2)e Bmulet van be IRant SALADIA Legernieuws ZOEKERS UITVERKOOP LEGERSTOCK |I WATER DU nHBUTf IEDEREEN Officieele Berichten Besluiten Kroniek onzer Bevoorrading Rio-tësd© FIRMA STEVENS Gebroeders TWEE DUIZEND FRANK HET WEKELIJKSCH NIEUWS lü NovemW 1W1 VRAAGT TAFELOLIE OPENSTAANDE PLAATSEN Gemeente HOUTEM-VEURNE fPiANO v^ar- CNUDDE i TE KOOP TE KOOP GEVRAAGD GEVRAAGD VERLOREN ZATERDAG 7 DECEMBER DERDE TREKKING NIEUW PLAN KOLONIALE LOTERIJ. VRAAGT PLAATS TE HUUR GEVRAAGD in den café «Burgondisch Schild Koning Albertstraat 18, DIKSMUIDE. HUWELIJKEN GROOTE PRIJSKAMP om de week te vinden in den DIERENTUIN VERSCHUEREN met een zoekertje van slechts 20 frank. VAN STALLE BOERDERIJEN NOODSLACHTINGEN Lees den wegwijzer: WEGWIJZER gemakkelijk en zeker. te I 1 i iM i i i i MÜft i 1 1 m i 1 1 i si - lill O 1 1 Mi™ I i i i m 1 1 lli- MM IIIIM ÜBB - Aankomst v. NAAIMACHINES AAN DE HH. ROCKERS NIEUWS VOOR IDE TABAKPLANTERS USINES RAEYMAEKERS BRUSSEL S'i£V«fel5 Gebroeders Een gansche reeks Elektrische Gereedschappen LANDBOUWERS MJVERAARS, HUISHOUDSTERS, SNOECK ALMANAKKEN 1947 met eigen middelen vraagt inlichtingen aan de IEPER V.d.Peereboompl. 7-9. POPERINGE Ieperstraat 5 Veurnestr. 49 VOOR DE LANDBOUWERS ELECTRISCHE MOTOREN rV 30 PK, mwr LANDBOUWERS! HOENDERKWEEKERS ASEPTA en ELIXIR MORVAf, LABORATORIA MULLIE <K3) BEESTENMARKT, HALLE Bladzijde 8. We zijn gaxisch de week met den vliegenden beddebak cp reis geweest en aangezien we geen ongeluk heb ben gehad, halen we hem vandaag terug voor de pinnen. We zijn zelfs eens door de beroemde stede Pope- ringe gereisd. Rozemarijratje die nog nooit in Parijs geweest was, hield er bizonder aan daar eindelijk eens ha re kleine voetjes nummer 42 neder te zetten. En Lamme die voor eenmaal heel galant was heeft gezegd: Kom tarnen zijn we dan een demitje gaan scheppen in... 't Klein Parijs. Maar eens dat Lamme den smaak vast heeft dan moet g'er voor oppas sen, dat heb ik reeds meermalen on dervonden. En weer was 't 't zelfde spel. Toen Lamme en ik, daar ergens bij |Een go:i kennis binnentraden, stond er achter den toog zoo een lief schepseltje van rond de duizend we ken, die ons voer controleurs heeft aangezien. Het misverstand was ech ter snel uit den weg geruimd en toen heeft de heer des huizes de emoties weggejaagd, met een flesoh medicijn, geheeten zonneconosntratie Drie Eterren.Lamme die anders van geen klein geruchtje vervaard is, toonde zich hier zoo diep onder den Indruk van die voor-die-contro- leurs-pakkerij, dat hij zoodanig zij nen gorgel bluschte tot me zeggende: Manneken, hier is het goed. Laat ons hier twee tenten bouwen, een voor u en een voor mij en laat de vrouwen naar huis gaan.Dat hij zoodanig zijnen gorgel bluschte zeg lk, dat we bij 't huiswaarts keeren, enkele cchietgebedekens hebben ge preveld in onzen vliegenden bedde- bak. Maar aangezien we toch veilig en behouden zijn gearriveerd, vertrou wen, we ons veege lijf terug toe aan de kundige stuurshanden van Lamme. ZONDER VEEL te zwetsen. Zonder veel te kletsen; Ga ik u den toestand schetsen. Die, 'k betreur 't ten zeerst. In zeekre streken heerscht. En die wel te verstaan. Daar nog heel prat op gaan, En nimmer worden moe. Al dat modern gedoe, 't Is gebeurd in een voorstad van Parijs. De film was volop bezig, toen eeiï klaps een man met een revolver in de Land de ingangstrappen op stormde alwaar hij op den directeur liep. Mijnheer zei hij, ik weet dat mijn vrouw in de zaal zit met een andere man dan ik.De directeur begreep dit best. Niet het 'feit zelf dat die vrouw daar met een andere man zat. Maar dat het dus niet met deze man kon zijn. Daar hij echter niet graag schandaal had in zijn cinemazaal fluisterde hij den portier iets in het oor. En terwijl hij den revolverheld trachtte in bedwang te houden, ver scheen er op het witte doek den vol genden tekst: Alann. Aan den in gang der zaal staat een man, gewa pend met een revolver van zwaar ka liber. Die man zoekt naar zijn vrouw, die hier binnen zou zitten met een an deren man. De zaal gaat enkele co- genolikk: in het duister gezet wor den, cm aan het paar de gelegenheid te geven, ongemerkt langs een nood uitgang te verdwijnen.Teen en kele stonden later, het licn^ terug ont brandde, was de zaal diie tevoren proppensvol zat, voor meer dan de helft ledig. Saus commentaire, zouden ze in 't Fransch zeggen. EN ONDERTUSSCHEN vliegen we menschen. dat 't een plezier is 051 Voelen Reizen, reizen, door het land Mensch, wat is dat toch plezant. Ge ziet van alle zaken, Die elkeen gelukkig maken. Ge leert van alle dingen Die u diep in d' hersens dringen. Omdat gij ze mijn beste