Uit 'it [t lep HET WEKELIJKSCH NIEUWS pV o L UIT POPERINGE NAAIMACHINES A SNOECK ALMANAKKEN 1947 Zaal «Normandie» - Poperinge, GROOTE PRIJSKAARTING IN HET BIEDEN AANDACHT! AANDACHT! De welgekende CIRKUS TONDEURS SLECHTS voor VIER DAGEN TE POPERINGE op de Groote Markt. KRISTEN VOLKSHUIS S. O. S. VICTRIX NAAISTERS! HET PARADIJS-FRUIT WOESTEN BERICHT WATOU ST-JAN-TER-BIEZEN ELVERDINGE VLAMERTINGE OOSTVLETEREN UIT IEPER DU THEATRE NATIONAL LE BARBIER DE SEVILLE Arronaiasemsnt leper OORLOGSSCHADE SCHOONE CHRYSANTEN BOEZINGE SPEELGOED ARTIKELEN LANGEMARK BIKSCHOTE POELKAPELLE BESELARE NIEUWKERKE WIJTSCHATE PLOEGSTEERT MEESEN 19 Oktol>er 194S. R#ww5M^vy^f'Jvvc^>eiPifv*r^i'Aè: ZONDAGDIEN ST Geneesheer: Dr Dewulf. Apotheker: Hr Kestelijn. Veearts: Dr R. Ostyn. VERKOOP - HERSTEL alle modellen Alles voor alle merken. Heet MAELBRANCKE, Veurneslr. 36, Poperinge. (12) BURGERLIJKE STAND van 10 tot 17 Oktober 1948. Geboorten. Marey Mirande, d.v. Raphael en Benouwt Jeanne. Groote Markt 2. Pattyn Maria-Theresia, ö.v. Achille en Larnou Maria, Krom- Jjekestr. 20. Laleman André, z. v. 'Joseph en Devos Maria, Watoustw. 14. Pagoo Francine, d.v. Gery en De Rycke Martha, Langemark. Van JHerrewegihe Jean-Marie, z. v. Walther én De Brabandere Yvona, Vlamer- tinge. f Overlijden. Coene Helena, 75 j., Óngeh., Gasthuisstraat 57. i Huwelijken.Victoor Hieronymus, .timmerman, v. Moeskroen en Saelen Jeanne, huish., v. Poperinge. Bru- rieel Henri, apotheker, v. Dikrmukfc, tfen Cuvelier Ivonne, z.b., v. Poperinge. U— Deheegher Jerome, handelaar, v. iWatou, en Savoye Marie-Thérèse, fe.b., v. Poperinge. Meersseman 'Gaston, landw., en Billiau Alice, huish., b.v. Poperinge. Vandromme André, smid, v. Reningelst, 'en Pol- ley Maria, z.b., v. Poperinge. »i Huwelijksbeloften. Gruwiev Mau- rice, landb., v. Watou en Delanghe Maria, z.b., v. Poperinge. Orbie André, landw. en Jtnckiere Anna, 'k.ii., b. v. Poperinge. Six André, "femid, v. Steenvoorde, Fr., en Struye 'Gabrielle, z.b., v. Poperinge. Bon- Öuwelle Maurice, bediende, v. Pope- Tinge, en Vandamme Marie-Henriet- fte, bediende; v. Wervik. E.P. CAPPOEN VERTROKKEN NAAR TRANSVAAL WIJZIGINGEN OP HET SPOOR VANAF 21 OKTOBER 1946 Vanaf Maar.dag 21 Oktober wor den volgende nieuwe treinen inge zet of wijzigingen gebracht aan. den reeds verschenen uurtabel der treinen: LIJN 69: IEPER-POPERINGE Nieuwe trein: 's Zaterdags alleen leper V. 11.45 Vlamertir.ge 11.51 Brandhoek 11.56 Poperinge A. 12.01 Poperinge Brandhoek Vlamertinge leper V. 12.04 12.09 12.13 12.18 LIJN 63: IEPER-KORTEMARK-OOSTENDE Nieuwe trein: Niet op Zon- en Fccstd. Oostende (Kaai) V. 5.12 Gistel 5.31 Ichtegem 5.44 Torhout A. 5.55 Torhout V. 6.25 Kortemark A. C.33 Groote Snoeck Almanak 18 fr. Kleine Snoeck Almanak 3 fr. Te verkrijgen: Boekhandel Sansen-Vannest, Poperinge. PRIESTERS VAN DE WEEK iSt-Bertinuskerk: E.H. Veys. tet-Janskerk: E.H. Vandenberghe. ^jb.L.Vrouwkerk: E.H. Vandenberghe. VRIJE BEROEPS SCHOOL Rekhof 3, Poperinge. Bij dezen dankt het Bestuur van parte de talrijke ouders, die hun aankomende zoons hebben gestuurd Snaar de avondleergangen voor tim- foaerliecten,metssms, mekaniekers. - Wan deze ©enige gelegenheid moet jworden gebruik gemaakt!'Onze jon- teens mogen niet gedoemd worden om pen wig ongeschoolden te blijven. 1 Daar er veel plaats te weinig is, eal er binnen enkele dagenoverge- feaan worden tot het inrichten van m nieuwe klas. Daar zullen ook onze jonge schilders opleiding ontvangen. Ouders van jongelingen, die min stens 13 jaar zijn, denkt eraan, dat $>ok voor uw zeon 'n schoone toe komst is weggelegd, als ze 'n vak ■ikennen. Laat zo ook insctarijvsn: bij jHr J. Kaesteker, Rekhof, of bij Heer Jllaus, O. L. Vrourwkruisse, of bij den «stuurder, St-Jansfcxuisse, 5. Onzs stadsgenoot E.P. Adrlaen Cappcen. is Donderdak» jl. vertrekken: vanuit Brussel naar J :ha.nnesburg in Transvaal alover Lcu.des, Lissabon en Belgisch Congo. Zco zijn reis nor maal verloopt dan hoopt hij aldaar, binnen omtrent een maand aan te komen. Wij wenschen hem goede reis en een grooten zielenoogst ginder ver ln Zuid-Afrika. E:P. Cappoen verzoekt ons meteen allen van harte te bedanken voor de gebeden en den steun die «hem ge geven werden voor zijn afreis. MISSIEZONDAG MISSIEFEEST De Foperingieniaxran jrijm jhunhe missionarissen en missiezusters ge negen. Het vlug verkoopen der loten van de tombola is daarvan een spre kend bewijs. Gedurende geheel den Missiezondag (van 8.30 tot 19 u.) grijpt er een Missiefeest plaats in de feestzaal der Zusters Benediktinessen, Boesehepe- straat. Tentoonstelling van documen tatie over de missionarissen der de kenij en van prijzen voor-,da tombola laatste gelegenheid van aankoop van loten vischvangst bazar verbruikza al. Allen 'lkom, smakelijk en5 veel kanis. Trekking der tombola te 18 u. E H. HARTEBOND VAN ST-JANS- 4 PAROCHIE IN FEEST Viering vair rijm 20.jarig bestaan. - Zondag 1.1. was.het feest op St-Jans- JParochie. Sedert veertien dagen was /(het reeds door allerlei affiches en jbmzendkaarten .aangekondigd: de -ÏH. Hartefoond is 20 jaar oud, de oud- 1ste onzer stad 'f! 's Morgens, in de bondsmis, was zoo goed als ieder lid aanwezig; ook ",n het plechtig Lof was er een goede pkomst. De dag werd gesloten met 'de geas-lligen avond in den Katho lieken Kring, waar voor een volle teaal de Eerw. Pater de H. Harte- bonders en vooral de IJveraars, pro ficiat wenschte met hun resultaat. 