t Meenensche Laatste Berichten SCHOUWBURG PATRIA ROESELARE l 19 O'ttober 19'io. UIT ROESELARE BOEKHANDEL 'ROELAND' TOONEELNIEUWS SPORTGALMEN ARDOOIE WINGENE Nieuwe vliegtuigramp in Amerika. UIT WERVIK UIT IZEGEM GELUWE Het Nationaal Verbond der Verminkte en Invaliede Soldaten '14-'18, '40-'45 AFDEELING IEPER, viert plechtig zijn 25-Jarig bestaan UiT MEENEN Bladzijde 4. HET WEKEL1JKSCH NIEUWS Alle aankondigingen cn kleine Zoekersvoor Roeselarc, worden aan- vaard bij: MEVR. WED. GALLET-DEZEURE Noordstraat 32, ROESELARE. Deze, alsook allerhande tijdingen en medcdeelingen, mogen daar afge leverd worden telkc weck tot den Woensdag namiddag 15 uur. APOTIIEEKDIENST Op Zondag 20 October wordt de apo- theekdienst vo'^ekerd door Heer Apo theker A. GryspcerdtDlksmuidestw. 14, EEN HERDRUK van GULBRANSSEN'S TRILOGIE Eeuwig zingen de Bossclien Winden waaien om de rotsen De Weg tot Elkander drie deelen in één band, ongey. 200 fr„ ■wordt verwacht voor November, Om alle ontgoocheling te voorkomen, laat onmiddellijk uw exemplaar vóortoe- Ihouden. Een eenvoudig kaartje vol- estaat om bij verschijnen dit boek te ontvangen. A. DUMONT-VUYLSTEKE Ooststr. 17, ROESELARE. BURGERLIJKE STAND van 10 tot 17 Oktober 1946. Geboorten odilla Decostere, d.v. Polydoor en Paula Vanhaverbcke, Vier- wegstr. 11. Jaak Vanneste, z.v. Jullen en Leonie Gryson, Rumbekestw. 118. Anaïs Vanneste, d.v. Palmèr en Ger- maine Ledoux, Grbenestr. 4A. -Cecile Vanhoeren, d.v. Emiët en Rosa Denolf, Handzame. Marietta Bouquet, d.v. Josel en Martha Maerevoct, Groen e- st.raat 58. -RogHte D'hulster, d.v. Gil bert en Julia Fiers, Zuidmolenstr. 197. Jphan Dezeure, z.v. Leon en Bernicia Dewitte, Rumbeke. Liliane Cotteny, d.v. Josef en Maria Vandewalle, Sint Amandstr. 20. Johny cn Jacky Scheldeman, z.v. Albert cn Margareta Pictcrs, Zuidmolenstr. 161. Pranky Mommerency, z.v. Arthur en Maria fSuply, Kortemark. Wilfricd Ver- brugghe, z.v. Maurits en Maria Demey- ere, Vijfwegenstr. 207. D-nise Carnc- wal, d.v. Petrus en Maria-Loulsc Hou- tave, St-Alfonsstr. 0. Nicole Baele, d.v. Emiel en Helena Beelprez. Rum beke. -Annie Vannevel, d.v. Gerard en Gabrlella Dedeurwaerder, Rumbeke. Marcella Vandamme, d.v. Edmond cn Godelieve Lecolntre, Vijfwegen- etraat 199. Luc Staelens, z.v. Gerard cn Maria Demuynck, Beveren. Nicole Maddelein, d.v. Marcel en Leona Gay- :tan, Houthulst. Roger Monteyne, z.v. .Frans en Raphaëlla Vanwalleghem, Oost- nieuwkerke. - Hfrman Devoldere, z.v. Gerard en Romania Declerck, Staden. Marc Van Holm, z.v. Hendrik en An gela Quintans, totatiedreef 24. Sterfgevallen. Michiel Davriendt, 38 landbouwer, echtg. v. Rachel Soens. Moorsele. Lia Samyn, Z'i Stopstar, echtg. v. Hector Saaien, Rum bekestw. 21. Jacky Scheldeman, 2 d., B.v. Albert en Margareta Pieters, Zuid molenstr 231. Jeroom Ostyn, 47 j., timmerman, echtg. v. Zulma Eeckhout, St-Elooistr. 6. Eertha OUevier. 52 j., echtg. v. Acüiel Vandaele, v. Rollegcm- Kapelle. Leonard Muylle, 73 j,, ongeh., k. b., Kattenstr. 124. Wilfried Ver- brttgghe, 2 d., z.v. Maurits en Maria Dein'fyere, Vijfwegenstr. 207. Nicole Chielens. 1 m.. d.v. Camiel en Elisabeth Dumortier, Gr. Bassinstr. 18. -André Huys, 15 j.. smid, .z.v. René en Maria Vincke. v. Gits. Huwelijken. Joseph Rysman, rus tend spoorwegbediende met Julia De- blaere, naaister, b.v. Roeselare. Mar cel Lcfevere, elektrieker met Paula Da vid, herbergierster, b.v. Roeselare. Jan Baptist"Jacobs, autogeleider, thans soldaat, te Lombeek-Sinte-Maria. Bra bant, met Jacqueline Hoomaert, han delaarster, Huioelijksafkondigingén. Arseen Dewitte. landbouwer té Roeselare met Agnès Degryse, landbouwster te Rum beke. Arthur Baert, elektro-technisch- Jngenieur te Roeselare met Maria Van- (iromme, z.b. Hulste. Maurits ■L'Lair, onderofficier te Ledeberg met Marie Josèe Verbrüige, z.b. te Roese- 'lare. André Vandeputte, landbouwer ite Emelgem met Maria Lagae, landbouw ster te Roeselare. Jan Vanden Erandt, elektrieklasscher te Steenokker- zeel met Agnès Wybo, z.b. te*Roeselare, Lucas Bertram, wever te Roeselare, thans soldaat, met Carmen Richelle, z.b. te Ermeten-sur-#!ert. Namen. Mar cel Vermeulen, bankbediende te Roese lare met Maria Ven Maele, bediende te Ee veren. DRUKKERIJ BOEK- EN KUNSTHANDEL HUIZE BREUGHEL (921) Zuidstraat 6. ROESELARE. DE SCHIKKINGEN OP HET KERKHOF MET ALLERZIELEN 1. Op Allerheiligen 1 November en Al lerzielen 2 November aanstaande, zal de stedelijke begraafplaats open zijn voor het publiek als volgt: Op 1 November, van 3 tot 12 en van 2 tot 5 uur; Op 2 November van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur. 2. Het is streng verboden op deze 2 dagen binnen de omgeving van de begraafplaats aanspraken te houden van gelijk welken aard, ook werken te ver richten, te delven, te planten, te met selen. te schilderen of gelijk welk ander amb\cht uit te oefenen. 3. Vanaf 26 October tot na 2 November is het verboden grafzerken of welk- danig gedenkteeken af te wasschen met water 4. Vanaf 30 October tot na 2 Novem. ber is het verboden met voertuigen te rijden op de begraafplaats. 5. Alles wat tot verslering van de grafsteden op de begraafplaats gebracht wordt, mag niet meer teruggenomen of weggehaald worden gedurende de maand November. 6. Het is venboden bloemen te koopen of te verkoopen binnen het beluik van de begraafplaats. Elke overtreding zal gestraft worden met de gewone polltiestraffen. FILMNIEUWS Week van 17 tot 25 October. OUD ROESELARE, Statlepl.: Kid Garson PAX. Groote Markt: «Het liefde- en privaatleven van Dr Goebbels». ROYAL NOVA CINE: Corregidor THEATRE Wals in de Schaduw GEMEENTERAADSZITTING Van Maandag 21 Oktober 1946 a.s. Gemeenteraad op Maandag 21 Okto ber 1946, te 2.30 uur namiddag, op het Stadhuis, schepenzaal. Volgende .punten aan de dagorde: 1. Kennisneming van eene beslissing van d? Bestendige Depuatle. 5. Aanstelling van een nieuw raadslid. 3. Onderzoek van de stadskas 3* kwar taal 1946. •4. Grondvprgunningen begraafplaats. .5 Begroöting 19Ï7 Vakhuishoudschool Normenstraat. 