Uit'f Izegemsche Uit 'f lepersche t Meenensche f Verder uit de Provincie\ DUIVENSPORT HET WEKELIJKSCH NIEUWS «23 November 1346. MEVR. WED. GALLET-DEZEURE Noordstraat 32, ROESELARE. UIT ROESELARE VOOR UW BRILLEN DRUKWERK WORDT AANVAARD SPORTGALMEN STADEN OOSTNIEUWKERKE POELKAPELLE WESTROOZEBEKE ARDOOIE UIT IZEGEM UIT MEENEN WINGENE BESELARE VOORMEZELE GEVRAAGD GELUWE GELUVELD ZONNEBEKE MEESEN NIEUWKERKE WIJTSCHATE PLOEGSTEERT UIT WERVIK NIEUWSJES IN T KORT EEN WOONHUIS HOFSTEDEN OVER TE NEMEN DE WANTOESTAND OP DE SPOORLIJN ROESELARE-IEPER Relletjes doen zich voor te ZonneJbe'.ie. EEN VIJFLING IN PALESTINA {Bladzijde 4. Alle aankondigingen en kleine Zoekersvoor Roeselare, worden aan vaard bij; Deze, alsook allerhande tijdingen en mededeelingen, mogen daar afge leverd worden telke week tot den Woensdag namiddag 15 uur. AFOTHEEKDIENST Op Zondag 24 November wordt de apoihekersdienst verzekerd door M. Vandewalle, Grooie Markt. wendt U tot hel; Huis E. HEKMAIN HOET (1293) St-Ainandstr. 10, ROESELARE BURGERLIJKE STAND van 14 tot 21 November 1946. Hu velijksafkondigïngen. Char les Sambaer, handelaar' in naai machines, met Maria-Louisa Calle- waert, z. b., b. te Roeselare. Mi- chiel Provoost, wever, met Maria- Josée Casteleyn, naaister, b. te Roe selare. Huwelijken. Eric Lavens, wever te Kachtem, met Helena Rigole, spoelster, te Roeselare. Jean De- clercq, bureelbediende, met Julia De- jaeghcr, houtbewerkster, ,b. te Roe selare. Marcel De Smet, zaakwaar nemer, te Drongen, met Denise Van- neste, z. b,, te Roeselare. Julien Vanackere, handelaar, te Moorslede, met Margareta Messiaen, regentes, te Roeseiare. Geboorten. Willy Destnet, z. v. Maurits en Simonne Steenkiste, Vijf- wegenstr. 144. Remo Wyffels, z. v. Omer en Irena Vandenabeele, Kal- kenstr. 2. Johan Denys, z. v. Os car en Maria Verduyn, Staden, Myrose Laquiere. d. v. Odiel en Ma ria Desmet, St-Kruis. Eddy De- waegemaker, z. v. Achiel en Zénobie Joye, Statiedreef 196. Lena Lans- zweert, cL v. Julien en Laura Me seure, Zwevezele. Viviana Seaux, d. v. Adolf en Emma Muylle, St Jo- sephstr. 37. Patrick Fieuw, z. 'v. Marcel en Laura Biesbrouck, Beve- ren. Ghislain Hallein, z. v. Ro bert en Simonna Vercaigne, Hoog- ledestw. 195. Albert Flipts, z. v. Josef en Ursulle Betteher, leper- straat 103. Karlos Lakiere, z. v. Firmin en Maria Tanghe, Beveren steenweg Ï32d. Joseph Verhaeghe, e. v. Michel en Gcde lieve Massoho, Steenstr. 27. Johan Demeulenaere, z. v. Alberik en Maria Vermander, Klerken. Raphael Werbrouck, z. v. Victor en Simonne Declercq, Hoog lede. Nicole Soenen, d. v. Albert en Anna Decock, Bleekeriestr. 81. Maria Vancouölie. d. v. Polydoor en Martha Vicaene, Ichtegem. Robert Declerok, e. v. Akfoms en Suzanna Al- liet, Beveren. Roland Debackere, z. v. Georges en Leonie O-apon, Be- veren. Sterfgevallen. Aloïs Verduyn, 74 j., landbouwer, echtg. v. Leonie Timmerman, Koekelare. Christia na Galle, 33 echtg. v. Stephaan Gryspeerdt, St Alfonsstr. 25. Emma Beke, 73 j., winkelierster, echtg. v. Camiel Vansteenkiste, Manestr. 