i Uit 't Roeseiaarsche (Jit 't Meenensche Uit 'iWervihsche Bladzijde 4. HET WEKELIJKSCH NIEUWS ■16 November 1946. MEVR. WED. GALLET-DEZEURE Noordstraat 32, ROESELARE. UIT ROESELARE DRUKWERK WORDT AANVAARD SPQRTGALMEN PRACHTIGE GARAGE STADEN ARDOOIE PASSCHENDALE UIT MEENEN UIT WERVIK GELUWE STORT 12 FRANK UIT IZEGEM LAATSTE BERICHTEN De Veeprijskamp te Alveringecn gaat &9ET daor GEVRAAGD VRAAGT PLAATS WINGENE Kath. Kring en gezellig samenzijn, Alle aankondigingen en kleine Zoekersvoor Roeselare, worden aan vaard bjj: ■Dene, alsook allerhande tijdingen en mededeelingen, mogen daar afge leverd worden telke week tot den Woensdag namiddag 15 uur. BURGERLIJKE STAND van 7 tot 14 November 1946. Huwelijksafkondigingen. Joseph Denturckmeubelmaker, Oostnieuw- kerke, met Emma Vandenberghe, zak- kenstlkster, Roeselare. Andrles Gry- imonpon, handelaar In geweefsels, Roe selare, met Marcella Deceunlnck, land bouwster, Glts. Alberik Bylo, land bouwer, Roeselare, met Magdalena Swaenepoel, landbouwster, Oostnleuw- kerke. Déslré VancollUe, bierhande laar, Roeselare, met Maria Denorme, ■landbouwster, Zonnebeke. Maurlts Galle, maatschappelijk assistent, met Odette Vanthournout, vermiceibewerk- ster. b. v. Roeselare. René Vanhee, loodgieter, Hooglede, met Marie-Josée Doom, bediende, Roeselare. Marcf 1 Demyttsnaerebakker, Zwevezele, met Alma Schatteman, z. b., Roeselare. Omer Hannon, autoschilder, met Leon- tina Descheem'aker, dienstmeid, b. v. Roeselare. Arthur Vanwalleghem, z. b,. ■wed. v. Maria Windels, met Adriana Vandehbulcke, z. b., wed. v. Emiel Tyt- gat. b. v Roeselare. Huwelijken. Camlel Demeyere, vlas- bewerker, Kachtem, met Margareta De- jónckheere, z. b., Roeselare. Andries Van Coiilie, ingenieur-architect, met Maria Denys. z. b., b. v. Roeselare. Jan-Louis Vandenbrandt, elektrieklas- Kcher, Steenokkerzeel, met Agnès Wy- bo, z. b., Roeselare. -Lucien Decraene, staatsbediende, Kortrijk, met Georgette Pauwels, z. b., v. Roeselare. GCboorten. Michella Vermeersch, d. v. Maurlts en Magdalena Meeuws, Hooglede Magda Desutter, d. v. Rei- moiid en Margareta Brugghe, Oost- nieuwkerke. Patrick Vanhaelemeesch, z. v. Maurlts en Maria Verstraete, Lich- tervelde. Lucrèce Phlypo, d. v. Lu cien en Adriana Strobbe, Gieteriestr. 5. Dina Rabaey, d. v. Celestin en Alexandrina Meyfroidt, Kortemark. Frieda Galle, d. v. Gaston en Allee De- tiolf, Bruggesteenw. 169. Christel Vercalg-ne, d. v. Mlchiel en Lia Lam- eens. Moorsledestw. 134 C. Myriam Vancraeynest. d. v. André en Eliane Desender, LichterveldeRené Van- peteghem, z. v. Henrl en Maria De puydt, Staden. Jean Vervaele, z. v. Adhémar en Rosa Aernout, Gits. Guy Vergote, z v. Gaston en Maria Matton, Kattenstx., 223. Gilbert Depypere, z. v. Josef en Juliana Vackier, Ardooie, Benediktlne Sanders, d. v. Albert en Gilberta Verstraete, Noordstr. 103. Julien Vandoorne, z. v. Albert en Ma- rla-Josée Vanbesien, Bleekeriestr. 28. Georges Degroote, z. v. Rem! en Irma Vanslambrouek, Groenestr. 107. Fred dy Vercruysse, z. v. Achiel en Magda lena Steen, Koolskamp. Aurélia Claeys, d v. Jeroom en Ivonne Demeye re, Rumbeke. Gerard Debaere, z. v. Albert en Jeannette Mertens, Staden. Chris, tien a Vanclooster, d. v. Paul en Monica Leuridan, Kortemark. Roland Vanthournout, z. v. Albert en Maria Ommeslag, Staden. -Hilda Defossez, d. v. Albrecht en Godelieve Pecceu, Rumbeke. Llliana Decruy, d. v. Albert en Laura Vandepltte, Rumbeke. Eüaita Vercouter, d. v. Sylveer en Lia Dul'oort. Oekene. Sterfgevallen. Pharailde Decherf, 85 j., winkelierster, wed. v. Hendrik ■Flamand, Nonnenstr. 4. Irma Huy- ghebaert, 36 j., spoelster, echtg. v. Ben jamin Decoene, Gitsstr. 103. Eudo- xia Cools, 73 j., wed. v. Leonard Santy en echtg. v. Cyriel Joye, Kattenstr. 62. -Julia Duyvewaardt, 70 j., ongeh., Zuidatr. 19. - Désiré Fonteyne, 64 j., metser, echtg. v. Pelagie Devriendt, Ieperstr. 77. Julien Debal, 41 J., land werker, echtg. v. Magdalena Pen- nynck, Groenstr. 45 A. Hendrik Acx, 65 j., brouwersgast, wed. v. Emilie Ol- levier, Mandellaan 291. Marla-Louisa Majoor, 79 wed. v. Jan Lefere, Vijf- wegenstr. 77. Philomena Lattrez, 74 j., wed. v. Hendrik Debruyne, Rumbeke- steenweg 75. Gerarda Vande Maele, 2 m., d, v. Camiel en Antonia Baert, St-Amandstr. 94. Pharailde Verman- dere. 76- J.t wed. v. Camiel Degryse, Bevaren. iRfWIMWAftAaAftdWtfWWWVMM DRUKKERIJ BOEK- EN KUNSTHANDEL HUIZE BREUGHEL (921) Zuidstraat 6, ROESELARE. fwwMmgwvwwnivywvwfievvuuv II NOVEMBER-HERDENKING Herdacht hebben wij, in een geest van dankbaarheid, dezen die het Vaderland hebben gevrijwaard, niet het offer van hun leven: slacht offers van den oorlog 1914-1940 Hel, beste wat wij konden, heb ben wij hen gegeven: onze gebeden in een plechtig© H. Mis die gecele breerd werd. in de Hoofdkerk van Bt-Miohiel. Er was veel volk. Een Indrukwekkende stilte viel In, onder de Consecratie wanneer het «Te Velde» werd geblazen. Op dit moment hebben wij de diepe ontroe ring gevoeldwij hebben gedacht aan bevrijd uit de knellende banden van de zin van het Offer. Zij hebben ons een dwingeland. Wij willen hen nu helpen door onze gebeden 's. Avonds was er een groot bal in Baal De Beursten voordeele der families der slachtoffers van beide oorlogen. Waarlijk heel de dag lag in de lijn van een 11 November-Herdenkinig. bijl: MEVR. GALLET-DEZEURE Noordstr. 32, ROESELARE. (922) MET DE C.V.P. TER ZEGE Hr De Schrijver spreekt. Dinsdag jl. had er de groote C.V.P.- Volksvergadering plaats in «Patria». Voor een bomvolle zaal troffen we onder de aanwezigen de Kandidaten van de C.V.P. aan, alsmede talrijke Geestelijke en Burgerlijke Persona liteiten, Na een klein inleidend woord van de Arrondissements-secretaris Hr Goossens en Hr Soubry, nam de Nationale C.V.P.