6. Rekening 1945 Vrije Muziekschool. 7. B-gvooting 1947 Vrije Muziekschool. Begrooting 1947 Onderstandskom missie. 9. Wijziging tarieven weegbrug vaart. 1". Wijziging stadsbegrooting i94G. 11. Vaststelling presentiegeld gemeente raadsverkiezingen 12. Rekening Pompiers 1945. 13. Begrooting Pompiers 1947. 34. Verwisseling grond Arme Klarenstr. GEHEIME ZITTING: 15. Weddevoorschotten vast en tijdelijk bedienden- en werkliedenpersoneel. .13. Weddevoorschotten personeel Cnder- standskf nissie. 17. Goedkeuring benoeming twee ge in easheoren Cnderstandskommlssi? li. Vaststelling wedde tijdelijk bediende. 17. Benoeming twee onderwijzers. 27. Penoeming verpleegster-bezoekster. 21. Ontslag politieagent. ALLERHANDE BOUWSTOFFEN TEGELS FAIENCES b'j: VINCYÏER-MANDEVILLE Heogledestccnweg 8, ROESELARE. Tel. 17. (920) MASSAVERGADERING VAN DEN MIDDENSTAND TE ROESELARE Dinsdagnamiddag reed een luidspre kersauto docr de straten van Roeselare, die alle middenstanders opriep naar een massavergadering die in Schouw burg Patria doorging. 600 Middenstanders hadden aan den oproep gehoor gegeven. Dhr. Noseda, Voorzitter van het Verbond der Roese- laarsche beroepsverenigingen van Am bachten en Neringen, opende de ver gadering en zette de hoofdgedachte van de vergadering in korte woorden uiteen Hij gaf vervolgens het woord aan dhr. P. Eeckman, Provinciaal Sekretaris van het Middenstandsverbond Oost-Vlaan- deren, die in een klare rede, de ken merken en funktie van de middenklasse in het sociaal-economisch leven belicht te, haar macht in getalsterkte en als leidinggevende en gedachtenrichtcnde volksgroep aantoonde en de aanwezigen aanzette dien overvangbaren stand te redden door een machtige eenheids organisatie, De aanblik van de 600 am bachtslieden en kleine neringdoeners, die met gespannen aandacht deze les van economie en sociale plichtenleer aanhoorden, was een verheugende ge tuigenis van de waarde en de ontwikke ling der middenklasse, en het herhaald applaus bevestigde dat de aanwezigen hun sociale funktie ontdekt en begre pen hadden en er de besliste konklusie uit zouden trekken. Vervolgens kwam dhr. J. Houben. Na tionaal Sekretaris van de Belgische Mid denstandsfederatie, aan het woord. In een rake en diep-inslaande rede brand merkte hij de steeds scherper-ingrljpen- de rcgeeringsmaatregelen, die regelrecht naar de uitschakeling van den midden stand, van het zelfstandig familiaal be drijf leiden. De opzet is duidelijk en wordt zelfs niet meer gecamoufleerd, alles wordt erop aangelegd om den middenstand langzamerhand door ver dachtmaking, belasting en oneerlijke concurrentie lam te leggen en te doen verdwijnen. Het baat niet docr argumenten de vijanden van den ■middenstand tot in zicht te brengen.. Alleen door onszelf te overtuigen van onze zending en van onze macht, alleen door zelf eendrach tig samen te spannen in een sterke standsqrganlsatie, kunnen we onszelf redden. ■De rede van dhr. Houben werd meer malen door geestdriftig applaus onder broken en tenslotte lang toegejuicht. Ten slotte werd nog volgend telegram aan de Rcgeering gestuurd, waarover de aanwezigen luidruchtig hun instemming betuigden. MOTIE: In naam van de meer dan 2.500 ge organiseerde middenstanders uit het Verbond van Ambachten en Neringen en Vrije Beroepen uit Roeselare en om liggende, in massavergadering samen gekomen cm den critischen economi- nchen en socialen toestand in de mid denklasse te onderzoeken; STELLEN VAST met bitteren spijt, dat de Regeering geen rekening houdt met de onvervangbare funktie van den middenstand in dienst van de natie; PROTESTEEREN met klem tegen de oneerlijke concurrentie welke door de regeering zelf geleid wordt, door de. be- voorde.el'ing van de grootwarenhuizen en coöperatieven; EISCHEN een sociale politiek die ook rekening houdt met de middenklasse, die de massa der bevolking uitmaakt. WIJ WILLEN HET VADERLAND DIENEN, DOCH ZULLEN NIET DUL DEN LANGER ALS VERSTOOTELINGEN EN ALS ONWAARDIGE BURGERS BE HANDELD TE WORDEN. HERDENKING «HENKI PAUWELS» Op Zondag 29 Oktober wondt er in de Patirsk&ic te Roeselare een H. Mis opgrdragen ter nagedachtenis van Hr HiENRI PAUWEL.3, Voorzitter van het Algemeen. Kristelijk Vakverbond van België. BIDPROCESSIE TER EERE VAN O. L. VR. VAN DEN ROZENKRANS Onze Roeselaaxsche bevolking be min'; Maria! Zondag 1.1. was daarvan een .spre kende getuigenis. Honderde Roeselaamaais waren te genwoordig in de Roze-nktransproees- sie. Benevens verschillende Jeugdvcr- eenlgiiE'gen en ander Katft. Groepee ringen zagen wij vele ibrave menechem prcosssiégewij'ze opstappen vóór het Allerheiligste, vurig het rozenhoedje biddend. De studenten van het Klein Seminarie zengen schoo-ne liederen Maria ter eere. Orure Mandelstede koestert werke lijk een groote devotie tot O. L. Vr. Wij hebben getoond dat wij Maria's kinderen zijn. Maria zal too-nen dat zij onze Moeder is! Zij bseefterm© onze stad en onze families! DRUKWERK WORDT AANVAARD bij: MEVR. GALLET-DEZEURE Noord sir. 33, ROESELARE. DIEFSTAL De brievenbesteller A. D. had Wc-ensda.gnamidida.g z.'j,n fiets onbe waakt geplaatst achter het postbu- reel, Henri Horritstraat. Bij een korte I afwezigheid, torn hij zich op ronde I wilde begeven, moest hij met spijt (922)vaststellen dat zijn fiets was gestolen., Zondag 27 Oktober, te 4.30 uur. - Donderdag 31 Oktober, te 7.30 uur. jj VOLKf.'VEREDELING in een boeiend historisch drama J^COBA VAN BEIEREN door JOS. JANSEN Eén spil van liefde, haat en strijd. Regie Hesseltnck. Locatie Pax, vanaf 17 Oktober. Frank: 25 .20 - 16 - 10. TooneelSiefhebbens wit het omliggende bespreekt uw plaatsen bij de volgende personen: Rumbeke: M. A. Vandamme, Plaats; - Hooglede; M. Adiel Deiour, Ieperstr. 