lien, Met uw eigen oogen hebt gezien. ALs ge ooit met den beddebak een wereldreis onderneemt en ge komt terecht in Lampridor, stad gelegen tu&_chen Vladivcstock en Reickjavick, dan zal men u daar met veel cermonie het bad toonen waar meester Sam Pi&kjapuck zijn velleken proper maakte in enkele liters wijn. Ja, ja dis fameuze Sam had de gewoonte tiet goede druivensap te gebruiken in plaats van water. «Dat kan ik ook, zegt Lamme, maar voor te drinken dan.Te dien tijde,- dat. is zoowat een drie-vierhonderd jaar geleden, was dat echter streng verboden. Daarom werd dan ook een zekere brouwer die deze prachtige gewoon te tot de zijne gemaakt had, simpel weg ter dood veroordeeld. Hij meest een bad nemen in pin-up-wijn. <Ge ziet, er is niets nieuws onder de zon. De Amerikanen hebben nu nog maar hun pin-up-girls. Maar aan gezien de wijn hem tot over het hoofd kwam, moest hij drinken zoo veel hij maar kon om den wijn te doen zakken. Koe goed hij ze ook kon. naar birmen wippen, daartegen was hij toch niet bestand, en zoo beeft hij dan ook de pijp aan Maar ten gegeven. Tegenwoordig is daar geen enkel verbod meer op, maar gewoonlijk is onzs pertemonee te plat, «MIJN PORTEMONEE is ook te plat, zei Suskewiet, en nochtans zou mijn vrouw willen dat ik haar een afwaschmachien koop. «Je moogt u gelukkig achten, ant woordde zijn vriend, mijn vrouw, die denkt, dat ze met een afwaschma chien getrouwd -is. EN ZOO, MIJN allerliefste lezeres- kes is het nogal dikwijls in 't leven, dat de man, de waschmachien dei- vrouw is, machicn die moet draaien en keeren, volgens haar wil. Marenta vraagt: «Zijt ge weer daar met uw allerliefste lezereskes?» Ik antwoord heel simpel aan Marenta: «Lieve Ma renta* toen ik verleden week aan on ze goede Vlaamsche kust enkele uur tjes doorbracht, van De Panna tot Nieuwpoort, heb ik daar menschen ontmoet die ik nu eenmaal niet an ders kan betitelen dan allerliefst Ik ben cp de hartelijkste manier ontvangen geworden en de patat-frit heeft me heerlijk gesmaakt. Toen ik te Poperinge terecht kwam, heb ik aan een lief kind dat achter den herberg- toog stond, heur naam gevraagd.» Waarcm moest gij die naam we ten? vraagt m'n wederhelft. «Maar, Marenta, gewoonweg uit nieuwsgierigheid. «De nieuwsgierigheid is het ver stand der domkoppen zegt Marenta. Dat lief kind aan wie ik terzelf- dertijd een pakje sigaretten vroeg, gaf mie met dat pakje goeie sigaret ten aan een eerlijk prijsje, meteen antwoord op mijn vraag, en zei: «Ik heet Gaby en waarom moet ge dat we ten? Hewel. Gaby, cm u langs de zen weg te danken voor de fijne Ame- rikaarxsche.» «Weet ge nu. Marenta, waarom ik zeg, mijn allerliefste lezereskes. Als de menschen nu eenmaal zoo vriende lijk en bereidwillig zijn, dan moeten zs ook aangesproken worden, zooals ze 't verdienen.» MARENTA, MOET ge weten Is cp mij gebeten. Ze heeft me verweten Dat ik te veel kan eten. 'k Heb haar geantwoord: «Wees tevree dat ik geen spin ben. Een spin, dat is 't vraatzuch'tigste beest dat er bestaat. Dat beestje eet zoo maar op zijn gemakske, 's morgens vier keer, 's middags negen keer, en 's avonds tot dertien keer zijn eigen gewicht. Ziet ge 't Manneken reeds zes en twintig keer zijn eigen gewicht gaan oppeuzelen, 'k Zouniet ver geraken met mijn zegelkens. LOUIS PATJOK wou in 't huwe lijksbootje stappen. -De malheuren s;aan niet stil.) Hij kwam zijn vader vinden en vroeg- de toelating. Nee, Louis, zei papa, ge zijt daar voor nog te dom. Zes maanden later, komt Louitje terug voor de pinnen met dezelfde vraag. Nog een beetje wachten, ge zijt nog te dom.was 't zelfde ant woord. Toen een jaar later, Louis op zijn vraag, terug 't zelfde te hooren kreeg, vroeg hijMaar, vader, hoelang zal ik dan nog dom blijven? En 't antwoord luidde: Zoolang ge nog zult aan trouwen denken, jongen. NOCHTANS HAD Louitjes vader ook vroeger gedroomd van: 't Is eender waar ik ga, 't Is eender waar ik sta, Steeds zie 'k u in mijn droomen. En 'k ben zoo blij, Als 'k u tot mij. Zie minzaam lachend komen. Aan u alleen, en anders geen. Wil 'k zonder tijd verloren. Voor eeuwig tcebehooren -En dan is alles toch zoo schoon, licht subtiel en onlijdelijk. Maar dat is allemaal in den tijd van de vrijage ofte verkeering. Dan is 't allemaal zeem en honing dat de klok slaat, 't Manneken weet dat 200 goed om dat hij spreekt van ondervinding. Als ge de gazetten openslaat dan zult ge echter merken dat die zeem later nog al dikwijls verzuurt en 't leven vergalt. Want onthoudt: Weet het goed Liefdezoe-t, Is soms broos als rozenknoppen. En helaas, Menig dwaas, Liet zich zoo onnoozel foppen. Door de listen, helsch en fijn, Van geverfde medepoppen. Die daarop geslepen zijn. Wat wilt g'er aan doen? 