Van backten de kupe... Wereld ge he urten is sen Huysmans tegen Delwaide Trek er uit Geen plaats voor Lahaut Naklank der Huldebetooging aan Koning Leopold lil te Brugge HET WEKELIJKSCH NIEUWS lid Kovcmtar 13'! DUITSCHLAND V. S. VAN AMERIKA BRAZILIË V. S. VAN AMERIKA FRANKRIJK YOUGO-SLAVIE POLEN PALESTINA ENGELAND ITALIË WERELDNIEUWS IN T KORT DE RADAR VAN DE QUEEN E^LÏSABETH LSEFDE COÖPERATIEF VOOR OORLOGSSCHADE LifSc bovengehaald te Nieuwkerke Men gist steeds naar de oorzaak IN DE AUTO-SALON TE PARIJS landbouwer schiet op Deurwaarder en Rijkswachter te Wulvergem Deze gingen bij hem meubels aanslagen. DEn WERKEN DER ELECTRÏCITEIT TE POPERINGE-TE-LANDE ZIJN BEGONNEN BRIEF UIT BRUSSEL DE OUDE BRIEFJES VAN 500 FR. GEEN VERKIEZINGEN IN 366 GEMEENTEN KERKELIJK NIEUWS BANK VAN ROESELARE nv; Noordstraat 34, Roeselare AARDBEVING IN PERU EEN 500-TAL DOODEN «BRITAIN CAN MAKE IT» WAARDEVOL KRUISBEELD GESTOLEN TE IZEGEM TERUGGEVONDEN TE KORTRUK ABONNEMENTEN VOOR FRANKRIJK ERGE BOTSING TE GELUVELD Kortrijkza&n en Werviknaar ernstig gewond. D00DELIJK ONGEVAL TE IZEGEM Knaapje valt dood van 8 m. koof JBlaJzijde 2. In het -paradijs van het communisme bestaan twee methoden Om de op-positie uit te schakelen: de methode van de administra tieve likwidatie en de methode van de likwidatie door een ophef- tnakend politiek proces. De uitkomst van beide methoden voor de vedetten van de oppo sitie is dezelfde: een schot in den nek. De dictatuur van ons land heeft, voor zoover wij weten, het nog niet zóóver gebracht dat het pliysisch schot in den nek wordt toegepast, maar in de allerlaatste dagen heeft men toch de admi nistratieve methode gevolgd en aan een vooraanstaand man van de oppositie het moreel schot in den nek op brutale wijze toegepast. Ge leent het gevat. In de havenstad Antwerpen stond de tegenstander van de socia listische partij voor de gemeentelijke verkiezingen aan kop der lijst van de C.V.P. Dhr Buisseret, Minister in de huidige dictatoriale regeering, heeft dien candidaat van de C.V.P-lijst te Antioerpen gelikwideer.d, door de uitvaardiging van een Besluit-wet: een moreel schot in den nek! Intusschen was het' Parlement bezig met een ontwerp-wet te bespreken over hetzelfde onderwerp: dit volgens de regels eener normale wetgeving. Dhr Buisseret vond dat het een beetje traag vorderde, en dat alleen een dictatoriaal optreden, in den zin der communistisch- administratieve methode, den oppositie-leider tijdig kon uit den Weg ruimen en hij schoot het schot in den nek. Zoo iverd de Eerste Minister, tevens Burgemeester van Ant werpen, door een liberaal Minister, langs de toepassing der com- fnunistische methode, verlost van een geduchten oppositie-man bij (ïe gemeentelijke verkiezingen. Wie zou er dan nog durven beweren dat er geen eendrachtige samenwerking bestaat in onze drieledige regeering: blauw-rood- bloedrood? In het bestuur trekken zij in drie richtingen het land in drie Stukken vaneen, maar in het likwideeren van de oppositie trekken Zij aan éénzelfde streng. Het treurige van dit alles is dat een groot aantal menschen '$,it nog maar enkel beschouwen als een voorbijgaand en bijkom stig incident, terwijl het nochtans een zooveelste veropenbaring (s der ontwikkeling van een politieken toestand, die ons volk en Ons land stilaan brengt naar den fatalen ondergang. Incidenten als dat zijn de voorteekens van een algemeene ramp, dis ons allen met zekerheid zal treffen, indien de verstandige lieden niet toe besluiten bijkomstige meeningsverschillen voorbij te tien, om eensgezind een dam te leggen tegen dien verderfelijken Springvloed. De politiekers van de drieledige regeering beseffen maar al te Hoed den bsslissenden invloed van de gemeentelijke verkiezingen Op de algemeene politiek van het land en zijn er zich maar al te diep van bewust dat, vooral dezen keer, liet belang dezer verkiezin gen niet lokaal is. Het is een treffende vermaning voor hen die dachten dat het bij de gemeentelijke verkiezingen alleen maar gaat om plaatselijke belangen. Daar zijn stemgerechtigen die al gefluisterd hebben: *'t en rnarcheert allemaal niet en 't en is geen verhelpen aan; we gaan teen <t blanc insteken. Een blanc insteken. Misnoegd? Verbitterd? Misdaan geweest? Een nikske tegen 'dien of genen anderen candidaat? Onverschillig? Heel 't boel tje beu? En dan maar: een blanc instèken! Overdenkt u wel! Daar zijn nog landen geweest waar ze 't beu W^ren en zich van heel den rommel niets meer aantrokken. Met duizenden