-Voorzitter Hr De Schrijver het woord. Hij bedankte de C.V.P-Roeselare om zijn krach tige werking en gaf, na het belang van de Gemeenteverkiezingen naar voor te hebben gebracht, vervolgens een panorama van den werkelijken toe stand van ons land. Hij onderlijnde het feit, dat de Tegenwoordige Regeering het volk bedriegt en gaf enkele voorbeelden uit«De vermeerdering van het broodrantsoen van de laatste verkie zingen en thans»; - «De vermeerde ring van het kolenrantsoen voer No vember, December, nogmaals met het oog om sympathie te verwerven bij de a.s. verkiezingen Machtsmisbruik, aldus sipreker, is bij hen iets heel gewoons geworden. De Waarheid, betoogde Hr De Schrijver durven onze Ministers niet vlak in de oogen zien. De uitvoer bedraagt maar de 1/2 van den in voer De groote aotueele kwesties van ons landje zien zij voorbij, maar 't zijn reizende Ministers geworden, te weinig bekommerd met de belan gen van, het volk. Wat de Koningskwestie betreft Wees onze nationale Voorzitter er op, dat het hier niet gaat om sentimenta- i liteit, maar dat de C.V.P. trouw blijft aan de Koning, van grondwettelijk standpunt uit. Een kleine parabool trok hij tus- echen d Labour-partiJ van Engeland en de Socialistlsche-partlj van België, daar onze Socialisten zich willen ge lijk stellen met de machtige Wer- kcrs-parfü yru} Engeland. De meest tegenovergestelde meeningen houden zij er op na: «Mr Huysmans, Eerste- Mlnister van België, opende verle den week de kiesstrijd te Mecjielen, en daar schimpte hij met onze Volks missionarissen-priesters .en Klooster lingen. Zóó doende wierp hij een smet op de Kerk. De Labour-par- tij steunt de Kerk daar waèr ze kan, zoowel Katholieken, Protestanten en Anglikanen, want dit helpt mede tot de zedelijke verheffing van een Volk Wat de Communisten betreft zij kunnen niet bekommerd zijn met vraagstukken van nationalen aard, hun programma is te storend. In eenvoudige maar kernachtige woorden besloot dan de Hr De Schrij ver dat alleen de C.V.P., die bezield is met de waarheid, zcowel op so ciaal, economisch, politiek als op mo reel gebied in staat is België terug te maken wat het eens was. Hij be sloot: «De overwinning van de C.V.P. ligt bij de kiezers aelf Na een langdurig applaus werd de vergadering gesloten met een dreu nende «Brabangonne» en de «Vlaam- eche Leeuw». Iedereen ging tevreden naar huls met de vaste overtuiging de C.V.P. te zien zegevieren, en te stemmen voor de C.V.P. onder Nr 4 FILMNIEUWS Week v. 12 Nov. tot 22 Nov. In «Pax», Marktplaats: «Komaan Georges- Vainqueur Malgré Lui. In Royal Nova Ciné», Ooststraat: Casablanca In «Theatre», Gasstraat: «De Graaf van Monte-Christo TOONEELLEVEN Op Zondag 24 Nov. te 19 30 u. stipt: Groot Liefdadigheids-Gala, Dans en Ballet-avond, in zaal «Patria». In gericht ten voordeele van de steun- fcas voor Invalieden, Weduwen en Wezen van het Nat. Verbond, Af- deeling Roeselare. Met medewerking en onder leiding van Mevr. Lily De Munter, 1* Sterdanseres aan de Kon. Opera. - Orkest onder leiding van M. Willy Ostyn. - Speaker M. Willy Vandezande. Op het programma. Groot Tyroolsch Ballet - Faust - Rumba - Ballet, enz.' Met tal van klassieke acrobatische Step- en Moderne Solo- Dansen. Kaarten te bekomen in locatie «Pax», Gr. Markt. Allen welkom, er zal veel leute en plezier zijn AAN HET TOONEELMINNEND PUBLIEK VAN ROESELARE. Hier is het tooneelkalender 1946-'47 van het Tooneelgezelschap «De Bur gerlijke Oorlogsverminkten» uit Roe selare. Op Zondag 24 November Prach tige Ballet-avond60 uitvoerders Volledig orkest. Laatste nieuwe creaties. Dansschool Lily Demunter. Verder programma a.s. week. KUNSTIG MYSTERIESPEL. Op Zondag 22 December in de Feestzaal «Patria»: Buitengewoon Winterfeest voor al de H. Hartebon- den v. Roeselare: Kunstig Mysterie spel, (Zangkoren - Symfonisch Or kest: 120 uitvoerders, vreemde groep) 's Namiddags te 2.30 u.: speciaal voor de Vrouwen. 's Avonds te 7 u.: Speciaal voor de Mannen. Vergeet niet dat Nr 4 het nummer is der C.V.P.-üjst... Onthoudt dit op 24 November e.k. Daar dient uw stem geplaatst TENTOONSTELLING Kunstschilders Martha De Spiege- leer en Maria Th. Ingetbeen stellen hun werken ten toon in zaal «Oloet», Henri Horriestraat, tot en met 21 No vember. Alle kunstliefhebbers vaa Roese lare mogen zeker niet nalaten die werken te gaan bezichtigen, daar gaan wij ter sohole, om onzen goe den smaak te vormen en onsschoon- heidsgevoel te ontwikkelen. KONINKLIJKE STADSHARMONIE St-CECILIAFEEST Zondag e.k. 17 November viert on ze Koninklijke Stadsharmonie haar St-Ceciliafeest. Te 9.30 u.: vergadering in het lo kaal en optocht' naar de St-Michiels- kerk, tot het bijwonen van de Plech tige Hoogmis. Te 11.15 u.: optocht door de stad en serenade aan de twee jubilarissen van dit jaar, de HH. Mare Rommens en Guil. Dermaut. Te 2.30u.: luisterrijk Concert in de feestzaal Patria Te 18 u.: Banket. OP HET SPOOR... De Opsporingsbrigade uit Roese lare is er in geslaagd een koe en een vaars te ontdekken, die in September jl. werden gestolen te Beerst, ten na deel© van de Wed. Timmerman René, landbouwer. Ijverig worden de op zoekingen voortgezet. DUITSCHE KRIJGSGEVANGENE AANGEHOUDEN Door de Rijkswacht van Roeselare werd overgegaan tot de aanhouding van de Duitsche Krijgsgevangene Bublitz Hans, ontvlucht uit een Ame- rilcaansch kamp nabij Parijs. Deze duitscher zat verborgen op het auto kerkhof van Mr Demeulenaere Paul, Beverensteenweg te Roeselare. Hij beweerde reeds sedert September 1946 'ontvlucht te zijn. GEWESTELIJKE SOCIALE SCHOLEN De lessen vangen aan op Zondag 8 December, te Tielt en te Roeselare. Wie wil; spreke er over met de Eerw. Heer Proost van zijn Plaatselijk Christelijk Werkersverbond. Het inschrijvingsrecht van 25 fr., geeft recht op den tekst der lessen. UITBETALING VAN DE STAATS- PREMIE, 0,25 FR. PER KGR. VOOR CONTRACTAARDAPPELEN De verbruikers die een contract met een landbouwer hebben afgesloten, kun nen het rood formulier komen voor leggen ln den stedelijken bevoprradlngs- dlrnst. Daar wordt het genummerd en af gestempeld. De uitbetaling van 25 cent. per kgr. zal nadien gedaan worden op het stad huis door den stadsontvanger. DATUM DER AFTEEKENING VAN DE FORMULIEREN Maandag 18 November 194S de inwoners van de straten 61 tot 80, Dinsdag 19 November 1946 de inwoners van de straten 81 tot 100. Woensdag 20 