FINANCIEELE KRONIEK De Week in ons Land Van backten de kupe... I Uil *'i Nieuwpoortsche Uit 't Veurnsche Het Vonnis van Neurenberg voltrokken 19 Oktober 1S4&. HET WEKELIJKSCH NIEUWS Bladzijde UIT NiEUWPOORT (UT VEURNE C03TDUINKERKE V. V. Oostduinkerke. Mo DEQUIDT-ROSSEEL Kcksijdestw. 11, VEURNE. KUNSTTEEKENWERK ADINKERKE DE PANNE KOKSIJDE LANDBOUWERS NIJVERAARS ALVERINGEM PERVIJZE RENINGE HET AKELIG SCHOUWSPEL VAN DEN DOODSTRIJD DE ZAAL DER TERECHTSTELLINGEN EN DE GETUIGEN HUN LAATSTE WOORDEN De bolsjewisten zullen U hangen. HUN LIJKEN IN ZEE GEWORPEN? D E TOT GEVANGENISSTRAFFEN VEROORDEELDEN NAAR BERLIJN? ZONDERLINGE CONTROLEURSSTREKEN TE MEESEN Hoe ze de menschen voor den aap houden KINDJE IN KOKEND WATER TE MOESKROEN ZWARE BOTSING TE PERVIJZE Motorijder loopt schedelbreuk op. PARUS-NEW-YORK IN 16 UUR 42 MINUTEN Kapelaan Berien vijftig jaar. i Mijn tale is altijd iseerbarstig en mijn pen S JÉlililSfik, lastig om iemands lofrede uit te spreken en m iemand cp den troon te zetten. Want 't heeft JF .,|*5 altijd den schijn dat men een geflatteerd por- f schildert van den jubilaris en de gebre- ken wegmoffelt met een handig truukje. En daarbij wie zou zoo 'n schoon en be drijvig leven ten toppen uit kunnen weerge ven en trouw typeeren? Maar voor hem, oen verdienstelijken pries ter'doe ik het toch gaarne en 't zal voor hem een welgekomen gelegenheid zijn om den hocg- sien graad van nederigheid te beoefenenna melijk: «den lof te verdragen! Ilc veronderstel dat hij als jonge knaap, een brave jongen zal geweest zijn met al de guitenstreken die natuurlijkerwijze ver bonden zijn aan het leven van het kind eener landsche gemeente. Hij studeerde aan het Klein Seminarie van Rosselare en was daar een flink student ais uitmuntte door voornaamheid, kame- i a&dschappelijken geest, en onbewimpelde vroomheid gepaard aan innemende goedheid en zin voor al wat schoon en kunst is. 't En verwonderde dan ook niemand, dat op dsn dag der revelatiesden Tweeden Sinksendag, ter gelegenheid van den jaarlijkschen bedevaart naar Dadizele, toen hij het geheime ka- merke verliet en stapte door de rijen van de wachtende studenten, algauw de mare liep: Jozef Herten leert voor Pastoor Hij werd dan ook Priester, en 't en duurde niet lang of hij geraakte ten volle in de priesterlijke bedrijvigheid en werd Onder pastoor te Ste-Katherijne. 't Is altijd een groote zegen voor een jonge Kapelaan dat hij van meetaf een goè Pastoor heeft. Hst is poor hem een bijzondere meevaller geweest: hij had een Kastoor uit duizend: Florimond-Jozef Vandenbulcke, oud- bestuurder van de Normaalschool van Torhout. Hij leerde daar algauw dat Priester zijn wat anders is dan op zijn slofjes m een zetel bij de stoof zitten. Zijn Pastoor, die mede Sn zijn leermeester geweest is, was een rustelooze, bedrijvige Priester die verteerd door den ijver voor het winnen der zielen, geen moeite ontzag wanneer het er op aankwam om goed te doen 'en de godsdienstige gezindheid bij de bevolking aan te wakkeren en levendig te houden. Hij heeft het ongetwijfeld, benevens de gcede opvoeding wélke hij van huis medekreeg en de grondige vorming welke hij kreeg in het Klein- en Groot Seminarie, voor een groot deel te danken aan het voorbeeld en dé leiding van dezen uitstekende Pastoor dat zijn later priesterleven zoo vruchtbaar is geweest in dienst van God. Kerk en Volle. Hij zou het nochtans wel een beetje kwalijk nemen moest ik vergeten te vermelden: den weldoenden invloed welke hij onder vonden heeft in de Studentengilde, Jong en Koendie haar centrum had in zijn geboortedorp St-Denijs. Hei moet nu zoowat ruim twintig jaar zijn dat hij Kapelaan werd van Ste-VJalburga te Veurne. Van meetaf was hij aldaar de werkzame en ijverige Kapelaan die iveldra de waardeering en achting genoot van zijn oversten en jie bevolking. Het bleek weldra dat zijn bijzonderste gave is: zichzelf ver geten om andere te dienen. In den geest van St Franciscus is het voor hem steeds een oppe 'stliggends bezorgdheid geweest om te zorgen dat de kerk, het huis Gods, waar priesters en gsloovigen, samen en vereenigd, hun God komen vereeren en loven, een juweel van kunstige schoon heid zij. En dat hij zin heeft voor smaakvolle kunst, weet iedereen die hem wa.t meer intiem weet te benaderen. De oud-seminaristen loeien nog wél hoe hij, ziek zijnde, dezen verleren tijd gébruikte om heerlijke tafereeltjes te schilderen die een waar kunstenaars talent openbaarden en hoe hij, gedurende den laatsten oorlog, in de gevangenis te Brugge, alwaar hij door ds Duitscheer, eenigen tijd in logement werd gebracht, zinsvolle en fijne teeksningen schetste. Da Walburg aker k aan dien binnenkant waar alles een beetje holder-de-bolder verward overhoop lag, heeft hij herscha pen, door jarenlang geduld, tot een der schoonste kerken van ons bisdom. En 't is te hopen dat zijn plan dat hij had opgevat om er werkelijk één der heerlijkste tempels van ie maken, eens zal uitgevoerd worden. Doch de Kerk leeft niet in den tempel alleen, maar vooral in cis levende kerkgemeenschap. De jeugd vooral trok hem aan. Hij zag in hoe dan reeds de jeugd voor het dreigende gevaar stond van het Vlaapisch Nationalisme, dat naar de uitspraak van de hoogere Geestelijke Overheid, stellingen verkondigde die regel recht in strijd waren met ds ware leiding der Kerk. Hij stichtte dan ook de Vlaamsche Meisjeshand die een bui- tengewoonen bloei kende, en later den Middenstandsbond voor de jeugd, die eveneens de besten onzer middenstandsjongens op den goelcn veeg heeft gehouden en