T® m. v_ Nieuwe Radiotoestellen STEVENS Gebroeders /jpujliMJT. XitótM Officieele Berichten Besluiten O Rio-Rido VIJF DUIZEND FRANK Bladzijde J, KiCE mm GIJ HET WEKELSJKSCH NIEUWS ieder week thesis cittvcrgeR? JiLoaMfi Casselstraat 5, (433) IEPER, 3)e Hmulet van be IRam bekomt zij 5.000 frank. LABORATORIA MÜLLIE)| GEZONDHEIDSELEXIR EN BELGISCH VAKMANSCHAP Gansche Reeksen modellen PHILIPS - en verschillende andere merken VERKOOP OP AFBETALING DEVIEZENSMOKKEL AAN DE FRANSCHE GRENS HAVERPLETTER BQ0NENBREKER met maalderij VALERE VERHAEGHE-V0LCKAERT 19 Oktober 194S. HET WEKELIJK5CH NIEUWS DIT GAAT OP 3 MANIEREN: 1. - Vraag aan onzen Verkooper dat hij U wekelijks HET WEKE- LIJKSCH NIEUWS thuis besteile. Hij zal dit stipt doen aan den prijs van 2 frank per nummer. 2. - Geef uw adres op aan de Bode wanneer hij bij U aan huis komt en vraag hem een abonnement op het WEKELI.JKSCH NIEUWS 3. - Vul onderstaand inschrijvingsbuiletijn in (knip het uit) en steek het in een OPEN omslag met zegel van 10 centiem. Stuur uw omslag dan af aan HET WEKELIJKSCH NIEUWSGasthuisstraat 13, Pcperinge. INSCHRIJVINGSBULLETIJN NAAM ADRES GEMEENTE (STAD) (Handteeken) (1) Ik stort 20 frank op postcheckre kendng 47.63.GO, van San sen Gebroeders, Poperinge. (1) Gelief met de post te laten ontvangen. (1) Schrappen wat niet verlangd wordt. Goede vrienden en vriendinnen 'k Zit waarachtig te verzinnen Hoe mijn opstel te beginnen. Want 't is moeilijk dezer dagen Wilt g'aan iedereen behagen. Maar in plaats van hier te klagen. Zeg ik vrank, hoor even man, Kunt ge 't beter, doe het dan! De reeks met vliegtuigongelukken gaat maar steeds verder en we hebben met eenparigheid van stemmen beslo ten de vliegende beddebak tot bete re tijden onaangeroerd te laten. 't Is spijtig,zegt Lamme, dat ze in de conferentie van Parijs zoo goed niet overeenkomen als wij hier.» Ik zou aan Lamme willen antwoor den dat we hier maar met vier zijn en dat ik eens benieuwd ben of hij, eens met Rozemarijntje in 't bootje gestapt, gedurig aan zoo goed zal overeenkomen. Maar aangezien Ma- renta me zoo fixeert vind ik het geraadzamer mijn tong te snoeren en eens aan ons radioknopken te draaien en: Ik zei 't van over lang; Nu gaan we toch ne ganj. Met al 't nieuws dat ze me brengen, Ga 'k mijn epistel aan wat lengen. IN BIGHA, EEN STAD niet ver van Constantinopel gaan, ze een vuurto ren bouwen die nog wat anders zal zijn als de Eifeltoren van Parijs. Plet licht dat zich in dien vuurtoren zal bevinden zal een kracht hebben van duizend miljoen kaarsen ofte een mil jard. Het zal dienen als wegwijzer voor de vliegers. Als die gebouwd is Zegt Rozemarijntje, dan gaan we weer het blau-'- azuur inEn ter wijl ze dat zegt, beziet ze Lamme zoo met een koppel verliefde schel- vischoogen, dat 't Manneke, die. wan neer heit over liefde gaat en er alsdan graag zijn woordje bijdoet, nu om toch maar met Marenta op vredesvoet ba blijven, dat 't Manneke z?g ik, zich nog een beetje dieper over zijn pa pieren buigt en voorbpeni dat de stuk- ben er af vliegen. Dat licht van dien vuurtoren zal zichtbaar zijn. van op een afstand van 400 km., dat is 33 n. te voet. De menschen die daar in den omtrek wonen zullen geen licht uur hoeven te branden in hunne huizen. 't Is spijtigzegt Marenta, d!a!i de venhuis zooveel zou kosten, anders met de prijs van d' elektrici teit tegenwoordig, ware 't wel inter- ressant. Maar 'k zag, mlschien is't intressant Te wonen langs dien Bigihakant. Maar dit geef ik U als kon.tant, *k Blijf 't liefste in mijn Viaamsche [land. EN ZOO WAS ER 'li Engelschman die naair ons Viaamsche land geko men was en hij moest een scihaar koopen. De verkooper bij wie hij ge gaan was prees zijn waar en zeg de: 't Snijdt gelijk een scheermes. i» Wat is dat Scheermes?vroeg onze Engelschman. Dat betrekent, zeer goed. Oh! Very well. Thank. 