't Is de gang der wereld. Eu wie 't gevaar niet kent, die heeft er geen schrik van. ZOO VROEG DE RECHTER on langs inlichtingen aan twee getuigen. De eerste getuige was een oude jon ge dochter. Gehuwd? vroeg de rechter. En met een groote zucht antwoordde de juffer: «Helaas, neenDe tweede getuige was een man van rond de vijftig. De rechter stelde dezelfde vraag. En het ant woord luidde, met nog een grooter zucht: «Helaas, ja.» Dat is 't ver schil van de differentie. OP ONZE dag«n Van alle plagen Kwalen En schandalen, Mag het een mirakel hee-ten, Dat er menschen nog bestaan. Die geen iota weten Van wat er is omgegaan Op ons aardsche tranendal, Sinds een twintig jarental. Een zekere Bral, een groot geleerde en in elk geval een slim mensch, zoo als ge zult gaan zien, was na den vo- rigen oorlog zoo ontstemd over de m-enschheid, dat hij met zijn vrouw en .'twee kinderen vertrekken was naar Afrika en daar in een der wild ste streken zijn verder leven heeft doorgebracht. Nooit heeft hij in de laatste twintig Jaar nog een dagblad gelezen of een radio gehoord. Toen een journalist hem overiaatst ontdek te vroeg hij hem wat hij. dacht over de atoombom. Maar de gelukkige Bral wist zelfs niet dat er een twee de menschenmoord op -groote schaal onze lieve planeet was komen verlus tigen. Toen hij dat vernomen heeft, heeft Bral stante-pede afscheid geno men van onzen journalis t en is terug gekeerd naar zijn bossclien. Wie zal er hem ongelijk geven? In elk geval 't Manneken uit de Maan toch niet, want als deze van hierboven al die Zie vervolg hiernevens. «13. Mengelwerk van Het Wekclijksch Nieuws Nr 20. door H. COURTHS-MAHLER. «Misschien doe ik u wel plezier, mevrouw von Roda, u ongestoord aan uw huiselijke plichten over te laten? Indian u zich aan mijn geleide wilt toevertrouwen, dan zal ik u graag naar- den Rijn brengen, mijnheer Ramberg. De baron spreng verheugd op. Indien ik dat mag aannemen, graag, freule.» Zoo gingen de baron en Eva naar het bosehje aan den oever van den Rijn. Zij praatten en lachten en in hun hart was stralende zonneschijn evenc.ls c-m hen heen. Gerhard had Viktor naar zijn Wexluamer gebracht. Niet heel cp zijn gemak keek Viktor naar zijn broer. «Weei je, ir.ijn gestrenge mentor dat je afschuwelijk 'plechtig doet! Hier in je heiligdom, dat vroeger het allerheiligste van vader was bsn ik mijn leven lang slechts geroepen als ik iets had uitgevoerd en alle snuf fen over mijn zondig hoofd werden uitgestort. En ondanks je verzeke ring, dat mij dezen keer niets wacht, voel ik mij t-och ©enigszins bedrem meld,» zei hij half lachend, half verlegen. Gerhard nam hem lachend bij de schouders, drukte hem neer. «Doe nu niet alsof je ooit bang voor me bent geweest, Viktor. Eo- vendien zijn er hier nooit allerhande straffen over je uitgestort, maar ho-og'itens trouwe broederlijke ver maningen gegeven. Of is het niet zoo? Viktor greep zijn hand. «Ik schertste toch slechts, Ger hard. God weet dat je mijn trouw ste en onbaatzuchtigs!® vriend bent. Zonder jou zou ik maai- al te dik wijls de goede richting hebben ver loren. Dat weet ik evengoed als jij. En ofschoon ik er mij dikwijls kop pig tegen verzette wist ik toch altijd dat je gelijk had. Ik ben helaas drom mels lichtzinnig. Het is mij altijd veel te goed gegaan. Anderen hebben met hun lot te tobben zocals bij voorbeeld Ramberg. Den hoed af voor hem. Zeg die beeft werkelijk een veredelenden invloed op mij. Hij is zoo op en top een man. «Het verheugt mij, Viktor, je zoo te hooren spreken. En t schijnt mij werkelijk, dat de omgang met Ram berg een hedlzamen invloed op je heeft. «Nu Ja men schaamt zich toch niet graag over zichzelf. Maar vooruit nu wat heb je mij te zeggen?» Gerhard haalde diep adem. ZILVEREN MUNTSTUKKEN VAN 20 EN 50 FRANK ONGANGBAAR GEMAAKT. Dcor het Belgisch Staaltstolad zal eerlang een besluit worden gepubli ceerd waarbij ihüema vermeld© zilve ren muntstukken met mgar.g van 1 Januari 1947 zullen ophouden wet tel! j'tasra koers te hebben; namelijk: 1. da stukken van 29 fr. aar.gemant bij toepassing van het kon. besluit dd. 10 October 1913. 2. de stukken van 29 fr. aaiigeir.unt bij toepassing van het kon- besluit dd. 20 December 1934. 