WAT HAALT GIJ UIT algeheele oorlogsschade vergoeding voor iedereen Het einde van een Conferentie De Verkiezingen in Frankrijk Missie=Zondag KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN De Beenhouwers gaan op Maandag 21 Oktober in staking over geheel het land BANK VAN ROESELARE nv STRENGER TOEPASSING DER WET OP HET VERKEER naam Dhr Ronse vraagt De Regeering dreigt de stakende beenhouwerijen op te eischen GESTOORD HUWELIJKSFEEST TE TORHOUT Tien nazis werden Woensdag morgen opgehangen G0ERING PLEEGDE VOORAF ZELFMOORD Hun lijken verbrand en hun asch in het geheim verspreid Heden Zondag ZATERDAG 19 OKTOBER 1948, PRIJS PER Nr: 2 FRANK 1* JAAR. Nr 20. Noordstraat 34, Roeselar* Agentschappen: IEPER, Diksmuidestraat 21. VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE, Dijver 7. Alle Bank-, Beurs- en Wissel- verrichtingen. Voordcelige voorwaarden. (20) BESTUUR EN REDACTIE: Sansen Gebroeders Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon 9. Postcheck 47.C3.60. ABONNEMENTSPRIJS VOOR: België (tot Nieuwjaar) 20,frank. Belgisch Congo 3.Ir. p. week. Frankrijk Holland 3,fr. p. week. Andere landen 3,50 fr. p. week. mf V" *T"-,fSJiatiMBJrJiwdtWiMsgHiaBtgsdMMIMittBMMiMMHiMWffi 'Willi Hmhwi buitenlandsch overzicht NAAR DE DICTATUUR? Het referendum, dat in zeke ren zin het einde van het voor- ioopige en dus van het wanorde lijke had moeten beteekenen, zal, naar ons oordeel, integen deel het tegenovergestelde uit maken.' De jongste stemming heeft in derdaad uitgewezen dat er in Frankrijk thans twee scherp af gescheiden stellingen en groepen bestaan, die onverzoenlijk zijn. Het eene blok, dat behecrscht wordt door de communisten, spreekt over democratie en mar cheert in feite rechtstreeks naar de dictatuur, zooniet van een persoon, dan toch van één partij, de communistische. Het andere blok, waarboven de figuur van de Gaulle rijst, spreekt over een sterk gezag, maar wil tenslotte een gezonde democratie oprichten., De M.R.P. is tussche?i die twee stoelen willen gaan zitten, en is jammerlijk op den grond terecht gekomen, zoodanig dat bevoegde politieke ivaarnemers in Frank rijk voorzien dat de M.R.P. zich nog alleen kan redden met tot de opinies van de Gaulle over tc gaan. De eerstkomende weken zullen in Frankrijk dan ook zeer kokend zijn. Inderdaad, op 10 November moet het nieuwe parlement ver kozen worden, dat dan, volgens de nieuwe grondwet, 5 jaar zal zetelen. Men vraagt zich nu af, wat de Gaulle zal doen. Algemeen ivordt verwacht dat hem het presidentschap van de republiek zou worden aangeboden, maar aangezien zijn scherpste critiek o.m. hiertegen ging, dat de presi dent geen werkelijke macht be zat, maar de speelbal zou zijn van het parlement, is het weinig waarschijnlijk dat hij dit aanbod zou aanvaarden. Toen de conferentie van Parijs op 24 Juni bij elkaar kwam, wa ren de verwachtingen tamelijk hoog gespannen en was er in elk geval veel belangstelling waar te nemen. Thans, nu ze, na 3 maand, na het kiezen van Miss Vredes conferentie en met een luxueus bal uiteengaat, zijn er maar wei nig menschen meer die er zich aan interesseeren. Men is het im mers gewoon geraakt dat er te Parijs niet ernstig aan den vrede wordt gebouwd, maar dat men alleen een, steekspel bijwoont ta,«- schen het Russisch en het Angel saksisch blok. De vredesconferentie van Parijs zal er aan ook