RUSLAND, bron Van onrust De groote tocht Een verklaring voor vele dwalingen en misstappen West-VIaamsche Koningshulde en Massabetooging te Brugge PROTEST KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN BUITENLANDSCH OVERZICHT Waalsche Parlementaire stem over het In civisme spreekt over de nood zakelijkheid van het godsdienstonderwijs 41LERZIEI.EN op 10 November 1946 ALLERZIELEN, D00DEMERDENKING tegen den invoer van Hoppe V JAAR. Nr 22. ZATERDAG 2 NOVEMBER 1946. I BESTUUR EN REDACTIE: S^nsen Gebroeders r»-<f ^gp'vcHg® Gasthuisstraat 19, e| |M ra |m| Poperinge t' JM A Telefoon 9. Postcheck 47.C3.G0. 5 Ie] gA PRIJS PER N'; 2 FRANK ^UtbtLAKt NV Noordstraat 34, Roeselarw Agentschappen: IEPER, Diksmuldestraat 23. VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE, Dijver 7. Alle Bank-, Beurs- en Wissel verrichtingen. Voordeelige voorwaarden. (20) ABONNEMENTSPRIJS VOOR: België (tot Nieuwjaar): lfi,frank. Belgisch Congo 3,fr. p. week. Frankrijk -f Holland 3,fr. p. week. Andere landen 3,50 fr. p. week. Dc mensch is niet In staat de vraagstukken op te lossen die de wereld kwellen WIL STALIN VREDE? We hebben hier vóór enkele we ken geschreven over het fameus interview dat Stalin toegestaan had aan den Britschen journalist Alexander Werth en waarin de Roode Tsar verklaarde dat het menschdom geen nieuwen oorlog moest vreezen. We hebben toen onderzocht toat men hiervan moest gelooven, en wij kwamen tot de vaststelling dat ook Hitier voortdurend over vrede gespro ken had terwijl hij zeer actief den oorlog voorbereidde. Het wil nu ook juist passen dat omtrent tezelfdertijd als Stalin zijn fameuze vredelievende ver klaringen aflegde, de Canadee- sche overheden het verslag en de documenten publiceeren van de niet minder fameuze spionnage- zaak in Canada en de Vereenig- de Staten. Uit deze documenten blijkt duidelijk dat Rusland, op een oogenblik dat het zooveel hulp kreeg van de beide Ameri- kaansche Staten, een reusachtig spionnagesysteem op touw had gezet om alle militaire geheimen (en vooral die van de atoombom te bemachtigen. de naar Frar.krijk uitgeweken Bel gen Gij keert naar België terug met het verlangen, met den wil om uw werk, uw gedachten en uw hart te wijden aan zijn herstel. Wij heb ben ons, met dat doel, In verbinding gesteld met de bezettende overheid. Dhr Balthazar, minister, richtte een brief aan de Duitsche overheid waar in stond: «De Minister van Econo mische Zaken heeft de eer aan de Duitsche overheden te vragen, toe lating te geven tot den terugkeer in België van dhr X..., wiens tegenwoor digheid van dien aard is, dat ze de herneming van het economisch leven in de hand kan werken. Wat dhr Van de Meulebroeck, bur gemeester van Brussel betreft, citeert dhr Lambotte slechts een zin uit een aanplakbrief die op 8 Juni 1940 reeds op de muren van de stad werd uitge hangen: «Het is volstrekt noodza kelijk dat de bedrijvigheid in België zoo spoedig mogelijk worde hervat... Van alle kanten werd dezelfde raad gegeven: Keer terug, ga weer aan het werk. Over dlhr De Man, (socialistisch voorman,) lezen we in het verslag: «De voorzitter van een greote po litieke partij steunde die adviezen met zijn gezag en ging over tot ha telijke verwezenlijkingen: hij maakte de politiek van den vijand tot de zijne en noodigde zijn vrienden en de gansche bevolking uit tot de nieu we rrde te treden. DE MINISTERS MEEGESLEURD DOOR DE GEBEURTENISSEN Om nog een duidelijker beeld te geven va: de ontredding