«t het wekelijksch nieuws n6eI' hebt u een autocar noodig koopt uw winterjas of kostuum roesbrugge-haringe wat ou kristen volkshuis elverdinge proven UIT IEPER jlls' naaimachines 11 vrijdag 22 november; j te 20 uur, in de J i GROOTE C.V.P.-MEETING j; vlamertinge boezinge dikkebusch behangpapier bericht COÖPERATIEF VOOR OORLOGSSCHADE TWEE STEENKAPPERS HOOG LOON. voor uw metselwerk vermakelijkheden C.V.P. - Zitdag Volksvertegenwoordiger Luqlen De- schodt zal op Vrijdag 29 November van 9.30 uur tot 11 uur zitdag houden in de Katholieke Kring. Men gelieve desgevallend alle noodige stukken ol papieren mede te brengen. VERLOREN EN GEVONDEN Gevonden: Handschoen, Alpenniuts. Verloren: Boekentasch in leider; je ca ter kinderhandschoen; bruin lederen geldbeugel; paar lederen handschoe nen. Inlichtingen ten politiebureele. STE CECILIAFEESTEN Teneinde de leden tijdig te verwit tigen, geven wij hier beknopt de schikkingen voor he-t vieren van Ste Cecilia. Zondag 1 December: Te 10 uur: Hoogmis; te 11 u.: Concert in de feestzaal van het Stad huis, waaronder hulde aan onzen Ju bilaris, Heer Maurice Baert. 60 jaar spelend lid der maatschappijte 18 uur, Banket voor Eereleden en Leden en hun Dames. Maandag 2 December: Te 10 uur: In Sint Bertinuskerk, Rouwmis voor de afgestorven Leden van 't verloopen jaar; te 20 uur, Too- Dinsdag 3 December: Te 20 uur: Tooneel. - i'; Zondag 8 December; Te 17 uur: Prijsbolling voor de Da mes 10 frank inleg. Zondag 15 December: Te 20 uur: Eerste Winterconcert. Programma's zullen tijdig verdere inlichtingen geven. Vraag dan een «KOSMOS» -wagen Inl. bij P. Van Bruwaene, Brugge- straat 81, Poperinge. (1164) STADHUIS Op Zondag 24 November 1946 zal het stadhuisbureel Nr 3 toegankelijk zijn voor het publiek van 9 tot llu. voormiddag. bij MAELBRANCKE MICHEL Toekomststraat 8, Poperinge. (Nieuwe Milit. Kerkhofsia-aat) Daar vindt U een overgtroote keus van stoffen, moderne snit en ver zorgde afwerking. Winterjas van af 1.875 fr. - Wollen manskostuum vanaf 1.800 fr.: (1204) EERLIJKE VINDSTER Vrouw Raymond Delanghe - Heae, Goudenhoofdstraat, ter stede, vond Vrijdag 15 Nov. jl. in den morgen, op de Groote Markt een brievëntasch waarin circa 20.000 frank stak. Na eerst nog een boodschap te heb ben gedaan was zij, al over de Markt terug, op weg naar het politiebureel om er aangifte van haar vondst te doen, toen de eigenaar van de bxïe- ventasch haar aansprak, vragende, of zij niet een portefeuille had op geraapt. Spoedig werd de man daarop terug in het bezit gesteld van wat hem toebehoorde. De man vond het evenwel niet noodig eenige belooning aan te bieden. Een eerlijke (laad ver dient echter beter; de beste beloonir.g vindt men echter in het stellen van een rechtvaardige daad. RAVITAILLEERING SDIEN ST Burgerstand October 1946. Geboorten. Deheegher Hendrik, z. v. Gery en Neuville Marguerite. Huwelijken. Vandé putte Antoine met Meersseman Maria, beiden al hier; Calmeyn Leon te Merkem met Tant Augusta, alhier; Vitse Jacques te Beveren a. d. IJzer met Vanro- baeys Marie-Louise, alhier; Gombeir August te West-Vleteren met Chris- tiaen Agnes, alhier, Bedanking. Pater Hondeghem dankt van herte de Rousbruggenaren om hun milde giften, hem gegund bij zijn afscheid op Zondag laatst, God zal 't hen loonen. Ceciliafeesten. Aan de bevolking van Roesbrugge, Haringe en Beveren. Op Zondag e.te. viert onze Maat schappij opnieuw haar Patroonfeest van Ste Cecilia. Hier nu, het Programma der fees telijkheden Zondag a.s. Te 2 u. 30 namiddag Optocht door het dorp met standplaats bij Muzikanten-caféhouders. Te 8 u. 's avonds Monsterbal met Prachtig Orkest. Maandag a.s. Te 9 u. Gezongene Mis in de pa rochiale kerk van Roesbrugge., Daarna Aperitief-optocht door het dorp. Te 1 u. namiddags stipt Groot Banket voor Leden en Eereleden. Te 7 u. 