'Een bijzondere waardeering ging naar iele ij veraars, die onafgebroken sedert *èo jaar hun ronde trouw hebben ge daan. f j Een kleine voorstelling ln één be- "prijf, toonde op aangename wijze het Werk van een IJveraar op zijn ronde. Een film schetste het leven van een tnan, die in zijn streven naar- hoo- feer ideaal en pllchtsbewustzijn ge- jremd werd en,, in een vlaag van zelf opoffering, zijn leven schonk om dit Van een ander te redden. Het feest wérd gesloten met een tombola voor de aanwezige leden. Talrijke mooie prijzen werden ver loot, zoodat iedereen uiterst voldaan óver zijn avond en onder de leuze yan onzen E.H. Proost tot binnen Vijf jaar welgezind naar huls trok. Een die er was. Man tegen man. op Zondag 3 November 1946. Inschr. te 17 uur in de zaal «Nor- maemdie». - Inleg 20 fr. (981) GEKNIPT Door de politie werd Zendag 1.1. proces - verbaal Opgesteld tegen een herbergier die zonder toelating het dansen in zijn lokaal had toegelaten. BOTSING Zaterdag 12 Okt. jl. in de Ieper straat werd een. personenwagen ge voerd door Devos Jacques uit leper, lanigs achter aangereden door den camion van Ledoux Gerard uit Pas- schendale. Alles bepaalde zich tot lichte stoffelijke schade... en wat ver- achtering voor een huwelijksplech tigheid. BOKS Uit wel ingelichte bron hebben wij vernomen dat Robert Vandorpe op nieuw Galloo zou ontmoeten en deze maal te Izegem, op 1 November a.s., en dit in hoofdkamp. Twee beroepskampen en een vijf tal liefhebberskampen zouden dezen kapitalen match omlijsten. Iniden de onderhandelingen tot een goed resultaat zouden leiden, twijfelen wij er niet aan, dat talrijke supporters den lokalen klepper voor dezen zwaren match zullen vergezel len. Ei* zou eveneens een autobus dienst Ingericht worden van uit Den Appelwaar ook kaarten zouden te verkrijgen zijn. Hr STATIEOVERSTE VAN- KEIRSBILCK VERTREKT NAAR OOSTENDE Een paar maanden geleiden werd Hr Vankeirsbitók, staitioooverste al hier, benoemd tot staticnoverste van station der Zeehaven te Oostende. Wegenis bijzondere omstandigheden kon hij totnogtoe dien nieuwen post niet vervoegen. Wij., vernemen echter dat zijn vertrek thans bepaald is voor binnen enkele weken. Hr Vankeirsbilck had -hier in stad veel sympathie verworven en was steeds bereid allen ten dienste te staan. Wij bieden hem dan ook onzen dank voor de hulpvaardigheid die hij ons en onze stadsgsenooten be wezen heeft en betuigen hem onze oprechte gelukwensohen met deze bevorderende benoeming. Als nieuwe stationchef krijgen wij den Heer Deooak, Ibhanis anidsr-ista- tionsoverste te Aalst. Kortemark Torhout Torhout Ichtegem Gistel V. 7.15 A .7.24 V. 7.44 7.54 8.11 Oostende (Kaai)A. 8.29 Onze lozers doen dus best deze wij zigingen eveneens aan te brengen op den uurtabel dien wij vóór 14 dagen drukten. LANDENAARSBOND Werk van den Akker Zondag aanstaande te 3 u 's na middags, algemeen© vergadering voor al de leden van den bond met voor dracht, tombola, betaling lidgeld en allerhande mededeeiingen. Nieuwe leden worden steeds aan vaard. Het Bestuur. VERSLAG DER GEMEENTERAADSZITTING van Maandag 14 Oktober 1946. 1* Punt: Goedkeuring verslag der laatste zitting van 24-9-1946. Goedgekeurd. 2» Punt: Rekening der stad over het dienstjaar 1945. Algemeen aangenomen. 3» Punt: Mededeeiingen: Nopens een aanvraag tot het geven van een feest ten koste der stad en ten voordeele van het Werk der Boerenhulp aan Stadskinderen, werd er besloten dat eenerzij ds de financiën der stad zulks niet toelaten en anderzijds de stad Po peringe reeds meer dan haar deel ge daan heeft in dat werk. Betreffende de medehulp der stad in het organisme voor het bevoordeellgen van het toerisme in onze streek en ge naamd; Vereeniging voor Toerisme: «Ds West-Vlaamsche Bergenwerd er be sloten in de begrooting der stad voor 1947 eene som van 5000 fr. als toelage in te schrijven. Er werd eene aanvraag ingediend om eene rioolpijp te mogen bekomen voor het aflossen der wateren in de Peper straat. De Gemeenteraad beslist dat er zal overgegaan worden tot het opmaken van een bestek betreffende de vermoe delijke kosten welke dit werk voor de stad zou aanbrengen. 4° Punt; he ontslaggeving van een tijdelijke politicagent wordt aangenomen met een praë-advies van 3 maanden. 5° Punt: Ds verlenging der aanstel ling van de vijf tijdelijke politieagenten, Hill. Declerck André, Merlevede Roger, Metsu Maurice, Metsu René en Sanders Albert, wordt aangenomen voor een nieuwe termijn van. drie maanden, ein digende den 31 December 1946. 6* Punt: Het ontslag van den Heer Jules Bourgeois, als onderwijzer onzer Gemeenteschool, wordt aangenomen. Een brief zal door den Gemeenteraad aan den verdienstelijken Heer Bourgeois, die op rust gaat en zijn pensioen zal nemen, toegestuurd worden, om hem te bedan ken voor de diensten welke hij aan onze bevolking en vooral aan de jeugd onzer arbeidersklas bewezen heeft. PUNTEN BIJ HOOGDRINGENDHEID OP HET DAGORDE GEBRACHT: 1) Verkoop door de Kerkfabriek van O-L. Vrouw, aan den Heer Pareyn Man- rice, timmerman ter stede, van een woonhuis en grond achter de Casselstr. Goedgekeurd. 2) Ontwerp van openbare verkooping door de C.O.O. onzer stad, van eenige perceelen bouwgrond aan den Elverdin- ge- en aan den lepersteenweg, gelegen tegen stad. Een voordeelig advies vrordt desaan- gaande gegeven. 