weinig toe bijge dragen hebben om de spanning in de wereld te verminderen. Het is tijdens de maandenlange de batten inderdaad duidelijk ge worden dat de Sovjet-Unie niet in het minst bekommerd is om het opstellen van rechtvaardige vredesverdragen, maar dat zij icitsluitend op zoek is om strate gische veroveringen te doen. De slotrede van dhr Molotov heeft hier nogmaals het bittere bewijs van gegeven, wanneer hij Bul garije, dat toch met Duitschland samengewerkt heeft, de hand bo ven het hoofd hield; terwijl hij Griekenland, dat zoo onder den oorlog geleden heeft, voortdurend aanviel. gen. maar kon hierin ten geenen deele slagen. Tenslotte werd nog een uiteenzet ting gegeven van wat zal gedaan worden voor het toerisme aan de kust voor het volgende seizoen. DE NEDERLANDSCHE MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING TE BRUSSEL Luitenant-Kolonel Fievez, de Ne- derlandsche Minister van Defensie, is op bezoek te Brussel. Naar verluidt zal hij er o.m. besprekingen voeren met onzen Minister van Landsver dediging Luitenant-Kolonel De Frai- teur. Het toeval wil dat beide Ministers zelfden militairen graad voeren. Op gemerkt werd ook dat beiden steeds onveranderlijk op elke plechtigheid in burgerkleedij verschijnen. COMMUNISTISCHE BENOEMINGEN Bij besluit van den Regent, dag- teekenend v-an 10-4-46, werd de op richting bevolen van een Hoogeren Raad voor Volkshuisvesting. Eerst na zes maanden zijn thans in het Staats, blad de benoemingen van de leden van dezen Raad verschenen. Op de 30 leden zijn er 10 Communisten! Heeft Minister Marteaux dan zes maanden moeten zoeken om 10 be voegdheden te Tinden in zijn politieke middens? WEDERUITRUSTINGSBONS VOOR LANDBOUWWERKLIEDEN In Senaatzitting van Woensdag j.l. werd door Minister Lefevre medege deeld dat op 1 Januari 1947 weder - uitrustingsbons zullen worden afge leverd aan de landbouwwerklieden. BRITSCHE PARLEMENTSLEDEN OP BEZOEK TE BRUSSEL Te Evere landden per vliegtuig Woensdag j.l. 10 Britsche parlemen tairen, die een bezoek komen bren gen aan Brussel en aan ons land. Onder hen bevindt zich Oud-Minister Eden. HOE Hr SPAAK ZIJN COM MUNISTISCHE VRIENDEN BE OORDEELT Op een Socialistische meeting sprak Hi- Minister Speak over zjjn com munistische vrienden, waarmede de Socialisten bij alle middelen voort willen regieeren.. Het oordeel van Hr Spaak over on ze Belgische Communisten luidit als volgt: «Mot de communisten leven wij in dubbelzinnigheid. Wij deen alsof wij gelooven dat zij met het word democratie j, hetzelfde be doelen als vrij. Niets is evenwel ge vaarlijker, want er is geen democra tie daar waar er geen persvrijheid is, geen vrijheid van vereeniging, van discussie of van verkiezing Duidelijk, vindt U niet (Zie vervolg 5* blad.) Kr ÏIUYSMANS EEN OVERTUIGD REPUBLIKEIN Onze Eerste-Minlster Huysmans voerde o.m. het woord op een so cialistische meeting te Brussel. In deze rede verklaarde hij o.m. een overtuigd republikein te zijn. DE CHRISTEN MIDDENSTAND TEGEN INDEX-WINKELS In een manifest heeft het Natio naal Christen Middenstandsverbond geprotesteerd tegen de inrichting der index-winkels, waarin dit Ver bond een uiting ziet van de nood lottige politiek door onze Regeering gevoerd ten opzichte van de kleine ondernemingen, waarvan zij de ver dwijning met alle middelen na streeft. Aldus dit manifest. Het Nationaal Verbond