's avonds Gezellige Avond van Klucht, Zang en Dans voor Le den en Eereleden met hun Achtbare Familie. De prijs voor de deelname aan het Banket is gesteld op 100 fr. Meisjes tooneel. De tooneelafdeeling der meisjes geeft op Zondagen 1 en 8 December 1946 telkens te 7 uur een- kunstvolle tooneelopvoering in de Sint M-aar- tenszaal. Er wordt opgevoerd: Moe der in Nood». Spel in drie bedrijven door Koos Brakenberg. Het feest wordt opgeluisterd door het orkest De Ware Vrienden.» Kaarten op voorhand te bekomen bij Mej. Paula Degroote, Bergenstraat te Roes brugge van 14 tot 17 uur. Oprichting van een nieuive Voetbalclub. Maandag JU ging in de zaal De Casinode stichtingsnergadering door van den nieuwen voetbalclub, welke onder het eere-voorzitterschap van de h. Feys en onder het voorzit terschap van den h. Griffier Vanidieai- berghe werd gesteld. Talrijke spelens van het oude F.C. Roesbrugge en van S.K. Haringe zijn spontaan toegetre den terwijl ook meerdere jongeren zich hebben aangesloten. Andere zul len volgen, want alwie zich tot de voetbalsport aangetrokken, voelt en in «faire» kameraadschappelijke spor tiviteit onze club wil helpen opbou wen, is welkom. We twijfelen er niet aan dat ons elftal weldra opnieuw de geduchtste tegenstrever zal worden van de plaatselijke clubs. Voetbalü.sten een supporters, wij, die eens de kampioen van het «West- land waren, wenschen dit opnieuw te worden! Aan goeden wil en aan goede elementen ontbreekt het zeker niet, alleen geld mankeert! Om in onze allernoodzakelijkste onkosten ts voorzien, wordt er op Zondag 1 December a.s. in ons lokaal een dans avond ingericht. Alle spelers, suppor ters en sportliefhebbers kunnen ons steunen door hunne tegenwoordig heid. Wij rekenen op U en het nieu we F.C. Roesbrugge zal uw vertrou wen niet beschamen. Openbare Boekerij. Wintertij is lsestij. Daartoe hebt u een buitengewone gelegenheid in' onze boekerij der Nieuwstraat welke iederen Zondag na de hoogmis open is, aan hoogst goedkoope prijzen kunt u aldaar interessante boeken ter lezing krijgen: wetenschappelijke werken, boeken handelende over am bachten, geestelijke lezingen en le vens van heiligen, reisverhalen en romans. Dit alles gezonde lectuurOok de kinderen vinden er hun gading. Meer dan 200 boeken liggen er ter hunner beschikking. Bij de Duivenmelkers. Zij ook vieren iederen winter hun feestdag. Dit jaar heeft hij plaats op Zondag 24 November, 's 'Avonds om 6 uur prachtig bal in. de feest zaal van het lokaal bij makker Ga briel Decae, groote markt. Alle duivenliefhebbers zullen er op post zijn en alle vrienden worden er verwacht. Bij 't Werk van den Akker, De belofte is in vervulling gegaan en onze leden kregen hun plantaard- appelen cm ze zelf te doorwinteren. Ol, zó in. hun, hopjes .waren eri 'of ze tevreden waren ovèr .het. bestuur dat uit alle macht werkt voor 't wélrij'n van zijn leden. Eindelijk wordt het smokkelen bekampt. We zagen reeds langen tijd hoe, ten schade van ons volk, ontzaglijk veel koopwaren van alle soort over de grens verdwenen. Hoe onze Zui derburen zich kwamen dikkoopen in onze winkels en zonder moeite of ge vaar over de beek trokken. Nu Wórdt daar een •«einde aan gezet en een jacht i/igericht. Eigenaardige straat toonetl- tjes deen zich voor, wanneer de be trapte Franqaisen aan een onderteek gevangen- worden of wanneer 't bij 't aankomen van den tram uit Pope ringe de inhoud der pakken en de vervoerfeewijzen moeten voor den dag komen. D. ondervond reeds twee maal hoe schadelijk het is niet in orde ge vonden te worden. In de laatste tij den werd er inderdaad veel te veel fransch of fransch vlaamaoh gespro ken in onze winkels. Handel Is han del, accoord! Maar eerst zorgen voor eigen volk! Onze producten voor óns volk! Is maar meer dan redelijk! Mcisjestconeel in de Parochiale Zaal. Dat de nieuwsgierigheid naar wat ons vrouwen tooneel zou presteer en groot was bewees het snel uitverkoo- 