's Avonds moest hij naar een sou per gaan bij kennissen en de dame vroeg hem. hoe hij het stelde. Oh, madame,zei hij, gelijk een scheermes. SATAN, WIJK Er kleeft bloed en slijk Aan uwe bokkepooten Die met solfer zijn begotten. Gij brengt de zonde, Éa richt ons dan ten gronde. Zoo iets ongeveer zal Hodhapfel wel gezegd hebben toen hem het onheil spellend nieuws werd gebracht. Die Hcchatpfei moet ge weten was een schilder belast met het schilderen van het wapenschild van den Oram, je vrij staat. Op dat schild koml; er een boem voor en de schilder zooals gij of ik heeft gedacht dat die boom een oranjeboom was. En hij schilderde een oranjeboom in tooverachtige kleuren. Hij wend overal gefeliciteerd en kreeg bestellingen met de vleet. Dat is lange jaren geleden. Maar nu is er iemand geweest die eens een goeden bril heeft opgaart en opge merkt heeft dat die oranjeboom in werkelijkheid een... olijfboom moest zijn. De olijfboom is in de wapen- sahiidkunde hot symbool van de vrij heid. En daarom, is Hodhapfel in on genade gevallen. Maar zijn spaarpot teken is in ieder geval reedis gemaakt. Hi: wel, zegt Marenta, de ze- deles die ge daaruit moet trekken is de volgende: Teeken nooit een oran jeboom of een olijfboom, als ge een pruimenboom most teekenen. T IS EEN SCHANDE voegt Ma renta er nog bij, dat ze in een tijd als deze, nu de eieren zoo duur ziin, er zooveel laten bederven. Ik lees hier dat er miljoenen bedorven zijn. ïlc neem het blad uit Marenta's handen en alhoewel mijn lieve weder helft niet alles gelezen heeft sta ik toch zelf verbouwereerd. Wie is bet die zoo stout durft spreken En onzen modernen tijd Met al ziijn nieuwigheid Alzoo in d'h'OOig&e durft te steken. Wie bruisöht er als een leeuw En zegt dat onze eeuw, ■Zeker en gewis Dia van de vooruitgang is Wat Marenta aan het lezen was, was een artikel over de uitvinding der broeikasten voor de eieren der kiekens. Maar sj;a niet verstomd, die uitvinding die we allen nog maar en kele jaren oud waanden, dateert reeds van over vier duizend jaar. In Egypte zijn er onlangs opgravingen geweest en men heeft opgemerkt dat die fa meuze broeikasten reeds toestanden in den tijd der Plharao's. In een vier- honderdtal die men er vond. geen Pharao's maar broeikasten, ontdekte men niet minder dan zeven miljoen eieren. Ze waren allemaal 'bedorven of versteend. Hetgeen nogal gemak kelijk om toegrijpen is. WEL WIE WE daar hebben.riep mijnheer Gustaaf, dag Knol. Wat zijt gij veranderd. Ge hebt een snor; draagt een bril, in een woord ge zijt onherkenbaar geworden. En toch hebt ge mij aanstonds herkend e=l Knol. Ja, antwoordde mijnheer Gus taaf, aan mijn paraplu. MARENTA KAN WEER NIET verkroppen da!t ik haar juist gezegd heb dat als ze de gazet wil lezen, ze die goed en niet half most leizen. Ik boor haar bezig tegen Rozsmarijintje wijl ze zegt dat mijn hart even als die eiers ook bedorven of versteend is. Wat ik ten zeerste ontken, maar... de liefde is een aardig dinig. De liefde is een aardig ding En meermaals is 't gebleken, Dat men daarvoor op een twee drie, Doet d'allezotste streken. Ge leeft gerust, maar zeekre dag Ontmoet g'een lieve deerne... Pardoef, daar klinkt een stem in ['t hart: Dat meisje zie ik geerne. En nu begint t mizeriespel Dat gij niet kunt ontvluchten. Ge zit als een die tandpijn heeft Te klagen en te zuchten. Bij haar alleen zoo zucht ge stil Kan ik nog vreugde vinden. En ais een mol die 't daglicht schuwt Ontvlucht g'uw 'beste vrinden. Dat duurt totdat ge 't maagdebjn Uw vrouwken lief