Lijsten van Kandidaten voor Offside ofte Buitenspel SPORTVERSLAGEN Onzen Pronostic voor morgen Zondag in lle Provinciaal HET WEKELIJKSCH NIEUWS 1$ November K C. S. leper WEDSTRIJDEN VOOR MORGEN ZONDAG lUITSLAGEN EN KLASSEMENTEN ,VAN ZONDAG 1.1. fl W. S. leper W. S. Houthulst E- Wervik S. V. Veurne S. C. Le Bizet P Zi« yervoüg biemevejie. UIT T POPERINGSCHE S. K. Vlamertinge UIT T IEPERSCHE UIT T VEURNSCHE Dochy I. Bladzijde 6* kwmmmwwwwwmm—I Verleden week gaven we een klein overzicht van de regels van het bui tenspel. Thans zullen we onze uiteenzetting eens nader toelichten door liet geven van enkele voo beelden. Voor het gemak zullen we de spelers esn let ter geven: Doelverdcdiger: D. Backs: BI en B2. Aanvallers: Al, A2, A3, enz, 1. D staat tusschen zijn doelpalen. BI speelt vooruit, terw'.jl B2 een dier spelers der aanvallende voorlijn schaduwt. Al krijgt den bal toege speeld van zijn eenter-half, hij dribbelt BI en ziet A2 staan bij B2. Hij cen tert naar A2, maar zijn eenter is niet heel precies en den bal gaat in de richting van het doel. A2 heeft het echter tijdig gezien cn springt vooruit zoodal hij den bal bemachtigt en kan schieten. Op het ©ogenblik dat hij den bal speelt, heeft hij geen 2 tegenstanders vóór de doellijn. Is hij in offsidestand? Neen, want op het oogenblik dat Al den bal centerde, be vonden zich 2 tegenstanders tusschen A2 cn de doellijn. 2. Er is een doclworsteling. D is uitgeioopen, terwijl BI tusschen de doelpalen is gaan staan, om aan alle eventualiteiten het hoofd te bieden. Den bal wordt door Al ingecenterd. A2 bevindt zich tusschen den keeper D en de doellijn, waarop BI speelt. B2 staat een eindje verder in het veld, tnaar verder van de doellijn dan A2. Den bal gaat in de richting van A2 die hem ten andere kan bemachtigen. De scheidsrechter fluit offside. Is dit juist Ja zeker, vermits A2 slechts één tegenstander meer heeft tusschen hem en de doellijn, op het oogenblik dat den bal naar liem toege speeld wordt door een medespeler. In dergelijke gevallen blijken de sup porters gemakkelijk in de war gebracht. Ze zien slechts naar dc backs of de half-backs, zonder er zich rekenschap van te geven dat de doelman ook van tel is. Het baat dus niet dat er nog een back of een half tusschen den aanvaller en de doellijn speelt, zoo de keeper verder van de doellijn ver wijdert is dan den aanvaller die zich in buitenspelstand bevindt. Het regle ment is formeel: 2 tegenstanders (zonder verdere bepaling) moeten zich dichter bij de doellijn bevinden 3. Al is linkcrhockspelcr, A2 linksbinnen en A3 rechtsbuiten. A3 be- vlndt zich dichter bij de doellijn dan de 2 backs, en is dus in buitenspel- stond. Al geeft den bal naar A2, die een back dribbelt en doelt. Op te mer ken valt, dat A3 bleef staan en niet de minste moeite deed om den bal te bemachtigen of om een der tegenstrevende spelers te verhinderen bij den bal te komen. Is het doel geldig? Ja zeker, vermits A3, alhoewel in buiten spelstand, aan het spel geen deel nam, en het dus niet beïnvloedde. t. Zelfde phase als hierboven. Maar thans loopt A3, op het oogenblik dat Al centert, naar het midden toe, en tracht den bal te bemachtigen. In dit geval fluit de scheidsrechter fout: want A3 nam deel aan het spel. 5. Nogmaals zooals §3. Op het oogenblik dat Al centert naar A2, tracht A3 den back BI op te houden en belemmert hem zooveel mogelijk den weg. Ondertusschen werd B2 gedribbeld door A2 cn het doel werd aange- teekend. Is het geldig? Neen, gezien A3, door het afhouden of trachten af te houden van BI, werkelijk aan het spel deelnam en door zijn tusschcn- komst beïnvloedde. 6. Nogeens zooals §3. Maar In dit geval tracht Al een wijden voorzet te feven aan A3 (die dus in buitenspelstand verkeert). Voor dat A3 echter «en bal kan bemachtigen, heeft een der verdedigers BI of B2 den bal rïeraakt, hetzij vrijwillig of niet. A3 schiet en doelt. Is het doel geldig? want vóór dat A3 den bal kreeg, werd hij door een tegenstrever aan geraakt, zoodat den bal in feite van den tegenstander kwam. 7. Al krijgt een hoekschop te nemen. A2 staat voor doel en heeft slechts «en keeper meer tusschen zichzelf en de doellijn. Hij ontvangt den bal rshtstreeks van Al en doelt, Is het doel geldig? Ja, want op hoekschop er geen buitenspel. 8. Zelfde geval, maar den bal komt eerst bij A2, die doorgeeft aan A3, «le in buitenspelstand verkeert. A3 doelt- Is er offside? Ja, want wanneer «en bal naar A3 gespeeld werd door A2, was dit reeds een tweede speiphase, Boodat den buitenspelregcl hier wel degelijk van toepassing is. RODE. Volgende week volgen nog enkele typische gevallen en voorbeelden van buitenspelpositie. Opnieuw staat een wedstrijd op het programma, die boven alle andere •ohittert, en dé wedstrijd van den dag is. Harelbeke wordt weer, voor d» tweede maal naeen, dooi- een zij ner medeleiders aan den tand ge woeld. De Ratjes zijn nog steeds ongesla- •pen, terwijl Oercle tot hiertoe slechte ♦én. nederlaag kende en dan nog Welke nederlaag 1 en Zondag laatst Dog toewees van in goede forme te Wérkeeren. Wie zal het pleit thuis talen Harelbeke heeft ongetwij feld het voordeel van op eigen veld te mogen opereeren, maar... Cercie Beit op verplaatsing nog geen enkel puntje los! Daten we dus doen zooals «3» groote meerderheid dei' sportlief hebbers van onze streek: een drawn voorspellen 1 Wat denken Bedde leem, Carpels, Del'Haye, Dumalin. en ca. «laarvan Dat we er niets van ken nen en dat ze sullen winnen? Te beter... In afwachting diat "Waregem den pltslag van den schok Haredbeke- jeper gaat vernemen, aullcn de rood- Witten aan Lauwe eens laten voelen «lat ze nog steeds daiir zijn, ingeval dat er daaraan zou getwijfeld' wor den... P.C. Poperinge ontvangt Veurne «m zal wel twee puntjes rijker zijn Zondagavond, evenals Wervik «at «tan St-Baafs de te leper gebroken patten zal laten betalen. Ook S.V. Blankenberge zal het wel klaarspelen met Nieuwpoort, terwijl andersaïjds Swart-wilt uit de kuststad naar Ko men moet, wat nu precies geen ge- Rondheidswandelingetje zal worden, en aan de bezoekers een puntje zou bunnen kosten. De andere matchen van den dag zijn wat we kunnen noemen open wedstrijden