LEiit lepersche 116 November 1946. HET WEKELÏJKSCH NIEUWS Bladzijde 1 GOUDEN BRUILOFT TE POPERINGE HM UIT POPERINGE NAAIMACHINES VRIJDAG 22 NOVEMBER te 20 uur, in de ZAAL PALACE GROOTE C.V.P.-MEETING VERMAKELIJKHEDEN ROOD KRUIS - OPZOEKING WINTERJAS HEBT U EEN AUTOCAR NOODIG MATRASSEN GEVRAAGD HENNERINGEN BERICHT KOOPT UW FRUITBOOMEN OP TYPE VLAMERTINGE PROVEN ROESBRUGGE-HARINGE BEVEREN a.d. IJZER OOSTVLETEREN WESTVLETEREN V/ATOU UIT IEPER GEVRAAGD ELVERDINGE RENINGELST KROMBEKE BRIELEN BOLZINGE HGUTEM (leper) BESELARE LANGEMARK ZUIDSCHOTE POELKAPELLE KEMMEL NIEUWKERKE MEESEN WIJTSCHATE PLOEGSTEERT w ZONDAGDIENST Geneesheer: Dr Dewulf. Apotheker: Hr Creus. "Veearts: Dr O. Dereckx. PRIESTERS VAN DE WEEK St-Bertinuskerk: E.H. Veys. St-Janskerk: E.H. Vandenberghe. O, L. Vrouwkerk: E.H. Vanwalleghem. VERKOOP - HERSTEL alle modellen Alles voor alle merken. Heet. MAELBRANCKE, Veurnestr. 36, Poperinge. <m BURGERLIJKE STAND van 7 tot 14 November 194G. Geboorten. - Crombrugge Robert, B. v. Rogier en Dequldt Marguerite, Beratsreke 9. Dumeez Mare. z. v. Arthur en Vercruysse Agnes, Proven- «teenweg 74. Logle Edtïy. z. v. Jules en Creus Agnès, Switch Road 27. De Byser Anita, d. v. Nestor en Qua- ghebeur Godelleve, Doornstr. 2. Deplacie Wllfried. z. v. Jullen en Aemenu Marthe, Vlnmertinge. De- vos Rosa, <1. v. Cyrille en Budrak Ka- tharlna, Watou. Bourrée Chrlstelle, «3. v. Henrl en Dewulf Margriet, Letsele. Ryon Slmonne, d. v. André en Ver- Ibrigghe Anna, Stavele. Parmentier Ll- Jlane, d. v. Georges en Vermeulen Ber tha, Voormezele. Deschodt Gilbert, v. André en Dauchy Madeleine, Pro ven. - Cappoen Odette, d. v. Maurice en Close Anna, Krombeke. Overlijdens.Dedrie Lieven1 d., Renlngelststeenw. 6. Storm Monique, Sm, Nleuwkerke. Huwelijken. Vandooren Omer, be diende en Heyte Laura, z. b„ b. v. Po peringe. Clabau Leqn, wielrenneren Verbiese Maria, z. b., b. v. Poperinge. Vandenberghe Remi, bediende, v. Watou en Vandenbroucks Simonn-, b. b., v. Poperinge. Ravelihgien Ar- thur, gepenslonneerde en Polttié Em ma, huishoudster, b. v. Poperinge. (Steen Oscar, rentenier en Pieters Mar garita, z. b., b. v. Poperinge. Huwelijksbeloften. - Vandevoorde Theo- phile, metser en Verhaeghe Julia, b. v. Poperinge. Eggermont Leopold, v. Kortrijk en Pattyn Maria, fabriekw, v. Poperinge. Lemahleu Camtlle, met- eer, v. Poperinge en Cordenier Eugeiile, «i. b., v. Boeschèpe (Pr.). 11-NOVEMBERÏIERDENKING 11 November 1918 werd Maandag Jl. andermaal alhier op waardige wijze herdacht» T< 10 uur werd ln de St-Bertinuskerk de Plechtige Rouwdienst gecelebreerd tot nagedachtenis der slachtoffers uit beide oorlogen, druk bijgewoond door Stadso verheden, Oudstrijciers- en Inva- liedenbonden, Politieke Gevangenen en Weggevoerden, en door een talrijke schaar geloovigen. Na de kerkelijke plechtigheid werd een optocht gehouden met deelname van talrijke bonden, vereenigingen en scho len van stad, naar het Militair Kerkhof aan den Reningelststeenweg en naar het Stedelijk Kerkhof, waar bloemen en kransen neergelegd werden en hulde ge bracht aan dc Gesneuvelden. Terug aan het Standbeeld voor de Gesneuvelden op de Groote Markt, werd er een toe spraak gehouden door H. Wullus, na mens Oudstrijders- en Invalledenbonden en bloemenkransen werden neergelegd, o.m. door Hr Burgemeester Dr J. Van Walleghem, namens het Stadsbestuur. Met de Belgische en Britsche Natio nale Liederen werd deze plechtigheid besloten. 's Avonds werd een fakkeltocht ge houden, tot groot jolijt van de kinde ren. Voor de grooten werd d? heuglijke 11 Novemberdag besloten met een bal SPREKERS: H. LUCIEN DESCHODT, Volksver tegenwooidiger en Eer ste Kandidaat der C.V.P.-lijst, en andere C.V.P.-Kandidaten. ALLEN ER NAARTOE. itfWVKVWWtftAAAnfWWWWUÏ VERBOD KIESPROPAGANDA TE MAKEN OP DE STRAATSTEENEN EN MET LUIDSPREKER In verband met de aanstaande Ge meenteraadsverkiezingen werd door Heer Burgemeester volgende dringende Foli- tle-Verordening getroffen: Stad Poperinge Dringende Politie-Verordenlng De Burgemeester der stad Poperinge, Gebruik makende va-n de macht hem bij art. 94 van 'de gemeentewet toege kend; Overwegende dat bij de gemeenteraad- verkiezingen ter stede gewoonlijk cc - de politieke partijen gebruik gemaakt wordt van de openbare plaatsen en we gen om, bij middel van kalk, Je groe nen te bevuilen ten einde propaganda te maken; Overwegende dat het gebruik van luidsprekers voor de propaganda in kiesstrijd gemakkelijk aanleiding geeft tot twist, de openbare rust stoort en gevaar oplevert voor het verke»r; Gezien dus belde bovenstaande r>ro- pagandamiddelen schadelijk zijn voor dc openbare veiligheid; BESLUIT: Voor de Gemeenteraadsverkiezing van S4 November 1946 wordt: 1. Verbod opgelegd de openbare plaatsen en openbare wegen op het grondgebied Poperinge te bevuilen door net aanbrengen van geschriften, cijfers of teekens, op die wegen, bij middel van I kalk of andere pred ukten; 2. Het gebruik van luidsprekers, «oowel vaste als rondreizende, wordt verboden op gansch het grondgebied Poperinge; a. De overtredingen aan deze ver ordening zullen met oe gewone politie- etraffen op het stuk beboet worden, on- geminderd ae verdere maatregelen die kunnen genomen worden. In de eerstkomende zitting zal aan den Gemeenteraad gevraagd worden bovenstaande verordening te bekrach tigen Bovenstaande verordening ls onmid dellijk na deszelfs openbaring uitvoer baar. Poperinge, den 13 November 1946. De Burgemeester, Br J. Van Wallcgliem. t IÉ trb - -• Hr Burgemeester Dr Van "Walleghem legt een bloemenkrans neer aan den voet van het standbeeld voor onze gesneuvelden. St-BERTINUSPAROCHIE Zondag 17 November, te 6 uur, ln de feestzaal van het College, familie feest voor de leden van de H. Familie, en allen die opgekomen zijn naar den kinderzegen tijdens de laarste H. Zen ding. Ook de mannen en kinderen zijn er welgekomen. Er zal vertoond worden: 1. De film van de missie: Aankomst van de kinderen met hun moeder aan de kerk. Bezoek der zieken en ouderlingen aan O. L. Vrouw van St-Jan. Slotplechtigheid op de Paarden markt. 