November 1946 de Inwo ners van da straten 101 tot 120. Donderdag 21 November 194<S de Inwo ners van de straten 121 tot 140. Vrijdag 22 November 1948 de Inwoners van de straten 141 tot 170. Zaterdag 23 November 1946, ln den voor middag, da Inwoners van de straten 1 tot 170, die zich niet op den ge stelden dag hebben aangetreden. Maandag 25 November 1948 de inwoners der straten 181 tot ISO. Ontgoochelende prestatie van Sportkring. Laat het ons maar ronduit bekennen, Sportkring was niet kennelijk en lever de haar sleehtsten wedstrijd van het s.Oïoen. Inzonderheid de achterhoede en middellijn toonden zich ln een ar- chl-slechten dag. Nog steeds begrijpen we maar niet, hoe het mogelijk was dat een voorsprong van 2 doelpunten in de laatste vijf minuten diende prijs gege ven te worden en dit tegen een voor hoede -die practisch tot drie man her leid was. Reeds lang wisten we dat de lokale kanthalfs beter in den aanval zijn dan op verdediging, doch een dergelijke slor digheid bij het dekken der bezoekende vleugels is allerminst verantwoord te noemen. Als men dan voor de gele genheid met een uitstekenden Lapauw te doen heeft die ver van vernieten schijnt, ls het gevaar dubbel groot. De lokalen hebben dit tot hun eigen scha de ondervonden. Ook de lokale verdediging deed erg onzeker en Van Coillie kreeg dan ook heel den last te torsen. Alleman kon zijn verheugende prestatie van acht da gen tevoor maar niet herhalen. Boeren in het doel heeft heel zeker een paar doelpunten op het geweten. In de voorlijn toonde Gobin zich een onvermoeid aanklamepr en lukte als- danig twee doelpunten. De hoekspelers Eeckeman en Degryse toonden zich langs hun beste zijde en brachten dan ooik herhaald de bezoekende verdedi ging in gevaar. Daar dezen echter wei nig hulp vonden van hun binnenspe- lers en dan inzonderlijk van Van Broeckhoven, die werkelijk beneden al les was, vermochten deze dan ook niet de scoor hooger te doen oploopen. Wevelgem heeft ons werkelijk verrast door hun moed en strijdlust, waarme de aan het noodlot, dat hun nochtans ongenadig kwam treffen, het hoofd ge boden werd. Het begon reeds bij de vijfde minuut, als hun eminenten doel man Van Pottelberghe, op keihard schot van Degryse, ln dezes voeten duikelde, met het ongelukkig gevolg dat hij met gebroken pols de kleedkamers diende te vervoegen. Back Steenhuyse verving hem op sublieme wijze en mag dan ocik een groot aandeel opeischen in het ver overde punt. Ook spil Bacx scheen niet te best ln den haak en ging na de rust op den vleugel akteeren, waar hij van niet het minste nut meer bleek. Naar het einde toe werd ook de uitstekende Lapauw geraakt, doch dit scheen voor hem geen hinder om een groot aandeel te hebben in de twee laatste doelpunten, waarmede de stand gelijk gemaakt werd. We mogen dan ook gerust verklaren: Wevelgem verdien de voor haar moed niet alleen het be haalde puntje, maar tevens nemen we graag den hoed af voor dergelijke pres tatie, welke hun niet zoo licht zal na gedaan worden. Of de zes zeven duizend toeschou wers echter opgetogen het veld zullen verlaten hebben durven we anders wel betwijfelen, want het spelpeil was wer kelijk Bevordering onwaardig, en werd tevens al te veel ontsierd door haken, duwen en natrappen. Het ligt niet in onze bedoeling de scheidsrechters, in hun reeds zoo zware taak te gaan afbreken, nochtans dient gezegd dat de Hr Heu- t:n zich bepaald zwak toonde en hoe genaamd niet autoritair genoeg optrad. Kortom een wedstrijd zooals we er nog maar weinig zagen. Eervolle nederlaag van F.C. Roeselare Club diende eens te meer in laatste instantie doelwachter David te vervan gen, zoodat Houthoofd diende In te springen, In dien zin echter werd het nochtans geen verzwakking daar Club's reservedoelwachter momenteel in een puike form verkeert, en er dan ook alles uit hield wat maar te houden was. Onze stadsgenooten speelden een pui ke eerste helft, en de 1—0 scoor in het voordeel der lokalen was gevleid. Na de rust toonden de lokalen zich werkelijk als de beste ploeg, zoodat de eindzege dan ook verdiend kan genoemd worden en in juiste cijfers werd uitgedrukt. Gedurende de tweede helft ging Club tot wijzigingen over waarvan er enkele geslaagd kunnen genoemd worden. Zoo werd back Lanssens, spil en leverde als dusdanig een goede wedstrijd. Ook Noyez die back werd trok zich eervol uit den slag, en kan als dusdanig een heel bruik baar element worden. Mestiaen speelde als inside een heel goede wedstrijd, en dient ons inziens op deze plaats be houden te worden. Ook de nieuwelingen Vandaele en De- tailleur kweten zich heel gced van de hun opgelegde taak, terwijl De Cuman en Baert daarentegen het maar niet tot een bevredigend rendement brachten. Haverbeke toonde zich in het aanvals- kwintet nog de bedrijvigste, terwijl back Muylle en kanthalf Maertens als gewoonte effenaf subliem waren. Werd het dus eens te meer een neder laag, dan is het toch eene die bemoe digende vooruitzichten schept.. Wordt Zondag wellicht de remonte ingezet? Wat brengt ons de komende Zondag? Het toeval wil dat onze beide ploe gen in een gewestelijken derby gewik keld worden die voor beiden van het allereerste belang ls. Op het Rodenbach- park hebben we het treffen. F.C. Roeselare F.C. Izegem In de laatste weken ls F.C. Izegem zijn depressie te hoven gekomen, zoo dat Club voor een heel zware taak komt te staan. Het zou ons echter geenzins verwonderen, indien Club er in slaag de borstelmakers onder de knie te hou den, alhoewel P.C. Izegem op papier ontegensprekelijk als de sterkste ge boekt staat. Stade Kortrijk S.K. Roeselare. Stade komt zoojuist haar naamgenoot uit Moeskroen een nederlaag in eigen veste toe te dienen, zoodat de Sport- kringers van meetaf bewust zijn, wel- krijgen. ken tegenstander ze te verorberen Waar Sportkring op den steun van een groote schaar supporters mag re kenen, en het Stade veld hun bijna nooit fataal werd, rekenen we er dan op, dat zooniet beide, dan toch een punt uit de Groenlnghestede zal meegebracht worden. OVER TE NEMEN