en kun nen aan den pronostieker niet veel eer bezorgen. Middelkerke-Houthulst. Verleden seizoen verspeelde Houthulst ei-zoa-na zijn titel bij de Stars. Ik meen dat deze laatste» opnieuw sterk genoeg zullen zijn om de Woudspoa- ters met een kleine nederlaag naar huis te sturen. Wat Torhout-Deerlijk betreft, dit is een ander paar mouwen. Voort gaande op de laatste resultaten zou den de bezoekers de voorkeur verdie nen, maar... zouden de groen-zwar- ten soms geen puntje kunnen ver werven 1 Toekomst Meenen-Waikiken is nog niet op voorhan-di gewonnen door de bezoekers. De mannen van Gezelle zullen in elk geval hun vel dour ver- koopen en als Wakken ten slotte zal winnen zal dit niet zonder moeite geweest zijn. Herseaux-De Panne ten slotte zal aanleiding geven tot een har-den strijd, en, zal aan de grensbewoners misschien wel de gelegenheid ver schaffen hun klasseering te verbete ren... Laten we nu eens samenvatten, en zien wat we als pronostiek bekomen: P.C. POPERINGES.V. Veurne. G.S. MIDDELKERKE—Hcuithulst F.C. TORHOUT—DEERLIJK SP. Toekomst MeenenWAKKEN P.C. EENDR. WERVIK—S.K. St-Baafs P.C. H3RZEEUW-R.C. De Panne S.V. WAREGEM—W.S. Lauiwe P.C. KOMEN—D. ELANKENBERGE S.V. BLANKHNB.—Nieuwpoort S.V. HARELBEKE—C.S. IEPER WJ3. leper is bye. ROGISA. 1 F. C. Poperinge t« Proc.r Houthulst Poperinge 0 Res.: F.C. Poperinge T, Meenen 120 Schol.: Poperinge T. Meenen 3—0. Onze rood-gelen hebben na een span nende, doch niet hoogstaande partij, Blpt met 01 cijfers aan de winnende band gebleven. Gedurende de eerste speelhelft be toonden de lokalen een lichte veldmeer- derheld en toen aan de rust de stand rteeds blank was, zou zeker geen enkele ©nzer talrijk aanwezige supporters heb ben durven voorspellen dat rood-geel het uiteindelijk tot een overwinning Kou brengen. Toen echter, kort na de poos, een lokale back hij zijn onzettm |n gebreke bleef, was onze linksbuiten «r als de kippen bij om het leder in de Routhulstsche touwen te Jagen. Met den •lag werden de vooruitzichten in ons kamp heel wat rooskleuriger en werd er •ens werkelijk aan winnen gedacht. On ce mannen, door dit succes aangemoe digd, gingen nu vrank weg ten aanval en de lokale verdediging kreeg enkele hache lijke standjes op te klaren. Tegen het •inde kwamen de Woudsporters echter Sraieuw aandringen, zi zetten dan ook le zeilen bij om toch maar het ge lijkstellend doelpunt te kunnen netten. Ais ze daarin ten slotte niet zijn gelukt, dan is dit zsker te wijten aan het puike •oei van ons achtertrio dat verleden Bondag werkelijk niet te kloppen was. Alles samengevat moeten we nochtans toegeven dat de overwinning lichtelijk gevleid is. Het waren immers de Woud- •porters welke meestal aan bod waren. De Reserven ontvingen het bezoek van Toekomst Meenen IX en ontpopten Bich tot echts doelfabrikanten. Niet jninder dan twaalf maal kreeg de bezoe kende portier het nakijken. De gansche Wedstrijd door was het een spel tus schen kat en muis. De Scaolieren namen het eveneens op tegen Toekomst Meenen. De Jeugdige bezoekers waren op den Kouter tóch Wat gelukkiger dan hun oudere clubgc- nooten en kregen slechtseen 3-0 klopping. Stellig een mooi resultaat voor onze mannekens die zoo hun derde plaats in de rangschikking gevoelig nebben versterkt. Morgen Zondag komen de Veurnaars «ns 1* elftal ln eigen vesting bekam pen. Op het eerste zicht geen te kwade partij voor Sandra en C*. De S.V.-ers fijn echter rare klanten, de eeno week leggen ze de beste elftallen het vuur •an de schenen, de andere week wordin •e letterlijk verpletterd, wat verleden bondag het geval was te Blankenberge. Roe zullen ze Zondag presteeren? Dit blijft de groote vraag. Nochtans zoo ze met hun beste spel uitpakken, dan zullen onze mannin het zeker niet on der de markt hebben. Dus rood-gelen, oppassen weze de boodschap, doorspe len van 't begin tot 't einde en Zon dagavond zullen we 3 puntjes rijker •ijn. De Reserven doen de verplaatsing naar Houthulst en zullen er hunne overwining der heenronde weten te hernieuwen De Scholieren gaan op bezoek tij lelde' Kortrljk Sport. Onze benjamins zullen h«t zeker lastig hebben om Iets vsn den lnv«t te bemachtigen. Supporters, alleman weze Zoadag ep den Keuter aaiiwezJg. Aftrap te lfl uur. II* Pro-o. C.S> Iever—E. Wer vile 6-,l lilSpec. W.S. LauweC.S. leper 3-1 ScholC.S. leperS.V. Wevèlgcrn 3-4 Na 4 minuten spel reeds leidde de A- ploeg tegen E. Wervik met 2-0. CarpelS had voor twee prachtdoelen gezorgd. Het leek er naar of Penet en Cle zouden met zware cijfers afgestraft worden. Ge lukkig voor hen wist keeper Carton zich nog te doen gelden en hield hij er zelf nog een strafschop van Bedde leem uit. Dit werkte aanstekelijk op zijn clubgenooten en voor een oogen blikje flakkerden ze op. Een goed'schot van Denorme kon C. Dumalin stoppen doch niet houden en Leclercq doelde een tegenpunt (2-1). Cercie nana terug de leiding en zou tot het affluiten de les dicteeren. Op penalty bracht Car pels de cijfers op 3-1, terwijl de defen sie der gasten steeds maar dc« voeten vol» kreeg, maar aan de meest verwar de situaties goed het hoofd bood. zoo dat aan de rust de scoor nog niet hoo- ger opgevoerd was geworden. Tijdens de tweede beurt kwamen Bonte en Cie niet alleen meer op technisch en tac tisch gebied een stapje te kort bij onzs lüeppers, ook het uithoudingsvermogen stond langs rood-witte zijde. Carpels miste nu op zijn beurt een penalty doch doelde op andere, hem eigen ma nier twee goals en ook R. Beddeleem lapte er nog een binnen. Aldus was het toch met tamelijk afgeteekenden stand dat de inzet op het Augustinusstadlon bleef. De C.S.Y .