van een tijdperk, Gat rijk was aan tegen strijdigheden en arm aan beslissin gen, verwijst de verslaggever naar een reeks tegenstrijdige besluiten tus- schen 28 Mei en 14 Juni door onze regeering getroffen. Onze ministers, schrijft de Heer Lambotte, werden meegesleurd in dien fantastischen maalstroom van gebeurtenissen waar tegenover zij machteloos stonden, en waarvan zij de speelbal werden, nog slechts rea- geerend volgens hun gemoedsbewe gingen. En dan, In verband met de Krijgs raden: En. alsof de datum, die voor den verjaardag der nationale feesten is voorbehouden, waarlijk door een re- geeringsdaad moest vereenigd wor den, schaft een te Vichy op 14 Juli 1940 genomen besluit de vóór 1 Juni 1940 opgerichte krijgsraden te velde af, om er nieuwe in te richten. Men begrijpt heel goed de afschaf, fing van de vóór 1 Juni 1940 opge richte krijgsraden. Tijdens den acht- tiendaagschen veldtocht hebben zij overigens niet gezeteld, Op 18 Mei 1940, hetzij 10 dagen vóór de capitu latie, liet het krijgsauditoraat het leger in den steek en nam de wijk naar Frankrijk met wetboeken en bagage. Maar wat alle gezond verstand schijnt te tarten, is het feit dat nieu we krijgsraden werden opgericht, die zoozeer de kluts kwijtraakten dat zij zelfs soldaten, die het Belgisch, leger verlieten om zich bij de R.A.F. te vervoegen, vervolgden en wegens de sertie veroordeelden. Na herinnerd te hebben aan de sluwe propagandamiddelen, door den bezetter aaiigewend, besluit dhr Lam botte: «De Belgische bevolking was aan den vijand overgeleverd, zonder an dere verdediging dan haar zelfbe wustzijn, zonder andere leiding dan deze die zij in zich zelf vond. Aldus kan men een verklaring vinden voor vele dwalingen, vele mis stappen. Een massa verdwaalden, die niet werden beschermd tegen hun zwak heden, noch voorgelicht door diege nen die deze taak dienden te ver vullen. En ondanks dit alles, heeft de overgroote meerderheid van de Bel gen op prachtige en waardige wijze weerstand geboden aan den bezet ter. ONBEKWAAMHEID VAN DE REGEERING INZAKE BESTRAFFING Men mocht hopen, aldus de ver slaggever, dat de regeering te Lon den, rekening houdend met de las ten van 1940, op krachtdadige, om zichtige en koelbloedige wijjze zou overgaan tot de inrichting van de bestraffing. Dit is gsenzins het geval geweest. Zij heeft niet eens rekening gehouden met het advies van. hoog geplaatste personen die in het land waren gebleven, zooals dhr Pholien. Het was van harentwege een ver gissing de bestraffing van het zooge naamde ineivisme op te dragen aan de militaire rechtsmachten, die niet meer 'bestonden en, geheel en al, dienden ingericht. Het personeel der lcrijgsaudito- raten werd aangeworven zonder waarborg wat zijn bevoegdheid be trof. Men heeft aldus jonge substi tuten van den Krijg'auditeur gezien, zonder beroepsvorming noch onder vinding die ter terechtzitting de ge zamenlijke bevoegdheden in handen hadden van den Procureur des Ro llings, van den Onderzoeksrechter, van de Raadkamer van het Openbaar Ministerie. Men heeft snel willen te werk gaan, men is dwars door alles heengegaan. Zooals op 29 Mei 1940 is men zonder onderscheid noch door zicht overgegaan tot aanhoudingen. De verslaggever weidt uit over de lichtzinnigheid waarmede tot som mige aanhoudingen werd overge gaan en besluit dat bij de bevrijding geen enkele algemeene politiek be stond tot regeling van de bestraf fing. REDDEN WAT ER NOG TE REDDEN IS Dhr Lambotte reproduceert verder