de a. s. Gemeenteverkiezingen Notarieele Aankondigingen EIGEN DAK 16 November 1946. HET WEKELIJKSCH NIEUWS "3 7. UIT 'T VEURNSCHE UIT 'T NIEUWPOORTSCHE UIT T DIKSMUIDSCHE UIT T ROESELAARSCHE UIT T IZEGEMSCHE UIT T MEENENSCHE UIT T WERVIKSCHE UIT DE PROVINCIE ROND DE GEMEENTE- VERKIEZINGEN BELANGRIJKE VERKLA RINGEN OP C.V.P.- MEETING TE BRUSSEL De C.V.P. laat de Koningskwes tie niet varen. Geen regee- ring8deetname samen met de Communisten. ORIGINEEL INITIATIEF TE OOSTENDE ZES LIJSTEN TE BRUGGE STAATSBEDIENDEN MOCHTEN ZICH GEEN KAN DIDAAT STELLEN ALS HET VOOR DE CVP. WAS EEN WOONHUIS WEELDEMEUBELEN, JUWEELEN, HOVENIERSGERIEF en verdere roerende voorwerpen HOFSTEDEKEN, ZAAI- en WEILANDEN UIT TER HAND TE KOOP EEN WOONHUIS BURGERSHUIS HOVENIERSHOF Een gerieflijk WOONHUIS iiIillIIIIIlIlMillliiiinimiiiiiiiiiiiiis door MAANDELÏJKSCHE STORTINGEN MEENENi Schoolstraat 14 WERVIKt Geluwestraat 64 EEN VIJVERMEERSCH Openbare Verkooping van» GOEDE TWEEWOONST EN BOUWGRONDEN RENTENIERSHUIS te LOO. Een gerievig WOONHUIS EEN VOORNAAM HANDELSHUIS WINKELHUIS groot ongeveer 95 m2. Gebruikt door de verkoopers. In 't korte vrij. GOED EN GERIEFVOL WOONHUIS EEN SCHOON PERCEEL ZAAILAND EEN WOONHUIS MET BOUWLAND EIGENDOM NOTARIS HET &EKELIJKSCH ITIEUUIS zoo zljt U er zeker van dat ze U de beste vruchten op leveren zal. ZEER GERIEFLIJK WOONHUIS BESTE HOFSTEDE 1. - WOONHUIS 2. - WOONHUIS EEN WOONHUIS TE KOOP GROOTE DOENING Een schoon perceel LAND EEN ONLANGS GEBOUWD HANDELSHUIS TWEE WOONHUIZEN SCHOON BURGERSHUIS EEN WOONHUIS 8 Ha. 28 A. 40 Ca. WEILAND Een perceel goede WEILAND SCHOON HEEREN- OF RENTENIERSHUIS te IEPER. Een prachtig HANDELSHUIS EEN WELGELEGEN BURGERSHUIS Een nieuwgebouwd BURGERSHUIS met HOF EEN GOED WOONHUI3 met werkwinkel WINKEL EN VIJF WOONHUIZEN DRIE BOUWGRONDEN A. Een groep NIJVERHEIDSGEBOUWEN B. 15 Loten BOUWGROND 5 AREN BOUWGROND HANDELSEIGENDOM HANDEL IN OKKASI E- M ATERI AAL PRACHTIGE HOFSTEDE BESTE HOFSTEDE BAKKERIJ- PASTEIBAKKERIJ HOFSTEDEN TE HUREN ïn FRANKRIJK (Yonn») GELDLEENÏNGEN AAN LANDBOUWERS (VERVOLG.) AVEKAPELLE. Kandidatenlijsten (2 lijsten). Eerste lijst: Depoorter Re-mi, landbouwer; Geldof Michiel, land bouwer; Deceuninck Baslel, landbou wer; Philips Jullen, werkman; Mees Jan, landbouwer; Jonckheere Oscar, landbouwer; Boene Cami-el, werk man De tweede lijst in ons niet be kend. BULSKAMP. Verkiezing zonder strijd. Volger C.V.P.-ledcn werden Zon dag verkozen zonder strijd., daar slechts één lijst ingediend werd. Het zijn: Markey H.; Morlion H.; De Burghgrave H.; Vanspeybrouck G.; Ccttry A.; Geerardijn G.; Coene G. We wenschen ze hartelijk proficiat en een vreedzaam en vruchtbaar be stuur met veel nuttig werk voor 't al gemeen belang. GIJVERINKIIOVE Kandidatenlijsten (2 lijsten). CV.P.: Brutsaert; Boudry; Cou- wet; Dsmuynck; Dewulf; Noliet; De- lanoeye. Gemeentebelangen: HuygheDe- corie; Dewulf; Boeckx; Deschodt; Fouvry; Verplancke. LEYSELE Kandidatenlijsten (2 lijsten). Debril Sylvain; Dewaele Ber nard Vandenbergbe SylvainDe- croos Marcel; Top Jerome; Reycke- 6oer Marcel; Baele August; Gouwy Richard; Vanlerfoerghe Arthur Vanhoutte Joseph; Deman Ra phael; Blanckaert Evarist; Decame Remi; Bourrée Marcel; Verplancke Albert; Noorenberghe Maurice; Coe ne Marcel. ALVEK.INGEM C.V.P.-lijst: Deglieele Silvain, waarnemend burgemeester; Debaenst Willy, landbouwer; Patfoort Reml, ■uittredend gemeenteraadslid; Luchie Germain; Vanegroo Remi; Rooryck Jozef, schepen; Mahleu Maurice, uit tredend gemeenteraadslid; Lcuwagie Cyrlel; Tanghe Urbain. Een andere lijst werd Ingediend met als eenig Kandidaat: Deconynck Alois. OEREX In onze gemeente werd enkel een -C.V.P.-lijst Ingebracht, we hebben dus geen kiezing; de kandidaten en de gemenitcraadslsden zijn de vol gende: Gheeraert Florent; Dsvloo Prosper; Coupille Kilaire; Vanderfaeillie Mau rice; Kino Alois; Vandenbruacne Henri; Syssan Maurice. Daar maar één lijst werd ingediend mogen er c'.u - 3 plaatsvervangende leden aangeduid, het zijn: Demol- dtg- Cmtr; Pruvost Gsntil; Vandicke Camiel. Aan c. Hessen Burgemeester, Sche penen en leden van den gemeente raad hartelijke gelukwenschen! Leidt Je gemeente naar welzijn en voor spoed ST -RIJKERS. Hier werd maar één lijst Ingediend, die dsr C.V.P. en door het feit zelf zijn die hoeren verkezen, te weten: Sioen Jules; Deman Remi; Roose Emiel; Vandenbrcucke Cyriel; De- molder Maurioe; Vanden'cerghe Jo zef Biomme Maurits. Proficiat Kcerer., en bestuurt ten beste tot welzijn van iedereen. Als. plaatsvervangers zijn aangege ven: Devos Omsr; Lcfebvre Maurice; Goderis Maria. WULPEN Geen Verkiezingen. Gezien een onderling akkoord der pnrtijen gaan te Wulpen geen ver kiezingen door, daar slechts één lijst opkwam. Gelukkig dorpje! STEENKERKE Zonder Strijd. Een enkele lijst werd ingediend en dus worden volgende kandidaten ver kozen