-ploeg, met inside Car pels in een bijzonderen dag, leverde een flinke partij. De defensie toonde zich zeker van haar stuk en de halflijn kon bevredigen. Alles bijeengenomen en gepaard aan het gelijk tpei van Waregem te Harel beke, veroverden Dumalin en maats de tweede plaats in de puntentabel met één punt voorsprong op de rood-witten der Gaverbeke en,,, met een betere goal-average dan het, volgens confraters, formidabele doelgemiddeide van Dam man en makkers! Nu komt Rac. Ha relbeke of de leidersplaats aan de beurt. Vol verwaentmg wordt deze match te gemoet gezien. Het lijdt geen twijfel of deze groote schok zal heel wat lab'ur vergen der Cerclemannen. De Ratjes moeten over een homogene cn moreel- sterke samenstelling beschikken, waar hij vooral de defensie van hoog gehalte getuigt. Vexsaevei's mannen zullen ech ter niets onverlet laten en we durven «en mooi resultaat verwachten. Het III" Speciaal diende met een stel plaatsvervangers naar W.S. Lauwe op te trekken tn beet er eervol met 31 in 't zand. Laat morgen alvast 8. C. Le Bizet op het Augustinusstadlon het ge lag betalen. De scholieren hielden ge lijken tred met S.V. Wevelgem. Keeper Durnez deed onbeholpen en de robüs- ter Wevelgemnarcn maakten daarvan dankbaar gebruik om een gevleide 24 zegepraal te behalen. Cappoen en zijn makkers spelen e.k. speeldag ln derby op het White Starveld. Scholieren, laat u den loef niet aisteken. De knapen, dlo op 10-11-46 mochten uitblazen, ontvan gen Zondag as. het bezoek van S.K. Roeselare. Het beste, hoor! Supporters, reeds een driehonderdtal inschrijvingen werden gehoekt voor de verplaatsing naar Haxelbekel Er worden er nog ontelbare verwacht. Laat u hi~ Aftrap te 15 uur. EERE-AFDEEL1NG F.C. Luik—Antwerp F.C. Roeijlccns. White Star—Lyra Wouters. O.C. Charleroi- Standard C.L. Jorssen. Licrsche S.K.Boom F.C. Smidts. Beerschot A.C.—F.C. Brugge Roe!lus. S.C. AnderlechtRacing C.B. Baert. F.C. MechelenSt-Nikiaas Dassonville. C.S. Vorst—U. St-Glllis' Geulemans. E, AalstLa Gantoise Heuten. Eerchem Sp.: bye. AFDEELING I REEKS B. R.C. TienenKortrljk Sp. Lecocq. Oude GodSt. Leuven Quaeyhaegens U. NamenR.C. Doornik Putzeys. R.C. LokerenA.S. Oostende Joris. Club RonseA S. Rons© Van Nuffel. TubauttaR.C. Mechelen Jouret. C.S. BruggeS.C. Meenen Emmery. V. HammeCharleroi S.C. V. d. Bossche. Kapellen P.C.: bye. BEVORDERING REEKS D U.S. DoornikS.C. Boussu-Bois Eaty. JemappesA.E.C. Bergen Franken. R.C. GentSt. Moeskroen V. d. Moortel. S.V. WevelgemWasmes Balenger. U.S. CentreLa Louvlère Adyns. St.- KortrljkS.K. Roeselare Jacobs. F.C. ROeselare—F.C. Izegem Bauwens. V.G. Oostende—Oudenaarde Ven Geirt. Knokko F.C.: bye. II" AFDEELING PROVINCIAAL PoperingeVeurne Dcnys. MiddelkerkeHouthulst Coudeviltc. TorhoutDeerlijk Van Loocke. T. MeenenWakken Evcraert. WervikSt-Baafs Letienne. HerzeeuwDe Panne Maes Em. WaregemLauwe Hoste. S.V. Blankenb.Nleuwp. De Grcndele. KomenD. Blankenberge Da Beuf. HarelbekeC.S. leper Plovier. W.S. leper: bye. II" GEWESTELIJKE A Exe. ZedelgemS.K. Torhout Delanoy. KoksijdeOudenburg Marty. St-Kruis—Gistel Van Lede. TieltOostroozebeke Desseyn. IngelmunsterFl. Zedelgem Busschaert. DentergemSteenbrugge Jioesbeke. ArdooleMeulebeke Bonte. II" GEWESTELIJKE B Moeskroen—Avelgem. De Gryse A. Van de Pitte. Paemelasre. Momereney. De Witte. Nuytten. A Louw. Banckaert. Willems. A.A S.V. KortrijkLuingne KuurneMoorslede Vlamertlnge—Aalbeke BissegemLe Bizet DottenljsBrielen Moen; bye. III» AFDEELING GltsWenduine KoekelareVeldegem Llchtervelde—Den Haan 14.30: Rudderv.Oostduink. Verstappen. WulpenJabbeke Vandelacluse. SijseleAssebroek Mathys. HeistAdlnkerke Frankighouï. iii" afdeeling c GeluweDiksmuide Brabants J. DadizeleRekkem Manhaeve.. Staden—Zonnebeke Alloo. MoorseleLedegem Vlaemynck. Beselare: bye, III» SPECIAAL 10.00: Wervik—W.S. leper C.S. leperLe-Bizet 11.00: KomenVTamertinge 9.30: T. MeenenLauwe HouthulstPoperinge III" SPECIAAL 10.00: Middelk.Koksijde De Keersgieter. 9.30: S.V. Blank.St-Kruls Zonnekyn. NieuwpoortD. Blankenb, V. d.Berghe. GistelVeurne Steen. Oudenburg—F.C. Brugge Lateste. 10.00: TprhoutDe Panna Schouteet. IV" SPECIAAL B 10.00: BissegemBeselare S.V, MoorsledeMoorsele R'.C. LauweZonnebeke LedegemGeluwe SCHOLIEREN W.S. leper—C.S. leper 11.00; Kortrljk Sp .—Poperinge De Meyer. 9.30: KomenWervik D'Héedens. 11.00: T. MeehenLe Bizet Osstyn. 9.30: WevelgemS.C. Meenen Zoetardt. kadetteN a 10.00: C.S. leperS.K. Roes. VLerberghe 10.00: GeluweIzegem Lietaer. Vlamertinge: bye. F.C,. Roeselare: bye. BEGINNENDE CXVB9 a. WenstenProven l fiumortier. NieuwkerkeHoutem Provoost. 'WestouterPoelkapeli» i Mcescn: bye, p BEGINNENDE CLUBS b GeluveldSt-Eloois Malfait, LangemarkSlljpe De Blaere, IXsq. ToutRekkem Holvoet Willy. PasschendaleR.C. Lauwe Laroo. Elverdinge; bye. EERE-AFDEELING St-NlklaasBeerschot 1—1 LyraAalst 2—0 Club BruggeVorst 4—1 AntwerpLlersche to BoomCharleroi BerehemF.C. Mechelen 1-*1 GantoiseF.C. Luik 2—1 StandardAnderlecht 1—2 Rac. BrusselWhite Star V-3 Algemeen^ rangschikking B Vort Heule. Pattyn. Speecke. Verhaeghe. Swimberge. C peltomme. Poublon Malliei. Lanckriet. Lacluse, G. O. V. D. V.-T. P. 1. Berehem 12 e I 6 32-18 17 2. Charleroi n 8 X 4 20- 9 16 8. Anderlecht n 5 8 4 28-22 14 4. Llersche ii 6 8 2 28-29 14 B. Rac. Brussel ii 6 8 S 25-24 13 6. F.C. Mechelen 12 4 8 5 24-15 13 7. u. St-Gillls 31 5 4 B 24-18 12 8. White Star 12 4 4 4 23-29 12 9. St-Niklaas 12 6 6 2 21-29 12 10. Boom F.C. 11 6 6 X 16-17 11 11. Antwerp 12 5 e 1 29-25 11 12. Lyra 10 4 4 1 17-13 10 13. F.C. Luik ll 4 6 3 24-16 10 14. La Gantoise 11 4 8 2 19-25 10 15. Standard 11 8 6 E 20-20 9 16. Vorst 11 8 8 8 17-24 9 17. Aalst 11 8 6 3 21-25 8 18. F.C. Brugge 12 4 8 0 21-36 8 19. Beerschot 11 1 t 8 11-22 8 eerste afdeeling Reeks B KapellenF.C. Ronse 2—0 A.S. RonseCercie Brugge 3—3 Rac. MechelenLokeren 4r-0 Rac. DoornikTubantia 4—0 S.C. CharleroiTienen 4—0 Kortrijk Sp.Oude God 1—1 A.S. OostendeNamen fi—1 Meenen—V. Hamme 0—2 Algemeene rangschikking G. G. V. D. V.-T. F. 1. Leuven 11 s 2 0 29-14 18 2. Charleroi B.C. 11 7 8 2 38-11 16 3. C S. Brugge 11 7 2 2 31-17. 16 4. R.C. Mechelen 12 7 8 2 29-12 16 6. Kortrij-k Sp. 12 6 4 2 23-15 14 6. Tienen. 12 6 B 1 27-23 13 7. A.S. Ronse 11 5 4 2 22-24 12 8. R.C. Lokeren 11 B 4 2 14-23 12 9. V. Hamme 11 8 4 4 15-13 10 10. A.S. Oostende 11 4 6 2 25-29 10 11. Cl. Ronse 11 s s 8 13-16 9 12. Kapellen 12 4 7 1 23-32 9 13. S.C. Meenen 12 4 7 1 16-28 9 14. R.C. Doornik XI 8 6 2 23-30 8 15. Tubantia 11 8 0 2 11-26 8 16. Oude God 11 3 7 X 18-30 7 17. Namen 11 7 8 13-27 8 bevordering REEKS d. TWEEDE PROVINCIAAL HouthulstPoperinge O—l MiddelkerkeS.V. Blankenberg» 20 ■DeerlijkMeenen St-BaafsKomen WakkenNieuwpoort De PanneLauwe Dar. BlankenbergeVeurne Herzeeuw—W.S, leper HarelbekeWaregem CS, leperWervik K— 4—2 i B—2 J 6—2 >'<4—3 5ii-o w O—14) Y 8—3 r 0— G. G. V. D. V.