de statistieken die onlangs in verband met de bedrijvigheid der militaire ge- rechtshoven werden bekend gemaakt. Hij herinnert er aan dat bij da be vrijding 70.000 Belgen werden aange houden: 310.000 dossiers werden ge registreerd. In de buitensporigheden van dezen vervolgingsrOes zal later niemand het Belgische volk' willen zien dat in zijn geschiedenis bekend staat voor zijn gezond verstand en zijn gematigdheid. Repressie was noodzakelijk, maar bij de veroordee ling van arme drommels die door el lende en onwetendheid werden gedre ven heeft men de maat overschre den. (Zie vejrolg-6» bladj hier beneden moeten afleggen... die beroerde tocht van het eene leven naar het andere, 't Is waar tusschen de twee hangt de... dood. Maar dat is een overgang van een oogenblik, dat gaat zoo rap als het gedacht, als het ope nen van een deur... we gaan de kamer van 't verleden uit, treden de eeuwigheid binnen. Zoo we dan aan 't leven hou den, het korte leven hier, hoe veel te meer zouden we moeten belang hechten, hoe veel meer houden van dat andere? Van dat... on bekende maar in ieder geval... eeuwige leven? Indien we zorgen voor onze vei ligheid, voor onze gezondheid, voor ons leven hier, hoeveel meer zouden we moeten zorgen voor dat andere? Alles moeten we ten slotte be kijken en onderzoeken van uit dien hoek. In hoever is dit of dat nuttig of dienstig op die groote tocht naar het Vaderhuis... Want alles ten slotte komt daarop neer. Met Allerheiligen denken we aan die groote tocht, aan die eenige tocht! Hoog op den berg ligt het Va derhuis»... aan de andere zijde van het leven! En daar gaan we allen naar toe. Mochten we allen 7oo voorspoedig dien tocht mee maken dat we landen daar hoog ln dit schitterend paleis, waar 't geluk niet, voorbijgaande is, niet ééndaagsch is, maar bestendig, eeuwig. De tocht is niet voor allen de- xeUde. Voor de eenen is hij kort, lang voor de anderen. De eenen hebben niets te kort, anderen missen alles. Voor de eenen ligt de baan ef fen als... zijde, anderen moeten klimmen en dalen, schoppen te gen keien en steenen, ploeteren door zompe en moeras. De tocht verschilt... het leven verschilt. Maar kort of lang, voor spoedig of lastig... het leven ein digt, de tocht valt stil voor de poort van het "ndere leven. ALLERHEILIGEN! Morgen gaan onze gedachten naar die velen die veilig de tocht hebben afgelegd en in het «Va derhuis werden opgenomen. Weinigen hebben die baan zon der moeite gevolgd. Toch wel... moeders: die kleine hertedieven, die van uw moederhert naar Ons Heeren's Hert werden overgedra gen door blije engelkes; die klein tjes die daarboven nu met vin nige scherpe cogskes waken op vader en moeder en broers en zusters... Maar de anderen? Ze hebben een lastige tocht gekend. Ze hebben gewroet om de bete brood, getobd voor zich zelf en 't gezin, maar spijt alles de plicht gekweten; ziekte ge kend, leed, wee en zwdrte miserie. Of de armoede verholpen van anderen, de zieken getroost, zich gebogen over miserie en hulpe loosheid; ze hebben meer ge maakt van goê werken dan van... kermissen en avondfeestjes... Ze hebben geen geld opeengestapeld maar... verdiensten. Of heldhaftiger nog, zich ge wijd aan kranken en zieken, oude dompelaars of weezen. Of eigen volk en land verlaten cm op den vreemde de ellende te lenigen van wilde volkeren. Of hun eigen bloed en leven gegeven om wille van dat andere leven Nu de ervaring meer en meer uit wijst welke bittere vruchten er voort spruiten