Doe het ook... Perfect! Vliegtuigrampen WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN KATHOLIEK Z. H. Paus Pius XII spreekt tot de Landbouwers De stukken van 20 en 50 fr. niet meer geldig I blokalmanak I" ©e EtauSvetaar,, BUITENLANDSCH OVERZICHT "Laat u niet verlokken door do heldere lichten van de staci* MIDDENSTANDERS! STEMT C.V.P. VROUWEN! STEMT C.V.P. AMERÏKAANSCH COMMANDOVLIEGTUIG SN ZEE GESTORT BEWOGEN NOODLANDING VAN BRITSCH VLIEGTUIG WRAKSTUKKEN VAN VERMIST VLIEGTUIG TERUGGEVONDEN LIBERAAL STEMMEN STEMT C.V.P. DE AARDBEVING IN PERU FRANSCH PILOOT GEDOOD NABIJ ANGOULEKIE I 1947 k EIKEN DAG: J Humor - Blijmoedigheid - i Volkswijsheid - Vroomheid. J Te verkrijgen: j I Boekhandel Sansen-Vanneste i Poperinge. PRIJS: 10 FRANK. t Bijzondere prijs voor voortverkoopers. ^"WWsmiwiv¥MMina«8MWK«»MWS.'azATERDAG 23 NOVEMBER 1946. J BESTUUR EN REDACTIE: g S artsen Gebroeders d Gasthuisstraat 19, e' [ja fig tij \A pa Poperinge $.j [i«J 0 Telefoon 9. Fostehcek 47.63.60. f» C*i B$j PRIJS PER N': 2 FRANK ABONNEMENTSPRIJS VOOR: België (tot Nieuwjaar): 10,frank. 5 Belgisch Congo 3,fr. p. week, <R Frankrijk 4- Holland 3,fr. p. week. 5 Andere landen 3,50 fr. p. week. J* t&vutfVvtAffUMAMVvvvMftmftnAré C.V.P.-Volksvertegenwoordiger L. DESCHODT, uit Poperinge, voor de Politieke Vrije Tribune van Radio Brussel (Vlaamsch). Ik versta er niemendal meer van, zei mijn gebuur: de man nen die wegliepen zijn groote patriottenen zij die hier ble ven zijn incivieken, 't Is wel aar dig! Er werd te Londen niemand aangehouden door de Duitschers, maar er werden duizenden men- schen aangehouden, weggevoerd of neergeschoten in ons land. Daaronder waren enorm veel... priesters. Maar het geeft niet zij behoorën tot de incivieken. Mi nister Buisseret, heeft het gezegd ln de Kamer. Wat DIE... patriot uitgericht heeft onder den oor log weet ik niet! Mijn gebuur werd vinnig. Pé, iei hij, ik en gij zijn hier ge bleven omdat we... ten eerste omdat we niet wisten waar naar toe, onze beurs vermocht het niet, dat was het tweede. Waren wij te Londen gerocht we gingen wij waarschijnlijk toch niet mo gen uit de staats-kas eten lijk de neeren, en, ten derde, Pé, ik met jnijn stootkar en gij met uw drie- wielkar gingen niet ver loopen... ln auto ging dat beter! Dat wa ren... auto-patriotten! We zijn gebleven, Pé. En wat moesten we doen? Niet werken •n niet eten? Waren de boeren weggeloopen... 't gingen er som migen mm verdienen, maar wij, pé, gingen keien bijten? En wie moest er nu voor de ravitailleering zorgen? en voor t bestuur van de gemeente? Ik regge vierkant mijn gedacht, Pé: alwie dergelijk postje aanveerd- de uit de handen van de moffen had het verkeerd op; maar die genen die op hun post gebleven waren en niet bogen voor de Duit schers dat zijn andere kerels dan die... helden die maar t'enden geloopen waren als ze gerust za ten te Londen.! Pé, 't is te Antwerpen alleen dat nu dat gaan-of-blijven-spel uitgevochten wordt. Dat is de be- teekenis van den strijd tusschen Delwaide en Huysmans. Maar dat tweegevecht stond onzen grooten Samiel Huysmans niet aan. Hij heeft het gemakkelijker gevon den, langs zijn vriend Buisseret, Delwaide uit te schakelen. Hij veronderstelt dat hij het gemak kelijker zal halen tegen Mevrouw Delwaide... Blijft nog te zien of de dappere Camiel het zal uit houden!.,. te Londen hield hij het in ieder geval meer dan vier jaar uit. En daar... Mr Lahaut wordt Mr Labas... hij heeft het liggen... een deel Socialisten hebben tegen hem gestemd. Wel begrepen, niet waar, Pé... de Liberalen stemden lijk.