Notarieels Aankondigingen ZOEKERS RADIOS Bladzijde HET WEKELIJKSCH NIEUV/S 13 Oüiiolïer !s :3t 5 HA. 6 A. 20 CA- ZAAILAND EEN WERKMANSWOONST EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS WOONHUIS EEN RUIM WOONHUIS te 2 uur namiddag, ter herberg De Galgestraaithij M. Nestor Deprez, Steenweg naar Vlamertinge, te Po- pertnige, EEN WOONHUIS HUISMEUBELEN Een WOONHUIS Verscheidene HOFSTEDEN Een zeer welgelegen HANDELSHUIS MEUBELS Een schoon en bestgelegen HANDELSHUIS met bijzonderen ingang, afhankelijk heden, koer en hoving, groot 294 m2 (voordezen beenhouwerij en thans coiffeurwinkel). 1. - EEN WOONHUIS 2. - EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN BURGERSHUIS EEN WELGELEGEN HANDELSEIGENDOM EEN WOONHUIS MET HOF Een pei-ceel BOUWGROND KWEEKMERRIE en MERRIEVEULEN (Iooper) alsook LANDBOUWALAAM HUIS MET HOF EEN PERCEEL ZAAILAND BROUWERIJ WOONHUIS WOONHUIS ZAAILAND EENE WEIDE Een perceelke WEIDE WOONHUIS Schoon en geriefvol WOONHUIS Een schoone en goede partij ZAAILAND GOED EN GERIEFVOL WOONHUIS EEN SCHOON PERCEEL ZAAILAND TF KOOP Voor prachtige geld- plaatsing: Twee wel gelegen loten BOUWGROND, te Kok- rijde-St-Idesbald, zeer dicht Konink lijke Baan, met een g©velfareed.te van 11 m. ieder. Inl. JOS. PLATTEAU- STRAAT 47, GENT. (829) Een bestgelegen WOONHUIS Een perceel BOUWGROND HEMÖRR0IDEN Ste CABRINÏ ZALF] 'T MIDDENSTANDSHUIS SCHOON BURGERSHUIS HET IIEHELIJHSCH ïliEüll'S EEN PARTIJ ZAAILAND EEN HOFSTEDEKE EEN EIGENDOM EEN ^MEUBELMAGAZIJN MEUBELEN EN MOBILAIRE VOORWERPEN 87 a. 90 ca. HOOILAND F.EN WOONHUIS met BOUWLAND GOEDE MAALDERIJ SCHOON RENTENIERSHUIS Zeer geschikt en gerievig WOONHUIS EEN WOONHUIS BURGERSHUIS HOVENIERSHOF GELDLEENÏNGEN AAN LANDBOUWERS SCHOONE HOFSTEDE EENE HOFSTEDE met BOUWGROND ZAAILAND BELANGRIJKE metledeeiing' aan Je personen die hun bankbiljetten bij de Nationale Bank neerlegden. BANK van ROESELARE, N.V. 1 HA. 46 A. WEIDE BESTE HOFSTEDEKEN RENTENIERSHUIS te LOO. Voor inlichtingen schrijvm: Konin- ginnciaan 184, Brussel. (971) Gerieflijk RENTENIERSHUIS SCHOON RENTENIERSHUIS PRIMA EETAPPELS en BEWAARAPPELS Moderne BEENHOUWERIJ- CHARCUTERIE PICK-UPPS STOFZUIGERS HUISHOUDARTIKELEN ISteveKs Gebroeders 5 AREN BOUWGROND 8 A. 52 CA. BOUWGROND HOFSTEDEN TE HUREN TE KOOP GEVRAAGD VRAAGT PLAATS TE HUUR GEVRAAGD VAN STALLE BOERDERIJEN EEENHOUWERIJ Studiën van de Notarissen LAHAYE en W. de SAGHEK te Poperinge. VRIJDAG 25 OCTOBER 1946 te 3 uur namiddag, in de zaal van het gasthof Palace HotelIeper- «traail, te Poperinge, OPENBARE VERKOOPING ten overstaan van den Heer Vrede rechter van het kanton Poperinge, der volgende onroerende goederen: A. - GEMEENTE WATOU. gelegen Wulfhulhoek, St-Jan-ter-Bie- zen, sectie D, Nrs 215, 216, enz., ver deeld in drie koopen, volgens plak brieven met grondplan. In huur gehouden door Mevr. Ro manic Rigole en kinderen, te Wat-ou volgens huurcontract in datum 3 De cember 1938 geregistreerd!, mits de jaarlijfcsche huurprijs van 400 fr. per geniet de wettelijke yerhooging van 40 B. - STAD POPERINGE. met 75 ca, grond en. erf, gelegen te Poperinge, langs de Werfstraat, er ge> teekend Nr 5, bekend bij het ka daster sectie L, Nr 445c. Bewoond door M. Henri Roosebeke- Deroo, mits 100 fr. per maand, vrij van belastingen, zonder geschreven paehtvoorwaarden. Zichtbaar alle ■Werkdagen doch slechts 's namiddags. De verknoping geschiedt ingevolge Vonnis der Rechtbank van 1» Aanleg te leper, d.d. 27 Sept. 1946. (845) Kantoor van den Notaris LAHAYE te POPERINGE MAANDAG 28 OCTOBER 1948 te 2 uur (off. uur), in. het café Brit- tannia Peperstraat 141, Poperinge, OPENBARE VERKOOPING VAN STAD POPERINGE ïnet grond en medegaande koer, langs die Dweersahstraat, Nr 9, groot, vol gens kad. sefctie D Nr 714/r3, 70 ca. Onbewoond. Zichtbaar al de Werkdagen. Sleutel te verkrijgen bij M. René Qu&ghebeur, Dweerschstraat, Pope ringe. (955) Kantoor van den Notaris LAHAYE te POPERINGE MAANDAG 28 OCTOBER 1946 te 3 uur (off. uur), «A la Cour du Rol ii. bij M. Julien Devas-Vercautere, 27 Boeschepestraat, Poperinge, - TOEWIJZING VAN: STAD POPERINGE en afhankelijkheden met hun grond en medegaande koer, lans de Boe- echepestraat Nr 48, groot bij titel 1 a. 42 ca. en volgens kadaster sek tie P, Nr 1340 a, 1 a. 70 ca. Bewoond door Mevr. Wed. Charles Decool, mits 50 fr, per maand, zonder schriftelijke huurovereenkomst. Slechts ingesteld: 15.000 fr. (947) MBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBSB Kantoor van den Notaris LAHAYE te POPERINGE UIT TER HAfcD TE KOOP Jnet afhankelijkheden en 17 a, 40 ca. bebouwden grond en land, gelegen te POPERINGE, wijk Greet en Onzen Heerlangs de Casseistraat. Inlichtingen te bekomen bij M. Maurice Deweerdt-Spetebroot, herberg «De Hertog van Brabant», Westouter- Steenweg, Poperinge. (838) kBHBBBBBBBBBBBlESBEBBBXZ Kantoor van den Notaris VAN EECKE te POPERINGE OP WOENSDAG 23 OCTOBER 1946 •te 3 uur namiddag, ter herberg De Hop-pe-heurs bij M. Valeer Ve-rmóte- iDalleine, Grootie Markt, te Poperinge, INSTEL MET PREMIE VAN met verdieping, bergplaats en. verdere afhankelijkheden, en. 2 a. 45 ca.' be bouwden grond, omsloten koer en groententuin te POPERINGE, ter Westeijde van den steenweg naar Kromibeke, Bewoond door M. Camiel Vcrmote mits 125 fr. maandelijks Bander schriftelijke huur. Overslag op Woensdag 6 November '4C zelfde uur en plaats. (846) kBUBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBB Kantoor van den Notaris VAN EECKE te POPERINGE Bij dadelijke uitwinning. OP MAANDAG 4 NOVEMBER 1946 OPENBARE VERKOOPING VAN met schuur, stal en 3 aren 30 ca. bebouwden grond en erf te VLA MERTINGE, wijk Brandhoek, nabij de Zevekotestraat. Bewoond door den eigenaar M. Ca miel Deraedt-Demaxey. (879) IBBBBBBBBBaaBRBBBBRaaSSiaa Studie van den Notaris W. de SAGIIER te POPERINGE. OP MAANDAG 21 OKTOBER 1946 om 1 li uur namiddag, 1. - OPENBARE VERKOOPING VAN Een slaapkamer, bedden, wollen matrassen, commode, bidstoel, tafels, stoelen, zetels, kasten, schouwgarni- turen, beelden, winkelgerief, zooals: toogen, rayons, enz. Ten sterfhuiae van Elisa Vanden- berg-he, Sint-Janskruisstraat 16, te POPERINGE. 2. - Onmiddellijk daarna, in de herberg De Kantlen bij Juffr. De- wlokere, Sint-Janskruisstraat 13, te Poperinge, OPENBARE VERKOOPING VAN Stad Poperinge, Sint-Janskruisstsaat, ten dienste van winkel, Sint-Jans- krizisstraat 16, voor een grootte van 1 a. 24 ca. Onmiddellijk vrij. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden tot bovengenoemden Notaris, Ieperstraat 66. <825) UIT TER HAND TE KOOP in het IEFERSCHE, vanaf 5 tot 20 ha. - Alle zonder recht van pocht. Nadere inl. bij G. BOUR- DEAU, Rljselstr. 76, IÈPER. Spreekuren in den voor middag. (831) Studie van den Notaris N. D'HUVETTERE te YPER Overslag: Dinsdag 22 October 194G om 2.30 ure zeer stipt namiddag, in het gasthof Hotel Continental René Colaertplaats te Yper, van: met magazijn en inrijpoort, te YPER, Maloulaan 34, groot 1 are 98 ca. Thans gebruikt dooa- den Hr Julien Delbecque, mits 560 fr. te maande, zonder schriftelijke pacht. Het huis is voorzien van gas, elec- triciteit, drijfkracht, regen- en stads- water. •Zichtbaar den Dinsdag en Donder dag van iedere week, van 2 tot 4 ure namiddag. Slechts ingesteld: 309.000 fr. (889) IB3BBBBSBBBBBBS3S3BBEB33BBH Studie van den Notaris N. DHÜVETTERE te YPER. OPENBARE VERKOOPING VAN. OP WOENSDAG 23 OCTOBER 1946 om 1.30 uur stipt namiddag, in het te verkoopen huis, Dickebuschsteen- weg 72, te YPER, Bene eetplaats in eiken hout, be staande uit 2 buffetten, schouwspie gel, tafel, nes stoelen, schouwgarni- ture. Eene slaapkamer bestaande uit bed, lavabo, kleerkas, nachttafel, stoelen. Kolommestove, twee cuisinièren, kommode, keukenmeubels en -gerief, koffieservies, oud Ypersche maat schappij teljoren, enz. Gewone voorwaarden en met ge reed geld. (734) HRBlBBEIIBBIHBSIBBIBSaaiZ Studie van Meester ALB. LAUWERS, Notaris te leper. OP DINSDAG 22 OCTOBER 1946 om 2.30 uur nanoen, in het Hotel du MirolrGroote Markt, te leper, INSTEL MET PREMIE VAN STAD IEPER ten Zuidkante der Meencnstraat Nr 26 Gebruikt d-oosr M. Albert Dasogher voor 3, 6, 9 jaren, ingegaan dien 15 October 1944, mits 12.000 frank 's jaars, betaalbaar bij trimester en op voorhand, boven de lasten en ver zekeringspremie. Bijzonder geschikt voor allen han del en appartementen. Bezoekdagen: Dinsdag en Donder dag, van 2 tot 5 uur. Overslag: Dinsdag 29 Oct. '46. (832) SBBBBBBRlBBBflBSBBBSBflEBER Studie van den Notaris ERNEST DE COCK te IEPER MAANDAG 21 OKTOBER 1946 te 3 uur namiddag, in de herberg «De Bascule», Meenensteenwég 1, INSTEL MET ^REMIE VAN te IEPER, Basculsstraa-t Nr 54, groot 4 aren. Gebruikt tot 6 maanden na den overslag, te IEPER, Godelieyestraa-t Nr 10, groot 43 ca. Gebruik: door Hiilaire Delahaye mits 225 fr. per maand. Na te zien mits toelating van den Notaris. (823) IBERHRRRRBRBRBSE8BBS?3«R1 Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te IEPER Overslag: Maandag 21 October 1946 te 2 ure namiddag, ten gart-hove Pa- triaRijselstra&t te leper, OVERSLAG VAN STAD IEPER met afhankelijkheden, erve en grond, staande en gelegen in de Klaver straat, groot 69 centiaren. Bewoond door Irma Alleman, zon der geschreven pacht. TC bezichtigen den Dinsdag en Don derdag van 2 tot 4 ure. Slechts ingesteld: 40.000 fr, (890) EBSSBSBRRBBRBRBBBBBBBBBBa Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te IEPER Overslag: Dinsdag 22 October 1946 te-2 ure naniidddg, ten'gasthové «Apx 'Trbis Suisses», Groote Markt tei leper, OVERSLAG VAN' STAD IEPER j u met afhankelijkheden en schoonen hof, staande en gelegen langs