'pen der plaatsbewijzen De zaal der Nieuwstraat was tot in de kleinste hoekjes bezet en het bestuur om aan de talrijke vragen te voldoen besloot een tweede opvoering te laten door gaan op Zondag 1 December om 7 u. stipt. De opvoering van 17® was voor de d'ebuteerende groep een echte (mee valler; en brokje tooneel voor de fijn proevers. We wenschen onze meisjes uit ter harte geluk om hun welslagen. Wat we te zien kregen was effenaf iets nieuws, moderns en schoons. De lichtschakeeringen waren mach tig, de uitvoering verzorgd, het geheel verrukkelijk. De taart van tante Ro salie, was 'n laohtaart, Iedereen ver liet overvoldaan de zaal en Zondag 1«December zal 't weer vollen bak zijn voor de laatste opvoering, In- gangsbewijzen bij R. Hespeel, Bericht aap dc landbouwers. ï>e landbouwers welke aardappel- contrakiten .afgesloten hebben worden eraan herinnerd dat zij déze dienen uit te Voeren vóór 1 December aan- staande, i Sté Ceciliafeesten. In de bestuursvergadering van 16« werd besïoten de patrones der muzi kanten te vieren op 2» Zondag van December, t.t.z. 8 December. De be schermende en eerelidgelden zullen zooals gewoonte langs de postkanto- oren gelpd worden. Nieuwe, leden moe ten zich bij den eohrijver-schattae- Bericht aan dc Kleinhandelaars. Hiermede worden alle Kleinhande laars eraan herinnerd dat de laatste dag voor het inbrengen der borderel len Gemeentebelangers vastge steld is op Maandag 25-11-46. Ter ge legenheid van de groote kuisch zul-» len er dien datum absoluut geen bor derellen, beplakt met Gemeentebe- langers.» meer kunnen aanvaard wor den, daar ze op 24-11-46 volledig ge annuleerd en waardeloos zullen wor den. Bericht aan de houders van melkvee. De melkveehouders, welke gedu rende de maand October 11. meer dan 150 van hun melkleverings- verpllchtingen hebben gelevérd, mo gen hun zegels voor boter en vetstof fen afhalen in bureel 4 op Vrijdag 29 November: De lijst der rechtheb benden wordb uitgehangen op het bord in den gang van het Stadhuis. Levering van contractaardappelen aan de verbruikers. Er wordt .herinnerd dat alle leve ringen van aardappelen aan de ver bruikers ingevolge afgesloten aard appelcontracten, moeten worden uit gevoerd vóór 1. December a.s. Vanaf 1 December zal het niet meer toege laten wezen nog aardappelen aan de verbruikers te leveren. Uitreiken van aardappelzegels. De personen, welke geen aardap pelcontract hebben afgesloten, dienen de aardappelzegels, bestemd voor de periode van 7 December 1946 tot 4 Juni 1947, af te halen ten Stadhuize, bureel 4, op volgende dagen en uren: Dinsdag 26 November 1946: Van 9 tot 12 uur; Nrs 1 tot 1500. Woensdag 27 November 1946: Van 9 tot 12 uur: Nrs 1501 tot 3200. De bruine rantsoen-kaarten voor eetbare producten moeten worden voorgelegd. DE BESTE MEDECIJN Wie verdriet heeft, wie graag eens zou lachen wie van deugddoende ont spanning houdt mag niet nalaten den datum van 12 Dec. vrij lie houden, want het ós op dien dag dat Dick son uit Gent tarnt om ons met zijn gezelschap tevergasten op een actu eel volksblijspel met name Dc Nieu we Rijken» dat hier in de.stede voor de eerste maal wordt opgevoerd door .een schaar eerste-r.ang-artisfceai-. Het gezelschap gaf. reeds twintig vertoo ningen te leper waaronder drie maal «De Nieuwe Rijken», en dit mocht ieder maal eén uitbundigen bijval boeken. Kaarten zijn van heden af te be komen in het Volkshuis, bureel boven, tusschen 8 en 12 uur. Alle kaarten zijn genummerd en worden verkocht aan 30, 25, 20, en 15 fr. COMPENSATIEKAS Voor den derden trimester wordt het tijd dat men een aanvraag in dient voor de nog niet uitbetaalde gezinsvergoedingen. Opgelet: Wat moet men mede heb ben naar het bureel om de gezinsver goeding aan te vragfiri? Volgende inlichtingen zijn onont beerlijk: a) Adres van den Werkgever. b) Adres van de Compensatiekas. c) Stamnummer van