3. de stukken van 50 fr. aangemunt bij toepassing van het kon. -besluit idd. 11 Januari 1939. Slechts met ingang van 1 Jan. 1947 worden bedoelde stukken uit den cm- loop gefcrcfcitoe-n. Er dient echter wel verstaan dat zij daarom niet waarde loos worden. De personen dis er op dit oogenblik in hun bezit hebben, kunnen ze ten laatste tot cp 31 Maart 1947 doen omwisselen hetzij, bij de winketten van de Nationale Bank van België te Brussel of in d-e provinciën, hetzij voor de plaatsen waar geen agentschap van de Nationale Bank van België bestaat, bij d-e winketten van de kantoren der Posterijen, der Belastingen, dier Douanen en Accijn zen of van de Registratie en Domei nen. BIJZONDERE TEGEMOETKOMING AAN PERSONEEL DER RIJKSBESTUREN Het Staatsblad van 9 dezer publi ceert een besluit van dsn Regent houdend© toekenning -van een bijzon der© tegemoetkoming voor 1946 aan de vastbenoemde stagedoend© of tij delijk© personeelsleden der rijksbe sturen, dl© gerangschikt zijn in, de groepen 1 en 2, voorkomend in de tabel der spanningen. De tegemoetkoming werd als volgt vastgesteld Personeelsleden met een diensttijd van meer dan 1 jaar -tot minder dan 6 jaar; 400 fr.; met een diensttijd van 6 jaar en minder dan 11 jaar: 650 fr.; met een diensttijd van' 11 jaar en moer: 800 fr. BIJ NIET UITVOERING VAN AAKDAPPELKONTRAKTEN Alle aardappelkontra-kten afgeslo ten ln 1946 moeten uitgevoerd wor den vóór 1 December e.k. Bij niet uitvoering moet de vex-brul- ker onmiddellijk een klacht indienen, per aangeteekend schrijven, en ten laatste op 3 December e.k. bij den Provincialen Directeur van Ravitail- leering, Dijver 11, te Brugge. VERDEELING DER STIKSTOF- EN POTASCHMESTSTOFFEN Het Staatsblad, van heden Donder dag kondigt af: Samen,gestelde meststoffen wor den, per rato van 7 kgr. per 'bebouw de are toegekend aan de landbouwers wier bedrijf de oppervlakte van 50 aren niet bereikt. Deze samengestel de meststoffen bevatten 8,5 stik stof, 8,5% phosphoorzuur en 3 po- tasch. uBBhi Zonder zegeL - Vrije verkoop. - 55 Fr. de liter. - Gewaarborgde kwaliteit. BIJ ELKEN GOEDEN KRUIDENIER. Voor 't groot: SPLENDID OIL WORKS. (1085) Diksmuidesteenweg, 278-289, ROESELARE. - Tel. 1240. SCHLAMM VRIJ Bovendien heeft de Raad besloten den verkoop van schlamm voor huis houdelijk gebruik vrij te laten. SUIKERBAKKERIJ - ARTIKELEN VRIJ Suikerbakkerij-artikelen zijn vrij gegeven. sedert 7 November 1946. Zij dienen verkocht tegen de opgelegde prijzen. ONS KOLENRANTSOEN VOOR DECEMBER EN JANUARI e.k. In kabinetsraad vergaderd heeft onze Regeering besloten ons kolen- rantsoen voor December en Januari ais volgt vast te stellen: Er wordt een maandelijksch rant soen toegekend van 250 kg. voor de gezinnen van 1 tot 3 personen; van 300 kg. voor de gezinnen van 4 tot 6 personen; van 350 kg voor de ge zinnen van 7 tot 9 personenvan 400 kg. voor de gezinnen van 10 tot 12 personen en van. 450 kg. voor de gezinnen van 13 tot 15 personen. De gezinnen die uit meer dan, 15 perso nen bestaan, zullen als speciale ver bruikers beschouwd worden. TEXTIELWAREN VRIJ MET 1 DECEMBER? Zoo wij een Franschtalig Brussel- sche blad mogen gelooven, dan, ligt het in het inzicht van onze Regeering de textielprodukten vrij te verklaren vanaf 1 December e.k., dit wat be treft den verkoop tegen textielpun ten. De toepassing van de officieel vastgestelde prijzen blijft gehand haafd. ZEEPZEGEL A 5 GELDIG VOOR 110 Gr. ZEEP Met het oog op de rantsoeneering van ingevoerde zeepprodukten wordt het zegel A 5 der zeepkaart geldig gemaakt. Het zegel A5 geeft enkel recht op een stuk ingevoerde zeep van ongeveer 110 gram. DE MILICIENS DER KLASSEN '40 EN '41 VOOR 31 DECEMBER THUIS Daarna volgen de klassen '42 tot '44. De militianen die opgeroepen wer den in 1946 moeten in principe 12 maanden dienst doen. Niettemin zul len al de militianen dre klassen '40 en '41, die in 1946 werden opgeroe pen, ten laatste op 31 December 1946, gedemobiliseerd worden. De militianen der klasse '42, die na 29 Maart 1946 werden opgeroepen zullen ten laatste op 29 Maart 1947 gedemobiliseerd werden. De militianen der klassan 1943-1944 zullen allen cp 4 Juni 1947 vrij zijn. Deze maatregelen werden getroffen met het oog cp de normalisatie van het oproepimgsstelsel, en kunnen als de eerste phase aanzien worden van den terugkeer op vredesvoet. Vanaf Juni 1947 zullen dus nog al leen onder de wapens zijn, de mili tianen der klassen 1945 en 1943. In 1947 worden alleen de klassen 1946 en 1947 opgeroepen. Hst Ministerie van Landsverdedi ging hoopt in 1948 het ccntingenèee- 2-ingssteisel volledig normaal te ma ken. Van dan af zullen alle militianen opgeroepen worden op hun twintig ste jaar, zooals dat vóór den oorlog hei geval was. Niets gemakkelijker dan voor het VERWEN van fijn ondergoed en gordijnen. - Verkocht in fleschjes. (715) 1. - Een plaats van ONDERWIJZER ter gemeenteschool is te begeven: Gewone voorwaarden. Wettelijk* wedde. Aanvullende inlichtingen te be komen bij den Heer Burgemeester. De aanvragen moeten toekomen bij den Heer Burgemeester, ten laat ste op 26-11-1945. 