Uit 't Veurnsche Uit 'tNieuwpoortsche FINANCiEELE KRONIEK Achter het ijzeren geriüjn Een en ander over de Gemeenteverkiezingen Tusschenkomst van Volksver tegenwoordiger L. Deschodt 16 November 1946. UIT VEURNE ALVERINGEM ADINKERKE KOKSIJDE OEREN LEISELE UIT NIEUWPOORT OOSTDUINKERKE Bladzijde kan men geBdig stemmen fespsaaEi men het hieseiper SCHITTERENDE SITUATIE TE ALVERINGEM op Donderdag 21 November '46 om 10 uur. TREKKINGEN BIJZONDERE KEURING VOOR HENGSTEN TE IEPER GERECHTSZAKEN GEBROKEN HUWELIJKSTROUW 12.000 Bruidjes van Amerikaansche soldaten wachten tevergeefs op nieuws van hun echtgenooten. VLIEGTUIG TEGEN SCHOUW GEVLOGEN IN DUITSCHLAND Zeven dooden MARY CHURCHILL VERLOOFD MUREN VAN DE ROYERS- SLUIS TE ANTWERPEN INGESTORT AAN WIE IN DE KAMER Hij feefcenS protest aan tegen de poSitiek der Regeering inzake Vee- en Melkleverïng Bijzonderheden over de Atoombom NIEUWSJES IN T KORT ZWARE TREINBOTSING IN FRANKRIJK 30 Dooden en 70 gewonden TWEE JONGELIEDEN LEVEND VERBRAND TE DEURNE HET WEKELIJKSCH NIEUWS ^WWUVyw^!WVUWVVi5,«WUSK3W5WMVW6Wfl«We»ew ZONDAGDIENST Dokter: Maeyaert Fr„ Lindendrcef. Apotheker: Kinget, Markt. BURGERSTAND Huwelijksafkondigingen. Schram Auguste, schipper, te Nieuwpoort en Blorame Josephine, schipperin, te Veurne. Dehollander Daniël, bak- kersgast, te Veurne en Dejaegher Georglna, naaister, te Veurne. Geboorten. Eouve Nadine, d. v. Andréas en Vermeersch Laura, te Bulskamp. Decreton Christiane, d. v. Emile en Cloet Magdalena, te Loo. Meirlevede Erna, d. v. Oscar en Declercq Malvina te Oostduinker- ke. Huwelijken. Rosseeuw Albert, werkman en Verhaeghe Rachel, werkster, b. te Veurne. TOONEEUNÏEUWS Zeg, wee te 't al 7 Liefhebbers komt naar de «Roe land 1 24 November en genist van 't blijspel gespeeld door het reizend tconeclgezelschap van de Gentsche Minardschouwburg onder de regie van Henri Vandaele waar zijn eigen werk op de planken wordt ge bracht. «Zeg, wee te 't al, Madame Pï Witte: loopt mee ne Zwarte Groot succes en uw lachspieren vooral flink masseere-n 1 Voorstellingen om 3 u. en om 7.30 uur stipt. Kaarten op voorhand bij M. PO'Uchele, Vaartstr. 5, Veurne. H«t Hollandsch Wijfje «Het Hollandsch Wijfje», hunkert naar den datum van haar opvoering, evenals de talrijke tconeelliefhebbers van Veurne en van Veurne-Ambacht. Pe St-Lutgardisgilde wijdt haar best» krachten aan het wellukken ivan de-zt prachtige operette. «Het Hollandsch Wijfje» zal op nieuw een verrassing wezen. Zie maar: opnieuw het volledig or kest van beroepsmuzikanten onder de leiding van den heer Stsenacker. Vierstemmige kooren. Prachtige dan sen en balletten. Een weelde van kostu nica in het perspektief van schilder achtige decors, 80 uitvoerders Het Veurnsche publiek is belust op operation. Verdriet en vreugde, angst en hoop, haat en liefde worden afwisselend uitgebeeld en beklemtoond door de muziek. Ket Hollandsch Wijfje zal be ar..woorden aan al de verlangens. >Vant het is een prachtoperette. Op 26, 27 en 28 November geven alle kunstliefhebbers zich rendez vous in de zaal «Palace». Kaarten te bekomen in het huis foioen. Oost straat 8, te Veurne. Volgende week geven we nog enkele Schikkingen nopens de opvoeringen. DE BOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN OPROEP Hef einde van het jaar is daar en meteen enk het beroep op onze porte-ifionnaie Vereenigingeni allerhande komen op onze deur kloppen cm de hernieu wing van het lidmaatschap. Vad-ers en Moeders van een groot gezin, bij U zullen de bestuursleden van den Bond der Kroostrijke Gezin nen komen; aankloppen, 't Is geen aangename taak, maar 't is voor een groote zaak. U zult die taak helpen verlichten, door een groot be grip te toonen voor dé dwingende noodzakelijkheid van het verder be staan van De Bond en door spon dis n er. lijmoedig te betalen. D zult begrijpen da; die verhoogde bijdrage een nietigheid is tegenover de vele en tastb.-.re voordeelen die, dank zij de jarenlange werking van het Hoo ger Bestuur van den Bond voor groote Gezinnenverkregen werden. Waar zouden we bv. staan met he; bedrag van het kindjesgeld zocals <i. volksmond het zegt? Waar me; de vermindering op epcori er. buurttrein? Zekerlijk, er zijn eer. heel stel ouders van groote gsrir.r.en die van die beide voordee len niet meer kunnen genieten. Maar Wordt fr niet al te licht vergeten dat oei: de 7 13 vermindering per kind nn alle belastingen ook een ze:r groote overwinning is geweest cn voor velen een jaarlijksch voor deel be: eekent van honderden en duizend-er. frank! Geen enkel lid mag zijn plicht nalaten i CEO LI AFEEST EN BIJ DE MELOMANEN Zooa'iS elk jaar vieren de Eere en werkende leden van de koninklij ke fanfare «Sinte Cecilia» hunne patrones. Dit jaar evenwel m-oest de ze viering vervroegd omwille van de gemeenteverkiezing op 24 November. D:zs verkiezingen nemen hun wel de voorbehouden dag maar toch niet de belangstelling voor de feestelijk heden. Op Zaterdag 16 November in de Rhe-torikaconcert van de Melo- manën en optreden van Heer A. Vcrstraefe, virtuoos-accordionist. Programma 1. Fransen-s Marsch. H. Van Gael. 2. Cavalerie légere Suppé. 3. Verscheidene 4. Nuit d été (groote wals) H. Weyts. 