en duizenden bleven ze thuis en stemden niet omdat de Verplichting tot stemmen niet bestond ofwel, waar de verplichting tot stemmen wel bestond, staken zij een blanc in de bust En dan? De anderen stemden wel en staken geen blanc s> in de bus. En dan? Wel dan is aldaar de ramp begonnen: de anderen kregen het foer in handen en 't ging in volle vaart naar den afgrond toe. En blanc in de bus steken! Draagt er dan maar de verantwoordelijkheid van en jammert én klaagt niet als 't kalf verdronken is. Een «blanc» insteken heeft geen zin en is niet waardig van «en verstandig mensch. Tegenover de dictatoriale drijverijen der huidige regeering, waarvan de verderfelijke steunkracht willens nillens thans het geheimzinnige satanische communisme is, staat er maar één stevig plok dat bij machte is het stuur om te slaan en dat is iedereen weet het de C.V.P.: de christen volkspartij. Liberaal, socialist of communist, beteekent thans partij van den ondergang. De ondervinding van de laatste twee jaren heeft óns al te duidelijk geleerd dat liberaal, socialist en communist hand in hand gaan om een politiek te voeren met communistischen in slag. Mén mag het draaien en keeren zooals men wil, in den huidigen politieken stand van ons land wordt, bewust en opzette lijk, met schuldige medewerking van socialisten en liberalen, be stuurd volgens de communistische-dictatoriale methode. Ge loeet dat het van den uitslag der gemeentelijke verkiezin gen zal afhangen of deze verderfelijke politiek zal doorgevoerd worden. Ge weet dat maar een macht daartegen bestand zal zijn: de macht van de C.V.P. Daarom stemt op 24 November ieder burger die bekommerd is voor de toekomst van volk en land, op de eenige gcede lijst: de lijst van de C.V.P.! WMB MUM* lUWmWMhWttlMUlMr'1.'; BH Dat was nu eens een echte volks beweging van Vlaamsche mannen en vrouwen die den Koning dankbaar zijn en blijven, en beslist zijn terug keer eisohen. Alles verliep in def tigheid én ernst. Tegen betoog ere .waren er niet; Wanneer ze die vast beraden menigte gezien hebben, zijn ze zeker wel in him schelp gekropen ze zien toch dat Vlaanderen zijn Koning terug wil en dit koppig vol houdt Treffende spreuken waren er op spandoeken rondgedragen. Een paar willen wij hier aanhalen: Wie spaarde onze meisjes van ontvoering naar Duitschland? De Koning! En dat vergeten onz» moeders en onze meisjes niet! Hij voorkwam de uitmoording van zijn Vólk! En dat vergeet zijn Volk niet! En nu nog een paar kijkjes uit den prachtigen stoet. Het Arrondissement leper was wel vertegenwoordigd. Voorop een paar spandoeken: «Wij willen onzen Koning terug», dan Het Arrondisse ment leper telt 90 LeopoldistenNa de spandoeken stapte cie Katholieke Harmonie Sinte Cecilia» van Poperinge m:t flinke groep Poperingenaars, waaronder Heer Burgemeester Van Walleghem. en Heer Volksvertegenwoordiger Deschodt, gevolgd door leper en tal van gemeenten uit het Arrondissement. Ook Roeselare was goed vertegenwoordigd met Harmonie en spandoek Vorenop: «Roeselare, dankbaar aan Leopold III. Hij spaarde onze Stad; Hij redde ons leven in Mei 1940. Neen, Vlaanderen vergeet zijn Koning niet, VOI.KS VERZEKENS 1 DE O.V.V. VERGADERING TE NEW-YORK Tusschenin de vergaderingen van de O.V.V. hebben de groote Vier te New-York de kritiek zoo van de You- go-Slaven als van de Italianen aan hoord omtrent het ontworpen vredes verdrag met Italië. Beide landen ble ken weinig ingenomen met (At ont werp. Een beslissing over deze kwestie kwam ©venwel nog niet 'tot stand. Op een vergadering van de O.V.V. zelf kwam opnieuw diepe oneenig- heid tot uiting toen de kwestie der vluchtelingen werd opgeworpen. Rus land betoogde namelijk niet akkoord te kunnen gaan met het verleenen van. steun aan vluchtelingen die niet wensohen geholpen te worden door hun eigen regeering, wat heftig pro test van Britten on Amerikanen uit lokte en Mevr. Roosevelt deed uitroe pen dat Rusland gebrek aan samen werking mist. Zaterdag 9 Nov. Jl, in pleno-verga dering, werden Afghanistan, IJsland en Zweden als leden aangenomen. Er werd eveneens geredekaveld over de plaats waar de naaste verga dering van de O.V.V. plaats zal ne men. Het blijft in de U.S.A. maar niet New-York. Door de Angels&ksers werd ander zijds een plan opgesteld strekken de tot economische eenmaking van Duitschland: «it plan zal moeten worden onderzocht door de Raad der Vier. DREIGENDE HONGERSNOOD IN BRITSCHE ZONE In de Britsche zone is de hongers nood zeer dreigend geworden. In de