6; - Gits; Mevr. Rogge-Alliet, Post; - Winkel-St-Elooi: Rem-i. Tanghe. aannemer; - Loo: M. André Ver- hamme. St-Jan 8; - I/.egcm; M. Arthur Scheldeman, -café 't Giud Stadhuis - Moorslede; M. R. Watteeuw, Markt 8. (928) EEN GROOTS DAG!... WERELD-MISSIEZONDAG 20 OKT. Ieder KrWten die zijn naam waar dig wil zijn moet een misslonarisziel hebben. Zóó sprak eens de groote Missie-Paus. Welnu, Zondag a.s. is de groote Missiedag, waarop wij moe ten toon-en dat wij. een ajxisfcelziel heibben. Wij rekenen op de gulle vrij gevigheid van onze Roeselaarsche menschen, die getrouw willen blijven aan die goede, oude traditioneele geest, die wij steedis konden toest-aiti- gen. op dagen, als deze. Steunt edelmoedig onze Missiona rissen. i DAVIDSFONDS- KEURVOORDRACHT 1 t Dostojewski. Onze eerste voordracht over Dosio- jewski, door Hr André Demets, kende een grootten bijval. Spreker legde vooral den nadruk op het innerlijk conflict welke Dosotjewski doormaak te zijn zielestrijid tusschcn 't goede en het kwade. Dostojewski is hst symbool voor de diepe zle-I van het Russische volk. Nietzsche. Op Maandag 21 October, te 20 uur, krijgen wij een voordracht, gegeven door Z. E. P. Chrysoloog, in de zaal van het Stadhuis, over Ni-etzsehe. - Nietzsche is een der meest gelezen en meest omstreden wijisgeeren van dezen tijd. Zljt allen tegenwoordig in de zaal van het Stadhuis op die schoon© voordracht. Bij Volksveredeling. De tooneelgilde Vclkisveredelimg opent het toomeelseizoen in den Schouwburg Patria op 27 Oktober, te 16.30 uur, en 19.30 uur, mei een boeiend historisch drama van Jos. Jansen: JACOBA VAN BEIEREN». Volkstooneel. Als inzet van het nieuw tooneel- seizoen hield «Volkstooneel» (tooneel- kring der K.A.J, en K.W.B. der O. L. Vrouw-parochie) een algemeen© ver gadering, waarop de komende winter- werking besproken werd. De opvoe ring van HET GOUDEN RECHT werd, er in 't vooruitzicht gesteld. De rollen werden reeds verdeeld en kor telings zullen d© lezingen en tooneel- herhalingen aanvangen. Wie Schip in Noc-dzag te Roeselare, kan niet twijfelen aan 't succes van deze ko mend© toonee-lopvosring, die bepaald werd cp 8 December e.k. Den Vaderland Ghetrouwe. De Tooneelgroep Ic Dienkomt op Zondag 29 Oktober, te 5 uur, en op Donderdag, 24 Oktober, te 7.39 u., voo-r het voetlicht met een boeiende episode uit den bevrijdingstijd, in de zaal Patria DEN VADERLAND GHETROUWE Zij rekenen op een talrijke opkomst! Kaarten zijn te be komen in bockhandel «Roeland», Ooststraat 17, en kunnen daar ge nummerd worden. «Het Deftige Dorp». Zaal «De Spaarzaamheid», Sini- Amandsstraat 110, op 29 Oktober, te 2.45 uur, heropvoering van HET DEFTIGE DORP Er zijn 3 drijven, door G. J. Kemp. Een spel van logen en klets. - Voorbehouden plaatsen: 20 fr.; 2« plaatsen; 12 fr. Kaarten te bekomen in de Coo, Zondag 20 Ok tober, dag van de opvoering, om 1.30 uur. Een tweed© verbooning grijpt plaats op 15 December. TENTOONSTELLING VAN SCHILDERWERKEN Kunstschilder Laurent Meeuws stelt zijn werken ten toon in de Zaal Cl setH. Horriestraa t 28, Roeselare, tot en met Donderdag 24 Oktober, van 10 tot 12.30 u. en van 14.30 tot 18 uur. Zij die wat fcuriirtgavoel heb ben mogen zeker die gelegenheid niet laten voorbijgaan. Voelen we nvee met onzen stadsgenoot. De toegang is vrij, BOTSING Ter hoogte van het Koortskapelleke, Nieuwkerksche steenweg, greep eép botsing plaats, nochtans zonder zware gevolgen. M. G. uit Brugge w:rd mei zijn vraeht-auto aangereden door H. P. uit Westduinkerke. Lichte schade. DE MARKTKRAMERS WEREN ZICH De WostvLaamsehe Rondreizende Handelaars hielden hun algemeenc vergadering op 13 October te Roeselare. Dezé welgelukte vergadering werd aan genaam verrast door de aanwezigheid van den landelijken Bond ter ver dediging van den Markt-Straat- en Foor- handel dhr Jan Vander Esken uit Aalst. Na het welkomwoord door den voor zitter en het verslag der vorige ver gaderingen door den schrijver, werd het woord verlesnd aan dhr Vander Eeken die.eene uiteenzetting gaf over den toe stand van het marlctkrainersbedrijf, de noodeh en de V/éiischen'. Wij gaan thans gebukt, zoo ging spre ker verder, onder de volmacht wet hou dende de beperking van het leurhan- delsbedrijf die in 1935 werd voorgedra gen en in uitvoering werd gebracht on der deil drang van winkeliersvereenigin- gen, handelskamers, grootwarenhuizen en verbruikerscooperatleven, welke in den leurhandel hun' meest-beduchte concurrentie zagen, D;ze voor ons beschamende wet. met zijn kenteèkens, leurkaarten, controle diensten heeft, aan de marktkramers en leurhandelaarS, sedertdien honderd duizenden francs uit de zakken ge speeld van eene categorie eerzame be drijvige menschen die voor dag en dauw uit de veeren zijn om van de eene markt naar de andere de koopwaren aan te brengen en den verbruiker te dienen Stel U voor dat de markten verdwij nen! Het ware een nationale ramp, niet alleen voor den verbruiker die dan eerst aan den lijve zou gevoelen dat het de openbare mai-kten zijn die een sterk element vormen tot de regeling van de verbruikersprijzen; doch ook voor alle stiel en neringdoeners onzer steden die er alle belan-r bij hebben dat bloelende markten volk aanbrengen naar de marktdagen Niet alleen wij, doch ook de winke liers hebben belang bij een markt waar volk naar toe.stroomt. Ook de gemeente besturen die hét goed msenen met de belangen der gemeenschap hebben voor plicht de markt in de hand, ln plaats van hem tegen te werken. Na eene tusschenkomst van dhr Omer Decuypere, sekr. van het Verbond van Ambachten en Neringen betreffende marktbelangen, en een dankwoord tot den voorzitter Dhr Vander Eeken, werd deze welgelukte vergadering geheven. DE HERBERGIERS, HOTEL- EN RESTAUR ATIEHOUDERS VEREENXGD Woensdag 9 Oct., werd de eerste al gemeen© vergadering der Bcroepsvcree- niging van de Herbergiers-Hotel- en Res tauratiehouders scdrrt hare stichting gehouden «Au Grand Gafé Deze jonge vereenlging telt reeds 145 leden en heeft voor doel de opvoeding van de uitbaters van het hotel- en café bedrijf, de verdediging van het vak en de behartiging van de beroepsbelnngcn. Voorzitter M. Depoortor verwelkomde de ruim 1C0 opgekomen loden, gaf ver slag