Hoe stemt men best t Zware Vliegtuig rampen Van bachtende kape... Kroniek onzer Bevoorrading Wereldgeheurtenissén Een noodkreet uit China Di W1SM ii Uil Rechtstreeksche Treinverbinding Poperinge-leper-Kortrijk-Brussel HET WEKELIJKSCH NIEUWS ÜHÜÜBIi BÉST IS één dop boven de GV.P,-iijst OFWEL één dop nevens den naam van één kandidaat der CV.P.-lijst STER Nr 49 NA DEN TERUGKEER VAN KONING GEORGES WIT STEMMEN is zooveel of uw stem ge ven aan de communisten. FRANKRIJK ENGELAND HET DAGELIJKSCH BROOD DUITSCHLAND GEDENKTEEKEN EGYPTE PALESTINA WERELDNIEUWS IN 'T KORT GRIEKENLAND INDONESIË ITALIË ROEMENIE V. S. VAN AMERIKA EEN DERDE TUNNEL TE ANTWERPEN tea ftli hm voor PRIESTERBENOEMINGEN SINTE CECILIA! AMERIKAANSCH VLIEGTUIG TE PLETTE.1 GESTORT IN FRANKRIJK NOG ANDERE VLIEGTUIGRAMPEN ITALIANEN DIE NAAR FRANKRIJK WILLEN OMGEKOMEN IN DE BERGEN MAN DOOR GOEDEREN TREIN VERMORZELD TE HARELBEKE DE NOBELPRIJSWINNAAR VOOR 1946 tallm .1 FSI&Jzijde 2. a— Uw ooren tuiten en uw oogen schemeren waarschijnlijk van al het propaganda-lawaai en de afjichen voor de verkiezingen. Ik zou u wel eens een poosje willen ajzonderen van al dit gejoel om eens rustig en gezapig een kouterken te slaan over dat onderwerp. Het is nu eenmaal in de mode en het hoort er zoo bij dat iedere partij wat kabaal maakt en een beetje op den politieken trommel slaat, maar het is nog altijd best geen beslissing te nemen op eenvoudige indrukken of onder den invloed van schoone woorden en gloedvolle redevoeringen. Ik wil nu precies niet zeggen dat het hart zijn zeg niet mag meezeggen, maar in zulke zaken is het toch nog altijd best het nuchter verstand den doorslag te laten geven bij het aannemen eener bepaalde houding. We veronderstellen natuurlijk dat ge niet behoort tot den groep van burgers die denken dat zij alhoewel kiesgerechtigd, van hun kiesrecht geen gebruik te moeten maken en beslist zijn een blanc in te steken. Aan dergelijke menschen kunnen wij enkel nog eens vragen dat ze zich zouden overdenken en daarbij bedenken dat niet- siemmen eigenlijk een bedekten steun beteekent aan de partijen die in ons land den boel onderste-boven keeren. Ze .denken wel dat ze daarmee alles van hun leeren kunnen schudden, hun verantwoordelijkheid ontwijken, maar in feite laden zij een ont zaggelijke verantwoordelijk, op zich, want wie niet met de goe den is, moet gerekend worden onder degenen die voor de kwaden en tegen de goeden zijn. En als die verantwoordelijkheid ooit groot geweest is, dan is het wel nu dat er zooveel van den uitslag der gemeenteverkiezin gen afhangt. Aan degenen die wel beslist zijn te kiezen, links of rechts, vragen wij eens wat opzij te komen buiten het verkiezingsgewoel en een poosje te redeneeren. Zeg nu eens in gemoede, hebt ge al eens ernstig, zeer ernstig nagedacht over de beteekenis van de stem die gij morgen 24 No vember zult uitbrengen? Och ge hebt zoo veel kommernissen in uw hoofd en de dagelijksche zorgen zijn zoo menigvuldig dat het er ivel eens moeilijk van komt om eens het hoofd tusschen de twee handen te pakken en duchtig na te denken. Dit is zoo verstaanbaar. Maar nu gaat het er toch eens om een daad te stellen waarvan er toch zooveel afhangt voor u en voor alleman. 't En is dezen keer ivaarachtig geen lolletje waar het om gaat. Op 24 November krijgen we een nieuwe wending: een ruk naar rechts of een zwaai naar links. Geloof maar niet dat voor het geval links wint alles bij het vorige zal blijven: waarachtig niet! Dan krijgen we vast en zeker een fermen zwaai naar links in de revolutionnaire richting die reeds ingeslagen werd. En, dat beteekent ongetwijfeld rasser en dieper den afgrond in. Politiek is geen stilstaande water: het is een beweging. Waarheen de linkschen bewegen is voorwaar geen geheim voor degenen die iet of wat een open oog hebben voor hetgeen thans in deze beslissende tijden aan 't gebeuren is. Of is de ervaring van de laatste maanden geen duidelijke vingerwijzing? Ziet ge dan niet waar het naartoe gaat in ons land indien de linksche partijen door de gemeenteverkiezingen in hun bewind bevestigd worden? Hebt ge nog niet de latente revolutie bemerkt welke zich geleidelijk in ons staatswezen aan 't voltrekken is en naar wel ken hoek het uitgaat. De mannen van links wijken voor niets terug en alle mid delen zijn hun goed om hun boosaardig doel te bereiken. Wat daarbij vooral kenschetsend voorkomt is wel dat de communistische