verklaard zonder strijd: Broucke Alberic; Syryn Valère; Vermeulen Urbain; Lowagie Daniël; Vandenameele Henri; Demolder Ca miel; Sarrazyn Gerard. Opvolgers: Vanheste Jerome; Dog- the Frans. KOKSIJDE. Kandidatenlijsten (3 lijsten). Drie lijsten komen hier op in onze gemeente. Hier volgen ze: C.V.P.J. Van Buggenhout; F. D wulf; Bijnens; Cailliau; E. De- clerck; H. DHaenen; A. Derck; J. Thahert en U. Houbaert. Onafhankelijke Middenstanders: Demuys; Célis; Bonte; Desaever en Dangreau. Liberalen: Scynaeve; Mahieu; Vanmuysen; Houquet; Vanbillemont; Qderis; Ticket; Ceryl en Lycke. ADINKERKE Kandidatenlijsten (3 lijsten). DcburchgraveVanhoutte; Braem; Rathé; Durie; Bonte; War- maes; Dèdrie; Dcwltte. Dcleeuw; Fonteyne; Vandevelde; Vrolix; Meire; Carron; Provoost; BccucKoopmans. Dutordoir; Boeve; Florizoone; Maveau; De Mey; Traversier: Ra- baey; Sc-haut; De Bisschop. PERVIJZE Kandidatenlijsten (2 lijsten), o Lijst nr 1.: Vandewoude Victor; Ryckewaert Fr ede rik; Verslype Mau rits; Hoomaert Emiel; Vanheste Cy- riel; Verg-auwe Camiel; Vermeersch August; Vermote Karei; Demuyck Albin. Lijst nr 2: Haverbeke Georges; Clarys Cyrlel; Warlop Omer; Van- lerbergha Oscar; Hoedt Florent; De- puydt Richard; Debaenst Oscar; Mis- sine Alfons; Vanlerberghe Henri. brecht Caanlel; Beunen Ernest; Pat- tyn Remi; Vanthyghem Gustaaf; Geryl Désiré; Degroote Isldoor; Soe- nen Marcel; Louwy© Jules; Cornells August; Gery Oscar. LOMBARDZIJDE. Eenlge lijst. C.V.P.-lijst: Hollevoet Hemd; Van Hee Arthur; Gheeraert August; Van Hecke Gabriel; De Balie Roger; Mevr. Llebaert Agnes; Dewulf Va lère. e Plaatsvervangers: Verleye Reml; Willem Louise; Levecque Aloïs. LOO Gekozen zondier strijd: Heln- drycx Jules, ulttr. Burgemeester; Ru- zée Joseph, ulttr. schepen; Dewaele Joris, ulttr. schepen; Vuylsteke Je rome, uittr. raadslid; Vanpeperstrae- te Kanilel, ulttr. raadslid; Devisch Camiel, ulttr. raadslid; Vanderfaillie Odiel; Decleyne Marcel, Vander- gucht Herman, uittr. raadslid. Plaatsvervangers: Degry Achiel; Grossey Jozef, Matthys Gilbert. HOUTHULST. Geen strijd. Slechts één lijst En dus geen stemming. De Houthulstsche bevol king heeft zich tenvolle bewust ge weten van haar plicht. Ze heeft haar gansche vertrouwen geschonken aan het huidige bestuur, dit tot welzjin van de gemeente Houthulst met aan het hoofd onzen zeer sympathieken heer burgemeester: Senator Hubert de Groote (C.V.P.) Proficiat mede burgers Laat ons ln de toekomst verder eenrgezind samenwerken tot heil van ons allen, en van onze ge meente. C.V.P.-lijst: HH. Hubert de Groote, (burgemeester); Emiel Van- hove; Guillaume VerhOuStraete; Ca miel Gesquière; Marcel Dewulf; Jo zef Debruyne; Maurits Pollet: Jozef Van Assche; Dr Willy Lesage. Plaatsvervangers: Priem René; Jacques Ad.; Degraeve René. NIEUWPOORT. Kandidatenlijsten. Er werden vijif lijsten Ingediend: C.VP., Liberalen, Socialisten, Com munisten, lijst Dr Vandamme. Do lijst Nr 4 der C.V.P. Is samen gesteld als volgt: Gheeraert Floribert, handelaar; Goderis K., Syndicale leider A.C.V.; Rammeloo Remi, vlsscher; Rijbens Paul, fabriekbestuurder; Huyghebaert Etlenne, handelaar; Bract Maurice, aannemer; Van Isacker Homère, bo de A.C.V.; Hubrecht Vlotor, kunst smid; Vandromme Georges, Metaal bewerker; Calle Luclen, lood- en zinkbewerker; Vanacker Marcel, be diende. OOSTDUINKERKE. Kandidatenlijsten. C.V.P.: Florizoone Alberic; Pyl- yser Caesar; Borgonle Maurits; Van- stcea-tegeim Pieter; Provoost Almé; Degein Camiel; Decoster A.; Goderis Iskloor; Vandewalle D.; Pauwels An- dré; Diuwé Edmond. Onafhankelijken: Bastin Leon; Vieren Romanie; Verstraete Pieter; Oérln Pierre; Bertrand Paul; Jacobs Jos.; Beulens Alfons; Soharley Phi lips. Communisten t Dujardln; Oor- teel A.; Glorie R.; Deman. Liberalen» Symoen» Louie; Hu- ROESELARE Lijst Nr 4, C.V.P.: Denolf Jozef, handelaar; Billiau Jozef, Voorz. Chr. Werkersverb. Roeselare, uittr. sche pen; Desmet Henri, landb.; De Meester Jozef, Arr. Seer. Verb. Chr. Mutualiteiten, uittr. schepen; Ba- gein R, lederhandelaar; Lcncke Jo zef, landb.; Buyse Julien, -propagan dist, uittr. gemeenteraadslid; Jpz. De- meester-Debergh, behanger; Callens Jules. synd. propagandist, uittr. ge meenteraadslid; Juffr. Roasen Ma rie-Louise. van de Kath. Arb. Vrou wengilde, KA.V.; De Keukelaere Al- bert, handelaar; Deforehe Jozef, tuin bouwer; Demeester Alfons, ijzerhan delaar, uittr. gemeenteraadslid; So- bry Geo, Secretaris .Gew. Chr. Vak verbond; Mahieu André, kunstschil der; Callebert Honoraat, Secr. Arr. Chr. Werkersverb.; Biebuyck Pierre, textielfabrikant; Biesbrouck Albert, mutualiteitsbediende. ARDOOIE. Kandidatenlijsten (4 lijsten). C.V.P.