over de werking van het vocrloopig bestuur en verleende het woord aan dhr. Marcel Do Mol, Voorzitter van de landelijke federatie der beroepsvereeni- gingen van Herbergiers, Hotel en Res tauratiehouders. Onze lei' e is «Dienen», aldus Mr De Moloe sociale rol van den caféhouder is dienstbaar zijn aan de gemeenschap. Wij moeten in onze vereraiglng streven naar volmaking, naar volwaardigheid. Wij hebben plichten, laten wij die plichten niet alleen haarfijn kennen doch ook stipt nauwkeurig vervullen. Wij hebben Ook rechten, en waar men "aan die rechten tornt, zullen wij strijden. Een strijd wordt niet indivi dueel doch in gemeenschap gestreden, en daarom moeten wij vereenigd zijn, Vervolgens geeft Mr De Mol een op somming van strijdpunten waarop de landelijke federatie een actie voert, de bijzonderste hiervan zijn: 1) Afschaffing van het beshilt, waar bij de cafetlers verplicht werden vaten, kisten en flesschen, zijnde het mate riaal van den producent en grossiers te betalen. 2) Afschaffing der openlngstaxe, als mede de beperking van het aantal cafés. 3Handelseigendom 4) Auteursrechten. Deze kwestie mag men werkelijk een schandaal noemen. Uit deze actiepunten mag men be sluiten dat de vereenlging van herber giers-, hotel- en restauratiehouders over een breed front ten strijde is gegaan. Mochten alle herbergiers het begrijpen. Het overtuigend woord en de inne mende figuur van den landelijken voor zitter hebben ongetwijfeld een grooten stoot gegeven aan het vertrouwen ln de mogelijkheden der Jongste beroepsver- eeniging van het Verbond van Ambach ten en Neringen van het gewest Roe selare. DE CLUB VERDIENDE BETER F.C. RoeselarcUnion Centre 12 Wij hadden een spannende partij ver wacht, doch wij hebben ons misrekend. Weinig hebben wij van de partij geno ten. Weinig reclame werd er gemaakt voor 't publiek. Gedtirende de eerste speelhelft werd er heel lamlendig gespeeld van beide kanten. Allen speelden beneden gewoon peil. Aan de 29* min. wist Mistlaen toch met een van zijn flinke moppen, van op verren afstand een doelpunt te netten, gevolgd van een ongebreidelde jubeling: Goal». De stand word dus ge opend 10 voor de localen. Het spel gaat verder weer zijn gewonen gang. Aan de 40* minuut weet Pary, na aar zeling van de verdediging, door ts bre ken en doelt den gelijkmaker: 11. De rust wordt gefloten met 11 scoor. Na de rust speelde de Club reeds technisch beter. Hardnekkig moet Cen tre vechten om den kop boven water te houden. Onze jongens gingen onverdroten ten aanval en schiepen enkele hachelijke standjes voor de kool van de bezoekers, maar niettegenstaande dit, bleven de doelpunten uit. Plotseling, in de laatste 5 min. rea geert Un. Centre geweldig en niet een scherpe vlugge uitval wist Tassiau, op Inzenden van Bernard, een punt te oog sten, en den stand ts brengen op 12. Onze Clubmannen verdienden beter, want ze schenen een tikjs sterker, SPORTKRING ZET HAAR ZEGE REEKS VOORT C.S. WasmesS.K. Roeselare 14 Onze Sportkringers zijn prachtig op dreef. Zondag brachten zij een flinke zege mede naar de Rodenbachstede. Onze jongens bewezen te Wasmes eens te meer dat zij hun plaats in 't alge meen klassement volkomen waardig zijn en dat zij een onmiddellijke be dreiging zijn geworden voor Moeskroen. Wij kregen te Wasmes puik spel te zien. Van meet af aan, waren onze Sportkringei's ten aanval, en het ver dedigingstrio van de lokalen kreeg het kwaad te verduren. Op de 23» min. wist Eeckeman door de verdediging heen te gaan, tot voor den doelmond... en daar! Hij geeft den keeper voor de eerste maal het nakijken. De Walen reageer den, maar hun voorlijn werd schaak mat gezet door onze verdediging, die onverbiddelijk alle ballen terugzond. Een scherpe aanval werd opgebouwd en De Grijse, op pas van Eeckeman, kogelde binnen (02). De Walen lieten het niet aan hun hart komen en vielen aan als leeuwen, hun zwoegen werd dan ook met een puntje bekroond. Aan de 28» min. wist de linksbuiten van Was mes, Ceupens, een puntje te. bemach tigen: 12. Onze mannen zagen dat de Walen flink figuur sloegen, drongen nogmaals door, en na een actief spel te hebben ontplooid, én Van Broek hoven, op voorzet van De Grijse, wist den stand te brengen op 13. In de 2° speelhelft toonden de onzen zich weer de meerdere. Aan de 48» min. werd een 4» doelpunt gemarkeerd door een thuisspeler, op voorzet van Ds Grijse. Nu namen de Walen een tiental minu ten de teugels in handen, maar geluk ten er niet in een doelpunt tegen te maken. Dan kwamen de onzen wees»bo ven. Het spel liep stilaém naar bet ein de. Nog eenige pogingen om te doelen! Het einde werd gefloten met esn ver diende zege voor onze Sportkringers. ONZE VERWACHTINGEN VOOR ZONDAG 20 OKTOBER Allo supporters, komt ln aangesloten rijen op, om onze -Jongens aan te moe digen! Op het Motje, te 3 uur stipt, ontvangen onze Sportkringers Knokke F.C. Wij verwachten van hen dat ze een schoone zege zullen boeken en toch wel een paar puntjes in de wacht zul len slepen. Bij onze Clubjongens. Zondag trekt Club op verplaatsing naar V.G. Oostende. De overwinning zullen zij behalen, Indien zij als leuze meenemen; homogeen spel! Wij wenschen voor hen het beste! PASSCHENDALE Sterfgeval. Alhier is Maandag ,'J1. overleden, Heer Jules Doom, Eere-Hcofdcnder- wijser en Tuin-bouwleeraar. De afge storvene was een geacht persoon op de Gemeente. Wij bieden aan de' bs« proefde familie onze Christelijke deelneming aan. Vermakelijkheden. Kabaretavond: Op Zondag 27 Oc tober krijgen wij hier in de Patro nage een kabareitavcm-d verzorgd door de gekende groep: «Klaver Zeven» Wie deze kerels aan het werk ge zien hes-ft komt beslist nogmaals o-m eens een avond goed hun hert op te halen. De Plaatselijke rmizaekafdee- ling geeft ook hare medewerking. Bevoorrading. Maandag. Uitreiking va-n aa'rd- appe'togel'bladm voor de 79« en. de 80® periode aan diegenen die ncoh contractanten,, noch producenten van den oogst 1946 zijn. Donderdag. Bijzegels voor de zwangere en bevallen vrouwen en de TB.C.