één man voor Mr Lahaut. Maar een deel Socialisten kennen te goed dien Mr Lahaut en vonden hier een gcekoope occasie om hem •hun vriendschap en hoogachting te bewijzen. 's Anderdaags stonden al die kiekens met hun st-eert en plui men ingetrokken. Heel beteuterd konden ze anders niet dan... ver giffenis vragen. Mr Brifaut nam ontslag en Mr Lahaut nam zijn plaats in als ondervoorzitter van onze Kamer. Zoudt ge walgen of wat, Pé? 'k Zegge, zei Fiel, dat onze menschen niet genoeg het poli tiek... sport volgen. Dat was een boxe-match Communisten tegen Socialisten; en de Socialisten lie ten zich gedwee tegen de koorden ranselen. V/at zit er nog in die partij? Onze mensehen moeten van Moskou niet weten, maar die Communisten en er zijn er wel een handsvolle hebben maar een serieuzen tegenstander en dat is de C.V.P. En met de gemeenteverkiezingen moet het C.V.P.-triomf zijn van Zoetenaai tot Antwerpen. Ons volk is niet gewoon in 't gareel te loopen, en zoekt alleszins niet in 't gareel van Moskou te loopen. Daar! zei Fiel.... Pé ge kunt daar nu tegen Zondag, als ge wilt, goed op peizen. Maar Fiel ge twijfelt toch niet zeker? Ik wil maar zeggen dat ge béter over politiek zoudt schrij ven. Ge weet wel dat ze U ver leden week voor een «ongeloovi- ge Thomas hielden. De vrouwen weten wel wat ze moeten doen. Hang deze week den ongeloovigen Thomas niet meer uit... De co- medie meet een einde nemen in ons land. Pé. de totetrekkers moe ten er uit. In plaats van Ia haut kan het niet genoeg en bas zijn. Al de menschen verstaan dit Fransch, Pé! De C.V.P. la haut... er boven op, en de anderen... en bas... is 't zoo, Fiel? Perfect, Pé! En gij? doe het ook perfect! PÉ VLAEMYNCK. SPLITSING IN DE «LABOUR»? De tDrapeau Rougeverscheen Dinsdagmorgen met groote ron kende titels op eerste bladzijde: Splitsing in de Engelsclie Labour partij. Een groot aantal Labozir- afgevaardigden keeren zich tegen de buitenlandsche politiek van dhr Bevin. Hoe de communistische krant het verder voorstelt moet ik 1 u haast niet vertellen. Voor de vol gelingen van Lalmand gaapt l\et als een oveneen aantal Labozir- afgevaardigden willen de reac- tionnaire buitenlandsche politiek van Bevin niet meer volgen en wenschen hartelijker betrekkin gen en inniger samenioerking met het groote democratische Rlis- land, enz., enz. Ik moet u ook niet zeggen dat het Vaantje hier zceer appelen voor citroenen verkoopt, en een- voudig-weg zijn wenschen voor merkelijkheid neemt. Wat is er dan feitelijk gebeurd? Wel ziehier: 53 Labouraf gevaar- digden hebben, een motie inge diend ivaarbij ze vroegen om een, socialistische buitenlandsche po litiek». Wie weet wat de Britten eigen lijk door socialisme verstaan, die weet al dadelijk dat het hier om geen communisme gaat. En om eiken tzuijfel weg te nemen heb ben de indieners van de motie er nog aan gehouden zeer duidelijk te verklaren dat er zeker geen spraak was van communistische tendensen. Wanneer we dan daarbij be denken dat slechts 53 op de 390 Labourafgevaardigden dit amen dement hebben ingediend, dan blijkt het al zeer duidelijk dat het hier ook niet gaat om een splitsing in de progressistische partij. Het gaat hier eerder om een zekere malaise bij enkele leden van de Labourpartij. Die malaise is trouwens niet beperkt