cm het uitbreiden van de bevoegdheid der controleurs, door drastische strafbepalingen gewaar borgd. Alles schijnt erop aangelegd het den midd-ens:ander moeilijk te maken en hem als zelfstandige ambachts man of n-eringdoaner uit t-e schake len. De Gutt-opera-tie ontnam hem,, niet zijn oorlogswinst, maar het vloeibaar kapitaal dat van de verwezenlijking van zijn vooroorlogsche stocks voort kwam en dat hij, meer dan den arbei der, wiens loon verzekerd is, cm meer dan den groot-nijver aar, wienis geld in aande-sleii zit, nocdig heeft om zich te her-bevoorraden en zijn be drijf voort te zetten. Een steeds in gewikkelder wordende reglemcmtee- ring heeft hem onder formulieren be dolven. De prijzenslag heeft veel mid denstanders op den boord, van den afgrond gebracht daar ze een deel hunner stocks met verlies moesten vexkcopen. Het onhebbelijk optreden van de controleurs, die spijts de grondwettelijke waarborgen heel het huis mogen doorzoeken, en die om een omgevallen prijskaartje of een verge ten. etiketje winkels deden sluiten ear zware boeten deden opleggen, bracht tallooze eerlijke handelaars in hun goed en in hun eer groote schade toe. Reeds heeft het woord n-uttelcoze tusscheapersomsazijn intrede ge daan in het Staatsblad. Morgen wordt dit woord, thans alleen bedoeld voor- wie niet rechtstreeksch met fabrikant of met verbruiker handel drijft, wel licht uitgebreid tot alle kleine nie- ringdoehers, hoewel mc-n zich nooit afvraagt hoeveel staatsbedienden er strikt nocdig zijn. In sommige c-ffi- cieele of politieks middens sleekt men het niet onder storten of banken: de zelfstandigen moeten verdwijnen om te komen tot een Staat waar ieder een staatsbediende is, waar magazij nen en werkhuizen, alles wat voort brengt of verdeelt, één groote machi ne is die werkt voor de Naamlcoze Vennootschap «De Staat». De lokale C.V.P.-leiders verwelkomen den Heer Van Cauwelaert. Van links naar rechts bemerken we; Heer Luciaan Deschodt, Volksvertegen woordiger uit Poperinge; Heer Staatsminister Frans Van Cauwelaert; Heer Deleu, Wervik, Voorzitter der Arrondissementee-le C.V.P.; Heer Ad- vokaat A. Dehem, Voorzitter C.V.P.-afdeeling leper; Heer Jeroom Stnbbe, Volksvertegenwoordiger uit leper, en Heer M. Kerreman, uit Poperinge, Arrondissementeel Sekretaris der C.V.P. WAAROM DE MIDDENSTAND NIET MAG VERDWIJNEN. Hot is niet alleen een kwestie van leven of dood voor de ambachten en neringen. Het verdwijnen van den zelfstandigen middenstand zou voor heel het volk een ramp beteekenen. De gevestigde orde zou ineenstorten en het land zou braak liggen voor een revolutie, wanorde en eccnomi- schen ondergang. Immers, wie in een stad alle huizen gelijk wil, zal daar niet in slagen door aan elk huis wat bij te bouwen tot ze alle even gaooi zijn, maar alleen door heei de stad. gelijk met den grond te maken, Lenine zelf had Spanje uitverko ren ©ai het eerste land te zijn waai de Sovjet-revolutie moest losbranden, omdat Spanje geen middenklasse be zit. D-e middenstand is de ruggegraat der samenleving. Hij legt de brug lussche.i arbeid en kapitaal. Zijn groote rol en zending is: «dienen». Niet alleen brengt hij de goederen in het dichtbij© toereik van teder klant maar, wat meer is, hij levert ze niet lijk een machine, lijk een automaat. De huismoeder die uit winkelen gaat krijgt niet alleen- de waren die zij bestelt, maar ook een gemoedelijk woordje, een blijk van belangstelling in haar vreugden en miseries, ccn kleine raadgeving en eten gezellig praatje. Het zijn