invloed zeer sterk is geworden in het openbaar beleid van het land maar nog veel ingrijpender door het bezet ten van duizemnde en nog duizende posten in al de geledingen van de administratie. Is het niet opvallend dat onder het goedkeurend stilzwijgen of wellicht de vreesachtige lamlendigheid van socialisten en libe ralen de communisten terrein winnen ten koste vooral van de socialistische rangen? Daar gaan we naartoe indien we niet op onze hoede zijn: een communistisch indringen in gansch ons openbaar leven en in ons staatsbestel door de schuld van de socialisten en libe ralen die hun wrok en haat tegen al ivat katholiek is stellen boven het streven naar een ernstige algemeene landspolitiek ge steund op de ivederzijdsch-verdraagzzme samenwerking der groote partijen. Ge iceet waarheen het communisme en het links sentarisme ons reeds geleid heeft en ge kunt maar al te toel vooruitzien waarheen hst ons nog brengen zal voor het geval het linksche politiek blok niet verzwakt uit den aanstaanden kiesstrijd komt. Eens de teerling geworpen dan is. het te laat. De linksche partijen weten dit ooken zetten er alles op om hun slag thuis te halen. Ds goede kansen nochtans voor de C.V.P. zijn groot. Maar bedenkt toch dat het overwicht naar den eenen of den anderen kant van enkele stemmen, waaronder de uwe, kan afhangen. Vernestel uw beslissing niet in kleinigheden en bijkomstig heden. Houd de groote Lijnen van den tegenwoordig en toestand in het oog, beschouw de aanzienlijke belangen welke thans op het spel staan, overdenk de ernstige gevolgen welke verbonden zijn aan de aanstaande verkiezingen en neem den noodigen tijd om eens ten volle te overwegen de groote verantwoordelijkheid, welke weegt op zoovelen, ook op u, bij het uitbrengen van uxo stem. Stem pricipieel katholiek op de lijst van de C.V.P. en dan kunt ge met rustig gemoed tot uzelf getuigenik heb goed ge handeld. En, daarop komt het ten slotte aan voor een gewetensvol burger. a te" ,r 1000 TON DEENSCHE BOTER OP KOMST A.P.P. seint uit Kopenhagen: Duizend ton Deensche boter zal tegen het einde van de maand naar België worden verzonden. Dat onverwacht bericht zal wel- Uoht onze huismoeders ten zeerste verheugen. Nu bestaat er ten minste nog kans dat de boterrantsoenen van de loopende rantsoeneeringsperiode en de achterstallige van de vorige eullen kunnen verdeeld worden in de eerste helft van de maand December. DE CHOCOLADE Vele lezers schijnen niet overweg te kunnen met de omrekening van sui ker tot chocolade voor de aegels 6, 8 en 12. 100 Grammen suiker staan gelijk met 125 grammen chocolade, het sui- kerrantsodn voor zegels Nr 6 'bedraagt 1 bgr., la chocolade nou liet dus DE O.V.V. VERGADERING TE NEW-YORK Op de vergadering te New-York van de Organisatie der Vereenigde Vol keren wordt nog steeds geredetwist over het al of niet Instandhouden van het vetorecht toegekend aan de Vier Grooten. De meeste kleine landen willen namelijk dit recht afgeschaft of minstens sterk beknot zien; de Grooten willen het evenwel behouden. Het kwam er andermaal tot vin nige woorden. Aldus beschuldigde Au stralië Rusland van misbruik van het vetorecht. De Belgische afgevaardig de vroeg dat het vetorecht uitzon derlijk zou worden gebruikt, ziens wijze welke bijgetreden werd door den vertegenwoordiger der U.S.A. De Groote Vijf, namelijk de US.A., Groot-Brittanje, de U.S.S.R.; Frank rijk en China kwamen eveneens sa men om de kwestie te bespreken maar tot een akkoord kwam het niet. Tij dens deze vergadering beschuldigde Molotov zijn collega's, Australië en Cuba opgestuwd te hebben om her rie te maken tegen het veto-recht. De Groote Vier kwamen eveneens bijeen om een eindoplossing te geven aan het Triëst-vraagstuk, maar hier kwam het evenmin tot een eindop lossing, alhoewel eenige toenadering bekomen werd. Russische amende menten brachten steeds nieuwe moei lijkheden bij. Nog is de vergadering der Ö.V.V. en der Vier Grooten te New-York niet ten einde of spreekt men reeds van een nieuwe bijeenkomst, welke mogelijk in 1947 te Brussel zal worden den gehouden en waarop het Duitsche vraagstuk zal worden behandeld. Anderzijds werden België, Columbie en Syrië tot leden van den Veilig heidsraad gekozen. Nog meerdere andere dorpen weiden op zelfde wijze vernield. In de gebieden welke door de rebel len overvallen werden hebben deze de jonge mannen daarbij nog verplicht bij hen legerdienst te nemen. Saloniki zelf