afgewend voor de heerschende dwalingen- Wie herinnert zich ook de heerlijke en leerrijke voordracht avonden niet van den Kunst- en Letterkring door hem samen met zijn vriend wijlen den Heer Raes opgericht. En het Vineentiusgenootschap waarvan hij de bezieler is ge weest? Ds armen en minbedeelden zijn steeds zijn troetelkin deven geweest. De processiegaang van de armen die aan de belle trekken van Kapelaan Bertsn kent geen einde van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Gelukkig dat er goede menschen zijn die zijn ledige beurs nu en dan wat komen spijzen! Ik spreek altijd door maar van Kapelaan Berten en vergat bijna dat hij nu sedert eenigen tijd officieel Bestuurder is van de Vakschool! Wie zou het hem wel nadoen om in de huidige omstandighe- ien een vakschool in 't leven te roepen, reeds officieel erkend en een toonbeeld van inrichting en organisatie. Een man van 't vak die 't weten kan zei me nog onlangs: niet één! En 'i is zoo! Als wc vijf en twintig jaren verder zullen zijn, dan zal men wellicht eens ten volle bevroeden icelk een onschatbare zegen deze vakschool is voor de gansche streek. ïfh dan de Hoogere Hoteliersschool? Gesticht is ze en aan den gang: ook weer aan hem te danken. Dat zijn maar eenige trekken uit het bedrijvig en bewogen leven van dezen ijverigen Priester. We zouden de reeks voort kun nen aanvullen: de prachtige bloemenhulde, de St-Niklaasfeestjes en zoo voort.. Doch het kenmerk van zijn schoon leven blijft wel: zijn on begrensde liefae voor de arme menschen, de geringen, de mis- deelden en boven alles zijn ongemeten toewijding in den dienst vanGod In den o./-log vooral heeft hij dit getoond: hij stond en bleef bij zijn jongens die niet wilden buigen voor den vijand en was naast hen bij hun aanhouding door de Duitschers en tot in hei gevang; Mij was te midden zijn volk toen met de obussen ver nieling. dood en lichamelijk leed over de stad kwam; hij be zorgds hout en kolen voor hen die gebrek leden. In zijn binnenste zal hij nu monkelen en in de stilte denken: en van mijn gebreken spreekt men niet? Lisneer de Kapelaan: ge kent ze zelf wel genoeg en beter dan uw gaven. En ge zul: er wel voor zorgen dat ze zooveel mogelijk weg vallen lege-, dut daarboven uw levende beeltenis zal op zijn juiste waarde geschat worden door Hem die oneindig rechtvaardig en even oneindig barmhartig is. ZONDAGDIENST Dokter Maeyaert, Linde»'reef. Apotheker. Trypsteen, Zuid- straat. APOTHEEKDIENST Ap2.:.:;'i Cools. Marktstraat. Open Van 10 12 ©a van 16 tot 13' uur. El" M GERSTAN I) Geboorten. Eaeelalandt Freddy, 7.. v. Lue.cn en Pckman Ludovica Dutiki x Agm d. v. Alberic en De- man Elisabeth. Huwelijksbeloften. Ghijs Pirter, reedcr-vissci'.cr te Oastende en Seys Maflrta, z. b. te Nieuwpadrt; Smaggh» Michtl, \v.rkmaii te Oostduinkei-ke en Vandiveide Marie-Louise, z. b. te Nieuv.-poort. Huwelijk. Yerhclst Leon, bakker en Vermin-,sell Maria, z. b. te Ni-euw- poori CINEMA'S Cer'urv: Ver.ut Vrijdag 18 tot en «ut l.'r.-.ndag 2: October, werkdagen om 7.30 u.. Zondag ctn 2 uur: Emporte man Coeur met c'.z beroemde zangeres Jeannctte IUa:: Ronald et: Lew Ayres. Voor vol- wa. iaeo. Bijfiim; «De Tragedie van Courcelles i Opgtlit: Veroudering van pro gramma van Dinsdag tot en met Donderdag: Reglement de Compte nut Melvyn Douglas. Bijfilm: «A.uiaccnaa de reuzenslang Nova: Vanaf Vrijdag 18 tot en met Maandag 21 October, werkdagen om 8 uur, Zondag om 2.30 u.: Eeuwige Banden nut de beroemde lüiuiun. Veer al te-a Voorfilm. zangeres Deanna ien. Actualitei- Vergadering Syndicaat. Onder groote belangstelling, ging deze vergadering Zondagavond te 5 u. door in de gemeentelijke feestzaal. Zooals altijd was Karei de bereid willige raadgever. Voor vele arbeiders werden aldaar tal van. moeilijke vra gen opgelost die hen zieker heel wat voerdeel zullen leveren. De gelukkige winnaars van de 10 paar schoenen en vetten keerden gelukkig huis- waar ta. tlurregeling trams. Naar- De Panne, duurtijd: 20' en 25'. Oosbd. Dorp: 7.16 10-54 12.54 14.54 16 44 18.54 19.54 21.44 Oo'cd. Bud: 7.08 8.08 8,58 9.58 10 48 11.48 12.48 13.48 14.48 15 38 16.38 17.58 18.48 19.48 21.38 'sZondags: Dorp: 6.19 Bad: 6.13 Kaar postende, duurtijd: 1 uur. Oostd. Dorp: 6.01 7.51 12 31 14.31 16.21 18.41. Oostd. Bad: 6.07 7.02 7.57 8.42 9.39 10.37 11.37 12 37 13.37 14.37 15.37 16.27 17.27 18.04 18.47 —19 37 20.52. Zondag JJ. mochten alle supporters van. V.V.O. zich verheugen in de her- opstanding van. onze rood witten Alhoewel geen van beide elftallen de overwinning behaalde, bewezen ze toch hooger te staan dan de treurige uit slagen van vorige matchen lieten ver moeden. Thuis speelden de V.V.O.-ers 'n flinke wedstrijd tegen het sterke Veldegem, dat In extremis met 5—2 kon winnen, nadat sinds da rust een juiste 22 Zie rarvo® hternsvem», Alle «lactriekie instellingen, licht en drijfkracht. - Beste merken radio's, waschmaclilaneii en dro gers. - Electrieke stoven, water en aalpompen. - Motoren, na Alles aan oilicieele prijzen. Zeer trouwe bediening. (817) BURGERSTAND Huwelijksafkondigingen. Miesus Julien, loodgieter. De Panne en Van Oost Gcüslijve, werkster, Veurne. Bauden Firmin, werkman, Veurne, en Plovie Margriet, dieustm., Veurne. Huwelijken. Devcghel Andries met Lagatie Joanna, fcelöian land bouwers te Veurne. Gel-oorten. Kest-elc-ot Diana d.v. Al-bert co Bceve Yvonne P. Bemciti. Veurne. Kerckoert Annie, d.v. Ro- berius en Kestloet Pbaraild© Famns- kalsijde 101 Veums. Devloo Ma rie d.v. Albert en Ameloot Agnes, Zuidstraab 26 Veurne. Woestijn Nicola z.v. Roger