2. Installatie van Z.E.H. Denijs, oud- bestuurder van de H. Familie, als Pastoor van Reningelst. 3. Hoe ik mijn Kind gedood heb door Pierre l'Ermite. Daarna volgt een verrassing. VERKEERSONGEVALLEN Maandag 11 Nov. jl., ln den avond, toen de fakkeltocht van uit de Gast huisstraat de Markt optrok, kwam Jul. Delb., landbouwer, wonende Koeisff.', per auto eveneens de Gasthuisstraat uitgereden, van dichtbij den stoet vol gend. Aan den hoek van de Markt reed de auto evenwel een der deelnemers van den stoet aan, Deb. Luc., wonende Cas- selstraat, die een kind op den arm droeg, met het gevolg dat Deb. ge kneusd werd aan den rechtervó.t. De politie stelde een onderzoek in. Donderdag jl., 14 November, rond 12.45 uur, stond de auto van Charles Vanoutenhove, handelsreiziger uit Roe- selare, stil voor c!e herberg gehouden door J. Lemahieu. Statieplein, om er aan de pomp benzine te nemen. Lauw. Edg., wonende Gasthuisstraat, kwam er eveneens toe om er ook benzine te ne men. Om een of andere oorzaak botste de auto van Lauw. evenwel op den stilstaanden auto, met het gevolg dat van den aanrljdenden auto den linker slijkweerder en de treedpiank afgerukt werden, wijl de andere auto enkele schrammen opliep. De politie maakte hier eveneens proces-verbaal op. Donderdag jl., eveneens rond 12 u., kwam het op de Groote Markt tot een lichte botsing tusschen den auto van Hr Dr Vant., uit stad, die de Brugge- straat kwant uitgereden, en een moto rijder, komende van uit de Ieperstraat en rijdende naar de Veurnestraat. De moto stuikte ten gronde en er werd een trapper gebroken. De motorijder bad van zijn moto kunnen wippen en bleef rechtstaande en ongedeerd. Op 31 Okt. kwam de melkvoerder Lejeune, uit Westvleteren, met zijn ca mion de Duinkerkestraat afgereden. Bij het voorbijsteken van twee autowagens, die naast elkaar stonden, moest hij plots uitwijken voor een gespan dat uit de andere richting kwam. Hij botste aldus op een aldaar staande stootkar, die be schadigd werd. De Rijkswacht stelde proces-verbaal op. Het jubileerend Echtpaar omringd van hun Familieleden. Zaterdag 9 November jl. vierden OAMIE.L COUWET en aijn echtge- noote JULIA BEVERNAGE, wonen de "Westouterstraat 10, ter stede, hun Gouden Bruiloft. Te 10 urn- weiden zij omvangen door het Stadsbestuur. Hr Burgemeester wenschte hen har telijk proficiat om hun jubileum en ■bood hen een geschenk aan vanwege het Stadsbestuur. In familiekring (hebben de Jubila rissen dan verder hun heugelijk feest gevierd. Uit hun huwelijk sproten 16 kin deren. waarvan er nog zes in le ven zijn die aan hun ouders zeven tien. kleinkinderen schonken. Poperinge den 21 November 1872 en was landwerker van Beroep. Zijn échtgenoobe is eveneens geboortig van Poperinge, op 22 November- 1876. Laat ons hopen dat God' hen, na die eerste 50 jaren huwelijk en van hard werk:n, nog menig jaar saimeneajn mocht schenken in een verdienden rustigen ouderdom. Merken wij tevens nog dat deze familie ook vier geslachten in zelfde lijn telt, namelijk Vrouw Cam. (Jou wet-Julia Bevemage, de- jiuibilaresse; de dochter Vrouw L. Couvcet-Yvonne Couwet; de kleindochter M. Firey- Maria Coevoet, en de achterklein dochter Christian© Firey. Camiel Couwet werd geboren te NIEUWE COMMANDANT DER RIJKSWACHTBRIGADE Heer Aelvoet Charles, tot voor kort nog Commandant der Rijkswachtbri gade ter stede, werd benoemd te Oost ende en heeft sedertdien onze goeds stad verlaten. Birist zijn verblijf alhier had hij de sympathie der bevolking ge wonnen, daar hij steeds bereid was iedereen te helpen; ook om zijn hoffe lijkheid. Den Heer Aelvoet wenschen wij dan ook veel voorspoed te Oostende. Alhier wordt Hr Aelvoet als Com mandant opgevolgd door Hr Arséne An- dries, chef der Brigade, alhier sedert een paar Jaar en die eveneens zeer sym pathiek staat aangeschreven bij onze bevolking. De Hr Andries wenschen wij dan eveneens een hartelijk proficiat bij zijn nieuwe bevordering, die hem tevens toelaat in onze stad te kunnen blijven. MERKWAARDIGE DÜIVENVERKOOPING Op Zondag 1 December, bij Omer Melis, Café West-Vlaanderen Cassel- straat, Poperinge, openbare verkooping van 50 reis- en kweekdulven van de hokken der gekende speler.s Georges en Jerome Vermeulen, te Poperinge. ONDERBREKING ELEKTRISCHE STROOM Zondag e.k. 17 November, zal de stroom op de elektrische leiding afge schakeld worden tusschen 8.15 en 11 u., ten einde zekere herstellingswerken toe te latén. DE SHOW-REVUE VAN GAZELEC Deze is Dinsdagavond uitgegroeid tot een verdiend groot sukses. Gazelec heeft eere gehaald van zijn groep. Het. tal rijke publiek heeft genoten en gesmaakt aan muziek en zang én-hartelijk ge lachen mét Flupke -en Cle. Het flinke orkest was opperbest. Zijn leider Hr Fred Acker, haalt ermede eere van zijn werk. Het programma werd met zwier afgewerkt. Orkestnummers, zan gers, solisten, moppen, sketchen, volg den elkaar op en haddeh bijval om ter meest. AlleS was opperbest. Een bijzon der pluimpje, geven wij .evenwel nog gaarne aan cl? zangeresMevr. Cocaria- mont en aan Hr Debosschere met zijn vioolsola Canaris Alle jeu iw.ezigen zijn dan ook uiterst voldaan geweest over dit feest en zoo de Gazelec-groep ooit nog naar Po peringe terugkeert, dan zal men er tij dig moeten bijzijn om er. kaarten voor te kunnen bemachtigen. SCHOUWBURG VAN POPERINGE dooi de Koninklijke Tooncclmaatschapplj UOEYSCIIE BAREARISTEN Op Zendag 17, Maandag 18, en Dinsdag 19 November 1946. Drie prachtige vertoónmgen met de kun dige medewerking van Mevr. Van- docrne-Vanbesien, Tooneelspeelster te Izegem en Mejuffers A. en M. Her- naert, Liefhebsters uit stad, van Beroemd drama in 5 tafereelcn en één Voorspel, door Delcroix. Bureel om 5.30 uur. Gordijn om 6 uur sliptle Plaats 25 fr: 2« Plaats 15 fr. Genummerde Kaarten ter herberg Da StadsschaalGasthuisstraat 59, Poperinge. Stad Poperinge. GEMEENTERAADSZITTING Op Dinsdag e.k. 19 November, wordt te 19 uur e:n Openbare Vergadering van den Gemeenteraad gehouden, met volgende dagorde: DAGORDE: 1. Verslag der laatste zittingen. 