HET VOETBAL SPORTVERSLAGEN üi©&swsjes kort Onzen Pronostic voor morgen Zondag in lle Provinciaal iWoüfisüfi HET WEKELIJKSCH NIEUWS. Zijn Oorsprong en Geschiedenis (3) F. C. Poperinge C. S. leper W. S. leper W. S. Houthulst S. V. Veurne DE «BIG-MATCK» UIT II0 PROVINCIAAL: C.S. YPROIS—S.V. WAREGEM WEDSTRIJDEN VOOR MORGEN ZONDAG DE BOKSMEETING TE POPERINGE OP ZONDAG LL. 13 OCTOBER PRACHTIGE OVERWINNING VAN VAWORPE UITSLAGEN EN KLASSEMENTEN VAN ZONDAG LI. 19 Oktober 1946. Stilaan verminderde echter in Engeland ook do liefhebberij voor dit brutale en gevaarlijke spel, bij zooverre zelfs, dat er van voetbal bijna reen sprake meer was tot in de peviode 1830-1840, wanneer dit spel op hieuw zijn verschijning deed, weliswaar thans op veel beschaafder leest geschoeid. liet nieuwe voetbalspel werd hoofdzakelijk In de Colleges en de Uni versiteiten beoefend. Van een degelijke reglemcnleering was er evenwel nog geen sprake, bij zooverre dat iedere ploeg zijn eigen reglomenten toe paste. Tusschen 1840 en 1860 werden echter steeds méér en méér intercol- lcges wedstrijden gespeeld, zoodat er willens nillens diende uitgezien naar een eenvormig reglement. Op 26 October 1863 was de kogel door de kerk: Poor afgevaardigden der Universiteiten van Cambridge en Oxford, van Ae Colleges van Eton en Aldershot, werd de eerste Federatie gesticht en dus de eerste reglementccring ingevoerd. Deze Federatie kreeg als naam Football Association of England en draagt die nu nog. Zooals hierboven gezegd, werd op die heuglijke vergadering een regie- Inent samengesteld. Hierbij werd voortaan verboden, in tegenstelling van >at de mcnschen van liet College van Kugby ook beweerden, van den al met de handen aan te raken. En de afgevallencn van Rugby'stichtten an maar met een "hun» federatie en adopteerden «hun» spelregels. Zcó- Pat de Kugby omstreeks zelfden tijd als het voetbal ontstaan, of liever fcijn uitbreiding kende. j Het is eens meldcnswaard hoe het rugbyspel zou ontstaan zijn: In 1823 werd op het veld van Rugby een wedstrijd gespeeld. Een der fie* lnemers, nog niet heel en al vertrouwd met de spelwijze van het voet bal, vond het beter den bal in zijn armen te nemen en naar het vijandelijk doel te rennen. En zonder het eigenlijk zelf te weten, had die flauwe plezanteeen nieuw spel uitgevonden. Want dc leerlingen van Rugby Vonden het veel beter van den bal in de handen te nemen, zoodat ze op Juin standpunt bleven, en dus aan de basis lagen van de nieuwe speelwijze. De Rugbyfederatie telt ten dage, bijzonder in Engeland, Amerika, Frank rijk en Duitsehland, vele honderdduizenden aanhangers... 1 Daarmede zijn we echter van ons eigen onderwerp afgedwaald. On der het impuls van deze nieuwe Federatie, kende het voetbalspel alras een gprooic populariteit in Engeland, bij zooverre dat er in 1872 reeds een eerste groote competitie ingericht werd. Als trofee voor deze competitie werd de Beker van Engeland beschikbaar gesteld. En het mag gezegd dat deze bekerwedstrijden nog niets van hun populariteit ingeboet hebben, vermits tic finaal thans elk jaar honderdduizend mcnschen op de been brengt, terwijl er verder nog circa een half miilioen toegangskaarten moeten ge weigerd worden. Stilaan vond het voetbalspel zijn weg doorheen gansch Engeland, en hier en daar werd reeds, buiten de colleges om, een club gesticht. Zoo ontstond in 1870, Sheffield Wednesday, thans nog in 2* Afdceling spelende, terwijl verder in 1874 Bolton Wanderes, in 1875 Birmingham, enz. het levenslicht zagen. Op liet Vasteland werd de eerste club gesticht in Zwitserland, n.l. F.C. Chatelaine, in 1869. Het zijn dc Engelsche vertegenwoordigers van handelsfirma's die hét voetbalspel naar hier overbrachten en het eerst onderling beoefenden. In België zag de eerste voetbalclub het levenslicht In onze Metropool (Antwerp F.C.), terwijl pas enkele maanden later ook {F.C. Brugge, F.C. Luik, R.C. Brussel en Leopold Club Brussel gesticht Werden. In Frankrijk werd de eerste voetbalvcreeniging gesticht in 1S92, n.l. dc typische Engelsche Standard Athletic Club, op enkele weken gevolgd van dc White Rovers en Lc Havre Athletic Club, die feitelijk de eerste echte Fransche Club is, en thans de oudste, gezien de beide anderen in den loop der jaren verdwenen. Italië, bakermaat van het voetbalspel, kende zijn eerste club in 1893, n.l. Genua, terwijl de Federocione di Gioco del Calciohaar ontstaan ver,tl in 1898, dus drie jaar na dit dc Belgische Voetbalbond gesticht werd. Later zullen we wel eens terugkomen op de geschiedenis van den Belgischen Voetbalbond, maar voor liet oogenblik zullen wc ons bepalen hij èen wekeiijksclie bespreking van meer actueclc dingen die het voetbal- spel aanbelangen. RODE, de puntjes uit de kuststad mee brengen. DEERLIJK ontvangt POPERINGE. Twee gelijk opgaande ploegen, die o.i. het best op een puntendeeling ondereen kunnen uitwerken, Herzeeuw krijgt KOMEN op be zoek. Spijts Herzeeuw heel zeker niet te versmaden valt, zien we toch de jongens uit KOMEN hun zegereeks voortzetten en... twee puntjes rijker worden. WERVIK krijgt het bezoek van Nieuwpoort. Ongetwijfeld oogst Wer- vik hier twee punten bij. Lauwe zal eveneens het onderspit moeten delven tegen het sterke HA- RELBEKE, dat nog steeds zonder een enkel verliespunt op kop der rangschikking prijkt. Middelkérke mag na zijh twee groote verplaatsingen een dag rusten. Als slotsom hebben we dus: DE PANNE—St-Baafs TORHOUT—Veurne T. Meenen—Dar. BLANKENBERGE WAREGEMWakken W.S. IEPER—Houthulst S.V. Blankenberge— C.S. IEPER DEERLIJK—POPERINGE Hsrzeeu w-KOMEN WERVIKNieuwpoort Lauwe—HARELBEKE Middelkerke bye. D3 hDof.iKrhctcl van dsn dag gaat heel zeker door te Waregem, waar we Wakken op bezoek krijgen. Laten we echter de volgorde volgen, opgegeven in het officieel kalender. DE PANNE ontvangt aan huis El-Baafs. Het wofetfc een'eenige'ge- log enhcid voor Be Panne zijn da- vering van Houthulst voor zijn {.importers schoon te maken. We zien e» dan daarin ooi; lukken. TORHOUT ontvangt Veurne. Na i eeu gelijk opgaande partij, zien we Torhout licht aan de winnende hand. T. Meénen zal hét aan huis niet kunnen bolwerke.n tegen Dar. BLAN KENBERGE. 