6. Vivandière et Houzards - Marsch. Daarna gezellig bal en tombola. Zondag 17 November om 10 u. Hoogmis ;er eere van St Cecilia in do Walbuxgakerk. Om 1 u. noenmaal voor de werken de leder,. Om 8 u. bolling voor eere- en Werkende leden. Woensdag 20 November om 7 u. Bolling voor de vrouwen. Van harte wensch-en we aan de mannen van de flinke en sterke fan fare veel succes met hun concert en aangenaam verzet. gV»*WNTV> Burgerstand September - October Geboorten. Boedts Godelieve, d. v. Mauritius en Notredame Angè- le; Hemcvyck Magda, d. v. André cn Mortier Clara; Salomé Eduard, z. v. K- vit] en Degrave Rachel. Huwelijken. Verfaeillie Arthur, vlashandtlaar van Kuurne en Roo- ryck Maria, z. b., alhier; Zoete Al- bert, lanrlb. van St Rijkers en Debae- kc Jeanne, landb., alhier; Vanparys Geor"es smid van Lampernisse en Geldhof Georgette, z. b., alhier; Car- pentier Maurice, brouwersgast en Roost Blanche, z. b., belden alhier; Dcbergh Daniel, bakkersgast van Stroombeek-Bever en Dejonckheer Maria. z. b.. alhier; Delanckcr Reml- Kius, dienstknecht en Noyen Martha, dienstmeid, beiden alhier. Overlljdens. Coutereel Isidor, 3 maanden, z. v. Marcel en Martha Boohgs; Bloeme Horonlus, landbou- wer. 56 echtg. v. Rachel Vandei'- Bucht, overl. te Roeselare; Martens Cyriel, Ontv. der belastingen, 40 j., echfg. van Decoeyer Anna, overleden te Brugge; Eloy Romania, huishoud ster, 79 j„ echtg. van Florent Par- ton; Vancolle Gislena, werkster, 64 jaar, echtg. van Henrtcus Henne- bert. Op Zondag 10 November had de plechtige onthulling plaats van het monument ter gedachtenis onzer ge sneuvelden 1940-1945. Alle maatschappijen waren aan wezig en een groote massa is komen bidden. In de kerk werd een H. Mis opgedragen ter hunner gedachtenis. In zijn kanselrede zette E.H. Onder pastoor de aanwezige geloovigen aan, vurig te bidden voor diegenen die hun leven hebben gegeven om het onze te redden. Ons oude kerkje was waarlijk te klein. Na deze plechtigheid was er ten Gemeentenhuize uitreiking van eere- teekens waarna vorming van den stoet en optocht naar het monument 1914-1918 1940-1945. De Heer Flo- rizoone sprak een gelegenheidsrede uit waarna bloemenhulde volgde en het Vaderlandsch Lied gespeeld werd door de muziekmaatschappij. Daarna officieel bezoek aan de militaire begraafplaatsen. Op deze manier hebben de Oud- strijdersvereenigingen op waardige wijze 11 November herdacht. St Maartensfeest. Zooals telken jare heeft St Maar ten weer Adinkerke bezocht. Om 5.30 uur stond de jeugd present aan de statie. Met onze flinke fanfare voor op deed de goede Sint zijn triom fantelijke intrede dcor de straten van het dorp. Om 6.30 uur was Sint Maarten reeds goed en wel gezeten in Den Hertterwijl het volk ge durig aan binnenstroomde. Na een inleidend woordje van den Heer Boe- ve voerden de leerlingen der meis jesscholen onder de flinke leiding van Juffr. Godelieve twee fijne num mertjes op. Sint Maarten heeft de kleine speelsters dan ook rijkelijk bedeeld. Na de hartelijke toespraak van den lieven Sint, begon de greote uitdeeling. Geen enkel Adinkerknaar- tje dat niet met volle handjes en 'n smullend mondje de feestzaal ver liet. REINIGT. Uw linoleum zal slechts gereinigd en ontvelt zijin zoo U Lavécire gebruikt, die wascht en boent. Benoeming. E.H. Valère Luca, priester in het Groot Seminarie te Brugge, werd be noemd tot professor aan het O. L. Vrouw-College te Veurne. St-NUtlaas komt Zooals verleden jaar zal op uitneo- diging van de Kajotters, Sinter Klaas een bezoek brengen bij al de -brave kinderen, zoowel op het D-orp als op de Eaden. Toekomende week meer daarover. 11 Novemberviering. Maandag 11. werd de Wapenstil stand 1918 herdacht op een plechtige wijze. Al de inwoners van de ge meente hadden er aan gehouden me de te vieren. Het meest van al waren onze Oud-Strijders 1914-18 in hun element, daar ze terzelfder tijd het 25-jarig bestaan van hun Oud-Strij- dersbond vierden. Sinte-Ccciliafeest Zondag had het jaarlijksche Sinte- Ceciliafeest plaats, gegeven door de lokale Harmonie. De feestzaal van het Raadhuis was flink gevuld. Een paar uurtjes hebben we geno ten van het heerlijke muziek-con- cert dat ten gehoore werd gegeven, door ons flink muziekkorps onder de leiding van dhr Jules Baert, die met dit feest zijn 65-jarig debuut in het muziekleven herdacht. Tusschenin de uitgevoerde stukken werd door de hh. Alb. Factenackels en Priem een dankbare hulde gebracht aan den «Chef in het Vlaamsch. Een kost baar geschenk werd dan namens de muzikanten, den chef aangeboden als blijk van erkentelijkheid. Chef Baert dankte dan ontroerd én mu zikanten én publiek om de welge meende hulde bij dit jubileum. Een daverende ovatie was de reak- tie op zijn woorden. Het concert werd dan voorgezet en besloten met de ouverture, 's Ande rendaags werd te 10 u. de Hoogmis gecelebreerd voor de overleden leden van de Harmonie, waarna ze in de kerk een paar muziekstukken ten ge hoore gaven. Na het diner in het lo kaal, werd dit heuglijk Ste Cecilia- feest besloten met een zangwedstrijd in de feestzaal van het Raadhuis. Burgerstand. Geboorten. Pruvost Omer, z. v. Gentiel en Gheeraert Agnes; Demol- der Maria, d v. Omer en Kino Ra chel. DE PANNE Biljartwedstrijd. Ter gelegenheid van de inhuldiging van het nieuwe biljart in het lokaal «De Moedige Kleppers», wordt op Zondag 17 November een groote wed strijd ingericht. Voor 1200 fr. prijzen zullen verspeeld worden. Begin 3 u. Inleg 15 fr. R. C. De Panne Rac. De PanneW.S. Lauwe 42 Det de 10" min. had Vanhove succes. Met de 40" min. stelt Demasser