tót die partij alleen en ook niet tot het probleem der buitenlandsche po litiek alleen. Het feit dat de~-lfde 53 die om een socialistische politiek vra gen eveneens diegenen zijn die bij de wet op het invoeren van den militairen dienstplicht in vre destijd tegengestemd hebben be wijst dit reeds voldoende. Het is ten andere een sinds lang gekend feit dat sommige extre misten van de Labourpartij zui vere doctrinairen zijn, die alleen de theorie willen zien en niet de practische noodzakelijkheden. Dit legt dan ook uit hoe zij zich tegen den verplichten dienst kanten omdat het een vergrijp is tegen de vrijheid van den per soon WAT IS DIE SOCIALISTISCHE POLITIEK? 7?t den grond bedoelen de in dieners van de motie wanneer ze om een socialistische politiek vragen', eigenlijk een meer Brit- sche politiek. Sommige Engelschen zijn in derdaad de meening toegedaan dat Groot-Brittannië zich, op in ternationaal gebied, al te weinig onafhankelijk gedraagt. Volgens hen bestaan er op het huidige oogenblik twee groote stroomingen in de wereldpolitiek: de Russische en de Aznerikaan- sche, of anders gezegd, de com munistische en de kapitalistische. Voor geen van beide mag Groot- Brittannië partij kiezen. Als so cialisten kunnen ze geen vrede nemen met communisme, noch met kapitalisme. En als Engel schen kunnen zij niet dulden dat ze volledig in het vaarwater van de eene of van de andere groot macht worden opgezogen. Tus schen die twee ideologische groot machten willen zij dus een derde, de hunne, plaatsen. De regeering heeft het echter gemakkelijk gehad hierop te ant woorden. Over het algemeen heeft zij hierop geantwoord dat zij noch het spel van Amerika noch dat van Rusland speelde. Mieter Crossman, woordvoerder van de 53 rebellen t> had verder drie preciese vragen gesteld aan de regeering, zoaarop dhr Attlee met evenveel nauwkeurigheid heeft geantwoord, en waaruit zee den grond van het debat nog beter leeren kennen. De vragen van M. Crossman zoa- ren de volgende: Keurt de regee ring het voorstel voor een Britsch- Amerilcaansch verdrag af dat door dhr Churchill in zijn Fulton-rede gedaan zoerd? (De Fulton-rede is de rede waarin Churchill zoo hef tig van leer getrokken is tegen het communisme en een Atlantisch znilitair verdrag heeft voorgesteld om dit gevaar te keeren.) - Heeft, de regeering tot de standardisatie besloten vazi de Anglo-Ameri- kaansche bewapening? - Worden cr besprekingen gevoerd tusschen den Amerikaanschen generalen staf en den Britschen? Het antwoord van dhr Attlee kan hierop als volgt geresumeerd worden: Wij hebben altijd ge zegd dat we niet wilden van een militair verdrag met de U.S.A. al leen. De standardisatie van de be wapening is een moeilijke zaak die alleen door veiligheidsaccoorden kan verwezenlijkt worden ac- coorden die wij in het kader der Vereenigde Naties trachten af te veel dieper gaat dan men bij een eerste opzicht zou vermoeden. OOK WIJ VRAGEN ER NAAR Het is plezant om zien hoe nu enkele Britsche parlementairen Hun regeering verwijten dat zij ■in het zog vaart van, de Azneri- kaansche buitenlandsche politiek, enkele zoeken nadat Henry Wal lace in de Vereenigde Staten aan de Regeering Truman verweet dat zij al te zeer in het spoor liep vazi het Britsch imperialisme Hieruit blijkt dan telkens dat de groote zorg vazi alle znenschen uit de vrije laziden hierom gaat: komt het tot een scherpe schei ding tusschen Oost en West; komt