en Claeys Augusta, Adiricerke. Cornehte Gerda d.v. Albert e-n Vieren Maria, Oostduinker ke. Dekeumnck Hugo z.v. Albert en Dcpreibere Nolla, Ka ai plaats 3 Veurne. Sterfgevallen. Lucidarme Ed ward, 69 j. echifc. Lobbesta,el Clemen- cia, OlaeyasciisoTOr 5 Veurne. Ol- levier Rcniida, 5 j, d.v. Albrecht en Dsman Madeleine, Veurne cp. schip. HANDELAARS in 't 'groei; of ha '■t klein, ik te-eken voor U affiches, opschriften, reclatneibcrden, prijs kaarten, briefhoofden, stempels, en help aidius rniade aan de uitbreiding van uw Eaak. NOLLET GODFRIED (934) 38, de Haenelaan, VEURNE DAVIDSFONDS De voordrachte-nre-eiks gegeven door Davidsfonds Veurne werd ingeaafc cp 3 October 1946 met een causerie door E P. Marqués, Scheutist. Het onderwerpMijn oorlog cp de Filippijnen», boeide de aanhoor ders ten zeerste. In twee onderschei den deelen behandelde de spreker dit onderwerp. Eerst een uiteenzetting over bet land met zijn bewoners en gebruiken, om in het tweede deel te handelen over die strijd tegen de Ja panners. Spannend om voJgen was heit twee de deel, waarin de spreker de weer stand, zocais de Filipino's dit verston den, behandelde. Brengen we hier ook hulde aan de Congregatie van Scheut, in 't bij-zan der aan zijn missionarissen aldaar als Pater Claerhoudt en Pil, die sa men mat hun volk gestreden hebben voor de vrijheid. De tweede avond gaat door op Don derdag 7- November te 19.30 u., in de St Jozefszaal. Het beroemd Brugsch Cafcareit De Vroolijke Vierzal de leden- en vrienden van hst Davids fonds vergasten cp 'n gezellige avond. TOONEEL De V.K.S.-groep Veurne voert op: De zwerftocht naar 't geluk De vertoordrgen gaan door op Zondag 27 Oktober, te 7 u., en Maandag 28 Oktober te 8 u. BOTSING TUSSGHEN HEKKEN- RIJTUIG EN KLEINE VRACHTWAGEN Maandag voormiddag 14 Oktober jl. reden deze twee wagens tamelijk onzacht op mekaar, 't Gebeurde -aan 't Sasje. De eamionette wilde uit de Voetbalstraat Nieuwp oor tv/aarts en de luxewagen wilde de Voetbalsfcraat in. Enkele bullen en blutsen, persoon lijke slachtoffers zijn er niet. De gendarmen stelden de aanrij ding vast. FILMLEIDING Cinema Palace: Op 18-19-20 Octo ber: «Alerte aux Indes». Voor allen. GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden een gouden armbandje met naamplaatje terug te bekomen: Zwarte-norajcnstraat Nr 15 Veurne. Davidsfonds. Op Maandag 11., 14 October, zette onze afdeeling haar winterseizoen in met een welgeslaagde goochelavond. De ibsrcemde. goochelaar Joris uit Gent, samen m-et zijn flinke accor deonist, bezorgden er een avond vol leute en spanning. Wie nog wenscht lid te worden kan steeds zijn naam opgeven bij Meester Vauhcve, Albert Terriere of Frans D'Hooge. Burgerstand September-Oktober. Geboorten. De Keyser Nadine, d. v. Robert en Van-hove Germana; Dezeure An-toine, z, v. Marcel en van Verhoeven Maria;. Crudenaire Nicole, d. v. Robert en vair Vercaut«ren Su zanne; Vanquaebeke Charles, z. v. Emiel en van Dsco-rte Amgèle. Huwelijken. Gauthier René, spoorwegwerkman, wonende te Erps- Kwerps en Meeus Maria, z. b. alhier wonende; Lambrecht Edmond, meka- nie-ker en Sabbe Julia, z. b. alhier wo nende; Micha Ghi.slain, schilder, en Trsmbloy I.eonle, z. b., 'beid-en alhier wonende; Devos Georges, autogeHei- cter en Widdershoven Maria, z. to., ■beiden alhier wanendeVanitieDcfce Emiel, bakk-er en Vereeoke O!ga, z. b. beiden alhier wonende; Moeyaert Ju les, visscher en Oardon Antoinette, z.to.» beiden alhier wonende; Allen Patrick, Engslsch militate en Verlet Louisa, naaister, alhier wonende; Bonte Georges, bediende en Ly-cfce Diana, z. b„ beiden alhier wenende; Dewibte Arthur, verwarminigrtoestel- monteerder en Recour Maria, bedien de, beiden alhier wenende; Vair Keirsbu-lck Marcel, rekenplichtige, wc-nende te Adirkerke en Beyen Jean ne, bediende, alhier wanende; Deco- ninck Roger, handelaar en Berquin Michelihe, z. b., beiden alhier wonen de; Denorme Roger, handelaar en Lambrecht Nelly, naaister, beiden al- hier wonen-de; Kosters Philibert, dag- ioone-r en De Baere Maria, z. -b., tel den alhier wonende; Anualsieen Pe trus, beroepsmilitair, wed. Everaerts Albertina, won. te St-Joris-Weert en Bourgeois Maria, z. b., wed. Ver Eecke Marcel, -alhier -wonende; Molisse Os car, beenhouwer, wonende te Vlamer- tinge en. Zoete Margarsta, z. b., al- h'a- wonende; Vanderuieeren Fredit, elektrieloer en Timmerman Matliilde, z. to„ alljier wonende. Overlijdens. Bétourné Gisèle, 23 j., echtg. Vermeylen Gaston, overl. te Oostende; Dhaenens Theodorus, z.b., 29 j., wed. Demeyer Marie, Vander- meerhaute Marie en Vandevoor- de Seraphina; Degryse Marie-Loui- se, z. b., 54 j„ e-chtg. Vann-este Jules; Laseure H-enri, z. to., 75 j., echtg. Hos ten Eugenia, overleden te Oostende; Vanbsessen Amelia, z. b., 82 j., wed. Deprez Henricus; Vanhove Aehille, visscher, 63 j., weid. Maeis Maria en echtg. van Verbanck Irma; Anseel Ghsta-ve, pensioenhoud-er, 72 j., echtg. Bul-thesl* SophieMeuiemans Emiel, 62 j., overleden te Nice (Frankrijk)-; Merlevede Emma, z. b. 73 j., echit-g. Maesen Eckncod; Ryckabcer August, g-spen-sionneerde, 69 j., wed. Capocai Florind en echtg. Houtman Elisa. Goed nieuws. Naar we uit officieels bron verno men hebben-, zullen de landeri jen van het vliegveld, gelegen buiten de ring banen ein gedeeltelijk er binnien, te rug afgestaan worden aan die land bouwers. Slechts één Btro-ck grond aan weerszijden van d<e banen de ring- en startbanen -zal behouden- blijven als veiligheidszone. Zoo zul len onze boeren hun grond terug -kun nen bewerken ten -bate van het al