menschen die mekaar kennen en die ais vrien den omgaan met mekaar. De midden stander zorgt niet alleen voor de eco nomische verdee-ling der goederen, maar hij dient de wereldvrede omdat hij de menschen nader tot mekaar brengt. Bij den haarkapper leert de ban kier den kaartjesknipper kennen. In de herberg, tusschen pot en pint, worden veel stands- en meoningsver- schillen vergeten, en de bakker levert het broed met dezelfde vriendelijk heid en achting aan armen en rijken. Dagelijks brengt de melkhandel aar aan elk huis een eerste morgengroet, en zoowel het sukkelachtig oudje ais de notens vrouw in haar peignoir stappen goedganumeurd. de nieuwe dag in, omdat de melkvent schoon weer beloofd heeft. Zelfs de voerman is een vertrouwde vriend die men al eens met een boodschap mag ge lasten waarvoor men bij den station chef aan het verkeerde adres zou zijn. De middenstand vervult een onver vangbare rol, en zelfs al hebben rom- migen nis; altijd zonder fouten hun rol vervuld, de meerderheid, bleef zich bewust van haar dienende taak en verdient daarom de achting en de erkentelijkheid van allen. DE MIDDENSTAND IS EEN MACHT Het ge-tal midder?tanders is gr-vrter dan men wel eens denkt. Niet alleen zijn er 700.000 zelfstandige ambactots- en neringdceners, maar wanneer we er de 400.000 renteniers en eigenaars bijtellen, de -helpers, de vrije beroe pen en de Ibceren, die ten slotte toch ook middenstanders zijn, komen we in ons land tot tot de machtige som van bijna 2 >6 miljoen midden-xan- ders. Hce komt het dan dat men erin. slaagt deze machtige volksgroep on der de knie te houden en met aller lei tergende wetten te belasten? Het antwoord ligt voor de hand. Omdat de middenstanders niet zcoals de werklieden vereenigd zijn in, sterke organisaties die hun belangen verde digen. De gewone arbeider, die 1 fr. per dag voor zijn syndicaat stort, weet wat hij eraan te danken heeft, en welke vooruitgang zijn stand ge maakt heeft in den tijd van twee generaties. Maar totnogtoe konden vele middenstanders ex ni<rt toe ko men verder te kijken dan hun eigen klein bedrijfen vonden ze het nut teloos elk jaar een rood briefje te be'Leden aan de verdediging van hun standsbei angen MIDDENSTANDERS REDT UZELF Het gewest Roeselare telt 2.500 ge organiseerde midöenstenders, in tal van bloeiende toeroep .-.penden. Doch totnogtoe was de reden van hun aan sluiting bij de beroepsorganisatie veel al slecnts de verwachting van fce- rcepsvoardeeiem en inlichtingen. Doch dat anag niet ineer volstaan. HfcC komt er thans op aan dat alle mid- denstandsbsreepen hun krachten zou den samensnoeren niet alleen in een plaatselijk verbond, maar in een -pro vinciaal gecentraliseerde en rotio- ïiaal-gefeiderc-srde machtsorganisatie die de dringende taak heeft de mid denklasse in de eerstvolgende jaren van den ondergang te redden. De middenstand voelt dat het mes op de krol staat, en het is aHef hij uit et.i diepe slaap ontwaakt. Hij beeft bc.gii,~n dat hij zichzelf moet red den, en dat het hoog tijd is. Wij hebben voor een paar weken in de bladen gelezen, dat te Leuven een midd-smstandscomgres werd gehou den, waar het vraagstuk grenmg be studeerd werd, en dat te Brussel 8.030 middenctand-ers betoogd hebben voor vrijhandel en goedkoop leven, tegen staa-tsdictatuur en fiscale tolcwisitie. Dezen koer blijft het niet bij een congres. Overal in het land zet de middenstand zich in beweging en bundelt hij zijn -krachten samen. De pers en de vertegenwoordigers der openbare opinie schijnen eindelijk