meeste steden was de voorraad meel zoo laag geslonken dat er nog slechts brood was voor een paar dagen. Dinsdag jl. werd reeds gemeld dat te Dusseldorf er dien dag geen of bijna geen brood meer verkocht was in de bakkerijen en dat de Britsche overheden er besloten hadden suiker en gedroogde aardappelen uit te doe len om het brood te vervangen. Te Hamburg en veel andere plaatsen blijkt de toestand inzake voedselvoor ziening even nijpend te zijn. Schepen met graan geladen wel ke op zee vaarden met bestemming naar Engeland moesten hun koers wijzigen cm hun lading naar het ihet met hongersnood beöreigde Duitschland te gaan lessen, maar wat zij meevoerden is slechts voldoen de voor luttele dagen. Engeland hoopt dan ook dat de V.S. Van Amerika dringend hierom trent hulp zullen bieden. De toestand in de hongerlijdende gebieden is er zoo nijpend dat de Britten zelfs wanordelijkheden vree zen en maatregelen treffen om hun onderhoorigen die er verblijven, te kunnen beschermen. Er weze hierop gewetzen dat de Britsche zone deze is waar de bevol king het dichtst is, dat deze daarbij nog in hooge mate aangegroeid is tengevolge de uitwijkingen uit het Oosten, en dat deze zone de minst vruchtbare voor het voortbrengen van graan en andere voedingspro- dukten is. Te Berlijn gaat het eveneens slecht. Er is geen elektrische stroom en de gasbsdeeling zal nog moeten worden ingekrompen. PRESIDENT TRUMAN BLIJFT Na bekendmaking van de jongste verkiezingen in de U.S.A. en de be langrijke zege hierbij door de Repu blikeinen behaald, is er tevens spraak geweest dat President Truman ont slag zou nemen. Intusschen werd be vestigd dat de President dit niet doen zal. Dc or hun meerderheid in Kamer en Senaat kunnen de Republikeinen het de Regeering zeer lastig maken maar anderzijds kan President Truman steeds zijn veto stellen tegen elke wet welke de Republikeinen in Ka mer en Senaat tegen zijn wil in zou den stemmen. Naar de definitieve uitslagen heb ben de Republikeinen thans 248 ze tels behaald voor de Kamer, wat een winst van 56 zetels beteekent» te gen 186 zetels aan de Demokraten die 53 zetels verliezen. Wijzigingen aan de Amerikaansohe Regeering zijn niet meer voorzien en de ibuitenlandsche politiek der U.S.A zal eveneens onveranderd blij ven. «O»- WORDT DEGRELLE ER OPGESPOORD Geruchten werden verepreld als zou Degrelle in Brazilië zijn aangeko men. Er werd zelfs 'gezegd dat dit zou gebeurd zijn aan boord van het schip Sorpa Pinto Bij aankomst van dit schip nam de Braziliaansche politie uitzonderlijke Itoezachtsmaatregelen. Aan alle grensposten werd er tevens de foto van Degrelle overgemaakt. «O» EXPEDITIE NAAR DE ZUID POOLGEBIEDEN Een expeditie van. de Amerikaan- sclie Marine, ter sterkte van 5.000 man, zal binnenkort,, onder leiding van Schout-bij-Nacht Byrd naar de Zuidpoolgebieden vertrekken, op zoek naar unarium. DE VERKIEZINGEN VAN ZONDAG JL. Zondag hebben de Franschen voor de tiende maal gestemd sedert de be vrijding. Alles is kalm verloopen. Bij deze verkiezingen waren meer zeteis te begeven dan bij deze van Juni jl., daar de nieuwe Kamer 618 parlementsleden zal tellen. Definitieve uitslagen zijn nog niet bepaald daar in buitenlandsche ge bieden nog moet worden gestemd. Volgens de laatst bekendgemaakte cijfers behaalden óje Communisten 173 zetels (tegen 146 ln Juni jl.), de Socialisten 95 (voorheen 116), de M.R.P. 161 (statu-quo), de <t Parti Républicain de la Liberté 89 (tegen 57), de Linksche concentratie 62 (voor heen 39). Op 24 November e.k. moeten de Franschen andermaal ter stembus om de Grands" Electeurs te kiezen die in December dan 200 leden zullen moeten aanstellen voor den «Raad van de Republiek die nog moet wor den samengesteld. Er is dan ook nog geen Regeerings- Wijziging voorzien vóór 1947. -«o»- TITO ONDERHANDELT MET ITALIAANSCHE COMMUNIST Maarschalk Tito heeft onderhan delingen gevoerd met den Italiaan- sohen Communist Togllatti omtrent de geschillen welke gerezen zijn tus- schen belde landen. Tijdens deze on derhandelingen zou Tito voorgesteld 1 vebben Triëst aan Italië te laten zoo dit land Gonizia aan Yougó-Slavie wil afstaan. Het felt U evenwel dat Italië niet meer te beoUssen heeft over het lot 1 yan Triëst, daar de Vter Gtootea deze kwestie thans behandelen. Anderzijds ziet men in deze toegevendheid v-an Tito een poging om elke buitenland sche of internationale macht uit het gebied van Triëst te weren. 