'dat we met twee punt jes naar zijn afgelegen kustplaats Zien terugkeeren. WAREGEM zal zich, spijts de derbyatmosfeer, niet dcor Wakken laten beet nemen. We hebben hier de zwaarste partij van de reeks. Toeh moet Waregem, docr zijn hoog ste rnder spel, hier de puntjes be houden. W.S. IEPER krijgt het bezoek van Houthulst. W.S. zal hier zijn sup- jpc.óers toonen dat het in forme ver keert cn de Woudsportmannen ljdel- hr.nds near huis sturen. s.V. Blankenberge krijgt C.S. IEPER op bezoek. Hoe de kustman- nen zich ook weren zullen, leper zal hier de 'bovenhand houden en Res.: W.S. leperF.C. Poperinge 31 Schol.; S-V. WevelgemPopcringe 01 'Verleden Zondag was h t voor <le rood-gele supporters een mager beestje, aangezien o'» kalender zoodanig geschikt wrs dat geen enkele onzer drie ploegen de kans kreeg op den kouter uit te ko- rnrnOns 1- elftal was bye terwijl de Reserved en Scholieren op verplaatsing f peelden. Op het Whito Star veld te I-per werden onze Reserven door de 2" ploeg van Voorzitter Dehem met 3-1 gesla gen, na een partij welke weinig om het. lijf had. BIJ onze mamjen, die nochtans met een degelijke opstelling in het veld traden, wilde het maar niet •kotten rn het Is zeker de flauwste p.i 't'j welke ze dees seizoen reeds le- vf den. 11e scholieren dreien het beter en, tt en aiie verwachtingen in, gingen ze hun colleges vaa S.V. Wevelgem met 0-1 kloppen. Spijts onze benjamins in extremis de zege konden bemachti gd. toch is deze, naar de meening van c. getuigen, meer dan verdiend. ondag e.k. doet ons 1- elftal Co verre verplaatsing naar Deerlijk, waar he,, zeker van geen leien dakje zal loo pen om den heeieu Inzet aan de S.V.-ers ti ontfutselen. Rooa-geel zal zeker met li-er spel dienen uit te pakken dan teyn Hrrseaux, zooniet wordt het wil' onze kleuren een r.fgeteekende Btierlaag. De rel wordt gedaan prr Luxe Auto car. Vertrek te '3 u. stipt. Een 35-tal plaatsen zijn beschikbaar voor de Sup porters. Trijs fr. Men gelieve zich zoohaast mogelijk te laten inschrijven in het lokaal. Dr Reserven ontvangen het bezoek van S.K. Vlamertlnge II. dat het zek-r lastig zal hebben om op den Kouter let; "te oogsten. Supporters, een mooi partijtje In 'l verschiet. Aftrap to 15 u. Iedereen die de verplaatsing naar Deerljik niet medemaakt, weze tegenwoordig op den fouter De Scholieren gaan op bezoek bij LC. Komen. ll'Prov.: C.S.IspcrS.V. Waregem 33 Ui' Sper.: E. WervikC.S. leper 1—7 Schol.: C.S. leperE. Wervik 04 Kart.; Rekkem Sp.—C.S. leper 05 Meer dan 2.500 kijklustlgen, een rc- kord inzake belangstelling op het Augus- tluusstadlon, waren Zondagnamiddag toggetuige van een pracht-match tus sental C.S. leper en S.V. Waregem. Jal Iic:i pracht- of propagr.nd a-match was het in den volst;n zin van het woord. Gedurende 80 min. gaven 22 sportieve tflrrs het beste van hun krachten cu hielden er derhalve eetl adembene mend tempo op na. De Cerc'.e-jongens zsgen zich voor de zooveelsto maal ver plicht ln witte truien tusschen de krijt lijnen te verschijnen en kenden een gorden start. 7 min. lang drukten ze dj bezoekers op hun doel, doch zonder poncrcet gevolg. De Gaverbeke-zonen daarentegen doelden reeds op hun eer eten aanval door bemiddeling van inside Paul Glstellnck. (0-1) Ofschoon C.S.Y. daarop geruimen tijd domineerde, kwam cl» poos mep deze scoor®, dl® vleiend sprak ln het voorde?! van D-praeter en C'". De gasten namen den inzet van de t eedc beurt'voor hun rekening tot M. Drl'Kaye, ln een tijdspanp. van 3 min. tweemaal keeper Delodder het nakijken gaf. De Iepersche defensie liet zich. in winst verhoerend, het hoofd cp hol brengen. Damman kreeg bet ln de gaten, verschalkte back Dooiaeghe om keeper C. Dumalin geen zweem van kans te laten (2-2). Het gejubel der talrijke Warsgemsehe aanhangers echter steeg ten top, wanneer V. Versnevel corner moest toestaan en deze door Lesage Aug. in eigen netten w»rd ge zonden. Crrcle scheen een nederlaag te gemoet te gaan, maar mldvoor Del'Haye ontmoedigde niet. Met meesterlijken kopstoot lukte hij andermaal den gelijk maker en dank zij zijn hat-trick, bleef de helft van den bult te leper. Naast mldvoor Del'Haye c'le een uit zonderlijk prestatie leverd-, wist ook mid denhall M. Dumalin zich te doen gelden. De beide locale hoeksnelers en kanthalf A, Socnen nochtans wisten we reeds beter fungaeren. Bij S.V. Ware gem war het de -voorhoede die ophef maakte. Het kwintet, Hervé Damman combineerde gevaarlijk en was samenge steld uit 5 dcg-lijke doelschutters. On getwijfeld de sterkste aanvalsltnl» der reeks met Damman en Gtstelinck ala ploegbazen. Na afloop der partij liet midvoor Damman zich als volgt uit: leper speelde niet slechter dan wij, maar de scheidsrechter wel. Het eerste gedeelte kunnen we bijtreden en het aanvullen door mede te deelen dat de uitslag een juiste weergave daa.rstelt. Wat arbiter Hoste betreft? Breed op handspel mogen we zijn leiding stellig eerder loven "dan afbrekend crltiseeren. Volgende ploegen traden op; S.V. Wa regem. Delodder A.. Kerkhove G. en Vandoorn'e G.; Rigolle G., Depraetere H. en Demeyer G.; Vandenberghe G.. Du- jardin R., Dam; ian H., Ghlstellnck P. en Vanhouwer F. C.S. leper. Dumalin C.; Doo iaeghe C. en Vernaevel V.; Lesage A., Dumalin M. en Soenen A.; Knockaert L„ Carpels R., Del'Haye M., Dccaluwé A. en Maes R. Bij do Sportlevers diende op het laatste nippertje Depraetere F., vervan gen door Rigolle, terwijl in de Ccrclo- rangen M, Gauqule ontbrak. Het III" Sp. daal wist E. Wcrvlk, haar onmiddellijke rivaal, ln eigen vesting met 17 te gaan afstraffen. De Eendrachtcrs brachten nochtans een versterkte samenstelling in lijn. want Gryson cn Declercq, twee A.