de Augustijnestraat, groot 8 a. 1 ca. Gebruikt door den verkoop-er Mr Oscar Dewulf, en vrij- 3 maand na den overslag. Te bezichtigen lederen Dinsdag en Donderdag, van 2 tot; 4 ure. Slechts ingesteld: 20,000 fr. (891) Kantoor van den Notaris EMILE LEMAHIEU te IEPER. Om uit onverdeeldheid Ite treden. OP MAANDAG 28 OKTOBER 1946 am 2.45 uur^amiddag, in de gehoor zaal van te .rede-gerecht, Gerechts hof, Grootie Markt, te leper, ten over staan van de Hearen Vrederechter en Griffier van het eerste kanton leper, OVERSLAG IN EEN ZITDAG VAN STAD IEPER. KOOP I: Meenensteienweig Nr 48, bestaande uil; woonhuis met ruime winkel, inrij poort, afhankelijkheden, boer en hof, palende aan voormelden Meenensteen- weg op eene breedte van 10,63 m., gekadastr. sectie C, Nrs 5u, 5z en 5h2, groot volgens meting 10a. 51 ca. 50ma. Verhuurd tot op een zekere diepte aan Gerard Vancbillie, smid te leper, met pachlt 3, 6, 9 ingegaan sedert 1 Mei 1945 mits 9009 fr. 's jaars, be taalbaar per trimester en op voor hand, meer1 de lasten en contributies. KOOP II: gehucht Hoornwerk Nr 79, aanhou dende aan koop 3 hierna. Gekadas treerd sectie C, Nr 4k2 en deel van 4L2, groot volgens meting 3 aren 29 centlaren 67 mllliarein. Vrij met de geidltelling. KOOP III: gehucht Hoornwerk, palende Noord- Oost aan koop I en Noord-West aan koop II hier voren. Gekadastreerd sec tie C, Nr 5x en dieel van Nr 4L2, groot volgens meting 5 a. 98 ca. 67 ma. Recht van samenvoeging. BezoekdagenDen Dinsdag en Don derdag, van 2 tot 5 ure namiddag. Voor koop II sleutels komen afhalen bij Notaris LEMAHIEU voornoemd. N. B. Voor verdere inlichtingen zie plakbrieven met plan, of zich wenden- iter studie van voornoemden Notaris (866) Kantoor van den Notaris DEEREN te Koesbiugge-Karinse. MAANDAG 21 OKTOBER 1946 om 1 14 u. namiddag, ter hofstede van M. Michel Vandaele, te HARINGE, OPENBARE VEILING VAN als: 2 wagens, 1 beestewagen, 1 drie- wielikarre, za-aimachien Semoire braakmachien, re-ssorteegde, rolle, sui- fcenbeetploeg, pikbinder, 'diriescharre, vettestrooier, afroamer Me lotte paarxtegaaeelen en andere monteu- ring en allerhande alaam. Gewone voorwaarden en komptan- te becailnig. (885) Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbruffge-Haringe. UIT TER HAND TE KOOP dienstig voor allen handel, gelegen te KROMBEKE, in de Poperingestraa-t. Inlichtingen ter studie. Voor te bezichtigen zich w«nden Poperingestraat 9. (814) SBBSBBBIBBSBSSBBIBBSBBEaECQ Studie van den Notaris TKEVELIN 4e MEESEN. OPENBARE VERKOOPING VAN te WIJTSCHATE, Meesenbosschen, groot 25 a. 46 ca., gekadastreerd sec tie B, Nrs 1979-g-ö en 1079-h-5. Gebruikt dioor den medfiverkco-psr Ca naille Gillebert, zonder recht van pacht ZITDAG; VRIJDAG 25 OCTOBER 1946 om 3.30 uur, in de verhoorzaal van hot Vredegerecht te Messen, ten overstaan van den Heer Vrederech ter. (881) Studie van den Notaris THEVEL1N te MEESEN OVER TE NEMEN met. prachtig woonhuis, moderne In stallatie, 53 aren grond, koer en be plante tuin. Mogelijkheid van ruiling met zaai land of weide. Voor verdere Inlichtingen zich wen den ter studie van voornoemden No taris. (759) BBBBBBBBBBBBBBBBSBSEBBBEE Studie van Notaris CAMERLYNCK te PASSCHENDALE TOESLAG: Maandag 21 October 194S te 15 uur, in d'henbsrg 't Oud Stad huis», bij M. Reynaer!;, te Moorslede, Dadi®slestraat, EERSTE DEEL.' Gemeente BESELARE, wijk Keiberg. langs den steenweg Moorsledestr. 17. Nieuwgebouwd en welgelegen met poort en tuin, sectie B, Nr 12 i, groot 4 aren 62 centiaren. Bewoond door M. André Messiaen, zonder schrift mits 2.439 fr. par jaar, valdag 1 October, meer de belastin gen en verzekeringspremie. Ingesteld: 85.000 fr. TWEEDE DEEL. GEMEENTE PASSCHENDALE, langs en bij de Spilstraat. Koop 1. - Goed en welgelegen met eirf, sactia D, Nr 423 f, groot 3 aren 80 centiaren. Gebruikt door M. Hsnïi Verstraete, zonder schrift, mits 1.304 fr. 's jaars, valdag 1 October, meer da belastin gen en verzekeringspremie. Slechts ingesteld: 20.600 fr. Koop 2. - Eene schoone partij sectie D, Nr 490a, groot- 87 aren. Gebruikt door M. Emile Vande- casteele, zonder schrifti mits 431 fr. 