de ploe gen gelijk, na een schot van Plnoy her nomen te hebben. Twee minuten later zet Vandenbulcke voor aan TegenthofT. die voorsprong aan de gastheeren be zorgt. Na de rust maakt Desaever er 3—1 van en even later, langs zelfde spe ler 4-1. Het B Elancke die erin gelukt den stand op 42 te brengen. Niettegen staande de onbetwistbare meerderheid der bezoekers, zijn het echter de thuis- spelcrs die dén Inzet veroveren. Zondag a.s. onderneemt R.C. De Pan ne de verplaatsing naar Herzecuw. De reserven gaan op reis naar S.K. Torhout om een nieuwe overwinning op hun alctlef te brengen. BULSKAMP Sinte Maartensavond. Zondagavond iging leen stoét uit van kin-ders met jonge moeders en Sin-te Maarten aan t hoofd. Telkens Hij wat lekkers gooide was 't één grabbelen van kinders. Er was ook muziek, doch van pot- hull-en. Sinte Maarten heeft overal zijn best gedaan, om iedereen te bemoedi gen. De kleinen moeten ili-un dank toonen dcor veel genegenheid aan hun lieve Ouders en Oversten, veelvuldiger bijwonen der H. Mis en door gebed en Communie. Want, Sin te Maarten komt te jarent nog eens. O udstri jdersbond Maandag 1.L herdachten de Qud- strijd-ers hun gesneuvelde kameraden. Een H. Mis werd opgedragen te 9 u. Daarna werd een pauze halt gehou den en den groet gebracht aan de graven der -gesneuvelden, met het Belgisch Vaandel, gedragen door Richard Depuydt» Daarna bezochten ze enkele leden caféhouders. Er werd een maaltijd cpgedischt -bij Kamiel S-chackman. WULVERINGEM Sint Maarten. De g-oede Heilige Kindervriend be zocht op Vrijdag 8 November de schol-en onzer beide gemeenten. Hij was wendergoed cp de hoogte van het gedrag der school kleuters, want ieder van hen kreeg zijn woordje van lef of van blaam. Op Zondag 10 November, In de vroege avond-uren, deed Hij dan Zijn rondegang naar de huizen waar er kinderen waren en bracht er vreugde en blijde verwachting. Een. h-eele schaar kinderen met lantarens volg^ de Hem zingend op Zijn tocht. Ook Zijne drie zwarte knechten die Hem begeleidden met cene lading lekker nijen, had-den veel bekijks. Simt Maarten en Uwe moortjes, ge -haalt er eere van! II. Zending. Op Zondag 10 November stond de groote Kruisproceesie op het pro gramma. De stoet vertrok uit de kerk ran Vinkem; een schare volk zooals men op beide gemeenten nog nooit gezien heeft, trok, godsdienstige lie deren zinger.d,d-cor de straten, het Kruis met de priesters voorop, en achteraan, het groote Missiekruis, door 4 jongelingen gedragen. Aan den Kalvarieberg van de kerk van Wulveringem werd een roerende preek gehouden door een der P-aters- Zendelingen, waarna deze schoone plechtigheid gesloten werd In de kerk van Wulveringem met gebed en zang en den' Zegen met het Allerheiligste Sacrament. Waarlijk, deze H. Zending zal In de godsdienstige Annalen van Wulve ringem en Vinkem met gulden letters geboekt staan! 11 November—viering. 11 November werd alhier op waar dige wijze gevierd. De Oud-Strijders- bond met vlag en een groote menigte parochianen woonden de godsdien stige plechtigheid bij. Nadien werd er gebeden bij het gedenkteeken dei- gesneuvelden, bloemen werden neer gelegd en een korte, doch roerende rede, gehouden door den Heer Ge meentesecretaris van Wulveringem, Oudstrijdcrsavond. Sinds jaren vieren de Oudstrijders hun avond, waar ze een gezellige bij eenkomst hebben en een prijskamp onder hun ééntje houden. Dit jaar werd er een bolling inge steld. De eerste prijs, het zwijnejong werd gewonnen door Jerome Louwa- gie die het beestje, met een blij hart je naar huis bracht en... het later wel smakelijk naar binnen zal spelen. APOTHEEKDIENST Apotheek Ccol Marktstraat, open van 10 tot 12 uur en van 16 tot 18 u. BURGERSTAND Geboorten. Leroy Jacqueline, d. v. Georges en Dsvos Palmyre. Overlijden. Buffel Zoë, d. v. August en Minne Maria, 65 jaar. Huwelijk. Gykiere Joridaan, as pirant officier ter lange omvaart en Demulder Andréé, z. b. te Nieuwpoort. Huwelijksafkondigingen. Ver- burgh Charles, werkman en Bonjé Victorin-e, z. b. te Nieuwpoort. Rahir Pierre, technisch Ingenieur, te Nieuwpoort en Vandurme Godelieve, z. b. te Oostende. Schramme August, schipper, te Nieuwpoort en Blomme, schipperin, te Veurne. 11 NOVEMBERVIERING Maandag had dus deze bijzondere plechtigheid plaats. Een stoet ge vormd met de Burgerlijke overhe den en de verschillende maatschap pijen en Scholen trok om 11 u. naar de kerk, waar een «Te Deum» ge zongen werd. Daarna had een plech tigheid plaats bij het Nieuwpoortsch Gedenkteeken, toespraken werden gehouden, bloemen nedergelegd. Daar na trok d stoet door de Stad en diflleerde op de Marktplaats voor de Burgerlijke Overheden. Daarna had een receptie plaats in de raadzaal van -het Stadhuis, daar ook werden de eereteekens met zwaarden over handigd aan eenige Oud-Strijders. BIJ HET KONING ALBERT MONUMENT Zondag 11. had een optocht plaats naar het Koning Albert Monument Ingericht door N.S.B.-Nieuwpoort. Na een toespraak door den heer Goen werd een fakkel aangestoken die ver volgens zou overgebracht worden naar de rustplaats van den Onbeken den. Soldaat te Brussel. CINEMA'S NOVA; Vrijdag tot Maandag «Par- tisanen» - voor allen. Dinsdag tot Donderdag «Plaats voor Jon geren zedel. waarde onbekend. CENTURY: Van Vrijdag tot Zon dag «Prison Nurse» - voor allen. Bijfilm: «De Kampioen» - voor allen. Maandag, Dinsdag en Woesdag: Joe Smith Volbloed Amerikaan voor allen. Bij film: Ann Sothern in Het Meisje zijner dioomenzedel. waarde onbekend1. iWJ» 11 Novemberhcrdenking. Ook in onze gemeente werden de gesneuvelden, der beide oorlogen niet vergeten. Een H. Mts werd iter hun ner intentie opgedragen en de 3 be graafplaatsen wei-den bezocht. Aan het gedenkteeken der gesneuvelden sprak de NJS.B.