2. Vaststelling van het bedrag der Zl'cpecningen toe te kennen aan de personen gelast met de kiesverrichtin- gen bij do Gemeenteraadsverkiezi rg van 24 November 1916. 3. Begrooting der kerkfabriek van 8t-3ertinus voor het dienstjaar 1947. 4. Bcgrootlng der kerkfabriek van O, L. Vrouw voor het dienstjaar 194/. 5. Bekrachtiging vö.n de maatrege len door den Burgemeester genomen in verband met de Gemeenteraadsverkie zing van 24 November 1946. 6. Kennisgeving aan den Gemeen teraad van de verscheidene besluiten door den H?er Gouverneur en door de Bestendige Deputatie genomen, betref fende de goedkeuring to- geven aan h.-t ontwerp van uitbreiding van het eloc- trlsch net over gansch het grondgebied Joperinge. HANEK OP-VEEVOEDERS KWALITEITSVOEDERS VAART ROESELARE. <1123) Tel. 376-1047. ZONDAG 17 NOVEMBER 194G POPERINGE. Prijskaarthig in het Bieden, Au Travershij. Cam. Br&bandts. 50-0 Fr. prijzen. (1116/ POPERINGE. Prijskaarting in het Biedeia, öiji Camie-i Brabandfcs, M. Dewulfstraat. 500 Fr. prijzen ge waarborgd, verdeeld als volgt: 175, 140, 115 en 70 fr. Inschr. vanaf 17 u. Inleg 5 fr. per persoon. Peloton van 2 man naar keus. Nadere inlichtingen worden gegeven bij de loting. (11651 POPERINGE, Herbergkcrmifi, In den Klimophij Jules O.styn, bijgenaamd; FaatjeMaandag kandeel. (C.240) POPERINGE. Prijskaarting in het Bicden, In 't Retohof bij Mar- cel Dewljiae. Rekhclstraat. 500 Frank prijsen. Begin te 16 uur. (C.230) ROOD KRUIS VAN BELGIE Afdeeling Poperinge. Noodlgt alle Ambulanciers, Ambulan- «lersters en sympathisanten van het Roode Kruis uit naar het Provinciaal Congres van het Roode Kruis Voor West-Vlaanderen, op Zaterdag 16 No vember. Opening te 15.30 uur, ln de |othische zaal van het Stadhuis te Brugge, Einde rond 18 uur. Wie kar» eni ge inlichting 'bezorgen? - Op onze afdeeling kwam een schrijven can inlichtingen nopens een jongeling Al fred Motyka, welke om aan de Duitscne jo denvervolging te ontkomen dezen naam ALFRED MCTYKA had aangeno men. Alfred Turnschein, zoo heet te hij eigenlijk, volgens bedoeld schrijven van jocdsche afkomst, is geboren in Drcchobyez (Galicia), in Februari 1930, licht blondi haax en licht blauwe ocgen. De geallieerde troepen hebben hem in zesr zieken toestand uit de streken van ©frutt- gard overgebracht naar een sanato rium aan de Fransch-Bejgiische grens d-at enütel voor militairen toeganke lijk was. Wij zouden, de personen welke eenige Inlichtingen kunnen verschaffen aserdankbaar ELjn en meteen een arme Pooische moeder kunnen troosten. Hierboven do foto van den vermisten Jongen. VOOR UW wendt U in volle vertrouwen bij: MAELBRANCKE MICHEL Meester-Klearmaker, Toekomststraat (Nieuwe Milit. (1065) Kerkhofstr) 8, POPERINGE. 'S KONINGS NAAMFEEST Vrijdag 15 November werd, ter ge legenheid van 's Konings naamfeest, in de St-Bertinuskerk, te 8 uur, een Solemneeie Votiefmis gecelebreerd, ter eere van het H. Hart, voor ';t be houd van onzen geliefden en grond wetten jken Vorst. Deze Mis was de eenige kerkelijke plechtigheid voor zien voor den dag. Talrijke geloovi gen hebben eraan gehouden deze H. Mis bij te wonen. Aan het Stadhuis wapperde ook de nationale Driekleur, alsook aan par- tikuliere huizen. C.V.P.-ZITDAGEN Op Vrijdag 22 November 1946, van 9.30 uur tot 11 uur, houdt Volksver tegenwoordiger J. STUBHE alhier zitdag in het Christen Volkshuis. MINISTERIE VAN RAVITAILLEERING Kantonbureel: Stadhuis 5 Poperinge. ONZE HOPPEBOEREN EN HANDELAARS NAAR GENT Vrijdagmorgen. 15 Nov., is een groep Poperingsch? Hoppebo?ren en -hande laars naar. Gent getrokken om cr, ter ge legenheid van de Grondstoffententoon- stelling aldaar gehouden, een demon stratie van hopksuring bij te wonen in de lokalen van hét «Middenstands-, huls Deze demonstratie gaat door on der de auspiciën van de V.E.B.O. de Vereenlging voor Brouwerij, Onderzoek en Onderwijs. Vraag dan een KOSMOS»-wagen. Inl. bij P. Van Bruwaene, Brugge. straat 81, Poperinge. (1164) De LICHTING 1947. zittingen voor de keuring der mllitieplichtlgen van de lichting 1947 wordt gehouden op 21 Januari 1947 te leper. Wol - Plocon - Bed'de-coutils - Kapok Pluimen - Gewatteerde Spreien Sargiën - Ressort-Matrassen Bij E. DOBBELS, Tel. 248. (1034) Bruggestraat 3, POPERINGE. VERLOREN EN GEVONDEN Gevonden: Bruine Rozenkrans in zak je; Autoplaat Nr 243418; Handschcen ln astrakan; Pötlood (twee kleuren); •Sjerp; Netzak. Verloren: Bruine geldbeugel; Hals snoer ln witte paarlen; Manshandschoen in bruin leder; Zwart-grijze Jagershond; Twee zwarte pyekhonden; Deel van mo tordeksel; Armbanduurwerk; 9 Sleutels aan touwtje; Bankbiljet van 600 fr. Inl. ten politieburecle. BEKWAME KLEERMAKER. Hoog loon. Standvastig werk. Zich aan bieden: Maur. Staesscn-Baltcz, |n den Franschen SoldaatIeperstr. 19, Poperinge. (1108) 1, - Levering granen en peulvruchten oogst 1946. Teneinde de toestand der producen ten te regelen; bij dewelke de hoeveel heden de toegekende voqrafnemingen overschrijden, maar die geen. 100 kgr. per soort graangewassen beloopen, heeft Dhr Minister besloten dat deze graan gewassen niet moeten geleverd worden. 