3) Electrificatie over gansch het grondgebied Poperinge. Aan het bijvoegsel welke de Gemeen teraad goedkeurde tn zijne zitting van 24 September 1.1.werden door de hoo- gere Overheid eenige wijzigingen aan gebracht, welke in het voordeel der stad zijn en waarvan de voornaamste ver beteringen de volgende zijn: 1. Het wegvallen der studiekosten en wijziging aan de vervoerkosten; 2Het minimum-verbruik gebracht op 200 uren, in plaats van 400, om te 1 genieten van 50 vermindering op het j tarief voor verlichting: 3. Dat de stad haar aandeel heeft voor de overname der materialen na verloop der jaren waarvoor vergunning is toe gestaan Er dient hier opgemerkt dat de voor noemde verbeteringen werden bekomen dank zij de toegevendheid van den Heer Hoofd-Ingenieur der Vergunning houdende maatschappij, de Heer Pycke, en de harde en onverpoosde medewer king van den Arrondlssements-Ingenieur Heer De France en van onzen volksver tegenwoordiger Heer Deschodt Lucien. I OP ZATERDAG 19, ZONDAG 20, MAANDAG 21 en DINSDAG 22 OKTOBER 1946, telkens te 19.30 uur. Zondag 20 Oktober, namiddagvertooning te 15 uur. Ken rijk gevarieerd Programma van 20 ongeziene nummers, j Paarden, Acrobaten, Komieken, Rijwielkunstenaars, Jongleurs, enz. Plaatsbesprekingen aan Wagen Nr 6. (C.203) IIET DAVIDSFONDS AAN DE BEURT Do Werviksche Nachtegaaltjes bezorgden ons een onvergetelijke» avond. Bravo! Nachtegaaltjes, gie verdient waarlijk uw naam. Wat 't bomvolle zaaltje van id<e Katholieke Kring te hooren en te zien kréég was wer kelijk van de bovenste plank, 't Was één gorgelen en jufceton't zaaltje trilde onder de vroolijke tonen van reine kinderstemmetjes. Een volle avond muziek en -zang. Afwisseling van 't stemmige 'tot liét jubelende, van 't devote tot het humoristisch?* alles tot in do puntjes verzorgd, tok de perfectie tïibgavoerël; 45 jonge kna pen die onze leden to bewondering en 'begeestering wisten te brengen door hun stemmig lied, hun vroolijke kwinkslag en hun ongedwongen spejk Deze uitvoering, onder de kundige leiding van Meester Vanlbelle, de stille, eenvoudig© werker, is uitgegroeid tot een ware kunstiprestatle, die onze toe hoorders nog lang to 't geheugen zal blijven. IK BEN GETROUWD Dat Is den ti' tl van het Blijspel dat onder de kundiga leiding van Frans loos zal opgevoerd worden in de Zaal van het Kristen Volkshuls op Woensdag den 6 November 1946, te 7 uur zeer stipt. Prijzen der plaatsen Genummerd: 35 - 30 en 25 Fr. Volksplaatsen (niet genummerd) 20 Fr. Kaartenbespreking. leder voormiddag op het bureel, boven. BUREEL Wij vinden het nogmaals noodig er sterk op aan te dringen bij onze leden dat ze voor iedere verrichting, 't zij van het syndikaat, 't zij van den zic- kenbond, leder maal hun, lidkaart of lldboekje moeten mede brengen, dit om de bedienden toe te laten hun werk stipter en sneller uit te voeren. Op Zondag 20 November 1946 zal het Bureel gesloten zijn vanaf 11 uur, na 11 uur ls het onnoodlg nog te komen daar er ln de bureelzaal een vergade ring plaats heeft. Dus het bureel ls open van 9 tot 11 uur. ZIEKENBÓND Bijna overal werden de bijdrage bons voor den Zlekenbond door den Werk gever reeds aan den werknemer afge geven. Van zoohaast men de bon in zijn bezit heeft ware het best deze op het bureel te komen afgeven. Bij af gifte niet vergeten de lidkaart mede te brengen A.U.B. K. W. B. Binnen kort is er iets voor de K.W.B.- ers waarvan ze de vingers zullen aflek ken. Wie kent nog niet de K.W.B. Wie zou hem willen leeren kennen Wie moet hem kennen Vragen waarop iedereen zou moeten kunnen antwoorden, want wat de K.W.B. is zou iedereen moeten weten omdat het een vereeniging is, die strijdt voor het zedelijk en moreele wel zijn van den arbeider en wie zau dat niet willen zijn. Daarom ieder goed meenende wordt lid van de K.W.B. en dit voor zijn eigen welzijn en dit zij ner familie. Vraag inlichtingen aan de Wijkmees- ters of op het bureel. GEVONDEN EN VERLOREN Gevonden: sacoche met rij wiel toe- toChoarten contactsleutelsleutel layietten handschoen; paar lederen bruine kinderschoenen; gordelriem; kapje; sayetten kinderhandEchoen Verloren: tros sleutels; metzak; hrieventaseh inh. papieren. Inl. ten politiebureel. FILMLEIDING CINE PALACE: Débuts Broad way toet M. Rooney en J. Gar land. Filmleiding niet opgege ven. CIWE ROYAL: A chaque aube je meursi», met J. Gagney en G. Raft. 4— Voor volwassenen met voorbehoud. STADSSCHOUWBURG Cabaret «DE LUSTIGE KEIKOPPEN» Op Zörtdag 20 October, om 6.30 uur 's avonds: Op algemeens aanvraag heroptreden van. het, .Cabaret De Lustige Keikop pen.». 3 uur .schaterlachen. «Voor elck wat wils». Voorbehouden plaatsen: 20 fr. Tweede rang: 15 fr. DUIVENVLUCHTEN Kampioenschap Zuid-Oostrichting Vlucht uit Ronse van 6 Oct. jl. UITSLAG. Deraeve Hector; 2, Blanckaert Arthur; 3. Lequlen Joel; 4. Debuyser Jeroom; 5. Desegher Michel; 6. Benouwdt Antoon; 8. Merlevede Je- remle; 9. Vercruysse Norbert; 10. Ver meulen. Vlucht op Edingen van 13 Oct. LI. UITSLAG: 1. Debyser Marcel; 2. Van- renterghem Marcel; 3. Goudenhooft Emiel; 4. Lequlen Julien; 5. Beddeleem Gerard; 6. Dumelie Hsnri; 7. Böudeweel Kamiel; 8. Blanckaert Arthur; 9. Gou- denhoofdt Susanne; 10. Desegher Mi chel; 11. Beddeleem Gerard; 12. Ostyn Gabrielle; 13. Goudenhoofdt Emiel; 14, Pareyn Albert; 15. Clabau Ines. Een luchtschip stort neer!! IVerwarring - gekwetsten - opstand! .Waanzin en dood! Vertwijfeling! Honger! Schragend Godsbetrouwen! HET GROOTE DRAMA OP HET N OORDPOOLIJ S f opgevoerd door de gekende St-Mar- tinuakring op 20, 22 en 27 Oktober, in dien KATHOLIEKEN KRING, tel kens om 19 uur zeer stipt. Hebt U reeds uw kaarten besteld? Neen?? Haast U diai\ want het is de moedtae waard! EXAMEN 1 Hr Lucien Vertoeke, uit stad, heeft aan de Hogeschool te Gent zijn examen met voldoening afgelegd voor de 2e kandidatuur handelseconomie en wetenschappen. Hr