WEGENS DUBBEL BEDRIJF met gebeurlijk: werktuigen en voer tuigen, met aanpalende woning. In centrum van stad in West-Vlaande- ren. Adrea ter drukkerij. (1122) Burgerstand. Geboorten. Vanpeteghem René, z. v. Henrl en Depuydt Maria. Van thournout Roland, z. .v. Albert en Om- meslagh Maria. Debaere Gerard, z. v. Albert en Mertens Jeannette. Huwelijksafkondigingen. Claeys Al brecht, landbouwer te Kortemark, met Pauwelyn Anna, landbouwster te Sta den. Proot René, slachter te Koekc- lare, met Brackez Germalne, z. b. te Staden. Huyghe Remi, autogelelder met Vanpethegem Margareta, huls werkster, b. te Staden. Deleu Julien, landbouwer te Staden, met Hollevoet Maria, landbouwster te Handzame. Buyse Jeroom', koloniaal te Staden, met Vandewiele Caroline, z. b. te Herts- berge. Overlljdens. Vandrommo Jules, 80 j., echtg. Claeys Maria. Deruytter Romania, 76 J., wed. Vermeersch Ri chard, Bevoorrading. Jonge lieden van 14 tot 18 jaar moe ten verplichtend de vier zegels Nr 11 terug inbrengen, om in ruil hiervoor 12 bijzegels Nr 1 per periode te bekomen. Wie nu zijn zegels niet Inbrengt, kan later geen aanspraak maken op de ze gels Nr 1. Oorlogsschade. Op Zaterdag 23 November, tusschen 9 en 11.30 en 11.30 en 3.30, zitting van een afgevaardigde voor Invullen formu lieren voor oorlogsschade. Sint Niklaas-Feest. Op Zondag 1 December a.s. gaat in de gilde het groot St Niklaas-feest door voor alle kinderen der gemeente. Muziek, zang en lekkernijenuitdee- ling, staan op het programma. Tot slot een prachtige tombola met als hoofdprijzen een reuzenpop en paard. Alle ouders worden er met hun kin der ju verwacht. Bevoorradingsdienst. DINSDAG. Inbrengen van de kiol-enkaarten voor de gezinnen waar van de kaart dient veranderd, Afhalen van ets aandappelkaar- ten voor de latekomiers die noch con tractanten noch producenten van den oogst 1946 zijn. DONDERDAG. Van 9 tot 12 u,: Uitreiking van bijregels aan de grens arbeiders. Onderscheiding. Ons ls bericht toegekomen dat De- romne Leon, oorlogste'valled 40-48, vereerd werd met het modaljon van de Orde van Leopold II. Onze beste geluikwenschen. PRACHTIG ST-MAARTENSFEEST Gansoh het dorp werd in rep en roer geaet door de zingende kinderen. In de Patronage had de plechtige ontvangst van St Maarten plaats. De zaal was bomvol. 650 Kinderen waren aanwezig. E. II. Martens ver welkomde St Maarben. Door een paar kinderen werden brieven voorgelezen en tevens bloemen aangeboden. Ver volgens sptrak St Maarten zelf tot de kinderen. Daarna ontving leder kind zijn St Maarten, en allen trokken ze zeer voldaan naar huls. Waardige 11 Nov.-hcrdcnking. Van in dien vroegen morgen ver zamelden veie oud-strijders voor den optocht naar de kerk tot deelname aan den dienst, waarna een treffen de hulde gebracht aan de grafplaats en aan het monument der gesneu velden op de marktplaats. Daarna werden cp de Engelsche begraafplaatsen bloemen nedergeleigd. 's Namiddags te 5 uur ging de groote feestvergadering door. 200 man waren aanwezig, De 11 Novembsr- vergadering ging verder door onder een beste feeststemming. VervoJgens had een grootsche tom bola plaats met 136 prijzen» POELKAPELLE Burgerstand October 1946. Geboorten. Vandamme Marcel, z. v. Germain en van Vanacker Ma ria; Dewachter Nicole, d. v. Maurlts en van Vanseven-ant Marie-Louise. Huwelijken. Blomme Jules, land bouwer met Verhulst Maria, z. b., te Poelkapelle; Cornillie André, metser met Lesage Anna, z. b., beiden al hier; De Koele Louis, land werker met Oappelle Maria, naaister, beiden al hier. Overlijdens. Vandenbussche Ju lia, naaister, 42 j., echtg. v. Faillie Marcel; Ghekiere Alidcr, landb., 76 jaar, echtg. v. Demeulenaere Emma. Huwelijksbeloften. Gekiere Geor ges, landb. te Poelkapelle met De- molder Elza te Watou; Vanoverschel- de Omer, landb. te Poelkapelle met Masschelein Maria, landb. te Boe- zinge; Pauwelyn Joseph, landb., met Vandeputte Martha, z. b., beiden al hier. MAIV BURGERSTAND I Geboorten. Knockaert Jackie, Leegweg. Vantomme Freddy, Char les Capellestraat. Delvael Chantal, Guldo Gezellelaan. Cambier Mi- ohel, Rijselstr. Clique Arlette, Meenenstr., te Geluwe. Gljesqulère Annie, Grondwetstr. Frangols Jean, Moeskroenstr. Matton Si- morrne, Schelpenstr. te Rekkem. Provoost Maria, Wezelhoek, te We velgem. Bintris Marie, Vlamingen straat. Noliet Liliane, Dieghond- straat. Huwelijksaankondigingen. Plpe- lers Renó, werkman en Demeyere Georgette, fbw. Delanghe Maurice, landwerker, en Verscheure Maria, winkelierster. Dujardin Arsène, be diende en Vanoverberghe Fernande, modiste. Huwelijken. Volckaert Albert, electrieker en Del'Haye Yvette, z. b. Peys Gustave, hoefsmid en Che- neau Lucienne, z. b. Overlijdens. Heene Cyriel, 79 Vandermeersohplaats. Lauwere Romanie, 73 j., Kortrijk. Verfaillie Luc, 2 m., Weverstr. Beddeleem Lydie, 41 J., Julius en Maurits Sab- bestr. Noppe Marie, 66 J., Volks plaats. Dumortier Theophiel, Oost- kaai. EERSTE GROOTE KIESMEETING DER C.V.P. Op Zondag 10 November te 18 u. werd in de zaal der Gilde van Am bachten, Groote Markt, te Meenen, een groote Kiesmeeting der C.V.P. op touw gezet, welke groote belang stelling genoot. Als sprekers traden op: Dhr Devos Robert, van Moes- kroen, Arrondissement® - secretaris A.C.W. die handelde over het alge meen programma der C.V.P. in het land. Vervolgens dhr Robert Deman, Senator, van Roeselare, die sprak over den huldigen toestand in het land, en ten slotte dhr Honoré Eas- ton, Provincieraadslid, eerste candi- daat der C.V.P. te Meenen, welke het, programa der C.V.P. in de stad toe lichtte. Het was een welgeslaagde meeting INBRAAK Dieven zijn binnengedrongen bij Omer Wyckaert, Rijselstraat. Zij sta len er 20 oude briefjes van 100 fr., alsmede een hoeveelheid chocolade. Een onderzoek werd ingesteld. DE DIEVEN WAREN... PAARDEN Gedurende de nacht werd Camiel Valcke, Arsenaalstraat, door zijn ge- buur verwittigd dat dieven in zijn hof poogden binnen te dringen. Hij ■ging zien, maar bemerkte niets ver dachts. 