hot belang van het middenstands- vraagstuk in te zien. In West-Vlaan deren worden alom massa «avonden gehouden die den middenstand in beroering brengen en het veld open leggen voor een le-vende en sterke be roeps-cn stand-organisatie. Na Brug ge, I/.egem en Kortrijlk komt oo-k Roeselare aan de beurt. Op 15 Okto ber te 18 uur: zal het Citrceinstraatje het volk niet kunnen slikken dat in den Schouwburg Patria k<*m„ luis teren n-aax heit woord van dhr. Hcu- ben, Algemeen Sekretaris der Fede ratie van den Belgischen Midden stand, esx van dhr P. Eeckman, Pro vinciaal Sekretaris van het Midden- standsverbond Oost-Vlaanderen, die zullen handel-en over de gevaren die den middenstand bedreigen en over de mogelijkheden en de noodzakelijk heid van zelfverweer en redding. Wie den nood -begrijpt en aan den lijve voelt zal alles in den brand la ten om daar te zijn en mee te wer ken aan het 'bouwen van een onbreek bare verdediginsmachine die den middenstand, en ineiteccn de toekomst van heel het Volk, zal redden. A. M. zou kunnen leven. Terwijl de wereldpers zich nu hiermee bezighield en iedereen zich afvroeg hoe Rusland hier zou op reageeren, antwoordde Stalin op enkele vragen van den Britschen journalist A. Werth. In den grond komen die ver klaringen hoofdzakelijk neer op de volgende punten: 1) er bestaat geen werkelijk oorlogsgevaar; 2) zelfs indien het Westersch kapi talisme het moest willen, dan nog zouden zij de Sovjet-Unie niet kunnen insluiten; 3) Ruslajid en het Westen kunnen vreedzaam samenwerken, met dien verstande dat het communisme alleen in Rusland zou bestaan. Deze verklaringen hebben de groote massa een zucht van ver lichting doen slaken, ivaaruit on middellijk en vatbaar bleek hoe zeer het door iedereen jvordt aan gevoeld dat de oorlagsbedreiging werkelijk van Sovjet-Rusland uit ging. Diegenen echter die meer ver trouwd zijn met de internationale politiek, gingen zich afvragen welke waarde er juist moest ge hecht worden aan de verklarin gen van Stalin en wat er achter stak. DRIE VERONDERSTELLINGEN Over 't algemeen worden er drie veronderstellingen dienaangaan de gemaakt. De eenen zijn van oordeel dat die verklaringen een manoeuvre zijn van Stalin cm de Amerikaan- sche politiek dieper te verdeelen en de republikeinen bij de vol gende presidentieele verkiezin gen het onderspit te doen delven. De sterkste tegenstander van het Russisch imperialisme, sedert het einde van den oorlog, is in derdaad dhr. Byrnes geweest. Toen Tito wat al te driest werd, kreeg hij van de Amerikanen een ultimatum en toen de Russen lee- lijke taal spraken tegen de Tur ken, kwam een Amerikaansche vloot in de Middellandsche Zee manoeuvreeren. Het is vanzelfsprekend dat Sta lin graag Wallace in de plaats van Byrnes of Truman zou zien, en om de Amerikaansche verkie zingen in dien zin te beïnvloeden, zou hij zijn vredelievende ver klaringen hebben afgelegd. Dat is één vero7iderstelling. Anderen meenen echter dat het er Stalin vooral om te doen was de Russen zelf gerust te stellen en den binnenlandschen toestand te stabïliseeren. We mogen inderdaad aanne men dat de Roode dictators voor 't oogenblik met zware binnen- landsche moeilijkheden te kam pen hebben. Alhoewel er niet zeer veel doordringt van wat er ach ter het ijzeren gordijn gebeurt, toch zijn sommige uitlatingen van Isvestia en de Prawda rijk aan onuitgesproken feiten. Wanneer die bladen inderdaad de eene epuratie op de andere eischen, dan mogen we aannemen dat het in veel domeinen van den Sovjet