-lijst: Debruyne Maurits, bediende; Serku' Marcel, handelaar; Goet-hals Jozef, landbouwer; Loghe Kamlel, handelaar; Bouckaert Albe- riek, landbouwer;- Dierckens Jeroom, textielbewerker; Baer.t Norbert, han delaar; Steen Jozef, breodvoerder; Crombsz Cyriel, landbouwer; Steen Maarcel, bediende; Vancanneyt Ed ward, landbouwer. Gemeen tebelangers: DegTijze Miohel, textielbewerker; Deman Vic tor, landbouwer; Cuvelier Alfons, handelaar; Pattyn Eugeen, Textiel bewerker; Demsulenaere Maur, tex tielbewerker; Deforce André, schoen maker; Naert Odiel, textielbewerker; Platteeuw Leon, textielbewerker. o Socialisten: Pottie Louis, metaal bewerker; Vanhandzaeme August, textielbev.erkerDewitte Gaston; spoorwegbediende; Defrays Octaaf, grondwerker; Pattyn Roger, hout zager; Decorte Elvira, huishoudster; Katholieke Volksvriend: Loncke Paul, handelaar, (alleen). STADEN Kandidatenlijsten (3 lijsten) Nr 1, Liberalen: Pauwelyn Emiel; Trybou Maurits; Billiet Polidor; Ver- haeghe Mathilde; Follentier Karei; Saelen Bruno; Dewulf Albert; De- Jonckheere Emiel, Beernaert Arthur; Leroy Alfred; Debeil Albert. Nr 2, Socialisten: Debaere Vic tor; Ryde Louise; D'Hcndt Alidor; Debaere Albert. Nr 3, C.V.P;* Desmedt René; Cariier Jules; Verslyppe Octaaf; Herreman Leon; D'Hoore Maurits; Vanrnaele Jan; Obln Jozef; Man Ga briel; Wydooghe Gerard; Dejciick- heere Hector; easier Maurits. HOOGLEDE. Kandidatenlijsten (2 lijsten). C.V.P.-lijst: Hemeryck Joseph; Billiet Jules; Woliepit Odiel; Pauwe lyn Jules; Tanghe Leon; Watteyne Kamiel; Deruytter Maurice; Ampe Jozef; Lammertijn Marcel. Behoudens de C.V.P.-lijst is er een lijst Gemeentebelangen met als kopman Maurice Maes. MOORSLEDE C.V.P.-lijst: Bostyn G.; Vander- stichele O.; Stadeus M.; Vanden- bulcke H.; Pattyn C.; Declercq C.; Ledoux L; Desmedt C.; Espeel J.; Phlypo H.; Gheklere A. POELKAPELLE. Geen stemming. Poelkapelle komit er dit ja-ar met de voorbereiding vanaf, er ts n.l. maar één lijst met voorgestelde kandidaten zoodat verkiezing overbodig is. Na loting werd volgende volgorde voor de C.V.P.-lijst bereikt: Cyriel Vandamme, werkman; 811- vère Maet, landbouwer; Albert Op- somer, middenstander; Victor Par- reln, landbouwer; Jozef Cameillie,, werkman; Cyrlel Deback. neringdoe- ner; Cyriel Soenen, landbouwer; Jo zef Pauwelljn, landbouwer; Jullen Delbomme, werkman. Supllënten - Plaatsvervangers: Parreln Gaston, landbouwer; Baccar at Albert, nering doener; Breyne An dré, werkman; BKSJENEN Kandidatenlijsten (4 lijsten). Vier partijen komen op: Com munisten, Socialisten, Liberalen en C.V.P. GELUWB Kandidatenlijsten (3 lijsten) C.V.P.-lijst: Flament Achiel; Demyttenaere Léon; Vervacque Pol; Vandenabeele Odiel; Claeys Pol; Minne Arsène; Vandaele Victor; Be- kaert Pol; Verhamme Gerard; Sa- moye Léon; Cardoen Leo. Socialisten: Delbeke Antoon; De- butrne Emiel; Desmet Daniel; Ketels Léon; Nuyttens Michel; Marysse Po- Udore. Communisten: Lannoo Reml; Serruys Madeleine. WEVELGEM. C.V.P.-lijst: Wallays Ach., secre taris Christen Werkersverbondl ea sier Ger., voorzitter Belgisch Vlas- verbond; Massells Maur., bediende; Lletaer Gast., vlashandeloar; Duiia- mel Hector, bediende W.V.B.; Pol- lefeyt Rob., vlashandelaar; Debonne Maur.; Peferoen Georg., handelsrei ziger; Heytens Jerome; Vanmarcke Etienne; Wallays Reml, senator; Van- hove Jer., handelaar; Stragier Raym. WERVIK. Kandidatenlijsten (2 lijsten). C.V.P.-lijst: Vandecandelaere Er- nest, uittredende burgemeester; Ga- deyn-e Leon, uittredend gemeente raadslid, ibode; Deleu Rudolf, uittre dende schepen, Apotheker; Decherf Gerard, bediende; Delobel Albert, se- kretaris werkersverbond; Verhaeghe Theophiel, landbouwer - handelaar Vanderstraeten Albert, drukkersgast; Therie Oscar, uittredende schepen, bediende; Gallant Paul, uittredend geme ehteraa dslid, fabrlekibestuurd-er Pype Jozef, secretaris grensarbeiders; Debusschere Cecile, verpleegster-be zoekster; Lefebvre Gustaaf, fabriek werker; Delva Henri, uittredend sche pen, handelaar Democratische Gemeentebelan- gers. Cartel (Liberalen, Kommu- nisten, Socialisten). MM. Breyne M. (lib.); Duverger G. (soc.); Isaac V. (roc); Descamps H. (com.); Bonneel G. (lib.); Breyne G. (soc.); Bossuyt J. (soc.); Marcel G. (lib.); Braem J. (oom.); Deceu- ninclc A. (soc.) en Hollébeke A. (lib.). KOMEN. Gemeen tebelangers: HH. Cassler G.; Devos H.; DRnneUère A.; Zoe- taerd O.; Mevr. Van de Walle E.; HH. Vermandere J.; Dejaegher G.; Zegers M.; Degroote S.; Zoetaerd J. en Flarackera E. OOIGEM. Geen strijd. De verkiezing ls zonder strijd geëindigd, daar slechts één kandi datenlijst C.VP. werd neergelegd. De verkozen uitgeroepen tltelvoe- rende raadsleden zijn: Walcarius Jules, ulttr. Burgemees ter: Vanden Avenne René, ulttr. 1* Schepene; Naessens Ernest, ulttr.; Goemeyne Aloïs, idem; Deleersnij- der Camiel. idem; Desplenter León, idem; earlier Achillè, Maertens Jo seph, uittr. Lambrecht Medard. De verkozen plaatsvervangende raadsleden zijn: Reml Vandesompele en Claerhout Maurice, voor de bur gers. André D'Hoop en Peers René Voor de landbouwers. André D'hondt en Haerinck Andi-é Voor de werklie den. WINGENE Kandidatenlijsten (2 lijsten), Kandidaten der C.V.P.