Frans Vandecasteele heeft aan de Hoogeschool te Leuven eveneens •met welslagen zijn examen afgelegd voor apotheker. Aan-beide onze beste gelukwen- sehen. ZEGELS VOOR BIJRANTSOENEN Da werkgevers en de grensarbei ders zullen de zegels voor bij rantsoe nen kunnen bekomen iedere voormid dag gedurende de week van 21 tot - 26 Oktober aanstaande. DE AANSTAANDE GEMEENTE VERKIEZINGEN POLL BIJ DE C.V.P. Er begint roering te komen in ver band met de aanstaande gemeente raadsverkiezingen. Hier en daar hoort men wed eens namen noemen van de kandidaten welke door de verschil lende partijen zuilen worden voorge dragen. Hoeveel lijsten idien kiezer zuilen wenden aangeboden staat nog niet vast. Met 10 November moeten alle lijs ten ingediend worden voor de ver kiezingen te houden op 24 November. Bij de C.VJP. aal poll worden ge houden op Dinsdag 5 November e.k. om de C.V.F.-lijst samen te stellen. C.V.P. ZITDAG Op Vrijdag 25 Oktober 1946 houdt senator D.R. De Man alhier zitdag to hat Christen Volkshuis. ONGELOOVIGEN. Gij meent dat het onmogelijk is te wassohen zon der water, en tezelvertijd te boe nen. Beproeft LAVECIRE voor uw parketten en meubelen. (938) HONDENCLUB «T WESTLAND Africhting v. Waak- en Politiehonden. ALLE ZONDAGEN van 9 tot 12 li. TERREIN VETTE OS Ingang vrij. (948) N. B. Onze stad zal voortaan elec- trisch verlicht zijn, in plaats van met gas. De vergunninghoudende maat schappij is reeds aan de uitvoering der werken begonnen. Deze nieuwe verlich ting zal zich uitbreiden tot ver buiten de stad, zonder nochtans juist te kun nen bepalen tot hoever. Op de groote wegen ln stad zullen axiale lampen aan gebracht zijn boven het midden der baan, met lampen van een gansch nieuw model, die een groote lichtstraal verspreiden en weinig verbruiken. Het schijnt dat onze stad een der beste ver lichtingen krijgen zal van de gansche Provincie. WIJ bedanken den Gemeenteraad en alle medewerkers voor de snelle en gun stige colosslng betreffende dit dringend vraagstuk. De gaslantaarns zullen dus overal ver- dwijnen. WIT-GELE KRUIS Werkjaar 1945-1946 Het laatste werkjaar 1945-1946 was voor heb Wit-Gele Kruis van Pape ring© en jaar van, flinken vooruit gang! Laten we eventjes de taal der cij fers spreken: 1 Sept. 1945: 1 Sept. 1946; 821 gezin. Aantal leden gezin. 875 7198 Verpiegtogm ten 'huize 12159 3512 Kraamverplagingen 521 20 Nachbverpiegtogeti 86 809 Bezoek vóór of na verpleg.) 860 14 Lij&tooi 21 434 Uitgeleend» verpleg.-tostrum. 565 Er werd dots hard werk geleverd, in de laatste twaalf maanden; Be denk daarbij eens wat troost en ver lichting in zooveel huisgezinnen werd gebracht, »n ge zult zeggenHst Wit-Gete Kruis is een dier Schoonste werken die bestaan, en ik blijf tiaar deel van uitmaken, of wordt er iidi van, De jaarüjksche ledenbijdrage zijn voor het gansohe gezin: Gewon» leden: 100 fr, Behoef tig© leden: 50 fr, Stamleden minstens 200 fr. Stichtende leden: minstens 1.000 fr. De jaarlijksch» bijdrage kan ge stort worden op postreksning van het VVib-Ceie Kruis, Poperinge Nr 4237.85. Het Bestuur, Weet U, waar een groote keus is van MODEJOURNALS? In het Huis WINDSOR (792) Tcmpelstraat 3, IEPER. bij MAURICE HAUWEN, Dorp 9, WOESTEN, zijn te verkrijgen alle soorten ZADEN alsook BLOEMBOLLEN. CHRY SANTEN. FRUITBOOMEN to alle vorm. Alle ONTSMETTINGSMID DELEN. Gebruikt BORAX bij uw landbouw, om beter opbrengst te be komen. Vraagt inholittaeen. Trouwe bediening als voorheen. (980) HU Bevoorrading, De ttauis-verzorgde zieken- wier gebrekkigen toestand een verhoogde verwarming vordert, hebben recht op een bijkomende bevoorrading kolen van 50 Kgr. echter op voorlegging van een medisch attest opgemaakt door den behandelen den geneesheer. De ongeneesbare zieken kunnen door het departement ontslagen worden van. het haJfmiaandehj'ksch hernieu wen van het medisch attest. De Zitdag van den Afgevaardig de van den Dienst Landbouwonder zoek en Leveringen zal voortaan iede- ren Woensdagnamiddag plaats heb ben van 2 tot 5 uur. SIDON GRYSPEERDT-AMELOOT, Dorp 70, Woesten, maakt hierbij be kend diat hij van heden af TABAK KERFT voor iedereen. Trouwe toediening, verzorgde afwer king. Ziijn klanten dankt hij meteen om het vertrouwen welke zij in hem zullen stellen. (927) Landbouwnieuws Maandag aanstaands 21 October om 7 uur (off. uur) heropening der land- bouwavondschool ln De Eendracht Groote Markt. Alle landbouwerszonen worden, er van den eersten avond ver wacht. Controleurs In actie. De laatste dagen waren de contro leurs eng bedrijvig en ijverig aan 't opsporen en onderzoetoen bij de land bouwers. De aardappelvelden wenden gemeten om da leveringisphcht vast te stellen en om de juistheid der aan giften te corifcroleCTen. Bij A. sloegen ze 4 koeien en 2 kalveren aan. Zul len de ocrlogamethoden dan nooit een einde nemen? Tooncel. En nu we het over toonecl hebben, reppen we een woordje over ons man- nertoonrei Pekdraad en Milioe-nen voor Zondag 20" en 27'* Oktober.. De Libel van 'l stuk is een scherp kontrast, niet? Juist deze tegenstelling zal u drie volle uren aangenaam vermaken en de zaal in één schaterlach doen uit barsten. Wie houdt van gezonde leute, weze daar op post, om eens tranen te "lachen! Kaarten bij Lucien. Hespeei Nieuwstraat, Watou. Pensioenen. De personen welike in de maand Oktober geboren zijn «foen hunne stortingen in Oktober. De werklieden zorgen ervoor dat hun patroon de kaart bij den afgevaardigde indraagt. Iedere maand komen cr te laat bin nen en zulks bebeekerwl vermindering van het pensioen. Zorg daar