staat niet meer op wieltjes loopt. Anderzijds schijnt het dat de Russische bevolking, vooral door de schuld van hun eigen leiders, zoodanig overtuigd waren van een volgenden en kortbijen oorlog dat een zeer hooggeplaatste persoon absoluut geruststellende verkla ringen moest afleggen. De Rus sische soldaten hebben inderdaad zware jaren achter den rug en hebbeji weinig lust om zoo maar direct te herbeginnen, vooral wan neer het zou gaan tegen de An- gel-Salcsers wiens materieele su perioriteit zij hebben leeren ken nen. Wanneer tenslotte Kalinin, ge wezen voorzitter van den opper sten Sovjet, nog korts voor zijn dood meende te moeten wijsma ken aan de soldaten die nu per soonlijk in contact waren geioeest met de Westersche beschaving, dat het in Rusland, after all, toch nog het best was, dan kan men zich voorstellen hoeveel moeite de Sovjetleiders moeien hebben om die menschen die onze be schaving hebben leeren kennen, nog verder als slaven voort te drijven. Ook die uitleg is zeer aanvaard baar. Maar er zijn tenslotte nog groo- ter optimisten die in de verkla ringen van Stalin het begin zien van een nieuwe politiek die door Rusland van nu voortaan zou ge volgd worden. Ziende dat de Angel-Saksers eindelijk hun tanden begonnen te toonen en niet verder tot toege vingen bereid waren, zouden de Russische leiders er toe besloten hebben hun brutaal imperialisme stop te zetten en nu het lamme tje uit te hangen. Op die manier zouden zij er in slagen de ver overingen die ze tot nu toe ge daan hebben te behouden en zou den zij den tijd hebben om hun eigen puin terug op te botiwen. En ook voor die opvatting is wat te zeggen. Kortom die drie veronderstel lingen kunnen alle drie apart waar zijn en zijn vermoedelijk alle drie samen juist. Naar onze meening echter gaan ze nog niet tot den diepsten grond van de zaak. OOK HITLER WENSCHTE VREDE IVanneer we de verklaringen van Stalin nader onderzoeken dan moeten wij er een eigenaar dig gedacht van krijgen en zeg gen dat ze waarschijnlijk niets anders bedoelen dan zand in de oogen der naïeven te strooien. Inderdaad. Wie kan er geloof hechten aan de bewering dat de communistische partijen niet door Moskou gecontroleerd wor den wanneer we de Lalmands en de Terfves hier aan 't werk zien. Wie kan er gelooven dat het com munisme: tot Rusland kan be perkt blijven wanneer de grond stelling waarop het berust de we reldrevolutie van het proleta riaat is? Zei ook Hitier niet voort durend dat nationaal socialisme geen exportartikel was? En toch heeft hij het willen uitvoeren en opdringen! Hoe zouden we zijn bewering ernstig kunnen opnemen dat dc oorlogsgeruchten alleen verspreid worden door diegenen die de de mobilisatie van de Amerikaan sche strijdkrachten ivillen rem men, wanneer we weten dat Rus land veel trager zijn millioenen- legers naar huis zendt dan de V. S. A.? Welk een ernstig mensch kan geloof hechten aan iemand die zichzelf in één zelfde verklaring tegenspreekt? Of zei Stalin aan dhr Werth niet dat de atoom bom maar een wapen was om zwakke zenuwen vrees aan te jagen terwijl hij twee zinnen verder diezelfde atoombom een bedreiging voor den wereldvrede noemde? En wat kunnen we gelooven van zijn bewering dat Rusland Duitschland niet tegen het Wes ten. wil opstellen wanneer de fei ten dit dag aan dag onweerleg baar beivijzent Hoe kunnen we gelooven dat er r.geen werkelijk oorlogsgevaar be vaar bestaatwanneer Stalin zelf op 9 Februari jl. tijdens de zooge naamde kiescampagne in Sovjet- Rusland