-Voorzitter een rede uit. 's Avonds verbroederden de oud strijders uit de ikampen '14-18 en '40 in een avonddiner, waarna een ge zellig samenzijn volgde met spel, mu ziek en dans. Bij onze Voetbalclub. V.V.O.Heist 2-3. Veel toeschou wers. De oud-mid-voor die van de partij was bracht den meed aan... en V.V.O. lukt na 5' een eerste doel, doch spijt de vele aanmoedigingen lukt Heist aan 40' den gelijkmaker (1-1). Vijf minuten na de rust is het 1-2 en een strafschop zal er 1-3 van maken. Helst, ongelukkig, zorgt dan zelf voor ons 2" doel (2-3). Heist was de beste ploeg, maar 't zou toch niet zoo gemakkelijk zijn gegaan ware V.V.O. niet na 5' spel tot 10 man herleid, geworden. NAAM VAN NAAM VAN KANDIDA- 1. - BOVEN AAN DE LIJST. Neemt de kiezerde volgorde der kandidaatstelling van een lijst aan, dan brengt hij zijne stem uit in 't vak bovenaan die lijst geplaatst. Men noemt dit de principieele stem uit brengen. 2. - BOVEN AAN DIE LIJST EN NAAST EEN OF MEER KAN DIDATEN VAN DIEZELFDE LIJST. 3. - NAAST DEN EEN KANDIDAAT. 4. - NAAST DEN VERSCHILLENDE TEN OP EEN LIJST. ïn de gevallen 2, 3 cn 4 stemt men voor de lijst, doch men wil de volg orde wijzigen door één of meer voor keurstemmen uit te brengen. 5. - NAAST ♦DEN NAAM VAN VERSCHILLENDE KANDIDA TEN OP VERSCHILLENDE LIJSTEN. Dat noemt men «PANACHEEREN». In zulk geval mag men: a) geen enkel vakje boven de lijst zwart maken; b) nooit meer naamstenimen uit brengen dan het getal te kiezen raadsleden. Deze wijze van stemmen is echter te verwerpen om de eenvoudige reden dat veelal een groot deel der stem verloren gaat. IICCS MEN BEST STEMT 7 1. - Boven aan de lijst der C.V.P. 2. - Naast den naam van één of meer kandidaten van de C.V.P.-lijst. HOE STEMT MEN ONGELDIG 7 1. Met boven meer dan een lijst te stemmen. 2. Met achter meer namen te stem men dan ®r kandidaten te verkiezen zijn. 3. Met boven één lij:t te stemmen en terzelvertijd voorkeurstemmen te geven op een andere lijst. Voor elke lijst telt men op: 1. Het aantal bijstemmen of liever 't aantal volledige stembrieven d.i. die waarop enkel cn alleen bovenaan een lijst gestemd'werd. 2. Het aantal onvolledige stembrie ven, d.i. die waarop voor een of meer dere kandidaten van eenzelfde lijst gestemd werd. 3. Hst aantal naamstemmen op gepanacheerde brieven. Wie panacheert deelt zijn één stem. Wie b.v. stemt naast 4 namen op lijst 1 en naast 2 namen op lijst 2 en naast geen enkelen op lijst 3, als er in 't geheel 11 kandidaten te verkiezen zijn, geeft feitelijk maar 4/11 van zijn stem aan lijst 1 en 2/11 aan lijst 2 en heeft in 't geheel maar 6/11 van zijn stem uitgebracllt. Het aantal naamstemmen uitge bracht op een bepaalde lijst dient door het getal te begeven mandaten gedeeld. PRACTISCH VOORBEELD TOT BEPALING VAN HET KIESCIJFER Er zijn b.v. 11 raadsleden te verkie zen. Er zijn, onderstellen we, 3 lijs ten, Onderstellen we dat: Lijst 1 bekomen heeft 900 voll. stembr.; 150 onvoll.; 1650 gepana cheerde; Lijst 2 bekomen heeft 500 voll.; 100 onvoll.; 2200 gepanacheerde; Lijst 3 bekomen heeft 250 voll.; 150 onvoll.; 1100 gepanacheerde; dan bekomen we; LIJST 1; volledig 900 onvolledig 150 gepanacheerde 1650 150 11 Klescijfer LIJST 2: volledig onvolledig gepanacheerde 2200 11 Klescijfer LIJST 3: volledig onvolledig gepanacheerde 1100 1.200 500 100 200 800 250 150 100 Klescijfer 11 500 ON- ofwel deelt men het klescijfer zelf van elke lijst door 2, 3, 4, 5, 6, 7 enz. LIJST 1; Klescijfer 1200 2 600 (14 zetel) S 3 400 (4» zetel) 4 300 (4» zietel) 5 240 (7« zetel) o 200 (8« zetel) 7 171 (10« zetel) - 8 150 6 LIJST 2: Klescijfer 800 zetels 2 400 (3« 3 268 (5« I 4 200 (9» 5 160 zetel) zetel) zetel) 3 zetels. LIJST 3: Kiescijfer 500 2 250 (6« zetel) 3 166 (ll«zetel) 4 125 2 zetels Nu weten we op hoeveel zetels elke lijst recht heeft. Maar we weten nog niet wie op elke lijst gekozen is, want er werden naamstemmen gegeven en die spelen ook een rol. WELKE KANDIDATEN VAN ELKE LIJST ZIJN VERKOZEN? Daarvoor moet men voor elke lijst het cijfer van verkiesbaarheid vast stelten Dit cijfer, eigen aan elke lijst, wordt verkregen door het aantal vol ledige en onvolledige stembrieven te vermenigvuldigen met het aantal ze tels toekomende aan de lijst. Dit produkt te vermeerderen met het aantal stemmen op gepanacheer de brieven en het totaal te deelen door het aantal bekomen zetels plus 1. LIJST 1: Cijf. van verkiesbaarheid (900 plus 150) inaal 6 plus 1650 is 1.135,71 6 plus 1 LIJST 2: Cijf. v.an verkiesbaarheid (500 plus 100) maal 3 plus 2.200 3 plus 1 is 1000 De zetels worden gegeven aan de kandidaten die de meeste stemmen bekomen hebben. Hebben ze een ge lijk aantal stemmen betomen, dan worden ze gekozen verklaard naar de orde van kandidaatstelling. Het aantal stemmen van eiken kandidaat in 't bijzonder wordt be paald op de volgende wijze. Het getal lijststemmen (kopstem men) wordt vermenigvuldigd met het aantal zetels toekomende aan de lijst. Voorbeeld: Lijst 1: 900 maal 6 is 5400. Lijst 2: 500 maal 3 is 1500. Dit