de patroon onder hetwelk hij bij de kas aangesloten Is. d) Hoeveel kindens er ten laste zijn. e) Voor de kinders boven de 14 jaar weten of. ex een achoolbewijs werd ingediend, ook voor de kin ders die werken met een leer- kontrakt. Mogen wij ook vragen dat, wanneer men de gezinsvergoeding ontvangen heeft, mem dit zou willen aangeven op het bureel ten einde niét nutte loos te moeten schrijven, daar wij te rug schrijven wanneer wij na een be paalden tijd geen antwoord zouden mogen ontvangen hebben. ZIEKENBOND Aan de landarbeiders. In het Staatsblad van Zaterdag en Zondag 16 en 17 November 1946 is volgend wetsbesluit versohenen aan gaande Verplichte Verzekering der Landbouwartaeiders: Dat de landarbeiders vanaf den 1 Januari 1947 ook zullen kunnen genieten van alle Sociale voordeelen zooals de Nijverheidsarbeiders. Voor wat betreft ziekte, invalidi teit, ouderdomspensioenen, verlofda gen, werkloosheid en de loonen vast gesteld volgens de Paritaire Commis sies van den Landbouw, vergeet niet inlichtingen te nemen, dit in uw be lang! •Alle Inlichtingen worden verstrekt op het bureel.van de Kristel!jké 'Mu tualiteiten te Poperinge, Kristèii Volkshuis Ieperstraat, 29. 1 Landbouwarbeidexs. .stelt, belang in uwe zaak ar sluit aan bij de Kristeme Mutualiteiten, waar uw belangen het sterkst verdedigd zijn. Burgerstand October 1946. Geboorten. Piatteau Jacqueline, d. v. Oraer en Verkindt Clara. De graeve Jenny, d. V. Victor en van Marico Leonie Gat Joel, z. v. Cy- rills én van Pype Laura. Huwelijksbeloften.' Lacante Os car, landw. v. Elverdinge met De- brauwere Georgette, z. b., van, Sint Jan. Truwaht Robert, werkman v. Elverdinge met Bengtoman Simone, van leper. Overiijden. Hahn Maurice, land bouwer, 63 jaar, echtg. v. Beernaet Irma. Bcvoorradingsnicnws. Uitreiking machtigingen: Maan dag- en Dontierdagvoormiddag. Afhalen zeepkaarten en melk- zegels: Laatste gelegenheid Dinsdag voormiddag. o Aardappelcontracten; De land bouwers en verbruikers worden er op gewezen dat de aardappclcontracien ten laatste op 30 November dienen arfgestempeld te zijn. Vele personen schijnen hieraan geen aandacht te schenken. Tsm ein de mioealijkheden te veavnijdisn! wordt hun aangeraden zich in regel te stellen. Aanrijding twee persopen gekwetst. Maurice Degraeve die van zijn vrouiw vergezeld was, kwam Woens dagavond per auto de baan Brielen- Elverdinge opgereden. Plots botste hij met volle geweid op een kar welke voor hem reed en van het noodige licht niet voorzien was. De schok was vrij hevig, vrouw Degraeve viel met het aangericht' vooruit cn werd hierbij het neusbeen gebroken en werd erg gekwetst over gansch het lichaam. Maurice Degraeve liep een lichte wonde op aan den arm. Dr Touquet uit Elverdinge, diende de slachtoffers de eerste zorgen toe en bracht Vrouw Degraeve maar het Hospitaal te leper over waar ze ter verzorging werd opgenomen. Gansch de motor weTd ingedrukt, en onderzoek ingesteld. Nóg de verkiezingen. Als aanvulling op óns bericht vierlieiclim wéeüe Vertstótoanéw, voegen, w© ertaan toe dhit cruder INr 9 zich .-tuis kandidaat stelt: Matton M. Dé lijst der Vrije Katholieken heeft Nr 2. E. H. DE JONGHE, NDERPASTOOR Ol* ST-JAKOB9 TOT PASTOOR BENOEMD Z. Exc. Mgr Lamiroy komt E.H. Ds Jomghe, onderpastoor op St-Jakcih% tot pastoor te benoemen van Vijf We gen, een nieuiwe parochie welke hij zal dienen te stichten tusschen Statten en Wes'troozsbek» (Sint-El igtus-Staden). Hij werd geboren te Iz»gem in 't jaaf 19ÖO en is hier onderpastoor t» leper sedert 1933. In dien tijd, hebl ben vele Ieperlingen hem van dicht bij leeren kennen, en wie hem ken da was ermede ingenomen. Benevens zijn werk als onderpastoor, was hij ook nog leeraar in Godsdienst aan de Vakschool, in het Christen Volks huis was hij ook geen onbekend^ zoodat zijn heengaan zal gevoeld worden, én door zijn parochianen, én door rijn leerlingen, én door de man nen van het Volkshuis voor wien hij altijd zooveel over had. Nu wacht hem een nieuw orbeids. veld en we wenschen heni dan ooit een vruchtbaar apostolaat. ZONDAGDIENST m ifió Geneesheer: Dr Ryon. Apotheker: Hr Kcstclijn. 