verklaarde dat in den huidigen stand van onUvikkeling van het wereldkapitalisme de oor log onvermijdelijk was*, en wan neer hij op 1 Mei nog herhaalde dat de internationale reactie d.fn oorlog voorbereidde? Houdt hij ons dan werkelijk voor bunselkinderen en denkt hij dat ive vergeten zijn dat de pro paganda voor het nieuw vijfja renplan 40-46 gevoerd werd on der het motto dat de Westelijke mogendheden Rusland opnieuw wilden insluiten? Neen, we kunnen geen vertrou wen hebben in de jongste verkla ringen van Maarschalk Stalin én omdat ze in tegenspraak zijn met veel andere verklaringen én om dat de feiten van eiken dag er tegen getuigen. We zouden hem graag gelooven, maar we hebben in de laatste tien jaar eenige ondervinding met dictators opgedaan. Ook Hitier beweerde voortdu rend dat hij den vrede en niets dan den vrede wilde. Maar intus- schen smeedde hij niets dan aan valswapens, en op den dag dat hij zich sterk genoeg waande, kivam hij uit zijn kot. Dat Stalifi' voor 't oogenblik geen oorlog wenscht is best te gelooven: de helft van zijn land is plat gebrand en verwoest; mil- lioenen Russen verloren het le ven, het leger en de burgers zijn den oorlog moe, de nieuw ver overde gebieden zijn nog te on betrouwbaar om als hinterland te kunnen dienen, enz., enz. De An gel-Saksers zijn daarenboven voor 't oogenblik veel sterker dan hij. Daarom moet hij tijd winnen om wapens te smeden (geheel het nieuw vijfjaren plan is gericht op de oorlogsindustrie)om zijn men schen op, een nieuwen oorlog voor te bereiden, om het atoombom- recept te vinden, enz... En intus- schen terwijl zijn macht steeds zal toenemen rekent hij er op dat die der democratieën weer zal teniet gaan zooals dit tusschen 1919 en 1939 het geval is geweest. Intusschen wroet het commu nisme in alle landen voort zooals het nazisme sedert 1933 en indien Stalin ooit denkt dat zijn macht voldoende grooter geworden is dan die van de Angel-Saksers, dan zal een nieuw Dantzig vlug gevonden zijn. Dit is natuurlijk ook een ver onderstelling, xoant het is geen enkelen sterveling gegeven het hart en de nieren te doorgron den Die veronderstelling lijkt ons echter logisch, want als de Sovjets werkelijk den vrede wil len niet alleen vandaag maar ook morgen, dan zullen zij zich niet verder opsluiten achter een on- doordringbaren muur, dan zullen zij hun volk geen honger laten lijden om tanks en V-ééns te pro- duceeren (liever kanonnen dan boter, zei Hitier), dan zullen zij zich niet verzetten tegen een in ternationale controle op atoom bomproductie en een wereldregee- ring, dan zullen zij niet in elk land ter wereld een vijfde colon ne organiseer en... In de politiek komt het niet op woorden maar op daden aan en zoolang de daden niet met de woorden overeenstemmen kunnen wij aan de woorden geen geloof hechten. Wij, Vlamingen, hebben een nuchter spreekwoord dat bij de verklaringen van Stalin zeer goed te pas komt: als de vos de pas sie preekt, boerken hoedt uw gan zen V. WESTERLINCK. laHHHEBBBBHBKIBKB&aaSSBfSSB» HET VAANDEL DER U.N.O. DE VREDESCONFERENTIE TE PARIJS HEER SPAAK HEKELT DE VIER GROOTEN EN VRAAGT MINDER STRENGE VREDESVERDRAG VOOR ITALIË De Vredesconferentie 'te Parijs ge raakt cp haar einde. In dsn beginne werd geredetwist om alles en niets. Over geen enkel punt geraakte men dan akkoord. Het duurid© te lang. M-sn wilde er dan een eind aan -ma-ken, en thans moet alle-s in vliegende tempo afge handeld... of beter, aangeraakt wor den. Op -hot einde der vorige week ont stond or nog heel