moor; noemen. Maar dan gaat 't met de lied© vaak Als met de schoonste bloemen. Die pronken ook maar luttel tiijd Met hunne schoone kappen. De liefde, jongens denkt erom, Laat u daardoor niet foppen. En weeat suirtout verstandiger dan 't Manneken en al die anderen' aan wie toch ook die goeden raad werd ge geven. En vergeet niet dat als ge een vrouwtje neemt, ge er steeds een schoonmoeder bij moet nemen. En dat is andere thee. Maar daar heeft Ma renta me weer eensklaps een artikeltje onder den neus geduwd en SCHOONMOEDERS aller bron, Ootmoedig vraag ik u pardon, Voor al wat "k in mijn leven Over u re:ds heb geschreven. Want waarom 't verzwijgen, 'k Begin waaraohMg schrik te krijgen, Naar 'k zoo even daar vernam; Blijft gij ook niet langer lam. En hebt ge, Tc zeg het met een zuur T geacht, Een echte legerschare ingericht. Men. heeft ongelijk,zeg ik te gen Marenta, de schoorumoedens altijd uit te schelden voor oude, lee- lijike wijven. Men moest ze ophangen. Neen, neen, Marenta, niet de schoon moeders, maar zij die dat zegigen. Waarom kan men die brave vrouwen nu ook niet met rust laten. Monsters zijn 't. Neen, Marenta, niet de schoon moeders, Vijfentwintig duizend schoonmoe ders hebben een congres gehouden te Pilaipala. Op dat congres hebben ze e:n schoonheidskoningin gekozen en dós heette: Bella Donna Marga rita. Ze heeft neg:n schoonzoons en zeven schoondochters. Hetgeen heel schoon is veor een eohoenmoeder die schoonheidskoningin is van de schoon moeders en de naam draagt van Bel la Donna Margarita... en 'k vraag nogmaals schoon om versohcondng. VERSCHOONING, zei Kwakkel, maar ik zou een woord je willen zeg gen tot mijnheer van Kwistentibbel. ii Dewelke van de twee, mijnheer, want er zijn twee broers? Degene, die een zuster heeft die te Veurne werkt. ONS FLUPKE is dees week ens mee uitgehold met den ottomohiel van Wannes van 't hoekstee. En ventje heeft er waarachtig een opstelleken over geschreven. DE OTTOMOBIEL. De ottomoibiei is een wagen Waarmee ze het. land doorjagen. En als ge ergens moet zijn Gaat het nog rapper dan met den [trein. Als de dool rnenechen Iets konden wenschen, Dan zouden die van den ouden tijd, Heel verblijd; Als ze zulk maohien In zijn volle vöassie moesten zien, Uitroepen: sapperdsboeren, Dat zijn duivelstoeren, Zoo rijden zonder paard of vapeur, Met den ottomctoiel gebeurt er menig [malheur, Enfin die tnachienen zijn erveur. En slaa.t ge de gazetten open, Dan ziet ge van die malheuren met [hoepen. De man die met de auto rijdt is een [sj offeur, En die zi; altijd van veur. Ais ik groot ben koop ik ook een otto- mobiel En dan wordt ik sjoffsur van stiel. En stapt er dan een schoon miesken [lamgis de baan, Die mag dan met mij mede gaan. En daarmee is mijn gedicht gedaan. Ik heb het U gezegd, ik zeg het nog eri ik zal het blijven zeggen: ii N:en, er zijn geen kinderen meer. MAAR MEER nieuws weet 't Man neken ui; de maan U voor deze week ook niet te vertellen. Doch alvorens afscheid te nemen, wsnsch ik mijne alerfiefste lezereskcns en mijne beste vrienden lezers, een vroolijke .Zondag alsook al de andere dagen vol geluk. Het Manneken uit de Maan. Aankomst v. NAAIMACHINES aan de wettelijke prijzen. Herstel lingen en toebe- hoorten. - Komt zien en oordeelt. m... t8BBBBSBSBSHanSSBaEBBBESB Gentsche MEUBELFABRIEK Roodelijvekcnsstr. 