2. - De plaats van GEMEENTE SECRETARIS is te begeven: Verplichting de gemeente te bewo nen binnen de drie maanden; min stens 25 en hoogstens 35 jaar oud zijn; te verheogen met 5 jaar voor deze die wettelijiken voorrang genie- tan, en met de jaren gedurende de welke diensten gepresteerd werden in dienst van 't 'bestuur dezer Gemeente. Alle vender© inlichtingen, alsmede de opgave der voor te leggen stukken zijn te bekomen bij den Heer Burge meester. Eigenhandig geschreven aanvragen moeten toekomen bij den Heer Bur gemeester, ten laatste cp 25-11-1946. COMMISSIE VAN OPENBAREN ONDERSTAND 3. - De plaats van SECRETARIS der C.O.O. is te begeven: Eigenhandig geschreven aanvragen moeten toekomen bij den Keer Voor zitter der C.O.O., ten laatste op 25-11-1943, bij wie alle inlichtingen dienen aangevraagd te worden. (1976) GEMEENTEBESTUUR OOSTVLETEREN ellende ziet die er op de wereld te koop is, dan denkt hij dat er niet veel menschen van goeden wil meer rond- loopen. 't Is te hopen dat ik mij be drieg... En zooals Bral afscheid nam van den journalist, neem ik afscheid van mijn allerliefste lezereskens en beste vrienden Jczers en wensch hen allen al wat hun herteken moge verlangen. Het Manneken uit de Maan. sausEBSssssaiËSSHsiisaiBaaazsKS «Je zult het hooren. Nu dan ik heb een nieuwe secretaresse. Viktor keek hem onthutst aan. «Nu om mij dit te zeggen heb je mij toch niet naar hier gesleept? Ik wist toch immers dat juffrouw Marbrisch weg was. En de nieuwe Is zij mooi «Je kent haar, Viktor. Nu verder zonder omwegen, zij is Freda von Waldau. Drommels 1 Hoe heb je dat klaar gespeeld Gerhard schudde ernstig het hoofd. Geen overijlde gevolgtrekkingen, Viktor. Ik vreesde wel dat je die zoudt maken. Daarom wilde 'ik je ex- op voorbereiden dat ze hier is, voor- dab je haar zoudt ontmoeten. Het was ©en toeval dat haar naar hier heeft gebracht, een toeval waaraan wij geen van beiden schuld hebben, mijn woord er cp. Viktor lachte. «Maar Gerhard, waarom zoo tra gisch Ten eerste weet ik, dat je geen galante avonturen zoekt, en ten tweede weet ik even goed, dat freule von Waldau er de persoon niet naar is zich daarmee in te laten. Verlicht dus nu je hart. Ilc zie dat het je wat drukt. En tenslotte kaxx ik nu eens je biechtvader zijn, al was het anders altijd omgekeerd.» Gerhard richtte zich op. Hij vertelde nu ln korte woorden, hoe Freda naar de Kronaufabrieken was gekomen en dat zij dadelijk om haar ontslag had gevraagd, toen zij zag wie de eigenaar wak OPENSTAANDE PLAATSEN te begeven van zes vastbenoemde Onderwijzers. Voor voorwaarden en inlichtingen zich werndm -ten Gemeentehuis ite Oostvleteren. De aanvragen met de noodige be wijsstukken in te zenden per aan geteekend schrijven aan den Heer Burgemeester van Oostvleteren, vóór dsn 1 December 1946. (1160) Het Gemeentebestuur. {HEEL IIET HUISGEZIN JUICHT i want vader beloofde voor de feestdagen een j Voldersstraat 9, GENT. (1140) «Maax ik liet haar niet vrij, Vik tor, omdat ik blij was, haar hier te hebben. En omdat ik haar niet meer wil laten gaan. Kort en goed ik wil haar vx-agen mijn vrouw te wor den. Viktor spi-ong op. «Drommels J Ik heb het altijd ge zegd, als jij eens verliefd wordt, dan wordt het kritiek.» «Ik zou je daarom dringend wil len verzoeken, Viktor, haar, indien je haar ontmoet, zoo te 'behandelen als het een dame toekomt, die eens je schoonzuster zal zijn Indien zij het wil. Ik hoop, dat je er niets tegen in te brengen hebt. Nadenkend keek Viktor lie.m een oogenblik aan. Daarna zei hij ern stiger dan gewoonlijk zijn aard was: «Neen, ik heb er niets tegen in te torengen. Je moet in dit geval zelf weten, wat je doet. En Je bent met je groóte standvastigheid meer dan iemand tot echtgenoot geschapen. En freule von Waldau is van goede familie, heeft een onberispelijken naam en karakter en is zoo mooi dat zij ook voor een vorstentroon een sieraad zou kunnen zijn. Dat zij arm is kan voor Jou geen hinderpaal zijn. Maar in jouw plaats zou ik niet heb ben toegelaten, dat zij eerst hier een ondergeschikte positie innam.» «O, ik heb er voor gezorgd, dat zij hier een zeer bijzondere positie inneemt,ziel Gerhard, en hij ver telde, dat hij Eva had ingewijd en dat deze vriendschap met Freda had ge sloten. Wie ons per brief inlichtingen vraagt, gelieve 2 fr. in postzegels bij te steken voor kosten van antwoord. A.T.D. is Adres Ten Burecle. Gelieve U dus te wenden tot ons lledactiebureei. Twee duizend vijf honderd nieuwe Kasseisteenen. Sufïys, Veurne- siiraat 