wat herrie omtrent de h-eusteibe talingen te toe-talen door Itailië. Ten slotte werd besloten dat Italië 25 milüoen dollar moeit beta len aan Ethiopië, 100 midioen aan Griekenland en 100 millioen aan Youyo-Slavië, maar gee-n enkele der twee laatst© landen gaat ermede ak koord. Bulgarije zal anderzijds 125 millioen dioliar moeten toe-talen aan Griekenland. Einde vorige week is de Hir Molo- tov nog even voor een paar dagen naar Moskou gevlogen. Zondag kwam de Confer-en-tie in pl eno-vergadering bijeen, en aan vaardde de Conferentie te sluiten met 15 Oktober. Er werd verklaard dat dc zittingen 24 uren zouden dm ren en dat ploegweifc hiervoor nood zakelijk sou zijn- In de pleno-vergadering van Zon dag werd het vredesverdrag met I-taMë besprokenDe belangrijkste spreek beurt van die vergadering was deze van Maarschalk Smuts, die een. ver standhouding pleitte '-tusschen Oost en West; de wereld wil vooral veilig heid, verklaarde hij. Maandag werden* de zienswijzen gehoerd van Oekraïne, China en Abaasinië. Dinsdag deze van België, Poten en Griekenland. Ds belangrijk ste rede van d» zitting van Maandag en Dinsdag is zeker deze geweest van den Hk- Spaak, Belgisch Minister van Buateniandische Zaken. Heer Spaak, in zijn rede, hekelde vooreerst ds traagheid der bespre kingen en keurde de procedure af welke door de Conferentie was ge volgd. Hr Spaak betoogde eveneens tegen de werkwijze cm alle ontwerpen aan de Vier Grooten over te laten en dat deze zic-h dan. -heftig verzet ten tegen elke wijziging welke de overige landen er zouden aan willen zien brengen. Dit legt eenvoudig de kteine landen lam; hij hoopt dan ook dat todj de behandeling van het Vre desverdrag met Duitschland een an dere procedure zal worden gevolgd. Hie-t verdrag met Italië vind; Heer Spaak eveneens te streng. Er weid geen rekening genoeg gehouden van de deelname van Italië aan den oor log tegen Duitschland, de laatste maanden van den oorlog. Sipreker wees er ock op dat-meer waardeering had moeiten worden "betoond tegen- over „het heldhaftige Grieken-land. Anderzijds heft de afgevaardigde van Polen een andere klok hooren en eiischte r.cg m:er op voor Ycu-go- Sla-vië. VREDESVERDRAG MET ITALIË GOEDGEKEURD Op de plenovergadering van Woens dag werd h©t ontwerp van vredes verdrag met Italië groote-nd-eels goed gekeurd. Bij de besprekingen welke de-ze goedkeuring voorafgingen kwam de tegenstelling tusschen Oost en West andermaal tot uiting. Triest zal voor taan dus zelfstandig gebied worden, onder toe-zicht van den Veiligheids raad. Hir Molotov maakte nog bezwaren tegen de oplossing bepaald voor Triest en zegde dat dit een nieuw Dantzig wordt. Woensdag werd eveneens het ont werp van vredesverdrag met Roeme nië goedgekeurd. YOUGO-SLAVIE BRITSCH VLIEGTUIG TOT LANDEN GEBRACHT Ben Britsch koeriervliegtui-g werd boven Yougo-Slavisch grondgebied verplicht te landen. Bemanning en passagiers zouden geïnterneerd, rijn. DE VERVOLGING VAN DE KERKELIJKE OVERHEDEN Nog een Prelaat aangehouden. Het geding ingespannen tegen Mgr Stepin-ac is reeds begonnen. De open bare aanklager heeft talrijke ge-tui gen ten kaste opgeroepen, maar eiisch- te dat geen getuigen ten ontlaste zou den mogen komien getuigen. Door de Kerkelijke Overheden wordt voorzien daft de doodstraf zal worden uitgesproken tegen Mgr Stepdmac, dit Ln het raam van de kerkvervolging doei* T-ito iageaet. Uit Vatikaansohe bron wondt an- d-enrij-dQ vernomen dat Tito, door Mgr Stepinac voor het gerecht te dagen, de excommunicatie op den