2.000 PRIESTERS VERDWENEN Volgens neg onvolledige statistie ken bedragen de verliezen van den Poolschen clerus tijdens de jaren 1939-45 nagenoeg 2.000. Hét aantal priesters die een ge- welddadigen dood stierven bedraagt 1.811 wat ongeveer 18 t.h. van den totalen Poolschen clerus uitmaakt. NIEUWE BOMAANSLAGEN Ter statie van Ras el Ein. bij Tel- Aviv, ontploften verschillende bom men welke er ln een valies waren aan gebracht. Een Britsche soldaat werd. gedood en belangrijke schade aan gericht. VREES VOOR JOODSCT1E TERRORISME Naar verluidt heeft de «Irgoen Zvai Leoemi vereeniging van Joodsche terroristen, -in een geheime uitzending bedreigd aanslagen te ple gen op de Britsche ambassades en Britsche personaliteiten. Onder de personaliteiten welke door de Joden zouden zijn 'bedreigd werden zelfs den Koning van Engeland genoemd, als mede Minister Bevin, Maarschalk Montgomery, Generaal Barker, enz. Te Londen evenals in andere plaat sen werden uiiitgeibreide voorzorgsmaat regelen getroffen om het hoofd te bieden aan elke actie uitgevoerd door Joodsche terroristen. Scotland-Yard is op de weer. NATIONALE DIENSTPLICHT ZAL WORDEN INGEVOERD Dinsdag werd het Britsoh Parle ment door Koning George VI ge opend. De Koning hield een troonrede waarin hij o.m. afkondigde dat de nationale dienstplicht zou moeten worden ingevoerd, beslissing die re gelrecht inigaait tegen de gevestigde traditie van het Empire. In het debat dat volgde nam Heer Churchill eveneens het woord waarin hij andermaal pleitte voor een ver- eenigd Europa. Hij betoogde de in stemming der oppositie met hat bi- voeren van den nationalen dienst plicht. Tevens wees hij op de macht der Russische legers in Europa; op het feit dat de Russen 1/3» van Euro pa bezetten en cp den onzeikeren po litieken toestand van Frankrijk. Pa lestina wil hij ónder de O.V.V. plaat sen. Heer Attlee, Esrste-Minlster, ver klaarde ook dat gezien Engeland thans tot het Vasteland behoort of als dusdanig mag aanzien worden, den algameenen .dienstplicht een noodzakelijkheid geworden was. GEMEENTEVERKIEZINGEN In een aantal Italiaansche gemeen ten werden gemeenteraadsverkiezin gen gehouden. Communisten welke samen gingen met de Socialisten be haalden het grootste aantal stemmen, gevolgd door de Christen Demokra ten, en de «Uorno Qualur.que. DUITSCHLAND. De Rusren zet ten de ontmanteling van belangrijke Duitscbe fabrieken voert. De machi nes worden naar Rusland overge bracht. Te Leipzig werden de groot ste drukkerijen vernield. CHINA. Andermaal is er spraak van een wapenbestand tusschen de legers der Centrale Regeering van Tchang-Kai-Tsjsk en deze van de Chineesche Communisten. Er is te vens spraak van een omvorming van de Regeering van Tchang-Kai-T.-jek. BULGARIE. In de eerste ver gadering van het nieuwe Bulgaarsche Parlement kreeg de leider der op positie zelfs geen gelegenheid het woord te nemen. Communistische verdraagzaamheid 1 ROEMENIE. Enkelen tijd gele den werd te Boekarest de Roemeen- sche milliardair Pantoviohi geschaakt. Sedertdien werd zijn lijk ontdekt na bij de Yougo-Slavisohe grens, maar doorzeefd met 'kogels. GRIEKENLAND. Volgens een Bulgaarsch Kolonel die de Grieksche grens zou overtrokken zijn en zich overgaf aan de Grieksche troepen, zouden Bulgaarsche troepen gecon centreerd zijn aan de Bulgaarsch- Grieksche grens. Volgens zelfde Ko lonel zouden de Communisten ln Bulgarije op vreesdij ke wijze huishou den: in de laatste tijden zouden zij, volgens dezen zegsman, een 60.000 personen vemoord hebben en een 40.000 andere in concentratiekampen opgesloten. Talrijke gewezen hoogere militairen zouden tevens spoorloös verdwenen zijn ln Bulgarije. ROEMENIE. In een schrijven gericht tot de U.S.S.R., de V.S. Van Amerika en Engeland hebben de lei ders der drie oppositiepartijen in Roemenië, de houding der Regeering aangeklaagd die, volgens diit protest de aanstaande verkiezingen reeds zouden hebben vervalscht vooraleer ze plaats hebben gehad. De Roemeensche Re geering wordt erin tevens beschul digd geweld te willen gebruiken om de oppositiepartijen uit te schakelen, GROOT-BRITTANJE. In ver gelijking met in- en uitvoer van 1938 heeft Groot-Brittanje in den loop van het 3» kwartaal 1946 104 van 1938 uitgevoerd en 68 ingevoerd. DUITSCHLAND. De vroeger zeer gekenden Duitschen acteur Hein- rich George is overleden in een Rus sisch concentratlekamo. DUITSCHLAND. Het Parket te Munchen heeft besloten van Papen voor het gerecht te doen verschijnen om er rekenschap te geven over zijn gedragingen onder het nazi-regime. Aan mijn kinderen Albert en Anna, ter gelegenheid van huil Huwelijk, op 14-11-1946. Schone Liefde! Op 'n nacht, Zag ik U opeens opduiken, Met 'n monkellaah, vol pracht 1... 