51, Popei-inge. (1141) Cehoonen Pelsen Mantel, in rat-mius- qué, eerste keus, gansch. nieuw, middelmatige grootte. Inil. «Windsor», Tempelstraat 3, leper. (1142) Cchoone jongo Hond, ras Duitsohc schaper, 7 maanden oud. Bij Mau rice Stevex-lynick, Alveringcm, (1143) Mindervoiture, alsook Radio Phi lips», jaar 1940. - A.t.D. (1144) Motor NortonGroote Markt 4, Watou. (C.242) Planken, Trap en Deuren. AHes in goeden staak. Bij Ach. Vanderibilcke, Vijverstraat' 17, Dik- kebusch. (1145) geste Camion Fold overdekt, laadvermogen 4 ten, op zeer goe de banden. Voor 40.900 fr. - Adres ter drukkerij. (1146) jQraaibank, Boormacliien, Alaam, Elektrische Pomp, Frigidaire «Elec- trolux», elektrische Strijkmachien. - Astridlaaxi 44, Veurr.e. M.147) Weidehekkcns in bulzen van 5 cm, 2, 3, 4 en 5 m. lang, bespannen met Ursus-draad. Bij A. Deroo, smid te Oostvleteren. (550) riuisinière, zoo goed als nieuw, aan genadigen pxiijs. Ta Viamertinge. Adres ter drukkerij. (C.224) Twee mooie Kindex-voifuren, alsook Mels.Jesficts. Alles in zeer goeden staat. Te Vlarmertinge. - Adres ter drukkerij. (1C96) Uaardvuur (feu-continu) «Ciney», middelmatige grootte, in zeer goe den staat. Ieperstw. 3, Veurne. (1100) I aagstammigc FrnitboomCn, 1» keus, op type. Bij F. Kestier, Doorn straat 8, Popei-inge. (C.213) fkkkasicbanden voor kleinen auto, afmeting©» 4,50x17 cm. en 4.75 x 17 cm.- A.t.D. (957) Igindercharette, ckkasie, in goeden v staat. - A.t.D. (1101) genzine-Motor, 4 5 PK., in zeer goeden staat, met luohtafkoelmg. Adres liter drukkerij. (1166) Poedo Meid, voor café Jear.ne lepel-steenweg 322, Meenen. Kcst en inwoon, goed loon. (1162) paardcngeleider. Kcal en inwoon. Omstreken Poperinge. - Adres ter drukkeilj. (C.236) Meid, voor huiswerk, in groot han delshuis te Meenen. Kost en in woon, goed loon. Minstens 17 jaar oud. A. Scheldeman, Wervikistr. 179, Meenen. (1148) /"■root Kloek Meisje, van deftige fa milie, 14 a 16 Jaar oud, voor alle huishcudwerk maar geen wasch, in gesloten huis, omtrek Meenen. Goede kast, hoog loon. Schrijven ter druk kerij onder letters G. L. (1149) neftigr, eerlijk Meisje, 18-20 jaar, kunnende goed werken, in. chxis- telijk huishouden, te Brussel. Hoog loon. Schrijven ter drukkerij ónder letters D.BJ3. (1150) rioede Meid, liefst van den buiten, als hulp op hofstede ite Reningelst. Kost en inwoon. - A.t.D. (C.245) Twee Meubelmakers of Schi'ijnwer- kersgasten. Goed loon. Bij Michel Dsgmuwe, Renimgelst. (1151) inijtëge en bekwame Agent voor Pari-Muluel op Voetbalmatchen, voor Izegem, Moeskróen, leper, Pope ringe, Rociselare, Tielt. Zeer schcone broodwinning aan ernstige persoon. - Sohri jv. 'Pufoliciteitsaigentschap der VlaanderenSkmdiraat 7, Kortrük, onder letters L.B. (1152) Goede Meid, voor huisgezin met kin- ders. Kost en inwoon. Zeer hoog loon. Bij Antoom Moncaiey, Gast huisstraat. Poperinge. Meid, 18-40 jaar, voor alle werk. Geen wasch. Goede kost. Hoog loon. In wonen te Kortrijk. - A.t.D. (11C2) Bekwame Kleermaker. Hoog loon. Standvastig weik. Zich aanbieden: Maurice ÉStae&sen-Bottez, In den Framschen Soldaat», Ieperstraat 19, Poperingè. (1103) Bekwame Kleermakersgast. Bij Jo- ssph Dufmon, Vlamingstraat 17, Poperinge. (1105) yulpen. Twee hondendi frank aan wie ze terugbrengt. Bellesfcraat 6, Poperinge. (C.244) SJoxid, zwarte pick, 1 jaar oud. Terug- bezorgen tegen zeer goede beloo- ning bij Jozef Vandenbex-glhe, Elzen- damme. (1153) Cchort, in khaki, en caoutchouc Moto broek, alsmede 1 kgr. Boter die als beloontog mag behouden worden bij terugbezorging van t overige. Ver- loren van Proven tot Galgestraat- Vlamisrtir.ge. Emiel Deplaesie, Galge- stx-aat 1'5, Viamertinge. (C.229) Rozenkrans, groote witte in naore, met zilveren medaije, achtergela ten lix St-Bertinuskeirk te Poperinge. Tegen goede beloaninig tex-ug'be®orgen Gasthuisstr. 63, Poperinge, (C.246) volgens het van de DE GROOTE LOTEN: Een lot van twee en een half millioen. Een let van een millioen. Twee loten van een half millioen. Zes loten van een kwart millioen. Twaalf loten van honderdduizend fr. en 33.849 andere loten van 200 tot 75.000 frank. (1126) WAAG UW KANS. Belangrijk. - Dringend gevraagd. BEKWAME SMID EN BEKWAME MEKANIEKER voor werk in serie, naar keus te leper of te Belle (Frankrijk). Hoog' loon. - Zich aanbieden: Werkhuizen D.D.D., Iepersïr. 