zou deer een bende omsingeld zijn. Grieksche troepen traden tegen de benden op en wisten deze meestal te verslaan, mits wederzijdsche ver liezen. Volgens de Grieksche Regeering ko- mien die benden van over de Yougo- Slavische grens, en trekken zij. er zich terug, zoo zij er door de Griek sche regeeringstroepen worden ver slagen. De Grieksche Regeering heeft dan ook bekend gemaakt zinnens te zijn een klacht hieromtrent in te dienen bij den Veiligheidsraad, tegen Yougo- Slavië. Woensdag werd uit Athene verno men dat de rebellen hun actiezone nog uitgebreid hadden, thans tot de Streek van Grevena, waar zij 109 van de 104 dorpen van dit gebied hebben bezet. Landbouwers, door de rebellen beticht hulp geboden te hebben aan de Regeeringstroepen, werden gefu- siljeerd. Volgens Britsche en Amerikaansche waarnemers zouden de rebellen wel degelijk hulp uit den vreemde ont vangen. Donderdag was men een diploma tieke breuk tusschen Griekenland en Yougo-Slavie verwachtend. 1,250 kg. zijn, voor zegels Nr 8 50 gr. suiker, in chocolade 62,50 gram, de 4 zegels Nr 12 geven samen recht op 200 grammen suiker of 250 gram men chocolade, zoodat we in totaal t,zegels 6, 8 en 12) kunnen bekomen 1,250 kg. suiker of 1 kg. 562,50 gram men chooolade. PRIJS DER CICHOREI De prijs te betalen door den ver bruiker voor 1 kg. cichorei is vast gesteld op 10 fr, 80. Zoekt g'iets t'huren of te 'koopen; Zoekt t)'n meid, 'n plaate of ivatf Wacht niet langer, maar plaat» nog heden 'n ZCleinq ZOEKER in on* blad/ Alaska zal bij de Vereenigde Staten aansluiten; dit is goed en wel, maar waar ster Nr 49 geplaatst Dit is ook de vraag die Juffr. Ella More land stelt die reeds sedert 45 jaar vaandels vervaardigd. EERLANG ONTSLAG DER ERANSCHE REGEERING Naar verluidt zai de Regeering Bi- dault op 29 dezer entslag indienen op de vergadering van de nieuwe Ka mer welke op dien datum moet wor den gehouden. De Nationale Kamer zal dan moeten uitmaken of er een nieuwe Regeering zal worden gevormd ofwel of de Regeering Bidault de za ken verder zal moeten afhandelen tot een President der Republiek verko zen wórdt. Intuscben hebben de Fransche communisten gsëischt dat het Eerste- Ministerschap hen zou worden toe gewezen. In afwachting dat een nieuwe Regeering gevormd weze hebben de Communisten reeds aan de Fransche Socialisten voorgesteld een nieuw Volksfront, samen te stellen om de Regeering in handen te nemen. De Fransche Communisten berekenden hierbij dat zij den steun van verte genwoordigers van overzeesche gebie den, op 1 stem na de meerderheid, in het Parlement .zouden hebben. De Socialisten hebben hierop niet ont kennend geantwoord maar enkele na dere voorwaarden omtrent deze me dewerking gevraagd. v OPENING DER UNESCO-CONFERENTIE Dinsdag jl. had de opening plaats van de Unesco-conferentie, ttz. van de Organisatie voor Opvoeding, We- i tensoliap eu Cultuur der U.N.O, tof O.V.V.). In Zijn openingsrede be- treurde de Hr Bidault de afwezigheid vau Rusland op deze conferentie. BEVIN'S POLITIEK VOOR HET LAGERHUIS Naar aanleiding van de verschil lende zienswijzen welks in den schoot der Labo-ur-groep van liet Lagerhuis was uitgescnenen omtrent de Brit sche Buitenlandsohe politiek had een debat plaats na hetwelk Hr Bevin's politiek ten slotte goedgekeurd werd met 353 stemmen tegen 0, het aantal onthoudingen nog niet 'bekend ge maakt zijnde. In de rede die Hr Afc- tlee in dit debat hield zegde hij om dat Engeland steeds betracht samen te werken met Rusland maar dat de U.S.S.R. hiervoor niet geneigd bleek te zijn. Nu Koning Georges teruggekeerd is ziet men opnieuw in de straten van Athene de vermaarde lijfwacht die Ezones in hun blinkende unifor men. U ziet op de foto 2 «Ezones» vóór een revue, hun toilet maken. DE VOEDSELCRISIS GRAAN UIT RUSLAND IN BRITSCHE ZONE AANGEKOMEN De voedselcrisis in de Britsche zone blijft steeds scherp gesteld maar iii- tusschen is er eenigzins verzachting gekomen doordat Russisch graan te Kiel toekwam, door de Rusoen gele verd in ruil voor Duitsch staal. In de Fransche zone moest het broodrantsoen eveneens van 300 op 200 gram terug worden gebracht. ONTWERP-AKKOORD MET ENGELAND Het ontwerp van akkoord dat be reikt werd tusschen Egypte en En geland werd bekend gemaakt. Dit ontwerp voorziet de totale ontruiming van Egypte door de Britsche troepen, te verwezenlijken vóór 1949. Het ak koord voorziet verder een defensief bondgenoot' chap, liet brengen van