uit 's Konings gedwongen ballingschap, staat de heele Provin cie sterker dan ooit eendrachtig pa raat om haar Koningstrouw te be vestigen en door haar machtsvertoon den terugkeer van den Vorst te be vorderen, In dezen geest organiseert het Blok der Koningsgezinden, Centrum West-Vlaanderen, een Koningshulde en massabetooging te Brugge. Ko ningsgezinden der Provincie zullen in massa op post zijn, te Brugge en in den stoet op Zondag 10 Novem ber. ek. Voor Vorst voor Vrijheid en voor Recht. SPECIALE TREINEN NAAR BRUGGE Dien dag worden speciale treinen ingelegd voor Brugge en wel volgen de (met stilstand in alle tusschensta- ties) LIJN POPERINGE-IEPER-MEENEN- BRUGGE Heen Terug Abeele V. 7.00 A. 18.37 Poperinge 7.11 13.25 Vlamertinge 7.23 18.14 leper 7.36 18.08 Meenen 8.03 17.20 Ledegem 8.16 17.04 Brugge A. 9.15 V. 16.00 Deze trein stopt in alle tusschen- stations tusschen Poperinge en leper en tusschen Meenen en Roeselare-Meiboom maar neemt geen reizigers op noch te Meenen zelf, noch tusschen leper en Meenen. LIJN MEENEN-1EPER-ST ADEN-BRUGGE Meenen V. 7.20 A. 17.49 Wervik 7.30 17.40 leper 8.09 17.08 Boezinge 8.19 16.54 Langemark 8.27 16.47 Staden 8.47 16.30 Brugge A. 9.34 V. 15.43 Deze treinen stoppen in alle tusschen- stations gelegen tusschen Meenen en St-Jozef bij Staden, maar neemt geen reizigers op te leper of uit Brugge voor leper. A VELGEM-BRU GGE Avelgem V. 7.10 a. 17.51 Kortrljk 7.46 17.21 Brugge a. 8.54 V. 16.12 Deze trein stopt ln alle tusschen- statlons tusschen Avelgem en Kortrljk. MOESKROEN-TORHOUT-BRUGGE Moeskroen V. 7.30 A. 18.00 Ingelmunster 8.15 17.17 Izegem 8.21 17.11 Torhout 8.45 16.45 Brugge A. 9.05 V. 16.22 Deze treinen nemen reizigers op ln alle stations gelegen tusschen Moeskroen en Marke, tusschen Keule en Izegem en te Torhout. AARSELE-TIELT-BRUGGE Aarsele V. 7.17 A. 17.53 Tielt 7.27 17.45 Llchtervelde 7.56 17.14 Brugge A. 8.30 V. 16.36 Stopt ln alle stations gelegen tusschen Aarsele en Llchtervelde. ROESELARE-TORHOUT-BRUGGE Roeselare V. 7.20 A. 17.59 Torhout 7.47 17.34 Brugge a. 8.19 V. 17.02 Stoppen ln alle tusschenstations. ADINKERKE-VEURNE-DIKSMUIDE- KORTEM ARK-BRUGGE Adinkerke V. 8.00 A. 19.29 Veurne 8.11 19.20 Diksmulde 8.48 13.52 Kortemark 9.19 18.25 Brugge A. 9.50 V. 17.41 Halte ln alle stations tusschen Adin kerke en Kortemark. Te Diksmuide is er aansluiting van of naar Nieuicpoort. STAUIN de Roode Tear DIMITROV bewindhouder over Bulgarije Zoovelen sparen en spijkeren voor hun ouden dag, om een zon- nigen, rustigen ouden dag te be leven. Hebben ze niet duizend maal gelijk? Maar is het niet duizendmaal beter nog een appeltje tegen den dorst te sparen voor dat... andere leven? En dat precies hebben ze gedaan, die miljoenen, die ontel bare miljoenen daarboven! Dat kunnen wij allen wanneer Ieder ln zijn eigen stand en staat voor O. L. Heer dagelijks zijn plicht vervult. 't Is goed dat we in ziekte en kwelling op genezing en beternis hopen... dat houdt ons recht. Na regen immers verhopen we zon neschijn. Is het dan ook niet goed ln harde en zwarte dagen, in da gen van last en overlast, in da gen van onmenschelijk labeur aan een betere toekomst te denken? en aan die... eeuwigheid? DIE gedachten moeten staan langs onzen levensweg, lijk weg wijzers. Als we moegegaan zijn, of moegereden, af getjoold en rad-af, dan kijken we zoo geren naar die wegwijzers... dan zien we dat we de zwaarste brok hebben afgelegd. Dan krijgen we opnieuw moed en bijten door, omdat het einde