eens goed voor en ge zorgt voor uw pro fijt en voor uwen ouden dag. Weet ge...! Dat op Maandag aanstaande 21 Oc tober de landbouwavcndlessen beginnen en dat -alle landbouwerszonen van Sint- Jau-ter-Btezen en omliggende er te 7 u. stipt (officieel uur) in de knechten- school voor den eersten avond verwacht worden., Dat het weekblad Het Wekelljksch Nieuws Iedere week van den Vrijdag avond reeds te bekomen ls bij MillevHle Daniël, herberg «In de Zon». Dat alle afvalproducten, van alle slag en soort, niet dienen om de grach ten te vullen. Dat de menschen van Slnt-Jan-ter- Biezc-n (Dorpsplaaats) ook verlangen dat de afvalproducten worden afgehaald door 'n vullkar, al ware dit maar 1 pf 2 maal per maand, Dat dit Jaar den Biddag valt op Zondag 20 October, zijnde ook Missie zondag. en dat we van dien dag 'n we re Hoogdag moeten maken. Dat op Maandagnamiddag 21 Oc tober in de zaal der Bocrengilde door de schoolkinders ter gelegenheid van E. H. Pastoors naamfeest een kinder feestje aangeboden wordt en dat de parochianen en vooral de cüders vrien delijk verzocht worden dit feestje bij te wonen, Dat de eerste feestvergaderlng van het Davldsfonds te Watou, dit jaar een ware succesvolle vertooning was. Dat alwie nog begeert lid te wor den van het Davidsfonds zich kan la ten inschrijven bij een der bestuursle den, voor Sint-Jan-ter-Biezen, bij Mees ter Omer Dolse. Dat met lid te worden van het Da vldsfonds men geniet van de vele voor- deelen welke aan dit lidmaatschap ver bonden zijn. Burgerstand voor de maand September 1946. Huwelijksbelofte. Termcte Va lerius, landbouwer, Elverdtoge, met Vancaeyzeele Marie-José, z.b., van Watou. Overiijdens. Lowagie Luc, z.v. André en Theeten Anna, 10 maand. Seys Marcel, z.v. Jerome en Van- hèze Elo-die, 19 maamd. Vandevij- ver Julie, w-ed. van Sedieyn Remi, echt. van Debreuck Jérüme, 70 jaar. Bevoorradingsnieuws. Er zullen d-eze weak machtigingen en afgiftetoe wijzen uitgereikt worden aan de 'bakkers en de winkeliers op Maandag- en Donderdagvoormiddag. De Ibijzege-ls zullen Dinsdaigvoor- middag uitgereikt worden aan de warikgastórs. De personen die nagelaten hebben aardsappelkiaarten af te halen worden verzocht d-eze Maandagvoormiddag te «komen halen. _c* Werkongeval. Bij het aanleggen van de electri- sche ieidtog in het in -aanbouw zijn de huis van den Hear Germain olie- vier, is Roelens Jozef, uit Elverdtoige, in dienst van de maatschappij Gaz- eiec uit leper, in den kelder geval len. Door zijn werkmakkers werd hij bewusteloos opgenomen en door de zorgen van Dr. Touquet naar het Hospitaal van leper overgebracht. Er werd een schedelbreuk vastge steld evenals verwondingen aan rechterarm en schouder.. Groote Boerenvergaderlng. Op Zondag 20 Oktober te 2,30 u. zeer stipt wordt in De Smisbij Em. Hahn. een bijzondere vergade ring belegd. Alle Vlamertimgsche landbouwers werden persoonlijk uit- genoodigtl. en worden dan ook ver wacht om te komen luisteren naar den Heer A. Boon inspecteur van den Belgischen Boerenbond die een ze-er interessante spreekbeurt zal vervul len over De Boerenbond en de LandbouwjXïUti-ek der Rege-erirtg Na de vergadering zal overgegaan worden tot de vernieuwing yan het lidmaatschap Gezien de zeer aotu-eele dagorde, rekenan wij stellig op Uw tegenwoor digheid. Feest van den H Harte bond. Daar sommige menschen twijfe len of nteit-ledem ook naar den Bcmds- avond van 20 Oktober mogen komen, herhalen we nogmaals <iait Iedereen, dus ook niet-ledien, zoowel mannen als vrouwen uitgenoodigd en ver wacht worden, Tooneclfeest. Op Zondag 20 Oktober worden er kaarten verkocht ln de H. Familie kapel van 10 tot 12 uur voormiddag. Het spel belooft prachtig te zijn. Burgerstand. Huwelijksbelofte. Desseto Omer, landbouwer van Merkem met De- puydt Marie-José, landbouwster van Oostvleteren. Davidsfonds. De afdiseltog Oost- Weebvïetoren en Raninge zet haar wtoberwerktog ln op Dinsdag 22 Oktober met een ontspanningsavond. De Westvlaam- scbe Dienst voor Smalfilm komt ons vergasten met L'Appel du Silence»; een prachtfilm, die d-e moeilijksten zal bevredigen. Na -het ernstig deel zuilen de lachspieren op proef ge steld: worden bij de vertoontog van een kluchtfilm. De vertooning wordt gegeven in de school bij de keric te 6,30 u. Om de onkosten te dekken betalen de led-en 5 fr. en de niet leden 10 fr. inkomgeld. Van hert© welkom! Militie Klas 1950. De jongelingen geboren in 1930, die op 15-11-46 geen bericht ontvangen hebben van -hun inschrijving in de werfreserve. moeten zich vóór 1 De cember 1946 tot bet gemeentebestuur wenden waar ze op 1-10-46 ingeschre ven waren. Militie Klas 1947. De jongelingen geboren in 1927, die een gewoon uitstel of een uitstel van zioh tusschen 1 en 20 November 1946 ombepaalden duur wanschetn, moeten ten gemeentehuis wemden teneinde er het vereischte formulier in te vul len. Zij kunnen ook hun aanvraag per aangebeekemd Schrijven doen, dan wordt het formulier hen per post toegezonden. Militie Klas 1948 en 1949. De jongelingen geboren in 1928 en 1929, die een vervroeging van hun diensttijd wenschen, moeten zich ook aanbieden tusschen 1 en 20 November of hun vraag per aangeteekend schrijven overmaken. Tooneei. Op Zondag IJ. speelden anze B.J.B. -meisjes, voor de derde maal voor een volle zaai. Hun afwisselend en ver zorgd optreden voldeed de moeilijk- sten, Eerw. Pater Pauiwehjn was dan Sf" Zie vervolg' hiernevens. ■I»" Willi—MUI I ZONDAGDIENST Do Apotheek van den Hr Snoeck, Groote Markt, ls alleen open op Zondag 20 Oktober. IVVWVVWIAmwvvVIMVWUWUlMWW