Soedan onder de Egyptische kroon. «o» NIEUWE AANSLAGEN Do terreur in Palestina blijft niet uit de lucht. Te Lydda-Gaza deden de terroristen een trein in de lucht vlie gen. In zelfde gebied werden twee Britsche militairen gedood bij het wegnemen van een mijn. To Tel-Aviv kwam het denkelijk zwaar 'te moede aan een greep Brit sche militairen die er een bar kort en klein sloegen en talrijke voorbijgan gers lastig vielen en slagen toedeel den, tot de militaire politie er een einde aan stelde. is te voorschijn getreden, staat thans al even agressief tegenover die vrij heden in de door de U.S.S.R. bezette landen. NEDERLAND. In Nederland wer den totnogtoe slechts 3 doodvonnis sen uitgesproken wegens medewer king met den vijand, uitgevoerd. Op 1 September jl. waren 69 doodstraf fen. uitgesproken, waarvan dus drie uitgevoerd, wijl er acht begenadigd werden. Men acht het weinig waar schijnlijk dat doodvonnissen nog verder zullen uitgevoerd worden. De geëxecuteerden zijn: Mussert, Max Blokzijl en Peenstra. ENGELAND. Vanaf I Januari e.k. zullen de koolmijnen, die allen genationaliseerd werden, door den Staat worden uitgebaat. V.S. VAN AMERIKA. De Duit sch© krijgsgevangenen die in Europa thans nog worden gedetineerd zul len vóór 1 Juli 1947 in vrijheid wor den gesteld. Onder deze bevinden er zich een aantal in Frankrijk, die vóór 1 Maart huiswaarts zullen ge stuurd worden. ENGELAND. Naar verluidt zal er binnenkort de broodrantsoeneering opgeheven worden. DUITSCHLAND. De nalaten- sohap van Goering, bedragende 750 mark en oude kleederen werden door het Gerechtshof te Neurenberg ter beschikking gesteld van zijn weduwe. ARGENTINIË. Argentinië zal binnen de eerstvolgende 5 jaren 250.000 immigranten binnenlaten. Zij zullen land kunnen koopen tegen lage prijzen, en 90 van de waarde dezer gronden eerst moeten afbe talen binnen een tdjdsloop van 30 a 50 jaren. De immigranten die kinde ren zullen krijgen binst hun verblijf in Argentinië, zuilen hierdoor nog hun schuld merkelijk zien dalen, tot zelfs met 75 zoo hij meer dan kinderen krijgt. V.S. VAN AMERIKA. Da mijn werkers van 3*500 kolenmijnen, 400,000 man in totaal, dreigen in staking te zullen gaan. De Regeering heeft evenwel verklaard dat deze staking onwettelijk zijn zou en dat wie de staking zou doorvoeren straf baar zou worden gesteld. (VERVOLG.) Bezijden de autohaan van de Ruhr bij Berlijn heeft men een gedenk steen onthuld waar men de namen leest der plaatsen waar de «Woestijn- ratten» van Montgomery strijd gele- vezd hebben. Twee Engelsche sol daten zijn even gestopt en lezen aan dachtig het opschrift. Hr Jlin Strachey, Minister van Ra- vitailleering van Engeland, deed een toertje in de volksbuurt van Londen waar hij met de menschen sprak ten einde de volksmeening te kennen in zake de broodrantsoeneering. Men ziet hier de Minister in gesprek met een jonge moeder die juist brood gehaald heeft in haar kinderwagen. STEEDS NIEUWE ONLUSTEN In Noord-Griekenland braken nieu we onlusten uit, door de communisten uitgelokt tegen de Grieksche Regee ring. Hét stadje Skra werd onder meer door opstandelingen overval len en cloor dezen totaal vernield en «t O» bevoHclny ervan uitgemoord. OVEREENKOMST BEREIKT Tusschen de Nedérlandsche en de Indonesische vertegenwoordigers werd eén overeenkomst bereikt én gepara feerd waarbij Indonesië dcor Neder land als «Republiek» wordt erkend,, die het gezag zal uitoefenen over Ja va, Madoera en Sumatra. Er zal ver der een Nederlandsch-Indonesische Unie worden gevormd ter behartiging van de buitenlandsohe politiek, de defensie en de financies. De Koningin van Nederland zal het hoofd van deze Unie zijn. Nederland zal verder stap pen ondernemen om Indonesië te doen opnemen in de O.V.V. co» ONVEIRBREEKBAARRHEID VAN DEN HUWELIJKSBAND IN GRONDWET OPGENOMEN In de subcommissie voor het op stellen van een nieuwe Italiaansche Grondwet werd aangenomen de on verbreekbaarheid van den huwelijks band op te nemen zulks niettegen staande het communistisch verzet te gen deze bepaling. «o» AMERIKAANSCHE EN BRITSCHE PROTESTEN Zoowel van wege de regeering der U.S.A. al3 van Groot-Brittanje werd bij de Roemeensche Regeering pro test aangeteekend tegen de wijze waarop de verkiezingen aldaar wor den voorbereid en de kortwieking van de oppositie zooals die door de Roe meensche Regeering doorgedreven wordt. DE VERKIEZINGEN Bij de verkiezingen welke Zondag jl. hi Roemenië plaats hadden