16, DiMtebusch. - Tel. 195. (1C61) Bekwame Meubelmaker, op hoogte van het polieren. Meubels Boone, Casselstraat 47, Poperinge. (1055) Goede en bekwame Paardenknecht, met kost en inwoon. Niet aanbie den zoo niet ernstig. Te Loo. - Adres ter drukkerij. (890) Bekwame Teclinïeker, speciaal aan gelegd voor elsctr' liteit, cm lei ding te nemen in groote zaak om streken leper. Schrijven ter drukkerij onder letters A. C. (801) jonge Bediende, om overwerk te doen in vrije ui-en, thuis cf op bureel zelf. Te Poperinge. A.t.D. (C.238) Jongeling, can beenhouwerssttel aan te lscren. - A.t.D. (C.241) Meid, 16 jaar. Adres ter druk kerij, (C.237) Twee Kamei-s (slaapkamer en een woonplaats), ofwel klein Huisje. Liefst té Poperinge of omliggende niet cp den buiten. A.t.D. (1107) ESUSaBBBBggEQIEBE&BaBSHailËEj Alle werkdagen open van 9 tot 18 n. 's Zondags van 9 tot 12 uur. VRIJEN TOEGANG. Regenmantels - Soldatenmantels - Lichte vesten en broeken - Bachen in alle maten - Oap-cyclisten - Hand schoenen - Engelsche schoenen - Da messchoenen - Hemden - Onderlij ven - Onderbroeken - Botten. Valschermen in nylon (voor blottaenj - Dekens voor meubelma kers (verkocht per gewicht). (1930) Zelfde verkoop te ROESELARE: Café In de Trompet Noordstraat. 99I99B9BBBSg9K&BB£gSEIE!BB Wacht niet langer een gel. ohrist. Huw. aan te gaan met het voor U ideale wezen uit onze duiz. leden. - Schrijf om docum. en lijsten naar: «De Gelukkige Toekomst», Postbus 11 Deinze of Postbus 231 Brussel (I) of Postbus 381 Antwerpen. Al. geh. Dagel. verlovingen. HiSt Nationaal Belgisch Huwelijkswsrk. (699) HET LANBOUWKANTOOR 22 - Wuytslei - 22 MERKSEM-Antwerpen VERZET en BEZORGT LAND- en TUINBOUWZAKEN overal in Belgie en Frankrijk. Vraag onze kcstel. lijsten, doch schrijf ons tevens wat U zoekt. Zoekende Boer, ontwikkelde Jon- geman, lees en herlees het éénige bosk, voor U gemaakt: «Vlaam sche Boer, Waarheen? 128 blz. gr. form. Prijs 45 fr. P.Ch. 236.28 VAN STALLE, Merksem. (728) Bij deze laat U iniiS Van Bier" 1 vliet, Priestcr- str" 1>0PerinS<>' weten dat hij gg|BP]|jJ[^J(|j|jp|illr noodslach- cingen van koeien, paarden, zwijnen, levend of dood, ten huize afhaalt en betaalt. - Tel. Pop. 423. (65) 1. De witte vakjes horizontaal lnvul- len met den naam van een dier. Eén letter per wit vakje. 2. De som maken van do geplaatste woorden, overeenkomstig de opge geven waarde der letters; IJ 2 let. 8. De Ingevulde rooster Inzenden, ln een gesloten briefomslag, aan on dergeschreven adres, samen met of wel een briefje van 20 fr. ofwel een overschrijving op postrekening Nr 6038.61, St-Jozefskring, Roeselare. 4. Degene die het hoogste totaal pun ten sommeert, bekomt 2000 fr. Zijn er verscheidene mededingers die het hoogste totaal gevonden hebben, dan worden de twee duizend frank onder hen evenredig verdeeld. BEMERK WEL 1. Door «naam» van een dier moet worden verstaan alleen de enlcel- voudvorm van dlersnnnmen die één gesloten woord uitmaken of ten minste met een streepje verbonden zijn, b.v. «uil», «kerkuil», «gam ma-uil». Zijn echter niet geldig dierennamen als b.v. «bonte kraal». 2. Dezelfde naam mag niet tweemaal geplaatst worden, wel do onder schelden schrijfwijzen van een zelf de naam, b.v. tweemaal «snip» la niet geldig, maar wel «snip» en snep 3. De naam van het dier (enkelvoud- vorm) moet voorkomen in Verschue- ren's Modern Woordenboek, 4. Foutieve cljfei-opgaven, vernietiging of verbetering van ingezonden opl lossingen kunnen niet ln aanmer king genomen worden. 6. De brieven moeten gepast worden ten laatste op Woensdag ixn het verschijnen van de opgave. Alleen de datumzegel van den postdienst kan daarvoor als bewijs worden Ingeroepen. 6. De beslissingen van het Sekretarlaat zijn zonder beroep. Do woorden die het hoogste totaal punten behaald hebben, worden in dit blad mede- godeeld de week na het verschijnen van de eerstvolgende opgave, b.v. die van prijskamp Nr 1 worden medegedeeld samen met d« opgave van prijskamp Nr S. UITSLAG PRIJSKAMP Nr G DE SCHACHT Hon., Ruiseiede, behaalt 194G punten met: BONK KRABBE BINK PLATBEK KRAB BAND HOND KOBBE TAKKEN BADAK RONDBEK' Hij bekonxt: 2.000 fr. Te zenden aan adres: St-JOZEFSKRING, ROESELARE, 6t-Hubrechtstraat 21. Ten laatste op: Woensdag 20 November. PRIJSKAMP Nr 8 Z 22 A 6 F 16 K 3 P 7 U 10 B 9 G 11 L Li 5 Q 21 V -— 26 C 15 H 13 4 R 2 w 17 D 20 I 14 N ILL 18 S 24 X 23 E 12 J 25 O - 8 T 1 Y 19 Totaal: Betaling hierbij: a) Briefje van 20 fr. ofwei b) Overschrijving van 20 fr. (3 IS) aaxr de wettelijke v f§fi7 pi'ijaen. Hexstel- Ibrgen exx toe be. hoorten. - Komt M. VERDOENE, Casselstraat 5 (433) IEPER. BHIMISBBIBBBIBBESHBR&IHBiBB Het bsste adres der gartsche streek voor het KERVEN van uw TABAK ia het Huis A. GOUDENHOOFT-VERBIEZE Doornstraat 56 - POPERINGE. Gansch modern ingericht. Ook altijd de grootste keus van ROOKTABAK, voor pijp en cigaret- ten. - Steeds verkocht met de groot ste waarborg. (C.232) 1 Wilt gij uwen tabak naar keuze gesnedien hebben? Wende U in J volle vertrouwen naar het gekend 1 huis L. VERKINDT - POUILLIE Ieperstr. 