's jaars, valdag 1 October, vrij van last en. Slechts ingesteld: 40.000 fr. Redht van samenvoeging. (893) Studie van Notaris CAMERLYNCK te Passehenöale. Dinsdag 22 Oktober 1946, te 15 uur-stipt, (in een zitdag) in 't Vredegrecht te Passohendale. OPENBARE VERKOOPING VAN: Gemeente Passchendale. Ko op 1, sectie D, Nr 247-248-249, groot 30.aren 20 ca.,, langs de 'Martin-egatsteaat. Gebruikt zender schrift door Mevr. Wed. Henri, Pecceu-Depoorter. mits 289 fr. per jaar, valdag 1 Oktober. Koop 2. sectie D, Nr 59, groot 4 aren 30 ca. Gebruikt door Mr Callens, zonder paeh'trecht noch vastgestelden pacht prijs. (779) IBBBBBKBBBgüiBBBeBlBSBaBBgs Studie van Notaris CAMERLYNCK te Passchendale. Dinsdag 22 Oktober 1946, ts 15.30 uur (iri een zitdag) in 't Vredegerecht te Passchendale. OPENBARE VERKOOPING VAN Gemeente Passchendale, Statiestraat: Koop 1 Schoon en geriefvol met aanhcorigheden en hof, sectie C, Nr 62 m/2 en ex Nr 62»/2, groot 3 aren 33 ca. Bewoond en gébruikt, zonder ge schreven paehtvoorwaarden, door Mr Michel Gontier, mits 295 fr. per kwar taal, op voorhand betaalbaar den X Januari, 1 April, 1 Juli en I Ok tober, belastingen en verzekerings premie lastens de eigenaars. Koop 2. met aanhoorigheden en hof, sectie C, Nr 62p/2 en ex Nr 62°/2, groot 4 axen 26 ca. Bewoond en gebruikt, zonder ge schreven paehtvoorwaarden door Mr Marcel Gryson, mits 350 fr. per kwar taal, op voorhand betaalbaar, den 1 Januari, 1 April, 1 Juli en I Ok tober, belastingen en verzekerings premie lastens de eigenaars. Recht van samenvoeging. (780) Studie van Notaris CAMERLYNCK tc Passchendale. Toeslag: Maandag 28 Oktober 1946, te 15 uur, in de herberg 't Hof van Commerce», bij Mir Lepoudxe, te Wcst- roozebeke. Gemeente Westroo^rbeke bij het dorp, langs de Wulfwinkelstr.: sectie B ex N« 176a-254a, groot 92 aren 40 centiaren. Gebruikt zonder geschreven paeht voorwaarden door M.M. Jerome iDe- cadt en Auguste Desènder, Ingesteld: 111.000 franlt. Studie van den Notaris CAMERLYNCK te PASSCHENDALE INSTEL: Maandag 4 November 1940 TOESLAGMaandag 18 November '46 •tokens te 14,30 uur, in do herberg •i 't Hof van. Commercebij M. H. Lepoudre, te Wcstroozebeke, Dorp. Gemeente Westroozebeke, Ticndcnberg KOOP EEN: met aanhoorigheden en zaailand, sec tie B, Nrs 213f en 213g, ©root 19 aren 40 centiaren. Bewoond en gebruikt zonder ge schreven paehtvoorwaarden door M. Julien Vandanrnie. KOOP TWEE: sectie B, Nr 236b, groot 31 a. 40 ca. Gebruikt zonder geeohreven paeht voorwaarden door M. O. Commeine. Recht van samenvoeging. 0,50 InsteiprEmi© (935) IBBSBBBBEieaBBBBBBSBBSESBSiSlll Studie van den Notaris CAMERLYNCK te PASSCHENDALE WOENSDAG 6 NOVEMBER 1946 (in een zitting), té 14 uur, in de herberg De Kleer makerijbij M. Supeene, te Moor slede, Rceselarestraat, OPENBARE VERKOOPING VAN Gemeente Moorslede, wijk «Koekuit», langs de betonfoaan n. d. Meenenstw., GOED EN GERIEFVOL WOONHUIS met bakkerij, koer en erf, sectie B, Nrs 290b en 261b, groot 7 aren 99 ca. N. B. De werkelijke oppervlakte is enkel ongeveer 456 m2, door ont eigening voor het rechttrekken der baan. Laaitslt bewoond door M. Val. Van- hoome, bakker, wijk Koekuit »t bij wien de sleutel berust. Vrij van gebruik 1 Dec. 1946. (936) Studiën van Notarissen DEBITCQUOY te VvEVF.LGEM en ACKERMAN te HEULE. Om uit onverdeeldheid te treden. De Notaris DEBUCQUOY, ter ver blijfplaats van Wevcïgem, zal, met tuisschenkom.st van zijn ambt-genoot Meester ACKERMAN, No;aris te Heule, op hierna gestelde zitdagen, volgend onroerend goed te koop aan bieden. Gemeente Wevelgem. Lot 1. zijnde de gewezen heiberg In de Patriotdienstig voor allen handel, staande en gelegen aan de Kortrijk- straat, 154, er voorheofdende met 6,50 m.; gekadastreerd sectie C, Nr 652 H/2 en deel Nr 632 B/3, voor eene grootte, volgens meting, van 2 aren 97 ca. Ingesteld 65.060 fr. Lot 2. voorhoofdende aan de Kozakstraat met zes meters, gekadastreerd sec tie C, d-éel van Nr 652 B/3 en Nr 652 H/4, voor eens grootte, vol gens meting, van 2 aren 88 ca, In maandipacht gehouden door Heer Albert Derudder, zonder geschreven voorwaarden. Ingesteld: 20.000 fr. Recht van samenvoeging. Toeslag: Dinsdag 22 Oktober 1946 om 4 uur namiddag, iter herberg «Café Moderne-», te Wëvelgem, Statie, gehoudiên öoorMrCatry. (903) GENEZEN dank. Talrijke gstuigschriften. In alle Apotheken. (937) Studie van den Notaris KAVESCHOT te MEENEN. DINSDAG 5 NOVEMBER 1946 om 3 ure, te Meertsn, in de te ver- kcopsn herberg INSTEL MET PREMIE VAN STAD MEENEN Ieperstraat 61, bij de Capucienekerk. (Pius Zaal genaamd) uitmak-ende den.hoek van Ieperstraat en Nieuwestraat en begrijpende;her- •berg, feest- en tOcneell-ckalen en ge welfd magazijn (oude Caesmattsh)., groot 3 aren 6 centiaren. a) Vrij gebruik van herberg, feest en tooneellokalen mte; 16 Januari 1947. b) 't Magazijn is in-gebruike van Mr Gerard Vahdendrieseché, voor eenen onibepaalden termijn, aan 60 fr, te maande. (940). Studiën van de Notarissen RAVESCHOT te MEENEN en WYFFELS te KOESELABE. WOENSDAG C NOVEMBER 1946 om 3 ure, te Mesnen, Ieperstraat 123, ter herberg In 't Kanon INSTEL MET PREMIE VAN met hof, groot 6 aren 54 centiaren, te MEENEN, Wahisstraat 164. Bij de koopwarenetatiï. Bewoond door een. medeverkoopsr. Vrij gebruik met 1 Jan. 1947. (941) da f hij uw aankondiging doet inlasschen in zoo zijt U er zeker van dat ze U de beste vruchten op leveren zal. KERKFABRIEK VAN WESTOUTER VERPACHTING VAN gelegen te WESTOUTER, sectie B, Nrs 201 en 233a, groot 