2. - Verdeeling van veevoeders aan de melklevcraars. De landbouwers die in den loop der maand October 1946, meer dan 100% hunner leveringsverplichtingen inzake melk verantwoordden, hebben recht per meer geleverde liters melk aan 30 graden verantwoord gedurende deze periode boven hun leveringsverplichtingen, aan 1 yt kgr. samengesteld veevoeder en y2 kgr. maïs. Waarde der zegels ZC: 30 kgr. samen gesteld voeder en 10 kgr. maïs (p. zegel). De zegels zullen aan de rechthebben den verdeeld worden als volgt: te KROMBEKEWoensdag 20, "van 14 tot 18 uur; te OOSTVLETEREN: Dinsdag 19, van 13 tot 16 uur; te POPERINGE: Woensdag 20, van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur; te PROVEN; Woensdag 20, van 8 'i tot 12 uur; te ROESBRUGGE: Woensdag 20, van 8% tot 12 uur; te VLAMERTINGE: Woensdag 20, van 8 tot 11 Vi uur; té WATOU: Woensdag 20, v. 14 tot 18 u.; te WESTVLETEREN: Dinsdag 19, van 9 tot 12 uur; te WOESTËN: Woensdag 20, van 13 tot 15 uur. BELANGRIJK. De zegels welke niet op den vastgestelden datum afgehaald wordenworden naderhand niet meer verdeeld. IN CELLULOIDE bij Sansen-Vanneste, POPERINGE. BEVOORRADING Meikzegels terug te brengen. Er wordt herinnerd, dat dè jongelingen van 14 tot 18 jaair de 4 m&liziegeis welke hen werden afgeleverd terug moeten inbrengen ten Stadhuize* -bu reel 4. In ruil hiervoor zullen tij 12 ibroodaegels ontvangen. Aardappelcontracten. De ver bruikers dienen er rekening van te houden dait de aardappelcontracten moeten worden uitgevoerd vóór 1 De- oember 1946. Na 1 December zal er geen vervoer van aardappelen voor de veihruikers meer mogen igeschie- cten. De contracten moeten ten Stad- huiziï, bureel 4, worden afgestempeld vooraleer het vervoer van de hoeve naar het huis van den verbruiker geschiedt. FAIR-PLAY A.U.B. Dezer laatste dagen werden door de C.V.P. verkiezingsaffiches uitge- plakt. Op verschillende plaatsen heb ben kleinzielige lieden die reeds moe ten afrukken. Men zou evenwel beter doen ln dezen kiesstrijd meer fair-playte gebruiken en in het raam hiervan el- kaars plakbrieven gerust te laten. Van weerszijden kan men er slechts bij winnen. ALGEMEEN WEST-VLAAMSCH TOONEEL (A.W.T.) Gewest: leper-Pcperiiige-Wervik. Al de aangesloten leden worden vriendelijk uitgemoodiigd tot de Ge- weisbvergadering op Zondag 17 No vember, lie 2 uur, in dien Katholieken Kring te Poperinge. Ock de niet aan gesloten Tooneeliiefheibtoens zijn wel kom'. Be Hr Hubert DE LEEUW, Kern- leider uit Poperinge, zal- er handelen over Onze Groot e Roeping Onze Perssecretaris en Propagan daleider, de Hr J. DE CLERCQ, uit Eernegisim, houdt een: spreekbeurt over Tooneelgeheimen en geeft een vol ledige uiteenzetting over de toelagen van Staat en Provincie aan de aan gestoten Kringen;. Een- groot aantal TconecIvrienden worden op derae bijeenkomst verwacht. DUIVENVLUCHTEN RONSE, van 10 Nov. 1946; 82 dui ven. Uitslag: 1. Goudenhooft Emiel; 2. Vankemmcl Gaston; 3. Geldof Cy- riel; 4. Dcsegher Daniel; 5. Dcraeve Hector; 0. Lamond Julien; 7. Dcsegher Daniel; 8. Lozie Remi; 9. Vr. Lahcyc Nestor; 10. Plaetevoet Antoon. Klassement Kampioenschap 1946. 1. Blanckaert Arthur, 252; 2. Bcdde- lcem Gerard, 280; 3. Desegher Michel, 323; 4. Vercruysse Norbert, 331; 5. Le- qulen Joel, 346; 6. Vermetilen Jules, 357; 7, Goudenhooft Emiel, 371; 8, Merlevede Jeremle, 373; 9. P.rdleu Flr- mln, 375; 10. Debyzer Marcel, 377; 10. Vermeulen Georges, 377; 12. Benouwdt Antoon, 383; 13. Lamond Jullen, 389. Mej. PAULA SUFFVS, D-weersch- straat 5, Poperinge, laat helt geacht publiek weten dat zij zich stelt als Gediplomeerde NAAISTER, (C243) FILMLE1DING PALACE: Fantómes déehainés», kluchtige politiefilm mot Stan Lau rel en Oliver Hardy. Voor allen. CINE ROYAL: «La Hataille de I'Or», sociaal drama. Voor allen. in het PARADIJS-FRUIT bij HOUWEN MAURICE, Dorp WOESTEN. Vraagt eerst inlichlt}ngein. Hij Wedt U variëteiten die zieier vruchtbaar zijn en geen kanker aanwassen. Aangepast naar d© gronden: mn do streek. Te verkrijgen in alle vorm, als: Snoer, Leivorm, Struiken, Hoogstam, enz. Ook Sierplanten en Boeoh- planten. (1163) Trouwe bediening als voorbeen. Burgerstand October 1946. Geboorten. Debruyne Yvan, z. v. Jull-en en Anna Waeles; Vanovcrbeke Soni-a, d. v. Georges en Emilienne Olauw. Huwelijken. Van Engelandt Ro ger, landb. en Lletaert Madeleine, z. b.; Adam Albert, landb. en Lema hieu Madeleine, z. b.; Keygnaert Ro ger, hulp-boekhouder en Deberdt Yvonne, dienstmeid; Knockaert Mar cel, tramontvanger en Decoker An toinette, naaister; V-anra-es Oscar, landb. van leper en Catteau Madelei ne, z. b.; Vercruyssen Carl, haven werker en Debruyne Blanche, z. b.; Hahn Willy, landb. en Vanouden- d-ijeke Irma, z. b.; Parrein Albert, betonbewerker en Delestrez Bertha, z.b. Overlijdens Dejong-he Karei, spoorwegbediende, 59 jaar, ech-tg. v. Dewilde Elisa; Provoost Victor, 71 j. schilder, wed. v. Gilüoen Helene. W.S. ProvenF.C. Nieuwkerke 21 De eerste gevaarlijke aanvallen van de herboren Provensche voorhoede liepen spaak, tot Berten, met kopstoot, de bordjes 10 deed wijzen. Met dezen verdienden voorsprong der "White Star- Jongens werd dan ook gedraaid. Bij het hernemen kon de bezoekende midden voor, op persoonlijke poging, gelijkstel len. Nu werd de strijdlust nog meer aangewakkerd; goed gesteund door een middentrio, volgden de W.S. aanvallen elkaar op. Doelen konden niet uitblijven en eindelijk, 10 min. vóór 't einde... de middenvoor, die weer zijn goede bee- ncn schijnt teruggevonden te hebben, besloot met een machtig schot. Proven jubelde. Nog 10 min. gingen gelijkgaand op en 't einde kwam met een verdiende overwinning der W.S.-boys. Een pluimpje voor de talrijker op komst der supporters. Iets wat onze jon gens een riem onder het hart heeft ge stoken! Alle elf de spelers schenen werkelijk ln een goeden dag te zijn en ze staan paraat om met succes de gevaarlijke verplaatsing naar F.C. Waasten te doen. Uitslag van de Tombola. Uitslag van de tombola gehouden op 11 November ten voordeel© der weezen en kinders van politieke ge vangenen en oudstrijders. Winnende nummers: 680 - 881 - 434 - 662 - 189 - 51 - 755 - 57 en 626. Deze prijzen dienen binnen de maand afgehaald te worden bij den Voorzitter van de Nationale Strij ders-bond. hr A. Vanden Berghe, Weet ge... dat St-Maarben Zondag 11. ln het Gemeentehuis alhier aan onge veer 400 schoolkinders koeken heeft uitgedeeld da-t de autobus die met het werkvolk naar de fabriek rijdt, vanaf Maandag a.s. 