17, Elverdinge. (1974) OLIËN EN VETTEN *a! met genoegen vernemen, daa van heden af, te beko men zij.i, bij de Firma Va:i den Peercboompiaa'.s 7 te IEPER: Van eerste hoedanigheid; Van Engslschen en Ame- rikaaiischen oorsprong; Aan geheel voordeellge prijzen. De Firma STEVENS Gebroeders zal tevens alle veivangstukken in magazijn hebben voor even- tueele herstelling. EXCLUSIVITEIT ATLANTIC MOTOR OIL Gewestelijke Agenten gevraagd: Veurne, Diksmuide, leper, Meenen, Torhout, R-oesclare, Tielt. COMMISSIELOON. Schrijven bureel blad 1946 Z. (1112) Ook in voorraad: Elektrische Laschtoestellen - Ventilatoren - Elektrische Mo.oren van 39 P.K. en meer. (334) SCHOONE van nieuwe NAAIMACHINES voor huishouden, zig-zag. Kleerma kers,- Schoenma kers-, Leder- en za lost o pma chines Met volledige waarborg. - Herstellin gen aller merken. - Vervangt tukken. - Olie en Naalden, bij: HONORË YAN-LERSBERGHE (432) leperstraat 85 - Viamertinge. VOOR UW MODEL 1947 6 Lampen. 3 Golflengten. Betaalb. in 12, 15 of 18 maanden. Model vanaf O C jjra per «JUNIOR» week. GRETRYSTR. 56, BRUSSEL. VRAAG KOSTELOOZE DEMON STRATIE THUIS. (930) Groote Snoeck Almanak 18 fr. Kleine Snoeck Almanak 3 fr. Te verkrijgen: Bockhandel Sansen-Vanneste, Poperinge. Viktor knikte. Goed, dan is immers alles in or de. Bij anijn opmerking dacht ik hoofdzakelijk aan Eva. Indien die in gewijd en het ermee eens is dan is het goed. Tenslotte blijft het jonge meisje toch altijd barones von Wal dau. Dat zal heel goed op de verlo vingskaarten staan. Ben je het al met haar eens? «Neen, er is nog geen woord van liefde tusschen ons gesproken, ja geen enkel woerd dat niet door ieder mensch gehoord had kunnen wor den. Viktor schudde in de grootste ver bazing het hoofd. «Dat speel jij alleen klaar, Ger hard! Daar 'ben je nu eiken dag uren lang met het buitengewoon mooie schepst-ltje alleen en je kiuxt ondanks je liefde op eerbiedigen afstand van haar blijven. Dat zou mij eenvoudig onmogelijk zijn. Je vergeet, Viktor, dat lk liaax nieit tot een mtnnarijtje wil overha len, maar tot mijn vrouw wil maken.» «Neen, ik vergeet het niet. Maar zooals jij, weet geen tweede zich te beheerschem, dat weet ik zeker. En wees nu zoo goed en plaag Je niet langer. Grijp .toe! Het geluk is eigen zinnig en niet gewoon te wachten.» «Het zal spoedig gebeuren, Viktor. Ik wilde eerst met Jou hebben ge sproken. En dan wil ik ook zeker zijn, dat mijn verzoek niet vergeefsch is en ihaax misschien slechts ver schrikt. «Nu dan, mijn zegen heb je. En als zij mijn schoonzuster is gewor den, zal ik wel een voetval voor lxaar moeten doen om den slechten indrxxk weg te vagen, dien ik toen cp de boot zeker op haar heb gemaakt. Wanneer zal ik haar te zien krijgen? Heden waarschijnlijk niet. Ik heb haar met opzet niet verzocht te ko men omdat wij toch gasten hebben. Ik wil haar pas later als mijn verloof de voorstellen, nu niet als mijn se cretaresse. «Dat is verstandig. Waar woont zij? «Bij den boekhouder Kriiger. O zoo, waar juffrouw Marbrisch woonde. Juist. Je zult haar een dezer da gen zeker wel eens zien.» Goed. Maar om nu op een ander onderwerp te komen dat er veel op xijkt wat zeg Je van Ramberg en Eva? Het lijkt mij dat daar iets be gint, heb je het ook al opgemerkt? Gerhard knikte. «Ja. En Eva ontkent het volstrekt niet dat Ramberg Jmdrulc op haar heeft gemaakt. Waarlijk? Zooals ik je zeg, en daar op hem hoegenaamd niets Is aan ite nierken, dan dat hij anm is, kunnen we alles kalm laten begaan. Maar de zeker heid zou ik in elk geval moeten heb ben, voordat ik mijn toestemming geef, dat ihfj Eva ook werkelijk har telijk liefheeft, en haar niet alleen wil hebben, omdat hij als arme ke rel een rijke partij moet doen. Viktor glimlachte, ('t Vervolgt.) De eenlge firma vol ledig op hoogte en die U steeds spe cialisten ter plaats stuurt voor ALLE werk. 32 4ö steeds in voorraad: AUTOMATISCHE DRINKBAKKEN. steeds in voorraad. VRAAGT INLICHTINGEN. (323) Wat baat het uwe zieke hennen.' hanen en kiekens geneesmiddelen^ toe te dienen, indien gij de warej goede niet voor handen hebt. a De twee wonderprodukten zijn: tegen snot en cholera, om uw dieren gezond te houden; doet de spijzen goed verteeren, om meer te doen leggen. Marva: de flesch, 50 fr.; - H flesch, 20 fr. Asepta-pilleni 20 fr. de doos; - Asepta-poeder: 20 fr. de doos. In ALLE APOTHEKEN of reohtetreqjks schrijven naar: wimwwwmwvMwwjmwiMWWWVwvvwwwMwvaftftfttüVtfvsiM

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 8