het tot een oorlog tusschezi Amerika en Rusland. Dat Engeland hierom ten zeer ste bekomznerd is, is vanzelf spre kend, aangezien het tusschen beide in ligt. Zoo zijn ook. zvij in het geval. En ook zvij hebben vazi een der gelijk conflict niets te verwach ten, znaar alles er bij te verliezen. Ook wij verlangen daarom een sterke en zeljstazidige Britsche politiek, zvant hoe men het ook keere of draaie, het is die poli tiek die ook over ons lot beschikt. Het is dan ook izi ons eigen belang dat Engeland een vaste politieke koers zou volgen. Maar die vaste koers moet dazi ook wer- kelijk een West-Europeesche koers zijn, die noch in de euvelen van het communisme, noch in de on heilen van het losbandig kapita lisme mag vervallen. Aan een anderen kant zouden zvij het echter spijtig vinden znoest Groot-Brittannië, uit lou ter vrees, door te gaan als de satelliet van Amerika, haar hui dige lijn verlaten en bereid ge vonden worden om te pactiseeren met het bolsjeviszne. De groote zorg is: een splitsing vazi de zcereld in twee blokken voorkomen. Dit wil in den grond echter ook zeggen: het groote ge vaar is Rusland. Wij hopen dan ook. dat de regeerders vazi Groot- Brittannië dit nooit uit het oog zouden verliezen, maar dat zij integendeel veel actiever dan dit tot nu toe het geval is geweest het Europeesch Blok, zuaarover Churchill het onlangs nog te Zu- z-ich had, zouden uitbouwen. Engeland moet veel cordater de leiding nemen bij de schepping van het Westersch gemeenebest. In dien zin vragen wij dan ook, samen met de 53 Labourznen, dat de regeerizig Attlee een meer En- gelschepolitiek zou voeren. Met het Westen immers staat of valt ook Groot-Brittannië. En omge- Ifpprri V. WESTERLINCK. sluiten. De besprekingen tusschen de generale stavezi zijn heel nor maal aangezien de Vereenigde Staten same'n met ons verschillen de landen bezetten. In den grozzd koznt het heele debat en de heele vraag dus hier op zieer: heeft Er.gelazzd nog een zefstazidige politiek in het inter nationaal leven, of is het lou.ter de satelliet geworden van Amerika. OOK ANDEREN STELLEN ZICH DIE VRAAG Het is nzL haast toevallig zou ik zeggezi dat het juist een aantal travaillisten zijn die hierrond een parlementair incidentje scheppezi. In feite zijzi zij immers niet de eenigen die zich die vraag stellen. Maarschalk Sznuts (het tweede personnage van het Britsch Ge meenebest) heeft tijdens de jong ste maanden reeds herhaaldelijk om een sterker en onafhazikelijker Britsche politiek gevraagd. En tij dens het debat bij de heropening van het Parlement stelde dhr Eden (conservatief)naar aanleidizig van de znislukking der Britsche politiek in Duitschland, de zelfde vraag. Het verlangen naar een onaf hankelijker politiek rijst tenslot te uit de vaderlandsche overtui ging dat een verdeeling van de wereld in twee kampen het eene van de ongebreidelde vrij heid en het andere van de volle dige discipline zeer goed moge lijk is, en dat het Britsche be- lazig bij een dergelijke verdeeling, eischt dat men noch in het eene noch in het andere kamp zou te rechtkomen. Dat Groot-Brittannië den bolche- zoistischen weg niet zal opgaan moet niet worden aangetoond, maar het is misschiezi zvèl noodig er den nadruk op te leggezz dat Engeland, gedzeongen door de noodzakelijkheid zijn betalings balans in evenwicht te houden en verbonden aan een politiek van volledige tewerkstelling, het ge vaar niet kan loopen