's morgens om 5 uur zal vertrekken Dat er nog 20 plaat sen beschikbaar zijn dat er alhier vier lijsten werden ingediend, waarvan één volledige C.V.P.-lijst en drie alleenstaande kandidaten dat cr ongeveer 1100 kiezers in deze gemeente stemgerechtigd zijn dat er van de negen uittredende leden-, sleohts twee opnieuw hun kan didatuur stellen dat men spreekt van een nieu we Voetbalclub Roesbrugge St Maartensfeest. Het bezoek van St Maarten bracht vreugde en geluk ln de hartjes van on ze kleinen. Na het bezoek aan cle school van den Kapelhoek kwam de Sint rond 6 uur ter dorpplaats aan waar een tal rijke schaar jongens en meisjes hem verwelkomden en ln stoet met bonte kleurenwemeling van talrijke lantaarn- tjes naar de feestzaal hebben geleid. Een kort feestje met 'uitdèellng van koeken besloot de mooie kinderavond. Serenade. De harmonie L' Unionvan Roes brugge komt op Zondag 17 November te 4 uur een serenade geven voor hun be stuurslid Geo Candaele die verleden week in het huwelijksbootje trad. Heldenhulde. Op het monument van de gesneu velden werden ter gelegenheid van 11 November de namen aangebracht van de Jongers onzer gameente welke vielen ln dienst van het Vaderland gedurende den oorlog 1940-1945. Een goede gelegenheid om deze Jon ge helden eens indachtig te zijn en ons aller dank te betoenen voor het groo te offer welke ze voor onze vrijheid gaven. St-Maarten kwam... Zondagavond was Oostvleteren in feeststemming, St-Maarten deed zijn jaarlijksche ronde. De kinderen, met hun kleurige lampjes, waren onvermoei baar en de muzikanten speelden bij het licht der straatlampen. «Zwarte Pietsprak met een stem die als uit de hel scheen te komen. Waar St-Maar ten het al gehaald heeft, ls een won der, want om zulk een groep kinderen zoo m'ld te bedeelen, mod er toch nog at veel zaad ln 't bakje zijn. «Zwarte Plet» bedankte ln naam van St-Maar ten, allen die medewerkten en hun mil dert steun gaven om tien goeden Heilige zoo passend te kunnen ontvangen en alles let eenieders voldoening te laten verloopen. St-Maarten, als 't God. be lief t. tq.i toekomend Jaar! Flamtaardappclen. Dj landbouwers, die volledig voldaan hebben aan hun leveringspllcht, kunnen plantaardappelen bekomen. Wie ln orde is, hale een bewijs naar het kanton- bureel te Poperinge. Plantaard appelen voor meerbebouwlng kunnen bekomen worden zonder ruillevering, daarvoor moet men zich insgelijks wen den tot het kantonburee'dienst land bouwonderzoek en levering. Verloren. In de Broeken ls er eene vaars ver loren geloopen. Haarkleur; rood. In lichtingen te bezorgen aan: Vandeputte Cyrlel te Krombeke. Veelevering. Elke lndlvldueele achterstand moet aangezuiverd worden vóór 1-1-1947 door levering op voet of door Efcdietbons. De taxaties wegens tekort melkleverlng moeten aangezuiverd worden door voor de helft ln r.atura te leveren. Leverings bevelen zuilen afgeleverd worden. De lijst van de landbouwers die nog moe ten leveren, zaï in de eerste dagen uit hangen (tax. per Ha.). St Maartensviering. Dit Jaar ls St Maarten ook onze pa rochie, d'c hsm toegewijd is, komen bezoeken! Stoetsgewijze werd den Hei lige door de zingende kinderen opgeleid en hij hield 'n schoono toespraak voor de brave kinderen. De kinderen hadden, geroepen van: «St Maarten, koeken en taarten!» en de goede Heilige had het gehoord. Ook mocht ieder kind koeken ontvangen uit de hand van St Maarten zelf! Na een laatste liedje van dank aanhoord te hebben, reed de Heilige verder ln de richting van Poperinge. Tooneeilevcn. Ze komen op de planken, onze vrou welijke: tooneelspeelsters, met: «Hoe roodkapje verrees ln drie bedrijven en «De Taart van Tante Charlotte», blij spel ln één bedrijf, 't Schijnt dat het publiek op 17 November er Iets effenaf prachtigs en bulten ieders verwach ting zal te zien krijgen. Slechts één vertooning. Wilt U de V.B.J.B.-sters aan 't werk zien? Bespreek tijdig uw plaatsen bij Luc. Hespeel. 20 en 15 frank. Deuren om 6.30 uur. Gor dijn om 6 uur. Zeldzame nachtwandelaars. In den nacht van Woensdag hadden do koelen van L. de vrijheidsgedachte ln den kop gekregen en maakten een wan deling over de markt. Deze ongewensch- te bezoekers werden evenwel terug ge vangen en opgesloten op de welde. Va.n waar die bevelen tot vleeschlevcring? Van de Inspectiediensten of van de Hr Zie vervolg hiernevens. ZONDAGDIENST De Apotheek van den Hr Houte- kier, Meenenstraai, is alleen open op Zondag 17 November. OPGEPAST! De datum nadert dalt U moet KIEZEN. Of U ja dan neen een trilogie wilt bemachtigen van TR. GULBRANSEN van Het Geslacht BJomdal - Geit). 200 fr. Want eens de voor raad uitgeput kunnen we ons niet meer heaibs voorraden. Daarom, tee- kent in bij: BOEKHANDEL U?VET SC0NE P. BRAS-DEKLERCK, (125) G. dc Stucrsstr. 4, leper. BURGERLIJKE STAND van 5 tot 11 November 1946. Geboorten. Tester Gladys, v. Voor mezele. Van Eecke Martine, v. Bik- schote. Sohier Jean, Zonnebeke- steenweg 190. Mostaert Yolande, v. Noordschüte. Barbez Daniel, v. Wijt» schate. D'haene Catharina, Carton- straat 46. Decommer Daniel. R1J- selstr. 92. Creus Arlette, Meenen- steenweg 13. Vanacker Jeannette, v. Langemark. Maes Willy, Dlkkebusch- steenweg 12. Devrieze Jean, Wen- ninckstr. 12. Lemaire Raoul, v. Dra nouter. Durie Gilbert, v. Merkem, Touquet Jacques, v. Reningelst. Wyffels Leopold, Kaaistr. 61. Overlijdens. MIcbiels Henricus, 81 j., echtg. Clementine Lebon, Padde- poelstr. 