gemeen welzijn. Boogschutters. De hanidboogmaatsch-appij «St Se- bastoiaanwerd terug heropgericht c.p onze parochie. Heit is dhr Paul Rat hé <he hst voorzitterschap waar neemt, daarin flink geholpen dcor Onder-Voorzitter Frans Vta-ne en Schatbewaarder Charles Druwé. De staande pers, die gedurende den gan- schen oorlog plat lag, zoowel in let terlijken als in figuurlijken zin, staat thans bij Gusta-af Druwé. Aan on ze kranige boogschutters: v-eei succes! Overzicht van *t nieuws. Thans is ons keurig badplaatsje in zijn winterslaap gedompeld. Op straat is het nu doodstil; men ziet geen mensch c-p straat. Ock alle sei- zoeninrichtingen hebben hun deuren gesloten, tot het komend seizoen. o Naar we vernemen heeft de drinkwatermaatDchappij van. Veums- AirJbacht ontslag gekregen en ze zal nu vervangen warden door eecte N.M. voor Drinkwaterleidingen, die thans water zal bezorgen uit de streek van Henegouwen. Dezen zomer hebben we waarlijk gesukkeld met hst water; er was ge-en water, er was geen drukking of er was sleoht water. Steeds was het iets. Hopen we dat dit voortaan niet m-eer het geval ml zijn. e Wegens def-ckt aan de 'bus die de lijn Kcksij-de-Veurne en terug ver zekert, werd een nieuwe bus in ge bruik gesteld. Het is een mooie blau we, -heel modem uitgerust. o De tocneelkring «De Zeestor» i.s van wal gestoken met het ter stu die. nemen van ©en toor.ealspel met zang in drie bedrijven en Emile Lau- w-aert. Muziek van Paul Hianselaer. Het spel zal hceten «Lievefcen van HemelVerschillende jonge krach ten zijn de rangen komen aandikken en alles wordt thans in 't werk ge steld om iets da-gelijks voor 't voet licht te brengen. Gezien de verkiezingen waar schijnlijk zullen plaats hebben op 24 November, heeft het bestuur der lokale Muziekmaatschappij Ste Ce cilia dien datum voor de feestelijk heden vervroegd- op Zaterdag 9 en Zondag 10 November. Leden: noteer deze diata! Op 11 November a.s. zal de lokale Oud-Strijdersbond zijn 25-jarig be staan vieren. De afdeeling werd in derdaad gesticht in 1921 ender voor zitterschap van den heer Julien Van- denberghe. De bond ontving zijn vlag, verkregen bij de openbare inschrij ving onder de bevolking het jaar zijner stichting. Biljartclub Carambol heeft haar winterkampicenschap. Er zijn nu drie kat-eg-orieën en veel leden ne- ms-ii aan de kampioenschappen deel Ook Efenriitje Lehouck en Leonsje nemen er weer deel en zorgen voor de gezellige atmosfeer. stand ongewijzigd bleef. Ook te Zedelgem 3peelden onze man- men van IV" een goede match. Het bleef er bij één doelpunt, door de thuisploeg bij den inzet per verrassing aangeteekend We wenschen belde elftallen voort dergelijke uitslagen te mogen boeken, en wanneer met dezelfde geestdrift volgehouden wordt, zal de overwinning niet uitblijven. Diefstal. Zondagnacht maiakten nachtrid ders van de afwezigheid van eufcele inwoners gtebruiik om in hun woning binnen te breken en er belangrijke ontvreemdingen te doen. Maandagmorgen werd- 't nood-ige onicieirzoek tuibgebtteid tob opeporirfe met 'n speurhond. Resultaten -werden niet -bereikt. Achteraf sohijnifc men echter op ©en belangrijk spoor ge komen. Mocht men spoedig die dieven snappen 1. U kuirat miet alle vertrouwen, u-we aanknopen en herstellingen van: Landibouwtraktoren, allerhande Land- bouwmachienen en benoodigdheden, Wasolimachienen, Stoven, Electeische Motoren, Pikbir.dga-ren, Riemen, Oliën en Vetten, Bliksemafleiders, Afspan- n-ingsdraa-d, Waterleidingen; Specia liteit van Lood- en Zinkbewerkin-g; - Autogeen-lasschen, U wenden bij: E. VIERSTRAETE-DESMADRYL, Gediplomeerd Werktuigkundige Dorpplaats 89, IZENBERGE. Alle werken worden uitgevoerd door gediplomeerd© vakmannen en aan de voordeeligsbe prijzen. (759) Boekerij. De winteravonden zijn weer op komst. Wil't gij die eentonige avonden of lange Zcnd-agwamlddagen aange naam verkorten, neemt dan- een deugddoend of leerrijk of goed ont spannend -boek ter hand. Boeken naar ieders smaak en ga ding vindit m-en tel de Openbare Boe kerij, Loositraat. En keus is er daar genoeg tusschen de 3.000 boeken die ter beschikking staan der lezers. Do openbare boekerij is open en voor iedieireen vrij toeg-angbaar elke Zondagvoormiddag, één uur vóór de Hoogmis en eveneens één uur er na. De kinders komen best -om hun fcin- disnboJken te antl-ce-cen den Zaterdag namiddag van 2 tot 3 uur. Burgerstand. Huwie-lljkisafkondigirig. Jacques Roger, werkman, te Pervija? en De- groote Alice, dienstmeid te Pervijze. Burgerstand, over het derde kwartaal Jnli-Sept. 1948 Geboorten. Marcel Neuville, z.v. Michel en Agnès Mouten. Wilfried Varah-ee, z.v. Achie-1 en Maria Hauspie. Gilbert Boerave, z.v. Oscar en An na Callew-aert. Frans Maöson, z.v. Michel en Maria Bonte. Huwelijken. Re-mi Stubbe met Bert ha Segers. Kamiel Florizoone met GodeUeve Lem-ahieu. Gerard Bass met Anna Moortn. André Noppe met Clara Vandermesrsch. Michel Notredame met Yvonne Haus- pie. André Gryaon met Angèle Vanidemergal.Jozef Nauwynck met Maria Rommeis. Sterfgevallen. Maurits Vondam- m-e, echt. Martlrn Cailliau, 49 j. Margriet Depuydt, echt-, Ro©ei- Van- dismifculoke, 26 j. Laurence Decl-arcq. ong. 78 j. Zoë Roose, wed. Engel Geldof, 81 J, PI acted Altoeys, we- Zto yorvoig himwéM' (VERVOLG). curies namen ongeveer anderhalf uwr in beslag-. On 1 u.ll betrad Rib- bentrop de zaal, te 1 u. 16 werd het luik geopend en te 1 u. 30 werd zijn dicod vastgesteld. De laatste die het schavot betrad was Seys-In- quart onder wl-en cp 2 u. 45 het het luik wegzakte en wiens dood om 2 u. 57 wt-id vastgesteld. Hier