's Morgens stelde hij vast BURGERSTAND Geboorten. Vantomme Monique, d. v, Henri en Knockaert Simonne, v. Geluiveld. Bruyghe Anita, d. v. Marcel en Casiielain Simonne. - Gryson Jean-Pierre, z. v. Julien en Geeraert Raymonde. Herman Ar- mand, z. v. Marcel en Cordonnier Anna. De Ocoman Christiane, d. v. Hubert en Vercaigne Marie-Louise. Ghesquiere Arlette, d. v. Henri en Dereumaux Honora. Mi-chiel Ghis- lain, z. v. Al-bert en Six Marie-José. Breyne Ingrid, d. v.tMichel en Des- camips Marcella. Verstraete Rita, d. v. Remi en Derumaux Simonne. Knockaert Yolande, d. v. Lucien en Pectoor Monique. Six Edgard, z. v. Valère en Vantomme Marie-Ma deleine. Devclder Ivan, z. v. Mar cel en Dubois Marie-Marguerite. Pype Hendrik, z. v. Joseph en La- housse Elisabeth. Overlijdens. Debonnelt Eimima, huisvrouw, wed. v. Beaumon Hector. Dujardin Eugenie, huisvrouw, wed. v. Koopman Julien. Huwelijksafkondigingen. Verfail lie Robert, papieibewerker te Busbe- kie, en Bille Agnès, fabriekwerkster te Wervik. Gelïin Robert, houtbewer ker, en Mtneaux Gilberte, fabriekw., beiden te Wervik. Knockaert Jo seph, likeuribewerfcer te Wervik, en Vprcaemer Marie-Louise, z. b. ite Wer- vicq-Sud. ROND DE 11-NOVEMBERVIERING TE WERVIK Voor enkele weken had Hr Delbarge, Voorzitter van de Oudstrijders '40-'45 te Wervik, het initiatief genomen om alles in het werk te stellen om het stof felijk overschot van hun gesneuvelde wapenbroeders: Berten Marcel, Bul- ckaen Aimé, Marryse Cyriel en Verhenne Marcel, naar Wervik over te brengen. Het initiatief van de rouwhulde ging uit van den plaatselijken Oudstrijders- bond, met medewerking van de stad. Donderdagavond 7 Nov. vertrokken de auto's met Hr Deleu, schepene en Hr O. Lecompte als afgevaardigden der stad. Zaterdag, rond 4 uur, kwam de lijk wagen te Wervik aan. De kisten werden afgeladen en door Oudstrijders gedragen naar de rouwkapel, opgesteld in het Vredegercht. Voorop ging de muziek maatschappij «Het Kapittel», gevolgd door Oudstrijders- en Weerstandsgroe- peeringen, afgevaardigden van het plaat selijk Roode Kruis en burgerlijke en geestelijke overheden. De familieleden volgden In de rouwkapel werden de 4 lijkkis ten opgebaard, omgeven door bloemen en kransen. Een eerewacht werd op gesteld Zondag had de wijding plaats van het nieuwe vaandel der N.S.B. 14-18 en 40-45. Mevr. Bayaert en Hr Verbeke waren Meter en Peter van het nieuwe vaandel, dat daarna naar de rouwkapel werd overgebracht. Maandag 11 November had de rouw dienst plaats ln de St-Medarduskerk De kerk was waarlijk te klein om al het volk te bevatten. Het sermoen werd gehouden door een legeraalmoezenier, die wees op de heldaftlgheld van de gevallenen, die hun leven veil hadden voor het Vaderland. De offergang duur de bijna een uur. Na den dienst werd het stoffelijk overschot van de ge sneuvelden naar het stedelijk kerkhof gedragen, in aanwezigheid van de fa milieleden de muziekmaatschappijen de Oudstrijders- en Weerstandsgroepee- ringen en de geestelijke en wereldlijke overheden. Op het kerkhof sprak Heer Burgemeester Vandecandelaevo een ge legenheidsrede, waarna Hl' Dumont sprak namens de Oudstrijders 40-45. Na deze plechtigheid had de onthul ling plaats van de gedenkplaat aan het oorlogsmonument. De Hr Burgemeester sprak er een rede uit, waarna Hr The- rie sprak namens de Oudstrijders 14-18. Daarna klaroengeschal en dooden- appèl. Een voor een werden de namen der Wervlksche Oorlogsslachtoffers voor gelezen door Hr Delbarge, en telkens kwam er een meisje ln het wit, die den gesneuvelde voorstelde, met een krans in de hand en begeleid door een am bulanclerster van het Roode Kruis, naar het monument toe. Daarna sprak Hr Delbargs een laatste rede uit. De 11 Novejmbervlerlng van 1946 zal nog lang ln het geheugen der Wervlknaren bewaard blijven. LIJST VAN DE WERVIKSCHE OORLOGSSLACHOFFERS VAN DEN OORLOG 1940-45 Berten Marcel: Brelne Arthur; Bul- ckaen Almé; Daels Maurice; Delbaere Eugène: Demyttenaere Roger; Desbon- nets Albert; Ghesquiére Lucien; Ma- rysse Cyriel; Vantomme André; Vlo- mlnck Paul; Verhenno Marcel. 1VeerstandersGesqulèr» Emlle; Ry- ckaerfc Gerardt Venent Slmon; Vercae- BOSS Ltéoix. TOONEEL EENDRACHT MAAKT MACHT Zondag 11, had in de feestzaal «Het Kapittelde 2« opvoering plaats van de operette; «De Mascotte», kluchtopera ln 3 bedrijven, van Audran. De opvoe ring bewees dat regisseur Ghesquiére én zijn stuk én zijn mannen volledig mees ter was. Hr Marescsaux speelde buitengewoon goed zijn rol, zijn prettig accent deed de toeschouwers schaterlachen. Speler Migneaux was, zooals altijd, een van de beste spelers. Ook Juffr. Maresceaux speelde prachtig. Hr A. Lecompte was zijn rol goed meester. Kortom alles werd puik gespeeld en afgebeeld. Het gezelschap Eendracht maakt Maiffit» heeft ons aangenaam verrast. Doe zoo voort! A Op Maandag 11 November had, voor een bomvolle zaal, de 2* opvoering plaats van Ninon de Marketenster Daar de opbrengst ten bate van de Oudstrijders was, waren talrijke Oud- strljders opgekomen. Het was een suc cesvolle voorstelling en het spontane handgeklap bedankte meermalen de spelers. Het stuk ging crescendo, met ietwat langdradig 1* bedrijf, waarna een knap 2* en eindigde met een eenig-mooie slotscène H.H. Debacker en Plllaert verrukten iedereen, terwijl Juffr. Lefevre zoo won der typisch haar rol uitbeeldde. De H.H. Delbarge, Pype, Migneaux en Juffr. Le- roy vertolkten opperbest hun rol. Ook het gezang met Juffr. Brouckaert en H.H. Delbarge en Debabker was waar lijk mooi. De kunstvolle balletten, on der de leiding van Hr Depuydt, vielen ten zeerst® in den smaak. Waarlijk een puike opvoering. Een speciaal lofwoordje voor Regisseur Delbarge Albert en we hopen dat hij het daarbij niet zal laten. dat de zoogezegde dieven 2 paarden waren, die, over den muur heengebo gen, lustig de kooien, geplant langs achter in zijn hof, aan het smullen waren.., PLOTSELING OVERLEDEN Hr Th. Dumortier, Oosbstraat, was in zijn woning gemoedelijk aan het spreken in gezelsohap van zijn 7 kin deren, toen hij plots ophield en zijn oogen sloot. De geneesheer kon enkel de