der Bel gische Slagers en Vleeschhouwers hield Zondag j.l. te Brussel een al- gemeene vergadering, om de houding der beenhouwers en spekslagers te bepalen inzake de huidige moeilijk heden met de vleeschbevoorrading. Het werd een bewogen debat. Ten slotte w erd besloten dat zoo vóór den 21 Oktober niet ingegaan wordt op him eischen, zij met 21 Oktober over geheel het land in staking zullen gaan. Maandag zullen wij dus zien of de staking zal worden toegepast. Zooals men weet hebben de been houwers geëischt dat de prijzen van het vieesch op ongeveer 70 fr. het kgr. zouden worden vastgesteld, wat de prijzen, tot nu toe meestal toegepast, zou bestendigen. De nieuwe prijzen, uitgevaardigd door de Regeering, stellen dezen prijs vast op 50 fr. het kgr. voor braadvleesch. (Zie onze rubriek: Officieele Berichten en Besluiten Inlusschen werd in den Senaat een scherp protest uitgebracht door de C.V.P., onder meer door Senator So- bry, tegen de willekeurige op- eischingen van vee, zooals die ge beurden. Hr Sobry betoogde dat ver plichting tot leveren aan verlies- prijzen, dwangarbeid beteekent voor onze landbouwers. De Belgische Boerenbond liet ook een scherp protest hooren tegen Ue gebeurde veeopeischingen. Minister Lalmand, van zijn kant, boerde zijnerzijds wat achteruit. Al dus kondigde hij aan, dat de Bur gemeesters voortaan moeten instaan voor de veeleveringen en dat alleen de controlediensten verder zullen tus- schenkomen, zoo de Burgemeesters hiervoor niet zouden Instaan. Met de vleesihleveringen ging het evenwel nogmaals niet te best. Te Florenville brak staking uit op de veemarkt en de landbouwers werden verhinderd hun stuks vee op de markt aan te brengen. Te Andcrlecht was er weinig vee en dit bestond, dan nog voor 9/10 uit ingevoerd vee uit Denemaiken. Anderzijds kwamen in het slacht huis te Mechelen vijf koeien om van den dorst en wegens gebrek aan ver zorging. Dit waren dieren die waren opgeëischt en die men er dan maar heeft laten staan zonder er nog ver der naar om te zien. De Kabinetsraad heeft Donderdag morgen evenems de kwestie der vleeschbevoorrading behandeld. Er werd, naar officieus gemeld werd, door de Regeering besloten maat regelen te treScn om, ten ovc-staan van de dreigende staking der been houwers, de vleeschbevoorrading te verzekeren, namelijk te Brussel en te Charleroi. Deze maatregelen zou den erin bestaan, dat de beenlKiuwers die zouden staken, hun vlee.srhver- gunningen zouden worden afgeucmen ten bate van diegenen die niet sta ken. Gesloten beenhouwerijen zou den zelfs worden opgeëischt en uit gebaat. V- si Jongeling gedood door ontploffende schietbus. Vrijdag dar vorige week, werd te Torhout nog het huwelijksfeest ge vierd van Hr en. Vr. Vladnyxiok-Van belle. Op straat wilden tor dfcx gele genheid enkele jongelieden 's avonds nog enkele salvos afvuren mot sehlet- bussen, enz. B:n der kerels, aekere Firmtn Deloddere, 20 Jaar, had een ijzeren kmnnonetje met poeder ge vuld en wilde hst aansteken met zijn ■brandende clgaret. Het tuig ontplof te evenwel met het gevolg dat da ongelukkige jongeling dia helft van den schedel afgerukt werd en kort na dien overleed. Het is da oudst» zoom van een gezin van negen kimjem*, Woensdag werd te Neurenberg volgend officieel communiqué bekend jemaakt: Dc door de Internationale Militaire Rechtbank van Neuren berg op 1 October 