-mannen. stonden ln 't gelid, daar hun bestuur sancties had getroffen ln verband met het onsportief optreden den vóórgaan- den Zondag, In contrast daarmede ont braken bij C.3. leper mldvoor Hoedt en kanthalf Dauchy. In weerwil van dit alles scoorden Vorschaeve (1), De- vos (3) en Therry (3) de wekelljksche serie goals, waarmede ze hun leiders plaats verstevigden cn hun goal-average on 426 brachten. Ja! Bruneel en Cie lukten tot nu toe zooveel goals als F.O. Komen en E. Wervik, repectlevèlljk tweede en derde ln de rangschikking, samen. De scholieren moesten de duimen leg gen voor een sterker E. Wervik en de kadetten oogstten twee punten zonder strijd. Zondag 20 October 1946: De knapen ontvangen 'a morgens, te 10 uur, F.C. Roeselare en de scholleren reizen, be lust op punten, naar S C. Le Blzet. Het III* Specaal dient 's namiddags op het Augustlnusveld de oegen goed open te houden, want het gaat om een derby tegen W.S. leper. Dumalin en de A.-mannen zijn te gast bij S.V. Blan kenberge. Hoogstwaarschijnlijk zal een eenigzlns gewijzigde ploeg de verplaat sing doen. We geven aan onze «tenoren» den raad met geestdrift te spelen. Naey- aert en Cle zijn niet te onderschatten, vooral op hun zandterretn en... tegen C.S. leper. Good luck! Scheidsrechter Is de Heer Delanoye, die voorgaande seizoen hetzelfde treffen stopte rond de 40" min., met 11 stand. R. Do supporters vertrekken te 12.30 u., bij Alb. Blootacker. Prijs: 30 fr. A. ploeg: BlankenbergeW.S. leper 14 Res.: W.S. leperF.C. Poperinge 31 Jun.: HerzeeuwW.S. leper 60 Schol.: Kortrijk Sp.-W-S. leper 21 De verplaatsing begon op 'n weinig bemoedigende wijze. 4 Km. boven Tor hout hadden wij defekt met onze auto car. Het defekt was van dien aard dat aan een onmlddelljk herstel niet te donken viel. Dadelijk werden taxi's op gebeld om de spelers naar Blankenberge te voeren: geen enkel echter noch te Torhout, nóch te Brugge was beschik baar. Na anderhalf uur zoeken, wisten we 'n veekoopman van Torhout, die juist op het punt stond naar Wakken te vertrekken, te bewegen met zijn open beestenwagen naar Blankenberge te rijden, waar we met 20 min. vertraging aankwamen. De match werd aangevan gen om 15,30 uur. Dit Incident had echter gelukkig het moreel der spelers niet aangetast. Vanaf- liet begin der match werd tot den aan val overgegaan en gedurende gansch de 90 minuten op 'n tiental minuten na ta de tweede helft was Blankenberge op verdediging aangewezen. Doch laten we liever 'n sportreporter uit Blanken- beige zelf aan het Woord over de phy- slonomle van de match: «De thuisspe- lers waren letterlijk Ingedrukt cn kon den geen enkel aanval doorvoeren. Tij dens de tweede speelhelft zagen wij een lichts opflakkering van de locale ploe'g waardoor zij toch ten minste de eer konden redden. WIJ zagen een W.S. leper, dat technisch veel beter was, al hoewel Daring zich moedig verdedigde. Wat nu de prestatie der belde ploe gen betreft. Daring Blankenberge heeft ons erg ontgoocheld en te oordeelen naar het geleverde spel, begrijpen we niet haar vooraanstaande provltle in het algemeen klassement. Of was het wel licht alleen maar 'n slechten Zondag? Bij White Star was gansch de ploeg ln een buitengewonen dag en allen hebben zich om te meer onderschelden, 'n Bij zondere vermelding nochtans aexi Bertje Ketels, die met brio de rol vervulde die ln de vorige matchen aan Miel Al leman was toegemeten, voor Roger Wol- laert, die ln tegenstelling met zijn match tegen Toekomst Meenen, zeer se- kuur was in zijn voortzetten, en voor Felix Carreln, die zijn beste match van 't seizoen speelde. Voor White Star traden op: Lesage; Verleure en Vanraes; .Sabb-, Debruyne cn Carrein, Trésy, Ennaèrt, Leire, ke tels en Wollaert. Ook de reserven hebben ditmaal getoond wat ze kunnen en Club Pope ringe werd met een 3-1 naar huls ge tuurd. De Juniors loopen opnieuw 'n dave ring van belang op, ditmaal te Her seeuw, dia achter hen prijkt ln het klassement. Dit noopt er ons toe van te schrijven, dat er met de ploeg Iets niet in den haak is. De scholieren leden 'n nipte hoewel onverdiende nederlaag bij Kortrijk Spört. Slosse en C1*, laat U door dezen tegen valler niet ontmoedigen. Zondag e.k. ontvangt ons eerst» elftal het bezoek van Woudsport Houthulst. We zijn haast geneigd te schrijven; het ls een thuiswedstrijd en dus!... Ware 't niet dat Jeroom Trésy aan Iedereen die 't hooren wilde ln de kleedkamer te Blankenberge zei; Tegen Houthulst winnen we.» We gelooven hem graag; met een traditie ten minste word reeds afgebroken, nl. deze van de nipte ovor wlnningen of nederlagen; waarom zou Zondag e.k. ook met do gewoonte niet afgebroken worden van slecht spel voor eigsn publiek. Supporters en Iepersche sportliefheb bers, we verwachten U ln groot aantal op het Mlnneplein en spaart uw aan moedigingen niet; De reserven spelen tegen hun stads- genooten van C.S. leper op het terrein van de Augusttnusstraat. In -den voormiddag hebben we twee thuiswedstrijden; onze juniors en scho lieren spelen respectievelijk tegen Kort rijk Sport en Toekomst Meenen. W.S. HouthulstR.C. De Panne 82 De talrijke toeschouwers waren ge tuige van een mooie en aantrekkelijke voetbalmatch, waarin Woudsport zich de beste toonde, met afgeteekend té winnenDoelwachter Rollez Maurits van Houthulst, wiens duim goplet was, hteid er toch aan de kool voor zijn ploeg ta beschermen. Voorwaar oen sportlef gebaar van Maurits. De localen gaan eerst, ten aanval over, doch zon der succes. Aan de 18* min. begon de doeltjeskermls met een kanonbal van on 40 meter door Damieel; 1-0. Van- hove (Depanne) probeerde het ook, doch vond Maurits op de Juiste plaats. Aan de 22» min. ontglipt de 'bal uit de handen van do keeper en Pieters maakt er 2-0 van. Aan de 30? min. schiet Verstraete Jules van op zijn hoek via de paal hummer drie binnen. De lóc'alëh blijven verder aandringen en De Panne's doelwachter blijkt ln een slechten dag te zijn. Aan de 42* min schiet Vandaele Georges keihard naar doel en de bal verdwijnt tusschen de beenen van den doelwachter ln 't net: 4 0. Pas één min. later maakt Danneel André met trekschot nummer vijf. De rust wordt dan ook met 5-0 voor Woud sport bereikt. Na de herneming zien we Da Panne meer ln den aanval. Aan de 17" min. weet Vanhove van op zijn hoek hun achterstand te verminderen: 5-1. Aan de 27* min. bekomt Houthulst hoekschop een back ontzet, doch de bal belandt bij Danneel. die niet aarzelt om hoog ln de touwen binnen te Jagen: 6-1. Aan de 39" min. zendt Vanhove mooi ln en Verbruggho doelt,: 6-2. Aan de 