8. Adam Maurice, fa briekwerker, 16 J., ongeh., v. Neer- waasten. Joly Marcel, 7 m., v. Nleppe (Noord-Frankiijk) Huwelijksbeloften. - Woets Albert, schilder, v. leper en Quartier Yvonne, huishoudster, v. Meenen. De Smet Gerard, brouwersgast en Lenoir Jacque line, winkeljuffer, b. v. leper. De- wickere Valère, beenhouwer en Rom- mens Marle, beenhouwster, b. v. leper. Verhaeghe Mauritius, landbouwer, v. Beveren-bij-Roeselare en Vinken Elza, z. b., v. leper. earlier Georges, fa briekwerker en Geldof Florence, huis houdster; b. v. leper. Da Ruddere Lucien, schrijnwerker en Bruneel Joan na, modenmaakster, b, v. leper. Cat- teeuw André, beenhouwersgast, v. leper en Penslvy Louise, z. b., v. Berck- sur-Mer (Fr.). Callebaut Alexis, me- kanleker, v. leper, voorbeen te Lomme (Pr.), en Van Nieuwenhuyse Georgette, bediende, v. leper. Lesage Roger, verlakker, v. leper en Decorte Huberta, fabriekwerkster, v. leper. Huwelijken. Desegher André, be diende, v. leper en Behaeghel Joanna, z. b., v. Roeselare. Mahieu Leon, aannemer van openbare werken en Wer- rebrouck Solange, z. b., b. v. leper. Forrest Roger, paswerker en Catteeuw Angèle. dienstmeid, b. v. leper. Bra- ckez Camille, landwerker en Bossaert Marle, huishoudster, b. v. leper. BEKWAME KLEERMAKER. Hoog loon. Standvastig werk. Zich aan bieden: Maur. Staessen-Bottez, In den Franschen Soldaat» Ieperstr. 19, Poperinge. (1108) WEET GY... Dat het meening is met de elek trische verlichting van stad. Dat er reeds verschillende lam pen aange-bracht werden aan de hoe ken der bijzonderste straten. Dat het meer dan noodig is dat er gezorgd wordt voor de beplanting van onae vesting. e Dat indien deze grond nog lang zonder beplanting blijft er nog moei zaam boomen zullen kunnen groeien. oogstdisnstcn? 't Schijnt dat ze het zelf niet al te bést weten, 't Laat ons ook onverschillig. Maar dat de gemeente 's Maandags om 15.30 uur een 20-tal landbouwers zou moeten vermanen om 's Woensdagsmorgens vee op de markt te brengen, dat ls weer al eens al te kras. Veel der leveringsplichtigen ont vangen in dat geval het bevel enkel Dinsdag rond den middag en moeten reeds 's anderendaag présent staan. Of denken ze dat hier te Watou het stu ren met radarreeds ln voege ls? 11 Novemberfeesten. Een echt Vaderlandsch feest ln hét teeken van bevrijding en vrijheid. Om 9.30 uur vormde zich de stoet ln de Poperlngsstraat waar de gemeen teoverheden werden afgehaald. De stoet trok, onder het blij gezang der school kinderen, kerkwaarts waar óm 10 uur een plechtige dienst werd gecelebreerd. Om 11 uur stond het volk in dichte drommen rond het standbeeld op de groote markt. Bloemtuilen werden neer gelegd, een aanspraak gehouden, een gelegenheidsgedicht voorgedragen en het Nationaal Lied gezongen door een koor van 100 kinderen en door het mu ziek begeleid, galmde over de stille dorpplaats, 't Klaroen schalde en men trok op naar het militair kerkhof der Houtkerkstraat om ter plaats diegene te eeren welke ln 1940 gevallen zijn op onzen bodem voor onze vrijheid. De Fransche en Engelsche Volksliederen werden er uitgevoerd. Keer Voorzitter der Oud-Strijders legde een bloemen garve neer en door honderden kinder handen werden alle graven met bloe men getooid. De Houtkerkstraat zag in langen tijd zooveel geen volk samen. De schoolkinderen hadden zich in de Poperlngestraat derwijze gerangschikt dat ze een reuzenhaag vormden waar de Oud-Strijders doorheen moesten en brachten hen bij hun doortocht een warme ovatie. Het Belgisch Vaderlandsch Lied weerklonk, 't klaroen schalde, de maatschappijen trokken onder tromge roffel naar hunne lokalen en. 't eerste deel der 11 November viering was afge werkt. Om 13 uur vergaderden de Oud- Strijders en oud-soldaten aan den feest tafel. 't Ging er lustig! Een echte ver broedering. Om 18 uur klonken de op wekkende tonen van 't orkest en de feestzaal van 't oud gemeentehuis liep vol jongeren voor den «lans. Watou vier de, zooals bet dankbare menschen past, waardig dit feest. Bevoorradingsdienst. Maandag bureelen gesloten. Machtigingen zuilen deze week uit gereikt worden Dinsdag- en Donderdag- voormiddag. De kleinhandelaars ln textiel mo gen zich aanbieden voor het omwisse len van hun zegels tegen afglftebewlj- zen, daar de voorraad hernieuwd werd. Cabaretavond. Zondag 17 November wordt ln ds Pa tronagezaal, te 6 uur stipt een caba retavond gegeven door de Twee Mi- chels van Torhout. Kaarten te be komen bij Mr Poissonnler. 11 Novemberviering. Op 11 November werden de Gesneu velden op een frlsséhe, Jeugdige wijze herdacht. De jeugd bracht ln ontroeren de voordrachten hulde aan Vorst en Vaderland... en ze beloofde dat, wanneer de laatste oud-strijder zou onder de dood en rusten... de Jeugd hun gedach tenis zou ln eere houden. Zulke feestjes doen deugd aan alle maal, maar vooral aan de oud-strijders, waarvan menigeen een traan uit de oogen knipte. Vallen de blèren,,, reeds kiemen de nieuwe botten! Een dankwoord aan de Heeren Carton en Vandromme, alsook aan Jufvrouw Quaghebeur, wier reden zulken diepen indruk maakten. De B.J.B.-leden wisten flink do vaderlandscbo gezangen te lelden. Het dankwoord van Z.E.H. Pastoor, ln name van de diep ontroetdo oud strijders en de familieleden der Gesneu velden, was een aansporing tot de Jeugd om op te groeien tot gezondvoelende Vaderlanders, naar 't voorbeeld van hun voorgangers, waarvan de överbllj- venden hier nu zwijgend stonden en dachten aan hun gevallen makkers. 