26 GENT (Tram 4) Mengelwerk van Het Wekelijksch Nieuws Nr 16. door H. COURTHS-MAHLER. Zij had een bekoorlijk voetvrij ge heel wit japonnetje aan en eenige rozen in haar ceintuur. Zij zag er lieftallig uit met haar helderen vroo- lijken lach. Tersluiks wisselde zij een blik met Gerhard en zei opgeruimd: Goeden morgen, GerhardStoor Ik?» «Neen, Eva; ben je eindelijk uit geslapen? Goeden morgein!» «Ja eindelijk ik schaam mij over mijn luiheid. Alles op de fabrie ken is reeds sedert uren in koorts achtige bedrijvigheid, jij natuurlijk ock. Ik vorm alleen een weinig roem rijke uitzondering. Werkelijk ik schaam mijMaar ik ben natuurlijk niet naar hier gekomen om je dit te zeggen, maar om kennis te maken met je nieuwe mede-arbeidster. Wil je me alsjeblieft voorstellen? Gerhard stelde de beide dames aan elkaar voor, precies alsof zij op den parketvloer van een salon tegenover elkaar stonden. Eva keek met een onderzoekenden blik in het mooie gelaat van Freda en voelde zich dadelijk tot haar aan getrokken. Met een bekoorlijk lachje reikte zij haar de hand. Het doet me genoegen, freule, om '-»nnis met u te maken. Het is voor mij n prettig gevoel, dat er buiten mij nog een jong meisje hier in huis ver toeft. En als ik nu en dan mijn broer eens kom ophouden, dan hoop ik dat u steeds een oogenblikje tijd zult hebben om met mij te praten al tijd vooropgesteld dat u het graag doet. ii Daar is geen twijfel aan, freule, maar ik denk niet dat ilc er tijd voor zal hebben.zei Freda, aangenaam getroffen door Eva's frissche natuur lijkheid. Ach, tijd zult u wel hebben, mijn broer hiseft toch niet 'altijd werk voor u. En dan wil ik ook wat van uw gezelschap genieten; nietwaar Genhard, als je geen werk voor freule von Waldau hebt, dan geef je haar vrij? Dat spreekt vanzelf heel graag, Eva. Maar we mogen de welverdiende rusturen van freule von Waldau niet verkorten,antwoordde Gerhard voorzichtig en handig op de kleine comedie ingaand. Eva keek hem met schalksche flik kering in haar oogsm aan en wendde zich weer tot Freda. «Ach, een weinig opgeruimd zijn en prater, en babbelen na den drogen zakelijken toon, dat is ook ontspan ning voor u, is 't niet zoo? «Ik geloof niet dat ik ontspanning moodig zal hebben, freuleant- Tentoonstellingszaal CONCORDE Burgstr. 37, GENT Tram 1. GROOTE KEUS van nieuwe moderne SLAAPKAMERS KEUKENS EETPLAATSEN 30 goedkoaper dan bij mededingen de firmas. - Volledige inrichting voor alle bedrijven (bureel:n, winkels, ca fés, bars). (830) IBBBBBBIBBBSaaEBBBRWBBBiSaB KOOP UW BREIMACHINE in het huis van vertrouwen. Met kosteloos aanleeren en vijf jaar waarborg. Voor inlichtin gen of bezichtigen der machinen: Pr. Albertstr. 106, St-Amandsbt-Gent, of Lampestraat 2, Kollegem-Kortrijk. Bij aankoop wordt reis terug be taald. (549) GROOTE PRIJSKAMP om de week te vinden in den DIERENTUIN VERSCHUEilEN-VANDALE met een zoekertje van sléchts 20 frank. Lees den wegwijzer WEGWIJZER 1. De witte vakjes horizontaal invul len met den naam van een dier. Eén letter per wit vakje. 2. De som maken van de geplaatste woorden, overeenkomstig de opge geven waarde der letters; IJ 2 let. 3. De Ingevulde rooster Inzenden, in een gesloten briefomslag, aan on dergeschreven adres, samen met. of wel een briefje van 20 fr. ofwel een overschrijving op postrekening Nr 5038.81, St-Jozefskring, Roeselare. 4. Degens die het hoogste totaal pun ten sommeert, bekomt 5000 fr. Zijn er verscheidene mededingers die het hoogste totaal gevonden hebben, dan worden de vijf duizend frank onder hen evenredig verdeeld. BEMERK WEL 1. Door «naam» van een dier moet worden verstaan alleen de enkel- voudvorm van dierennamen die één gesloten woord uitmaken of ten minste met een streepje verbonden zijn, b.v. «uil», «kerkuil», gam- ma-ullZijn echter niet geldig dierennamen als b.v. «bonte kraal». gemakkelijk en zeker. 2. Dezelfde naam mag niet tweemaal geplaatst worden, wel de onder schelden schrijfwijzen van een zelf de naam. b.v. tweemaal «snip» ls niet geldig, maar wel snipen «snep 3. De naam van het dier (enkelvoud- vorm) moet voorkomen ten minste ln één van de twee volgende woor denboeken: ofwel ln Verschueren's Modern Woordenboek, ofwel In Van- dale's Groot Woordenboek. 