42" min. schiet Lleyn Roger naar dool, keeper redt onvoldoende en Ple ten Renó herneemt en 't ls 7-2. Twee minuten later weet zelfde speler de reeks te sluiten óp pas van Vandaele Georges. Het einde is daar met 8-2 voor Woudspoït na een mooien- en falren kamp, zeer goede leiding van hr Letlen- no. De reserven trokken naar W.S. Lauwe en verloren met 2-1. Bij het begin van den wedstrijd ontzette een back van Woudsport en de bal belandde op den arm van een speler onvrij willig. Penal ty we "d aan Lauwe toegestaan en om gezet: 1-0. Rond het half uur wist Raes Etlenne met een hard schot de ploegen gelijk te stellen. Toen de Woudjongens aan een gelijk spel dachten, doelde Lauwe nogmaals, zoodat belde puntjes tlvuls bleven. De scholteren waren «bye» Het kalender voor Zondag e.k. ver meldt drie .verplaatsingen. Hot eerste elftal doet do verplaatsing naar W.S. leper. De reserven gaan naar S.C. Le Blzet en de scholieren trekken F.C. Meu- leboke. S.V. VeurneT. Meenen 40 Wanneer men een voetbalwedstrijd wil bijwonen, dan ls het steeds goed vanaf het begin aanwezig te zijn, en slechts dan het terrein te verlaten, wanneer het eindsignaal weerklinkt. Dit feit werd weerom ten stelllgsta bewaar heid, Zondag X L, daar Veurne den ke> per van Meenen 3 maal versloeg (we zeggen wel drie maal) ln do 5 laatste min.; ln een, tot op heden, van Veurne, nog nooit gekend recordtempo. Hoe dit gebeurde, zult u verder ln dit artikel te lezen krijgen. Met een uiterst snel passenspelstormt Veurne op het bezoekende doel af. Reeds aan de 2" min. wordt er penalty ge floten, ln 't voordeel der S.V.-ers. Rey- naert ziet de kans er naast te schieten! Dit feit betreuren we ten zeerste. Veur ne beschikt over 2 flinke penaltyshot- ters; onnoodlg ze te noemen, doch wan neer het er op aankomt, durft geen enkele de verantwoordelijkheid op zich nemen. Daarin ls onze ploeg nog oner varen. Waarom niet één man aandui den om steeds alle penalty's te shotten? Laten we De Panne cn ontelbare andere ploegen als voorbeeld nemen. Het ls nu éénmaal zoo en het blijft. Wanneer Debergh aan de 8* min. doorschuift tot aan Plasman, ls Nr 1 geboren. Meenen kaa de goede methode niet vinden om Zondag had op het plein van C.S. Yprols, de belangrijke ontmoeting plaats tusschen de schier twee gelijk- opgaande kopploegcn der Provinciale Reeks: C.S. YproisS.V. Waregem. Beide ploegen deelden de punten en scoorden 3-3. Hierboven een foto genomen vóór de ontmoeting. Vooraan, knielend, in 't wit, hebben we de Iepersche spelers met tan links naar rechts: Versavel, Dumclein, Del'Haye, Decaluwé, Carpels, Dumalin, Lesage, Docïaeghe, Knockaert, Soenefn en Maes. Op de tweede rij, rechtstaande, hebben we de ploeg uit Waregem waarin we onderscheiden: Vanhauwer J., Ghisteïinck P., Damman H., Dujardin R., Vandenberghe G., Demeyer G., Depraeter H., Rigolle, Vandoorna G., Kerkhove G. en keeper Delodder A. Uiterst rechts hebben we dan nog Referee Hoste, uit Middelkerke. EERE-AFDJEELING F.C. LuikStandard C.L, Franken. White StarBoom F.C. Bduwéns. La GantolseAntwerp F.C Roeykens. Liersche S.K.O.C. Charleroi Wouters. Beerschot—II. St-GUlis Van'den Éossche. S.C. AnderlechtBerchem Sp. Jorssen. F.C. BruggeRacing C.B. De Rees, C.S. VorstSt-Niklap,s Heuten. E. AalstF.C. Mechelen De Bra-'kell. Lyra; bye. AFDEELING I REEKS B. R.C. TienenII. Namen Jacobs. Oude God Sp.S.C. Meenen Macck. Charleroi S.C.A.S. Oostende Rondia. R.C. LokerenR.C. Doornik. Lucq. Club RouseSt. Leuven Baert. TubantiaKortrijk Sp. Lecocq R.C. MechelenKapellen Ceulemans R. Vig. HammeC.S. Brugge Adyhs. A.S. Ronse: bye. BEVORDERING REEKS D U.S. DoornikR.C. Gent Baïy. JernappeF.C. Izrgem Kauwenb'srghs. S.V. OudenaardeWasmes pepraetere. S.V. WevelgemSt. Moeskroeh Alstesn. U.S. Centre—A.E.C. Bergen Dethier St. KortrijkS.C. Bcussu-Bo's Cdèck." S.K. RoeselareKhokke Van F.oyen. V.G. Oostende- F.C. Roeselare Mertens. A.A. La Louvlère: bye. II' AFDEELING PROVINCIAAL AJtrap te 15 uur. Decorte: Adam H. Da Keér'sgigter Plovier. Débeuf, Delanöye. Pinteion BEGINNENDE CLUBS A. Nleuwkerke: bye. Westouter—Mees en WaastenHoutem Poelkapelle—Proven BEGINNENDE CLUE'" P.. GeluveldRlsquons Tout Langemark: bye. SlijpePasschendale R.C. LauweSt-Eloola ElverdingeRekkem VRIENDENMATCH VeurneOostduinkerke (kadetten) De PanneSt-Baafs TorhoutVeurne Meenen—D. Blankenb. WaregemW. .kken W.S. leperHouthulst S.V. Blankenb.—C.S. leper DeerlijkPc- iringe HsrzeeuwKomen Pacmeiaere. WervikNieuwpoort Vandenbulcke Alf. LauweKarelbcke Sansen. Middelkerke; bye. II* GEWESTELIJKE A Ex. ZedelgemFl. Zedelgem Verstappen. KoksljdeIngelmunster Hoste. Oudenburg—Meulebeke Busschaert. S.K. TorhoutGistel Roesbeke. OostroozebekeSteenbrugge Van Lede. DentergemSt-Kruis Landuyt. ArdooieTielt Roridelez. II' GEWESTELIJKE B A.A. Moeskroenhe Blzet Declerck. S.V. KortrijkBissegem V. Lcocke. LuingneMoen Lejever M. AvelgemMoorslede Vandevelac. AalbekeBrielen De Vlaemynck. DottenljS;—Kuurne Bouckaert. Vlamertlnge: bye. :,II* AFDEELING A Jabbeke: bye. AdinkerkeOostduinkerke Monteyne. LichterveldeGlts Lahousse. 14.30: RuddervoordeAssebroek Deloof. WulpenKoekclare VanilÉrpcrghs. SijseleDen Haan Galle. Helst—Veldegem Zateste. Dosko BeverenWendulns Zonnekeyn. III' AFDEELING C EÉRE-AFDEELING SK. St-Niklaas—White Star 2—3 Berchem SportC.S. Vorst 00 O. CharleroiEendracht Aalst 31 LyraLa Gantoise 13 Racing BrusselAntwerp 43 S.C. AnderlechtLiersche 23 F.C. MechelenBeerschot A.C. 1—1 Union St-Gillis—F.C. Luik 2—2 Boom F.C.F.C. Brugge 6—1 Standard C.L. bye. Algemeene rangschikking G. G. V. D. V.-T.P TWEEDE PROVINCIAAL VeurneT. Meenen 40 HouthulstDe Panne 82 St-3aafs—S.V. Blankenberge 22 WakkeuF.C. Torhout 31 C.S» leperS.V. Waregem 33 D. Blankenhex-geW.S. leper. 14 Nieuwpoort—Deerlijk 02 F.C. KómenE. Wervik 10 Herzeeuw-—W.S. Lauwe 20 HarelbclteMiddelkerke 3—0 Algemeene rangschikking G. G. V. D. V.-T.P Provoost. Breyne. Viersttaete. Huytten. B Verbeke A. Pottilius. Dedeyne. Naert A. Smagghe. Geerolf. Matthys. Mortier. Oorlynck. Lacluise. DadizeleDlksmuldo RekkemMoorsele Staden—Geluwe Zonnebeke—Beselare III" SPECIAAL C.S. leper-W.S. leper Le Blzet—Houthulst 10.00: T. MeenenWervik 10.00: LauweKomen PoperingeVlamertlnge III' SPECIAAL C MiddelkerkeDe Panne 11.00: S.V. Blankenb.