18. Leonia Maes, 77 j., ongeh., Brugge- steenvveg 52. Emeric Ketels, 69 j., landwerker, echtg. v. Flavla Van- poucke, Meenensrfcw. 190. Gerda Hannon, 8 j, d. v. André en Bertha Delbeke, Rraabekestw. 148. Victor Beerland, 70 j., rustend hulp-politie- kommissaris, eclïtg. v. Rosalia Haeh- tjens, Schaarbeek. Petrus-Aifons Desopperc, 74 j., juwelier, wed. v. Valeria Parmentler. Ooststr. 27. Eugeen Cracco, 62 j., ajusteerdér, wed. v. JaHaRft Dekiere en eohtg. •t. Irma Dep4a«dt, Kattenstraat 86. Maria-MagdadeaM, Degryse, 78 j., wed. v. Jan VrinKterJb&crh (overl. te Luik). DRUKKERIJ BOEK- EN KUNSTHANDEL HUIZE BREUGHEL (821) Kuiöstraat 6, ROESELARE. Ste CECILIAFEEST Het jaarttjksehe Ste Ceclliafeest werd Zondag geestdriftig gevierd door de Kath. Muziekmaatschappijen van stad, te meer neg omdat op dien dag, bij de Koninklijke Stadsharmonie twee jubilarissen werden herdacht: H. Rommens-Marr, bestuurslid sinds 25 jaar: H. Dermsut Guill, vaan drig sinds 50 jaar Omstreeks 9.30 uur trokken beide Maa tsch&ppj jen, ••De Kon. Stadshar monie en •t Güderimuziek i, op naar de hoofdkerk van St Michlel. Daar werd een Plechtige Hoogmis gecele breerd, opgeluisterd door een prach tig mannenkoor en dat voor 't wel zijn van beide maatschappijen. De kanselrede werd gehouden door Z.E.H. Deken. HIJ wees op 't belang van de Kath. Muziekmaatschappij en, alsmede op de schoonheid en het onontbeerlijke var. de liturgische muziek en zang' in de Kerk. Na de H, Mis hielden beide maat schappijen een optocht door de Stad. Door de Koninklijke Stads harmonie werd een serenade gege ven voor de twee Jubilarissen. In 't lokaal van de Gilde werd een feestmaal opgediend voor de leden van 't Gildexanmiek. Te 14.30 u werd een prachtig Con cert uitgevoerd in ce feestzaal Pa tria door de Kon. Stadsharmonie en dit voor een bomvolle ziaal. Onder de flinke leiding van Be stuurder Heer Gecrges Verdonck, 1* prijs klarinet acn het Conserva torium van Brosse., voerde de Ko ninklijke Stadsharmonie, op prach tige wijze, een kunstig en moeilijk programma uit Bestuurder en uit voerders werden dan ook flink en welverdiend dotw alle aanwezigen toegejuicht Te 18 u. banket in de feestzaal Pa- tria voot de Eere-, Bestuurs- en spe lende leden. Het ging er werkelijk gezellig aan toe. In de Gilde werd een welingericht bal gegeven, 'a avonds, voor al de leden van het Gilaemuziek. Een hartelijk afscheid werd geno men, mei, een warme handdruk en met de stellige belofte tot toeko mende jaar EEN SMARTELIJK ONGEVAL Zondag iL greep er een zwaar onge luk plaats op de Rumbekesteenweg ter hoogte van .het café Belfort Twee auto's de eene behoorende aan M. Ver ley en en de andere behoo rende aan H. Seegers, Ieperstraat, kruisten elkander ter hoogte van voornoemd café. Op hetzelfde oogen- blik liep het, 8-jarig meisje van Hr. Hannou de straat over en werd door de auto van Mr Seegers gevat. Het kind kreeg een geweldige stoot en werd vreeselijk gekneusd door voorbijgangers opgenomen. Onmid dellijk werd Dr Vandenberghe als mede de rijkswacht opgebeld, die ter plaatse kwamen. Het meisje werd inderhaast naar ce Kliniek van het H. Hart. overgebracht, waar het en kele oogenblikken nadien overleed. De droefheid van da Ouders is on beschrijfelijk. TOONEELLEVEN: VOORSTELLINGEN TE ROESELARE Eerw. Pater Boon, stichter en be zieler van de Opbouw »-Tooneel- beweging heeft den laatsten tijd weer in het publieke leven zijn acti viteit van regisseur horvat. Voor het H. Bloedspel van Brugge zijn de laatste onderhandelingen met het Stadsbestuur aan gang met het oog op de opvoeringen in den komenden Zomer. Meteen wordt voor Roeselare een reeks opvoeringen aangekondigd van het Groote Wereld-tooneelvan Calderon, vertaald door E.P. J. Boon. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Zusters van den H. Vincentius zal dit stuk door de leerlingen der gekende Burger school (Rodenbachstraat) worden opgevoerd onder regie van E. P. J. Boon, en met een decor en verlich ting die speciaal door den regisseur werden ontworpen. Meer dan 100 speelsters van Roeselare zullen dit spel vertolken. Op 26 Nov. gaat de eerste opvoering hiervan door in de exclusieve intimiteit van de Vieren- den in aanwezigheid van Mgr La- r'iroy. Verdere opvoeringen zijn voorzien voor het publiek op 27 No vember, om 2 u.; op 23 November, om 7.30 u.; op Zondag 1 December, om 2.30 u. en ook een avond-opvoe ring (waarvoor 't uur nog nader be paald zal worden). In de tooneelreeks Opbouwen zuilen kortelings drie nieuwe stukken verschijnen: «Miguel Manara»,van Milosz; De Kop van Grégoire Le- clos en 't Spelletje van St-Andries een onuitgegeven spelletje uit de litteraire nalatenschap van Henri Ghéon. Weldra zal ook een groot tijd schrift voor tooneelactie door Op bouwen worden uitgegeven. GEWESTELIJKE SOCIALE SCHOLEN Reeds verschillende leerlingen lie ten zich inschrijven voor de scholen van Tielt en Roeselare. Toch zijn er nog gemeenten, waarvan geen in schrijvingen binnenkwamen. Aan de plaatselijke E.E. H.H. Proosten en vrijgestelden vragen wij met de inrichters te willen mede werken opdat ook op hun gemeente enkele geschikte personen t-usschen 20 en 35 jaar zouden worden aan gesproken om de gewestelijke sociale school van Tielt en Roeselare te vol gen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 fr. De lessen gaan door geduren de 15 Zondagvoormiddagen, van 9 tot 11 u. en vangen aan op Zondag 8 De cember. bij: MEVR. GALLET-DEZEURE Noordstr. 32, ROESELARE. (922) KUNSTPRESTATIE Door de oud-leerlingen van de BurgerschoolRodenbachstr., zal ter gelegenheid van het 100-jarig Ju bileum van het klooster Het Groote ereldtooneelworden opgevoerd in de feestzaal vair de Burgerschool, op Dinsdag 26 November, te 7.30 uur en Zondag 1 December, te 15 uur. Kaarten te bekomen eiken avond, van 6 tot 7 uur, in Boekerijvan de school. DIEVEGGE GESNAPT Toen V. A., uit Rumbeke, zich wa ren oneerlijk toeeigende op de Markt, werd zij op heeterdaad betrapt. STUKGEREDEN Woensdagavond werd de bareel van den overweg Gazestraat en Jules La- gaelaan door een onbekende stuk ge reden. die zich om de schade niet bekommerde en het hazenpad koos. GROOT VERBROEDERINGSFEEST Op Zondag 23 December, in de Feestzaal «Patria», Groot Verbroe deringsfeest van de H. Hartebonden. Te 14.30 uur deel speciaal ver zorgd door de Vrouwenbonden van het H. Hart. Te 19 uur deel speciaal verzorgd door de Mannenbanden van het H. Hart. Tijdens het groot Myste riespel: Het beroemde «Largo», van Haendel; tweestemmig koor met Ofïerdans vierstemmige koren met orkest uit De Messiasvan Haendel. FILMNIEUWS Royal Nova Ciné, Ooststraat: Navy Blues Pax, Groote Markt: «Reis naar Mar seille Oud Roeselare, Statieplein: In Dienst van den Vijand Théatre, Gasstraat: De Graaf van Monte Cristo SCHOUWBURGNIEUWS Een groote Liefdadigheids-Gala, Dans- en Ballet-avond gaat door op Zondag 24 November, te 15.30 uur stipt, ln zaal Patria. Ingericht ten voordeele van de steunkas voor In- valleden, Weduwen en Weezen van het Nat. Verbond, Afdeeling Roese lare, met medewerking en onder re gie van Mevr. Lily De Munter, 1*. Sterdanseres aan de Kon. Opera. Orkest onder leiding van M. Wllly Ostyn. Speaker: M. Willy Van- dezande. Op het programma: Groot Ty- roolsch Ballet, Faust, Rumba-Ballet, enz., met tal klassieke, acrobatische, step- en moderne solo-dansen. Kaarten te bekomen in locatie «Pax-, Groote Markt. Bestel ze zoo spoedig mogelijk, wilt gij nog een deftig plaatsje bekomen! Allen wel kom! -«O»- FOOTBALL CLUB SLOEG F.C. IZEGEM OP OVERTUIGENDE WIJZE Ongetwijfeld was Izegem met groo te aspiraties naar het Clubveld af gezakt. Dit was dadelijk merkbaar aan de groote schaar getrouwen die hun vergezelde, met muziek op kop. Deze pretenties schenen absoluut gewettigd, temeer Izegem op gebied spel ver boven de lokalen uitstak. Doch in een wedstrijd tellen alleen de doelpunten, en het werd ten slotte voor de bezoekers een smadelijke nederlaag, alswanneer ze doorloopend ln de meerderheid waren. Deze ne derlaag moet Izegem nochtans alleen bij zich zelf zoeken, want alhoewel de lokale doelman een schitterende partij speelde, wisten de lokalen van de eenige gelegenheden, die zich voor deden om doelpunten te scoor en, heel wat beter gebruik te maken dan hun ne tegenstanders. Het begon reeds van aan de 3' m.: Van op een 20-tal meter schoot Mestiaen, op de hem eigen manier, krachtig en hoog in de touwen. Wel ging Izegem geduoht aanvallen, zon der echter het scoorbord in even wicht te kunnen brengen. Integendeel was het Haverbeke die een overzet van Debrauwer te baat nam om het leder voor de tweede maal ln de net ten der bezoékers te deponeeren. Men speelde nauwelijks 15 min. Na de rust zette Izegem een over rompelend offensief in, zonder echter de lokale verdediging te kunnen verschalken. Nogmaals was het Club die op een der sporadische aanvallen een corner ging afdwingen, welke in doel omgezet werd. Daarmede sche nen de schaapjes op het droge, en Izegem had nog goed aan te dringen, de scoor veranderde niet meer. SPORTKRING BEWERKTE IN HET LAATSTE KWART UUR DE ZEGE Als er nog 15 min. te spelen waren, was de stand nog steeds 2-1, in het voordeel van Stade Kortrijk, en was de kans om iets te oogsten, dan ook eerder miniem. Tót dan toe waren Eeckeman en Degryse op zulkdanige