LE JEUDI 24 OCTOBRE 1946 a 7.30 heures, I A TROIJPF donnera au Théatre d'YPRES et sous le patronage de la Ville son premier spectacle de la saison 46-47 de Beaumarchais. Cette ceu-vre est a la fois l'une des comédiics les pluis amusambes de to-us las temps et un véritaible feu dTard- floe d'esprit. La niise en scène en a ébé ccnfiée A Tautour et animale-ui" franpals, Mr -Louis DUCREÜX qui a su lui donner ie mouvement «ndiatolé que la pièce exflga. Joué dans les décors et ccsbomes de Mr Charles GODEFR OID, acccmpagné de chan sons et d'une musique de scène nou velle, Le Barbier de Sevillesera un endharitem-ent a la fois pouff l'es- prit, fes ysux et les oreilies du fidéle public du Théatre National. (950) BURGERSTAND van 8 tot 14 Oktober 1946. Geboorten. Vanse-venant Lucien, v. Vlaanerbinge, Onraedt J-ohny, Lind indreef 95. Merveiflie Jackie, Tegelsbraat 37. Bouwen Albert, Ieperleestr. 12. Olaeys Joel, van Lamgemark. Roetynck Marcel, Frenohlaan 12. Latré Joseph, v. Langemark. Coorman Walther, Rijscïstr. 87. Herman Jean-Marie, Meenenstw. 109. AHeweireld Fran cine, Autgrustinuiastr. 37. Notreda- tne Lisette, v. langemark. Overlijdens. Olaeys Prudence, 77 j, huish., wed. Casier Oh., Dikke- buschsüw. 74. Jans Christiaan, 58 jaair, handelaar, -wed. Proöt A., Sur- montstr. 1. Talpe Jules, 72 j., ren tenier, echtg. H'cugebaert I., Debrou- werstraat. Proot Esperence, 76 j., z. b., Surmontstraa-t 1. Becquaert André, 51 gepension., echtg. De- larbre M., Brugegsteenweg 64. Huwelijksbeloften. Blic Hubert, z. b. te leper, en Dslahousse Thérèss, z. b. te Rijsel. Dumon Oscar, inge nieur te Brussel (voorh. te leper) en Van Hauwaert Jacqueline, z. b. te Petegsm-Dsiinse. DAMES EN JONGE MEISJES U wenscht een mooi toleed: daarom eerst een goed paiixoon Herbïllon zoeksn uit de overgroot© keus in het HUIS «WINDSOR» Tempelstraat 3, IEPER. (982) EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN De Burgemeester van leper heeft op Zaterdag 12 Oktober jL in op dracht van d:n Heer Minister van Landsverdediging, het Kruis van Rid der in de Orde Leopold II met de palm en het Oorlogskruis 1940 met de palm overhandigd, aan Mevrouw Wed. Dumortier-Spifleboudt (Panne- straat 24) en M-vrouw Em-merechts Maria (St-Jacotoss-traat 12), 'beiden reohbhetobenden, de eerste om haar zoon Dumortier Gerard en de tweede om haar broeder Emmerechts Felix, die beiden vielen voor de verdediging der haardsteden, en de eer van het Belgisch volk. Hartelijk proficiat. OUDERDOMSPENSIOENEN BERICHT De riMagen voor het indienen der aanvragen voor ouiderdamspensioen «ZONDER ONDERZOEK» zijn vast gesteld als volgt: Den Donderdag en Vrijdag van iedere week, tusschen 3 u. en 5 u. namiddag, ten Stad-huize, Bureel 3. De Burgemeester, J. VANDERGHOTE. DURE GRAP Zondag 13 Oktober jl. was er bal to die Lapüerezaal te leper. Rond llu. kwamen enkele toedronken Jongelin gen -buiten en namen plaats in een daar geparkeerde ca-rnionnette. Een weinig later kwam een muzikant bui ten die door hen verzocht ward can hen met hun auto naar huls te voe ren, na-ar Mertoem... daar zij niet ln staat waren het stuur te houden B. V. uit leper, alhoewel hij ook wat boven wind was, deed wat hem ge vraagd werd. De auto behoorde ech ter geenszins toe aan deze die er in hadden plaats genomen, maar wel aan. de S. M. «De Plicht» uit Meenen. De eigenaar stelde bij zijn' buiten komen de verdwijning ervan vast en verwittigde aansóomds de rijkswacht. De opaporingjsbrigade werd onmiddel lijk op de hoogte gebracht en lag in hinderlaag. B. V. die ondertussohen, ofwel 'bemerkt had dat dezen die hij vervoerde de eigenaars niet waren, ofwel dat hij van de zaak op de hoogte was, keerde, niets vermoeden de, naar leper terug. Hij werd echter te Boezinge gevat om 1 uur Maan dagmorgen door de rijkswachters en werd naar leper overgebracht. Gezien B. V. dienst doet in het leger weid, hij aan. het krijgsgerecht overgele verd. De auto most denkelijk tegen een boom geraden hebben want hij was erg beschadigd aan slijkweerder en deur. !B. V. Ibeweert dat hij de psr- sonen die hij vervoerde niet toende en dat hij geenszins het 'inzicht had den auto te stelen. In elk geval hij blijft aangehouden en zal te verant woorden hebben. Achteraf ls uit het onderzoek ge bleken dat B. V. te Zuidtsohote niet een boom 'maar wel een naphtepomp heeft omgereden. ■El FILMLEIDING FLORA: Saludos Amigos trek.n- filrn. - Voor allen: aanbevolen. COLISEUMVous nc serez jamais Richc (Nooit zult ge rijk wor den), muzikale komedie, met F. Astaire en R. Hayworth. - Voor volwassenen: Voorbehoud. OUD IEPER: «La Révolte des VI- vants (De oproer der Ieren-den) melodrama, met C. Dauphin, M Sologne en E. Von Strciheiim. - Vo-or volwassenen: streng vowlbeh MAJESTIC: Le Voleur da Bagdad» - Inlichtingen ontbreken. De Coöperatief vc-or Oo-riogaschad's zal toekomende week een zitdag in richten voer t!e gr teisterden vail. ad* in categorie A, B en C, in d-e voi« gende gemeenten POSLKAPELLE: Maandag 21 Okt. BOEZIN-GE: Dinsdag 22 Oktober. PLOEGSTEERTWoensdag 23 Okt. OOSTVLETEREN: Donidcrd. 24 Okt, HOLLEB-EKE: Vrijdag 25 Oktober. KROMBEKE: Zaterdag 26 Oktober. LANG VERWACHT Steeds getracht naar OOSTENWIND-WESTENWIND van PEARL S. BUCK, gebonden in rocd-linnen stem- pe-l-band - hout-vrij editiepapier - voor den spotprijs van 75 fr. Eén adres: BOEKHANDEL L£VET SC0NE (125) P. BRAS-DEKLERCK, G. de Stuersslr. 