-T. P. 1. Harelbeke 11 10 0 1 43- 9 21 2. C.S. leper 12 10 1 1 41-15 21 8. Waregem 12 9 X 2 60-22 20 4. Deerlijk 11 7 2 2 25-15 16 6, Middelkerke 11 6 8 2 27-16 14 0. D. Blankenb, 11 6 8 2 35-21 14 7. Wakken 11 8 8 2 31-21 14 8. W.S. leper 12 8 X 23-19 13 Poperinge 11 B 4 2 22-16 12 10. Komen 11 6 4 2 23-27 12 11. De Panne 12 6 6 1 26-37 11 12. Houthulst 12 4 6 2 27-22 10 13. Lauwe 11 a 5 8 17-18 9 14. Wervik 11 4 e X 25-27 9 15. Torhout 11 4 1 22-24 16. Veurne 12 4 T 1 21-44 9 17. S.V. Blankenb. 12 2 7 8 19-32 7 18. Meenen 12 2 7 8 26-47 7 19. Kerzecuw )1 2 6 3 11-26 7 20. St-Baals 12 1 9 2 10-45 4 21. Nieuwpoort 11 0 10 X 12-48 1 1. 6.V. Kortrijk 9 8 0 2. Aalbeke 10 7 8 8. Avelgem 9 6 1 4. Moeskroen 9 6 8 B. Le Bizet 9 5 8 6. Bissegem 9 S 2 7, Vlamertinge 9 4 8 8. Moorslede 9 4 8 9. Dottenljs 9 4 4 10. Luingne 10 9 7 11. Moen 9 1 7 12. Brielen 9 1 8 13. Kuurne 8 0 8 La Louvlère—F.C. Roeselar# 3—1 IzegemV.G. Oostende 3S OudenaardeU. Doornik 2—0 WasmesR. Gent uitg. MoeskroenSt. Kortrijk 2—3 S.K. RoeselareWevelgem 4—4 KnokkeCentre 0—3 Boussu-BoisJemappes 02 Algemeene rangschikking G. G. V. D. V.-T. P. 1. Centre 11 7 0 4 28-13 18 2. S.K. Röëselare 12 8 2 2 62-25 18 3. Izegem 12 8 8 3 30-24 15 4, Oudenaarde 11 5 2 '4' 29-24 14 5. Wevelgem 11 5 2 4 23-16 15 6. Moeskroen 11 7 4 0 33-17 14 7. La Louviêre 11 7 4 0 37-24 14 8. St. Kortrijk 11 5 4 2 23-20 12 9. R.C. Gent 10 5 4 1 18-18 11 10. B:rgen 11 4 G 2 18-25 10 11. Wasmes 10 8 4 3 26-25 9 12. Jemappes 11 4 6 1 14-25 9 13, U.S. Doornik 12 2 6 4 17-25 8, 14. F.C. Roeselare n 3 7 ï- 13-21 7 15. Knokke 12 2 7 3 19-39 7 16. Boussu-Bois 12 3 9 0 18-39 6 17. V.G. Oostende 11 2 9 0 23-44 4 schrijven in «De Mande», ofwel bij Blootacker of bij Pol Beddeleem. De le den der C.S.Y .-supportersclub betalen amper 10 fr. voor de verplaatsing. Ver trek aan de Casino Statiestraat, te 13 uur. I" Elftal: HerzeeuwW.S. leper 0—4 Resetven: IV.S. leperHouthulst 11 Scholieren: WervikW.S. leper 20 Eens te meer hebben onze mannen van het eerste elftal hun supporters aangenaam verrast. En dit dan nog met een 04 overwinning! Tijdens de eerste dertig minuten van de match, was Herzeeuw overwegend ln de meerderheid en Tuur moest al zijn talenten gebruiken om zijn kool zuiver te houden. De onzen geraakten maar niet ingespeeld, en de voorlijn kwam er niet toe een behoorlijke aanval op te bouwen. Het was nochtans W.S. leper, die het eerste zou doelen: 'n Inzenden van het' coracfpünt' door Tïésy; de Üöïlverdedigér 'van Herzseüw vyil den. balopvangen, mist bent en Jerobm Leire heeft maar den .bal te leggen in de, ledige kooi. Herzeeuw blijft de meer dere. Enkele minuten voor de rustpoos begaat de back van Herzeeuw hands Juist1 buiten de fatale zone; Dehruyne neemt den vrijschop en 't Is 02. Het speïbecld van dé tweede helft ls gansch anders en nu eerst komen onze mannen onder doom. Het spel ls enkele minuten oud, of daar wordt Nr 3 ge boren. De back van Herzeeuw wil 'n pasje geven naar zijn keeper; Leire heeft het echter afgeloerd en 't is kas. De druk van W.S. Iepsr wordt groo- ter en Herzeeuw moet hoekschop op hoekschop toestaan. Het was ter gele genheid van een dezer hoekschoppen dat Jeroom Trésy, met prachtigen kopbal, Nr 4 nette. We zien nu weer 'n periode van gelijkopgaand spel: Herzeeuw wil kost wat kost de eer redden; de onzen willen 'n forfait-scoor bereiken. De stand zou echter niet meer gewijzigd v/orden. Als besluit: een verdiende overwin ning van W.S. leper, maar met over dreven scoor; 'n 13 ware een betere weergave van het spel geweest. Gansch onze ploeg heeft ten goede match gespeeld, met Tuur Lesage als uit blinker. Bij Herzeeuw vielen vooral de backs en de rechtsbuiten op. De reserven moesten zich met een gelijk spel tevreden houden, na gansch de match Houthulst op zijn doel ge plakt te hebben. De selectie zal goed doen de voorlijn eens grondig te wij zigen. Onze scholieren leden opnieuw de ne derlaag te Wervik. Mannekes, laat daar om uw moed niet zakken. Doet voort uw best en 't zal verkeeren. Van onze vier elftallen treden er Zon dag a.s. slechts twee op: de reserven en de scholleren. De reserven doen de verplaatsing naar Wervik. ZIJ zullen zich ten uiterste moeten inspannen om iets van den in zet te kunnen bemachtigen. De scholleren ontmoeten hun kame raden van C.S. leper, We voorspellen 'n drawn, na een spannenden match. W.S. Houthulst F.C. Poperinge 01 Bij een mooi Zomerweertje riep scheidsrechter Hoste beide ploegen in lijn. Van mest af aan werd vlug doorge speeld. Een prachtschop van de bezoe kers werd door Rollez even mooi uit geduikeld. De lokalen gingen nu een tijdlang tot den aanval over, doch hun schotten werden niet beloond en doel wachter Defrancq van Poperinge was schitterend op dreef. Een prachtige aanva^ van rechts hij de lokalen deed het leder bij Pieters belanden, welke met een flauw schot den stand bijna opende, doch Defrancq kwam gepast tusschen. Met scoorioo- zen stand werd de rust bereikt, hoe wel Woudsport wel voorsprong verdien- tegen St-Baafs. op het eenlge doel der partij. W.S. gaf zich nochtans nog niet verloren en gingen opnieuw Defrancq op de proef stellen. Deze kende dan ook veel geluk. Een schot waarop hij zicli gewonnen gaf sloeg te pletter op de paal. Hout hulst domineerde verder en Poperinge speelde op verdediging. Den gelijkmaker bleef dan ook uit en het einde kwam met da overwinning aan P.C. Pope ringe. Ieder aanwezige op deze match zal met mij bekennen dat Houthulst meer verdiende en tenminste een drawn. Scheidsrechter Hoste leidde goed en had trouwens geen last met 22 fair spe lende spelers. Het was een aantrekkelij ke wedstrijd met een sportief verloop. De reserven trokken naar W.S. le per en wisten er een meer dan ver dienden drawn te spelen: 1-1. Hub. Waey- aert lukte een prachtdoel voor Hout hulst, terwijl een onzer achterspelers het doel voor leper miek. Do scholieren lukte eveneens eén ge lijkspel tegen Ingelmunster: 22. Ver- houstraete Luclen zorgde hier voor de doelen. Proficiat kereltjes! Zondag e.k. gaat de eerste ploeg op reis naar G. S. Middelkerke, de reserven