wijze gehouden geworden, dat ze let terlijk lam gelegd werden. Stade had er eveneens zulke snelheid op na gehouden, dat de lolcale kanthalfs stilaan op de knieën geraakten, en dan ook de dekking gingen verwaar- loozen. De bezoekende buitenspelers schenen op dit oogenblik gewacht te hebben, om hun werkelijk kunnen te demonstreeren. Waar opk spil Van Steenkiste dit in de gaten kreeg, werden de wit-zwarte hoekspelers, dan ook onverpoosd aan het werk gezet, met het gevolg dat de laat ste drie maal vijf minuten ook drie doelpunten opbrachten. Men kan zich de vreugde der spelers en of- ficieelen voorstellen, die elkander dan ook spontaan om den hals vlogen. Hiermede heeft Sportkring eens te meer bewezen, over welken adem- voorraad zij beschikken en tevens over een grenzeloozen moed. Reeds verscheidene malen had Sportkring een achterstel op te halen en dit wordt steeds met klank gedaan. Door deze zegepraal heeft Sport kring zich terug aan de leiding ge bracht, en is niet van zin deze nog af te staan. Aan de Sportkriugers het beste... Burgerstand van 13 tot 19-11-1946. Geboorten. Pattyn Liliane, d. v. Gustave en van Swaels Julia; Denys Johan, z. v. Oscar en van Verduyn Maria. Huwelijksafkondiging. Capelle Cyriel, landw., te Staden met Pype Zoë, dienstmeid, te Hooglede. i Bevoorrading. Landbouwers: Levering van vleesch in aanzuivering der verplichtingen door tekortlevering van melk van den 3n trimester: Deze leveringsverplich- ap jooa suojsuiui 'uoiaoui usSui') helft in VLEESCH op voet aange zuiverd worden, de overige helft mag in kredietbons vereffend worden. Leveraars van 150 in melk, periode October, mogen op Woensdag 27 November e.k. hun ingehouden zegels terug komen afhalen, en wor den dusdanig als gewone verbruikers beschouwd. Leveraars van 100 mogen ins gelijks op Woensdag 27 November e.k. de ingehouden zegels voor reuzel terug komen afhalen, (levering Oc tober). Verkiezingen zonder strijd. Slechts één lijst werd binnenge bracht en alle kandidaten werden zondermeer verkozen verklaard. G. Goddeeris, uittr. Burgemees ter; L. Degryse, uittr. eerste Sche pen; L. Vandermarliere, uittr. twee de Schepen; G. Forret; M. Vander- steene; L. Clinckemaillie, uittr. Ge meenteraadslid; K. Tack,, uittr. Ge meenteraadslid; J. Geeraert, uittr. Gemeenteraadslid; J. Dessein. Bij onze Muzikanten. Het nadert dus weer van Ste Ceci lia, de groote feestdag der muzikan ten. Wij twijfelen er niet aan of onze kleppers zullen er ook een heuglijk feest van maken na hun flink optre den op Zondag 9 November te Brug ge, waar ze veel bekijks hadden na het spitsvondige spandoek van Poel- kapelle. Een blad schreef zelfs dat ze nooit zóó schoon gespeeld hadden. Ze hebben waarlijk reden om te vieren na hun flinken vooruitgang in het laatste jaar. «Nummer 7 zal weer niet van de lucht zijn en de chef der trommelaars zal weer kopke schuin moeten houden... Bij de B.J.B. Wij vernemen dat de B.J.B.