41,06 aren. Aanbod moet gedaan Worden vóór 1 November, bij M. Georges Roiuseré, Voorzitter, per aamgeteekenden brief, met melddnig op den omslag «Ver pachting». De verpachlttog geldt voor negen achtereenvolgende jaren. Namens de Kerkfabriek, G. ROUSERE Westóuter, 6 October 1946. (898) UIIUItlHIIIKlllilllllimiRllliminilllSMHIIltlllimUIIHKtUHMllUIIIIINIIItHnll Zoekt g'iets t'liuren of ia Jcoapev; Zoekt g'n meid, 'n plaats of wat? Wacht niet langer, maar plaats nog heden 'n Kleine t.ZOEK er in. om Wed' Kantoor van da Notarissen FLOOR te Veurne cn DEEREN te Rocsbrugge-Haringc. MAANDAG 28 OKTOBER 1946 om 4 uur namiddag, ter herberg In de Kroon», bij M. Georges Bos sar.'t- Pil, te Vinfeem bij Veurne, OPENBARE VERKOOPING in een enkele zitting van met 2 ha'. 81 a. 23 ca. vei- en zaai land. Verdeeld in 3 koopen. Gemeente Vinkem bij Veurne. 1. Een gerievig WOONHUIS met sltaHin'gen en verdere afhankelijkhe den, alsmede 62 a. 83 ca-, einder be bouwde grond en erve, bekend bij kadaster sectie A, Nrs 124 a en 132 b. 2. Eene partij ZAAILAND, groot 1 ha. 17 a, 90 oa., sectie C, Nr 45. 3. - Een partij ZAAILAND, groot 1 ha. 50 ca., sectie C, Nrs 134 en 135. Bewoond en gebruikt deer M. Ha- mia.ux zonder geschreven pacht. (884) BBBBBEBSSaEISBBEBSBBOaESBBBIEl Kantoor van <len Notaris FLOOR tc VEURNE DOOR STERFGEVAL DINSDAG 29 OKTOBER 1946 om 2 li uur noiniddaig, ter herberg Café de VUnicn9 Zeclaan. De Panne, derde en laatste zitdag: STELLIGE TOEWIJZING VAN GEMEENTE DE PANNE KOOP I. groot 102 m2, bevattende beneden: groote tentoonstellingszaal; boven: 2 appartementen. Kasteelstraat 84. Vrij met 31 December naast. KOOP II. met d-ria verdiepingen en 124 m2 grond, Kasteelstraat 79. Vrij met 39 November 1946. Bij samenvoeging slechts gebracht 291.000 frank. (942) BBBBBBBBBBBBBBBBB3BBEBBBB Studie van Deurwaarder MARCEL VERKEST te VEURNE STAD VEURNE Openbare Vrijwillige Verknoping van De Deurwaarder Marcsl VERKEST, te Veurne, zal overgaan op WOENSDAG 23 OCTOBER 1946 vanaf 1.30 uur stipt, namiddag, in de zaal «Rhstorlika», Houtmarkt-, te Veur ne, tot de openbare en vrijwillige ver knoping van: Slaapkamsrgsrnituur in massief eiken hout, styl Lcdewijfc XV, be staande uit: dubbel bed me'J ressort, kleerkast met spieigeldeur, lavabo, nachttafel en droogstaan, Electrischï strijkmachien Sie mens in nieuwen staat; naaima- ohien Triumph met inslaande kop; Frigidaire Electroluxmet gas; waschmachien met elec.trisohe uit- wringer; andere waschmachienert in koper met oven; gasetcof Kraft met 3 vuren en oven; schrijfmachien Yost»; schrijfmachien «Smith Pre mier» Radiotoestel. Allerhande meubelen zooals groot divan-bed (lit-dóvan)buffet ten; zttels; tafels; ligzeltel; bedden; kiniderbedden; nachttafels; stoven, enz. Verders: Allerhande keukenge- rief; alaam, enz. Tentoonstelllimg den dag der ver- kooping vanaf 9 u. 's morgens. Gewone voorwaarden. Kó-mo- tante betaling. (951) Kantoor van den Notaris SWENNEN te NIEUWFOORT Studiën van de Notarissen F. DELAHAYE te DIKSMUIDE cn P. EROOT tc BRUGGE. OP MAANDAG 28 OCTOBER 1946 om 2 Yi uur 's namiddags te Woumen. ter herberg «Hof van Cemtnisii'ce bij Mr Louis Vanoverschclde, INSTEL VAN Gemeente Woumen sectie C, Nns 508 en 511, verdeeld In 2 koopen. Beide koopen gebruikt, het eene dioor Mir Van Elslander (onmiddel lijk vrij) eni het andere door Mr Hec tor Van Hlove, zonder schrift, mits jaarlijks 420 fr., boven d-e grondlas ten, valdaig 1 October, li Inetelprsmie. (900) Studiën van de Notarissen F. DELAHAYE te DIKSMUIDE en P. PROOT te BRUGGE. OP MAANDAG 28 OCTOBER 1946 om 4 uur 's namiddags, te B ave kerke, ter heiberg St-Efleolbij Mr Al fans Depoorter, INSTEL VAN Gemeente Bovekerke tenkadaster bekepd sectie G, Nrs llad en I21d, groot 24 a, 30 ca. Gebruikt door Mevr. Tillo-Buyse zonder pacht, mits jaarlijks 1000 fr., per 6 maanden op voorhand te be talen; valdag 1 October en 1 April. li Inistelpremie. (991) SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studicën der Notarissen E. RF.YNAERT te STADEN en J. WESTERLINCK te HOOGLEDE. Om uit or.verdeeldheid te treden. OVERSLAG IN EEN ZITDAG OP MAANDAG 28 OCTOBER 1946 ona 15 uur namiddag, ter herberg Het Handelshuisbij Heer Jules Cromb-z, te Stadeh, Marktplaats, van Gemeente Staden, St-Janstraat Nr 7: Een goed allerbest gelegen RENTENIERSHUIS ook dienstig voor winkel, groot 99 vierkante meters. Vrij van gebruik. Aankomst met de betaling. Zie plakbrieven. Ten overstaan van de H.H. Vrede rechter en Griffier van het Kanton Hooglede. (952) (□BSSBS3BBBBBBBBBBBBBBBBEB UIT TER HAND TE KOOP: in volle werking, goed beklant, met woning en bijgelegen gebouwen, langs de groote baan te MOORSLEDE. Mogelijkheid, bij overeenkomst, van gebruik van meer dan ongeveer 1 Hectare en grond (land en weide)vrij met 1 Oktober 