4. Foutieve cljferopgaven, vernietiging of verbetering van Ingezonden op lossingen kunnen niet ln aanmer king genomen worden. 5. De brieven moeten gepost worden ten laatste op Woensdag na het verschijnen van de opgave. Alleen de datumzegel van den postdienst' kan daarvoor als bewijs wordai Ingeroepen. 6. De beslissingen van het Sekretarlaat zijn zonder beroep. De woorden die het hoogste totaal punten behaald hebben, worden ln dit blad mede gedeeld de week na het verschijnen van de eerstvolgende opgave, b.v. die van prijskamp Nr 1 worden medegedeeld samen met de opgave van prijskamp Nr 3. UITSLAG PRIJSKAMP Nr 2 VANDENBULCKE ROSA, Kortrijk, behaalt 1188 punten, met de volgende woorden; VAARS SATER 223, CASUARIS 175, RAT STAART- AAP 284, AASRAAF COATI 274, KORTSTAART 232. Als eenige mededinger die dat toaal bereikt heeft, Te zenden aan adres: St-JOZEFSKRING, ROESELARE, St-Hubrechtstraat 21. Ten laatste op: Woensdag 23 Oktober. PRIJSKAMP Nr 4 A 19 B 9 C 2 D 12 E 20 F 16 G 22 H 8 I 25 J 7 K 13 L 21 M 4 N 26 O 23 P 11 Q 15 R 19 S 14 T 6 U 17 V 5 W 18 X 3 Y 1 24 j I i i i iiii I Totaal Ingezonden door Betaling hierbij: a) Briefje van 20 fr. ofwel b) Overschrijving van 20 fr. Vanaf de 13* Schijf 1946 inbegrepen: DE KOLONIALE LOTERIJ STELT VOOR EEN GEHEEL NIEUW PLAN HET SUPER GROOT LOT: 2 Vi MILLIOEN De Groote Loten: EEN LOT VAN EEN MILLIOEN Twee loten van een half mlllioen Zes loten van een kwart millioen De andere loten: 32 Loten van 100.000 frank. 12 Loten van 75.000 frank. 12 Loten van 50.000 frank. 15 Loten van 20.000 frank. 30 Loten van 10.000 frank. 60 Loten van 5.000 frank. 120 Loten van 2.500 frank. 600 Loten van 1.000 frank. 3.000 Loten van 500 frank. 30.000 Loten van 200 frank. Trekking volgens het nieuwe plan op Zaterdag 26 Oktober 194C. Het biljet: 106 fr. - Het tiende: 11 fr. TE KOOP OVERAL: Posterijen, Stations, Banken, Wissclagentcn, enz., en ten zetel van de Loterij, Gulden Vlieslaan 56, te Brussel. P.C.R. 71.60. (929) Gespecialiseerde Werkplaatsen voor KAPBLOKKEN voor BEENHOUWERS JOHN FIERENS WIJNEGEM (Antwerpen) Vraag prijs en inlichting. (789) DAMES EN JONGE MEISJES! U wenscht esn MOOI KLEED: daarom, eerst een goed patroon HERBILLON zoeten uit de overgroots keus in het KUIS WINDSOR (828) Tempelstraat 3, IEPER. (883) MAXIMUMPRIJZEN VAN VLEESCH Hot Staatsblad publiceert de maxi mumprijzen voor don verkoop in 't klein van het vleesch; 1. Rund vleesch: per kgr. Braadvleesch 50.00 fr. Stoof- en saepvleesch en gehakt 22 50 fr. 2. Kalfsrvleesch: Braadvlessoh kategorie 55.00 fr. Braadvl'sesch 2® kategorie 42 50 fr. Stoofvkesch 22.50 fr. Gehakt 22.50 fr. 3. Varkens vleesch: Braadvleesch 50.00 fr. Buikspek 47 50 fr. Gehakt, vet spek, lies 40.00 fr, 4. Schapen- en geitenvleesch Braadvleesch 1« kategorie 50.00 fr. Braadvleesch 2e kategorie 45.00 fr. Stoofvleeisch 25.00 fr. 5. Paairdenvleesch Braadvleesch bkategiarie 45.00 fr. Braadvleesch 2» kategorie 40.00 fr. Stoof vleesch en gehakt 22.50 fr. PRIJZEN VAN SLACHTVEE EN VLEESCH Vee op voet: Orsen en vaarzen: van 8.50 fr tot 20.50 per kgr. volgens procent slachtepbrenigst. Stieren en koeien: van 8 25 fr. tot 19 fr. per kgr. volgens procent opbrengst. Kalverenvan 16 tot 24 fr. per kgr. Varkens: van 14 tot 25 fr. per kgr. Schapen en geiten: 15 fr. Paardan: 1« kategorie: 11.50 fr.; 2e kategorie: 8.00 fr. VEEVOEDERZEGELS ALLEEN NOG VOOR OVERSCHOTLEVERING VAN MELK Volgens bericht van 'hoogerhand, zullen voortaan nog slechts veevoe derzegels aan de landbouwers ver strekt worden voor zoover