heb ben de Regeeringspartijen een groote meerderheid behaald. Het blijkt wel dat niet alles zeer demokratlsch is gebeurd, daar de leiders der oppositie- partljen reeds protest aangeteekend hebben tegen de wijze waarop de stemming plaats had. DE AMERIKAANSCHE BISSCHOP PEN KLAGEN RUSLAND AAN In een officteele verklaring, die na afloop van hun jaarlij ksohe ver gadering werd bekendgepnaakt, be schuldigen de Amerikaansche katho lieke bisschoppen de Russen ervan een totalitairen aanslag te plegen op da mensohelijke vrijheden, waarvoor die demooratieën in den. oorlog zijn getreden. In deze verklaring Wordt gezegd: Tijdens het 'tempeest klonk steeds onze kreet; verdediging van da vrij heden der autoohtone volleen tegen het nazisme en het totaUtaristlsoh facisme. Welnu, het Sovjet-totolita- rLv.no,, dat zegevierend uit den. strijd DE PENSIOENEN DER GRENS ARBEIDERS Het Nationaal Secretariaat der Grensarbeiders, aangesloten bij de Confederatie der Christen Syndica ten, deelde ons de resultaten mede, bekomen ten gunste der oude grens arbeiders. Deze zullen met genoegen vaststel len, dat de Fransche Minister van Arbeid verklaard heeft dat, in toe passing der Internationale Overeen komsten die thans van kracht zijn, de Belgische grensarbeiders gelijk worden gesteld met de Fransche, voor hetgeen betreft het onderzoek van hun rechten, in verband met de noodzakelijke regeling der pensioe nen van de oude grensarbeiders. TEN BATE VAN DE MOEDER AAN DEN HAARD 'Door Mej. Baers, C.V.P. - Senator, werd bi den Senaat een voorstel in gediend oin dé kindertoeslagen aan gezinnen waarvan de móeder uitslui tend huishoudelijke arbeid aan ei gen haard verricht en geen winstge vend fooroepsbedri j vigheid uitoefent, te verhocgen van 170 tot 212,50 fr. voor het eerste en tweede kind, van 230 op 345 fr. voor het derde kind, van 300 op 450 fr. voor het vierde en van 430 op 645 fr. voor het vijfde en volgende kinderen. Deze verhoogingen kunnen warden toegekend gezien het overschot welke voorkomt op de bedragen welke voor behouden zijn voor de gezinstoelagen en gestart zijn ingevolge de bestaan de sociale wetten. HET AANTAL GRENSARBEIDERS Bij telling gedaan einde April 1946 werden in ons land 42.105 grensarbei ders geteld, namelijk 29.816 mannen en 12.289 vrouwen, die allen in Bel gië wonen maar naar Frankrijk gaan werken. West-Vlaanderen telt het grootste deel dezer arbeiders, namelijk 28.760; do overige komen uit dé provincies Henegouwen en Luxemburg. In West-Vlaanderen zeil zijn de meeste grensarbeiders afkomstig uit de Arrondissementen Kortrijk en leper. Da gemeenten die het grootste aantal grensarbeiders tellen zijn: Moeskroen (8.342), Komen (1.374), Meenen (2.733), Wervik (2.641), Her- zeeuw (1.704, Pioegsteert (1.247) en Rekkem (1.073). DF, COMMUNIST LAHAUT WORDT EINDELIJK ONDERVOORZITTER IN DE KAMER Ter Kamerzitting van Woensdag jl. werd stemming gehouden ter aan duiding van een nieuwen onder-voor zitter, tengevolge het ontslag geno men door Hr Brunfaut die aldus ge noegdoening aan de Communisten had gegeven. Lahaut was natuurlijk kandidaat. De C.V.P. had de H. Behogne tot te genkandidaat gesteld. De uitslag bracht slechts 95 stemmen voor La haut en 89 aan Behogne, m«t 3 witte briefjes, zoodat Lahaut verkozen werd. De Communisten wisten dus an dermaal hun slag thuis te halen. WELDRA OMWISSELING VAN DR BANKBRIEFJES VAN 1.000 FR. VAN HET LONDON SC IIK TYPE Naar verluidt zullen ook de bank briefjes van 1.000 frank, van het Londonsóhé type, ttz. de kleine brief jes met paars ais bijzonderste kleur, binnen kort worden ingetrokken en omgewisseld. Het is dus aangeraden reeds van nu Iif fleas briefje» te gebruiken bij SW* 211© vervolg hiernevens. Dank zSj de iusschsnkomst van Volksvertegenwoordigers HH.Deschodt en Stubbe De Lezers van dit blad hebben over 14 dagen kennis genomen van het protest van Volksvertegenwoordigers Deschodt en Stubbe tegenover den Minister van Verkeerswezen nopens volgende feiten; 1) Dat de lijn Kortrijk-Poperinge tot heden toe nog geen een recht streeksche verbinding kreeg met Brus sel, gezien al de blok-treinen van Kortrijk naar Roeselare gaan of om gekeerd 2) Het nadeel van slechte voituren, slechte verlichting, tijdverlies en overstappen; 3) Het nadeel verder, dat de rei zigers Poperinge-Kortrijk, bij liet te- rugkeeren uit Kortrijk 's avonds, in plaats van op den trein te zittén, er door gemis aan plaats moeten aan