-lijst: No taris R. Coucke, burgemeester; Struy- ve Jozef, schepen; Allaert Etlenne, schepen; Wallaert Camiel; Boga-ert Julien; Derijckere Jules; Schepers Maurice; Defauw Georges; Vanhoo- tegem Raymond; Demeulemeester Remi; Verhenne Albert. Kandidaten der B.S.P.-lijst: Beelen Sophie (echtg. Vandecruys D.) Vangampelaere Adhemar; Thlrion René; Cristel Germain; Polspoel Francois; Hilderson Jan; Patljn Ju lien; Demulder Camiel; Smekens HenrL IZEGEM. Kandidatenlijsten (3 lijsten) Lijat Nr 1. Communisten) Normon Emiel; Tack Maurice; Kerckh'Of Adolf; Vanhoutte Gabrlel- le; Vermeersch Frans; Safarova Franclsca; Rtgalle Theophlle. Lijst nr 2. (Socialisten)Van- devijvere Robert; Roose Almé; Maer tens Henri; Beheydt Frans; Dewaele Florent; Hochepled Florent; Vlaene Jeroom; Declercq Frans; Nuyttens Reml; Desahrijvere Kamlel; Eeck- hout Cyrlel; Vanwalleghem Jan; Vlaene Frans; Vandevljvere Gustaaf; Maertens Aloïs. I.ijst nr 3. (C.V.P.)Allewaert Emiel; Rosseel Almé; Vandeputte Jules; Tytgat Jozef; Sintobin Jules; Vansteeniklsto JeanFeys Cyrlel J Eeokhout Gabriel; Mlssiaen Viotor; Renler Jullea; Werbrouck Raymond; Kesteloot Mldhel; Staes Wilfrtedj Desmet Jeeteij öamoye KamieL Op een C.V.P.—meeting gehouden te Brussel, nam o.m. de Hr Struye, Se nator, een der kopstukken van de C.V.P., het woord. In zijn rede ver klaarde hij o.m. dat de C.V.P. de Ko ningskwestie. niet laat varen en dat er geen sprake kan zijn deel te nemen aan een Regeering waarin Communisten zouden medezetelen. Op voorstel van ds plaatselijke C.VP, Ite Oostende, zijn ln deze stad de 6 partijen welke kandidatenlijsten hebben Ingediend voor de aanstaan de Gemeenteraadsverkiezingen, ak koord gekomen af te zien van het plakken van affiches die, naar men er meent, weinig ctf geen invloed uit oefenen op den kiezer. Aldus wordt door alle partijen be paalde bedragen uitgespaard. Men wil deae bedragen, ten goede doen komen aan de oudjes en weezen der stad, en dit op een Kerstfeestje. Hierin zullen de partijen elk tus- schenfcocmen naar rato van 1 fr. per behaalde stem. «o* Te Brugge, ontae West-Vlaamsche hoofdstad, werden 6 lijsten Ingediend voor de Gemieenbewerkieztngen, na melijk van wege de: C.V.P., Socialis ten, Afgescheurde Socialisten, Vrij heidsbeweging, Liberalen en Com munisten. Hr Aolitel Van Acker heeft ln zijn eigen stede dus nog niet kunnen be letten dat arteentglheld ls ontstaan ln rijn partij. «o» To Bcrendrechit had een Brigadier der Douanen toelating aan den Mi nister van Financiën gevraagd om zich kandidaat voor de Geaneeate- raadsverkieeingeaa te stel lean, op de aViP.-liJ»t- Helt werd hem geweigerd. In zelfde Gemeente mocht even wel een briefdrager zich kandidaat stellen voor de Bacialtotlsch» Partij. IDus steeds hetzelfde: twee maten en gewichten, naar roigvzm da ge voerds pottttefc Kantoor van den Notaris VAN EECKE te POPERINGE Bij dadelijke uitwinning. OP MAANDAG 18 NOVEMBER 1946 to 2 uur namiddag, ter herberg «De GalgestraaJtbij M. Nestor Deprez, steenweg naar Vlamertlnge, te Po- peringe, OVERSLAG VAN met schuur, stal en 3 aren 30 ca. bebouwden grond en erf te VLA- MERTINGE, wijk Brandhoek, nabij de Zevefcotestraat. Bewoond door den eigenaar M. Ca miel Deraedt-Demarey. Slechts ingesteld: 1.000 fr. (1107) MnMBSBaHaHSEHEffBnfliMHBH Kantoren van de Notarissen VAN EECKE te POPERINGE, LAUWERS te IE PER en NAUDTS te KOMEN. OP WOENSDAG 4 DECEMBER '46 te 2 uur namiddag ein, indien zulks noodig ls op den volgenden dag, te POPERINGE, in da «Cour da Com- nneroaMaurioe De Wulfstraat 1, nevens de Ieperstraat, ten verzoeke van clen Dienst van het Sequester, OPENBARE VERKOOPING VAN waarander volledig® salonbeikleedlng in gepolijst acajou, radiotoestel, brand kast, omlijste schilderij verbeeldend een beboscht landschap, volledige slaapkamexfoekleeding in eikenhout, radiotoestel, schrijfmachine, gaskom foor, bureel, bloemen, bloempotten, 4 bakwagens en tweewielsteebkar. Mot gereed geld, (1161) SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflflBBB' Studiën van de Notarissen D. LAHAYE te POPERINGE en A. VANDERMEERSCH te IEPER. Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH to IEPER OP MAANDAG 25 NOVEMBER 1946 te 2 uur namiddag, in het gasthof De MaanGroote Maakt, te leper, INSTEL VAN STAD IEPER Een schoon en gerievig BURGERSHUIS mot afhankelijkheden, erve en grond, Capronstraat Nr 30, giroot 1 are. Bewoond zonder geschreven pacht door M. R- Neyrtack, mits 160 fr. per maand. 'A Instelpremle. Overslag op Maandag 9 December '46 zelfde uur en plaats. (1138) 3BBBBBBE9BI6BB9EB3BBSIB9HB9' Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te IEPER. Om uit onverdeeldheid te schelden. WOENSDAG 27 NOVEMBER 1946 te 2 uur namiddag, in het Gemeente huls, bij M. Antoon Hardeman-Van- deniberghe, te Wastouber, OPENBARE VERKOOPING VAN Gemeente Westouter, Zwartenberg. 