11 N O VEHfBERVIERIN G Van vroeg ln den morgen wapper den do vlaggen aan do huisgevels, zoodat de stad als 't ware ln feest tooi was. Het was echt op zijn Zon dags, vele personen wandelden in de sraten. Om 10 uur had er ln de St-Maar- tenskathedraal een plechtige dienst plaats tot nagedachtenis van deze die vielen ln beide wereldoorlogen. We merkten er op: de verschillende stadspersonaliteiten, de heeren van het gerecht, van de krijgsraad, van de rijkswacht, de politie, de werkrech- tersraad, d"e oudstrijdersvereenigin- gen met hun onderscheidene vlaggen, zoowel Belgische, Fransche als Engel sche. Na den dienst werden bloemen neer gelegd aan het gedenkteeken der lepersche gesneuvelden, namens het stadsbestuur door burgemeester Van der Ghote, de verschillende oudstrij- dersvereenigingen, de Poilus de Fran ce, de British Legion en talrijke va- derlandschlievende maatschappijen. Vandaar ging het naar het gedenk teeken der Meenenpoort waar de Brit sche dooden herdacht werden. Ook ging een afvaardiging bloemen neerleggen op de graven van het kerkhof St Charles (Fransch Mili tair kerkhof). 's Avonds had een Taptoe plaats waaraan nogmaals talrijke oudstrij- dersvereenigingen met vlag en af vaardigingen van maatschappijen deelnamen. Kortom leper herdacht op waar dige wijze deze die vielen tot het be houd van have en goed. FILMLEIDING COLISEUM Vainqueur Malgré Lui», (komaan Georges), sportieve klucht, met G. Formby. - Voor allen. OUD IEPER: Dansons Mademoisel le, (laat ons dansen Lady), muzi kale komedie, met Belita en J. El lison - - Voor allen. MAJESTIC; L'Aiglo de la Mcr», (Da Zeearend,,) avontuur met E. Flynn en F Robson,-Voor allen. FLORA. Captain Cauton(Kap- tain Bloodaard), avontuur met B. Cabot en V. Mature. Voor vol wassenen. SINT MAARTEN DE GROOTE KINDERVRIEND PLECHTIG ONTVANGEN TE IEPER Zondagavond, vooravond van het feest van den gevierden kindervriend St-Maarten, werd de groote heilige om 18 uur afgehaald door een over groot© menigte kinderen vergezeld van hun ouders en dragende branden de lantaarns in de handjes. Sint Maarten fijn uitgedoscht, uit den hemel gekomen in taxi, begeleid door de Harmonie Ypriana tot aan het Stadhuis waar hij ontvangen werd door Burgemeester en stadsbe stuur. Hij sprak de kinderen toe door de micro en deed hun beloven braaf te zijn. Daarna defileerden de kinderen bij honderden voor de groote volks heilige en stelden zich op in een hal ven cirkel om hem opnieuw door te laten. Dit gedeelte alsook de ordedienst werd verzorgd door de Katholieke St-Martinusseouts die zich uitstekend van de hen opgelegde taak kweten. Dan nam de lieve Sint hun geschre ven brieven in ontvangst, brieven waarin ze al hun verlangens hadden neergepend Hij deelde hun geschen ken en koeken uit. Daarop vertrok ■hij verder naar andere steden en dorpen en de kinderen keerden over- igelukkig, babbelend en smullend huiswaarts. Voorwaar een eenig mooi feestje voor de jeugd! VAN DE DERDE VERDIEPING GESTORT TE IEPER Een jongen ving het maar kon het niet houden Vrijdagnamiddag 8 November kwam de kleine Charlotte, het dochtertje van Jean De Cadt-Cromheecke, die in de G. de Stuersstraat te leper een appartement op de verdieping bewoont, uit de woonkamer op de trap. Het keek door de trapleuning naar beneden, verloor zijn evenwicht, en stortte naar beneden. Op het zelfde oogenblik kwam een jongen op het gelijkvloers voorbij, zag het meis je naar beneden vallen, stak zijn ar men uit en kon zoo doende den schok gedeeltelijk breken.Charlotte viel echter door zijn armen met het hoofd vooruit op den grond. Het kindje werd bij dhr Delaisse binnengedra gen .en daama naar het hospitaal overgebracht. Het had een schedel breuk opgeloopen. We kunnen mel den dat het wichtje aan de beter hand is. Verkiezing. Er werd maar êéne lijst neergelegd: H.H. E. Iweins d'Eeckhoutte (ulttr. burgemeester); A. Desomer; Joz. Car- pentier (ulttr.); R. Bostyn; M. Van Hecke; H. Verbiese; L. Deweerdt. Koningshuldc. Zondag laatst zijn 40 man naar Brug ge gaan manifesteeren. voor den terug keer van onzen Koning Leopold III. Tooneel. Zondag 17n-begint het Tooneelseizoen, met het stuk Vergeten en Vergeven en een dolle klucht: «De doove Erftante Zoo zullen wij door eensgezindheid en i jzonde ontspanning aangename win' vonden doormaken. 11 November. De verjaring van den wapenstilstand 14-18 werd hier schoon gevierd. Te 10 u. een plechtig Jaargetijde ln aanwezig heid der Gemeenteoverheden, en daar na met muziek, de geestelijke en we reldlijke overheid, optocht naar het Gedenkteeken, alwaar door het paro chiaal zangkoor een De Profunells werd gezongen; door Weled. Heer Bur gemeester een bloemtuil neergelegd en in sourdine het Vaderlamlsch lied ge speeld door het muziek. Boerengilde. Heden Zondag algcmeene vergadering voor de leden, te 1G u., hij de weduwe Marcel Ampe, met vreemde spreker. Davidsfonds. Heden Zondagavond 17 November, te 0.30 uur, in de Parochiale Feestzaal, Brugstraat, treedt het Vlaamsclic Trio op met een keurig programma. Leden en nlet-leden zullen er aangename uren kunnen beleven. Voorbehouden plaatsen zijn te verkrijgen bij Meester Roger Carpentler, Kinema. Een nieuw programma met Deanna Durbtn in «liet begon met Eva», op Zondag 24 November, te 4.30 u. en te 8 u. 's avonds, ln de Parochiale Feest zaal, Brugstraat. St-Eloysfccst wordt dees Jaar gevierd op Zondag 1 December, en zal opgeluisterd zijn door den tooneelgroep der V.K.A.B. van Poperinge. Burgerstand November 1946. Geboorte. Lemaire Jacques, z. v. Gaston en van Denturck Marle. Overlijden. Vandersohelder Cé cile, 56 jaar, echtg. v. Devos Henri. Huwelijken, Paret Paul, landb. en Bosquart Suzanne, z. b., belden alhier; BaeókeJandib Victor, leeraar te Wevelgem en (Depoorter Veronique, alhier; Dedecker Oscar, landb. te Beselare en Clarebout Yvoame, z. b., alhier; Milleville Roger, landb. te Ko men en Rutten Marie-Thérèse, z. b„ alhier. Ontsnapte. Dinsdag zag de Hulpgarde 'n man door de vcklen slanterèn, verkleund, hongerig en zwak' Hij ondervroeg hem, gaf hem eten en drinken, en... consta teerde dat hij 'n zlnnelooze voor han- tien had. Na onderzoek bleek het 'n ont snapte te zijn uit Beernem! Dinsdag avond werd hij ln autocar terug naar zijn kostschool gevoerd. 