'v Veearts: Dr R. Ostyn. MANEKOP-VEEVOEDERS KW ALITE1TSV OEDERS VAART ROESELARE, (1123) Tel. 376 - 1047. PRIESTERS VAN DE WEEK 8t-Bertinuskevk: E.H. Vandenberghe. St-Janskerk: E.H. Deleye. O. L. Vrouwkerk: E.H. Vanwalleghem. VERKOOP - HERSTEL JP alle modellen Alles voor alle merken. «S fr M Heet MAELBRANCKE, Al Veurnestr. 36, roperingc. BURGERSTAND Van 14 tot 21 November 1946. Geboorten. Degrendel Herman, z. v. Henri en De Backer Paula, Koei- straat-, 27; Carton Jenny, d. v. Fer dinand en Goeman Maria, Ouder domsteen weg, 41; Debey Yolande, d, v. Gerard en Stroobant Magda- lena, Boezinge; Logie Monique, d. v. Nestor en Deleye Zoë, CaSselstr. 148; Dejaegher Hedwige, d. v. Hilaire en Dequeker Cecile, Casselstr. 64; Acke Godelieve, d. v. Gerard en Cappoen Simonne, Elverdinge; Oambron Le na, d. v. Paul en Bulckaert Anna, Vlamertinge; Bozie Annie, d. v. Omer en Petyt Lucienne, Watousteenw., 4; Phlypo Guido, z. v. André en Bul ckaert Martha, Elverdingesteenw., 26; Haeghedooren Luc, z. v. Daniel en Dejonghe Maria, Watou; Vanden- broucke Flora, d. v. Lucien en Gru- wier Zoë, Peperstraat, 3. Overlijdens. Maerten Marie, 49 jaar, ongeh., Ieperstraat, 50; Geldof Pharaïlde, 59 jaar, kloosterzuster, Hoogvtade; Hausple Stephanus, 76 J., echtg v. Delplace Juliana, Westvle- terensteenweg, 24. Huwelijk. Vandewalle Sylvain, bakkersgast en Suffys Angèle, z. b., beiden van Poperinge, vwwwwwvwwwwwwwww» j! zaal palace;! SPREKERS: i H. LUCIEN DESCHODT, j Volksvertegenwoordiger en Eer- S ste Kandidaat der C.V.P.-lijst, j i C en andere C.V.P.-Kandidaten, t s AULEN ER NAARTOE. BERICHT Er wordt ter kennis gebracht van het publiek, dat het bureel van den Burgerlijken Stand op 24 November 1946 zal geopend zijn van 8 tot 13 u, voor het eventueel afleverein va» kiesoproeplngsbrieven. VOORDRACHT DOOR LETTER KUNDIGE ANDRE DEMEDTS Op Woensdagavond 27 November, om 8 uur, in. de feestzaal der H. Fa milie wordt de laatste der reeks keurvoordrachten gehouden. Den Heer André Dcmedts, letterkundige komt er spreken over Dostojewski of het Dualisme. Leden betalen 3 fr. inkomgeld, niet-leden 5 fri Houdt dezen avond vrij! BOKSEN De totaal heringerichte Olympic Boxing Club van leper steekt op Za terdag 23n dezer, te 20 uur, in La- piere's zaal, van wal met een prach tig programma. Als hoofdkamp krijgen we de lang verwachte ontmoeting SERVAEC tE- VANDORPE, die over 6 randen tan 3 min. den strijd zullen aanbinden. Een pronostiek geven is heel moeilijk, vermits we hier staan voor twee jonge en kundige kleppers. Verder hebben de inrichters gezorgd ■voor enkele prachtige liefhebbers- kampen, en wel; over 3 ronden 'lan 3 min.: Leeleire tegen Deldïc<üe; Ceuninck tegen Dauchy en Demeere contra Bourgeois. Verder 5 wedstrij den voor novicen: REY. de groote Iepersche 'belofte, tegen Modesto van Kortrijk, Deleu-Coffyn, Cfabau-Reno, Ligneel-Van Eecke en Blanckaert- Frans. Prijzen der plaatsen: 60. 45 en 30. Staanplaatsen aan 15 fr.. de leden van B.C.O. leper, genieten 50 ver mindering. Paly is aan 't woord. Tel mijn regels niet, het gaat er niet om e'en zaakje van te maken maar om ons dorp weer té doen flo- reeren, met geheimzinnige gedachten te lanceeren waarover ze een heels week kunnen prakkezeerer., en nieu we moppen fabriceeren. Ons dorp floreert. Eindelijk was de langverwacht» Zondag aangebroken! Een monster- meeting! Denk nu maar niet aan één of andere kiescompagne, aan kleurige vlaggen of oerverdoovend applaus, aan een grootsn mond en een nog grootere pint! Neen ik heb het hier over een vliegmeeclng, dis in het teeken stond der algemeen» belangstelling. Niettegenstaande het gure weder was er toch veel volk sa mengekomen op de open plaats; wat dus een pluimpje was cp cie kala hoofden der 'propagandisten. Toen het begon duister te werden cn velen zich reeds een stijven nek hadden ge keken, 'werden de toeschouwers cn-e- vreden omdat ze niets te "zien kregen van hetgene men zoo lang belcofd had. Een heer uit een naburigs stad nam de vlucht, niet in een •.