hangen. RESULTAAT: Onze Volksvertegenwoordigers de Heeren Deschodt en Stubbe komen per brief van 20° dezer, geteekend door Heer Hoofdinspecteur Colle, ver wittigd te worden dat aan hun her haald aandringen voldoening wordt gegeven. Vanaf Maandag 25 November e.k. worden volgende rechtstreeksche treinen Poperinge-Ieper-Brussel en terug (zonder overstappen) tot stand gebracht. Heen Poperinge V. 6.27 Brandhoek 6.32 Vlamertlnge 6.38 leper A. 6.43 V. 6.46 Komen 7.04 Wervik 7.11 Meenen 7.20 Kortrijk A. 7.39 V. 7.47 Brussel (Zuid) A. 9.12 Terug Brussel (Zuid) V. 16.25 Kortrijk A. 17.54 V. 18.05 Meenen 18.32 Wervik 18.40 Komen 18.49 Houtem 18.55 Hollöiqpke 19.00 Zillebeke 19.06 leper A. 19.11 V. 19.20 Vlamertinge 19.26 Brandhoek 19.31 Poperinge A. 19.36 Onze C. VP.-Volksvertegenwoordi gers hebben dus andermaal een mooi resultaat bereikt ten voordeele van ons Arrondissement en wij meenen dan ook dat wij, in naam der bevol king, hen hiervoor hartelijk mogen danken. NOG ANDERE WIJZIGINGEN AAN TREINVERBINDINGEN LIJN POPERINGE-IEPER- ROESELARE De trein die te Roeselare vertrekt te 16.56 uur rijdt niet meer tot Pope ringe, maar geeft evenwel verbin ding te leper voor Poperinge. Het omgekeerde gebeurt voor trein die te Poperinge vertrekt te 17.54 die dus rijdt tot leper en daar aansluiting geeft voor Roeselare. LIJN KORTRIJK-ROESELARE BRUGGE Afgeschaft: Trein Roeselare V. 7.14 Kortrijk A. 7.43 Afgeschaft: Trein Kortrijk V. 18.00 Roeselare A. 18.41 Nieuwe treinen: Kortrijk V. 18.00 18.10 19.21 Ingèlmunster 18.14 18.33 19.40 Izegem 1821 18.40 19.45 Roeselare 18.32 18.49 19.58 Lichtervelde 18.45 18.53 20.14 Torhout 18.55 20.23 Brugge A. 19.18 20.51 N. B. De trein vertrekkend uit Kortrijk te 19.21 u., vervangt deze die te 19.03 vertrok. Nieuwe treinen: Brugge V. 6.21 Torhout Lichtervelde Roeselare Izegem Ingelmunster Kortrijk i 6.37 7.03 7.15 725 7.31 7.44 19.17 1927 19.33 19.46 LIJN ROESELARE-IEPER Worden gewijzigd: De trein die totnogtoe uit Roeselare vertrok te 16.40 u. krijgt volgende regeling Roeselare V. 16.56 Moorslede-P. 17.10 Zonnebeke 17.18 leper A. 17.34 De trein die uit Roeselare vertrok te 19.03 krijgt volgende niéuwe uur tabel Roeselare V. 19125 Moorslede-P. 19.39 Zonnebek© 19.47 leper A. 20.03 EERW. PATER DE VLOO Al hebben wij allen hier in Europa het zeer onbehaaglijk gevoel te leven op een vulkaan, die lederen dag kan losbranden want wie is er die niet inziet dat de vrede die op dien V-dag volgde broos en onzeker is? toch zijn er weinigen onder ons die schij nen te weten dat üi 't verre Chi ne tuschen de. communisten en de regeeringstroepen van Tchal-Kang- Tsje.k een strijd wordt uitgevochten op leven en dood, die de somberste Meidagen van 1940 vóór den geest oproept. Zoo getuigt het schrijven van Eerw. Paiter Edmond Devlöo, Scheutist in China, dat ons vóór en kele dagen bereikte. Even voorstellen? Eerwaarde Pater Devloo is een jongen uit onze streek, uit Oostvleteren namelijik, één van de velen uit het Vlaamsohe boerenras, waarvan de koppige, onverwoestbare wei-klust tot verre over de grenzen en zeeën spreekwoordelijk is gewor den. Hij studeerde aan het St-Stanis- lascollege te Poperinge, waar hij in 1909 tot laureaat werd uitgeroepen. Alles scheen voorbeschikt om van iiem een braven West-Vlaamschen Pastoor te maken, toen hij even vóór den wereldoorlog van '14 van Brugsoh seminarist Brugsche Scheu tist werd... en ziali klaar maakte voor Ohhia. 1918 was 't vredesjaar, en Eerw. Pater Devloo vierde den vrede op zijn manier: het eerste schip dat klaar 'kwam palmde hij in om naar 't missieland af te reizen. Het blijkt wel dat zijn eerste af reis ook zijn laatste zai blijven. Se dert 1918 zagen wij hem in onze streel: niet terug: «'k Heb 'het hier zoo druk, en we zijn met zoo weini gen, schreef ihlj somshij is als een van die Vlaamsohe boeren voor wie werken hun leven is en die geen rust «vinden dan in 't graf. <En of men zulk een flinke hulpkracht kon gebruiken! Eerwaarde Pater Devloo heeft zich vele jaren lang bezig gehouden met het uiterst be langrijk werk van de opleiding der Chineesche catechisten. In 1941 kreeg hij een nieuwe benoeming, zeer eer vol, 't is waar, maar uiterst zwaar aan verantwoordelijkheid: hij werd geestelijk leider van het seminarie van Tatung een naam die meer dan één missieweldoener van 't Po- peringsohe bekend voorkomt-: 't is het seminarie waarin al do semina risten van de 7 Scheutsche bisdom men in China hun opleiding ont vangen. 