dood vaststellen.. NOG DE TRAGISCHE DOOD VAN EEN TOLBEDIENDE Het parket van Kortrijk ls alhier afgestapt om het onderzoek voort te zetten Inzake het tragisch overlijden van hr A. Vancoillie, welke, zooals wij vroeger reeds meldden, in de Ge- luwebeek dood aangetroffen werd. De lijkschouwing wees uit dat zijn dood veroorzaakt werd door den val van de aoht meters hooge vestingsmuren. Hij werd vier ribben gebroken en liep een inwendige bloedstorting op, zoo dat hij op slag gedood werd. Bericht werd gegeven, dat de per sonen die Hr Vancoillie Donderdag 31 Ootober na 17 uur nog zouden ge zien hebben, en nog niet ondervraagd werden, zich op het politiebureel zouden aanbieden om aldus nadere bijzonderheden te verschaffen nopens deze tragische dood. AANGESLAGEN Van Geenberghe J. uit Moorslede werd door de gendarmen verrast met een hoevelheid koffie bestemd voor den sluikhandel. Proces-verbaai werd opgemaakt. Bylle P. uit Klerken was naar naar Meenen gekomen met 16 Kgr margarine. De waar werd aangesla gen wegens onwettig verkeer en een proces-verbaal werd opgemaakt. ONWETTIGE KOOP Prooes-verbaal werd opgemaakt voor Dem. Emiel toen hij gerantsoe neerde waren verkocht aan Fran- schen. VOETBAL Meenen—Vigor Haomme 02 Meenen start met totaal gewijzigde ploeg en wint den toss. De eerste mi nuten brengen verdeeld spel. Aan de 3' en 7° min. kennen bezoekers en lokalen geluk. Maar aan de 38» min. opent De Maere in 't voordeel der bezoe kers, op misverstand der lokale verde diging. Aan de rust is de stand 0-1. Na de rust zendt Lamaire nipt naast, maar reeds aan de 50' min. op fout van Adams kent de scheids rechter strafschop tos welke Vanden Brouck inzendt. Verder volgen hoek- sohoppen elkaar op zonder verande ring aan den stand te brengen. Het einde wordt gefloten met 0-2 scoor. Tooneelfcest. Maandag a.s. wordt in de feest zaal Dessein, Koeistraat, een luister rijk tooneelfeest gegeven, ingericht door de Tooneelgilde Onder Ons Te 19.30 u. opvoering van Ik heb een rnensch gedood», drama in drie bedrijven, opgevoerd door «Het Nieuw Nederlandsch Tooneeluit Gent, on der regie van dhr Frans Poes. Prijzen: 1* Rang: 25 fr.; 2e Rang: 15 frank. Het feest wordt opge luisterd door het nieuw «Onder Ons»- Orkest. 11 November-herdenlring. Verleden Maandag heeft Geluwe op waardige wijze de gesneuvelden herdacht. Te 9 uur had in de paro chiekerk een plechtige Rouwdienst plaats, waarna een stoet gevormd werd die zich naar het igedienkteeken der gesneuvelden begaf. Burgemeester In- geibeen, namens de gemeente, en dhr Gaspar Vallaeys namens de oud-strij ders 1914-18-40, hielden er een aan spraak. Bloemen werden aan het ge- denkteeken neergelegd. 's Middags werd in het lokaal van de NjS.B. aan de leden een noenmaal aangeboden. 's Avonds werden de N.S.B.-leden en hunne familie vergast in de Sint- Jozefsizaal met een gezellig familie feest waarop De Twee Michelsde toeschouwers lieten proeven van hun' verzorgd spel en zang. Te 17 uur hield de Harmonie «Sbe-Oecllia» te vens een wandelconcert. op postcheckrekenlng Nr 4763.60 der Gebroeders Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot eindo 't jaar per post tehuis be steld worden. GENEESKUND/GEN DIENST Apotheker: Heer Michel WYFFELS, Markstr. '53, vanaf 8 tot 12 urn en vanaf 14 tot 19.30 uur. Geneesheer: Heer Dr Gaston DE- PESTELE, Van den Bogaerde- laan 13. - Tel. 405. Wit-Gele Kruis: Juffr. Aüne VAN DOORNE, Vijfiwegenstr. 109. BURGERSTAND Geboorten. Roland en Carlos Cliristiaens, Sint-Pieterstraat 18. Ingrid Baokeland, v. Bmelgem» Robert Delaere, Nederweg 54. Krista (Deblaere, Kortrijkstr. 170 B. Pieter Beclkaert, St-Crispijnstr. 17. Noël Strynok, v. Ingelmunster. Jules Ide, v. Ingelmunster. Freddy Seynaeve, Ommegangstr. 118. Bea trice Blomme, v. Lendelede. Overlijdens. Adolf Meurisse, 78 Winkelhoekstr. 13. Nicolas Qs- browsk, '51 j., borstelmaker, Albert- laan 16. Rosa Tyfegat, 1 m„ Kort rijkstr. 301. Marie Houl«hoofd, 60 j., huishoudster, Klijtstr. 5. Gerard Ghesquiere, 48 J., vlashandelaar, v. Kuume. Bernard Boucquet, 77 J., Nederweg 121. Huwelijken. Omer Vierstraete, folstoormaker, met Juliette Vanmel- laert, schoenstikster, beiden Ite Ize gem. Jules Debruune, handelaar te Emelgem, met Emma Declerck, schoenstikster te Izegem. Michel Sabbe, bediende, met Paula Verheyen, naaister, belden te Izegem» Mau rice Desmed, foeenhouwersgast te Ize gem, met Jeanneltte Rtgole, dienst meid te Kuurne. Altoriek Hoste, landbouwer te Hooglede, met Antonda Dalle te Izegem. Huwelijksafkndiglngen. Hoger Vantyghem, schoenmaker te Emel- gem, met Julia Geldhof, kleermaak ster te Izegem. Albert Llnseele, meubelmaker, melt Oelina Vancoillie, dienstmeid, beiden te Izegem. Paul Denys, nijveraar te Meenen, met Marie-José Verbeke, te Izegem. Urfoain Seynaeve, makelaar te Ize gem, met Angela Leliaert, te Rudder- voorde. Odiiel Vaimieuwenhuyze, politie inspecteur te Izegem, met Su- zanna Vandewalle, ts Wingene. Leo Vanidteenklste, handelsbediende te Rumbeke, met Maria Verharnme, dienstmeid te Hteule. - Jean Vanlan- bögham, tuinbouwer, met Yvonne Lefevere, belden te Izegem. An- toon Scheldeman. landbouwer, mot jeannette Depuydt, beiden te Ize gem. Karei Devos, vervoeronder- nemer, met Clara Dekesel, te Ware- gem. WAARDIGE HERDENKING VAN DEN WAPENSTILSTAND Maandag 11 November hebben de Ize- gemsche Oud-Strljdersvereenlgingen de herdenking van den Wapenstilstand ge vierd. Te 9 uur werd een plechtige Jaar- dienst gecelebreerd. De Herdcnkingssloct. Daarna, te 10.15 uur, had de bijeen komst plaats op de Vanden Bogaerde- laan, alwaar de vorming plaats greep van den herdenkingsstoet naar het ge- denkteeken. Na een minuut Ingetogen heid had een grootsche bloemenhulde plaats. Plechtige uitreiking der Eeretcekcns. De Heer Burgemeester Emiel AUewasrt ging vervolgens over tot de plechtige uitreiking der volgende eereteekens aan de verdienstelijke Oudstrijders: Oorlogskruls met palm, ten post- humen titel: Brabant Daniel, Braem Gustaaf, Coolen Octaaf, Couckhuyt Jules, Baron .André Glllês de