6 Hectaren 71 Aren 91 Centiaren waaronder verscheidene loten dien stig als bouwgrond voor villas en bui tengoederen. Bij plakbrieven melt grondplan ver deeld in tien koop en. In huur gehouden door M. Maurioe Deturck-Vandewynclrel, modeverkoo- per, mits 3 zakken en half tarwe per gemet, volgens overeenkomst. (1081) 1999999999989999999909999 2 HANDELSHUIZEN met inrijpoort, magazijn, en land; 1 BURGERSHUIS met land. Inl.: Gasthuisstr. 62, Pop. (1005) <9EBSB339aaaiSBBaiiiaa9azaB9 Studie van den Notaris JEAN PIETERS te RENINGE. EINDELTJKE TOEWIJZING WOENSDAG 27 NOVEMBER 1946 om 2 uur namiddag, je leper, «Café de l'Yser», bij A. Blootacker, Fochlaan STAD IEPER Koop I: met afhangen en erve, groot 1 a. 34 ca., gelegen ln de Lombaardstraat Nr 35. Voorlocpig toegewezen: 205 000 fr. GEMEENTE RENINGE Koop II: met afhangen en koer, groot 2 a. 80 ca., gekadastreerd wijk B, Nr 390a. Koop III: groot 11 a. 97 ca. 57ma„ gekadas treerd wijk B, deel van Nr 538b. In massa voorloopig toegewezen: 156.500 frank. (1121) I99B39X99B999S9BB3993SBBH Studie van den Notaris JEAN PIETERS te RENINGE. UIT TER HAND TE KOOP Goed en welgelegen WOONHUIS met erve te RENINGE, dicht bij de Dorpplaats. Inlichtingen ter voornoemde stu die. (561) 1999999X99939999999999999 Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbruggè-Haringe. OP DINSDAG 28 NOVEMBER 1946 om 3 uur namiddag, ter herberg De Krulsanker», bij M. Maurice Moilet, to Roesbruigge-Haringe, OPENBARE VERKOOPINa in. een enkel® zitting, van: Gemeente Roesbrngge-Haringe. met stallingen en afhankelijkheden alsmede 12 a. 18 oa. ondier bebouwde grond en erve, staands en gelegen in d® Haandekotstraat, te Hiaringe, be kend bij kadaster sectis B, Nrs 14 a, 15 a en 15 b. Eigendom van den Heer Emerlc De-nee ker. Vrij met de geldbeliling. (1X09) HBS (1019) Overslag op Dinsdrag 26 November '46 te 2.30 uur namiddag, ter herberg, Stat Jorisbij Gaston Barroo, ts Viaimerttaige, Dorpplaats, GEMEENTE VLAMERTINGE Een kloekgebouwd en gerievig WOONHUIS met afhankelijkheden, erve, grond en tuinland, gelegen langs den steenweg naar Voormeaele, bij dB Statie, groot 12 aren 87 oenltiaren. Gebruikt zonder geschreven pacht door M. J. Serroen, mits 140 fr. per maand. Slechts ingesteld: 100.000 fr. (1133) 1999999999999999399939999 Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te IEPER. STAD IEPER BERICHT OPENBARE VERPACHTING VAN TE Z ILLEBEKE, voor een termijn van 9 Jaar. Het College van Burgemeester en Schepenen zal op Maandag 18 No vember 1916, om 15 uur, ten Stad- hutae, overgaan tot de opening der schriftelijke aanbiedingen ingediend voor de verpachting van volgende stadseigenriom, vrij vanaf 1-10-1943. Grondgebied Zillebeke: LOT 1. EEN VIJVERMEERSCH (o Zillebeke, groot 1 ha. 23 a. 91 ca. De aanbiedingen moe ben gedaan worden per gesleten en aanbevolen brief gestuurd aan den Heier Burge meester van leper en di-cnen ten laat ste v66r Maandag 18 November 1946, 's middags, toe te komen op den omslag' dient volgende vermelding ge plaatst te zijn Openbare Verpach ting van Vi jvermeersch Het kohier van lasten ligt ter in zag» óp het Stadhuis. leper, den 4 November1946. De Secretaris, De Burgemeester, A. Versailles. (1087) J. Vanderghote. saass!9BBteh&99S!9as9aflaaaag Studie van den Notaris CAMERLYNCIC te PASSCHENDALE Kantoren van de Deurwaarders G. GYSELEN te VEURNE en Jos. HANNEBOUW to POPERINGE. MAANDAG 18 NOVEMBER 1916 te I Vj. uur namiddag, ln de herberg «De Sportvriend», hij Hoer Coud- yzar te WOUMEN Volledige slaapkanier in notelaar. Saloufouffetten; Keukenbuffet met beukenservies; Clubzetels in roode en gtroene pare; Led-eren clubaetel; Naohitaetel (Voltaire); Eiken salon- en keukenstoelen; 4 TerrassetajfeLs met marmer blad; Eik-en salon- en keukentafels; Kleerkassen; Lavabo's; Nachttafels; Houten en ijzeren bed den! Jachtetoof; Vrouwvelo; Groote allumtaium marmiet; Wieg «Tonxst-i Spiegels; Kaders; Lavabogarnituren; Herbergglaaen in groote hoeveelheid Gewone voorwaarden. (1138) Q983999!399999S9ED9909a99Z!Bi UIT TER HAND TE KOOP Studie van den Notaris DEVOS te RUMBEKE Overslag op Dinsdag 26 November '46 om 3 uur namiddag, in het hotel «Java», Ooststr., te Roeselare, vartt te ROESELARE, hoek der Vier we®, en Aardappe-lhoekstraat, samen gr©a| 16 a. 53 ca. Verdeeld in 4 koopesh Ingesteld: ICoopen 1 en 2: leder mits 20.000 9^ Koopen 3 cn 4: ieder mits 5.000 Een huis en dieel grond bescUÖfc baar. (UÜSj 199999B999999K!