•.iegtuig zocals beweerd werd,, maar wel per auto. Het woelige publiek werd door den veldwachter, die trouwens in al!» meetingen hardhandig optreedt, uit eengejaagd. Zoo kwam hec einde van de vliegmeeting die een benaderend spiegelbeeld was van een kiésmeetingl Pal y. Burgerstand October 1946. Geboorten. Goes Monique, d. v. Edmond en Yvonne Kons; Coilewaert Alice, d. v. Marcel en Angèle Dehae- se; Callewacrt Maurice, zó v. Mar cel en Angèle Debaese. Huwelijken. Vanoverberghe Jo zef en Btwüry Laura, beiden alhier; Caeyzeele Miche) van Reninge en Heindryckx Maria alhier; Var.over- schelde Gmer van Pcelkapelle en Masschelein Maria alhier. Overlijdens. Govasrt Leopold, 72 jaar, echt gen. Elodie Demsester; Govaerts Benedictus, 79 jaar, wed. Caura Prudence; Van Slemb.roucik Oscar, 53 jaar, echtg. Verfaillie Ve ronica. Huwelijksbeloften. Vanacker Le on en Permyter Marie-Louise, beiden alhier; Caeyzeele Michel van Reninge en Heindryckx Maria, alhier; Van- oversohelcfc Omer van Pcelkapelle en Masschelein Maria, alhier; Pois- sonnier André van Gent en Phlypo Yvonne, alhier, Davidsfonds. Het «Vlaamsche Trio» heeft een leuke avond gegeven en heeft met al gemeen handgeklap rijn «tot weder- riens x laten beantwoorden. Kincma. De vertooning van heden Zendag avond 24 November te 4.30 uur en te 8 uur beleven prachtig te zijn. Be nevens Wereldnieuws, Teeken- en Cow-boyfilm, treedt de filmster Dean- na Durbin op in haar laatste nieuwe filcn Het begon met Eva Om niemand te verplichten een half uur vóór tijd te komen, kunnen plaatsen voorbehouden worden bij Meester Ro ger Carpentier, Brugstraat. St Elooi-fecst. St Elooifeest wordt dit jaar inge zet op Zondag 1 December te 6 uur 's avonds met een prachtige Tooneel opvoering door den bekroonden too- neelgroep V.K.B. uit Poperinge, 's Maandags te 9 uur; Hoogmis en daarna Paardenzegen. Te 10.30 uur: Feestvergadcring bij wed, M. Ampe en daar eveneens te 12.39 uur; Feest maal, Klokkenspijs. In hot Parochieblaadje werd/ er veel gesproken over het nieuw klok- kenakkewd en klokkenspijs,'t Ak koord. Maar.., wanneer komen de B,J.B.-ers het koper, zooals over maanden gezegd werd, afhalen? Een bom. Een ontm i jrnngsbatal j on van West- Roozebeke, dat bommen van de laat ste oorlogsdagen van '44 aan. t ont graven is, heeft In d© hovingen der brouwerij Callens een bom van 259 kgr. boven gehaald, In dezen omtrek bevinden er rich nog een viertal deze» gevaArlijke tuigen, ONZE HOPKWEEKERS EN HANDELAARS TE GENT Op Vrijdag. 15 Nov., ging de jaarlijk- sche algemeen» vergadering door van V.E.B.O. t.e Gent. Ook enkele hopplan- ters en handelaars uit het Popsringsche hadden eraan gehouden op deze ver gadering die voorafgegaan werd door een tentoonstelling van lropstalen, te genwoordig te zijn. Onder leiding van Prof. Isebaert werden enkele stalen be oordeeld volgens de factoren waarop de Hopkeuring gesteund is. Daar deze handkeuring gebeurt bij nummering van de stalen, bij zoover dat de jury leden onbekend zijn met den eigenaar van het voorgelegde staal, kan geen twijfel bestaan nopens de juistheid en onpartijdigheid dezer keuring. Onder- tusschen hadden we de gelegenheid de verschillende tentoongestelde stalen waaronder verscheidene uit onze streek, te bezichtigen. Onderscheidingen cn di ploma's werden uitgereikt. Hier hebben W'e ens kunnen een beeld vormen van wat werkelijke kwaliteitshop beteekent. Nadiea woonden wij de vergadering van V.E.B.O. bij, waar brouwers. Planters, en Kandelaars