zij melk leveren boven de vastgestelde ver plichtingen. Een minimum van 1 kgr. veevoeder zal verstrekt worden voor elke liter melk geleverd boven de verplichting. AANKOOP VAN INLANDSCH HOUT VRIJ Bij Ministerieel besluit werd de aan- en verkoop van inlandsch hout voorloopig vrijgesteld, behalve voor het mijnhout. STIKSTOFCOUPON GELDIG GEMAAKT Da coupon mei) tegenmerfc 1 voor stikstof- en potaschmeststofïen, werd geldig gemaakt. DE PRIJZEN VAN DE SUIKER In het Staatsblad verschijnt een besluit houdende regeling van de prijzeA van suiker. Aan verbruiker: Broodsuiker (vol gens merk): van 9,95 fr tot 10,25 fr per kgT. In dcozen: van 10,35 fr tot 10,65 fr. Kristialsuitervan 8,50 fr. tot 9,35 fr. Meelsuiker: 9,65 fr en 9,80 fr. Prijzen van suikerbieten Ds maximumprijs van de suiker bieten met een suikergehalte van 15" 50 is vastgesteld op 540 fr. per ton. De waarde van iederen graad boven de 15° 50 zal gelijk zijn aan elf pro cent van dien prijs. Mobilisatie van suikerbieten Elke producent van ten minste tien aren suikerbieten, is verplicht zijn geheelan oogst ter beschikking te stellen van het Ministerie van Ravi tailleering. Elke producent van ten minste één are chicorei, most hetzelf de doen. *Te Canapes viel een man in een beinzinebak. Toen hij kon worden op gehaald had hij het bewustzijn ver loren. Hij stierf kort nadien, zonder tot het bewustzijn te zijn teruggeko men. SCHOONE van nieuwe NAAIMACHINES voor huishouden, zig-zag. Kleerma kers,- Schoenma kers-, Leder- en zakstopmaahinies. Met volledige waarborg. - Herstellin gen aller merken. - Vervangst ukken. - Olie en Naalden, fcdj: HONORE VAN LERSBERGHE (432) Icperstraat 85 - Vlamertinge. BBBBBHBBBBBBBiESElBBBBBHBBa woordde Freda glimlachend. Dus u zult mij ginds in mijn ka mier nu en dan voor een praatje opzoeken, als u hier niets te doen heeft. Is dat afgesproken? Bet werd' Freda warm om het hart bij Eva's vertrouwelijken toon. «Het zal mij altijd een genoegen zijn, als ik het voorrecht van uw ge zelschap mag genisten.» Eva knikte haar lachend toe. Ik heb u dadelijk in mijn hart een plaats gegeven. We moeten vriendschap sluiten. Wilt u? Freda keek Gerhard onzeker aan. Zou hij het goedvinden, als zij, de arme ondergeschikte, cp deae wijze met zijn zuster omging? Misschien las Gerhard deze vraag in haar cogen. En cm haar gerust te stellen,' zsi hij lachend: Geef u maar over aan uw nood lot, freule. Mijn zuster biedt anders haar vriendschap niet zoo gemakke lijk aan, maar wien zij eenmaal een piaats in haar hart geeft, dien laat zij niet gemakkelijk meer los. Eva stak Freda de hand toe. Sla maar toe mijn broer heeft gelijk ik laat niet los. Toen legde Freda met een warme uitdruking in haar mooie ocgen haar hand in die van Eva. «Aan dit noodlot geef ik mij van ganschar harte over. «Dat is lief van u. Beloof me nu ook dadelijk vanmiddag bij mij te ko men theedrinken opdat ik u aan onze huisgenoot© mevrouw von Roda kan voorstellen. Je brengt freule von Wal dau mee, Gerhard is 't niet zoo? LANDBOUWERS! HOENDERKWEEKERS !j Wat baat het uwe zieke hennen,J hanen en kirkens geneesmiddelena toe te dienen, indien gij de ware| goede niet voor handen hebt. De twee wonderprodukten zijn: ASEPTA en ELIXIR MQRVAï tegen snot en cholera, om uw dieren gezond te houden;] doet de spijzen goed verteeren, om meer te doen leggen. Morva: de flesch, 50 fr.; - flesch, 20 fr. Asepta-pillen: 20 fr. de doos; - Asepta-poeder: 20 fr. de doos. In ALLE APOTHEKEN of rechtstreeks sohrijven naar: BEESTENMARKT, HALLE] (553) Graag, Eva, als freule von Waldau er niets tegen heeft. Freda wist niet, wat ze van deze groote beminnelijkheid moeit den ken. Was dit rijke en verwende jonge