-ers. Zaterdag. Bijregels vcor de g-rerrarbeiders, ledereen dient een briefje gedateerd van October mede te brengen. WESTRGOZEBEKE Davidsfontlsafdceling Woensdag, 9 Oktober, zette' onze afidceling ziin reeks voordrachten in met ais speker E.P. Denys, die' ons kwam onderhouden over; «Mijn oorlog in China». Ee leden van het D.F. die met ren vijftigtal opgeko men waren, weten nu wat Cihina was, wat China nu is en waarnaar China streeft. Wij weten nu hoe het er in China aan toegegaan is in dien jarenlange oarlog en wij beseffen dat wij het niet juist vcorha-dden. Die voordracht va.n E.P. Eenys heeft ons een die per kijk gegeven over een volk dat in het voorbije en, huidige wereld gebeuren zijn rel speelt. E.P. Denys heeft ons gemoedelijk cn sappig ver teld en tevens een werkelijk beeld gegeven over de toestand in China. De leden van het Davi-dcfonds on zer afdeeling zullen dez© voordracht dankbaar beantwoorden met nog talrijker op te komen op 13 November, waar Ir Clabots on-s zal kernen ver tellen waar onze familienaam van daan komt. E.P. Denys, hartelijk dank en Davidsfonders van West- roozeboke tot 13 November STADEN Geboorten. Buys© Cecile, d. V. Omer en Baert Martha. Cat.rysse Daniel, z. v. Richard cn Diespeyhel Julia. Devoldere Herman, z, v. Gerard en Declerck. Romanie. Huwelijksafkondiging. Vanthuy- ne Camiel, veearts, met Hoflack Lau ra. landbouwer, b. v. Staden. Overlljdens. Grijspeerdt Leon line, 80 jaar, wed. Hasperslag'h Cy- ri'el. Vaoidenfoussch© René, 68 jaar, echtg. Deconinck Alice. Rantsocneering. Verbruikers welke geien aardap pelen verbouwden, en ook geen kon- tra-kit afgesloten hebben: mogen Maandag, 21 October e.k. voorzien der ranitsoeneerin-gs'kaörten voor eet bare prod, zegels voor aardappelen voor twee perioden afhalen. Ds an dere verbruikers welke nog recht hebben moeten zich nog niet aan bieden. Aflevering van Bijzegels: de rechthebbende personen welke zich tot heden nog niet aangeboden heb ben, kunnen dit nog doen op Woens dag 23 October. Bevoorrading. De producenten die op hun hoeve melk verkoopen en dus houders rijn van koeien worden verzocht hun melkize'gels voor den 10n dier maand in te brengen. Dit is belangrijk om onregelmatigheden ln hun nadeel te voorkomen. Ongeval. Bij de statie kwamen twee auto's in, botsing. Een personenwagen die d® vrachtauto van A. Ver hegge voor af bolde, renvde plotseling zoodat de camion op de eerste auto botste. De politie stelde een onderzoek in. De Gcmeentevekiezingen. Thans wordt er druk gewerkt tot het opmaken der lijsten. Van zoodxa wij in het bezit zijn van. namen dee- len wij bijzonderheden mede. Sport. Ardooie speelt waarlijk een onge lukkig seizoen. Na het pijnlijk omge val van back Zutbermam Frans is René Dewitte thans voor meerdere weken gekwetst. Nia een incident rijke mateh werd Zondag 1.1. bij de leiders Ingelmunster met 10 ver loren. Jongens, geen moed verloren! Burgerstand. Geboorten. Devos Rita, d. v. Godfried en Marcella Tratsaert; Yde Paula, d. v. An toon en Maria De pre tere; VerfaiUie Christiana, d. v. Frans en Germain© Desseyn. Huwelijken. Georges Ooghe met Yvomlne Vanhoutt-e;lOdiel Verhoye met Maria Vanhoutte; Victor Dewit met Suzanna Allaert; Maurits Be smet met Rachel Steculorum; Jules Seyms met Rachel Cannoot. Sterfgevallen. Jules Lagae, echt genoot van Flavie Varrdienberghe, 71 jaar; Constant Vermeulen, wed. van Leo-nie Van Rijekeghem, 81 jaar; Sylvie Lammoo, echtg. van Henri Wil- demauwe, 68 jaar; Maria Debramdeme, d. v. Cyriel en Anna Beloof, 14 jaar. Davidsfonds. De eerste feestavond gaat door op Zondag, 20 October, te' 6 uur 's avonds in het Meisjespatronaat. De groep D© Werviksche Nachtegaaltjes die overal een reuzesucces oogsten, tre den op met een gevarieard program ma. Inkom; voer de leden 10 of 5 fr. Niet-leden betalen 15 of 10 fr. Tooneelleven. De eerste tconeelavonii op 13 Octo ber is fijn meegevallen. Die Nor- mandische Haanheeft nogal wat stof opgejaagd. De spelers deden het voortreffelijk! Ben tweed© opvoering gaat bepaald door op Zondag, 27 Oc tober te 5 urn- in het Christen Volks huis. Na de terechtstellingen te Neurenberg. De lijken verbrand. Hun asch in het geheim verspreid. Uit Neurenberg wordt vernomen dat de lijken der tien oorlogsmisda digers die Woensdag te Neurenberg gehangen werden alsmede dit van Goering verbrand werden, en dat de asch in het geheim werd verspreid. Dit werd medegedeeld in een offi cieel communiqué, onderteekend, dooi de vierledige commissie voor de op sluiting der groote oorlogsmisdadigers. Koningin Wilhelmina van Nederland naar Belgie op 24 Oktober. Koningin Wilhelmina van Neder land komt op officieel bezoek in Bel gie en zal te Brussel aankomen or> Donderdag 24 Oktober e.k. Zij blijft er twee dagen, bezoekt den Zaterdag Antwerpen van waar rij 'S namiddags per vliegtuig naar Amsterdam ver trekt, Naar verluidt is in den Amerikaan- scihen Staat Wyoming een vliegtuig te pletter gestort en rijn de 13 inzit tenden om het leven gekomen. IMMMIHBWHBaBIBHHiBBB BURGERSTAND Geboorten. Maertens Vivian©, d. v. Noël en Vamdyek Maria. De- puydt Francine, d. v. André en Pépin Luoienne. Meuieimeester Ghislain, z. v. René en Vandenbussche Geor gette. Cou'dron Marie, d. v. Joseph en Dscuypsr© Olga. Stragier Lau rent, z. v. Marceau en Vandenberghe Gabriel le. Overlijdens. Vereasmer Leonle, 89 j., z. b., w;d. v. Stamper Pierre. Huwelijksafkondigingen. Claeys Michel, vlaswerker. te Moorslede, en Vancayseel© Julia, spinster te Wer- vik. Denumaux ïivimus, verver, en Dewulf Gcrmaine, werkvrouw, beiden t© Wervik. Dubois Maurice, pan- nenbewerker te Komen, en Catry Madeleine, fabriekwerkster !te Wervik. Bonduweile Maurice, ijzerwegbe- diende te Boperinge, en Vandamme Marie, toediende te Wervik. Stra gier Jules, lar.dwerker, en Adam Abeline, huisvrouw, beiden te Wervik, Huwelijken. Vertoruggihe Michel, fabriekwerker, en Bieabrouek Maris- Madeleine, fabriefcwerkster, beiden te Wervik. Vandamme Norbert, met ser, en Bemuyssre Sdmonne, fabriek werkster, beiden te Wervik. Deleu Pierre, metser te Wervik, en Kees Philcmena, z. b. te Borgerhout. Cyttenhove Raymond, gepensionneer- de. cn Bonduelle GabrieHe, huisvrouw, beiden te Wervik. Rens Jacques, schilder te Me enen, en Castelein Jeannette, fabriekwerkster te Wervik. ZONDAGDIENST Apotheker: Michel Verhamme,.Roe- selaresitraat, 37, vanaf 8 tot 12 u. en vanaf 14 tot 19,30 u. Geneesheer: J. Debevere, Neder- weg, 107, telefoon 814. Voor het Witgele Kruis: Juffr. Hol voet, Sint-Pieterstraat, 7. BURGERSTAND Geboorten. Greta Desimpri. Hsy- brugstr. 