volgen de uren: 1.) v-an de ophanging; 2.) mn luet vaststellen v-an hat overlijden: von Ribben-trop Keitel Kaltenbrur.ner Rosenberg Fi-ank Fridk Stmchc-r Sauc-kel Jodl Seys-Inquart 01,14 01,20 01,39 01,45 01,58 02,08 02,14 02,26 02,34 02,4-5 01,30 01,44 01,52 01,55 02,09 02,20 02,28 02,40 02,50 02,57 Alise tic-u de nazi-leiders probeer dan dapper ta blijven. Allen, 'behalve Rosenberg, zegden nog enkele woor den cp het schavot, meestal ze.ge- wïnschen voot hot toekomstig welzijn en grootheid van Duitschland. De gevangenen werden één voor één btanengebranht met de handen geboeid. Deze maa-tregsl wer-d-, in te genstelling met een vroegere belofte, toch toeigiepast, tengisvoisie van Gce- rings zelfmoord. Door mi-didel van een tolk werd de gevangene zijn naam gevraagd, dan ■besteeg hij de treden van de galg, hij stcnid dan onmidldelijk ender de koord en men vroeg hem of hij een laatste verklaring wensohte af te leg gen. Dan wer-di hem het strop om dien hals gelegd en -het valluik -weggetrok ken. Het hooien vallen van het val luik, op het oogcn-blik dat -het lichaam van den opgeknoopten neerstortte, om verborgen te 'blijven turschen zwane drapcriën die neerwi-eien en den voat van de galg volledig bedekten, was voor de'aanwezigen een heftige ontroering, waaraan die zenuwen zich onmogelijk konden gewennen. Het gerucht, dat gepaard ging met het -kraken van hout en ijzer, brak plot seling de indukwekkendie stilte van de gansche zaal. Maar onmi-ddelijk daarna werd alles weer roerend stil; d-e stilte was nog aangrijpender na het krijischend lawaai van het schom melend valluik. Militaire dokters kwamen onmid dellijk de zaal binnen. Een Russisch geneesheer stelde het ophouden van den hartelag vaat met zijn stethos coop, en officieren van het geallieerd gerecht gingen 'bot 'de wettelijke vast stellingen over. Met een fcrachtigen zwaai van zijn blinkend mes sneed ®an der beulen de zware dikke hen nepkoord door en enkele minuten la ter werd het lijk op een baar wegge dragen. Het hoofd bleef steeds be dekt met een zwart doek en het lijk wer-di in een aangrenzende lijkkamer neergezet. In die -kamer werden de lij-ken ge- fotograf ieerd; vervolgens -werden er telkens korte ultieme plechtigheden gehouden waarover er tot neg toe niets gemeld werd door den oootro- ler-aad. Twee der terechtgestel-den, Streieher en Sau-ckel, lieten ©enig gereutel hoo ien nadat de valluik onder hen was geopend. Nadat alle veroordeelden waren ge hangen werd ook hot lijk van Gea ring in zelfde zaal overgebracht. De tien terechtatellingen hadden plaats in de g-oote zaal die -tot Zondag jl dienst deed als sportzaal voor de bewakers van die gevangenis. Deze meet sl-echts 30 x 40 meter. Zij is dcor een binnenplaats, dae met c'men in vorm van een vijfhoek be plant is, en met nog giroenen wilden wingerd tagen de muren tot aan, het dak is begroeid; van de voornaamste gebouwen gescheiden. Bij het binnentreden van deze zaal, die helder verlicht is door talrijke schijnwerpers, is het eena-ge schouw spel, dat van drie hocge galgen, versch in het donkergroen geschilderd-. Twee dezer galgen werden, om de beurt ge bruikt. De derde is voorzien, voor het gava-1 dat één van beide anderen bui ten gebruik zou gesteld worden. De opknooping werd bijgewoond door- 45 getuigen de vier generaals van den geallieerden conbroleraad te Berlijn, -de wachten, die aan iedere zijde van de galg strak in houding staan. militaire geneesheeren, die den öc van de opgeknioopten moe ten vaststellen, de acht vertegenwoor digers van die Amerifcaanische, Fran- sche, EngeLsche en Russische pers, de tolleen en tenslotte enkele offi cieren van het derde Amerika-ansche bezettingsleger. Hier volgen de laatste verklarin gen der veroordeelden aan den voet van hun galg: VON KIBBENTROPGod be hoede Duitschland. Mijn laatste wen,sell is dat Duitschland zijn een heid zal verwezenlijken en dat er een- verbond zal tot stand- komen tusschen het Oosten en bet Westen. Ik wensch dien wereldvrede. KEITEL Ik roep den almachti- gen God aan en ik vraag Hem me- duw-noar Romanic Paeschezoone, 80 j. Met Allerzielen. Allerheiligen en Allerzielen naderen. Dagen waarop de menschen eens speciaal naar het kerkhof gaan om er te gaan 'bidden voor de dierbaren dl-e ons voorgingen. Ware het g-e-sn uitstekende gelegenheid om eens de namen van de afgestorvenen klaarder te laten aanbrengen op de kruisen boven de graven? Bibliotheek. Nu de lange av-onden aanbreken hebben onze huisgezinnen een beste gelegenheid om wat 'bij te 1-eeren of om deze avonden in aangenaam- hei-d door te brengen, door het lee- nan van boeken in de bibliotheek van hot -klooster. De bibliotheek beschikt, voor het oogenblik, over zeer- vele schoone en deugddoende boeken. Een boek kan veel goed maar ock veel kwaad doen; Ouders, zorgt er voor dat uwe zonen en dochters boeken lezen uit de bibliotheek, dan moogt ge gerust zijn, anders krijgen ze wel eens een boek van hier en daair d»t hun zeker veel kwaad zou doen. De bibliotheek is open op el- ken Zondag vanaf 9.30 u. tot aan den ml-didag. Missie-Zondag Op Zondag, 20 October, wordt er over dio heel© wereld, in elke -kathe draal, inr iedere eenvoudige dorps kerk en in de schaimette hut van dien miseicumrisi, jjabc-den voor de mis siën. Renla^e|Sai er zijn man staan. De mtedcmrft-raan geven alles cm -aan anderen hef geloof ite bezorgen, wij geven ook ië& heel bijzonders, zoo ijveren wij voor den waren vrede over de w-ereld, die er nooit komen zal zander Christelijke beschaving. Aan de. missiën gegeven, is aan God