in een vol ledig ongeplande economie en on geregelds iziternationale markt terecht te komen. De intenser handelsbetrekkin gen met Amerika eischen al dus de Times een tegengewicht in het toehalen der banden met de Dominions en andere landen zoier marktezi voor de Britsche export van vitaal belang zijn. De vereischten van de Britsche politiek in Europa eischen boven dien een meer gebalanceerde po litiek. De keuze tusschen Oost en West, die uiteindelijk onbehaag lijk voor Engeland zou kunnen worden, is dit niet minder voor de meest verwoeste landen van Centraal- en West-Europa. De meeste vazi die landen kee ren zich uit traditie en overtui ging ziaar het Westen, maar in dien dit voordeel moet afgekocht zoordezi door een volledige vrije markt politiek, dan zal het voor Groot-Brittannië ten slotte na- deelig worden. Dat is dan ook het tweede ele ment van de huidige onrust in vele Britsche geznoederen: houdt de buitezilandsche politiek zoel voldoende rekening met de mate- riecle Engslsche belangen. Som migen vragen zich inderdaad af of hun land b.v. met een al te zroaren tol moet betalen voor de gevoerde politiek in Palestina^en 'Griekenland, en ook izz. Duitsch land. (Daar vooral steekt de Brit sche schatkist enorme sommen in, én in soldij, uitrusting van eigen troepen, én in de voeding der Duitsche bevolking.) Ook bij den tegenstand iegezi den verplichten militairen dienst speelt dit argument. Er zijn in derdaad Britsche economisten die de legerziiigaven hiervoor noodig al te zwaar vinden. En dan voe gen zij er nog aan toe dat Enge land al die soldaten meer dan noodig heeft als arbeiders in zijn industrie en handel indien het ooit zijn financieelen en com- mercieelen toestand weer gezond wil krijgen. Uit dit alles blijkt dus eener- zijds hoezeer onze communisiezz. den bal misslaan zoanneer zij het amendement der 53 Labourleden als een gebeurtenis ten voordeele van Rzzsland of het communisme uitleggen, terzoijl het anderzijds ook duidelijk wordt dat de vraag O» Zaterdag 23 Ncv. 1945 spreekt Volksvertegenwoordiger L. Desohodt voor de Vlaameehe golflengte van Radio Brussel. De laatste spreek beurt voor Gemeenteverkiezingen in de «Vrije Tri-buine» van de B.N.R.O. werd aan oraen streekgenoot toever trouwd. Ongetwijfeld zullen talrijke luisteraars op Zaterdagavond-, om 19.59 uur afstemmen op Broseel- Vlaamsch, om er het begeesterend woord van onzen C.V.P.-vcormara te beluisteren. Dit zal hen in <Je ge paste stemming brenaen om <Jan dag daarop. Zondag 24 November, over- hr-end Ite stemmen voor de lokale C.V.P .-lijst! De Communisten willen den Middenstand uitscha kelen! Socialisten en Liberalen mogen dansen volgens de Communisten schuifelen. Er is maar één Partij die uw belangen verdedigt! Zie, iel mijn gebuur, dat Is de eerste Inzet van die fameuze ge meenteverkiezingen van Zondag. Ik had nog nooit mijn gebuur alzoo ln zijn... humeur gezien. Aan eigenlijke politiek heb ik eerder -een hekel. Wat moest ik nu doen om mijn gebuur van dat gevaarlijk baantje af te leiden en over ons gewoon gedoe te doen spreken: de markt en de... match van Zondag? Fiel, ge zult toch niet gelooven dat die kiezing van Zondag van luik groot belang is, hier op onze gemeente? We staan hier wel met drie lijsten... C.V.P., en dan rood en Moskou-rood, maar de uitslag hier zal zoo kwalijk niet zijn... Wat treuzelaars die blanco zullen stemmen, omdat... ja omdat ze zelf niet weten waarom en toch niet mogen t'huis blijven lijk in Frankrijk,... maar die uitslag op onze gemeente en op onze klei nere of grootere... gemeenten, dat is toch van weinig belang. Kijk, 'k wil nog toegeven dat het in de kleine steden of heel groote ge meenten van bedied kan zijn. 