spelen aan huis tegen F.C. Poperinge en de scholieren gaan op reis naar S.K. Roeselare. HM. C.S leperEendr. Wervik 6—1 Scheidsrechter Hr Verbiest laat om 3 uur den toss betwisten. leper wint den opgooi en dadelijk ziet men het klassenverschil met E. Wervik. De me nigvuldige aanvallen stapelen zich op voor liet Werviksche doel. Aan de 3" min. ls het reeds 2-0 langs Del'Haye cn Carpels. Het wordt een strijd tusschen de bezoekende verdedi ging en de aanvalslljn van Cercie. Aan de 10" min. bekomt leper strafschop op onvrijwillige hands 'van Samijn. Da bezoekende doelwachter Carton houdt hem er prachtig uit. Uitgesteld is niet verloren. Doch Eendracht rea geert en komt gevaarlijk opzettenAan de 13" min. komt er een schoone pas van Gryson die roos schiet. Stand 2-1 ln voordeel van leper. Eendracht Wervik speelt zonder moe der Fortuna, want kapitein Six wordt gekwetst en moet 't veld verlaten voor een tiental minuten. De moed ls er uit bij Eendracht Wervik. Six begaat een flagrante hands, door den hal te stop pen, Hij greep ln omdat doelwachter Carton uitgeloopen was. leper zet de strafschop om cn da stand ls 3-1 in 't voordeel van de lokalen. Tot aan do time domineert leper en de stand blijft ongewijzigd. Na de koffie nestelt leper zich voor goed voor de bezoekende kooiAan de 53" min. doelt de lokale rechterhoek Kno- ckaert en de stand is 4-1. Vanaf dit oogenblik ls Eendracht een verslagen ploeg. De strijd gaat verder en Carton doet zich herhaaldelijk toejui chen. Aan de 75" min. wordt hij onge lukkiglijk gevloerd door den lokalen lin kerhoek. leper bekomt een derde straf schop maar zendt naast. Aan de 89" min. maakt leper er 6-1 van en wan neer do scheidsrechter affluit ls 't een groote opluchting voor de talrijke Wer viksche supporters die de verplaatsing hadden gedaan, 't Had erger kunnen zijn. De talrijke supporters geraken maar niet uitgepraat over dé partijdige leiding van den scheidsrechter en het zwak presteeren van Eendracht. Wat een verschil bij vorige Zondag toen Eendracht tegen Wakken alle ver wachtingen overtrof. Hallo jongens, 't hoofd op «n Zondag beter. Eendracht Wörvlk n deed het te Vlamertjnge beter en won er met &-1 na gsheel de match het hoogs woord gevoerd te hebben. De Soholieren hebben de kleuren van Eendracht hoog gehouden «1 gewonnen met 2-0 tegen White Star leper. Zondag speelt Eendracht fton huis de. Na de herneming waren het de be zoekers «lis het eerst ten, aanval trok ken. Aan de 7" minuut op een aanval van Club, toen een lokaal achterspeler wilde ontzetten, viel hij en dit was voor WJ3. fntikn. want Poperinge nette hler- Eendracht Wervik EC (speelt kan huls tegen White Star leper. De scholieren trekken op naar Komen waar ze de nederlaag door de 1* ploeg opgeloopen, moeten wreken door «e punten mee naar buis te nemen. lie GEWESTELIJK A. Fl. ZedelgemS.K. St-Kruls 06 Meulebeke—P.C. Tielt 2—0 OudenburgDentergem 41 S.K. TorhoutV.C. Ardoole 2—3 Oostroozebeke—Ex. Zedelgem X2 GistelIngelmunster 45 SteenbruggeKoksijde 41 II" GEWESTELIJKE B. Le Bizet—Kuurne 40 Moen—Vlamertlnge 03 DottenljsLuingne 62 AalbekeA.A. Moeskroen 13 MoorsledeBissegem 00 Brielen—S.V. Kortrljk 2—3 Algemeene rangschikking G. G. V. D. V.-T. P. 1 23- 9 17 0 38-19 34 2 31-20 14 0 21-10 12 X 25-26 11 2 15-10 10 2 25-13 10 2 13-17 10 X 17-19 9 X 17-34 5 1 16-26 3 0 20-28 2 X 7-32 1 III" AFDEELING A. W.S. Adlnkerke—V.P. Glts - f—2 OostdulnkerkeHelst 23 AssebroekLlchtervelde 22 VeldegemD. Beveren 30 Den HaanWulpen 14—0 WenduineKoekelare 42 SijseleJabbeke 22 III" AFDEELING C. ZonnebekeDadizele 31 DiksmuideS.V. Moorsele 11 LedegemS.K. Staden 12 RekkemBeselare 22 GeluweBoezinge 60 III" SPECIAAL B. W.S. LauweC.S. leper 81 W.S. leper—Houthulst 1—1 PoperingeT. Meenen 320 VlamertingeWervik 13 Komen—Le Bizet 10 III" SPECIAAL 0. De PanneGistel 80 Véurne—Nieuwpoort 60 St-KruisOudenburg E2 D. Blankenberge—Torhout 42 KoksijdeS.V. Blankenberge 09 F.C. BruggeMiddelkerke fiI IVe AFDEELING B, GeluweMoorslede BissegemLedegem MoorseleZonnebeke 5—0 BeselareRac. Lauwe 0l SCHOLIEREN Reeks D. C.S. leperWevelgem 24 PoperingeT. Meenen 3—0 ■MeenenKortrljk Sp. 60 Wervik—W.S. leper 2—0 Le Bizet—F.C. Komen 1—0 KADETTEN Reeks A. VlamertingeGeluwe 20 SK. RoeselareF.C. Roeselare 10 BEGINNENDE CLUBS WaastenWestouter 00 MeesenHoutem 14 ProvenNieuwkerke 21 Rekkem—Geluveld 12 BEGINNENDE CLUBS B. St-Eloois-WinkelLangemark 22 Risquons ToutRac. Lauwe 11 ElverdingeSiijpe 61 D. Blankenberge S.V. Veurne 110 Zooals voorzien heeft Daring de punt jes in de badstad kunnen behouden. Doch de S.V. supporters die dachten dat dit zou gebeuren na hardnekkige tegenstand, werden bitter teleurgesteld. Veurne speelde een slordige partij, en, laat ons hopen, dat deze nooit meer met zulkdanig spel zullen te voorschijn komen. We geven hier toch een kort overzicht, dat eigenlijk overbodig te noemen is, over deze zoo verpletterende nederlaag. Blankenberge komt voor den dag met hun flink combineerende voor lijn, die snel en handig ons doel ln gevaar brengt. Goals kunnen dan ook onmogelijk uitblijven. Reeds na een kwartier wordt do stand 30; waarna Veurne onsamenhangend voortspeelt, Daring ls de zwakke prestatie vanwege de S.V.-ers gewaar, en het wordt een bombardement op de kooi van Vanlaet- hem, die zich alvorens ,de rust Intreedt, nog driemaal mag omdraaien (60) In de 2" speelhelft stippen we het zelfde spelbeeld aan, met de Daring- mannen in een voortdurende meer derheid; die dan ook naar hartelust kaïijeren; 110 wordt het eindresultaat. Zekerlijk zal Veurne te Blankenberge een zeer slechten Indruk gelaten heb ben. Onze 1" ploeg zoo voortdoende zal hoogstwaarschijnlijk dezelfde strijd tegen het dégradatiespook moeten aanbinden, zooals verleden jaar. Zondag a.s. Verplaatsing naar F.C. Poperinge dat met 01 won op W.S. Houthulst. We denken dat de S.V. dit maal moediger zal optreden, teneinde de nederlaag zoo gering mogelijk te maken, S.V. Veurne S.V. Nieuwpoort 60. Onze reserven wisten de eer te redden voor K.S.V.V. en zulks na een gemak kelijke partij. In onze reserveploeg zijn er thans goede elementen te bespeuren, die ln de 1" ploeg mooi werk zouden verrichten! L.J.W. Veurne Z..J.1V. Oostende 62 Maandag 11. 