1943 was een somber Jaar: alle missionarissen van Soheut in China werden door de Japanners geïnter- s tor tuigen aan post, spaarkassen of banken. ZULLEN PAARDEN NAAR FRANKRIJK WORDEN UITGEVOERD? Volgons «Belga» zou een overeen komst bereikt zijn geweest omtrent den uitvoer van 4.000 paaiden, naar Frankrijk. Do in aanmerking komen de dieren zijn deze van 3 tot 6 Jaar, en bij uitzondering van 30 maand. D# prijs werd bepaald op 22.230 Bel gisch# frank. De aankoopen zullen gedaan worden tusschen 9 December 104# en 13 Februari }MT, neerd. Eerw. Pater Devloo, die zijn confraters veel geestelijke hulp mocht schenken, werd tevens hun profes sor in 't Chineesch: want deze on mogelijke moeilijke taal is voor ie der vreemd missionaris het eeuwig wegend kruis... maar Pater Devloo is onder de vreemdelingen een der allerbeste kenners van de inlandsche taal. 1945 bracht ook voor China de ver lossing van 't Japansche juk. Hevi ger dan ooit laaide nu de burger oorlog op, <".e strijd tusschen de gou- vernementeele troepen van Tchai- Kanig- Tsjek, en die van de Chinee sche door de Russen ondersteunde communisten. Maar een Scheutist is een durver: waar de plicht hem roept, daar gaat hij. Zoo trekken de missionarissen terug naar hun oude g .bieden, ook al lagen -ie haast uit sluitend onder roods bezetting. Kom aan, waar een kudde is, daar mag de herder niet ontbreken. In April 1946 was Eerw. Pater Devloo in zijn se minarie terug: aan den horizont spo gen de kanonnen vuur en vlam. In den nacht nu van 14 op 15 Oogst kreeg de missie van Tatung hoogst ongewenscht bezoek: de communis tische troepen bezetten 't Seminarie. Bijna op het zelfde oogenblik werd dit het mikpunt van de gouverne- menteeie kanonnen en vliegers. 5 Ake lige dagen en nachten van voortdu rends beschieting volgden, gedurende dewelke Eerw. Pater Devloo, samen met zijn 8 confraters en hun 63 se minaristen. wachtte op zijn stervens uur. Op 19 Oogst eindelijk werd het Seminarie in brand geschoten: in 3 uur tijds was dat heerlijk gebou wencomplex verpulverd. Paters en se minar: n redden ér het naakte le ven. Nu begon voor deze laatsten een akelige tocht: opgedreven door' de communistische benden doolden ze voort van dorp tot dorp... Gelukkig, op 16 September kwam de bevrijding. 8 dagen later reeds was Mgr Morel uit Houtem bij leper zoo vrien delijk zijn philosophlsch Seminarie van Soei-Yuan voor hen open te stel len. Zoo eindigt laat het ons hopen! voor Eerw. Pater Devloo deze be roerde oorlogshistorie. Maar begint voor ons, zijn vrienden en volksge- nooten uit den Westhoek, niet iets anders? Hij leeft in een missie die misschien de hardste is van alle mis- sleveiden: een volk dat zoo buitenge woon moeilijk voor Christus te Win nen is; een streek met een totaal andere beschaving; een land dat re gelmatig hongersnood kent. Op zijn schouders rust een taak, onder aile missiewerken hét meest glorievolle: aan dat land van 450 millioen inwo ners zooveel als gansch Europa een keur schenken van heilige in landsche priesters en apostels. Voor dat werk heeft hij buiten zijn gouden hart en zijn onuitputtelijke werk kracht letterlijk niets: geen studie boeken voor zijn jongens, geen ma teriaal, geen kleederen, geen eten.., Niets dan zijn schamele stem die van over China tot in 't verre, verre Vlaanderen doorklinkt zijn stem die o! wat moet dit een werkzamen Vla ming lastig vallen! een bedellied aanheft, omdat het nu eenmaal niet anders kan. Ja, beste mls« ie vriend en, nu begitit iets voor ons. Nu begint voor ons gelukkige Europeesche kinderen, die liet spijts alles nog zoo goed 1 lebben! Nu begint voor ons de plicht dat lied in ons hort te laten weerklinken en er op te antwoorden, meer dan met een toon van sympathie of com passie, Ja met schoone, klinkende munt. Wie helpt er om de tienduizenden te iCkken die Eerw. Pater Devloo voor zijn Chineesche Seminaristen noodig heeft? Giften mogen gestuurd worden naar Missiën van Scheut, te Scheut pos (jchecknumaner 1269.90) ofwel naar Eerw. Heer Leo Devloo, leeraar, College Veurn© (postohecknummer .4317.56) telken# met d» vermelding vooor Eerw. Pater EcLmond Devloo, China, T© Antwerpen zal een derde tun nel onder de Scheld© worden aange legd; than© voor de wielrijders, db ■m tunnel zal zelfde uitgangen heb- .23 iNovemjgr lS4j, DE WEEK IN DE (t 24 November. Laatste Zondaj van het Kerkelijk Jaar. Zoo zijn we weer eens op 't