&9a9aB9B9al Studie van den Notaris DEVOS to RUMBEKE Voor inlichtingen schrijven: M. A. VANHOUWE, Konlnginnelaan 134, Brussel. (971) ■999999:39999999993X999339 Studie van den Notaris P. DELAIIAYE te DIKSMUIDE. UIT TER HAND TE KOOP Stad IEPER, Klaverstraat Nr 1. ten dienste van winkel, met garage langs d® Klaverstraiat en paarden stal in d® Neerstraat. Voorzien van gas, eleotriclbeit, stads- en regenwater. Onmiddellijk; vrij. AH® Inlichtingen te bekomen ter studie. (1134) 9999999999999998999099999 Kantoor van den Notaris ALB. LAUWERS te IEPER. UIT TER HAND TE KOOP! STAD IEPER 1, Meenenstraat Nr 26. met bljzonderen ingang, koer en hof, groot 294 m2. Gebruikt door M. Al- bert Desagher. 2. Rijselstraat Nr 108. EEN WELGELEGEN Bezoekdagen: Dinsdag en Donder dag, van 2 tot 5 uur. AH® inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. (1086) 399999999999X999999999999 Studie van den Notaris N. D.HUVETTERE te YPER TOESLAG: Maandag 18 November '46 te 14.30 uur, ta. de herberg Hof van Commercebij M. H. Lepoudre, t® Westrooaebeke, Dorp. Gemeente Westroozcbeke, Tiendenberg KOOP EEN: met aanhoorigbedm en zaailand, sec- tl® B, Nrs 213f en 213g, groot 19 aren. 40 centlaren. Bewoond en gebruikt zonder ge schreven pachtvoorwaanderi door M. Julien Vandamme. Ingesteld:: 74.000 frank. KOOP TWEE: sectie B, Nr 230b, groot 31 a. 40 ca. Gebruikt zonder geschreven, pacht- voorwaarden door M. C. Commetae. Ingesteld: 41.000 frank. Recht van samenvoeging. (1084) 3999999999999999999999999 Studie van Notaris CAMERLYNCK te PASSCHENDALE. OP MAANDAG 18 NOVEMBER 1946, om 3 uur stipt namiddag, ter herberg Au ProgrèsDikfcebuschsteenweg te Yper, bij den Heer Alphonse Van- derhaegihe, INSTEL MET PREMIE VAN Een schoen en welgelegen RENTENIERSHUIS met hof, te YPER, Dikkebusch- sbeenweg 20, groot twee aren. Thans gebruikt door den Hr Pierre Degeyber, zonder schriftelijk® pacht. Het huts is voorzien van gas, elec- trlcitett en stadswater. Zichtbaar den Dinsdag en Vrijdag van iedere week, van 2 tot 5 uur na middag. Zich wenden bij den Heer Alfred Craeye, bakker, 18 Dikkebusch- steenweg, te Yper. OVERSLAG; Maandag 2 December 1946. (1030) OP MAANDAG 18 NOVEMBER 1946 om 2 u. "s namiddags, te Diksmuld®, ter herberg «De Vrede», Groote Marict, bij M. Jerome Zwaenepoel, OVERSLAG VAN GEMEENTE SUIVEKENSKERKE (Kloosterhoek) secti® B, Nrs 505b en 504e, groot 11 aren 50 centiaren onder grond van gebouwen. Gebruikt door M. Ed. Heylen zon der schrift mits Jaarlijks 700 frank (wettelijke vermeerdering tabegre pen). (1043) 1899999999999999999999999 Studie van den Notaris P. DELAHAYE t® DIKSMUIDE Toeslag: Donderdag 28 November 1946 ta 15 uur, in d'"herberg In "Vlaan deren», bij Mr Grymionprez, te Pas- schendaie, Marlet. Gemeente Passchendale, Statiestraat: Een bestgelegen bevattende schoon en gerief vol woon huis met aanhoorighedao, sbaHfin, zaailand en weide, samen groot 1 Ha. 45 a. 77 ca. (verdeeld in 10 koopen). Gebruikt: De gebouwen met 4 a. 50 ca. hof, zonder geschreven pacht- voorwaarden, door Mr Hector Ver- vaeke, mits 4.000 fr. 's Jaars, betaal baar bij semester den 1 April en I October. Grondbelasting en ver zekeringspremie zijn lastens de eige naars. 't Zaailand en de welde laatst door Mr Grymonprez. De kooper zal er het genot en vrij gebruik van bekomen tegen betaling der koopsom, kosten en landprijzie. Recht van samenvoeging. Plak brieven met plan op aanvraag. (1128) ■999999999399989999999999 Studie van den Notaris E. THEVELIN to MEE3EN. aan uwen Heer dat hij uw aankondiging doet inlasschen in Kantoor van den Notaris EMILE LEMAHIEU t® IEPER UIT TER HAND TS KOOP met stal en heranenkot, daarbij nog 39 a. 36 ca. land, met kietoe boom gaard, gelegen te ZANDVOORDE-bij - leper. Int bdj Vr. Henri Beirnacrt-Oou- dron, Komenstraat 15, Zandvoorde. blJ-Icper, (1094) MM M (MA UIT TER HAND TB KOOP ia het Veurne-Ajnlbaoht, langs goed® gravtor, groot 16 Hectaren ta blok. Voordorilgs prijs. Sehrijmat 76, Rljsetriraot 78, (1091) XKPKB OPENBARE VERKOOPING Instel: Maandag 18 November 1946 Toeslag: Maandag 25 November 1946 telkens te 14 uur, in hét Gasthof Het ZweerdGroote Markt, te leper. STAD IEPER Pennestraat Nr 19, groot 100 vlerkante meters. Gebruikt, zander geschreven pacht, door de Wed. Moerman te leper. Pennestraat Nr 20, ■groot 100 vierkante meters. Gebruikt, zonder geschreven pacht, door Aohiel Dubois, te leper. 0,30 Ins bei-premie. Te bezoeken, mits toelating van den notaris, ieder Dinsdag cn Donderdag, van 3 tot 5 uur namiddag. (1078) ■9X999899998998X99999199189 Studie van den Notaris ERNEST DE COCK te IEPER MAANDAG 18 NOVEMBER 1946 te 3 uur namiddag, ln de herberg «De BasculeMeenensteenweg 1« OVERSLAG VAN ta IEPER, Basculestraat Nr 54, groot 4 aren, Gebruikt tot 6 maanden na den overslag. Ingesteld: 76.000 fr. (1070) Na te zien mits toelating van dien Notaris. IBQ89999909BB999XB999MBB MOTOR «Lister», 3 PK.