door Voorzitter Lefebvre van harte werden verwelkomd. Inzon derheid citeerde hij Kolonel Timper- mon en Ing. Van Keghe van den Bel gischen Boerenbond en dankte hen voor hun aanwezigheid. In een eerste spreekbeurt gaf dhr Em- Tnens, Voorzitter van de Nederlandsche Nakobrouw, een overzicht van het we- reldhopverbruik. Wat ons het meest belang inboezemde was het feit dat Amerika ertoe gekomen is 230.000 Centa hop uit te voeren aan betrekkelijk lage prijzen. Daar echter deze hop een aroma bezit dat uitgesproken slechter ls dan dit der Europeesche Hop, verliest zij veel van. haar waarde voor het brou wen van fijne bieren. Het was voor de kweekers dan ook een 'geruststelling te hooren uit den mond der Brouwers dat de Europeesche hop b,ij h£n, dé vó&rkeur heeft. Een ze-r Icertame en belangrijke toespraak ■wérd vervolgens door Prof. Isebaert ge houden. In scherpe bev/oórdingen richt te hij zich'op ten zeker oogenblik tot de Poperingsche Planters. Als de Pope- ririgsche Hopkweekers er.,niet kunnen toekomen kwali.teit.shop voort te bren gen, inzonderheid door het weren der, mannelijke planten, dan 'Wórjtt het voortbestaan hunner' hopcültuur ernstig In gevaar gebracht. Het eerste wat dooi de boeren uit het Poperingsche moet verwezenlijkt worden ls het tegengaan ■der Bevruchting der Hopbel, die dit jaar vooral in de streek van Poperinge Js waar .te urmen. Twctdrns tnoet zonder uitstel het «telèel der certificering dér Hop inge voerd worden bij zoover dat de Brou wer; j waarborg krijgt van soort en hoe danigheid der hop die ze aankoopt. Hét rhcn«elen van Hop moet eens voor goed afgedaan jieóben! Belgie ls ten andere het ec-nige land, dat zijn hopproduct aflevert zonder certificaten. Indien wij, Poperingsche Hopplanteïs deze twee richtlijnen in wérlcelljkheld kunnen omzetten, dan hebben we de waarborg dat de Brouwerij in de eerste plaats onza eigen hop zal aankoopen «ii dit tegen loonende prijzen, dan heb ben we onzen slag gewonnen. Dé kweekers, die de reis meemaakten zijn hiervan overtuigd cn mochten zij ramen met de Hopbocrcn, die het goed me enen, de voortrekkers zijn op den nieuv.'en weg dien we met onze Hop- .cultuur moftzn inslaan In het belang «ie r boerenbevolking en tier gansche ètréïk. To«;:om:nd Jaar keeren we terug met meer volkM! LANDBOUWERS STELT U TIJDIG IN REGEL Met besluit van den Regent in zake toepas ing tier besluitwet dd. 28 De- cwnbr-r 1944 betreffende de MAAT- KUDADPELIJIvE ZEKERHEID der arbeiders op werkgevers en werk- ticm-As tier landbouwondernemingen Is verschenen. Dé werkgevers - landbouwers, rijn verplicht zich vóór den 1 sten Jann en 1047 kenbaar te maken aan den Rijksdienst voor Maatschappelijke Zr lerhèlcl, ten einde bij genoemde Rijksdienst ingeschreven te worden. Alle' landbouwers kunnen verdere mhehi-ingen' bekomen op het Secre tariaat van den Middenstand, O.L.V. Krui'straat, 16 Poperinge, of gebeur lijk zich daar aansluiten bij het So ciaal Bureau officieel erkend orga nisme, waar alle ytfrichtingen in naam van den werkgever worden uit gevoerd. Landbouwers, als Middenstanders, maakt gebruik van uw Secretariaat en zijn diensten ROGER GLAUS, Mitldenstandssecreitaris. bij V. SANSEN-VANNKSTE (858) Gasthuisstraat 15, Poperinge. KIES. Daar heibt ge een kaars... of de elektriciteit. U helbt het ge wone boenwas dat vervuilt... en het Lavécire dat ontvuüli, wasóht eri 'boent, zoowel parket als meu belen. LENA bij de Roey^che Barbaristen We woonden de tooneelopvoering bij gegeven door de Koninklijke Too- neelmaatschappij Roeysche Barba risten», in de nette tooneelzaal van den Stadsschouwburg. Het groot beroemd drama Lena in 5 tafereelen en een voorspel, door Hr Delcroix, werd er met veel kunst gevoel voorgedragen, en dit voor een talrijk publiek. Lenais een brok uit het volks leven. De oudste dochter van het timmermans-gezin Versch-ave, is naai de groote stad gaan dienenom met haar loon vader en moeder te. helpen. Het meisje kent de gevaren der groote stad niet en wordt er verleid. Zij is er het grootste slacht offer van, maar ook vader én móe der treuren onder dien slag. Lena, haar ouders, haar zuster, lijden heel hun leven onder dien misstap. De Uitvoering was goed; heel goed. Nevens Mevr. Vandoorne-Vanbesien, van Tzegem, die heel treffepd de hoofdrol 'vertolkte, Viel ons bijzonder, cp -Baas Vorschavc, (de immer flinke 'Heek Remi Debeir, die sedert 45' jaar op de planken kómt)ém FrariS "Vei- sc-have. 