-afdee- ling Poelkapelle dit jaar, in denzelf den luister als verleden jaar, het feest van St-Elooi zal vieren, name lijk met een tooneelfeest op 1 De» cemiber. De titel luidt: «Een zwerver kwam... Davidsf ondsaf deeling. Onze afdeeling is goed van wal ge stoken en vaart met volle wind in de zeilen. Op 13 September 'kregen wij reeds onze tweede voordracht. Spreker Ing. Clabots kwam ons onderhouden over de herkomst en het ontstaan van onze familienaam. Men zegt dat opvoeding cultuur overdracht is en wij gaan ermee ak koord. Ing. Clabots heeft zijn cul tuurschat overgedragen op ons volk, hij heeft aan opvoeding gedaan, onze afdeeling heeft aan opvoeding gedaan door Ing. Clabots te vragen, ook de menschen van onze afdeeling hebben meegewerkt door die kuituur te ko men opdoen. Wie naar die voordracht kwam luisteren heeft in 'n paar uren verworven wat Ing. Clabots met moeizamien, wellicht jaxenlarvgen ar beid opgezocht had. Op 4 December krijgen wij enze derde voordracht, wie zou er kunnen nalaten om weer »p zoo'n gemakkelijke' manier veel bij te leeren? Davidsfonds-afdeeling heet u reeds van nu af welkom 1 Vechtpartij. Zondag 11. ging in de zaai van het glldenhute, Statiestraat te Ardooie het Jaarlijksch bal door voor de plaatselijke Voetbalclub. Opeens ontstond er twist onder de muzikanten Lejaeghere Arthur en Vrouw Oscar Reddé. Buitenstaanders wilden zich de zaak aantrekken en bierglazen kwamen er bij te pas zoo dat enkelen verwondingen opliepen. Inmiddels was de Politie ter. plaatse en het gevolg was dan ook dat velen er van onder muisden. C.V.P.-Mededeeling. In verband met de verkiezingen van Zondag a.s., bericht de Plaatselij ke Christelijke Volkspartij-Afdeeling aan -hen, die in de onmogelijkheid verkeeren ter stembus te gaan, hun naam moeten opgeven bij Secreta ris Heer Camiel Vanhecke, Mgr Roe lensstraat. Betrokken personen wor den aldus per auto afgehaald. Burgerstand Huwelijk. Cannaert Albert, been houwer, te Heule met Delarue Pau la, landbouwster. Geboorten. Devos Frans, z. v. Adolf en van Steen Maria, Kortrljk- straat; Cassaert Frans, z. v. Gustave en van Vanden heedo Suzanna, Be verenstraat; Vandenberghe Gerda, d. v. August en van Dalle Maria, Brugstraat; Depypere Gilbert, z. v. Joseph en van Vackier Juliana, Wijk Statie. Overlijden. Popelier Rosalia, z.b 79 jaar, wed. v. Vromman August, Wijk c De Sterre VWVWVWWWWVWWMVWMWWVWWVWWWWWVVWVVWWVWWVW! BURGERLIJKE STAND Geboorten. Godelteve Vercruyase, Nederweg 125. Genette Vanh&u- wer, Ingelmunster. Frieda Dewae- le, Ingelmunster. Magda Cornil- lie, Ingelmunster. Mare Malfait, Gentstr. 14. Rosé-Marie Verstraete, Hulste. Robert Rob.ert Ingelmun ster. Catharina Decoopman, Man- delstr. 3. Eddy Dewitte, Ledegem, Greta Missiaen, Lendelede. Ro sa Tyvaert, Ingelmunster. Fran- cine Vandenbulcke, Ingelmunster. Jozef Spillebeen, Meenenstw. 27. Armand Rommel, Ingelmunster. Kristina Vandenbroudke, Dadizele. Overlijdens. Richard Meyfrcid, 75 j., Wantie Pieterstr. 46. Chris- tiane Grymonprez, IV* j., Krekel straat 240. Irma Vansteenkiste, 59 j., Oude Ieperstr. 20. Hippolyte Deschrijvere, 58 j., handelaar, Brug- gestr. 29. Georges Verbeke, scho lier, 12 j., Lendeledestr. 