ge- leemit- delijden te hebben met het Duitsche volk. Meer dan 2 milüoen Duitsche soldaten zijn in mijn 'tegenwoordig heid voor hun vaderland gestorven. Ik zal nu mijn zoons oai-tmoeten. Deiutec-bland iiber alles. KALTENBRUNNER Ik heb mijn volk en mijn vaderland lief ge had. roet ql die warmte, waartoe mijn hart in staat is. Ik heb mijn plicht gedaan volgens die wetten v-a-n mljn land. Ik betreur het, dat Duitschland verdeeld is door mannen, die nooit soldaten zijn geweest, en die het itn de ellende hebben gestort door mis daden, waaraan ik niet heb deelge nomen. Leve Duitschland ROSENBERG zog bleek, doch gaf geen blijk van zijn gevoelen, Hij gaf zijn naam cp, doch weigerde iets an ders te verklaren. FRANK'S laatste woerden wer den in zwa kke stern 'tot den Aalmoe- zemer uitgesprokenIk dank U voor de goedheid die U tegenover mij getoond hebt gedurende mijn gevan genschap. Moge God U onder be scherming en onder zijn Heilige be waking nemen. Terwijl men zijn voeten vastbond prevelde hij gebe den. FRICK droeg zijn geruite vest en de broek die hij bij het .proces droeg. Teen hij verscheen bekeek hij de galg en riep Leve het eeuwige Duitschland. STREICIIER die woedend zijn naam weigerde te zeggen, schreeuwde tweemaalDie- kennen jullie wel. Venijnige blikken naar alle kanten werpend zei hij don: «Thans keer ik tot God terug. Eens zullen de bols jewisten jullie hangen.Dan voeg de hij hier weeker -aan toe: Ik ben nabij God, mijn Vader; o Adele, mijn geliefde vrouw», en dan schreeuwde hij luidkeels: Heil Hi-tler SAUCKEL verbaasde niemand toen hij nog de rechtvaardigheid van zijn vonnis bestreed, zijn voortdurende zorg gedurende zijn laatste uren op aarde, en nog een laatste woord richt te tot zijn gezin. De executie van JODL was dë snel ste en was even simpel als zijn laat ste zacht gestamelde woorden: «Heil, o mijn Duitschland.» H-eit laatst van allen beklom SEYS-ÏNQUART den trap van het schavot, moeizaam hinkend, ep ie dere trede stoppend om er. ock zijn tweeden voet cp te zetten. Met ver trokken gezicht en buiten adem zei- de hij dat het zijn vurigste wensch was dat uiteindelijk begrip en vre de onder de yolkerein moge heer- schen. De eenige fotos van de terecht stelling der oorlogsmisdadigers zijn dae dier lijken, genomen na de te rechtstelling door den officieelen fo tograaf. Naar het zeggen van een getuige werden die lijken der opgeknoopten en van Gosring in kis-ten -geplaatst en kort voor den dageraad op wagens geladen. Deze wagens zouden in vol le snelheid de richting van Fuart'h hebben ingeslagen. Deze laatste stad is gelegen cp 8 km. ten Noord-Oosten van Neurenberg en er bevinden zich twee vliegvelden v-an het Aroerikaan- sohe leger. Luidens niet bevestigde verslagen zuilen de lijken der terechtgestelde nazi's in het geheim naar een stad aan die Duitsche kust vervoerd wor den. De lijken zullen in zee gevoerd worden om, insgelijks in het geheim, in zee geworpen te worden. Men denkt dat ziulks zal beletten in de toekomst bedevaarten naar de gra ven van hun leiders te doen. Verscheidene beulen namen deel aan de terechtstelling. Een -hunner zou de Amerifcaansche Sergeant John C. Wood uit San-Anitonio zijn, die sedert November 1945 reeds 299 per- scoren terechtstelde. Naar verluldit zulten de andere -oorlogsmisdadigers door het Gerecht van Neurenberg tot gevangenisstraf fen verwezen, naar Berlijn overge bracht worden om er in de Spand-au- gevangenis ondergebracht te worden. Bij landbouwer Y. Delporte, Rij- seistraat, werden door <ie C-antroie- diensten, vergezeld van Rijkswachters, een aantal runderen opgeëischt, al hoewel de landbouwer volledig in re gel was met zijn leveringsverplichtin- tóngen. Hij begaf zich .onmiddel lijk naar leper waar die vergissing werd vastgesteld en mocht zijn die ren op zijn eigen kosten terug naar de hoeve voeren. Maar... 's Anderendaags boden de Comiiroiedieristsn zich cpnie-uw aan en werden wederom dezelfde dieren in besiag genemen. Daar de landbouwer afwezig was, spoedde zich zijn- vrouw naar de -bevoegde diensten 'te Leper en een -tweede maal werden de die ren terug gegeven en -ook een tweede maal op de kosten van den landbou wer naar de hoeve gevoerd. Voorwaar eigenaardige praktijken of... ware plagerijen. Dinsdag jl. had de echtgenoot» Gastel, ISahdariitie.itE®traat te Moes- kroen, een kuip kokend water op den grond neergezet. Bij een korte af wezigheid van de moeder viel haar kindje van 18 maanden in het zie dend nat en werd zoodanig verbrand dat het naderhand overleed. TIJDELIJKE UITVOER VAN AUTOMOBIEL VOERTUIGEN De aubomobielvoertuigen van alle soort (toerismerijtuigen, nijverheids- voertuigen, 'handielsvoertiuigen, mo torrijtuigen met of zonder zijspan, rijwielen met hulpmotor) toebehoo- retoide aan in het grondgebied van de Belglsoh-Luxemiburgsche Eecn-cmische Unie gevestigde personen dfe. zich ■daarvan bedienen om e-en reis, een excursie of een ver-voer" in het buiten land te ondernomen, mogen vrij we- derimgevoerd worden in zoover hun eenzelvigheid bij den wederinvoer vastgesteld worde. Daartoe zijn de belanghebbenden gehouden vóór den uitvoer, op een grenskantoor of een kantc-or binnenlands (entrepot) een 'bewijs van voorlcopigen uitvoer n" 139 B te lichten dat het signalement van het voertuig opgeeft cn dit laat ste van oen tollood te doen voorzien. Aangaande de voertuigen van bui- tenlanidsch merk wordt de ernstige aandacht van het publiek gevestigd ■cp de noodzakelijkheid de regelmati ge aanwezigheid van het voertuig op het grondgebied der Unie bij de dou ane te