Péllchy, Kesteloot Jeroom, Normon Plorent, Van- assche Roger, Vanpachtenbek® Robert, Vcns André, Vierstraete Gustaaf, Vuyl- steke Roger. Officier in de Orde Leopold: Decoene David. Ridder in de Kroonorde, ten post- humen titel; Wed. Blncquet Philemon. Ridder in de Kroonorde, met zwaar den: Chrlstlaens Alberic, Stragler Georg. Ridder in de Orde Leopold II met zwaarden: Bagheln Emiel, Callens Ar thur, Carron Jerome, CortevlUe Marcel, Declerck Jos., Degraln® August, Devos Omer, Neyrlnck Julien, Porteman Ca mlel, Rapoye Frangols, Roelens Camiel, Samoy Emiel, Deys Jules, Soenen Mi chel, Tack Leon. Vaernewyck Jules, Van Belle Pierre, Vandommele Joseph, Van- wynsberghe Remi, Gouden Palmen in Kroonorde, Gou den Medaille in da Orde Leopold II: Belrens Noë. Ten slotte werden de nationale lie deren uitgevoerd. Te 12.45 uur werd ln de groote feestzaal van het stadhuis een gezellig noenmaal aangeboden aan de leden der Oud-Strljdersgroepeerln- gen en hun familieleden. Te 4.30 uur werd deze groote vador- landsch® plechtigheid besloten met een prachtig familiefeest, waar 330 kinderen beneden de veertien Jaar, wier naam opgegeven werd tijdens de lnbuidlglngs- f eesten van het gedenkteeken, een mooi geschenk mochten ln ontvangst nemen. GOUDEN ARMBANDUURWERK GESTOLEN BIJ Vanputten Marcel, Marktstraat, had een schoeufabriekwerker uit Riuddieirvoorde, ean armband doen herstellen, Da fcerei betaald®, doch tijdens de afwezigheid van de huis vrouw, die het noodige geld ging halen om terug te betalen, had hij ongemerkt esn armband uurwerk in goud, ter waarde van ruim 6000 fr„ uit bet uitstalraam weggenomen. De vrouw had de diefstal slechts een half uur nadien bemerkt en legde dadelijk klacht neer bij de politie- koinmlssaris die een ernstig onder zoek instelde. De herstelde armband werd ontdekt. Die kerel werd daar over ondervraagd en bekende alras den diefstal te hebben gepleegd, Het verdwenen gouden armbarduurwerk werd ln zijn woning ontdekt. GROOTE VOLKSMEETING C.V.P. Op Maandag 18 November 1946, te 7.30 uur, geeft de plaatselijke af- dseling C.V.P. in de feestzaal van helt Kristen Werkersverbond, gelegen ln do Kruisstraat, een Groote Volks meeting. Volgende sprekers zullen er h-et woord voeren: Heer ROBERT DEMAN, Senator, uit Roeselare; - Heer Adv. CARLOS GITS, uit Iae- g:m, en de Kandidaten'. FILMNIEUWS Vanaf Zaterdag te 7.30 u., Zondag te 2, 5 en 7.30 u., Maandag en Dins dag te 7.30 u. vertoont: PLAZA, Kruisstraat: «Twee Jonge Meisjes en een Matroosmet Jhonson. PALACE, Groote Markt: «Twee dui zend Vrouwen in Duitsche han den met de nieuwe Engelsche artiste FUiills Oolnert. PATRIA, Groote Markt: «Ulo RUa met Abott ear Costello. KUNSTCONCERT DER MUZIEKACADEMIE Op Zondag 24 November, te 3.30 u., ln di3 feestzaal van het St-Jozefs- oollege, geeft de stedelijke Muziek- academie haar eerste Kunstconoert met de welwillende medewerking van Mej. Henrietta Vermarjder, kunstaan- genes van het Koninklijk Conserva torium te Brussel, en van enkele Lee raars en Leerlingen der Muziekaca demie. Inltusschen zal de procla matie en de uitreiking der diplomas van het schooljaar 1945-46 plaats hebben. Toegangsprijs10 frar.k. VERKEERSONGEVAL Vrijdag kwaim de personenauto vai Vanhaverbeke Aloïs, Stuyvenfoergsfcr. uit de Papestraat gereden in de rich ting der Gentstraat. Daar gekomen werd hij aangereden door den per sonenauto van Safolon Frans, wonen, do Meenenstraat 117. Slechts stofte- lijke sc'hadte deed zich voor. RIJWIEL GESTOLEN Omstreeks 11.30 uur had Sandri Je-room, Molenstraat, Eljn rijwiel ge plaatst op de koer van de schoen fabriek Clement. Toen hij zich hult, waarts wikle begeven moest hij vast stellen dat het rijwiel spoorloos ver dwenen was. F.C. IZEGEM WON NIPT, DOCH VERDIEND Eenieder was totaal teleurgesteld wat betreft het vertoonde spel. Ofschoon de localen de meerderen waren op het veld, konden ze er toch maar r.let ln gelukken hun fijn-gemeten passenspel uit te halen, want de Oostendenaars, dia het W-M systeem toepasten, waren steeds een tikje vlugger op den bal en speelden met wijde voorzetten. Over den wedstrijd zelf was geen enkel toe schouwer tevreden. Het spel ln de eerste helft was maar zeer armzalig om aan schouwen, doch na de rust liep het wat vlotter van stapel, zoodat het dan nog bevredigend kan genoemd worden voor de wederzljdsche elftallen. De al- gemeene indruk was: een weinig begees terende wedstrijd, waarin zelden of nooit schoon spel te zien was! Nu de prestatie der Izegemsche spe lers: Daar Callens gekwetst werd onder het linkeroog, durfde hij niet meer, na verzorging, zijn gewone plaats Innemen en veranderde aldus van plaats met Ver straete, feit dat wel aan de basis ligt van de ontreddering van de Izegemsche voorlijn. Daarnevens vermelden w» de uitstekende keeping van Van Brussel. V.G. Oostende heeft een bewonderens waardige tweede helft gespeeld, maar ze waren soms wel wat ai te zenuwachtig. Slechts twee spelers van de ploeg deden zich opmerken, namelijk doelwachter Van Brussel, en middenvoor Vande- kerekvoorde. Van Brussel heeft zeker lijk zijn ploeg gered van een zware nederlaag, terwijl Vandekerck voorde van uit alle richtingen de hem geboden kan sen om op doel te kogelen, te baat nam. De kwestie van het ouderdomspen sioen staat in de algemeene belang stelling. De Nieuwe Pensioenwet biedt aan meer dan 160.000 personen nieuwe voordeelen, doch hoeveel duizenden zullen er zijn, die de nieuwe voordee len niet kennen en daardoor hun rechten geheel of gedeeltelijk zullen verliezen? Hoeveel duizenden zijn er die nog geen 65 jaar oud zijn en niet eens weten wat hen te doen staat om hun pensioen te verzekeren op 65 jaar en daardoor hun rechten jammerlijk laten verloren gaan? De heele Pensioenwet is al te in gewikkeld, en dit is de oorzaak van ontzettend veel onwetendheid, en jammer genoeg, van veel onverdien de ellende onder onze ouderlingen en weduwen. Het aantal slachtoffers der onwe tendheid is schrikkelijk groot. Om onze belanghebbende Lezers van dienst te zijn, zullen wij eenige artikels