kort en krimpt. an al onze Lezen en Lezeressen ZALIGEN HOOGDAG Van JlUerheiligen. Allerheiligen! Dat is de gnote wegwijzer. Die miljoenen daarboven leeren en toonen ons hoe we de baan Door de Regeering zou opnieuw 109.000 pond hoppe ingevoerd worden uit het door de Franschen bezette ge bied in Duitschiand. Door de Volksvertegenwoordigers van het Arrondissement leper werd een gezamenlijk protest ingediend bij den Minister van Economische Zaken met aanvraag onmiddellijk dezen in voer te bele:ten. Er is immers hoppe genoeg in ons land en het betaamt dat eerst deze hoppe verkocht worde. Door «HET NIEUWS VAN DEN DAG» werd ln het nummer van Za terdag laatst een bericht gegeven waarbij de Volksvertegenwoordigers van het Arrondissement leper dezen tnvoer zouden gevraagd hebben. Het «preekt vanzelf en iedereen die van hoppe iets afweet, weet het dat dit bericht door een onverantwoorde lijke persoon werd ingestuurd die niets van de kwestie afweet. Wij houden eraan bij dit bericht dit verkeerd schrijven terecht te wij len en tevens aan de landbouwbevol king te melden dat we deze invoer, looals alle invoer van hoppe, sedert meer dan een Jaar bekampen in het voordeel van de binnenlandsche markt. L. Deschodt, Volksvertegenwoordiger. N. B. Daze uurregelingen zijn even wel nog vatbaar voor enkele lichte wij zigingen Alle Inlichtingen: Prov. Centr.: Albertstr. 12, Kortrljk. Executief Co mité der betooging: Van Ooststr. 4, Brugge. Ook in de arrondissements- en gewestelijke centra Konlngsblok: Tielt: Senator Baert, Nieuwe Statie- str.; Iejper: Mr Ernest Seys, St Ja- cobstraat, 32; Roeselare: Mr Jan De- meesteTe, Polen-plein, 13; Diksmuide- Mr Jules Van Coillie, 25, Admiraal Ronarckstraat; Veurne: Mr Hubert Vanden Steen, Nieuwstraat, 4 te Bulskamp; Meenen: Jw Halsberghe, Astridplein, 7; Warege-m: Mr Valè- re Devos, Gavereke; Poperinge: Mr André Allaxd, Casselstxaat. Te Brugge wordt verzameld te 10 uur aan de Oude Statie. Aanzet te 10.30 u. Slot der betooging: op de Groote Markt Met Al!orhe:!r,";en - Alfez'elen herdenV.cn wc onze duurbare afgestor vene d:c we zco moeilijk, pijnlijk naar hun laatste gewijde rustoord hehben begeleid. Wanneer wc op Allerheiligen en Allerzielendag c.k. kekhofwaartszul len togen, zullen vele herinneringen in ons opwellen van hen die we hier voor altijd hebben moeten achterlaten. Gods raadsbesluiten zijn onherroepelijk, onverbiddelijk. Al3 treost voor onszelf, als erkentelijkheid voor hen die den grootcn step van het vergankelijke in het onvergankelijke deden, hebben we allen voer hen een begraafplaats aangelegd. De rene wel mooier dan de andere maar daarom volstrekt niet minder duurbaar. De leatste rajaarsh'oemen, de helder witte chrysanten, werden als symbool der doedenvereering in de volksgebruiken overgenomen. Op ieder grafstee, op ieder tombe, hoe nederig deze ock weze, zullen er geplaatst worden cm deze te versieren. Dat mag en kan heel zeker. Maar wanneer uitwendige praal de grafzerk ten goede komt, dan mogen we stellig het eigen, duurbaar stoffelijk overschot, zeven voet diep onder de aarde niet vergeten. Als er wel iets versierd, vereerd cn herdacht moet worden dan Is het do ziel van de overledene en dc mooiste bloemen die we daarvoor offeren kunnen zijn vurigo gebeden of een Heilig Misoffer. Dat niemand dit vergete: Voor het uitzicht van het graf dienen die bloemen... voor het uitzicht van de ziel: onze vurige gebeden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1