hals heeft gehaald. Intussc-hen bezoeken duizenden ge- loovigen dagelijks de kerken van Yougo-Slavië om te g-aan bidden voor Mgr Stepinac. Lange rijen boeren maken den -kruisweg. De volikstoelocup voor de kerken was zoo groot dat Ti-t-o het bevel gaf alle groepen van. meer dan drie personen uit elkaar te jagen. Spiekende voor de leden van de Hk-iiiige Roomeohe Ro:a raakte de H. Vader het p-roces ingespannen te gen de Yougio-Slavisobe kerkprela-ten aan en verklaarde dat de beschuldi gingen, als zou Mgr Stepinac ver plichts bekeeringen hebben goedge keurd, vaboh-s aantijgingen ware». Het is een zeer gemeen proces, zegde nog de H. Vader. Mgr Speliman, de aartsbisschop van New-York, behandelde eveneens het proces ingespannen tegen Mgr Ste pinac. Tito werd door Mgr Spe-llman betiteld als een Sovjieft-,pluimstrij ker en hij zegde nog dat de Yougo- Slavische hee-rscher de perfide me. thoden van communistische godde loosheid, barbarisme en knechting volgde». Ten slotte wsze nog gemeld dat de Bisschoppelijke Vicaris van Ljoeblia- na, Mgr Irvati Geritej, eveneens ge arresteerd werd, - «o» V. S. VAN AMERIKA PRESIDENT TRUMAN SPREEKT ZICH UIT VOOR MASSALE JOCND- SCHE LMMIGRAT1E IN PALESTINA Inzake het Joodsohe probleem leg de President Tramam op Vrijdag 4 Oktober jj. een belangrijke verklaring af, waarbij hij een massale Joodeche immigratie in Palestina eischte. Hij betoogde dat daarmede spoedig moest wonden begonnen en dat rijn Regee- rinig deze immigratie ten volle zou steunen. Er zouden onmiddellijk 100 duizend Joden moeten toe-gelaten wor den, zoo besloot hij. Deze tusschemkomst van den Heej Truman, die weliswaar in vele krin gen als een kiesmanoeuvar wordt aan zien, heef; diepe ontevredenheid ver wekt in de Britsche pers. Aldus ver klaart de Daily Maildat zoo Pre sident Truman bereid is twee Ame rikaansche divisies in Palestina te ontschepen, zijn tusschenkomst ge wettigd is, maar dat het anders weer den Britechen soldaat is die tegen de onwettigheid en de onruststokers het zal moeten opnemen. In Arabische -kringen heeft de ver klaring- van Hr Truman hevig pretest dösn oprijzen. Arabische kringen dreigden zelf met een moreelen oor log» teigen de U.S.A., de verbreking van de diplomatiek© betrekkingen en intrekking van alle pctxcieian-con cessies aan de V. S. van Amerika. Gezien wij het h-ier nu hebben over het Joocteahe probleem kunnen wij terloops meiden dot het in Palestina nog tseeds neet pluis zit. Jcdr-n heb ben er een 12.0CO ha. braakiiggiande gronden bezet zender verwittiging. Dit zou nieuwe botsingen met Ara bieren veroorzaakt hebben. Britsche pantserwagens zouden naar deze plaats oprukken c-m ds orde te hand haven. EEN WERELDREIS VAN VLIEGENDE FORTEN? Ds Amerikaansche kgeroverhaden zijn zinnens een wereldreis te d'oen ondernemen aan een groep van 9 tot 24 superforten van het Amerikaan sche leger, d-e eenige toestellen die atoombommen kunnen vervoeren. «0» FRANKRIJK EEN WIJNSCKANDAAL De Fransche Minls:er Farge heeft bekend -gemaakt dat heel waft ge woekerd werd met den Franwehen wijn. Naar rijn verklaringen a&aösa er 8 millioen liters per maand aan het regelmatig verbruik of den. uit voer onttrokken geweest rijn c-,n op die zwarte markt terecht te k-cinen. De Minister be-lccfde een streng onderzoek te doen doorvoer n om trent dit wijnschandaal GENERAAL DE GAULLE VRAAGT AAN DE FRANS CHEN «NEEN» TE STEMMEN Morgen -Zondag word;; dus in Frank rijk het voilksrefcrenidum f h.