rechtvaardigen. De-ze recht vaardiging Iran geschieden op vertoon van één van de volgende stukken: a) Inko-mquitanitie waaruit blijkt dat de rechten en t-axe op het voer tuig werden betaald; to) Vrije inko-mquitantie uitgereikt voor voertuigen welke met vrijstelling, van, rechten en tax-e (verhuizing, enz.) werden toegelaten. c) Zoo. het voertuig in de Unie ge monteerd werd met stukken inge voerd on-dear het regime der tijdelijke vrijstelling, aankoopfactuur bekleed me.t door de douane afgestempelde fiscale zegels, of ean getuigschrift uit gereikt door de fabriek van montage, ten blijk© van de betaling dor rech ten en taxie op bet voertuig, met ver wijzing naar datum en nummer van de inkomquitantie. De automobilist die niet bij mach te is een van vorenbedoelde stukken aan de douane te vertoornen, kan slechts de geddigmaking van een be wijs van voorl-oopigen uitvoer n-" 139 B toekomen mits voorlegging van de aankoopfactuur van het voertuig, -be kleed met fiscale zegels en uitgaande van een op het grondgebied van de Unie gevestigdem verkooper waarvan de. handte-ekeninig behoorlijk gelega liseerd Is. De factuur moet bovendien het adres en het nummer van de identibeitkaait van den verkooper alsmede de kenmerken van het v oer tuig opgeven. 1, HET NIEUW FINANCIEEL EN FISCAAL PROGRAMMA DER REGEERING In greote trekken geschetst komt het door Minister Vaut-hier aan het Parlement uiteengezette rsgcerings- plan meer op het volgende: Scheppen van een herintrustingsfends waarin eenierzij-ds de rendeerende bedrijven zouden storten dcor e-en verhooging van hun afschrijvingen met vrijstel ling van belasting en afstand van hat surplus tegen bons van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, en waaruit anderzijds de niet rendeerenöe bedrijven zoude-ar putten onder staatstoezicht. Nationalisatie van de Nationale Bank. Beroep op de buitenlandache geld markt voor het herstel van de oor logsschade. Handhaving van. een strenge fisca liteit -ten opzichte van d-e rechtsper sonen in volgend-er voege: behoud van de nationale crisistaks op het geheel van de winsten, beperking van de be drijfsbelasting tot die gereserveerde winst, becomponseerd door opvoering van de metokiënbeiastimg op de uitge keerde dividenden, status quo voor ov er cl-racütst a ks en accijnsrechten-, opvoering van die douanerechten cp weelde <en half-waeldeartikelen en, last not least, nieuwe uitgave van de wet op de exoeptioneele winsten. Alles te samen kunnen we zeggen dat voor de economische gezondma king naai- het laatste en, naar we meenen twijfelachtige middel gegre pen wordt, nl. de hoogie belastingen, waarop terloops een lichte verzach ting wordt toegestaan om de rendee- rer.de ondernemingen ertoe te bewe gen het heruitrustingsfonds te steu nen. Voorts wordt een eerste, zij het dan symbolische, stap gezet in de richting der nationaiikifie. Woensdag 16 October jl., omstreeks 19.30 uur, deed zd-ch te Pervijze in de Veurne.1, traa-t een aanrijding voor tus schen de moto, bestuurd door den Heer Albert Norrne, wonende 'te Veur ne en komende van Diksmiulde en de autokami-an toabehoorende aan de Heer Odiei Vanlerberghe, aannemer te Pervijze. De aanrijding had plaats op -het oogenblik dat de vrachtwagen die bergplaats binnenreed. De botsing was vrij geweldig, zoodait de motcrij- der tegen den -grand werd geslingerd. De Heer Norma, die een schedelbreuk had opgoloopen, werd de eerste zor gen toegediend dcor Dr J. Quataert van Pervijze en vervolgens overge bracht naar de 'kliniek te Veurne. Zijn motorrijtuig was .beschadigd. De Rijkswachtbrigade van Pervijzie kwam ter plaatse cm d>9 noodige vaststdliu- 2. TOESTAND NATIONALE BANK "OP 10 OCTOBER JL. Vermindering van den goudvoor raad met 20 milü-oen. Verhooging der vreemde de-vlezen met 1.010 millioen ingevolge terugbetaling van de aan de geallieerde legers gedane s-oldij- voorschoittien. De post vreemde devie zen blijft niettemin een -pover figuur slaan ten overstaan van d-eir besten dig deficitairem toestand van onze handelsbalans. De voorschotten van den Staat verhoogen met 1240 milli- oen tengevolge een gelijkmatig© vcr- hooging v-an de onbeschikbare credi teursrekening van d-e schatkist. De opbrengst van de in speciën ge storte extra-belastingen, bestemd om de muntsanieeringsle^ning cp te slor pen ten gunste van overdre-ven 'blcc- cages, blijft steeds op haar symtocli- schen stand van 831 millioen, niet tegenstaande dit 'bedrag in werke lijkheid reeds heel wat hooger moei staan, 3. TREKKINGEN - VERVROEGDE AFLOSSING - RUILING Buitenlandschc 5 j. leening 1934. Krochtons een besluitwet van 30 September 1946 zal op 1 Januari 1947 overgegaan worden tot de vervroegde aflossing tegen -den parikaars van de nog in omloop zijnd» obligation der buitenlandsche 5 leentog 1934» groot 600 millioen Fransch© frank. Schatkistcertificaten 3 Vi 1943 op 5, 10 of 20 jaar. Er wordt ter kennis van de be langhebbenden gebracht dat de voor- 1-oopige 3 Schatkist certificaten, van 1943 op 5, 10 of 20 jaar, vanaf 15 October 1946, zonder overeenstem ming van nummers, kunnen geruild warden tegen definitieve certificaten, voorzien van 17 iraterestcoupons voor de vervaldagen van 15 October 1947 (n° 4) tot en met 15 October 1963 (n" 20), bij al de agenten van den Staaitrkassier (Nationale Bank van België). De voorloopige certificaten zullen enkel ter ruiling warden aangenomen, wanneer ze aangeboden worden het zij door de bank die ze i-n bewaring heeft of die er de aangifte van be houdt, opgemaakt overeenkomstig dë besluitwet van 6 October 