'zööh van Lena (Heer Fauï' DéGruyter). Ook Nonkel Jan (Heer Jerome De Gruyter) kweet zijn taak naar ieders 'voldoening. De andere rollen, met Baton van Holster (Heer R. Leupe) vooraan, waren'allen heel voldoende vervuld. Trees, de meid (Juffer A. Her- naert) en Liza Verse have (Juffer. M. Hérnaert) mieken lieven.^Lena heel góed figuur, en vreemde tooneel- speelsters' zouden het niet beter ge daan hebben. De kleine Liza (Juf fer M. Despeghel) vervulde goed haar rol en bijzonderlijk het kleine Ro zetten (de jonge Juffer L. Debeir) wist door haar natuurlijk innig-kin- derlij'k optreden de toejuichingen van de heele zaal Uit te lokken. Aan alle opvoerders in een woord en aan de Koninklijke Tooneelmaat- schappij Roeysche Barbaristen on ze welgemeende en welverdiende ge- lukwenschen en tot den volgenden keer. Mej. PAULA SUFFYS, Dweerscb- straat 5, Poperinge, laaf hek geacht publiek weten dat zij rich stelt als Gediplomeerde NAAISTER. (C.243) TRAM OP GESPAN Zaterdag 16 November jl., langs den weg Poperinge-Krombe-.e, juist over de Lovi-e, botste de tram op een gespan dat juist uit een zi.jrfjreef kwam. Het paard, behoorend aan Vr. Meersseman, welke aldaar woon', werd gedood. Op den tram werd nog al wat glas gebroken. Alles verliep verder zonder per soonlijke ongelukken. gevraagd bij G. Vuylsteke-Devriendt, Jan Mahieustraat 31, Roeselare, (1224) wendt U tot: CYRIEL CAPPOEN Vcurnestraat 19, POPERINGE. Ook beltonnen; m-unen, alle afsluitings- staiken. betanstakén toot elektrische afsluiting, met tool ate ucs en gebeton- neëïd. (1202) FILM0LEID1NG Ciné Palace: «Lo Trésor Secret de TarzaiiAvonturenfilm met J. Weismullér en M. O'Sullivan Voor allen. Ciné Royal: Prison Nurse-to Melodrarrla met H. WilcOxcn cn, .M, Marsh.' Voor allen met licht voor behoud. HUIS ORY-DENUT Gasthuisstr. 46, Poperinge, DROOGWASSCHERIJ - VERWERIJ Verzorgd werk. - Spoedig?© bediening. Ten huiae gedaan. - Rouw in 24 uren. Waterdicht maken (1204) van alle kledingsstukken, IN CELLULOIDE bij Sansen-Vanneste, POPERINGE. DE VERKIEZINGEN Deze week werd er druk propagan da gevoerd in verband met cje verkie zingen van Zendag z4 dézto. Veel affiche», manifesten en strooibiljei- ten, maar het mest vanwege de C.V.P. Men voelt dat deze den wónd ln de zeilen 'h'::ft. Zondag móeten 4 238 vrouwen en 6.872 'mannen van Poperinge naar c!e stembus. De vrouwtjes zijn hier dus in de meerderheid. Tn totaal dus 8.110 kiezers. De léden van de kies- bureelen zullen het dus niet gemak kelijk hebben. Het verbod de straatsteenen te be kladden en propagandastrijd te voe ren met behulp van luidsprekers, zal er zekerlijk toe bijdragen de stem ming kalm te laten verloopen. V.K.A.J. vraagt alle jonge arbeidsters, Kajot- sters en niet-Kajotsters (uitsluitend boven de 17 jaar) die bekommerd zijn om hun later geluk; die zich willen -Voorbereiden voor. hun toekomstige taak, dc club te volgen die doorgaat op Woensdag 27 November, om 7 uur, in de bovenzaal van 't Volkshuis- ZONDAG 24 NOVEMBER 1946 OOOTVLETEREN. Schoono «St- Niklaas» d-oor disn uil te verhöUén, In de Wuppebij Firmin MéeuWs, Wtutona Muziekfeest. (G.252) ZONDAG 24 NOVEMBITÏ. 1946 1VBSTVXÏHT5REN. Hcrbergker mis «jt Konijn door dien uói Ite -vérlbol- len, blj Caimiel Rubben. (1225);

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 3