1946 gevelde doodvonnissen zijn heden in onze tegenwoordigheid uitgevoerd: Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Rosenberg, Ernst Kalten-Brunner, Hans Frank, Wil helm Frick, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Arthur Seys-Inquart. Herman Wilhelm Goerin? heeft op 15 October te .22 u. 45 zelfmoord gepleegd. Dr Wilhelm Hoegner, eerste-minister van Beieren, en Dr Friedrieh Lcibner, eerste procureur te Neurenberg, waren aanwezig als olïicieele getuigen voor het Duitsche volk en hebben het lijk van Wilhelm Goering gezien. Geteekend door de vierledige commissie voor de gevangen houding der voornaamste oorlogsmisdadigers. de nogmaals het 'vonnis voor te le zen. Vervolgens werd hen nog een laatste maal opgediend, bestaande uit salade, aardappelen, worst, zwart brood en thee. Toen de bewakers de veroordeelden uit hun cel gingen halen liep Sau ckel koortsachtig rond in zijn cel, Jodl zat op den rand van zijn bed een brief aan het schrijven, Keitel wachtte staande, in zijn grijsgroene uniform en de platte pst in de hand, von Ritfoemtrop zat geteniold te bid den, Rosenberg Dleek het meest ge laten in zijn lot wijl de drie veroor deelden die katholiek waren nog de H. Communie hadden ontvangen. DE TERECHTSTELLINGEN Na Goerirg's zelfmoord was het van Ribbentrop, die hst eerst hst schavot moest beklimmen. De exe- (Zie vervolg 5" blad.) HET VROUWENSTEMRECHT In de verschillende Kamerafdee- lingen werd andermaal de kwestie van het vrouwenstemrecht behan deld. De Socialisten, de mannen van het algemeen stemrecht, ver klaarden zich in beginsel wel ak koord met het gedane voorstel, maar zouden dit stemrecht alleen willen toegekend zien voor einde 1949! BEWOGEN I.KGADE RING OVER OORLOGSSCHADE TE OOSTENDE Op het Stadhuis te Oostende had Maandag j.l. een vergadering plaats in verband met de oorlogsschade aan de kust. Op deze bijeenkomst waren o.m. aanwezig de Burgemeesters der kustgemeenten, afgevaardigden van de bestendige deputatie, oud-minister Van Glabbeke, Volksvertegenwoordi gers Porta en De Kindere, enz. Mi nister Terfve had een afgevaardigde van het Ministerie van Wederop bouw gestuurd. Hr Serruys, Burgemeester van Oostende, behandelde het wetsvoor stel op oorlogsschade door dc Regee ring ingediend, daar dat de kustge meenten in de onmogelijkheid zou stellen tot den wederopbouw over te gaan. Hr Porta kwam ook tusschen ln het debat, om te wijzen op de noodlottige uitwerking welke dit pro ject hebben zou voor de kust. Hr Van Glabbeke verzette zich ook tegen het Regeeringsontwerp dat, naar hij ver klaarde, aan de hotelnijverneid van de kust een slag zou toedienen welke die nooit meer te boven zou kunnen komen. De vertegenwoordiger van Minisier Terfve trachtte nog het ont_ werp van zijn Ministerie te verdedi- Vergeet onze Missionarissen en Missiezusters niet NEURENBERG IN STAAT VAN BELEG Met de terechtstelling der ter dood veroordeelde Nazi-leiders werden fe Neurenberg uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen getroffen. Onze foto hierboven geeft daar een getrouwe weergave van. Versperringen filtree- ren alle verkeer in dc straten, wijl gepantserde auto's voorzien van boord- wapens patrouilleeren en gewapende mannen steeds bereid overal post vatten om bij de minste schermutseling tusschen te komen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1