getal lijststemmen wordt dan verdeeld! over de kandidaten naar orde van kandidaatstelling als volgt: Men telt de naamstemmen (op on volledige en op gepanacheerde brie ven) samen en men voegt bij dit totaal zooveel bij van het aantal te verdeelen lijststemmen dat het cij- for van verkiesbaarheid bereikt wordt. Elke kandidaat die alzoo het cijfer van verkiesbaarheid bereikt is geko zen. Op een zeker ©ogenblik geraakt het aantal te verdeelen lijststemmen na tuurlijk uitgeput. Toepassing op lijst 1, lijst 2... Cijfer van Lijst 1 verkiesbaarheid zie hooger 1135,71. Te verdeelen kopstemmen: 900 maal 6 is 5400. Kandid. Naamst. Deel In lijstst. naar orde onderstelt: Jan 175 plus 960,71 is 1.135,71, gek. Pieter 135 plus 1000,71 is 1.135,71, gek. 165 plus 970,71 is 1.135,71, gek. 100 plus 1035,71 is 1.135,71, gek. 125 plus 1010,71 is 1.135,71, gek. 75 plus 421,45 is 496,45, gek. 250 540 (gekozen) 260 475 300 verkiesbaarheid, zie VERDEELTNG DER ZETELS DER DE LIJSTEN Voortgaande op voorgaande klescij- fers gaat men practisch te werk als volgt: ofwel deelt men het klescijfer van elke lijst achtereenvolgens door 1; 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, enz. (stelsel der wet) Alfons Louis Frans Jozef Karei An toon Alfred Xaveer Cyriel Lijst 2. Cijfer van hooger, 100. Te verdeelen lijststemmen! 500 maal 3 is 1500. Kandid. Naamst. Deel in lijstst. naar orde onderstelt: Edrnond 60 plus 940 is 1000 (gekozen) Léor. 100 plus 560 is 660 (gekozen) Rem 260 (lo plaatsvervanger) Just. 420 (gekozen) enz. Dezelfde bewerking' voor lijst 3. AANDUIDING DER PLAATSVERVANGERS Ds wet van 12 Aug. 1932 heeft een wijziging gebracht in de aanduiding der plaatsvervangers: er dienen 2 af zonderlijke berekeningen gemaakt; één voor de werkelijke, en een ander voor de plaatsvervangers, zooals het nu geschiedt voor de provincieverkie zingen. Rood Ras van West-Vlaanderen. VEEKWEEKSYNDIKAAT VEURNE Met hooge verdienste, aan ernstige vertegenwoordiger, middelbare studies gedaan hebbende, wanende ln Wert- Vloandcren. Schrifteltjike aanvraag: Heilig Hart plein 10, Oostende. (1113) 8' JAARMARKT VOOR STAMBOEKVEE De Jaarmarkt is de Grootste en Schoonste Bijgevoegde Stieren- keuring van cn voor gansch de Provincie TOESTAND NATIONALE BANK PER 7 NOVEMBER JL. De laatste weekstaat van de Natio nale Bank is inzonderheid gekenmerkt door een aangroei van de effecten- porteféuille met circa 835 millioen. Verder valt een lichte stijging te vermeiden van den goudvoorraad en het deviezenbezit met respectievelijk 15 en 80 millioen. In totaal verhoogde het actief met 683 millioen. Samen met de afname op de rekeningen-courant bracht dit esn stijging van den biljettenomloop te weeg voor 942 millioen. \ERHOOGING VAN DE DISCONTO- EN RENTETARIEVEN DER NA TIONALE BANK Met uitzondering voor de leeningen en voorschotten in rekening-courant op onderpand van schatkistcertifica ten met een looptijd van hoogstens 1 jaar, werden al de disconto- en ren tetarieven van de Nationale Bank mot ingang van 7 November jl. ver hoogd. De verhooging Is, op een uitzonde ring na, 1 Deze maatregel heeft klaarblijke lijk ten doel de kredietaanvraag in te dijken door een verhooging van den prijs er van en de bedrijven aan te zetten hun liquiditeiten tot een maximum te mobillseeren. Hij zai ongetwijfeld ook een nacleelige invloed hebben op de kostprijzen ln nijverheid en handel. STAND VAN DE STAATSSCHULD OP 30 SEPTEMBER 1946. Op voornoemden datum bedroeg de Staatsschuld in totaal 255 milliard frank, waaronder 118 milliard gecon solideerde, 29 milliard op half langen termijn, 93 milliard op korten ter mijn en 15 milliard tegoed van par ticulieren bil den postglrodlenst. VERHOOGING VAN TELEGRAAT- EN TELEFOONTARIEVEN In den loop van vorige week heeft dhr Rongvaux, naar aanleiding van de bespreking der rekeningen van zijn departement, aangekondigd dat er eerlang tot een verhooging der tele graaf- en telefoontarieven zou die nen overgegaan. De tarief aanpassing zou evenwel tot een minimum be perkt worden. Tww^mir GEMEENTEKREDIET 1938 96" trekking van 4 November 1948 R. 170929 en 282063 uitgeloot met 100.000 fr. De volgende reeksen zijn uitkeer- baar- met 25.000 fr.; 104144 191323 22(2361 297790 821917 De volgende reeksen zijn uitkeer- baar met 10.000 fr.: 124395 130861 132042 136025 151068 160688 164017 174579 180050 182707 211085 231713 26736,5 168667 269484 273772 279777 301942 324959 327949 Elke terugbetaalbare titel heeft recht op een vijfde van het lot, toe gekend aan de reeks aan hetwelk zij toebehoort. De geheele titel, vijf obll- gatiën vertegenwoordigende, heeft recht op het geheele lot. BELGISCHE LOTENLEENING 1938 97 trekking van 5 November 1946 Een lot van 1.000.000 frank voor serie 204.749. 20 loten van 25.000 fr. voor series! 