meisje ock met haar voorgangster zoo vertrouwelijk geweest, of was zij het slechts tegenover haar omdat zij een baronesse von Waldau was? Dat Gerhard invloed kon hebben gehad op zijn zuster kwam niet bij haar op. Ik heb er niets tegen, indien ik niet stoor en geen plichten verzuim, zeide zij. Afgesproken dus, u drinkt met ons thee en zoo ik hoop zal dit dikwijls gebeuren. Houdt u van muziek, freule? Ik speel vrij goed piano en zing een beetje. «Dat is heerlijk! U moet dan ook nu en dan 's avonds bij ons komen en met mij muziek maken als u niet te moe bent] Freda glimlachte. Voor muziek maken ben ik noodt te mee. Het zal een genoegen voor mij zijn, u te kunnen accompagnee- ren.i «Maar stel u niet te veel voor, ik speel en zing zeer middelmatig. Maar mijn broer is e®n dankbaar toehoor der. Hij houdt veel van muziek thuis en ik moet steeds voor hein spelen en zingen. Alleen doe ik het niet gmag. In gezelschap gaat het beter. Maar wat heeft u daar een prachtig en origineel sieraad? Bij deze woorden wees Eva op die geluksbroohe. Freda bloosde even. Zij wist niet of Gerhard zijn zuster er over had gesproken, dat zij in Indië was ge weest en hem op de boot had ont moet. Ik weet, dat dit sieraad op moet valien op mijn eenvoudige japon, maar ik heb de geefster beloofd het dagelijks te dragen. Ik heb het van Rani Suleih gekregen,zei zij aar zelend. «Weet je, Eva, wie Rani Suleih is? vroeg Gerhard zijn zuster la chend. Eva schudde het hoofd. Neen. Ik zal 't je zeggen. Rani Suleih is de gemalin van Radjah Gunares, die eenige jaren geleden ge ruimen tijd als gast in ons huis vertoefde. Ik heb je immers gezegd, dat hij met zijn gemalin toevallig met dezelfde boot reisde waarop ik kennis heb gemaakt met freule von Waldau. De Rani is een Engeische en toevallig een vroe gere kostschoolvriendin van freule von Waldau. Eva was een en al verbazing. Och, wat is dat merkwaardig. En de Rani gaf U dit sieraad als souve nir? «Ja, bij mijn afscheid van Roya- peitta U was in Royapetta? Ja, voor het huwelijksfeest der zuster van den Radjah. Negen dagen was ik met gravin Dorlaga gast in het paleis van den Radjah «Ja, Eva, en de Rani wilde freule von Waidadu als hofdame in haar nabijheid houden,viel Gerhard in. «Hemel, wat belangwekkend, ea u LANDBOUWERS! BETER DAN T BESTE voor uw zieke kiekens. De der APOTHEEK BILLIET, te Zonncbeke. (975) BERICHT D'ALLEINE GASTON, Krombckeslraat 39, Poperinge, komt zich te Stellen als H.R. leper METSER-AANNEMER. 13.504. Verzorgd werk - Spoedige bediening. Alle bouwstoffen bij hem te verkrijgen. (979) Van nu af: DRUIVELAARS, Groote en Kleine SNOECK'S ALMANAKKEN Bij GERARD BARBIER, Oostvletcrenstr. 6, Westvletcren. (978) S39aaaB9BSil@>BaBBBaZHBXBB£ NOODSLACHTINGEN Bij deze laat U M. Van Bier vliet, Priester- str., Poperinge, weten dat hij alle noodslach- tingen van koeien, paarden, zwijnen, lsvend of dood, ten huize afhaalt en betaalt. - Tel. Pop. 423. (65) heeft de Rani beloofd dit sieraad al tijd te dragen? Ja, zij beweerde dat het mij geluk zou brengen, een oude Indische Aja heeft het met een tooverspreuk ge wijd. Ik noem het sieraad daarom mijn geiuiksbroche en draag ae steeds,antwoordde Freda, blij nu te weten dat Eva van haar broer reeds van hun ontmoeting op de boot had gehoerd. Misschien, zoo zei ze tot zichzelf, was Eva haar daarom dadelijk zoo vriendelijk tegemoet gekomen en had haar maatschappelijk voor haar ge lijke aangezien. Dat zou ik in uw geval ook doen zei Eva, met belangstelling de geluks- broche bekijkend. «U moet mij van Royapetta en het huwelijksfeest ver tellen. Maar nu ben ik zoo verstandig het veld te ruimen voordat men er mij met kracht toe dwingt en als een sta in den