't Gedocht mij... 'k Peinsde dat ge verder dacht dan uw neu- re lang is, zei Fiel en gij... schrijft dan nog ieder week? Knock-out! Fiel, zei ik... doe maar voort. Pé, er wordt in ons landje comedie gespeeld. Kijk, een too- heelspel een of ander Zondag avond dat is iets van de boven ste plank. Maar comedie spelen ln plaats van het land te bestu ren dat is met ons de gek hou den en 't land naar de kelder sleuren. Ge zijt toch niet heel blind, Pé, wat is die fameuze his torie geweest met Lahaut in de Kamer? Mr Lahaut moest ondervoor zitter worden van de Kamer. Een deel Socialisten spelen hem een toer. Ze maken Marchand op. den eenigen Udebist. om ook zijn kan didatuur te stellen. Van uw stem hangt het welzijn van het Land af vliegveld van Schiphol, Nederland. Hieromtrent kunnen wij nog nader melden dat het toestel plots van 90 m. hoogte neerstuikte, vuur vatte en ont plofte. Kort daarvoor had de piloot nog geseind dat alles goed ging aan boord. De 26 inzittenden werden allen ge dood en hun lijken waren deerlijk verkoold toen die konden worden ge borgen. De oorzaken van de ramp zijn niet gekend. Het Staatsbladpubliceert een besluit van den Prins-Regent waar bij de stukken van 20 en 50 frank ongangbaar worden gemaakt. DE STEMMING IN FRANKRIJK De 23 inzittenden omgekomen. Vernomen wordt, dat een Ameri- kaansch Curtiss-commandovliegtuig mst 23 militairen aan boord, Zater dagavond in de nabijheid van het Iwojima-eiland bezuiden Japan in zee is gestort. Alle inzittenden kwa men om het leven. Watervliegtuigen, die het Curtlsstoestel opzochten, dat van de Amerikaansche Stille Oce- aanbasis Guam naar Iwojima onder weg was, hebben wrakstukken opge pikt van het verongelukte vliegtuig. Aan boord bevonden zich o.m.: drie Amerikaansche Generaals en verschillende ^vrouwen, Het toestel stortte neer midden een hoog berg gebied. Van de inzittenden zijn er 9 gewond, waarvan verschillende erg. Hulp werd uitgestuurd. SSHjgi is het communisme l steunen. VERBOD BLOEMEN NEER TE LEGGEN AAN IIET KONINKLIJK PALEIS TE ANTWERPEN Kr Eeckelers, dd. Burgemeester te Antwerpen, Socialist, heeft verboden MEER DAN 1.000 DOODEN bloemen neer te leggen aan het Ko ninklijk Paleis te Antwerpen. Vele In ons laatste nummer deelden Antwerpnaren wilden cp 's Konings wij reeds mede dat bij een aardbeving naamfeest aan dit paleis bloemen- in Peru verscheidene dorpen vernield garven neerleggen maar werden door werden en dat talrijke slachtoffers Ce politie verhinderd dit te doen. waren gevallen. Men meldt thans dat Aldus willen de Socialisten op. bru- het aantal dooden 1.000 bedraagt. tale wij~e elke uiting van trouw aan Voor de eerste maal ln de geschie denis van Frankrijk hebben de ex tremisten de overwinning weggedra gen. U ziet op de foto de generale secretaris van de communistische par tij, Thorez, die zoojuist een bezoek gebraaht heeft aan llr Blum. Mej. Jill Linzee Is thans de hoop van Engeland voor wat het schaatsenrij den betreft De deskundigen beweren dat zij een mooie toekomst voor zich heeft. Tegenwoordig oefent zij zich voor het Iiefhebberskampioenschap.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1