| Groot» PRESVD3 ongeveer 300 kgr. met ko peren kopvijs ongeveer 30 k®n; ZOLDERBASOULE; BEERPOMP ta ljizer; KLEINE PRfldSIPOMP voor hopbesproedïng,; HOtPPESTOELEN en HOCPPEMANDBN; KEUKEN STOOF STOPRELEK3GE aardappeluttroexer; mest- STROOCtHR; HOFHtEKKEN met klein tagangHpcxxltJe. Te eten en prijs te bespreken den 6tJ URaATNf AMKIOOT, TE HOREN thans brouwerij, met prachtig woon huis, ruime gebouwen en kelders, mooi beplante tuin, serre, groot 53 aren- Best geschikt ook voor aUen handel of kleine nijverheid. Wendt U bij- Notaris E. THEVELIN t» Meesen (bij leper). (1130) ISaSBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaB Studie van den Notaris WESTERLINCK te HOOGLEDE. MAANDAG 25 NOVEMBER 1946 om 3 uur namiddag, ter herberg In d® Vierwegen bij Hr Gustave Cirom- bez-Llppenoo, te Git», Gnledemolen, INSTEL MET PREMIE VAN GEMEENTE GITS groot ongeveer 88 a., gelegen langs de Middenstraat, palende Oost en West M. Edmond Declercq. Zuid M. Kanel Venmeesch, belden landbouwers to Gits. Verdeeld ta, 3 koopen. Gebruik: 44 a. door M. Leon Ver- haest, landbouwer te Gits; 22 a. door M. Almé Van Oomipernolle, werkman te Gdits, zonder giesctoreven pacht, en 22 a. door M. Oscar Dasender, staats bediende te Gits, met recht van pacht tot 1 Oktober 1949. (1138) I99B898B9B99899B9939B99XB Studie van den Notaris NAUDTS te KOMEN. TOESLAG» Donderdag 28 Nov. 1946 om 4 uur namiddag, ter herberg «Au Oheval AngJais», gehouden door Jean Dieryck, te Hbutem, van: Gemeente Houtem, Hollebckestr 19. dienstig als bakkerij en 5 a. 24 ca. aam gebouwen en hof. Vrij van gebruik. Michttaigen ter studie. (1129) IBBBSBSBBBBSIXSBflaaBflBiaSS Kantoor van den Notaris ALFONS VANHEE te MOORSLEDE. OPENBARE VERKOOPING VAN Spllstraat Nrs 37 en 38 te ZONNE- BEKE, op en met elk 14 a. 06 ca. grond en land. Bewoond en gebruikt zonder ge schreven padfitvacrwaard'en door Mr Verschoor® en Vrouw Wed'. Biomme. Gewon® voorwaarden. Recht van samenvoeging. Instel met premie: Donderdag 21 November 1946 Toeslag» Donderdag 5 Decemer 1946 telkens te 2 uur 's namidd ags, ter herberg Het Gemeentehuiste Zonmebefce, beiwoomd door Mr Georv ges Devisch. (1137) IBBEBBBBIXBBflBBBBBQBHHBHflB Studiën van de Notarissen RAVESCHOT to 1VIEENEN en WYFFEI.S to ROESELARB. WOENSDAG 20 NOVEMBER 1946 om 3 ure, te Meenen, leperstraat 128, ter herberg In 't Kanon OVERSLAG VAN: met hof, groot 6 aren 54 cenlida-rein, te MEENEN, Wahlssbraat 164. BIJ de koapwanenstatte. Bewoond door een medeverkooper. "VWj gebruik met 1 Juni 1947. Ingesteld: «08.000 rit (1066) DONDERDAG 21 NOVEMBER 1946 om 2 uur 's namiddags, te Houthulst, ter herberg De Leeuw van Vlaan deren bij Mr Vanschoorisse, OVERSLAG VAN GEMEENTE HOUTHULST (Hoog Kwartier en Pierkenshoek) met afhangen en bouwland, sectie E, Nrs 292i, 292f, 293c, 293d en 291o, groot 37 a. 05 ca., verdeeld ta 2 loten. Het huls, met ongeveer 8 a, ia ge bruikt door Mr Vandewiele mlta 800 frank Is jaars, het overig® land door Mr Alfons Pieters, mits 400 fr. 's jaars. De electrlciteitsleidtag behoort den pachter. Ingesteld» Lot 1: 47.000 fr. Lot 2: 18.000 fr. (1089) »BflflE9BB9BB9BflBflflflBBflflBB Studiën van d® Notarissen F. DELAHAYE te DIKSMUIDE cn A. ROLAND te GENT. OP MAANDAG 25 NOVEMBER j946 om 2 unr 's namiddags te Dlksm/uide, Groote Markt, ter herberg De Vrede», bij Jerome Zwaenepoel, OVERSLAG VAN: 1. - GEMEENTE POLLINKHOVE sectie D, Nrs 234a, 245a, 246a, 247a, 249, 250, 251, 248 en 244 (verdeeld ta 6 koopen. Op koop 6 staat er een stal, den pachter behoorende). Gebruikt door Mr Craeye, veekoop man te Loo, mits 6213 fr. aesmaan- delijlksche paobt, vallende op 1/10 en 1/4 telken jare. 3. - GEMEENTE OUDEKAPELLE 2 Ha. 92 A. 50 Ca. goede WEILAND sectie B., Nrs 186 en 204 (verdeeld ta 2 koopen). Gebruikt door Mr Odlle Hondefceyn, landbouwer te Oudekapelle, mits 2203 fr. aesmaandelijksche pacht, vallende op 1/4 en 1/10 telken jare, boven d® lasten, HL - GEMEENTE WOUMEN sectie D., Nr 74/2, grcot 61 a. 70 ca. Gebruikt door Mr Julien Cremmery, landbouwer te Houthulst, mits alle 6 maanden 490 fr., vallende, op 1/10 en 1/4, boven de lasten. Afflchen en plans te verkrijgen ter studie. (990) ■BBBBDBBBBBBBBBEBBBCBBBIS'B UIT TER HAND TE KOOP Adres ter drukkerij. (1159) IBBHBBBBSflBBBflflSflBBBBflflBB Studie van den Notaris AMEYE te ROESELARE Om uit onverdeeldheid te treden. INSTEL: Maandag 25 November '46 om 2 uur, ter heiberg «In den Arend», Bolenstraat, te Roeselare.