over deze belangrijke kwes tie in onze volgende nummers laten verschijnen. Die zullen van alge meen nut zijn. Wij zullen en mogen niet talmen, aangezien voor velen er nog slechts tijd is tot einde Decem ber van dit jaar om hen in regel te stellen. Alle inlichtingen over de Ouder domspensioenkwestie zijn te bekomen in een zeer gepast boekje dat komt te verschijnen: Een nieuw bock over OUDERDOMSPENSIOENEN Prijs: 10 fr. door Leon Verscheure. Voor Arbeiders Bedienden Land bouwers Handelaars Weduwen Weezen Zoowel voor vrouwen als mannen, -voor jong en oud Volledige uitleg over De nieuwe Pensioenwet, met talrijke tabellen en voorbeelden. Meer dan 100.000 ouderlingen en we duwen zullen door deze nieuwe bepa lingen van de wet, ln rechte komen, voor een hooger pensioen of een nieuw pensioen Wat moet u doen om ln regel te zijn Dit boekje geeft U daarover volledigen uitleg en daarenboven ook nog duide lijke uiteenzetting inzake de lijfrente, de weduwerente en het kapitaal. SOCIALE VEILIGHEID!!I Wat is dat7 Waarom wordt 8 afgehouden van het loon? Waartoe dient dit geld? Deze vragen worden beantwoord ln dit boekje. Duizenden menschen zijn het slachtoffer van hun onwetendheid. IEDER HUISGEZIN moet dit boek je bezitten; het ls van zeer groote waar de en zal U de oogen openen Inzake Uwe rechten ln tal van zaken. TE VERKRIJGEN: BOEKHANDEL SANSEN - VANNESTE, POPERINGE WIJ zenden het boekje per post, aan wie ons 12 fr. zendt in postzegels. En ook bij den schrijver: HEER LEON VERSCHEURE Lokaal VolkslustDUFFEL. Wie een briefje van 12 fr. in ge sloten omslag, met zeer duidelijk ge schreven adres opstuurt naar een der twee bovengemelde adressen, zal per keerende post het boekje ontvangen. En voor de gevallen die niet in liet boekje voorkomen, of naderen uitleg vragen, zullen we tot half December een Vragenbus ln ons blad openen. En hier geven we zulk een geval ons gevraagd door een Lezer uit Frankrijk: VRAGENBUS «Uc ben 7B jaar en sinds drie jaar ziek Ik icoon te Flers-bij-Rljscl met mijn zoon. Ik heb geen bezit. Kan ik pen sioen genieten7 ANTWOORD: Gelief ons te laten weten: Waar en voor wie hebt U gewerkt tus schen 50 en 65 Jaar! Indien U geduren de deze Jaren ln Frankrijk hebt gewerkt, hebt U dan terzelfdertljd ln België stor tingen gedaan als vrij-verzekerde? Geeft vooral het adres van Uw vroe gere patroon op, bij wie U gewerkt hebt tusschen uw 50 en 65 Jaar. BERICHT AAN ONZE LEZERS Onze lezers kunnen vragen insturen aangaande het Ouderdomspensioen. Zooveel mogelijk zal langs ons blad worden geantwoord. Niet vergeten te melden: Geboortedatum. Beroep, hetzij voor eigen rekening of als werkman of bediende. Voor arbeiders geboren vóór 1867 is het noodig te vermelden of zij tus schen 55 en 65 jaar loonarbeiders ge weest zijn en voor welken patroon. Voor de arbeiders geboren vanaf 1867 tot 31-12-1860 is het noodig te melden of zij tusschen 50 en 65 jaar minstens gedurende 10 jaren loon arbeider zijn geweest. Voor de niet-loontrekkenden, dus de vrij-verzekerden, dient medegedeeld hoeveel stortingen er gedaan zijn se dert 1931 en van welk bedrag. Burgerlijken stand vermelden: Ge huwd, Weduwnaar, Ongehuwd, oi Weduwe. De weduwen van arbeiders en be dienden gelieven al de hierboven- staande inlichtingen te geven over hun overleden echtgenoot. We steunen erop dat ln de Vra genbusenkel zal geantwoord wor den op de gevallen die bij het leze: van het boekje niet kunnen opgelost worden. NIEUWE VLIEGTUIGRAMP IN HOLLAND 24 SLACHTOFFERS Bij het landen op het vliegveld var Schiphol, bij Amsterdam, is een Ne- derlandsoh vliegtuig in brand gescho ten. De 24 inzittenden zouden omge komen zijn. IN DEN SENAAT De Senaat heeft Donderdag d< motie der C.V.P. verworpen, waarli het misbruik der volmachten door d- Regeering aan de kaak werd gesteld Anderzijds werd een motie goedge lceurd waarbij van de negeering wen gevraagd dat het Leger zoo spoedif mogelijk terug op vredesvoet zou wor den gebracht. In tegenstelling met ons bericht op 5* blad, ontvangen we zooëven, bij het ter perse gaan volgende schrijven: VEEKWEEKSYND1KAAT VEURNE Het spijt ens, U te moeten melder dat de 8' Jaarmarkt voor Stamboek- vee te Alveringem op 21 dezer, op bevel der Koogere Overheid, NIE7 MAG DOORGAAN. Namens liet Eestuur: De Voorzitter. De Secretaris Maurice Mahicu, Jules Morllon Alveringem, Veurns, Klare Wal. Zwartenonnenstr. VEEKWEEKSYNDIKATEN PROVEN EN VEURNE Opname Koeien en Vaarzen Geacht Medelid, Ik heb de eer U mede te doelen dat de Heeren van de Jury, ln de eerst volgende weken een tweede oni reis zullen maken ten einde de ver geten vrouwelijke dieren op t« nc men voor 't Stamboek. In de eerste omreis heeft de Jury om reden van het heerschende mond en klauwzeer, niet alle dieren kun nen zien. De kweekers, die nu dieren aan d Heeren van de Jury willen toonen o hertoonen, moeten mij deze wee! hiervan kennis geven, opdat lk d omreis kunne schikken. De Jury zal enkel dieren opnemei die dit jaar halfscizoen moeten kal ven. De Secretaris Jules Morlion, Vcurne. Ualve Gast, reeds op stiel geweest, lr bakkerij en pasteibakkerij. Kas en inwoon. Bij A. Claeys-Vandcib ken, Leopold II laan Nr 5, Wenduln' (1167 jjertig Meisje, van den buiten, IT J om te kuischen of alle ander werk te Poperinge. A.t.D. (0.247 Wapenstilstand. Het feest van den Wapenstilstand werd te Wingene op volwaardige wij ze gevierd. Te 9 u. 30 na de plechtige Mis, werd een optocht gehouden naar het kerkhof en het was dhr Rud. Ooucke, burgemeester, dio een gele genheidstoespraak hield. De Oudstrij ders 1914-18 bleven heel den dag sa- menvieren met het noenmaal ln den menvleren met noenmaal in den Davids/ond* Het Davidsfonds heeft het genoeg»' zijn meer dan 600 leden een tipte! voordracht aan te bieden op Dond» dag, 20 November, te 7 u. in het CSV Volkshuis. Dhr Jan Boon, g«ww*i «Nonkel Jan van de K.VR.O. komt spreken over het belangrijk derwerp: «Hoe men een volk «rt leidt. Al de leden met hun hu!sg«aoete* worden talrijk verwaoütj

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 4