't Jonge Maantje voor mijn luiken! Wondre Liefde! 'k Zag uw voet, Welven van '11 regenbogen. En 'n rots die walmde zoet, Bloesemde van bloemienbogent Heldro Liefde! Om U heen, Gudste licht in bonte stralen, 'k Was als van de mare bercênl... 't Wit vuur taant, en... 'k zie U pralen! Sterke Liefde! 'k Huiver!... 'k Breid Nu mijn sterke mannenarmen, Om uw schuohtre vrouwll-Jkheld! «Kus mie!Nu mijn. hart verwarmen! Trouwe Liefde! Als 'n gloed. Word ik vervuld van uw wonne! Zacht muziek in overvloed! Poëzie in Lemteaonime Eeuwige Liefde! Waai ln 't zeil! Zonder storm op Zee nu varen! G'Od beware U! Zegen! Heil! 'Nu aan boord de Vbeê beiwaren! Beselare - 1946. GEO. ZITDAGEN WESTVLETEREN, 18 November. WOESTEN, 19 November. WESTOUTER, Woensdag 29 Nov. HOUTHULST, Woensdag 20 Nov. 20NN.EBEKE, Donderdag 21 Nov. LEISELE, Donderdag 21 November. HOUTEM (leper) Vrijdag 22 Nov. Provinciaal adres voor Oorlogs schade, vroeger Kasteelstraat 1, Kort- rijk, is overgebracht naar Prins Leo- poldstraat 8, St-Kruis-Brugge. Da gieteisterdien worden verzocht alle correspondentie naar het nieuw adres te sturen. Woensdag 13 Jl., werd rond 17 u. ta Nieuwkierke op de wijk «les chefs dHoilandeuit het water van een bijriviertje der Leie het lijk uitge haald van Cyrille Vercamer, geboren in 1888. Deze persocn, wonende, ta ploagsteert, kon nog niet lang in het water gelegen hebben en bij een eerste onderzoek bleek hij nog ln be zit van alle geld en eenzelvigheidspa pieren. Men gist nog steeds omtrent de oorzaak dezer verdrinking en daar het lijk niet de minste sporen van geweld draagt, is men de meening toegedaan dat do 58-jarige in het water moet gesukkeld zijn. Het lijk werd naar het doodenhuis te Nleuw- kerke overgebracht. Het spreekt vanzelf dat aan boord van de Queen Elisabeth alle mo derne uitvindingen te vinden zijn onder andere een der grootste uit vindingen van deze oorlog t de radar. Op de foto ziet men de antennen van do radar op de bovenste brug Van bet In de auto-salon te Parijs zijn de kleine voertuigen in groot getal ver tegenwoordigd. Ziehier een kleine moto die nochtans de snelheid kan bereiken van 70 km., met het geringe verbruik van 1 'A per 100 km. Woensdag 13 Jl., in den namid dag begaf zich deurwaarder Marcel Nuyten uit Meesenv vergezeld van rijkswachters der brigade van Ploeg- steert, zich ten huize der landbou wers André en Camilla Lefebvre. Aangeslagen meubels moesten er worden opgeladen en weggevoerd. Toen de meubels schier opgeladen waren 'greep Lefebvre André plots het jachtgeweer en vuurde dit af in de richting van deurwaarder en rijkswachtmannen. Als bij wonder werd slechts een rijkswachter licht gewond. Beide landbouwers weiden Aangehouden en naar leper overge bracht waar de hr Onderzoeksrech ter over hun al of niet in vrijheids- stelling beslissen zal Dit is een foto die in de archieven der stad Poperinge dient bewaard. Het aanleggen der electriclteit-te-lande te Poperinge, is begonnen. Dinsdag middag kwam de autocamion van Hr Coulicr uit Houthulst toe met de 10 eerste palen bij De Leene langs do Boeschepekalsiede. Zoo moeten er 3500 komen een totaal gewicht vertegenwoordigend van ongeveer drie miljoen kilos. Het werk is begonnen en zal zoo rap mogelijk voor uitgaan. Het zal een der grootste electrlsche netten zijn der Provincie. Do landmenschen zullen eindelijk dus ook electrisch licht en drijfkracht krijgen. Proficiat aan deze die er voor zorgden! We stelden hier verleden week reeds de vraag of we opnieuw naar gelelde gemeenteverkiezingen gin gen. Da socialistische Senators Ver- meylen en Roltn. hadden Inderdaad een wetsvoorstel neergelegd, waarbij bepaald werd dat diegenen dia hun stemrecht voorloopig ontnomen wa ren omdat een klacht tegen hen was neergelegd bij het auditoraat, ook nist als candidaat op een lijst zou den mogen voorkomen. De C.V.P. wees er op dat dit ab normaal was aangezien iemand die verdacht wordt daarom nog niet schuldig was. Dat wilden de heeren van de meerderheid natuurlijk niet aannemsn, en ze zagen niet eens in hoe belachelijk ze deden met aan den anderen karnt zelf voor te stel len dat de wet niet zou spelen wan neer reeds eten beslissing getroffen was maar dat de betrokkene in beroep gegaan wasl Het was al te duidelijk dat het hier een manoeuvre was door dhr Huysmans geïnspireerd om zijn te genstrever voor de gemeenteverkie zingen te Antwerpen, dhr Delwaide, uit te schakelen. Dhr Delwaide ls immers oartogsSburgemeesterge weest, terwijl dhr Huysmans de bëe- nen nam en hals over kop naar Lon den vluchtte. Dhr (Delwaide kwam nu te Ant werpen op als kopman van de C.VJP.