14. -Rik Dcvolder, Meenen- steenw. 168. - Eric Llsvens, Zedelgém. Paul Vandromme, Rollegem-Kapelle. Rik WalIayS, Oekene. Freddy Pattljn, Lendeledestr6. Lea Van brabant, Oeselgem. - Eric Santy, Kach- tem. Robrecht Vaiisteénklste, Ingei- munster. Ruddy Brouekaert, Ingel- munsterstw. 33. Rosa Vandevocrdè, Roeselarestr. 247. Rosa Baert, Leen- straa-t 4. Huguetts Huyghe. Emelgem. Jeannlne Vervaecke, Gullegem. Marie-Ross Vanfleteren, Slabbaerdstr. 65. Overüjdens. Carlos Corteyills, 3 m.; Roeselarestr. 79. Florent Roelens, 49 J., wever, Schoolstr. 4. Thimo- theus D'Haene, 70 j., schoenmaker, Roeselarestr. 155. Huwelijksafkondigingen. André Hoet, handelsbediende, Izegem, en Mar tha Schoolmeesters, verkoopster, Sint Jopst-ten-Noode. Maurice D'Halewin, slachter, Meulebeke en Cecile Denys. On derwijzeres, Izegem. Alfons Staés, Schoenfabrlékwerker en Clothilde Re- nier, winkelierster, b.v. Izegem. Ru- dolf Werniers, Pittem en Raphaëlla Van- dorpe, schoenstikster, Izegem. Ro ger Eeckhout, schoenmaker en Agues Vico, schoenstikster, b.v, Izegem. Huwelijken. Daniel Eeckhout, boek houder en Andrea Bourgeois, handels bediende, b.v. Izegem. Alfons Hel-, leboyck, rljwlelmakersgast, Meulebeke en Jenny Dejonckheere, borstelmaak- ster, Izegem. EERVOLLE ONDERSCHEIDING Juffr. Helena Baes werd vereerd met de gouden medaillie der Kroon orde voor 45 jaar bedrijf leidster en trouwen dienst bij de Juffrouwen Ge zusters Vandeputte, wonende hi de Nieuwstraat, alhier. We bieden onze hartelijkste en in nige gelukwenschen aan. DAVÏDSFONDSNIEUWS De Kcurvoordrachten. In de feestzaal van het St-Jozsfs- ccllege zal op Woensdag 23 October, t® 20 uur door den Z EP. Dl'. Chry- aotoog Lanmoy, O. CAP. Brugge Niotzrohebehandeld worden. Hij is die man die de catastrofe van de moderne wereld vertegenwoordigt. Een toegangskaart kan men rich aanschaffen bij Staf Demuynck, de Pelichystraat, 49. De pa-ijs voor de Davldsfcndsleden cp vertoon hunner lid-kaart 1946 is 20 fr., voor het eerst© lid. en 10 fr. voor de andere leden van heitzslfd© gezin. Voor niet-leden is de toegangsprijs 10 fr. per voordracht. FILMNIEUWS KINEMA PATRIA: «Het teeken van Zoro», met Tyrónne Power in de hoofdrol. KINEMA PLAZA: «Bahama Pas- •vag©een prachtig drama in kleu ren. KINEMA PALACE: «Zielen o-p de Zeemet Gary Cooper en Geor. Raft. OUDERLING VERDRONKEN Zondagvoormiddag, 13 Got. jl., om streeks 10.35 u. ging Alois Vander- g-eeren, 82 j. oud en wonende in de Roozestraat te Ingelmuster, langs de hofstede van Couck-e Germain, gele gen in dé Lends-lcdéstraa-t-, gewan deld, D© ongelukkige ouderling is in den wal gesukkeld, en tóen men hem op het droge kon brengen, had hij reeds opgehouden te leven. BOLDERPRIJSKAMP Zondag ging in het lokaal der bloeiende boldermaatschap-pij De Vlijtige Bolders» door het Kristen Weiikersverfeond alhier, de tweede kamp onder overgroot© belangstelling door. Ziehier de winnende ploegen: 1. Vandorpe Jozef, Defosc-he Ca miel en Seynaeve Henri (Izegem). 2. Colpaert Orcar, Cattebeke Ernest en Salembier André Izegeni. - 3. Rcmmelaer© Valere, Maes Achiel en Mahieu Camiel (Roeselare). 4. Vanstaenkiste Cyriel, Malisse Jozef en Lapeire Maurice (Izegem). 5. Weitorouck Camiel, Hoedt Gus-taaf en Vandemoortele Odiel (Roeselare). Algemeen© Rangschiking: 1. Roe selare, 5 partijen 25 p. 2. Izegem, 5 partijen 23 punten. F.C. IZEGEM OVERROMPELDE ZIJN TEGENSTREVERS Vreugde heerschte er Zondagavond in de Izegemsche voetbalmlddens om de afgeteekende zegepraal: 70 behaald op Boussu-Bols; doch minder geestdriftig waren de supporters om te spreken over het geleverde spel. Vooral in de eerste speelhelft was het van minder gehalte. Zelden zagen we het samen hangende passenspel, dat de plaats moest ruimen voor een geweldig trap pen op den bal, waarin de spelers zelf bijna niet wisten waar de bal ging be landen. In de herneming was er mer kelijke verbetering gade te slaan. In de Izegemsche ploeg zat er meer geest drift. De Waalsche doelmond werd aan houdend bestookt, met het gevolg dat doelwachter Marin herhaaldelijk mocht visschen, niettegenstaande dat hij schit terend zijn netten verdedigd heeft. Gansch den- wedstrijd waren de borstel makers in groote meerderheid. Over de lokale spelers: Doelwachter Georges hééft slechts een paar gevaar lijke ballen gedurende gansch den wed strijd moeten onschadelijk maken. Dit deed hij op meesterlijke wijze. Ons back- paar 'Gogaerts-Denolf heeft prachtwerk gelevérd en lieten hun tegenstrevers niet de minste kans tot doelen. De half- lijn Corteville-Roose-Windels was bui tengewoon bedrijvig in de verdediging, maar ook opvallend ln den aanval. Een klaar bewijs daarvan was de juiste voor zet 'van Corteville, waarop het eerste doelpunt aangeteekend werd. De aan- valspelers waren bevredigend en toch het flauwste deel van de ploeg. Hier on derlijnen we graag de groote stuwkracht van onze voorlijn, met Callens, die een flinke prestatie leverde. Ook verdienen Vandommele en -Vansteekiste een eer volle vermelding voor hun buitengewone bedrijvigheid. WONDERBARE GENEZING TE BANNEUX ZUSTER WAS SINDS VIER JAAR ZIEK... «La Nation Beige» publiceert een artikel over e©n wonderbare genezing die zich. deze week te Banneux zou hebben voccgedaan. Esn 45-jarig© kloosterlinge uit de omstreken van Namen, zoo schrijft het blad, moest sinds vier jaar te 'bed blijven