11 November, werd deze vrienden wedstrijd betwist. Eerstgenoem- den zegepraalden dank zij grooter schot vaardigheid, terwijl de bezoekende kee per heel wat gevaarlijke ballen ultdui- kelde. Aan de rust was de stand 31. Zeer fair gespeelde match! S.C. Le BizetS.K. Kuurne 40 Een waar succes voor de lokalen die nochtans ln 3 vervangingen moes ten voorzien, tengevolge van kwet suren opgeloopen Zondag 11. te Avel gem. Vermelden wij in 't voorbijgaan de geringe sterkte van de bezoekende club. Bizet wint den opgooi en kiest het kamp_ met zon voordeel. Kuurne begint en verwekt enkele aanvallen door zijn rap spel, die echter gemakkelijk terug- gestooten worden door de lokale ver dediging. Bizet valt op zijn beurt aan en ver werft corner. Vanaf dit oogenblik neemt Eizet de leiding van het spel en geeft Kuurne slechts gelegenheid tot enkele ontsnappingen. Gedurende de eerste speelhelft mist Bizet aan beslistheid en laten enkele eenlg - mooie kansen, voorbijgaan. Slechts eenmaal wordt het leder de Kuurnsche netten Ingestuurd. De 2" tijd zijn de lokalen de meer deren over gansch de lijn. Ebr ls slechts een tweegevecht tusschen de Blzetsche aanval en de Kuurnsche verdediging, waarvan de keeper de gelegenheid krijgt zijn kunde te toonen, hem te doen ap- plaudiseeren en het ergste te vermijden voor zijn kamp. Hij kan echter niet beletten dat de lokalen de scoor met 3 doelen vermeerderen. Zoodat de cind- scoör luidt: 40 die de Juiste weergave van het spel ls. De doelen: 43 minuut, door de rechts binnen door grondschercnd schot; 60 min., door den linksbinnen op centeren van den rechtervleugel: 65 min., door den rechtsbinnen op centeren van den linkervleugel; 84 min., zelfde «pelphase, «elfde bewerkers, Te vermelden valt de goede leiding van scheidsrechter Hr Xhhouseé, de oor- POPERINGE. i Kandidatenlijsten (3 lijsten). Lijst nr 1, Gemeentebelan- gci's (Liberalen)Daliayo Nestor; Masschelein Albert; DaJlequin Al- toert; Demaai Maurice; Vandenberghe Raphael; Bouckenooglie Georges; Bortier Cyrille; Beheyt Plcnri; Deroo Oscar; Carbon Leon; Cappelaere; Baudrez Albert; Denut 'Bmlel. e Lijst nr 2. Socialisten: Vanhee Camiel; Vanuxern Lucien; Pinceel; Poutier Maurice; Gadeyne; Bra- bandts Juiien; Recour Gerard; Hen- nebel; JDecorte; Deman Roger; Da- raeve; Pittellion; Matten. Lijst nr S. C.V.P.-lijst: De- schodt Lucien; Vitse Maurice; De- vos Maurice; Denys Albert; Igodt Joseph; Pattyn Aohiel; Delbaere Jo zef; Roffiaen Jozef; Taffin Lucien; Decrock Jerome; Desrnyter André; Deroo Joseph; yan Walleghem Jo seph. WATOU. Kandidatenlijsten (2 lijsten). Lijst nr 1 11 Kandidaten: Vandenamseie Germain, notaris, oud- scliepen; Igodt Georges, landbouwer, oud-schepen; Thore Gaston, landbou wer, oud-gemeenteraadslid; Delanghe Emdsl, rentenier; DelaHeau Eimiel, landbouwer; Vancayzeele Omer, land bouwer; Busson Michel, werkman, (Abeele); Deheegher Gaston, land bouwer, (St-Jan-ter-Biezen)Backe- root Jozef, handelaar, (Abeele) Dau- chy Cyrille, landbouwerszoon; Boeket Albert, landbouwerszoon. Lijst nr 2. 1 alleenstaand can- didaat: Jerome Persoone, handelaar. proven. Kandidatenlijsten (2 lijsten). Vrije Katholieke: Lefebvre V.; Feryn G.; Peperstraete A.; Top M.; Cambier C.; Ganne M.; Devos C.; Deschrevel S.; Vanacker C. Benevens de lijst der Vrije Ka tholieken is er dan nos een met als kopman Baron d'Udekem. ROESBRUGGE - IIAKINGE. Kandidatenlijsten (4 lijsten). Fj werden hier vier lijsten inge diend, waarvan 1 volledige en drie waar slechts één kandidaat op ver meld wordt. De volledige lijst ls die van de C.V.P. en draagt het nummer 1. Vol gende kandidaten stellen zich voor: Deheegher E.; Vandaele J.; Sa- myn G.; Maes M.; Remmerie G.; Vandevoorde F.; Gheysen F.; Laseu- re A.Deschuy tter J.. Do drie alleenstaande kandidaten zijn: NeuvlIIe F. Vandaele M. Vermet R. BEYEREN a/d IJZER Gemeenteverkiezingen De menschen van onze gemeente hebben bewezen dat ze begrepen heb ben dat, wanneer het bestuur van een gemeente in goede handen is, er niet hoeft geredetwist noch nutteloos on kosten ten laste van de gemeenschap moeten gelegd worden. Zij hebben hun vertrouwen gesteld in de kandi daten van de C.V.P. en geen enkele tegenlijst werd ingediend. Diensvcl- gens is de volledige lijst gekozen zon der strijd en zal in onze gemeente geen verkiezing plaats hebben. Een bewijs dat met een beetje goeden wil veel herrie en vijandschap kan vermeden worden. Een voorbeeld voer andere gemeenten... Wij moeten onze opsporingen ver achteruitstehen cim te vinden wanneer er te Beveren vroeger nog een verkie zing voorbijgegaan is zonder strijd. Er wordt zelfs beweerd dat dit de eerste maal is. Ziehier de namen van de verkozen kandidaten: Peys Fernand; Ingeiae- re Remi; Vanrobaeys Nestor; Marent Omer; Nuttens Furcy; Clays Geor ges; Vandromme Elie; Deprez André; Devloo Camiel. RENIN GELST. Kandidatenlijsten. (2 lijsten) C.V.P.Michel Bossaert; Daniel Lefebvre; Juiien Verhaeghe; Mau rice Jonckheere; Emiel Vandelanot- te; Alidocr Govaere; Hilaire Deso- mer; Camiel Oreei; Maurice Lins. Onafhankelijker:.: Antoon Hen- nebel; Marcel Poissonnier; Remi 3reyne; Jules Dequeker; André Hou wen, LOK FR. Kandidatenlijsten. C.V.P.: Covemacker Charles; Louf Georges; Masschelein Ernest; Sonmeville Maaxits; Deiestrtz. André; Delalleau Jerome; D'Huysser Geor ges. Lemahleu Joseph; Desmulie Hu- bert; Vallaeys Alfons; Thore Au gust; Clynckemaillie Richard; Das- sonnevillo Adolf; Allossery Andié. Heyman Joseph; Baecker An dré; Fld Nestor. Verkruysse Remi. WESTOUTER. Kandidatenlijsten (2 lijsten). C.VjP.