- lljst. De Antwerpsche bevolking zou Die interpellatie ging bij hoogdrin gendheid door Woensdagnamiddag. De banken waren zeer dioht bezet en ook de publieke tribunes waren goed bevolkt-, om niet te zeggen over bevolkt. Alleen dhr Huysmans ontbrak... Dhr Struye vroeg dan ook dat de interpellatie zou uitgesteld worden tot op het oogenblik dat de Eerste Minister zou aanwrezig zijn. Dit ver wekte een eerste storm van protest die later tot een krakeel in regel en bijna tot een gevecht zou aanleiding geven. Dhr Struye begon dan zijn uiteen zetting en laakte in striemende woor den de houding van de regeering die misbruik maakte van de volmachts- wetten waarvan ze de afschaffing in haar regeerimgsverklaring (beloofd had. Dan richtte hij zich tot dhr Huys mans, die intusschen binnengekomen was, en verwedt hem dat hij zijn po litieken tegenstrever op die manier had willen uit den weg ruimen. Na dhr Struye kwam dan Minister Buisseret aan het woord. En het was echt Buisseret: de venijnige, sectalre partijman die het gepast achtte nog maals de C.V.P.-Senatoren voor in civieken uit te schelden. Dab was natuurlijk te veel en de C.V.P.-Senatoren riepen met heftige verontwaardiging: Trek er uit! zich 'bijgevolg eens duidelijk en pu bliek kunnen uitspreken wiens gedrag zij het meest waard vond: dat van den vaandelvluohtigen Huysmans of dat van den vechtenden Delwaide. Dat was voor Kamiiel echter te veel en hij Het, Rolin en Vermeylen het genoemde wetsvoorstel indienen. Maar... hij had zonder de C.V.P. ge rekend die een zoodanige obstructie maakte dat het voorstel tenslotte niet gestemd geraakte vóór 9 Novem ber, datum waarop de lijsten moes ten worden ingediend. Maar de heeren van de linksche regeering zijn van geen kleintje ver vaard. Als het parlemenit niet wil maroheeren naar hun goesting, dan nemen zij eenvoudig een besluitwet... en Maar ls kees. Zoo verscheen dan op 8 November die fameuze Ver- ordmmg waardoor dhr Delwaide als candidaat geweerd werd. De socialistische en liberale Sena toren laten zich dezen ezelsstamp natuurlijk welgevallen en dhr Ver meylen, die anders zoo graag uitpakt met zijn respect voor de wettelijk heid, dreef de platbroekerlj zoo ver dat hij in de Vrije Tribune van Le Soirdie fameuze Verordnung trachtte goed te praten. De C.VP.- Senatoren waren echter ten zeerste verontwaardigd en hun Voorzitter, dhr Struye. diende on middellijk een vraag tot interpella tie in. konden zelfs hun spontane woede niet bedwingen en kwamen naar het cen trum van de zaal om den kleinzieU- 2 en Minister van de tribune te ver jagen. De regeeringspartijen kwamen hierop ook uit hun banken om hun man te verdedigen en het zat er bijna cp. Ja, de zaalwachters moes ten tusschenbeide komen om een handgemeen ibe voorkomen. Tenslotte trok dhr Buisseret zijn beleedigsnde woorden in en kreeg nog een blaam op den koop toe van wege zijn partijgenoot, den Senaats voorzitter dhr Gillon. Tenslotte verklaarde dhr Huysmans dat hij het initiatief niet genomen had, waarop dhr Struye opnieuw aan het woord kwam om te onderlijnen dat men op zijn argumenten niet ge antwoord had.. Hij legde dan ook een motie neer waarbij geëischt werd dat het leger op vredesvoet zou 'te ruggebracht worden en dus de vol- machtswetten afgeschaft. En hij veegde er aan toe dat de C.V.P.-Se- natoren niet meer zouden zetelen indien de regeering nog één keer mis bruik miek van de voimachtswetten. Die zitting was werkelijk interes sant en het woord dat dhr Buisseret naar het hoofd geslingerd werd, zal op 24 November én naar het hoofd van dhr Huysmans gegooid worden én naar dat van de regeering: Trek er uit! De bankbriefjes van 500 fr. van het blauwe type, gedrukt ln het bui tenland, werden een paar maanden ■geleden uit den omloop getrokken. Wie er nog mocht bezitten kan ze nog steeds uitwisselen op de Natio nale Bank te BrusseL In 2670 Gemeenten moeten dus met 24 November e.k. nieuwe Besturen ver kozen worden. In 868 Gemeenten wordt evenwel geen kiesstrijd gestreden, daar hiervoor geen kandidatenlijst Ingediend word. Zoo geen kandidatenlijst ingediend wordt ln een Gemeente, dan moet de Arrondlssementskommlssarls, onder wiens bevoegdheid deze Gemeente valt, enkele personen aanduiden