- TOESLAG: Maandag 9 December '46 om 2 uur, ta het gasthof Java Ooststraat, te Roeselare, van: STAD ROESELARE. Koop 1. Ooststraat Nr 40. den hoek uitmakend© van de Oost en Paststraten, groot volgens meting 247 m2, bekend bij 't kadaster sec ti® B, Nr 98 u, met uitweg in de Poststraat, met alle roerende goede ren onroerend bij bestemming. In huur gehouden door Wed. Vic tor Dejonokheere-Liiigghe, mits 22.400 frank 's Ja-ars, betaalbaar 5.600 fr. per trimester en op voorhand-, boven da lasten en aseurantlepremiën, met recht van pacht tot 14 Juli 1917. Koop 2. Poststraat Nr 3. dienstig voor winkel, groot volgens meting 96 m2 20/100, bekend btj It ka daster sectie B, Nr 98 k/2, met recht van doorgang door voormelden uit weg. Gebruikt door Juffr. Adrienne Sve- raert, mits 400 fr. te maande, zonder geschreven pacht. Koop 3. St-Amandstraat Nr 23. groot 220 m2, bekend bij 't kadaster sectie A, Nr 7p2, voorzien van alle modern© contant: centrale verwar ming, water-, gas- en eleotrlciteitis- leddtagen. Onvergeld gebruikt tot 30 Novem ber 1946. Koop 4. Statlcdreef Nr 17. groot 115 m2, bekend bij 't kadaster seotl® A, ex-Nrs 351p/2, o/2 en x/2. Gebruikt door den roedeveakooper M. Frans Cracoo mits 100 frank te maande, zonder geschreven pacht. Bezoek: alle Maan- en Woensda gen, van 2 tot 4 ure, mii» schrifte lijk® toelating van d«n werkenden Notaris. V4 Ihstetoennta®. (1083) Overslag op Dinsdag 26 November '4 ter herberg Hot Peerdplaa'ts t Rumlbeke, om 4 unr namiddag; van Gemeente Rumbeke, wijk De Vlerwej zijnde Nrs 200, 203, 204, 205, 206 «1 207, Roeselaresteenweg; en van 6 meter breedte ieder, langis <S Groene Herderstraat. Alles samen groot 21 a. 73 oa. - Verdeeld in 9 koopen. Gebruikt door d© HH. R. Hostyn Vanneslte, Hostyn, Demaltre en lil nolr, per trimester. Respectievelijk ingesteld: 60.000 fr. 68.000 fr., 25.000 fr., 25.000 fr, 35.0(9 frank, 31.000 fr, 5.000 fr, 5.000 M en 5.000 frank. Recht van samenvoeging. (HSJf aBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBnt Studiën van de Notarissen G. FRAETJS te BRUGGE, Braambergstraat 25 en R. DE WINTER to A NT WEK PK* Kipdorpvest 4. Instel: Dinsdag 19 November 1944 om 3 uur stipt namiddag, ta !x6t Huls der Notarissen, Spanjaardstr t® Brugge, van: STAD BRUGGE. beetaande uit 3 blokken, respectie velijk: groot 33 a. 87 ca.; 24 a. 04 «6. en 43 a. 17 ca., gelegen te Brug» wijk St-Pietera Steenkaal en Stafc Pietera Statiedreef, nabij de Vaart van Brugge naar Oostende, met aMjb legplaats aldaar, dicht btj d® Stort» Pietersstatd®. Deee gebouwen zijn van goede con structie, bedekt met pannen en gttoir Werk, timmerwerk ta pltch-ptae, al vloeren ta steen en beton. Deze gebouwen zijn voorzien Nt twee electrieke kabinen waarvan étf dienstig Yoor tranformateur. De v«» schllllg® blokken zijn aan e!1 i.iiubto verbonden door een electrlek net tm met betonnen wegen. gelegen te Brugge, Steenkaal en 06- Pietersstatiedreef. De maahlenen zijn ta den verboog) niet -begrepen. De te verkoapen goederen hebbat een totale oppervlakte van 1 heot*lé 26 aren 39 centiaren. Op hun geheel genomen zijn rij uiterst geschikt voor verschillend» te» duftrieele doeleinden en vormen thaatl d® Borstelfabriek Delhalae Frères 14 Lion». Voorzisn van een spoorweg tneÉ Decauvllle. Vrij van gebruik vanrt 1 Januari. 1947. Zichtbaar alle dagen zonder toto» stemming van de Notarissen, vtil 2 tot 5 uur 's namiddags. 14 Instelpenning. Zie plakbrieven. I06T SBBBSaxaBXBBHBaflBBflflflBflfla UIT TER HAND TE KOOP gelegen bij Maurice Pladys, Warand» straat, WATOU. Inlichtingen bij JULIEN SUFFEC Veurnestraat, Poperinge. (1142$ IBBBBflBflBB99BB9BBIBBBBBB3i UIT TER HAND TE KOOP ta Blankenberge, Zeedijk, Centaur» ta besten staat. Dadelijk besohikbuM" Inl. DEREYER, Belgiëlel 6, Afl4- Werpen. (118S> OVER TE NEMEN OM GEZONDHEIDSREDENEN elektriek - mekanlek. Goede geM- plaatsing. Geen valckennls noodtg. Gemak van betaling.. Schrijven onder- letters VAL. Uf •drukkerij. (1156) ■BSHBaBBBBBBBBBBflafllBBBBfl- BUITENGEWONE OKKASIB UIT TER HAND TE KOOP ta FRANKRIJK (Somme). GrooDttoi 101 ha. Vrij met Oktober 1947. Ztert matig® prijs. Inl. bij JULES LEPOUDRE, Hoog lede. Tel. 5015 Roeselare. (1167) IflBSflBBBBBBBB&BBBBBBBBBBrt UIT TER HAND TE KOOP gelegen Passchendalevelden te ZHr LEBEKE. Groot ongeveer 14 H hi» Tusschenpereonen zich onthouiclWlW Inl.: DTIontstr. 62, leper. (1166) IBEBBBBHBBBBBBBBBBBflflflBBrt MEN VRAAGT OVER TE NEMEM te Poperlnige of omstreken. "Date schsnpensonen zich onthouden, a.n.i. Adres ter drukkerij. (C.29Q) laxaxaxBxxssazxBBBBBBBBBC X. - HOFSTEDE van 20 ha. 2. - HOFSTEDE van 30 ha. 3. - HOFSTEDE van 143 ha. (eleo- 'trtclteit, 3 km. van statie en stadj. Adres ter drukkerij. (1066) NATIONAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKREDIET Openb. Instelling (K.B. v. 3O-0-'37> WARMOESBERG 65 - BRUSSEL, Tel. 17.52.48, VoordeeUga voorwaarden, aangepast aan teder geval (geringe kosten). BUzonm der voorwaarden voor oorlogsgeteisterdê landbouwers Rentevoet 2 voor de leentngen toe gestaan krachtens do Besluitwetten vatl 30-11-44 en 12-6-45. Aangen. gewestelijke vertegenwoordigerw GHESQUIERH A, 26, Maria van Bu». gondlelaan, Brugge, DEVOGHELAERE M„ 114. Roeselareatr, Moeskroen. VANDEN WEOHE A„ 13, Hendrik Con- sclenoestraat, Roeselare, SXNNAKVB M, 2, Oas"i.Ulastraat, Dik». (372) «aulxlfc

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 7