-lijst: Handeman Emiel, handelaar; Heyman Paul, landbou wer; Dehaegel Gabriel, handelaar; Vaneechoutte Michel, werkman; De- somer Omer, landbouwer; Ver kamer Josima, huishoudster; Rouseré Be- noit, landbouwer; Croquette André, werkman; Dtclercq Abel, Electrieker. Een tweede lijst komt op met als kopman hr E. Dekeuwer. recto houding van de 22 spelers en der supporters van belde' ploegen. Eindigen we met een klein Incident. In den loop van den match, had den scheidsrechter moeilijkheden door de tegenwoordigheid van een 2" fluitje on der de toeschouwers. De schuldigo werd vlug gevonden, 't was een kleine bengel van 4 Jaarl Wij verhopen dat dit feit zich niet meer zal voordoen en dat deze terugroeping tot orde de eerste cn laatste zal zijn. A.L. MocnS.K. Vlamertinge 0—3 Sportkring zet zijn zegcreeks voort. De overwinning tegen Moen werd moeizaam verkregen. Toen een hall-uur voor het einde de scoor nog Irnmer 00 was, liet niets vermoeden dat Sportkring met hooge cijfers zou zege vieren Na een eerste helft, waar beide ploe gen een zeer slordig en slecht afgewerkt «pel vertoonden, kwam Moen onmiddel lijk na de rust gevaarlijk opzetten en was er al het brio noodig van keeper Dehruyne om alles op te knappen. Maar Vlamertlnge hernam. Met wijde voorzetten naar de vleugels werd de lokale verdediging uit haar verhand ge speeld G. Coullez lukte een eerste doel aan de 20 min. Drie minuten later was het dezelfde speler die er 20 van maakte. Een te licht toegekende penalty werd prachtig door Debruyne gered en dit _werd voor Moen de genadeklop, Van dan af werd Sportkring volkomen de baas en moesten de lokalen zich op verdediging terugtrekken. Kort voor het einde bezegelde Rich. Caullez hun lot met een derde doel. Vandaag wordt het een groote schok op de Potem tegen do leiders Aelbcke. Denkelijk treedt Sportkring opnieuw voltallig op. Een nipte overwinning der onzen ls don ook te verwachten. De reserven moesten met een fel ge havende ploeg optreden en verloren met 31 tegen Wervik. Onze knapen, hebben een eerste over- ftehaaW oj> 0«luw« wet B~0. WESTVLETEREN. Uitslag zonder stemming. Zooals in 1938 zal er «leze maal ook allüer geen verkiezing zijn, daar er maar één lijst werd voorgedragen. Dezo is: De Bergh Romain, uittred, burgemeester; Vanbeveren René en Wijffels Marcel, beide uittred, sche penen; Stecker A., Vermeersch J., Demeuiemeester O., Vandentoussche M., Delapiace M., Top J. ITantsvervangers: Verbrigge J., Lebbe M., Boussemaere C. Het is do oude gemeenteraad, die onvolledig was sedert 1940, door het sterfgeval van Peperstraete A., en nu aangevuld werd met Top J. OOSTYLETEREN. Kandidatenlijsten. C.V.P.-lijst: Meersseman Remi; Gesquiere Hector; Deruytter Marcel; Verhulst Valere; Sampers Henri; Smis Maria; Pauwelyn Firmin; De- croos Roger; Louwagie Oscar. Gemeentebelangers: Gyklere Ca miel; Allemeersch Gustave; Ollevier Camiel; Van Eeckhoutte Alidoor. OnafhankelijkcnArnaert Plo- rent; Longueville Edmond; Vanden berghe Jozef; Hoflack Marcel; Sam pers Gaston; Vandewynckel Jozef, WOESTEN Zonder strijd. De verkiezing te Woesten is zonder strijd geëindigd. De eenige voorge dragen en bijgevolg volledig verko zen lij:t is samengesteld als volgt: Titelvocrende leden: Noppe Fir min; Decaestecker Joseph; Blan- ckaert Camiel; Gouwy Henri; Bous semaere Emiel; Druant Jerome; Hon- deghem André; Vandenbussehe Ca miel; Merveille Pie ter. Plaatsvervangende le«Ien: Olie- vier Michel; Vlaeminck Jules; Sae- sen Hector. ELVERDINGE Kandidatenlijsten (2 lijsten). Lijst C.V.P.: Dochy Jeron.;,land bouwer; Bertier Isidoor, landbouwer; Deconinck Valère, landb.; Vermeulen Georges, Metser; Danneels Maurice, landbouwer, Lacante Jozef, werk man; De Marescot Simonne, gravin; Desomer Maurice, landbouwer; De- jonckeere Georges, landbouwer. Lijst Gemeentebelangers: De- foor Aohiel, baanwerker, Delobel Aloïs, werkman. Naar wij vernemen ls er sedert meer dan een halve eeuw geen kie zing meer geweest te Elverdinge. Ze is thans op een eigenaardige manier dezen keer uitgelokt geweest. IEPER Kandidatenlijsten (4 lijsten) Nr 1, Kommunisten: Knockaert Gerard; Boudry Theophiel; Boey- kens Bertha; Baratto Henri; Wous- sen Henri; Wouts Leon; Libberecht Désiré; Verbeke Lucien; Malfait Ga- torielle; Vanysacker Camille; Maer- ten Leon; Seys August; Vandamme Gaston; Decroix Lea; De Moor Er- nest. Nr 2, C.V.P.-lijst: Lef ere Ferdi nand, advocaat; Muiier Maurits, be diende; Robyn Omer, verzekeraar- deskundige; Capoen Jules, landbou wer; Pattyn Gerard, werkman a. d. spoorweg; Dehem Albert, advocaat; Seys Valère, nijveraar; Bollingier Jo zef, zaakwaarnemer; Rouseré Jo seph, handelaar; Gliesquière Alfons, handelaar; Delombaerde Jeroom, be diende; Pauwelyn Oscar, geneesheer; Mej. Cornillie Irma, z. b.; Bruenin Edouard, fabriekwerker; Vandergho- te Jan, advocaat. Nr 3, Liberalen: Lahaye Hilai re; Vergracht Féiix; Roegiers Dés.; Withouck André; Lienaerts André; Brabandts Arthur; Duquenne Dan.; Meeuws Henri; de Prinze Victo- rine; Blomme Martin; Bryxix André; Seghers Georges; Degraeve Désiré; Vanpeteghem Joseph; Busschaert Achille. Nr 4, Socialisten: Missiaen Ed- gard; Michel Maurice; Lacante Emi- le; Doel Henri; Opsomer Claude; Vandevelde Emile; Ingels Omer; Brassaert Camille; Callewaert Flo- rent; Viaene Jacques; Knockaert Henri; Dorsan Bekaert; Legrand Lu cien; Carlier Charles; Leire Cyriel. BOEZINGE. Kiezing zonder strijd. Op onze gemeente zal er geen kiezing plaats hebben. Gezien de be volking over het bestuur tevreden is, werden er geen tegenlijsten ingediend. Zoo zal vermoedelijk na nieuwjaar de gemeenteraad aldus samengesteld zijn: Weled. Hr de Thibault de Boe- singe Roger, HH. Eug. Couiier, Cam. Heuighebaert, Leon Vandenberghe, Maur. Callens, Dr H. Dekemele, Silv. Pattyn, Val. Petillion en Cyr, Del- laert. De opvolgers die werden aan geduid zijn: Theoph. Vankeirsbilck, Cam. Degryse en Mich. Lefevere. BIKSCHOTE Kandidatenlijsten (4 lijsten). Vercaigne Leon; Crombez Omer; Peene Fabien; Depouvre Camiel; Vanbecelaere Georges; Verstraete Gerard. Beeuwisaert Lucien; Mergaert Oscar; Thuylie Oscar; Debeev Karei; Borra Charies. Viaene Prosper. LANGEMARK Gemeenteverkiezingen (3 lijsten). Lijst C.V.P.: Dumoulin Jozef; Van Ooilie Leon; Goudezeune Ka- miel; Desmet Maurits; Lecointre Ju les; Money Kamici; Swaenepoel Va leer; De dier Maurits; Hooghe Va leer; Gheeraert Sylveer; Lmagghe Marcel. Gemeentebelangers: Van Eecke Hilaire; Soenen Kamiel; Verkinderen Jules; Verhelst Marin; Vanderheeren Jozef; Debruyne Theophiel; Vander- meersch Cyriel; Latré Aloïs; Notre- dame Henri; Vansiembrouck Marcel; Mariehal Léon. Vanacker Arthur; Delurck Ach.; Couiier Maurits. ZUIDSCIIOTE. Verkozen zonder strijd. Een enkele lijst werd ingediend. Worden dus,gekozen zonder strijd; gezindheid C.V.P.: Pecceu