of vinden, die het Bstuur ln handen willen nemen. Het ls zelfs niet noodlg dat die personen uit de Gemeente zolf zijn: te Zoetenaale b.r. was zulks het geval ln 1938. De Gemeenteraden worden samen gesteld uit minstens 7 en hoogstens is leden, naar gelang het aantal ln- wonsrs» Trouw aan het dulvelstóh verbond dat aa mot de communisten gesloten hebben, haidden socialisten en libe ralen er ln toegestemd het reglement van de Kamer te veranderen en voortaan vljtf ondervoorzitters van de Kamer ta vooralen. Wanneer nu Dinsdag JL de Kamers bijeenkwamen om, zooals de Grond wet bet voorschrijft, ham bestuur te herkiezen, liep dhr Lahaut, commu- nistenftihrer, met een glanzende tro nie rond. Hij dacht (bij zich zelf: nog een sleutelpostje waar we mcllenwerk kunnen verrichten en het land kun nen ondermijnen. Maar... hij had zonder de U.DB. gerekend I Die partij telt in de Ka mer één volksvertegenwoordiger, dhr Marchamd van NijveL En die partij die tot nu toe nog niets op haar ac tief heeft, zou zich nu plots sympa thiek maken. Teen de candidatures voor de bijgevoegde plaats van On dervoorzitter moesten voor-gedragen worden stelde dhr Marchand zich ook plots kandidaat 1 Dat klonk ais een donderslag en iedereen (moest den U.D.Bist eens goed bekijken om te weten of het wel ernstig was. Zoo zeer was men al vergieten dat bij daar zat! Heit was dan ook onmiddellijk aan de gezichten te zien dat seigneur La haut het zitten had. Er is inderdaad bij de Socialisten do groep Van Aoker die dat spelletje met de Communis ten van langs om meer beu worden. Ze namen dan ook die gelegenheid te baat om het hen te lappen. En niettegenstaande alle Liberalen als één man voor Lahaut stemden werd dhr Marchand verkozen. De communistenvriend en paus van de socialistische partij Baset zag dan ook rood van colère en met moeilijk verholen woede en schaamte ver klaarde hij van op de tribune dat hij het betreurde dat zooveel leden uit zijn partij hun woord niet ge houden hadden. 't Is te hepen dat de serieuze socia listen binnen kort de communisten niet alleen buiten het bureau van de Kamer zullen zwieren, maar ook bul ten de regeering 17 NOVEMBER (23" Zondag na Slnxcn) WIJ, menschen, wij hebben te welnl» vertrouwen op het goede en milds Hnu van Jezus! Anders zouden we veel méér van Hem verkrijgen, dat ls zeker. Ziet maar een3 do geschiedenis die ge vandaag te leztn krijgt ln 't EvangeUt van d> H. Mis. Een vrouw die aan ecu verborgen kwaal lijdt, Jaren lang, hoort van Jezus en ze komt naar Hem toe, Maar ze ls maar een eenvoudige vrouw en HIJ ls de groote Meester, de beroem» de Wonderdoener. Hoe zou zij het aan. durven I-Iem lastig te vallen met haar vraag? «Doch dat ls ook niet noodlg,» meent ze, «kan lk maar heel even den zoom van zijn kleed aanraken, dan beu lk zeker al genezenEn ze dringt naar voren, door den kring die zich om den Zaligmaker heeft gevormd, en waar. achtlg, ze lukt erin, ze kan Zijn .kleed aanraken en oogenbltkkrlljk voelt ze: lk ben genezen! Kar. lk maar den zoom raken van Zijn kleed! Dht ls betrou wen! Betrouwen, zoo als dat van djn honderdman, die de genezing komt vra gen van zijn dienstknecht en het zelf zegt dat Jezus er geen moeite voor doeu zou om tot bij hem te komen: «Heer, lk ben 't niet waardig dat GIJ tot ml] komt, maar spreek slechts één woord en mijn dienaar zal gezond zijn.» Slechts één woord, en alléén maar den zoom van Zijn kleed. Wat staan vil] wellicht beschaamd, met ons klein va- trouwen. WIJ bidden ook wel somtijds, maar wij zijn zoo weinig verwonderd als we niet aanstonds verhoord worden. Het ls bijna alsof wij ons aan een af wijzen van ons gebed verwachten! WIJ bidden ook wel somtijds, maar wij wor. den het zxx> gauw moe. En nochtans, alléén het vertrouwen, verkrijgt wat het vraagt. Jezus heeft het recht dat van ons te vragen, als een hulde aan Zijn vrijgevigheid en Zijn macht, dl» ons zoo overduidelijk bekend zijn, als we maar zien willen. Och Ja, we hebben redenen om te vertrouwen, laten we er aan denken; en dan maar bidden, vra- gen, bedelen, smeeken en blijven aan dringen en we zullen ondervinden, ge. lijk de vrouw van ons Evangelie, ge. UJk de honderdman, gelijk duizenden en duizenden, ln Jezus' tijd en sedert, dien, dat de Heer mild voor allen die Hem aanroepenblijft, omdat Hij U de onelndlg-rljke, die ons oneindig list heeft! 