10064« 115240 635423 142712 150919 159153 167011 176006 178037 186772 196869 219481 234584 239200 153850 264549 276699 280694 194771 299211 BROCHURE, 24 blz. Prijs 5 Frank. UITGAVE «Toren» TONGERLOO. Het is voor niemand een geheim dat honderdduizenden gewezen sovjetkrijgs- gevangencn en -arbeiders, tot verba zing van heel de wereld, weigerden, te rug te keeren naar hun vaderland. De sovjet-autoriteiten organiseerden klop jachten door heel Europa, maar deson danks zijn er alleen ln België meer dan 20.000 voortvluchtige sovjet-onderdanen achtergebleven, die ellende, armoede en levensgevaar ln 'den vreemde verkiezen boven de zegeningenvan het Roo- de Paradijs De redactie van het maandblad To ren uitgegeven ln de Norbertijner abdij van Tongerloo, slaagde erin en kele malen een onderhoud te hebben met een van deze Russen en publi ceerde daarover een drietal merkwaar dige artikelen ln haar voortreffelijk maandschrift. Nu werden de soms ontroerende, soms huiveringwekkende verklaringen van dezen man eene andere wereld, gebundeld in de brochure Achter het ijzeren gordijn Een Jonge Rus die gewond werd bij Kiev, vertelt over den oorlog, over h£jt leven van boeren en arbeiders, over de verschrikkingen van de G.P.U. HIJ schildert in schrille kleuren de werke lijkheid achter het Ijzeren gordijn en Illustreert zijn levendig verhaal met tal van Interessante détails en anecdoten, die deze brochure maken tot een levens echt en overtuigend document, waar van wij de grootste verspreiding toe- wcnschen Men koope dit vlot en boelend ge schreven gesprek om het achter te la ten in orbeiderstrelnen en fabrieken, opdat de oogen der bedrogenen mogen opengaan... 51 Paarden werden tentoongesteld in de Hengstenkeuring welke te leper doorging cp Dinsdag 12a dezer. In de Categorie: Hengsten van min dan 3 jaar, werd de eerste prijs be haald door Blcc van 't Molenhof vosschiimnel, behoorende aan den Hr Gaston Verraes te Kemmel. De twee de prijs was voor Baron de Ghoy, bruto, toebehorende aan den Hr Ju les Van Houtte van Wijtsehate. In de categorie: Hengsten op be- waarpremie, werden volgende paar den gebeurd en aanvaard; ■Carlo Ten Bergfoe, brutoschimcnel, eig. Decraemere Gtbr., Watou. Hercule de Bouge, bruin, eiig, De- smytter Re-mi, Voormeaele. Aristo de Deinze, bruinschimmel, elg. Hersoen Pierre, Krombeke. Boilu de Wattripon!!;, vos, eig. Jo seph Remanery, Handaame. Mandarin de Wiheri.es, vossahim- mel, ei-g. Vandecandelaere G., Komen. Mon Souihait de Lap, vos, eig. Gas ton Verraes, Kam/mei. En ten slotte in de categorieHeng sten van 4 jaar en méér, werden de paarden als volgt geiklaaseerid': 1. - Junior d'Avenir, bruin, eig, Soe- taert Geibr., van Ledegem, die een 3" premie bekeurt. 2. - Kan-tar 'II, vosschimmel, foeh. aan Vandecandelaere Gér., van Ko men, die een 4' premie bekom;. ASSISENHOF VAN WEST - VLAANDEREN Voor de derde zitting zijn twee be langwekkende zaken voorzien. De eerste is ten laste van Masschelein Irma, huishoudster te Ardooie, die op 18 December 1945 haar echtge noot Desnouck Michel vermoordde. Deze zaak wordt den 25 November opgeroepen en gedurende de twee volgende dagen verder behandeld. De andere zaak is ten laste van Glorie Camiel, 58 jaar, werkman te Merkem die ervan beschuldigd wordt zijn eohtgenoote De Drie Madeleine op 1 December 1945 te hebben ver moord. Duizenden Eurcpeesche meisjes huw den deze laatste jaren Amerikaan sche soldaten. Velen echter zagen hun soldaat-echtgenoot vertrekken en ontvingen sedertdien geen nieuws meer; zij werden in den 6teek ge laten. Naar den Hr Mastrude, Ameri- kaansch ambtenaar bij den Inter nationalen Dienst voor Itnolskring, zijn 12.000 (huwelijken van Ameri kaansche soldaten met Europee sche meisjes verkeerd uitgeloopen. Hieraan zijn de Amerikaansche soldaten meestendeels de schuld. 'Velen dezer soldaten zijn te-r-uig naar huls gegaan en hebben geen toeken van leven meer gegeven aan hun bruidjes. Ei- werd zelfs bevonden daJt soldaten, bij het vervullen van de huwelijkstorma- liteiten, verkeerde adressen hebben opgegeven, en zelfs v-alsche namen. Anderen zelfs waren reeds getrouwd in Amerika. Daarbij komt nog dat een Amerikaan ongehinderd van een vreemde vrouw schelden kan, zelfs zonder haar zijn beslissing te laten kennen. Vele bruld-jies van Ameri kaansche soldaten zijn dus reeds uit den echt gescheiden verklaard, zon der het zelf te weten. Voor die 12.000 bruidjes zal heit wel te la-at beklaagd, zija.. Nabij Haran is een Britech vlieg tuig tegen een schouw gevlogen en te pletter igesltort. De zeven inzitten den werden gedood. Mary dhurolrill, jongste dochter van den Britechen ex-premier, is verloofd met den kapitein Christo pher Soames, van de Goldsitream Guards, thans adjunct-militair at taché te Parijs. Het huwelijk zal ver moedelijk in Januari e.k. plaats heb ben. Te Antwerpen hebben zich belang rijke instortingen voorgedaan aan de Royerssluts. Het waterverkeer met het binnenland, moest worden omge leid. De herstellingswerken' zullen verschillende maanden duren. werkzaam en eerlijk is, wel betrek kingen heeft, en tevens over een weinig vrijen tijd! beschikt, wordt loonerwle bij-verdienste aangeboden. Sohrljven aan het bureel van dit blad de letters GB.K (1031) Ter Kamerzitting van Donderdag 7 November, jl., ter gelegenheid van een interpellatie van C.V.P.