4, leper. SINT VINCENTIUSCOLLEGE Examenuitslagcn van oud-leerlingen. W. Lamahieu, Ee-sen, doctoraat in de rechten, 2« proef, voldoening. F. Spotbeen, Iepsr, doctoraat in de rechten, laatste proef, voldoening. J. Vyn-ckier, Zomnebeke, kandi datuur in de natuur- en geneeskun dige wetenschappen, 1« proef, vol doening. J. De Bruyn, leper, kandidaats- examemi: burgerlijk ingenieur, 1« prbef# voldoening: A. Lel-eu, Komen, kandidatuur in de natuur- en geneeskundige we- tenschapen, 1» proef, voldoening. J. Degadit, Eesen, doctoraat in de rechten, laatste proef, voldoening. WEET GE... Dat de groenten-markt thans ondergebracht is in de Lakenhalle naast het Belfort? Dat dit een schoon© zaak ia, én voor de handslaars die niet meer regen, en wind moeten trotseeren, én voor de keepers? Dat we binnen 100 jaar een nieuw© statie zullen krijgen? Dat er moet verandering komen met de treinen tusschen lepe r-Kort- rijk en omgekeerd? Dat het woord hierover aan onze volksvertegenwoordigers is! MET ALLERHEILIGEN alsook alle soort BLOEMBOLLEN, als tulpen, hyacinthen, enz. te bekomen bij DESCHREVEL-VANDEVOORDE Molenstraat 39, BOEZINGE. Trouwe bediening. - Alles aan ge nadige prijzen. - Men (bestelt ten huize. (918) Korte Nieuwsjes: Zondag 20 October te 15.30 uur: Vergadering Voor de leden der Boc rengilde bij Gasten Petillion, met voordracht over Verzekeringen. te 18 30 u.: Tocneelavond door het Davidpfonds in de Parochiale Feestzaal, Brugstraat, met opvoering van Ik eisch de doodstraf drama in 3 bedrijven door J. Van Klerken, en De truc van Jim kluchtspel in 2 bedrijven door J. Braum. Vrijdag 25 October te 14 u.: V.B.J.B.-vergadering in 't Klooster. Zondag 27 October te 17 u.: Voordracht en tombola voor de leden van het «Werk van den Aker». Zondag 3 November Kinema- vertooning-. Speciaal Nieuws. Fiel Coene is de held van den dag. 50 jaren voerman van Boezinge op Poperinge, leper en Roeselare. Daar voor woird hij plechtig ontvangen ten stadfeuize van leper, alwaar hij he nen gevoerd werd per auto door onzen Weledelen Heer Burgemeester Roger; en daarna ten huize van Z. Eerw. Hr Deken die hem hartelijk felici teerde. Wanneer wordt dat plaatse lijk gevierd door zjin medeburgers, vrienden en kennissen? Hij zal het niet gestolen hebben. De Burgemeester heeft de eer zij ne medeburgers en al de Maatschap pijen der Stad uit !be noc-digen tot de HELDENHULDE die te 11 uur, op ALLERHEILIGEN zal plaats grijpen. Vergadering te 10.45 uur, op de Vanden Feereboomplaatis Wegwijzer: Vand-en Peereboom- plaats Groote Markt Meenen- straat Maarschalk Fremchlaan Kerkhof. leper, den 10 October 1946. De Burgemeester, J. Vanderghote. Zoekt g'iets t'huren of te koopen: Zoekt g'n meid, 'n plaats of wat? Wacht niet langer, maar plaats nog heden 'n Kleine ZOEKER in ons blad! ook de tolk van alle aanwezigen toen hij de speelsters gehxkwenschte en bedankte. De toewijdingsvolie werk sters achter de schermen»; de juf frouwen M. Smis en M. J. Dewulf, werden niet vergeten en Eerw. Pa ter wenschte hen nog 50 jaren lang te zien ijveren voor gezonde en op voedende ontspanning. Aan de beterhand. Wij kunnen met genoegen mede- deelen dat het zoontje van Camiel Gtarie-Delva, dat met de kermis op de alingermoleu zijn bil versplinterd werd, uit de kliniek te leper naar zijn woning werd overgebracht. De jon gen, is aan de beterhand en aai met nog enkele weken geduld weer op de been zijn. St-MAARTEN'S DAG NADERT te verkrijgen bij: GEKARD VERHACK, Dorpstr. 70, BOEZINGE. (C.2G0) Feest bij het Pompierskorps. Het pempierskorps van Lamgemark viert feest op Zondag 20 Oktober 1946. Ter dier gelegenheid zullen de 2 Michel's optreden met em gansch nieuw programma. Het belooft prach tig te rijn. Steunt het pompierskorps van Lan gemark. Begin om 5 uur. Kaarten te beko men bij Pascal Lamoot, Marktplaats. Prijs der plaatsen 10 en 15 fr. Wie een aangenamen avond wil doorbrengenga er heen I Brand. Seven had de ongelukige gewoon te te slapen gedurende het- sermoen van Pastoor Spegelmans. Deze laat ste 'begon zulks vervelend te vinden. En op zekeren dag, terwijl Seven opnieuw een uiltje aan 't vangen was, ander-brak de pastoor plots rijn ser moen en riep met krachtige stern: Brand Brand Seven schoot wakker, slaakte een gil en riep: Waar Waar In de hel zei Pastoor Spegel- mans voor diegenen die sterven in staat van doodzonde. Seven verschoot geweldig. Want se dert een heelen tijd liep hij met een zwaar pak op rijn geweten. De woor den van den Pastoor deden hem eens ernstig nadenken en hij kwam tot inkeer. De wereld gaat ten gronde omdat bijna ni-emand ernstig nadenkt. Men denkt aan geld en plezier en de groote eeuwige waarheden waarvan ons eeuwig geluk cf ongeluk afhangen werden vergeten. Gedurende d-e groote Missie van Zondag 17 tot 25 November zullen de parochianen van Sint Andreas de beste gelegenheid krijgen -om die waarheden eens ernstig te overwe gen. Niemand mag daar ontbreken Burgerstand. Geboorte. Angeline Fieuw, d. v. Jerome en Cecile Devos. Voetbalnieuws. Het was met een waar genoegen clat wij vernamen dat onze dappere Fosl- krlngers de eerste plaats ln de rang schikking bezet hadden. Alles geeft ons aanleiding om te vermoeden dat onze nieuwe cracksvan vandaag, hunne voorvaderenvan over enkele jaren zullen waard zijn. Het spreekt dan ook van zelf, en het verheugt ons, dat zij op onze Gemeente meer en meer aan sympathie winnen, en dat bewijst eens te meer, dat waar een wil is, een weg ls, maar... er moert een wil zijn, en daarbij een goede wil. Zondag 1.1. hadden onze mannen min der geluk te Nleuwkerke, waar ze ge noodzaakt 'waren beide puntjes achter te laten. Zondag a.s. hebben we Proven