—Gistel St-KruisV eurne D. BlankenbergeKoksljde N leu wpoortOudenburg 9.30: F. BruggeTorhout Frankigucul. IV' SPECIAAL B S.V. MoorsledeR.C. Lauwe Masschaele. LedegemMoorsele BlssegernZonnebeke Zoetardt. GeluweBeselare Van Heule. JUNIORS GEWEST. A. GistelNieuwpoort Banckaert. JUNIORS GEWEST. C. 11,00: W. leper—Kortrijk Sp, Brabandts. SCHOLIEREN 1> 9.30: W.S. leper—Meenen V. Lerberghe. 9.30: Kortrijk Sp.T. Meenen Stoflcris. KomenF.C. Poperinge Delva. 10.00: WervikWevelgem Lietaer. 10.00: Le BlzetC.S. leper Lanckriet. KADETTEN A 10.00: C.S. leperF.C. Roesel. Socnen. VlamertlngeIzegem Momerency. S.K. Roeselare: bye. Geluwe: bye. KADETTEN E. 10.00: De PanneA.S. Oostend» 1. Berchem Sp, 8 5 0 3 16- 6 13 2. O. Charleroi 8 5 0 3 23- 9 13 3. Liersche S.K. 7 5 1 1 20-17 11 4. Mechelein 8 3 1 4 20- 9 10 5. U. St-Gillls 8 4 2 2 20-14 10 6. Rac. Brussel 7 3 1 3 17-16 9 7. Anderlecht 7 2 1 4 13-14 8 8. F.C. Luik 8 3 3 2 21-11 8 9. Antwerp F.C. 8 4 4 0 23-20 8 10. Boom F.C. 8 4 4 0 12-14 8 11. Standard 7 2 2 3 16-13 7 12. Vorst S.C. 7 2 2 3 10-13 7 13. La Gantoise 7 2 3 2 13-19 G 14. White Star 8 1 3 4 14-23 6 15. Lyra 8 2 4 2 10-13 6 16. St-Nlklaas 8 2 5 1 11-24 5 17. E. Aalst 7 1 4 2 15-18 4 18. Beerschot 7 1 5 1 8-15 3 19. F-C. Brugge 8 1 7 0 11-30 2 EERSTE AFDEELING Reeks B 1. Harelbcke 7- 2. Waregem 8 3. C.S. leper 8 4. Wakken 8 3. D. Blankenberge 8 6. Poperln-2 7 7. Houthulst 8 8. Deerlijk 7 9Middelkerke 8 10Torhout 8 11. Veurne 8 12. Lauwe 7 13. W.S. leper 8 14. De Panne 8 15. Komen 7 16. Herzeeuw 7 17. Wervik 7 18. S.V. Blankenb. 8 19. T. Meenen 8 20. St-Baafs 8 21. Nieuwpoort 7 II® GEWESTELIJKE A. Fl. ZedelgemDentergem 11 (gesch.) MeulebekeOostroozebeke 11 St-Kruls—Koksljde 4—1 Tiélt—S.K. Torhout 3—3 IngelmunsterArdooie 10 GistelOudenburg 1—r5 SteenbruggeZedelgem 60 II» GEWESTELIJKE B. Le BlzetDottenljs 31 MoenAalbeke 13 Kuurne—S.V. Kortrijk 1—3 VlamertlngeAvelgem 11 MoorsledeLowingen 10 BrielenA.A. Moeskroen 13 Algemeene rangschikking G. G. V. D. V.-T.P. 0 1 1 1 3 2 3 2 3 4 4 2 1 4 1 3 1 3 2 4 1 4 3 16 2 0 6 2 0 6 1 0 26- 4 14 1 41-15 13 1 24-11 13 2 20-11 10 1 19-19 9 2 16-11 2 24-17 2 14-10 2 13-13 0 16-14 0 17-19 3 12- 9 1 14-13 1 18-26 1 8-17 2 9-15 14-18 12-18 12-33 11-32 8-28 De openingsmeeting van B.C. «Sport Veredeltmocht Zondag op een groote belangstelling vanwege het publiek bo gen. De prachtige zaal Normandlo was heel goed gevuld met boksllefheb- bers. Dit was c'an ook een riem onder het hart voor de Inrichters. De Inspan ningen die de organisatie «Sport Ver edelt», met voorzitter Jozef Vanbruwae- ne aan het hoofd, zich getroost om de bokssport hoogtij te laten vieren ln on ze goede oude stede, wordt dan ook door het nieerendeel onzer sportmannen begrepen en gewaardeerd: langzaam en zeker wordt aan de bokssport de plaats gegeven die haar toekomt! Het ls onder overgroote belangstelling dat d; meeting een aanvang neemt. Eerst en vooral verscheen onder het rlngllcht do Jongste liefhebber uit den stal van manager Debreus, namelijk kleine' Frans Ons kadetje ging den strijd aan met Missiaen, uit Ize gem. Beide vliegjes boksten een mooi partijtje en konden aldu3 het publiek begeesteren... evenals eten scheidsrech ter, zóodat dit treffen uitliep op match nul. Van de er op volgende kamp Six-Rudel valt niet veel te schrijven, om de goede reden dat Six, vóór het einde der eer ste rond reeds naar de planken ging en het fatale tienover hem uitgespro ken Werd. Ja Roger, zonder regel matige training wordt men geen bok ser en wint men nog veel minder kam pen! Het resultaat van Zondagavond wéze voor u een les. Na Six klauterden Dauchy en Trat- saert tusschen de touwen. Het werd hier een spannend partFlJe, waarin van weerszijden hard gebokst werd. Beiden deden om do beurt aan- en uit vallen om de overwinning te behalen, doch ze moesten zich tevreden stellen met een juiste puntendeeling. De vierde llefhobberskamp werd be twist tusschen Modesto en de Oostende- naar Verkempinok. De bezoeker toonde zich zeer aanvallend, doch Modesto liet niet begaan en gaf flink de repliek. De eerste twee ronden waren dan ook ge- lljkopgaande, maar in de derde ronde sprak do betere klas Van den Oostende- naar, die dan ook het pielt won met de punten. Voor Modesto kunnen wij, evenals voor Six, zeggen: Florent Jongen, volgt regelmatiger de oefenin gen en u zult er alles bü winnen! In Nr 5 zagen wij een steeds aan vallende en goede Bourgeois tegen Deh Rac. DoornikC.S. Charleroi 14 Kapellen F.C.R.C. Tienen 6—0 Stade Leuven—Vlg. Hamme 10 Un. NamenRac. Lokeren 11 S.C. MeenenKortrijk Sport 03 A.S. RonseOude God 6-1 C.S. BruggeF.C. Ronse 10 A.S. OostendeRac. Mechelen 21 Tubantia bye. Algemeene rangschikking G. G. V. D. V.-T P. 1. C.S, Brugge 7 6 0 1 23- 7 13 2. St. Leuven" 8 6 2 0 15-11 12 3. Kortrijk Sp. 8 5 3 0 15- 9 10 4. Charleroi 7 4 2 1 21-10 9 5. R.C. Mechelen 8 4 3 1 19-10 9 6. R.C. Lokeren 7 3 2 2 8- e 8 7. A.S. Ronse 8 3 3 2 16-17 8 8. A.S. Oostende 8 3 3 2 17-19 B 9. R.C. Tienen 8 3 4 1 19-17 7 10. Kapellen F.C, 8 3 4 1 18-17 7 11. S.C. Meenen 8 3 4 1 11-22 ,7 12. Cl. Ronse 7 2 3 2 10-12 6 13. Tubantia 7 2 3 2 8-14 6 14. R.C. Doornik' 8 2' 4 2 17-25 6 15. V. Hamme 7 1 3 3 5- 7 5 16. Oude God Sp. 7 2 5 0 13-21 4 17. Un. Namen 7 0 4 3 9-17 3 BEVORDERING REEKS St. MoeskroenS.V. Oudenaarde Knokke F.C.U.S. Doorpik A.E.C. BelgenV.G. Oostende Racing GentS.V. Wevelgem F.C. IzegemS.C. Boussu-Bois La LouvlèreU. Jernappe F.C. RoeselareU. Centre C.S. WasmesS.K. Roeselare Algemeene rangschikking D. 41 3—2 4—3 2—2 7—0 5—1 1—2 1—4 G. G. V. D V.-T P. 1. S. Moeskroen 8 7 1 0 30-11 14 2. S. Roeselare 8 6 2 0 35-18 12 3. U.S. Centre 7 4 0 3 16- 8 11 4. F.C. Izegem 8 4 2 2 20-16 10 5. La Louvlère 8 5 3 0 27-16 10 6. Wevelgem 7 3 1 3 17- 7 9 7. St. Kortrijk 7 3 2 2 14-12 8 8. Oudenaarde 7 3 2 2 17-16 8 9. S.C. Wasmes 8 3 3 2 21-18 8 10. A.E.C. Bergen 8 3 3 2. 