-Kamer- led-en gericht tegen de politiek van den Minister van Ravitailleering tee- kende Hr Lucien Deschodt, Volks vertegenwoordiger der C.V.P van het Arrondissement leper eveneens vol gend protest aan tegen de maatrege len door Minister Lalman-d getroffen, inzake Vee- en Melklevering. Wat baat het deze Regeering in leven te houden als ze den onder gang van U Land in de hand. werkt. Dat die regceringspolitiek inzake ravitailleering' hetzij door onbevoegd heid, hetzij door onbegrip, hetzij door slechten wil tot ergerniswekken de toestanden leidt is geen slagwoord zonder meer, maar wordt bewezen door de feiten van elke week. Sommige feiten ontaardden echter tot echte schandalen zocals we er een kenden verleden week te leper, tot verontwaardiging van geheel de bevolking. Doc-r bezoeken, brieven, telefoonoproepen kwam mij de reac tie toe van de bevolking met den algemeenen eisch dit schandaal pu bliek aan te klagen als bewijs van onverantwoordelijk beheer. Ziehier volgens objectieve gege vens van ooggetuigen, de beschrij ving van het sphandaal der veemarkt leper der verleden week. 1.290 Verkens, 300 koeien^ 150 kal veren werden ter veemarkt opeenge pakt op een plaats die nog geen der de van deze dieren kon bevatten. De dieren kregen noch eten noch drin ken van den Maandag tot den Za terdag. Ze beten elkander, vochten door malkaar om het levensbehoud tegen verstikking. Allen -ploeterden in slecht weder vier dagen in de mod der. Dat dierenbescherming in België toestaat, en dat de dierenmishande ling er strafbaar is, gelooft niemand meer die deze tconeelen gezien heeft. 8 Kalveren en 8 verkens werden aldus gedood door verstikking en gingen verloren voor de ravitaillee ring van de bevolking Tientallen autowagens werden een k twee dagen bezig gehouden voor aleer te kunnen of te mogen lossen. Alle handelaars getuigen eensgezind van een nog ncoit gekende wanorde en onjuistheid in de 'berekeningen. De marktleider, hoe bevoegd hij ook is, v/as overrompeld. De landbouwers, die goede dieren leverden, hebben na twee dagen en twe-e nachten dierenmishandeling, een prijs verkregen, willekeurig bepaald voor vervallen dieren En als we nu op het standpunt van den verbruiker staan: Waarom 16 dieren zien verloren gaan? Waarom na dergelijke mishande ling minderwaardig vleesch moeten krijgen? Waarom thans onze stock weg gooien met de kans binnen drie maand een tekort te hebben aan vleesch? De bevolking van 't Iepersche heeft dit schandaal gedoopt: het Buchen- wald der slachtdieren onder com munistisch dirigisme. En de oorzaak: massale op- eischingen zonder de noodige moti veering. Op 29 Oktober '46 werd de totale opeisching gebraoht op meer dan het driedubbele van het bepaalde con tingent. Dit over geheel het Arron dissement. Aldus heeft 'b.v. Pcperinge met een krediet van 10.500 kilos, en een gesteld contingent van 5.800 kilos, verleden week 20.000 kilos moeten leveren. Veel gemeenten moesten drie maal zooveel opeischen als de totale som van da individueele achterstan den, dit niettegenstaande dat iedere gemeente van het Arrondissement duiaende kilos -te vóór staat in het geen de globale leveringsplicht be treft. Voor geheel het Arrondissement be loopt -het te vóór geleverde 1.200.000 kilos. In deze condities heeft men het toch aangedurfd meer dan 300.000 kilos op te eischen, door drukking óp de gemeenten en op de boeren. Dit is des te schuldiger nu men toch verwachten kon dat men vleesch- levering in meerdere mate zou krij gen door het lokmiddel van de ver geldende maïs. En aldus wordt d# veestapel zelf van onze streek in de hoogste mate bedreigd voor de komende maanden. En wat te zeggen van de opeischla- gen zelf? Ik zou hierbij tientallen gevallen kunnen aanhalen over de methodes gebruikt tot het opeischen van dit vee, en elk geval zou spreken en ge tuigen van onbegrip en kwaden wil van het Ministerie ten opzichte van de boeren. Eén geval is echter te typisöh om het niet aan te halen. Op een hofstede te Poperinge werd op Vrijdag 18 Oktober een leverings bevel ter hand gesteld voor 400 kilo» vee op voet, te leveren op 21 Oktober. De vrouw vroeg aan het Bureel der Corporatie die levering te mogen ver effenen met kredietbons. Dit werd haar toegestaan. Ze schafte de noodi ge kredietbons aan en levert ze in bij den bevoegden dienst, 's Anderen daags ontvangt ze bezoek van den op- eischingscamion en omdat ze niet gewillig leveren wil dreigt men haar geheel den veestapel op te eischen. De vrouw beroept zich op de Cor poratie en krijgt daar gelijk. De oon- troleurs geven ongelijk aan de Land bouwcorporatie. Het eindigt met het vleesch op te eischen en mede te ne men, met den troost van de gewoon lijk sympathieke controleurs dat se nog niet alles opeischen. Een ander geval te Meesen 1» nog ergerlijker. Een boer die met zijn leveringen volledig in orde staat, wordt verschillende dieren aangesla gen. Nadat de dieren reeds wegge voerd zijn krijgt de boer gelijk bij de Corporatie en mag de dieren op eigen kasten naar huis voeren, 's An derendaags echter begint het spel letje opnieuw bij afwezigheid van den landbouwer en worden de dieren weer om naar leper gevoerd. De boerin trekt naar leper, krijgt gelijk, en mag opnieuw op eigen kosten de dia- ren. na-ar huis brengen. Deze houding kan men diriglsma noemen, en kan men ook in volksch» taal noemen: menschen voor den aap houden. Men past hier een wel -bedoeld» politiek toe om alles in de war te stu ren, om alle menschen tegen elkaar in verbittering en verdeeldheid op te jagen, cm iedereen te ontmoedi gen die neg werken wil voor het goed van het Land en geheel onze land>- bouweconomie te ontzenuwen. Hoa slechter de toestand thans kan wor. den veroorzaakt, hoe moeilijker d» erfenis voor de Regeering die volgen zal, hce moeilijker ook om ons Land te bestieren in de toekomst. Daarom Is deze interventie niet een smeekbede tot een Minister dl» toch zijn volk niet verstaat, maar een wekroep tot ons voll; cm den eisch van een beter