Remi, landbouwer, (uittre dend burgemeester); Leuridan Gas ton, landbouwer, (uittredend sche penen); Bondelé Lucien, kleingebrui- ker; Tahon Jerome, landbouwer; De zeure Daniël, hcef-landbouwsxnid; Tanghe Leon, landbouwer; Louwagie Hilaire, kleermaker Plaatsvervangers: Logier Gerard, landbouwer; Desmet Jozef, Veekoop man. BESELARE. Gemeenteverkiezing. (3 volledige lijsten) C.V.P.: De fever Antoine; Claeys Gerard; Masschelein Leopold; Soenen Camiel; Plovier Cacmiel; De Graeve KareiPalttyn Cyriel; De Smet Al- bert; «Priem Jules. Christen Volksbelangen:.. Ma er- ten Abel; Lameire Henri; Durnez Ri chard; Vandamme Henri; Soete Ca miel; Saelen René; Defever Cyriel; Mestdagh Maurice; Ugille Richard. Socialisten: Titeca Cyriel; Ber- teloot Achiel; Durnez Oscar; De smet Oecar; Vondelahootte Cyriel; Everaert Henri; Alleman Gaston; Wliw Jjeoji; Oardoeu Camiel, GELUVELD. Kandidatenlijst^! Lijst Houdendycke Jules: Hou dendyeke Jules, Burgemeester; Se) Frans, Zaakvoerder; Pauwels Juk; werkman; Vantomme Guslaf, rer, tenier; Knockaert Cyrille, fabric), werker; Ingelbeen Joseph, l-anduo; wer; Dewagter Camille, Ho::"., kweeker; Debeuf Henri, mandenms.1 ker; Deleye Henri, landbouwer, Lijet L. Keingiaert: Keinglairt 4 Gheluvelt Leonie, eigenaarster; Va:, halewijn Maurice, schoenmate; Knockaert Cyriel, kleingehruike; Vandentouissche Jules, werkcui] Cloet André, landbouwer; Descamji Henri, landbouwer; Debosschere G» brlël, landbouwer; Masschelein IS. door, metser; Cneudt Cyriel, kat bouwer. Socialisten: Comljn Abdon, tt diende; D'Hellem Henri, fabriek*,-:, ker; Verbeke Albert, tramontvange:; Llefhooghe Gaston, oorlogsinvalitc Delannoo Marcel, fabriekwerker; Maa Leonard, metaalbewerker, Carreii Maurice, fabriekwerker; Oelaere Os car, aai-dewerker; Vangheluwe Julq fabriekwerker. DRANOUTER. Uittredende raadsleden Gruson C.; Caenepeel Sm.; Wa:, lop L.; Vandoolaeghe J.: Gryscn M; Vande Weghe Fr.; Vanuxeni Cam. Nieuwe Kandidatenlijsten Deconinck Emile; Clost Augus e; Goudeseune Marcel; Deknudt it chel; Vanuxern Marcel; Duhayoi Cyrille; Bril Leon. Gruson Cyrille; Caenepeel Ene- ri; Vandoolaeghe Jules; Gry.mn Ma:-, cel; Frutsaert René; Taffin Hilaire; 1 Demeulenaere Camille. Vandeweghe Frans. ZONNEBEKE. Kandidatenlijsten (3 lijster.) Er zijn drie lijsten op onze ge meente. C.V.P.-lijst: Gaston 8losse; Dr Ant VanWalleghem; Jeroom Pattyn; Victor Dillies; Cyriel Deratet; Aio,s Pattyn; Urbain Debussehere; Jules Masschelein; Gerard Mestdagh; Leoa Chaerle; Eugeen Bouckaert. Volgen dan nog een lijst «0a- afhankelijkenen een «Sociais. tisclie» lijst. PASSCHENDALE. Kandidatenlijsten (2 lijster,), Gemeentebelangers: Capelle Re. né; Noyez Camiel; Pactyn Leoa; CanrJere Alberiek; Vandepitte René; Coots Marcel; Dewuif fieairi; Ver. cruyse Felix; Van Eighem Albert; Pincket Jerome; Leroy Remy Eenieders Belangen; Deforche Hector; La pauw Gustaf; Vamdaels Georges; Lefevcr Cyriel; Deleye Mau- rlce; Dehein Remy. KEMMEL. Kandidatenlijsten (2 lijster.). C.V_P.-lijst: Bruneei de la Wc- ran-de Jacques; Vanhaecke Jules; £ce. nen Leon; Singier Francois, Larmu. seau Paul; Naelde Antcine. Pang:ia J.an; D'Hulsters Achiei; Hfllewaexa Cyriile, Gemeentebelangers: Joseph Ri. chardBaecke Rene; Leire Edward; Bruneei André; Poyblar.t Henri. WIJTSCHATE. Geen kiezing. Op cr.ze gemeente werd slechts één lijst ingediend. Het is deze der gemeentebelangers. Al de kandidaiea zijn dus zenaer strijd gekozen. Catteau Jules; Caignie Alfred; Lip- pinois George»; Plantefsvo Georges; Dobbelaere Aloïs; Bouwn Cyiule; Castel Juiien; Decat Juiien; Bau wen Omer. MEESEN. Te Meesen werden vijf lijsten ingediend: 1. Liberalen; 2 Socialis ten; 3. Oude Liberalen van Meesen; 4. Gemeentebelangers, .Communis ten); 5. C.V.P. De C.V.P.-lijst (nr 5i is samen gesteld uit: Eelporte Ulysse; Van Elslande A.; Develter R.. Borsaert J.; Menu Maurice; Pourcelle A Van- denbrcucke V.; Menu Maria; Vergal- dezocne L. NIEUWKERKD. Kandidatenlijsten (2 li;uen). C.V.P.-: Bonte Jercms; Depuydt Aloï.; Dieryck Arsene; Lasure Al- bertine; Lsroy Daniël; Vadhatcue Omer; Bodein Pol; Ocghe Marcei; Ollivier Jean. Cartel (Liberaal en Socialisten)) Boulet Arsene; Careye Auguslia» Deleye Marcel; atorme Maurice; Ds> puydt Robert; Parret Abel; Viu> dendriesscite Cyriel; Rouas flenré Vyon Alfonse. PLOEGSTEERT. Kandidatenlijsten (2 lijsten) Gemeentebelangers iinkscher.C Huys Victor, öd. Burgemeester; Fou- pasrt Theophile; Chariet Louis; Pe tition Elie; Derameaux Marcel; Del- rue André; Lecomte Marosl; L-.v:« Dam as; Dclctosl Jean, Menu Emue; Menet Emma. Union des Gauches: Var.rufS Odelin, (provinciaal raadslid), Lib- breoht Charles; Savete César; Larcy Robert; Biilau Adolph; Gcethals Re né; Vansteenkiste Albert; DebruyrA Fernand'Denys Omer; Debniyne Ca mille; Devael J-ceeph. VEURNE Nr 1, CommunistenAxrawat J-! Smagghe. '.a| Nr 2, Liberalen: Van Acker Pauk Hendrickx Pros; Van Elslande Omril Rijckx Jules; Mad. Carre; D'Hc.y' Aimé; De Paepe Raym.; Mad Wed. Dandin; Pil Emiel; Decroos Oscah Beltrand Jan! Nr 3 C.V.P.-lijst: Fieri A., Dr in de Rechten, NcKaris, Uittredend icae- pene; Van Hce Jozef, Advocaat; Van- den Broucke Fioieiir, L,. .'ter,ie, Maatschappelijk Assistent; Jcue»- heere Firmin, Schrijnwerker, Ui,tre dend Gemeenteraadslid; Lecomte Re mi, Bakker-Pasteibakker; Maes Miu- rice, Landbouwer, Uittredend O meeniteraacbsli'd; Mevr. Bruvc,:r.- Ganne Rachel, Handelaarster; f-R- liau Maurice, Vakverboncsec:- trris; Ternier Georges, Landbouwer; Gias- heen Michel, Machinist; Baiileu! Karei, Nijveraar. WULVERINGEM. Kandidatcnlijs! C.V.P.-lijst: Wackenier R.; Hos te H.; H'uyghe Léon; Kuyghe fiihi' Hauspie M.; Desender G. Gemeentebelangers: Koenechef E.; Sampers J.; Deghcele C.; Mor- lion R.; Leprcz O.; Vanlioutls A. VINKEM. Geen verk erinf Voor Vinkem is er geene verkiezing, daar het aantal kandidaten niet gioo- ter was, dan dit van cie te begeven zetels. HOOGSTADE. Geen strijd Zijn verkozen zonder s-rijd óe HA Duren Camiel, Huyghe Florent, RoO" ryck Michel, Vermeulen George» Marchand Daniel tuitte, leden). Kihoo Achiel en Noliet Jercori nieuwe leden. Als plaatsvervangers-Opvolgers HH. Decroos S,, Dcwue.e J.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 6