14-18 8 11. R.C. Gent 7 3 3 1 12-13 7 12. Knokko F.C. 8 2 4 2 13-26 6 13. Boussu-Bots 8 3 6 0 15-29 6 14. C. Roeselare 7 2 4 1 8-12 •5 15. U.S. Doornik 8 0 5 3 11-20 3 16. U. Jernappe 7 1 S 1 7-18 3 17. V.G. Oostende 7 0 7 0 11-42 0 ■■■aaiHBHDaaHUBBMnBaB Eon AANKONDIGING in «HET WEKELIJKSCH NIEUWS» verzekert U het beste gevolg. 0 25-11 10 1 12- 5 9 16-11 17-13 9-11 9- 5 8- 2 13-10 13-13 9-16 15-18 6-16 6-18 1. Aalbeke 6 5 1 2. Kortrijk 5 4 0 3. Le Blzet 5 4 0 4. Avelgem 6 4 1 5. Moorslede 6 4 2 6. Bissegem 5 3 1 7. Moeskroen 5 3 2 8. Vlamertingê 6 13 9. Moen 6 14 10. Luigne 6 14 11. Brielen 6 13 12. Dottenijs 5 0 4 13. Kuurne 5 0 4 III' AFDEELING OostduinkerkeVeldegem WulpenSijsele Den HaanAdinkerke III* AFDEELING O, Dlksmulde—Ledegem MoorseleZonnebeke BoeztngeRekkem Sp. GeluweDadizele BeselareS.K, Staden III* SPECIAAL B. W.S. leperPoperinge LauweHouthulst VlamertlngeLe Blzet WervikC.S. leper KomenToek. Meenen III* SPECIAAL C. De PanneOudenburg VeurneD. Blankenberg» NieuwpoortMiddelkerke GistelF.C. Brugge KoksljdeSt-Kruls TorhoutS.V. Blankenberge IV» SPECIAAL A. E. ZedelgemOostduinkerke IV* SPECIAAL B. BeselareS.V. Moorslede MoorseleBissegem ZonnebekeLedegem Rac. LauweGeluwe JUNIORS CEWESTELIJK A F.C. TorhoutS.V. Nieuwpoort 14 JUNIORS GEWESTELIJK C HerzeeuwW.S. leper 60 S.V. Kortrijk—Aalbeke n.g. Kortrijk Sp.Sp. Deerlijk 03 W.S. LauweWaregem. 07 WevelgemHarelbeke 14 SCHOLIEREN Reeks D. C.S. leperWervik 0—4 Kortrijk Sp.—W.S. leper 0—0 S.C. MeenenS.C. Le Blzet 31 T. MeenenF.C. Komen 13 WevelgemPoperinge 01 KADETTEN Reeks A. GeluweS.K. Roeselare 31 RekkemC.S. leper 40 F.C. RoeselareVlamertlnge 60 BEGINNENDE CLUBS A. MeesenWaasten 13 HoutemWestouter 26 NleuwkerkePoelkapelle 53 BEGINNENDE CLUBS B. RekkemSlljpo 40 St-Eloois WinkelPassohendal» 41 Rlsquons ToutLangemark 31 Rac. LauweElverdinge 23 2—3 n.g. S—2 7—0 X—1 0—5 8—1 9—0 3—1 2—1 1—2 1—7 2—1 3—1 3—1 60 1—10 0—14 0—5 1—0 1—2 2—3 1—0 n.g. onze mooi komblneerende mannen tegen te werken. Wanneer Plasman ln goede schietpositie staat, levert hij keihard op de dwarslat, Amcloot schiet Vervolgens nog een paar volee's ln de wolken, waar op de rust volgt met 10, Wanneer Veurne zekerlijk meer verdiende. Nü komen de bezoekers geweldig on der doom, en willen gelijkstellen. Doch Bossuyt, goed bijgestaan door onze 2 stevigo backs, weert alle gevaar af. Aan den overkant kent onze mldvoor nog geen geluk. Enkele vluchtschoten van laatstgenoemde sissen over. Met veel middenveldspel wordt deze boeien de match voortgespeeldVelen denken reeds dat de eindstand bereikt ls. Doch aan de 80» min. krijgt K.S.V.V. een formidabele opflakkering; bekroond met 3 doelpunten. Eerst vla Debergh, die mooi doorbreekt en vervolgens een ka nonbal plaatst, die den Meenenschen doelwachter geen zweem van kans laat. De lokale vreugde ls nog niet uitgestor ven, als Ameloot enkele sec. nadien Nr 3 net. Vlak voor het einde, op praoht- center van rechts, kopt Ameloot Nr 4 ln de vlucht binnen, op een eenig mooie wijze. Als uitblinkers mogen we ver noemen; bij da bezoekers: de rechts buiten, de spil en de keeper, die zich gansch den match ontpopte als een ta lentvolle voetballer. Bij Veurne dient do gansche ploeg vermeld. Vooral Bossuyt wist zich met brio te verdedigen en be lette Meenen ook maar ééntje te sooren; aldu3 kon hij zijn ih mindere mate gespeelde wedstrijd te De Panne uit schrappen. Zondag a.s.: lastige verplaatsing naar F.C. Torhout. Wanneer Veurne de 90 minuten goed doorspeelt en wanneer Bossuyt In form en Ameloot bij shot ta, dan kunnen de puntjes ons moeilijk ontsnappen. We wenschcn hun veel geluk en nog maals een mooie zegel Onze reserven, die We ook niet mogen vergetenzegevierden met 31 tegen Daring Blankenberge. Aan de rust was het reeds 80. Bijna al onze reserven beschikken over een machtig schot, doch zijn nog Iets te traag bij het afgeven van den bal. De 2 andere ploegen waren op rust. E. Wervik F.O. KomenE. Wervik 10 Eendracht Wervik speelt met drie reserven. De spelers Gryson en Declercq werden om hun onsportief gedrag van vorlgen Zondag geschorst, terwijl De- caluwe niet opgekomen was. E. Wervik is benadeeld door het te kleine plein van F.C. Komen wat groote voorzetten praktisch onmogelijk maakt. Niettegen staande F.C. Komen van meet af rap per is op den bal, golft het spel op en neer met wederzijdsche aanvallen. De doelwachters moeten hun uiterste best doen om hun netten vrij te hou den. Aan de 25* min, wordt een eerste doelpunt geboren lang3 den lokalen linker hoek Meurlsse. F.C. Komen leidt met 1-0. Aan de 27* min. een pracht van een pas door Fi'net aan Pannecoucke. Deze laatste vindt tang de kans er hulzen hoog over te trappen. Jammer anders stonden beide ploegen gelijk en de match ware anders verloopen. Aan de voorlaatste min. voor de time kan F.C. Komen neg drie corners afdwingen, dlo echter niets opleveren. Aan de rust luidt de stand 1-0 ln 't voordeel van de thuisploeg. De 1' speelhelft was voor F.C. Komen. Na de koffie ls 't speelbeeld totaal gewijzigd. E. Wervik geeft den toon aan en reeds aan de 48* min. slaat een prachtig schot van Pannecoucke te pletter op de lat. Moeder Fortuin ls voor de thuisploeg, niettegenstaan de Eendracht Wervik gqweldige aan vallen doet om gelijk te stellen. Plllaert en D'Halluln hebben met onkans af t» rekenen ln 't naar doel schieten. Het is een kluwen van spe lers vóór de kooi van F.C. Komen. Een en twintig spelers betwisten er den bal. En telkens komt de bal op de lat of op een been terecht. Een flagrante penalty van den lokalen spe ler Depaepo die den bal met de hand wegslaat, wordt ongestraft gelaten. Wer vik dwingt nog twee corners af, maar tot doelen komt het niet. Het is een ordelooze partij met een weinig talent- Vollen scheidsrechter. Aan de 65" min. ontsnapt F.O. Komen aan een zeker doelpunt. Een draaiende bal gaat over den op den grondllggsnden doelwach ter. Op de lijn wordt hij tijdig weg gewerkt door een van de backs. Hier mocht doelwachter Dujardin van geluk spreken. Do partij vervolgt steeds met hetzelfde spoteehalte. Het ls opvallend hoe da scheidsrechter bezorgd 19 F.C. Komen aan do leiding te houden. Een botsing tusschen twee tegenstre vers gevolgd van een valpartijtje ls oorzaak van een woordwisseling en oogenblikkelijk komen twee rijkswach