Bestuur daar te stellen» Intusschen zeggen onze Vlaamsch» boeren, dezelfde die meer dan hun plicht hebben gedaan inzake levering binnen den oorlog, dezelfde die nu meer dan het dubbel van - hun part moeten bijdragen, niet tot een de gelijk gebruik, maar tot een deerlijk misbruik, dat dien toestand zal en moet eindigen. Ze verwijten de oor zaken hiervan niet alleen aan d» Communisten waarvan men niet» anders verwachten kan, maar aan d» andere partijen, vooral de liberal» partij, die verraad pleegt tegenover het Volk. Door tientallen bezoeken en nog meer brieven uit geheel het Arron dissement werd door de bevolking deo eisch gesteld dat ik hier vandaag klare taal zou spreken en vooral zou eindigen met te zeggen: Dat het tijd is dat de Heer Mi nister van Landbouw de belangen van den landbouw zou verdedigen tegenover de willekeur van den Heer Minister van Ravitailleering; Dat -het tijd is dat men het werk aanmoedige bij wie nog werken wü, en hun initiatief niet lam legge doof onbegrip en onbevoegdheid van weg» 's Lands Bestuur; Dat het tijd Is ora Volk, na bevrijding van het Nazisme ook t» be vrijd :n van een Dirigisme met coaa- munistischen uitslag. En dat boven alles ons Volk genu hoop heeft op welvaart noch waar borg van vrijheid Indien de Regea- ring wantoestanden schept of duldt oS handhaaft, zooals ik hier kom aan te klagen, en waarbij gansch oma» werkzame en verdienstelijke boeren bevolking naar den ondergang wordg geleid. Te Rozendael, bij Dulnk»rto<L tijdens een politieke meeting, vi«l een spreker, namelijk de Hr Augua- tyn Laurent, tijdens zijn spreekbeurt bewusteloos neer, tengevolge over spanning. o Te Rijsel kreeg een lang» d» straat voorbijgaande kind een stuk ijzer op het hoofd, stuk dat van eeo stelling was gevallen. Het kind werd zoo erg getroffen dat het naderhand overleed. Te Berlijn heeft een 14-jarig» jongen een 61-jarige vrouw vermoord met mes en gummistok, ten eind» haar te toerooven om met het gesto len geld cigarebterv te kunnen koopa«w Te Aalbeke hebben tolbediend» de hand gelegd op een 1.500 kgr raa- garine en 150 kgr. beschuiten welk bestemd bleken te zijn voor de zwar te markt. o Te Stockholm laat een krank zinnige eiken Zaterdag dynamite ontploffen, telkens ln andere wijken. Belangrijke schade werd aldus reed» aangebracht. Te Al-ken waren inwoners beslg k-leederen te wasschen ini benzin». Plots deed zich hierbij een ontplof fing voor waardoor een meldi «o» zwaar verbrand werd dat zij eraan het leven liet, en een tweede persoo® zwaar getroffen. REUSACHTIGE LUCHTTORPEDO DIE 4 TON WEEGT De Daily Expreiss publiceert wat hij beweert authentieke bijzonder heden te zijn omtrent de struc tuur en de productie van de atoom bom in cte Vereenigde Staten-, en voegt er aan toe dat dit land thans over een voorraad van 96 dezer bom men schijnt te 'beschikken. De bommen zouden het voorkomen hébben van reusachtige luchttorpe- do's en 4.068 kgr. wegen. De bom zou met haar twee val schermen, 7.500 meter lang zijn. De ze lengte zou noodzakelijk gemaakt zijn door het mechanisme v-an het af vuren, dat -bestaat uit een lang k&- non, waarin, een deel van het ont ploffend metaal tegen het andere aar.igestooten wordt. De twee pl-uto- niumstaven welk metaal krachti ger is dan het uranium wegen te zamen ongeveer 45 kgr. en zijn vast gemaakt aan de beide uiteinden van het kanon. Afzonderlijk zijn deze sta ven niet actief, maar wanneer zij plotseling met elka: r in aanraking ebracht worden, ontploffen zij au tomatisch. Het enorme gewicht van de bom wordt in hoofdzaak gevormd door het kanon en door twee dikke loo- den sohermen. Deze slorpen de -ge vaarlijke plutoniumuitstralingen op- die de bemanning van den bommen werper zouden kunnen kwetsen. De diameter van de -bom, met haar ge stroomlijnde huls, meet een weinig minder dan 60 cm. De twee valschermen gaan open aan -belde uiteinden vian de bom, teneinde den val te vertragen, en aldus de nauwkeurigheid van -het me chanisme, dat de ontploffing moet verwekken, te verzekeren. De stroom lijn wordt volledig door vier kleine vleugeltjes. EEN PROEFBALLON 7 I-n Amerika wees een woordvoerder van het Ministerie van Oorlog der U.S.A. erop dat het bijna niet moge lijk was dat een blad juiste gegevens over de atoombom zou bezitten. In veel kringen wordt de nrededeeling van de Daily Express dan ook als een proefballon aanzien. Zoekt g'iet» t'huren of te koopen; Zoekt g'n meid, 'n plaats of watf Wacht niet langer, maar plaats nog hedtn 'n Kleine t ZOEKER in ons blad/ Op de lijn Sbraabsfoung-Parijs i» te Revigny een reizigerstrein geloop«n op een stitetaaniden arbeiderstnrta» mist was er oorzaak van. Er kwamen 30 personen om het leven bij dtate ramp, waaronder machinist, .stoker en wachter van den- aanrijderacteB trein-, alsmede personen die op bte perron stonden, wijl 70 anderen ■»- wondi werden. Verschillende schatte- ren bevinden zich eveneens onder m slachtoffers. Te Deurne ontstond een. brand in een meulbelabrlek. Het vuur nam een. zoo snelle uitbreiding, da» gevaar dreigde voor de aanpalend» huizen en deze moesten worden ont ruimd, Ben muur, waartegen •'P brain-dweerladder was opgesteld, teute te in: twee pompiers warden "to1-® onder het puin bedolven en maUf gewond ontzet. Twee der van d» fabriek, 18 en 10 jaar kwamen om kt den braad,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 5