17 Nor. 18 Nov. 19 Nor. 20 Nov. 21 Nov. 22 Nov. 23 Nov. 24 Nov. 23' Zondag na Sinxen. Wijding van de Baslllekeg van St Petrus en St PaullH te Rome. H. Elisabeth, weduwe. H. Félix van Valols, belljdat Opdraoht van Maria. H. Cecilia, maagd en mm» telares. j H. Clemens I, Paus en m» telaar. Laatste Zondag na Slnxe» en laatste Zondag van h«t Kerkelijk Jaar. EEN VLAAMSCHE KLOOSTER ZUSTER WORDT ZALIG VERKLAARD Onder hen die op 24 November t» Rome zullen zalig verklaard worden, wordt Zuster Marie Adolphine ge noemd. Zuster Marie Adolphine, la de wereld Catherine Dierickx, werd ln 1866 te Osrendreoht geboren. Toen zij op vijfjarigen leeftijd wees werd, werd zij door brave men schen opgenomen, gekweekt en groot- gebraoht. Als zoovele andere meisje* kwam zij dagelijks naar Antwer pen werken, tot zij in Februari 1893 in het klooster trad bij de Zasten Franciscanessen, en zich voorbereid de om naar China als missiezuster te vertrekken. In China oefende Zuiter Mari» Adolphine haar apostolaat uit in eea weeshuis, gelegen in liet vicariaat Chang-Si, tijdens een periode dat er geweldige godsdienstvervolging uit brak. Zekeren dag werden meer daa 200 weeskinderen, verschillende mis sionarissen en missiezus tors uitge moord. Zuster Marie Adolphine stierf ook den marteldood. Wij verheugen om om haar zaligverklaring, die de plech tige bevestiging van haar offerdaad beteekent. Wij^verheugen ens des W meer omdat wij tusschen de rij hei ligen en gelukzaligen een Vlaamsch* ziel rijker zijn. ÜAManjï&SWLVWltVWMVk Agentschappen IEPER, Diksmuidestraat 22. VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE. Dijver 7. Alle Bank-, Beurs- en Wissel- verrichtingen. Voordeelige voorwaarden, (20) &WSWwgwvuywmv In Peru, hebben zich zware aard bevingen voorgedaan in het Andes- gebergte. Twee steden werden volle dig verwoest, andere zwaar geteisterd Bergen zouden ingestort zijn en ri vieren veranderden van loop. Hét aantal dooden zou een 500-tal bedra gen. •»-• In de groote tentoonstelling Bri tain Can Make Itin het Museum van Vlotorta en Albert te Londen is er ook een afdeeling met speeltuigen die zeker in den smaak zal gevallen zijn van de kinderen. Welke jongen zou niet bekoord zijn om zulk een moderne fiets te bezitten lijk men hier afgebeeld ziet T Enkele dagen geleden werd te Ize- gem, uit de H. Hartkerk, een tapijt gestolen alsmede een kunst-kruis beeld welker waarde op 40.000 fr. ge schat wordt. Te Kort rijk werd sedertdien zekere France Gust, 35 J., wonende Kort- rijkstraat te Ingelmunster, gesnapt, toen hij het te Izegem gestolen ta pijt wilde verkoopen. De man werd aangehouden. Een huiszoeking bij hem thuis bracht ook de ontdekking mede van het gestolen kruisbeeld. worden aanvaard tegen betaling van 3 frank (Belgisch geld) per week. Aanvragen ter druk- kerij of bedrag storten op post- checfcrekenlng 476360 van Sau sen Gebroeders, Poperinge. Oók voor Belgisch Congo, En geland, Amerika en alle ander* I landen kunnen abonnementen aanvaard worden. Joseph Vandeputte, 24 jaar oud» gehuwd, wonende te Kortrljk, kwam per moto naar Geluveld gereden. Maandagavond om 19 uur. Hij zou er zijn vrouw gaan halen om dan samen huiswaarts te Keerên. Uit te genovergestelde richting echter kwam een moto aangehold, bestuurd doof een persoon uit Wervik. Beiden re den op mekaar ln. De botsing was verschrikkelijk en de gevolgen zeer ernstig. Na ter plaatse verzorgd t» zijn, werd Vandeputte naar he' O. L. Vrouw Hospitaal te leper over gebracht, waar men een breuk be- statigdë van den arm, kinnebak en lat zijn tanden werden uitgeslagen. De Werviknaar werd op zijn aan dringen naar het hospitaal aldaar overgebracht. Deze had een schedel breuk opgeloopen, zijn toestand f onrustwekkend. Y» <*3 Maandag' 11 Nov. Jil., omstreetf 3.30 uur, ging Verbeke André, 13 jaar oud, zoon van Veibtke Michel, w?" nende in de Lindestraat Nr 49, Ist stede, een boodschap doen met paar makkertjes uit het gebuurte W Delaey, molenaar, wonende op den wijk «Be A'oeele». Hij moest C& aankoop doen van 5 kgi\ bloem. Ter wijl Delaey de gevraagde bloem de maalderij gaan wegen was liel Verbeloe André door zijn makt# zich optrekken aan een koord, bestemd is om gevulde zakken op trekken tot aan de zoldering bij mw' del van een katrol. Van een IkW* van ongeveer 8 meter viel de pk# schreeuwend naar beneden en stuifr te met liet hoofd, voor op de steenej zoodat hLJ een zware schedel!»# opliep waardoor hij op slag gedoe" weid. J Zoekt g'iete t'huren or ta knopen: Zoekt g'n meid, 'n plaats owat1 Waoht niet Ianger, maar plaat3 nog nea»" •n Kleine ZOEKER on* PW

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 2