1944 'betref fende de telling der Belgische en vreemde effecten, hetzij door den wisselagent wien de aangifte werd overgemaakt. De voorlocpige certificaten mogen echter -aangeboden worden door den houder zelf: 1. indien ze bekleed rijn met sew -bewijs van aangifte; 2. indien ze gestaafd zijn door een bewijs, afgeleverd door de bank die de verklaring houdt, en vast stellende dat de te ruilen titels er geldig op voorkomen en dat de ruiling er regelmatig werd aangeteekend; 3. indien ze gestaafd zijn door ©en gelijkaardig bewijs, afgeleverd door den wisselagent die de. aan gifte onder rieh houdt, en vast- stehende dat de te ruilen tiiteld geldig voorkomen op de aangif te en dat de ruiling regelmatig werd opgeteekend op het 'blad B (wit); dit bewijs dient door da Bsurscommissie geviseerd. Lotenleening 1922 uitgegeven dool het Verband der Cooperatiev Ven< nootschappen voor Oorlogsschade. Loting n" 285 van 10 October 1946. Reeks 61.174 n" 20 uitbetaaifoaar incti 250.000 frank. Reeks 90.984 n" 1 lütbetaalbaar meè 100.000 frank. Uïtbet-aalbaar aan de Staatskan (Nationale Bank) te Brussel ma voor afgaand visum van het Ministerie van Financiën. Men kan zich ten dien einde wenden tot de erkende -banken. Koersen op de vrije markt. Op de vrije markt zouden dia voor naamste munten als volgt gewaar deerd worden: goud bankn» Pand: 1.425 195 Dollar: 272,% 69, H Fr. fr. (100 fr.>: 1.110 23,y, Ned. Gulden: 1.010 8,30 Zw. fr.: 975 22,14: Belg. 20 fr. stuk 975 (VERVOLG). DE PRINS-REGENT TERUG De Prins-Re-genit is Vrijdag 11 Ok tober jL uit Parijs te Brussel terug gekeerd. Hr SCHUSCHNIGG NAAR PARIJS AFGEREISD Hi- Schuschnigig, de gewezen Oos- teorijksche staatsman, die in ons land verscheidene toespraken hield -en -handelde over de toekomst van Europa, is naar Parijs vertrokken waar hij de gast zal zijn van den Socialist Blum. Blum en Schuschnigg hebben vriendschap gesloten in het nazi-kamp te Dachau waar rij ja renlang gevangen werden gehouden. In België wierpen de Socialisten met ratte tomaten maar het hoofd van -den Hr Schuschnigg. Te Parijs zal -hij 'te gast rijn bij den Socialis- tischen Franse hen voorman. Hoe knoopt men dat te saam EEN ZUIVERING WERD GEHOU DEN IN DE BRUSSELSCHE NIEUWSTRAAT De Controlediensten hebber, eens een zuivering gehouden in die Brus- seische Nieuwstraat. Een 30-tal per sonen, die er textielpunten en andere zegels of produkten verkochten, wer den opgeleid, wijl tevens een winkel gesloten werd. RUSSISCHE SCHEPEN IN GENTSCHE HAVEN In de Genitsche 'haven worden ver schillende Russische schepen ver wacht die 70.000 ton hout uit Rus land moeten aan-vc-ere-n. Het is rood dennen-hout bestemd voor den her opbouw. BEPERKTE ARBEÏDSCON- FERENTIE In den loop der voorgaand» week werd te Brussel een beperkte arbeids- conferenitle -gehouden. De wedloop tusschen prijzen en loonen werd er besproken. In aansluiting met deze beperkte aa'beidaconferentie werden Zaterdag avond jl. radiotoesprak-en gehouden door den Hr Willem Peeters, kabi netschef van den Minister van Ar beid en Sociale Voorzorg, namens de regeering; d-oar den Hr Cool, alge meen 'secretaris van het A.C.V.; door den hr Van der Rest, voorzitter van heb Verbond der Belgische Nijver heid, en door den hr Major, adjunct- secretaris-generaal van hat A.B.V.V. Allen wezen er op dat 'het eenig en ware middel -tot opvoering van de koopkracht der loonen besloten ligt in ©en algemeen» verlaging van de prijzen en ©en opdrijving van de pro- dukbte, alsmede in ©en betere dutrl- butoeu. ECHTGENOOTE VAN MINISTER TERFVE BENOEMD TOT INSPEC- TRICE BIJ HET OPENBAAR ONDERWIJS Onze Regeering heeft de echtge noot© van Minister Terfve weten te caseeren als Inspectrioe bij het Tech nisch Onderwijs. Als reden voor deza benoeming wordt haar actie in den weerstand aangehaald. Aldus 'spelen de linksche partijen betrouwbare lieden op onrechtmati ge wijze in onze Administratie en wordt meteen dien moed anibnamem aan de meest pliclitbewusite ambte naren die een wettige verhocgiug zouden miogen vetrwaehiben. In allo geval is Madam Terfve -gecaseerd te gen dat haar man het aftrapt. Hr A. COOL VERKOZEN TOT NATIONAAL VOORZITTER VAN HET A.C.V. Ter vervanging van wijlen oud- Minister Hr Henri Pauwels werd door hst Nationaal Bureau van het Alge meen Christelijk Werkersverbond, d-a Hr A. Cool aangesteld tot Nationaal Voorzitter van het A.C.V, Dhr Cool is een geboren Waas landen Hij was eerst gewestelijk pro pagandist van het Vakverbond van Limburg, daarna ginig hij over naar de Centrale der Vrije Mijnwerkers, Hij was nu sedert jaren reeds al gemeen secretaris van het A.C.V. en iedereen herinnert zich rijn tusschen- komsten, nuchter en verstandig, op de Arbeidsconferemties, waar hij de Christel, Syndikaten vertegenwoor digde. De Hr L. Dereau werd aangeduid om 'hem op te volgen als Algemeen Secretaris van het A.C.V. If GEEN ZWITSERSCHE FRANKEN MEER VOOR TOERISTEN Het Belgisoh-Luxemburgsch Iinsti tuut voor den wissel heeft besloten geen Zwitsersche franken m-eer te veileenen aan Belgische toeristen, Sedert 1 Januari werden daarvoor 27 millioen Zwitsersche franken d.i. 270 millioen Belgische frank uitge geven Deze maatregel zal niet van toe- paiasinig rijn op de personen die zich voor zaken of wegens gezondheids redenen naar Zwitserland begevea Een D, C. 4-vliegibu'lg van da comat*' pagnite «Air France» h©eft tWcoNJ gevestigd van den overtocht Parljf# New-York, in 16 u. 42 minuten, w-aöri» van 9 uur 1 minuuit boven tien hifa Uniiteitm Oocaan,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 5