11 November - WapenstilstaniV 9 uur!.,, Solemneeie dienst! Ter ker ke I... De Harmonie St CecClla voorop 1 Dan volgen met vlaggen Oud-Strljdera Belgisch Geheim Leger Do belde Scholen aan 't monument 'n korte doodcnhulde door Heer Burgemeester. Abel Maerten. 'n Krans wordt, neerge legd door B.G.L, onder het spelen, der Brabangonne. Daarna, muziek aan 't hoofd, stap pen «ie schoolkinderen ln rijen naar do markt. Daar eindigt de plechtigheid rxet 'n Patriotlsche Parade en Groet aan de vlag! «fcWlj roepen met de Koning mede: Bewaar ons lieve Belgenland, Van Zuid- of Noorder vreemde land! God! Schenk ons Vaderland de Vredet Viering 11 November. Door de oudstrijders werd de a 11 November plechtig gevierd. Een. H. Mis werd opgedragen waarvaa stoetsgewijze met het muziek op kop. opgetrokken werd naar het monu ment van de gesneuvelde soldaten. Een bloemenkrans werd neergelegd en een rede uitgesproken. Om 13 u. werd er een noenmaal gezamentlijlc genomen in de Casino, In den na middag werden enkele herbergiers- leden, bezocht. Als slot van dezen dag was er on». 19 uur vuurwerk voor het monument van de gesneuvelde soldaten, Sint Maarten to Langemark. Zondagavond trok door al de stra ten van Langemark, een stoet van kinderen met hun lantaarnen. Er was immers prijskamp voor den schoonsten vervaardigden lantaarn. Dezen prijskamp werd op touw gezet door Mevr. Jos. Dumoulin, Oï do kinderen er geerno bij waren. Ongelukkige vaL Mevr. Henri Massehelein deed een val en klaagt van pijnen aan de rug graat. Zij werd naar het O. L. Vrouw hospitaal te leper overgebracht. Door de duisternis misleid. Maandagavond was Al'o. Plateeuw bij A. V. en bij het naar buiten gaan kwam hij terecht in den kelder. De ongelukkige werd ln bed'enkelijken toestand opgenomen en naar het O. L. Vrouwhospitaal te leper over gebracht. Hij kloeg over hoofdpijn. Naar wij vernemen is zijn toestand reeds mer kelijk verbeterd. II Novembervïering. Dit jaar hebben we weer een heug lijken dag beleefd. VeeL volk in do H. Mis, die ten offer gingen. Daarna Libera aan het gedenkteken onzer gesneuvelden. Na de voormiddagplechtigheid werd er een toertje bij de leden gedaan en te 1 Va uur was er feestmaal. Te 4.30 uur kwamen ze ons ver wittigen dat een Franse delegatie van Rijsel ons opwachtte op Lizern. Na kennismaking en welkomsgroet door Hr Burgemeester, trekken we stoets gewijze naar Het Frans Gedenk teken». Een welkomsgroet en uitleg aan de bezoekers volgt door Meester Jos. Balduck. Daarna Au Champ en «Marseillaise». We nemen afscheid. I"*> Fransen danken ons. Burgerstar.4, Overlijden. Pauline. Standaert, echtg, v. Kamlel Vangheluwe Huwelijk. Jozef Pauwelyn en Marv tha Vandeputte, MSssieriïeuws. Onze medeparochiaan Eerw. Frater Bonte der Missionarissen van Scheut, laat ons weten dat hij op Zondag 27 Januari a.s. de H. Priesterwijding zal ontvangen, om wellicht nog hetzelf de jaar naar de Phlllpijnsö je eilanden te vertrekken, waar E.P. Laurent De- caestecker door de Japanners werd ver moord en waar zijn Eerw. Broeder he den nog werkzaam ls. Burgerstand. Huwelijksbeloften. Godfried Van- gansb?ke, landb. en Martha Taffin, z. b.t b. te Kemmel. St-Maartensvierlng. Na dagen Intensieve voorbereiding kwamen onze Jongens Zaterdagavond flink te voorschijn. In de deemstering togen ze op rende, zeer tuchtvol en opgeruimd. Hun «ezel» speelde nu en dan wat rare perten en dwong de be wondering nf van iedereen. Ons Jeug dig volkje werd goed onthaald, spijts den nood aan suikergoed, koeken of speculoos. Weet ge?... dat den 11 November in 't geheel niet gevierd werd? «lat men de vlaggen op de vin. geren kon tellen" dat er twee lijsten zijn voor verkiezing? dat men spreekt van St-Cecilia» viering, een tooneelbond en van een sportavond? dat 't jammer ls dat wo geen doolhof meer hebben? «lat 't ook Jammer ls. zeggen ve len, dat B.S.K. niet meer speelt? dat de nieuwe, opkomende voet» ballstjes Zondag verloren met 2-3? Zitting "Volksvertegenwoordiger .Heden Zaterdag 16" dezer, van 14 tot 15 uur, houdt Heer Volksvertegenwoor diger Deschodt L. zitdag A la Station du Tram», bij Bodeln P., Steenwerlcstr. Cabaret, Welke Inwoner van de gemeente weet niet dat het Cabaret Joris op Maan- «iag 18 November bij ons optreedt? Zijn vermaardheid over het heele land ls de zekerste waarborg van sukses I Dat de twijfelaars zich nog spoedig een kaart aanschaffen, vooraleer de voor raad ls uitgeput, want 't schijnt er op toe te leggen dat "t zal «stroomen Voor verderen uitleg, zie den bijzon deren aanplakbrief aan het vensterraam van Hr Léon Bruneel, Plaats, Hartelijk welkom I Burgerstand. Overlijden. Angèle Vandenaboele, 59 J., ongehuwd. Burgerstand. Huwelijksafkondiging. Goudezeune Jules, landb. to Hollcbske en Letcrme Rachel, landhouwhelpster te Wijtschate. Huwelijk. Oapell? Paul, handelaar te Waasten en Gesqulére Mariette, z. b. te Wijtschate. Nationale Militie Lichting 1947, De Jongelingen van de lichting 1947. die wenschen «en aanvraag ln te dienon voor een onbepaald of gewoon uitstel, worden verzocht zich onmiddellijk op het gemeentesecretarlaat ann te bieden. Burgerstand. Geboorte. Arlette Robaeys. Huwelijk. Jean-Baptiste Schljvers en Denlso Clatot, b. te Pioegsteert. Well: ongevallen. De grensarbeider Marcel Deldlcq, wo nende Dumezstraat, Pioegsteert en werk zaam ln de weverij Weill en Cle, deed oen zwaren val en werd aan de linker hand gekwetst. Op de spinnerij E. Dufour werd de grensa.rbeldst.er Marie-Louls? Gouroy. wonendo Duhemweg te Plorgafaert, aan de zijde gekwetst. Terug naar het Varlcrland. Do 34-Jarige Proper Logle, van Pioeg steert, werd met een proces-verbaal be giftigd, wegens onwettig overschrijden van de Fransche grens. Camlllo Lobelle, wonende te Woes- ten, Richard Robrecht, uit, Ocstrooze- beke, ondergingen een zelfde lot, daar zij niet in bezit waren van cle verelscllij doorgangsbewljzen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 3