ten gevolge v-an boender- tuiberculoae mat ontkalking en mis vorming van de dij. In het bijzijn van talrijke getuigen maakite zij toebe reidselen om de mis van 10 u. bij te wonen. Plots veelde zij een hevige pijin in de rechterzij, waarna rij over hut gansch© lichaam rilde tot rij zich uitacnderlijk wel gevoeld© en rich genezen verklaarde. Kermis. De winterkermis Is weeral eens voor bij Zelden stonden er te Geluwe zoo veel vermakelijkheldstenten als thans! Begunstigd door een mooi herfstweertje, had de Kermis buitengewoon veel volk naar de plaats gelokt. De attracties had den dan ook in den namiddag veel te dosn. Tegen avond echter was veel volk verdwenen en zullen de foorkramers het maar «povertjes» gevonden hebben. Een bewijs dat vele beurzen nog niet be stand zijn tegen... langdurige operaties! Maandag was er ln het jaargetijde zeer veel volk om te bidden voor de overleden parochianen. Dinsdag bracht de gemeentelijke Har monie Ste Cecilia nog wat leven met het wandelconcert. Een viertal herber gen werden aangedaan... Menig pintje werd gedronken on er was gezelligheid en leute. Muzikant André Nolf vergast te zijn medeleden op een zeer humoris tische voordracht, die de. toehoordera deed smekkebekken 2k>o verliep de kennis ln gezelligheid en plezier... cn vlen zullen als schrij ver dezes— blij geweest zijn van eens flink t-e kunnen uitslapen, want ln der i waarheid zegt men van het feesten: i 't Xs leut-lg maar... 't kt lastig! Foto genomen op de trappen van den Stadsschouwburg. Vooraan be merken we o.a. van links naar rechts: hr Leonard, Eerevoorzitter der Af- deeling; hr Isaï Gruwez, Voorzitter der Afdeeling leper; hr Leelercq, Bondsvoorzitter, stichter. Op de tweede rii ontwaren wc eveneens hr Van Winsen, Sekretaris van het Verstandhoudingscomiteit en hr Oscar Molein, plaatselijk Sekretaris der N.V.I. - leper. Zondag 13 'Oktober jl. haidi te leper de plechtig© viering plaats van het 2'5-jari'g bestaan van het Nationaal Verbond der Verminkte en Invali de Soldaten, afdeeling leper. Wat ons telkens opvalt bij derge lijke vergaderingen of feestelijkhe den is de ware, echte, broederlijk heid die eor heerscht tusschen de le tten dezer grpepeerinigen, en wat meer is, hier ter stede is er een nauwe ver standhouding tussohen ds verschil lende zustsrorganivaties. Van zocd.ra w-e «Au Saumon» op de vischmarkit, die het lokaal is van di© N.V.I., binnentraden, konden we bemerken dat er zou gefeest worden en aan wie de hulde zou te beurt val len hadden we al gauw opgemerkt, miaaa- kom we zullen maar de feiten niet voorbij loopsn. Om 10 u. werd er opgemarcheerd naiar ds Stadsschouwburg waar de pischitig© feestzitting zou plaats heb ben. Niet min dan 11 vlaggen namen er aan deel die dan ook op het po dium geplaatst werden. De British Legion en de Poilus de Prance had den er insgelijks aan gehouden op zijn. Aan ds ecretafcl namen plaats, den Heer Isaï Gruwez, voorzitter der afdeeling leper, den Heer Leelercq, bondsvoorzitter - stichter, den Heer Leonard, toegevoegd voorzitter en Eerevoorzititer der afdeeling, Makkers Van Winsen, sekretaris van het Ver- standhoudingsccmiteit; Lauwers, be stuurslid, en Hr Oscar Molein, se kretaris N.V.I., benevens tal van an dere personen. Onder de aanwezige genoodigden bemerkten we Burgemeester J. Van- dierghete: Sekretaris Versailles; Hee- ren Biebuyck, Schepen; Van der Mersch, -Gemeenteraadslid; Arron dissementscommissaris Clinokemail- lie, enz. De welkoms-groet werd uitgesproken door Voorzitter Isaï Gruwez, die hier na het 'woord verleende aan den pen ningmeester, hr C. Durie, die in een klare taal het ontstaan, den groei en den bloei van da afdeeling uiteenzet te, maar die ook niet vengat de wel en weetjes op te sommen. Een bij zonder woord van dank en een war me hulde werd gebracht aan den zoo sympafhieken Voorzitter, dhr Isaï Gruwez; aan de hoeren Lauwers en Oscar Molein. die allen in cte bloe men gezet werden, gezien hun meer dan 25 jaren actief lidmaatschap en bewezen diensten- aan de sectie leper. Esn roerende huid© werd insgelijks gebracht aan de afgestorven leden, waarvoor één minuut stilte gevraagd werd. Alle aanwezigen veren recht cm op het gevraagde voorstel in te gaan. Den Heer Leelercq. Bondsvoorzitter aan het woord, brengt insgelijks hul de namens het landsbestuur aan de feestend© afdeeling leper, en vooral aan haar kranigen Voorzitter Isaï Gruwez. Vervolgens breekt hij een lans over het wetsvoorstel dat aan hangig is en welke ds oud-strijders en verminkten nadeelig is. Het is de eerste maal niet dat we moeten vech ten voor ona© rechten, ald-us spreker, maar wees ervan overtuigd, er staan mannan aan het roer van onzen bond, die niet zulen laten toegaan en we zullen strijden tot de eindoverwin ning. Vervolgens geeft hij een lezing van een dagorder welke zal overge maakt worden aan de regeering en de bevoegde diensten, om de rechten op te eischen die hen toekomen, Luid ruchtig handgeklap besloot deze diep- inislaande rede. Provinciaal - Voorzitter Moerman beaamt de woorden van den lands- vcorritter en brengt insgelijks huid® aan Voorzitter Isaï Gruwez, maar de ze vergeet de gade niét van mak ker Isaï, hij biedt ze eon prachtig® bloemenkorf aan, waarna de gebrui kelijke accolade volgt, warm toege juicht door de aanwezigen. De Heer Willems, namen» de ver minkten van '40 en '45 aan 'het woord, sluit zich aan bij zijn voorgangers en d-rukt rijn hoop uit dat d© oud strijders '14-18 voor hsn zouden mo gen zijn én de lichtbaken waarna ze opkijken, én de hulp in' allen nood. Hij belooft van zijn kant en namens de verminkten '40 en '45 de aanhan kelijkheid aan de makkers van T4-'13 opdat z© schouder aan schouder zou den mogen strijden tot het bekomen hunner rechten die gevaar loopen ge sloopt ts zullen worden. Makker Van Wineen, sekretaris van het Verstandhoudingscomiteit, komt dan voor den dag met zijn ver slag, nopens de nauwe samenwer king welke ©r bestaat tusschen d® N.V.r. en het