ters het plein opgeloopen. Waarom zoo vragen we ons af. De spelers zijn niet handgemeen en de Heer scheidsrechter ls toch de leider van de 22 man, en de rijkswacht moet toch dienen voor de toeschouwers. En zoo zien we op het plein dat de discussie met rijkswachters en spelers voortgaat en dat terwijl het spel doorgaat. Een kenschetsend feit van de onbekwaamheid van den spel leider. Aldus wordt het einde gefloten en E. Wervlk verliest de wedstrijd met 1-0 daar waar 1-3 overwinning Juister ware geweest. Spelers ge hebt uw best gedaan, tracht Zondag de puntjes thuis te houden tegen Nieuwpoort, want Eendracht komt stilaan ln de gevaar lijke zone. E. Wervik II werd op eigen plein met 1-7 verpletterd door C.S leper. De Scholleren hebben onze kleuren gered door C.S. leper aan huls met 4-0 te verslaau, Zondag trekt E. Wervik II naar Toe komst Meenen. Eendracht moet er minstens een gelijk spel afdwingen. De scholieren zullen een hardo noot to kraken hebben tegen Wevelgem. Moed Jongeren en vergroot nog uw reeds flink doelgemlddelde. S. C. Le Bizet Le BizetDottenijs 31 Van het begin reeds gaat Dottenijs over tot enkele mooie aanvallen. Dank zij zijn kort passenspel, kon het de lokale club volledig meester, die 10 min. gedwongen werd op verdediging te spe len. Het achtertrlo moet dan ook alle kunde aan -den dag leggen om de netten rein te houden. Langzamerhand kwam de halflljn van Le Blzet den toestand te boven en het ls dan ook deze dlo de voorltjn ten aanval stuwt. We moeten toch da 26' minuut afwachten om te zien dat de mlddenhalf, die op een aan val de voorlljn was komen versterken, met een ver schot de scoor opent (10). Dottenlj3 ls thans overvleugeld, maar haar verdediging, en lnzonder de rech ter back, lossen niet en weren alle ge vaar verder af. Aan do 43" minuut be komt de midvoor van den rechterhoek den bal, rent naar doel, en weet den voorsprong tot 20 aan te dikken. Daarop rust. Na de koffie spreidt Le Blzet steeds een veldmeerderheid ten toon, doch Dot tenijs verdedigt zich goed en laat geen enkele gelegenheid onbenut om harde tegenaanvallen te doen. Kansen worden langs belde kanten verknoeid en Ieder een denkt dat het tolj een 20 zal bllj- iSW Zia vervolg hfcrmeveins, rue. Dit werd e:.i hard knokkelpartijtje, waarin Bourgeois de bovenhand haalde en verdiend won met dc punten. Vaneecke en Messiaen leverden den zesden kamp. Dit wc. d v ruit de mooist» kamp van den avond. De Jonge Van eecke, die hier zijn derden match le verde, bokste waarlijk ze- kunstig en stijlvol, zoodat de meer ervaren en ge- routtineerde Messiaen dan ook alle moei te had cm nipt op de punten te win nen. Ons Inziens zit er klasln den Jongen Poperlngenaar en zal hij hel nog ver brengen ln de bokssport. Ma nager Debreus zal nog veel plezier be leven aan dezen Jongen! De zevende en laatste liefhebberskamp bracht D'Allequin tegenover Hubert, uil Oostende. D'Allequln toonde zich zeer aanvallend en doordrijvend, Het wa» effenaf boksen dat deze Jonge gasten deden! In de laatste ronde verloor Hu- bert veld en D'Allequln zag zich dan ook de zege toegekendZoo voortdoen D'Allequln, en wij zullen nog schoon» dagen aan Je beleven! Na deze liefhebberskampen kwam d» beurt aan onzen tenor Robert Vandorpe, die over 6x3, Sintobin, uit Izegem, moest bekampen. Onder c'.oodsclie stil te werd door manager Debreus den tos» verloren en ging de keuze der hand schoenen naar den tegenstrever... Daar op gaat de gong en belde tegenstrever» staan tegenover elkaar om de overwin ning te bevechten... Eerst een dertigtal secouden een toetsenpartljtjc en dan van Robert een llnks-rechtsche iti het wezen .van Sin tobin en de Izegsmnaar gaat naar d« planken met een verspl'.iterd kakebeen. Een hand gaat onwillekeurig de hoogte ln... De match ls geloopcn. Is dit snelle resultaat voor het publiek een ontgoocheling, het ls: voor Robert Vandorpe, als bokrur, een prachtig» overwinning! Het publiek mag niet ver geten dat een bokser «zijn kans» moet gaan vanaf de «eerste seconde» vaa den match en dit voor'al t.gen een bok ser als Sintobin, die. tveurn V ndorpa, kan bogen op eeu harden puilci;, want, tusschen haakjes gezegd, fcintob a deed laatst 7 r-vitéhcn, waarvan hij e; 5 won met k.o., 1 p/zt de punten en 1 match nul!... Wij nadelen het voorspeld vee leden week: da k.o. hangt in us iuch.il Gelukkig is hot onze stad-genoot c'.j schitterend het pleit gewonnen hefit Hartelijk profloiat Robert! Hierboven een foto der ontmoeting. Van links naar rechts bemerken w«k Hr Verbrigghe, manager van Sintobin; Hr M. Thoris, de «speaker»! Boksers Sintobin en Vandorpe, met tusschen lien achteraan scheids rechter Steyaert. Verder hebben we verzorger Dhaenen, uit Oostend» en onsen ijvervollen sekxetaris van B.S.V. Poperinge: Hr Alb, Delbeke. Zekere Valere Gisquière, die tij dens de bezetting huisbewaarder was vaa de Fransche Ambassade te Brus sel, meet thans voor het gerecht ver antwoorden.. In 1940 verlieten de Fransche diplomaten 'de Ambassade, en Gisquière bleef er alleen over. Van de bezetting maakte hij gebruik om allerlei voorwerpen en meubels, ta pijten, radio's, enz. van de Ambassade te versjacheren, alles ter waarde van verschillende nailltoenen. Ben mede plichtige zou hij zelf in de Ambassa de hebben vermoord. Te Eegem reed landbouwer Alliet Remi uit Tielt met twee wagens, be laden met chicoreiwortelen, naar- de drogerij der Gebr. Maes. Langs den weg wilde de zesjarige knaap Noël Vercammen op dsn tweeden wagen kruipen bij onwetendheid van den voerder. De arme jongen stuikte even wel van den wagen en kwam onder de wielen terecht en werd het hoofd ge- pletterd ondier de wielen. Een Belgisch communist, die ge huwd was, was tijdens de bezetting ln Bulbsohe gevangenschap geraakt. Na zijn bevrijding trouwde hij er een 'tweede maal, maar thans met een Duitsche fraulein, eveneens een com muniste. Wegens veelwijverij staat die volgeling van Stalin voor het ge recht te Brussel. Te St Gil lis-bij -Dendermonde beukte ©en legerauto op ©en stcotkar welk© voortgesbooten was door een echtpaar en hun 14-jarig dochtertje. D© echtelingen werden beiden gedood, hun dochter zeer zwaar gewond. ven, wanneer de midvoor van Le Blzet, van aan de middellijn, alleen naar het vijandelijke doel oprukt, den keeper uit zijn kool lokt en er prachtig 30 van maakt (88' min.). Dottenijs echter geeft niet op en valt gedurig de ver dediging van Le Bizet aan, tot op ge harrewar voor doel, de kleine mldvoor erin lukt de eer te redden (37) dit 2 seconden vóór het einde der ont moeting. Te noteeren vallen de correcte hou ding en de falr-play der 22 spelers. S. K. Vlamertinge S.K. VlamertingeB.S Avelgem 11 Deze mooie partij had een emotie volle afloop. 