op bezoek, 't Zal een harde partij zijn, maar we betrouwen op het Amies Bri gs van de voorlljn. e-n... het Alr- Forcesvan de verdediging, terwijl de halflljn van corvé mag zijn 1 Burgerstand September 1946, Geboorten. Vandelannoote Yvet- te, d. v. André en Del'haye Rachel. De Smet Freddy, z. v. Oscar eri Ber tha Breyne. Overlijdens. Richard Soete, echtg. Albertine Ghesquière. Ed ward Cruydt, wed. Helena Vande- poele. Marie Verbrugghe, d. v. Edward en Rosalie Vandermarliere. Leonle Nuytten, d. v. Petrus en Amelie Maesen. Huwelijken. André Vandaele, v, Beseiare met Rachel Legrand, v. Ge- luwe. Gerard Vandaele, v. Bese iare met Simonne Fremaut, v. Zant- voorde. Odile Surmont, v. Slijpa met Maria d'Hulster, v. Wijtschaete. Henri Descamps, v. Wervik met Simonne Desreumeaux, v. Beseiare. Georges Vanhaelewijn, v. Beseia re met Lia Casier, v. Zonnebeke. Maurice Gouwy, v. Dikkebusch met Maria Deman, v. Beseiare. Serenade! Zaterdagavond gaf de Harmonie Ste-Cecilia 'n Serenade aan haar Muzikant, Georges Vanhaelewijn- Casler, ter gelegenheid van rijn hu welijk. 't Ging er dan heel de ©vond leuk en gezellig met een lekker glas, bonbon en pijp, afgewisseld met pret tig© deunt jes! Proficiat! Burgerstand. Huwelijksbelofte. Lucien Leroy, fabriekarbeider te Nieuwksrke en Jcan-na Miniallo, fabriekarfceidstcr ta Loker. C.V.P. Zitdag. Heden Zaterdag houdt Volksverte genwoordiger Stubbe uit leper zit dag van 14 tot 16 u. in-« A La Station du Tram Steenwerckstraat. Vijfjarig- kindje onder auto. De vijfjaar en half oud© Henrietta Boudry kwam van school huis-waarts. Toen ze de onvoorzichtigheid beging de straat over te steken werd ze door eon auto gevat en ton gronde geworpen. Het kindje bekwam kwet suren over gansch het lichaam en moest naar he-t O.L. Vrouw Hospi taal ter verzorging overgebracht wor den. Voetbalnieuws. S.K. NieutvkcrkePk. Poelkapelle 5 S.K. wint den toss en kiest bergop, maar zit aanstonds voor de kool van Daniel Queen. Het spel is nauwelijks vijf minuten oud als Havene:rs ca II. Covemaecker, na samenspel, Nr 1 net- Zelfde spelers maken cr 0-2 van aan de tiende minuut. Heel rap spel, schoon om volgen en Poelkring doelt tegenj de kans is hun niet mede, want drl» schoten vliegen te pletter tegen dé paal. Aan de 20» minuut vindt Hilaire nog maals den wsg der netten. Voor U# rust kan Poelkring neg gelijk spel af dwingen. Licht gevleid voor SJC.N. Rust 8-3. Nu vindt Poelkring de kadans niet meer om bergop te spelen. S.K. ls totaal de meerdereen de bezoekende verde diging heeft het heel lastig, tot wan neer de centervoor een vierde doel aan- teekent. Dit doel ls vcor de bezoeker» als een koud bad. Slechts met enkel» rare ontsnappingen kan men de be zoekers nog zien aan bod komen, zij bekomen zelfs een strafschot bij een van deze, welke meesterlijk door Michel gehouden wordt. Voor het einde zal S.K. nog tweemaal den weg der netten vinden, doch een ervan werd afgekeurd, omdat den keeper met den bal in het net verdweenGelegsnheidsspelleider Salomé van Poelkring desd zijn best. doch werd overschreeuwd door zijn eigen spelers en supporters. S.K. Nleuw kerke won hier zijn vierde match na- een en staat dus bij de leiders. Burgerstand. HuwelijksibJlofte. Oscar Dcvis- schere, landbouwer en Blanche Bu- monfc, landbouwhelpster, beiden ia Wijtscha-te. National© Militie. De jongelingen geboren in 1930 dio den 15 November, n-og geen bekend making van hun inlijving in de werf reserve ontvangen hebb:n moatsa vóór 1 December 1946 zich cp het ge meentehuis aanmelden waar rij op 1 Oktober 1946, in den vclksregister ingeschreven- waren. Burgerstand. Huwelijksbsloften. H:yte Marcel, landbouwer en Wegeuw I abella z.b., b.v. Ploegsteert. Schrijvers Jean- Baptiste, wever, en Clatot Deni.se. spinster b.v. Ploegsteert. Dewilde Hector, manoever en Schier Emil- lienni©, bobijnster, b.v. Plo&gsteeri. Langs de Grens, De Belgen Raymond Bcussy, Thso- ffel Bal, Simonne Deroo van Komen en Gérard Vercamer van Wervik, hadden de Fransche grens op onwet tige wijze overschreden en liepen een proco-verbaal op waarna rij near hun land werden terug gedreven. Arbeidsongevallen. De schrijnwerker Femancl Tur- pin werkzaam in de werkhuizen Stie- venard, werd aan zijn schaafbank aan de rechterhand gekwetst. De grensarbeider Roger Deman werkzaam in die inrichtingen Van- eecke- Zoon, liep verwondingen op bij het heffen van een zwaar ma- chier.stuk. Duitsche Krijgsgevangenen aangehouden. Twee ontsnapte Duitsche krijga- gevariger.'on die zich in een bieten veld verscholen haddien, werden door de Rijkswaoht aangehouden. OudstrijdersbaL Op morgen Zondag 20 Oktober, heeft ©en Groot Dansfeest plaatis in cle zaal Vanuxe-m, Groote Markt, in- garioht door den Ouidjttrijdiï-rs-bond vain Ploagsteert-Cen tra. met de mede werking van het orkest Les Papil lens Variétéavond. Op Zondag 27 Oktober te 16 u. Groot© Variétéavond in de feestzaal van het «Stadhuis» op de Markt plaats, met de medewerking van den kunstgroep Robertlni van Armen- tières e-n opgeluisterd door het or kest Les Aiiglons Rond de onrechtvaardige Veeopeischingen. De landbouwers die nueemen slacht offer te rijn van onrechtvaardige veeopeisching kunnen zich per aange- teek enden brief wenden tot den Ins- paoti-t'dler.st Centraal- Bestuur. Jo zef II-straat, Brussel. Daar zal dan In de mate van het mogelijke? het herstel van de scha de, d-ooF de g'ttroff&n maa.rcgtfeu veroorzcakt, in overweging gjixman worden ill. door het vee terug te ge ven.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 3