ei®, gekomen van een kerkelijk jaar: to» komenden Zondag is het Advent. E; daarom doet de Kerk ons vandat, denken aan het einde van de were;, Dat komt immers ook eens. Het ein* van alles wat er rondom ons besta» en van de menschheid die onze aar;, bewoont. Wanneer zal het gerchi,. den, en hoe? Wie weet liet? Jer. geeft voorzeker eenige vcorteekem, aan die op het naderend einde vs onze wereld wijzen, maar zullen r. dia teekenen verstaan? Tenslot:- komt het er ook niet op aan; bet ij voldoende dat wij weten, dat het eet. komen zal, want dat feit alléén ree:, bewijst de IJdelheid van al liet aari sohe en de onredelijkheid van deg, nen die met de vergankelijkheid vu het wereldsche geen rekening houder. Wanneer zai het geschieden? Oei, voor leder mensoh komt het eind! van dé wereld, ais hijzelf van d«, wereld schelden moet. Onze dood ii voor ons het einde van de wereld En ook daar, wie weet het? Wie ket, vooruit het uur en den dag van zij; sterven? Ook daarvoor zullen er we, licht teekenen zijn, maar zullen wi; die teekenen verstaan? Wat geel; liet, als wij maar steeds gereed zij» Het einde van het kerkelijk Jaar het einde van de wereld, 'het eint- van ons eigen leven, het houdt alle. maal aaneen, het eene doet aan he; andere denken, en alles samen geel; het ons de heilzame lesWeest be. reid! Want de Rechter komt!» He: moet voor ons de groote gedacht zijn van dezen Zondag, en het voor. werp van ons groot Zondaggebei, onze Heilige Mis: dat wij van Godr mildheid de genade verkrijgen o® steeds zoo te leven dat het èinde var, ons leven nooh het einde van de wc. reld ons doen vreezen. Want: voor Uw geloovlgen, o Heer, wordt het k. ven niet weggenomen, maar veran derd, en als deze aardsche woonsten uiteenvalt, wordt op haar puin een eeuwig verblijf opgebouwd!Komt, laten we dit jaar sluiten' op die gc- daohte en op dat gebed: zoo lever; dat wij gerust sterven kunnen; om zoo te sterven dat wij eeuwig lever, mogen bij God en Zijne Heiliger, hierboven 24 Nov. Laatste Zendag v. h. Ker. kelijk Jaar. 25 Nov. H. Catharine, Maagd ea martelares. 26 Nov. H. Joannes Bérchmans, belijder, de Patroonheill. ge van onze Vlaarnsche Jeugd. 27 Nov. H. Aclrarius, Bisschop, te lijder. 28 Nov. Van den vorigen Zonaar 29 Nov. Vigilie van het feest y. 1 H. Andreas. 30 Nov. H. Andreas, Apostel. 1 Deo. Eerste Zondag van den Advent. Kerkel. Nieuw jaar. BISDOM BRUGGE Werden benoemd tot Pastoor: Te Houtem (Komen)E.- H. Du- jardin, gewezen Pastoor te Gcedeo Herder (Moe'kroen) in vervanginj van E. H. Vervaecke, die ontsla» neemt. Te St Eligius (Siaden): EH. Di Jonghe, onderpastoor te St Jaoott leper. FOLKLORE. CeciliaHeur stemme zoet Weerklonk voor Godes troon I Zij zong met zilverstem, vol gloed, Van liefde, strijd en hoon I Cecilia was sterk en vroom i De beulen juicht ze toe,. Van foltertuig heeft ze geen schroom! Voor 't goed is ze nooit moê i Cecilia O sohoone maagd 1 Haar horen was 'n lust Den Here ook heeft zij behaagd! Hij sohonk haar eeuw'ge rust! Beselare - 1946 GEO, (VERVOLG) Een Amerikaanse!: trairispr.-tvlieg- tuig dat van Munchen kwam en Mh Istres vloog, is Dinsdag Jl. bij Trai- gues, Frankrijk, te pietter In Egypte stortte een Amei- kaansch leger toestel neer, ma»: slachtoffers vielen er niet te betreu ren. Een Britsch vliegtuig' dat uil Bern op Maandag 11. was vertrotós wordt vermist. Men vreest dat te ergens te pletter ts gestoit. Naar verluidt trachten steeds te- rijke Italianen, op sluifcsche wijf in Frankrijk binnen te geraken Daarvoor moeten zij hoogè berger over. Dit heeft tot gevolg gehad de er reeds velen in sneeuwstormen door koude aldaar zijn omgekome: Aldus werden reeds de lijken gevete den van een moeder met haar 3-Jarü kindje, van een 18-jarig meisje en va» nog twee kleine kinderen wier meed: naar «en hospitaal moest worde: overgebracht. Miaandagavond, o:nstreeks 6.3" u«: ontdekte Marcel Veys, Deerlijk, A8- deweg, een fiets aan den onoew# ten overweg, wijk «Het Kotje» ongeluk vermoedend, ging hij oen deraoek, instellen en ontdekte e*; vreeselijk verminkt lijk. Het bW' te zijn van Musschoot Honoré, Br11* ges teen weg, Kortrijk. Het hoofd de voeten van het slachtoffer W' den afgereden. De Zweodsob© Academie heeft I Nobelprijzen voor 1946 toegekend-1 prijs voor do letterkunde ging te- een Zwitser, deze voor den Vrede,J Scheikunde en Geneeskunde en h drie ander» werden toegekend

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 2