1946. Inlichtingen ten Kantore van Mees ter Edgard Rcynaert, Notaris te jaden. (952) UIT TER HAND TE KOOP TE IEPER met nevensMggende bouwgrond, groot Samen 7 aren. Vrij met 1 Okt. 1947. Schrijven: CASIER, Boterstraat 17, IEPER. (918) Studiën der Notarissen WYFFELS te ROESELARE en VAN DER MEERSCH te IEPER OP DINSDAG 22 OKTOBER 1946 om 3 uur namiddag, te Pervijze, ter herberg Ia den Slachter btij den Heer Hector Scheirsen, TOESLAG GEMEENTE PERVIJZE langs dsn steenweg van-Veurne naar Brugge, nabij de Saeyer- of Sasbrug, met schuur, stallingen en verdere af hangen, alsook serre of broeikas, groot 19 a. 40 ca., zijnde de vroe gere welgekende en beklante herberg genaamd «De Snoek». Ei-gendom der eohtgenooten Heer cn Mevrouw Karei Handschoenwer- k-er-Caron. Slechts ingesteld.: 30.000 fr. (894). (■gSBBBBBSSBSBaBBBSSBSBBBZ Studie van den Notaris JEAN PIETERS te RENINGE, Instel: Woensdag 23 October 1946 Overslag: Woensdag 6 November 1946 telkens cm 2 uur namiddag, te leper, Café de l'Yssr», bij A. Blootacker, Fochlaan STAD IEPER Koop I: met afhangen en erve, grodt 1 a. 34 ca., gelegen in de Lomlbaardetraat, Nr 35, gekadastreerd Wijk I, Nr 276d. In pacht gehouden door de Wed. Six, mits driemaamdislijtaschen pachtprijs van 756 fr., zonder geschreven pacht. Te bezichtigen dien Dinisdiaig en Don derdag, van 2 tot 4 uur namiddag. GEMEENTE RENINGE Koop II: met afhangen en koer, groot 2 a. 80 ca., •gekadastreerd wijk B, Nr 390a,. On bewoond. Koop III: groot 11 a.. 97 ca. 57 ma., gekadas treerd wijk B, deel van Nr 538b. Ongebruikt. Reoht van samenvo-ging van Keep II III, alsook handslag met de ge-I'dtellinig. -Inistelpremie 0,59 (887) UBBBnBBSBSBSigEüBBlSBHBElBül Studie van den Notaris JEAN PIETERS te RENINGE. UIT TER HAND TE KOOP Goed en welgelegen WOONHUIS met erve te RENINGE, dicht bij de Dorpplaats. Inlichtingen, ter voornoemde stu die. (561) IBSESBHSSBSaSBIflBaBSigaaBSBB NATIONAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKREDIET Openb. Instelling (K.B. v. 38-9-'37) WARMOESBERG 65 BRUSSEL. Tel. 17.52.48. Voordeelige voorwaarden, aangepast aan ieder geval geringa kosten). Bijzon der voorwaarden voor oorlogsgetcisterde landbouwers. Rentevoet 2 voor <le leentngen toe gestaan krachtens de Besluitwetten van 30-11-41 en 12-G-45. Aangen. gewestelijke vertegenwoordigers: GHESQUTERE A., 26, Maria van Bur- gondlëlaan, Brugge. DEVOQHELAERE M„ 114, Roeselnrestr., Moeskroen VANDEN WEG HE A., 13, Hendrik Con- scleneostraat, Roeselarc. SINNAEVE M.. 2, Gas4"uilsstraot. Dllcs- <01 tauWe, TOESLAG: Dinsdag 29 Oktober 1946 om 2 H ure stipt namiddag, in de café De Arendte Roeselare, Po- lenplaats, van: Stad Roeselare en gemeente Rumbcke Meenenheirweg en Meenensteenweg, met bouwgronden, groot 12 hectaren 55 aren 50 centiaren. Gebruikt door de Kiriders Fattyn, mits 14.000 fr. 's jaars, boven de las ten, zonder geschrift. Pachtopzeg werd gedaan. Bouwgrond onmiddellijk vrij. Verdeeld in koopen. Recht van samenvoeging. Afzonderlijk ingesteld: Frank: Koop 1Hofplaats, 2 ha. 71 a. 90 ca435.C0G Koopen-2, 3, 4 en 5: Bouw grond, Meenenheirweg, 77 aren 40 centiaren 138.000 Koepen 6 tot en met 13: Blok Zaailand, 4 hectaren 62 aren 85 centiaren 673.500 Kcopen 14, 15 en 16: Bouw grond, Eornsti-aat, 97 aren 65 centiaren 166.000 Koopen 37/ 18 en 19: Blok "Zaafiahd, 1 ha. .85 afe;t 15 centiaren 257.000 Koppen. 20 tot en met 25; Bouv/grond, Meenenstw., 37 a. 49 ca. -. 22,5.000 Koopen 26 tot en. met 32: Bouwgrond, Meenenstw., 58 a, 95 ca210.000 Koopen 33 tolt en met 39: Bouwgrond; Meenenstw., 63 a. 40 ca.290.000 Totaal2.454.500 Plans en inlichting ter studie. (943) SBSB&BSS-XaSBBBaHSHaaaBBBgl Studie van Notaris ACHILLE SAGON, te IZEGEM. Instel: Donderdag 24 October 1946, o-m '2 uur namiddag. Toeslag: Donderdag 7 November 1946, con 9 uur voormiddag, ter henbeorg 't Prinsenhofbij den Hr Victor Vanneste, Emelgem-Dam, GEMEENTE EMELGEM-IZEGEM samen groot 3 Ha. 08 a., in de Frin- otsssstraat en aanpalende straten, al les zeer dicht bij -het centrum der stad IZEGEM getogen en uiterst wel ge schikt voor villa's, fabrieken, groot handel, woonhuizen, enz. De bouwgrond is onmididjellijik be- sch,iklb•aaa•; hel; nie.uiwge.biouwd woon huis in de Prdnosseiestraat, met d-e gansohe hof plaats, uiitmakende zeer prachtig gelogen bouwgrond, is b3- sohilcbaar uiteriijfc dien. 1 Oktober 1948. Verdeeld in 65 koopen, Plakbrieven met plan ter studie: Gentstraa.t 21, Izegem. (892) (s«i3!333sea&993isa9BSBxr'aa COMMISSIE VAN OPENBAREN ONDERSTAND-RIKSCHOTE ZONDAG 27 OKTOBER 1946 te 11 u. voormiddag, ten gemeentehuize OPENBARE VERPACHTING VAN Gemeente Bikschot© Lot Nr 22, Sectie A (Langewaehoek), Nr 239, groot 55 a. 69 ca. Minist aanEeruomien bedrag: 569 fr. De inschrijvingen moeten onder verzegelden omslag gericht worden aan dhr Voonziitter