Verstandhoudingscomi teit. Geen enkele stad kan. er op bo gen op een© zoo nauwe samenwerking, zoo besluit hij zijn betoog, en over handigt het hernieuwd vaandel aan den Voorzitter, de hoop uitdrukkend, dat het dergelijke banen zou mogen bewandelen als het voorgaande. Hei Vaderlandsch Lied wordt hierbij ge speeld en alle aanwezigen aanhooren het, rechtstaand. Den Broedergroet der Walen Den Heer Leonard, toegevoegd® Voorzitter der afdeeling Luik en Eere- voorzitter der afdeeling brengt na mens de Walen den Brcedergroet aan de Vlamingen. Het mag niet zijn dat er een kloof bestaat- tusschen Vla mingen en Walen, zoo zegt spreker, er is in der tijd wel een gracht gegra ven geweest tusschen de twee taal groepen van het land, maar over deza gracht heben wij de brug geworpen die Walen en Vlamingen dan mekaar snoert. En tot biij-k eft erkentelijk heid van deze daad, daad die ons als voorbeeld werd gesteld in het jaar 1939 door de sectie leper, reik ik op vandaag, met z©s jaar achterstel (niet door mijne schuld), den fanion over der sectie Luik. (Luidruchtig handge klap begroet dit gebaar.) Den Heer Isaï Gruwez brengt hul de aan het Verstanidh-oudingscomi- teit, waarna hij overgaat tot het uit reiken van de ril veren medal je van erkentelijkheid aan de He-eren Pipers van d© British Legion, Paul Decocq van de Poilus de France, Gustaaf Van Winsen, sekretaris van de Verbroede ring 3e en 23e, aan de Voarzittei; van het F.N.C., Florimond Vandevoorde, Voorzitter der Oorlogsvrijwilliger,?, Valère Masschelein, gewezen Voorzit ter van de Vuurkruisen. Hierna wordt het Engelsch ea Fransche Volkslied gespeeld In stoet gaat het dan naar het Ste delijk Gedenkteekien, waar leper en Luik gezamenlijk een kroon neerleg gen, vandaar naar het Stadhuis, waar een plechtige ontvangst plaats grijpt. Verder werd een smakelijk banket opgediend en in de meeste broeder lijkheid verliep deze-n schopneft dag die in aller geheugen zal gegrift blij ven. Leve de N.V.I., Secüe leper. .- p. B. 3* BURGERSTAND Geboorten. Depuvdt Ghislain, Yvonne-Serruysstr. Flamemt Ma rietta, Rijselstï. Vanibouwaert Ires, Esplanadeatr. Lemout Luc, Klep- hcek te Dadizeele. Pynket Le-ona, Knoonrtr. Vanhaverbeke Mare, Heulestraat te Bissegem. Huwelijksafkondigingen. Van- geeinbenghe Michel, fbw, en Douehy Èlza, stoelmaakst-er. Derieuws Emiel, wiever, en Vandewynckel Ma rie-Louise, z. b. Oottenle Remy, schilder en Georgette Marie, zieken dienster. Uebonnet Henri, beton- neerdier en Deleu Madeleine, bobijn- ster. Bonte He-nri, verwer, en Bat tens Luduine, spinster. Becquet Robert, onderwijzer, en Leaaire Ra tes, cmderwijizeres. Huwelijken. Vaneeckhout Leo pold en Peweit Marie. Vandermee- ren Polydoor en Matthys Germaine. Degryse Albert ep. Pype Ann©-Ma rie. Vandekerchove Omer en Van- dekerokhove Alice. Seen Gentil en Soen Yvonne. Pobtillius Berland en Florquin Simonne. Schelp© Lson en Vermeulen Georgette. Soete Remain en Vandoolaeghe Flo rence. Overlijdens. Davos Emma, 70 j., Geiuwestr. Debusschare Mathilda, 89 j., Benadiktijnenctr. Neirynck Henri, 67 j., Kcorssslcsir. Hcste Albert, 51 j., Prinsstr. Denolf Ju les, 67 j., Mosskroenstr. Bonnet August©, overl. te Glatotoeck. Ver mant Julia, overl. te Sysseele. VAN ALLES WAT Verkeersongevallen. Per fiets werd M. Dumont uit de Rczanstir-aa-t, te Halewijn door een autobus aangereden en ten gronde geworpan. Met een gapende hoofd wonde werd rij naar het hospitaal te Tosrfconje overgebracht. Wyffeis O, uit de Kunsten- straat werd, toen hij per fiets reed, langs achter dooi' een auto aangerc- di3n. Hij werd aan beide toeenen ge- kwetöt. De auto reed door. In de Parkstraat werd d® auto v~n hr Scheldierman, Wahisstraat, aanigerettón do-or een andere die. .'rifx'ltoarmieiö verder de richting vap Rocerlare opreed. Alleen stoffelijk-; schade. Werkongeval. Plat Leon, uit de Dfefhond- strxiit, werd in die. weverijen Ver- h-eghe t© Halewijn, erg aaii den arm gekwetst. Bedronken Autorijder. Aan den tolpost der Rijselstraat konden de douanen na vesl moeite een half aan stukken auto met ge leider ophouden. De voerder, Jerome Werbr. uit leper, werd in 't droge gebracht en verklaarde daags nadien dat, al van Kortrijk komend, hij on derweg op een kamion gereden had, Zoo legde hij den tosstand van rijn auto uit. Konijnen gestolen. Overnacht werden de konijnen van L. Degrendele, wonende Stee- hoerhuizen, gestolen. Rijwiel gestolen. Aan het huis van onderwijzer Demuyck, Statiestraat, werd de fiets gestolen van Lampole V., metaal handelaar uit de Kortrijkstraat. VOETBAL S.C. MeenenKortrijk Sport 03 Kortrijk wint toss en leidt de eerste aanvallen, maar botst op een sterke lo kale verdediging. Vantrois moet één minuut het spel verlaten, wegens bot sing met Kortrljksch achterspeler. Dit wordt een handicap van Méenen. Ver der verdeeld spel, doch Kortrijk dringt aan en aan de elfde minuut weet Devos op voorzet van Declerck, en op aarzelen van een der lokale backs, nummer één te netten. Meenen krijgt wind ln de zei len, doch schotvaardigheid blijft uit. Na nog een verkeken kans van Claer- hout, die hoven gaat en twee hoek schoppen tegen de lokalen, welke Lom- maert prachtig houdt, wordt de rust gefloten met 01. Na de rust fungeert Vantrois op den rechtervleugel. Kortrijk trekt ten aan val. Aan de 48» min. net Claerhout nummer twee van ver en aan de 55* min., op uitloopen van Lommaert, wordt het 03 door Declerck. Kortrijk ls verder ln de meerderheid en de eind stand blijft dus 03. Uitblinkers: Kortrijk: Claerhout; Meenen: Lommaert en Adams. (Zie nieuws uit Geluwe onderaan 6kol.) BISDOM BRUGGE Benoemingen. ,Mgr de Bisschop heeft benoemd tot onderpastoor te Desselgsm: E.H. Ver- coutere; te Beveren-LcieE.H. Myn- ghiser, beiden priesters cp het Semi naria. GEVRAAGD Meisje, als It weed© hulp ln hulstvm* dien. Boog looft-. Goed® kost en in woon'. Geen was-ch. Bij Monoarcy Am. toom, Gasthuisetr. 20, Popcriagev <984»

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 4