90 Beconden voor het einde, toen Sportkring met 1-0 leidde en ledereen zeker was van de overwin ning der localen ondernam Avelgem een wanhopige aanval langs hun ge vaarlijken linkervleugel. Deze center werd op onverklaarbare wijze er be stond op dat oogenblik niet het minste gevaar tegenhouden met de hand door een onzer vleugelhalves ln het strafschopgebied. De penalty kende geen genade en zoo verloor Sportkring op het nippertje de helft van den Inzet van een wedstrijd die ze dubbel en dik verdienden te winnen. Zooals gezegd werd het een spannen de partij. B.S. AvsHgem heeft een allerbeste Indruk gelaten. De wedstrijd werd met een helsch tempo Ingezet. Het spel was zeer af wisselend. Sportkring leidde aan de rust met 1-0, doelpunt aan de 20' min. door G. Cauliez genet. Na de rust werd opnieuw van weers kanten hard gezwoegd. Een te licht aan Avelgem toegekende strafschop voor handspel, werd aan de 15" min. op de lat gezonden. Dit scheen onze Jongens nog meer aan te wakkeren, want van dan af werd de kool van Hoet, do oud-keeper van Ossa Ronse, onophou dend bestookt. Onze voorlljn kende evenwel geen geluk, want bulten het prachtige spel van voormelde keeper, werden verschillende kanjers Juist naast geplaatst. Alswanneer ledereen zich aan een verdiend tweede doel van de lokalen vcrwaohtte, ging Bleu Star onverdiend met een puntje loopen. Dit ongelukkig einde mag evenwel geen aanleiding geven tot ontmoedi ging voor onze Jongens. Zoo er voort voltallig kan opgetreden worden zijn er nog schoone dagen ln 't verschiet. Vandaag ls de eerste ploeg met rust een gelegenheid voor de supporters om eens do kadetten aan het werk te zien. Tegen Bpeselare presteerden, ze veel beter dan de uitslag het zou laten vermoeden. Vandaag ontmoeten ze op de Pothem, F.O. Izegem nogmaals een harde noot, doch wij zijn zeker dat onzö kleuters, waarin ei.kele zeer goede elementen schuilen, zich dapper zullen weren. De reserven komen uit tegen Club Poperinge, Te Kuurne,, werd langs d-an steav- weg Kortrijk-Brugge zekere Tytgwl Médand, uit Ingelmunster, dood aam- getroffen op den weg. De man waa dcor een auto doodgereden, maar <J» doodrijder had de vlucht genomen. Te Bre© stuikte eentwccdek- autobus tegen een boem. Een 20-bal inzittenden, liepen verWobdfesu cp, maar alle reizigers die bovenop plaats hadden genomen, bleven ongedeerd. Aan de kust van Yorkshire ver ging het Britsche schip Glamor- garibroockVóór de boot verging zorgde die kapitein Eric Baker ervoor dat de andere cpvzrcndën, namelijk zijn vrouw en 13 leden van de be manning, in veiligheid waren in de reddingsboot sn. De kapitein zelf ver dween in de golven met zijn schip. o Te Bordeaux reed een tram oen auto aan. De aangereden auto kwam daardoor- tegen een lijkwagen terecht. De benzinetank van de lijkwagen ont plofte zoodat die wagen in brand ge raakte. Het vuur 2ette zich over toé den aanhangwagen van den tram. di» volgepropt met volk zat. Een politie wagen die kwam aangereden om d» orde ts ver-zekeren reed bij dé plaats van de drievoudige botsing r.og een kind aan, dat gedood werd. In dea train weiden talrijke rétóléers ver brand of gewond; Juiste aantal werd niet gemeld. Een Pool,' die mét een gestolen Jeep reed door Tïlieur, reed er me» zijn wagen twee personen dood en verwondde er nog vier andere. Do schuldige kon ontsnappen. Te Kortrijk werd zekere Sandra Cyriel, 84 jaar oud, wonende te Kort rijk door een auto omvergereden en gedood. Op de Tonga-ellainiden ls een vul kaan in werking getreden. 1300 be woners van hot eiland Kiuafa moee ben worden ontruimd. Te Rljsel heeft een 19-jarig meis je haar vriendin van 2ielfden ouder dom vermoord, omdat deze laatste met ©en Algeriaamsdh soldaat ah* Uefdesbetrekkingen wilde afbreken. De moordenares weid hierbij gehol pen door een anderen Aigeriaanschen soldaat. Te New-York viel ©en meisje dood op den drempel van de kerk Waar zij binnen moest om in het hu welijk te treden. Te Eernegem kreeg een 14-jari- gen jongen, die in den paardenstal der huiselijke hoeve wais gegaan» een hoefslag van een der paarden. Het jongentje werd hierdoor zoodanig ln den buik gekneusd, dat het kort daarna overleed. Te Valenciennes wilden tweo Amerikaansche soldaten BprtngfbuB- sen koopen in ©en warenhuis. Niet tegenstaande het protest der winke lierster beproefden zij deze spring- bussen in den winkel zelf.'zoodat er een groote brand ontstond. De schul digen poetsten de plaat. Te Alkmaar werden een 30-tal inwoners door parathyphus aange tast door he>t eten van gebakjes wel ke vervaardigd waren met ©endelexen. Te Reet, ln een landgoed, was een 11-jarige padvinder op een beeld geklommen. Het beeld kantelde ech ter onder het gewicht van den jon gen die er zelf onder verplett erd wend. In Argentinië is een 150-jartg» overleden, namelijk Mevr. de Baro. Te Hazebrouok geraakte een lo- komotief in gang zonder dat de ma chinist aan boord was. Het gevaaxte reed Kassei op. Dank de genomen maatregeilen in dit station genomen kon de lokemotief op ©en zijspoo# geleld en er tot staan worden ge bracht. Te Meerbeke-toij-Nlnove is oen luxewagen tegen een auto-camion aangebotst. Drie eter inzittenden wer den zwaar gewondtwee hunner ver- •keeren in doodsgevaar. Te Oostroozebeke was een 8-jarige 'knaap op een wagen gekro pen. Toen lüj van dien wagen wild» springen viel hij ten gromde en ward dcor den wagen overreden en gedood. De ouders van den kleinen Naes- sens verliezen aldus het tweed© va® hun drie kimdere».

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 7