dier Coimimissto van Openbaren Onderstand, Blfc-xhote, en ter .post aangeteeiknd zijn ten laatst» op 22 Oktober 1946. De omslag moet, benevens het adres, het opschrift dragen Aanbieding voor o'e ver pachting van Grondigoerlerein Voor verdiene talawbttiwgen zile-h wendeni. ten gcaniecntehuizo te Biik- sdhote. (895) Namienis de Ocimmiasie: De Seeretairis, De Vooreótter, Eockhout A„ <805) Hagliodoorcn IC, De biljetten gedeponeerd bij de Nationale Bank brengen GEEN RENTE OP. Deze neergelegd bij de prlvaatbanken VERZEKEREN EEN INTREST Tet 31 October a. s., bestaat nog mogeilijlkbeid deze rekening te deen overschrijven bij een privaatbank. Wendt U hiervoor' tot de Hoofdzetel: II.R.K. 13.776 NOORDSTRAAT 34-36, ROESELARE. Agentschappen BRUGGE, Dljiver 7. IEPER, Diksmuidertraat 22. VEURNE, Noordstraat 24. Kantoren: Ardooie, Dadizel-e, Ledegem, Moorsle de, Paaschendale, Rumbske, Si aden, St-Eloois-Winkel. Voor alle Geldizaken, Beurs- operaties. Kofferverhuring:n eteeds één adres: BANK VAN ROESELARE. (939) IirKKKSGHBBISSlBlEBSHBHKHna Studie van den Notaris de GRAVE te LOO. OP MAANDAG 21 OKTOBER 1946 om 2 li uur namiddag, te Leo, ten Stadhuize, OPENBARE VERKOOPING in een zitdag, van: te MERKEM, verdeeld in 2 koopen. 1. WEIDE, groot 75 a. 30 ca. 2. WEIDE, groot 70 a. 70 ca. Laatst gebruikt door Michel Ver- amme en nu vrij van gebruik. (821) tSIBXQB3BBB3BaBDB3BHlHBB Studie van den Notaris de GRAVE te LOO. DEFINITIEVE OVERSLAG van een in Veurn-s-Ambacht, te IZENBERGE, (De Roode Sleutel), groot 4 ha. 5 a. 70 ca., verdeeld in 3 koopen. Koop 1. Het HOFSTEDEKEN met gebouwen, groot 1 ha. 95 a. 83 ca. Slechts ingesteld: 160.000 frank. Koop 2. Een perceel AZAILAND, groot 1 ha. 20 a. 99 ca. Sléchts ingesteld: 80.000 frank. Koop 3. Een BOOMGAARD, groot 80 aren. Slechts ingesteld: 90.000 frank, In pachte gehouden door Georges Dolbye, zonder geschreven pacht. Op zeg gedaan in date 30 September 1946. DEFINITIEVE OVERSLAG: OP DONDERDAG 31 OKTOBER 1946 cm 2.30 uur namiddag, ten Stadhuize, te Leo, bij Julien Matthys. Affichen met plan te bekomen ter studie. (984) IBfiBaSBBBBflBBIBHBBBBBBBEE' UIT TER HAND TE KOOP IBBBBBBBBEBBBBBBBBBB9BBEB STAD IEPER UIT TER HAND TE KOOP Lange Torhoutsti'aat Nr 7 bestaande uit salon, eetplaats, veran dah, keuken, W.C., koer. kiemen hof, 5 slaapkamers, zolder, loopend water, gas, elëctriciteit. Voor bszo3k en sleutel zich wenden bij M. DONCHE MICHEL, Lange Torhoutstraat Nr 5, alle werkdagen van 9 u. tot 5 u. Geen tusscheoi- parsonen. Adres ten bureeie. (378) EXEBB3B3S33BEa33ZSS33SB3S UIT TER HAND TE KOOP groot ongeveer 5 a., voorgevel 5,70 m., voorzien van gas en elektriciteit. Ge legen Dikkebuschsteenweg, IEPER. - Seffens vrij. A.t.D. (920) KOOPT Keurkweckcrij KESTIER, Doornstr. 8, Poperinge. (C.168) 4 ik B^b li t I I flil na «- -rdt-l it 1^ OVER TE NEMEN Wegens ziekte. Omgeving ANTWER PEN. Rijke brocdwinninig. Prijs 590,000 frank. A.t.D. (919) ALLE bij: IEPER, Vanden Peereboompl. 7. POPERINGE, Ieperstraat 5. Het meest gekende huis der streek, met het best ingerichte technisch station der Provincie. UIT TER HAND TE KOOP gelogen .bij Maurice Pladys, Warande straat, WATOU. Inlichtingen bij JULIEN SUFFIS, Vcurnestraat, Poperinge. (972) BBSBBEIiaiaaBBBHHaBBSIBBBEIBaB UIT TER IIAND TE KOOP 18 meter palende aan groote baan leper-Bciperini/e, dicht bij de Statie van Poperinge-. Inl,; Icperstr. 52, Poperinge. (973) 1. - Frankrijk, zonder overna me; Goede Hoeve, 109 ha., één blok, vrij 1 Oct. a.s. Pacht: prijs 199 kgr. Itarwe die ha. - Arudere goede Hofstede 63 ha., ge-vraag de pachtprijs 159 kgr. tarwe de hectare. Over te nemen, streek Arras: Allerbeste Hofstede, 164ia. 2. - Belgle, over te nemen: Henegouwen: Hofsteden van 6 ha., 8 ha., 12 ha, enz. j' 3. - Te koop of te huur: Pnac-h- tligte Boomgaard, 5 ha., 49 a., be- H plant met 4/0 frui;bocme-n. u 2 Schoone Eigendommen, voor- p zien van hoerenhuis, maalderij, d magazijnen v. voeders en kunst- s mcststoEr.ii. Beide seffens vrij. p e-prekm VAN HUFFEL, OfTi- Jj ce Agricole Franco-Beige, Noord- Straat 7, HARELBEKE. (976) »T «fWwanAflAMiMvuWi Te Hasselt geraalcte een kahon los van- zijn vooartbofléliöé tractor. Het stuk geschut belde tegen een wiel rijder diö op Slag werd gedood. Wie ons per brief inlichtingen vraagt gelieve 2 fr. in postzegels bij :e striven' vcor kosten van antwoord. A.T.D. is Adres Ten Bureeie. Gelieve U dus te wtnv.cn tot ons Kvdaclieburu;, (fchoone Poeljen, 5 maanden oud. Bij Vr. J, Lcuage, Gij verin!;, hove. (C.208) A Okkasie Radio's, 5 lampen, vanaf 8C0 fr. Bij R. Deserteer, CasseS. straat C6, Poperinge. (C.205) plcktrische Brocimaehien, ri uiv 1938. Te koop wegens sterfgeval Bij M. De-man, Hoogstadie. (956) Ochocne Kindervoiturc, in gr: eltxi staat. Meenenstraat 24, Ieiie-r. (1° Verdiep.) (C.204) rjkkasiebanden voor kleinen auto, afmetingen 4,59x17 cm. en 4.75 17 om.