-uia-en orn-trent hot al of nCe-t goedkeuren van het nieuwe ontwerp vun. Grojnd- wet. In een nieuwe verklaring heeft Ge neraal de Gaulle de Franschcj. ver zocht ne-ente willen stemmr n, daar zegde hij, anarchie en dikta- tuur hst gevolg van de gröndrweft zouden zijn,. Anderzijds hefcbsn alle par;.,.- den strijd om het referendum ingt-zU. De «Union Gaulfiste» verzet ten,, om. -heftig tegen de nieuwe Grondwet. (Zie vervolg 2' blad). Het Engelsëh dagblad de Times publiceert een idee van Boris Ortzy- lasheff betreffende de samenstelling van het vaandel voor de U.N.O Het ontwerp Is een regenboog op ccn wit veld en al de kleuren der landen zijn er vertegenwoordigd. Niet slecht be dacht! NEDERLANDSCHE OFFICIEREN IN DE BELGISCHE ARDENNEN Een groep vaar een 20-tal Ncder- landache oiiicieren, van vexschillsnde wap-ens, zijn zich komen oefen-en in de Belgische Ardennen, namelijk in de streek gelegen tu&schen. Manche en Rochefort. MONSTERTENTOONSTELLINGEN IN DE GROOTE STEDEN De Regeering Huysmans heeft dus besloten in die magazijnen dre het uoen willen, temtooaytehingen te hou den van monsters m« aanduiding van de -prijzen aan dewelke die ten toongestelde produ-kten officieel die nen verkocht. Begrijpelijker wijze werden de eerste dier tentocinotellinig-en gehou den in de groote magazijnen, en in onize groote steden. Maandag jl. be gon officieel een aanvang hiermede. Deze monste-rtentoonstellingen heb ben heel wat nieuwsgierigen aange-lckt. De bevrniifirigen van wie die ten- toonstiaingen zag, was dat het ten toongesteld© zeer aanlokkelijk was, maar dat men, zoo men maar die proaukten in het zelfde magazijn zocht, het mocht nog een zeer groot rijn, die niet kon vinden noch koopen aan den uitgestald-i-n prijs. Aldus merkt o.m. «Het Nieuws van den Dag» op dat hun reporter op een dier tentoonstellingen bij het gleis- werk borden (teilooren) zag staan, van zeer goede kwaliteit, aan 4,50 fr. stuk. Een -buitenkansje dus. Toen de man echter naar* de gewone afdeeltn- gen van het magazijn gtang zoeken na,ar die rr. Mie borden, toon hij er slechte itooo-pen aan 10.50 fx, en dan neg van mindere kwaliteit. Aldus wordt het publiek voor het lapje gehouden. NIEUW HANDELSAKKOORD MET ZWITSERLAND Naar verluidt zal het nieuw han delsakkoord dat met Zwits-erjanrl aal gesloten word-en, andermaal sluiten met een dei'icitier saldo voor Zwit serland.-, saldo, dat zal gecompenseerd warden me-t net instand-hondem van de overeenkomst inzake hc. ioeiiismoe naar Zwitserland. België zal naar Zwitserland uit voeren: Congcloesch hout, koper, ko len, enz. Zwitserland zal ons W-veren: tex-üe-lmiachlnies, gekleurde stoffen, uurwerken, en mogelijk ook koos. OPENING VAN HET VOEDINGSSALON TE BRUSSEL Zaterdag jl. 5 October wcrtl te Brusse-1 het XVII® Salon voor Voe dingsmiddelen en Huishoudelijke ar tikelen geopend, cuor Hr Vao» d® Meule-brouck, Bur gemeester van Brus sel. Het salon wordt gehouden in do Eeuwfeestpaleizen. Naar verluidt is dit salon een Ito» zoek overwaard. HET WERK VAN DEN AKKER 50 JAAR OUD t Het Nationaal Werk van den, Afc* ker, dat op 5 April 1896 gesticht we-r<V 1 reeft Zondag jl. op het GemeemtelTula te Schaarbeek de j u-bel plechtigheden, ingericht bij het 50-jarig benlaan-,' besloten met een nationale zWilJ-iwr. Deze plechtigheid werd bijgewoond door enkele Staatsministers, Minii-;-^ ters en andere vooraanstaande p&reOU nalitoitcm DE PRINS-REGENT NAAR PARIJS Begin dezer week is de Prins-Re gent naar Parijs vertrokken, waai! hij emteto dagen zal vertoeven»

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1