wiegaan de deur zet. Dus tot weerziens vanmiddag o.p de thee, freule Zij gaf Freda hartelijk de hand. «Tot weerziens, freuie,antwoord de Freda, terwijl zij een warmen blik wierp op het bekoorlijk jonge schep seltje. Eva drukte een kus op de wang van haar broer en ging snel heen. Gerhard besprak nu, alsof er niets gebeurd was, den loafcten brief met Freda. Toen te twaalf uur de fabrlefcs- fluit klonk deed Gerhard de deur van. haar kamer open. ('t VervolgtJ EÊN TPRODUGT VAN etmm* 1 PHltlPSfrECHNïEK fc" PHILIPS 209U 1') ten radiotoestel gemerkt Philips 1') Unlverseele monteering voor alle netten- 3') Drie golfgebleden. Verlichte schaal 4°) Volmaakte toonkwalltelt. groote selectiviteit 5") Beperkte afmetingen en gering gewicht i' «■■-miil Niets gemakkelijker dan I voor het VERWEN van fijn I ondergoed en gordijnen. - Verkocht in fleschjes. (715) VOOR HET KERVEN VAN UW TABAK wendt U in volle vertrouwen bij LUCIEN OZEEL-CORDONNIER Nedergraaf - Westoutcr. (977) BIJ IEPER. Van den Peereboomplaats 7-9 POPERINGE, Ieperstaat 5 Veurncstraat 49 GROOTE KEUS VAN: Stofzuigers Radio's Pick-Upp's EIcc- trische motoren Eleetrische Cuisinièren en alle Electrise lie Verwarmingstoestellen. 899 TE KOOP: 160 Schoone POELJEN, witte leg horns, 13 weken oud, extra gezond, alsook twee schoone KOEBEESTEN, 7 maanden oud, Hollandse;! ras. Bij ALB. CHRISTIAENS, Kwee- kciij, Meesenstw. 112, bij Engelseh Gedenkteeken, Ploegsleert. (970) MODEL 1947 6 Lampen. 3 Golflengten. Retaalb. in 12, 15 of 18 maanden. Model vanaf Q C CD per «JUNIOR» week. GRETRYSTR. 56, BRUSSEL. Vraag kostelooze demonstratie thuis. (930) 2 Belgische advokaten poogden 5 millioen over te smokkelen. De Fransche tolbeambten van da streek van Avesnes hebben deze laat ste dagen hocgsl belangrijke vang sten gedaan. Eerstens legden zij de hand cp 2 100.000 Fransche frank die zekere Guill. Cruyt uit El-ene over de grens poogde te smokkelen ia een koffer met dubbelen bodem. De man werd gesnapt en liep thans een boete cp van 6.080.000 fr. Twesdens hielden zij Vrijdag 11 de zer een Belgischen auto teren welks hen verdacht voorkwam. Twee Bel gische Advokaten zaten in den wa gen. Dit belette niet dat de tclfc amb- ten tot een grondig onterzcr-k van. den wagen overgingen. Cp den bo dem van den auto en bedekt met een deken vonden zij heele pakken Fran sche bankbiljetten van 1.000 fr. In ae banden werden verder Belgische, Portugeesche en Engeische deviezen ontdekt ter waarde van meer dan 5 millioen frank. De to'bediend n had den vier u. ncodig om al de briefjes te tellen. De beide advokaten werden inge rekend. Naar blijkt uit nadere berich ten zouden die smokkelaars ook nog diplomatieke stukken bij zich heb ben gehad en zouden zij hiervan ge bruik hebben gemaakt druk uit te oefenen op de tolbeambten oim het onderzoek te verhinderen. Arn d© douaniers zelf zouden z!J ook r.og c~n overeenkom-ii hebben voorgesteld. LANDBOUWERS! MOLENAARS! VOOR HET AANKCOPEN EN HERSTELLEN UWER Wendt U tot het Werkhuis: Houtemsche steenweg 10 B, ADINKERKE. Daar kunt U zich, met ernstige waarborg, een machien aanschaffen, eigen fabrikaat, dat door lange ondervinding tot heden, de MEEST PERFECT GEBOUWDE CYLINDER IS, bijzonder geschikt voor het Landbouwbedrijf, Maalderijen, Brouwerijen en Ktekenkiweekerijen. KLEINE KRACHT. GROOTE VOORTBKENGST. Volkomen zacht en lichtwerkend, sollede bouwing gemaakt op kogel lagers, die slechts na maandenlang gebruik simeerioezioht vragen. Dus: weinig onderhoud; zeer gemakkelijke regeling en behandeling. Vraagt prijs en inlichting zonder eenige verplichting! (949) &fliMwwwtm#wvwviwvtfl«ft»vvw«a*vvtfwwwwviwwwvvw

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 8