- A.t.D. (.957) Tabakmachien, m-o't toebehoorteri. Wegens uitscheiding van bedrijf, Veumeabr. 112, Poperinge. (958), Uennckot, in cemsntplaten, gïd-ikt 11 met eternitplaten-, 7 m. lang op 3 m. breed, voorzijde ge-hee-l in glas. Ook Wielen en As voor steekkar. Bij Gerard De groeve, Steenvoordestr. 71, Watcu. IC.198) Maaimacliien Sil'iger 46 K 38, s>ur« jeteu-ze om pelsen te naaien (four, ruren), met -motor, a's nieuw. Lag# prijs. Casseistraat 5, leper. (959) Dcst'e I,andl»ouwdorscher met reinl- ger. Binder «Mare Cornic». ia besten staat. Bij Ad-rien Var.-denóus- sohe, Casseistraat 1, Rdesbruigge-Ha- rin-ge. (960) Wcidchekkens in bulzen van 5 em, 2, 3, 4 en 5 m. lang, bespannen met Ursus-draad. Bij A. Deroo, smid te Ocstvleteren. (550) Uarmonium, alsook een Orgel. Steen. straat 25, Brugge. (928) Oadio «S.B.K.in goeden staat. Veurnestr. 52, Poperinre. (929) Tien duizend kgr. Bergsteen. We:t« vleteren.siw. 59, Popsrin-ge. (904) rjiesel-Motor, merk Mcëssemi- dirsel met gloeikcp, geschat op 13-14 PK. Te bezichtigen ter druk kerij, Gas/buisstr. 19.- Pod. '528) Twee duizend vijf honderd nieuwe Kasscisleenen. - Suffys, Yeirne- straat 51, Poperinge. (756) Heftig Meisje, 16-17 jaar, om in kleia huisiiouden te heipen. Te Pope ringe. A.t.D. (C.206) jonge Meisjes, 15-17 jaar, voor hand lezen van peulvruchten. Bij ös Firma Om. Igodt-Meulemeester, Rek» hofstraat 21, Poperinge. (961) Jonge Meid, in klein West-Viaamsd» huisgezin. Goed locn en gosd# kost. Zich wenden ibij Th. Vevs, Mei» k-erijstraat 23, Halle (Brussel). (962) Cchoenmakersgast, kunnen herstellen en nieuw werk maken. Kos; ea in-wccn. Te Elvérdinge. A.t.D. (963) paardenknecht. Goed loon en inwoon Bij Oscar Joye, landbouwer, Wu.» vergem-bij-Kemmel. (C.202) Qoede Meid, liefst van den buiten. Gcede koet en inwoon. Te Pope- ring?. A.t.D. (S84) Meisje, voor lichten handarbeid ia drukkerij te Poperinge. Zich aan bieden ter drukk. van dit blad- (965) paardenknecht. Te Poperinge. Adres ter drukkerij. (C.199) Meisje of Vrouw, cm. te kuisctai^ 3 dagen per we:k: Donderdag, Vrijdag en Zaterdag, van 8.30 tot 12 u. en van 1.39 tot 6 u. Goed loon. Bij A. Moncarey-Decante, Gas.huis» straat 18, Poperinge. (933) geenhouwersgast, reeds cp stiel ge weest. Bij Cyriel Beeuwsaert, Ka. pellestr. 37. Meenen (Koekuit). (Svl) gekwame Meisers. Goed locn en or,. d-erkemen. Dringend, voor Ant werpen. Zich wenden: 41 Tcekomst straat, Poperinge. of schrijven Bcssh- uilbaan 558, Deume. (910) gmidsgast. Kort en inwoon. Bij Se- nesael Gaston, aan de grens van Watou, te Hcutkerque, Noorden, Frankrijk. (911) Meisje, 16-29 jaar. Koet en inwoon. Te Poperinge. - A.t.D. (913) /poede Meid, voor alle werk. C-sea wasoh. Goede kost en inwoon; 20 a 40 jaar. Hotel du Louvre Place Rouppe 5. Brussel. (851) Poedc cn bekwame Paardenknecht, met kort en inwoon. Niet aanbie den zoo nie-t .ernstig. Te Leo. - Aires ter drukkerij. (800) Meid. Bij Priester, omstreken lener. Adres ter drukkerij. (640) gekwamc Technicker, speciaal aan gelegd voor el-ectrici-teit, cm lei ding te nemen in groote zaak om streken leper. Schrijvm ter drukkerij onder lettors A. C. (801) Jongen, om den bsenhouwersstiel aan te le-sren. A.t.D. (336) JJuisgezin van twee' personen. Bij lanidlbo-uwer of. op kasteel. Man als verzorger van dieren en allerhande werk, vrouw voor huiswerk en mel ken, indien noodóg met kost, loon en alleenwoning. Liefst rond Veurne of Oostende of Roeselare. A.t.D. (937) Jongeling, als chauffeur. - Adres tei J drukkerij. (C.201) Hl vine Hofstede, met of zonder over- name. - A.t.D. (C.195) Cchrijfinacincn. Schrijven onder let ters C.C.Z. Iter dr-ukkcrij, (958) HET LANBOUWKANTOOR 22 - Wuytslci - 22 MERKSEM-Antwerpen VERZET en BEZORGT LAND- cn TUINBOUWZAKEX overal in Belgie en Frankrijk, Vraag onize kostel. lijsten, doch schrijf ons tevens wat U zoekt. Zoekende Boer, ontwikkelde Jon geman, lees en herlees het éénige boek, voor U gemaaktViaam- sche Boer, Waarheen? 123 blz. gr. form. Prijs 45 fr. P.Ch, 236.28 VAN STALLE, Merksem. (728) OVER TE NEMEN m-et alle m-ateriaal. Te IEPER. Adres ter drukkerij. (989) IBS891HE9BS8EES£XBSS&:38..g STAD POPERINGE PLAATS TE EEGEVEN De Cooperati-ef voor OorlogascJiade Ieper-Poperiuge cn Omliggende, Ber- teniplaats 19, te Pope ring- vmagt een REKENPLICHTIGE-EOEKIIOU- DER. Vereisohten a) Belg zijn; b) Getulgiscèirift van goed t '/.a-g en ze-den, burgerdeugd; c) H-et amlbtsgebiod d;r Coojvra* tlef bewonen; d) Wedde volgens wettig bare ma vastgesteld door het Mimii-sterr- De aanvi-agen moeten ingediend worden ten laatste op 5 Novcmb-r 1943 aan het adres dor Coopsrati«' V-wkar alle inlichtingen kunnen v«' kregen worden. (WW

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 6