49. Marie Vanhoecke, textielfabriekw., 32 j., St-Eloois-Winkel. Eugenie Delan- noy, huishoudster, 62 j., St Hilonius- straat 5. Huwelijksafkondigingen. Reml Lorez, Kruishoutem, met Georgette Pattijn, Izegem. Etienne Stragier, Gent, met Rachel Marascau, Izegem. Marcel Gevaert, Berchem (Ouden aarde) met Marguerite Wyffels, Ize gem. Huwelijken. Roger Vantyghem, Emelgem, met Julia Geldhof, Izegem. Albert Linseele, met Celiha Van- oouilie, b. fe Izegiena. Paul Denis, Musson, met Marie-José Verbeke, Izegem. GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST Zondag zal de geneeskundige dienst waargenomen worden door apotheker Florent Laleman, wonende Groote Markt 16, vanaf 8 tot 12 en vanaf 14 tot 19.30 uur. De heelkundige dienst zal op bo venvermelde uren waargenomen wor den door geneesheer J. Debevere, Ne- derweig 107, telefoon 814. Voor het Wit-Gele Kruis is het de beurt aan Juffr. Geneviève Ameye, St Amandstr. 1. FILMNIEUWS Vanaf'Zaterdag te 7.30 u., Zondag te 2,5 en 7.30 u., Miaandag en Dins dag te 7.30 u., vertoont men; In Ki- nema Plaza, Kruisstraat De Avon turen van den Dikken en den Dun nen», met Laurel en Hardy in de hoofdrollen. In Kinema Patria, Groote Markt: «Vendatta of Kcrsikaansche Broe ders naar het onsterfelijk meester werk van Alexander Dumas. In kinema Palace, Groote Markt; «Het Private Leven van Henri VIII», met de gekende artist Charles Laug- ton in de hoofdrol. VERKEERSONGEVAL Omstreeks 10.15 uur kwam Brugge- man Jan, wonende in de Drogenjan- straat 16 alhier, per rijwiel gereden in de Nieuwstraat. Toen 'hij op het kruispunt aan den post was, kwam hij in botsing met een lichten auto, bestuurd door Eugeen Verkeyne, wo nende Westlaan 81 te Roeselare, die in de Roeselarestraat kwam gereden uit de richting van Ingelmunster. Gelukkiglijk was e- slechts stoffe lijke schade te bestatigen door de stedelijke politie. DAVIDSFONDS Op uttnoodiging van de plaatselijke Davidsfondsafdeling spreekt op Don derdag 28 November, te 19.30 uur, in 't College, dhr Ad. Vermander, mu ziekleeraar, over de muziek van Ri chard Wagner. Fragmenten uit zijn beste werken worden door pick-up ben geiioore gebracht en uitgelegd. Ook voor de niet-muziekkenners zal de voordracht gemakkelijk te volgen zijn. Toegang vrij voor leden en huis- genooten; niet-leden betalen 10 fr. DIPLOMA-UITTREIKING IN DE MUZIEKSCHOOL Ter gelegenheid van het eerste kunstconcert, gegeven door de plaat- aoliake nruziekakadieiinie, waaraan Juf. Henriet te Vermander uit Kortrijk, kunstzangeres van het jKoninWUjk Conservatorium te Brussel en enkele Leeraars en Bekroonde Leerlingen hun medewerking verleenen, zal op Zondag 24 November te 3.30 uur in de feestzaal van het St Jozefscollege de plechtige proclamatie en diplo ma-uitreiking van de bekroonde leer lingen tier muaekakademie plaats hebben. F.C. IZEGEM ZWAAR GESLAGEN Dat da verplaatsing naar het Roden- bachveld te Roeselare van gevaar ont bloot'was, had geen enkel der hevigste aanhangers van F.C. Izegem durven beweren, doch niemand had ooit zulk een zware nederlaag durven voorspellen. Niettegenstaande deze opgeloopen ne derlaag moeten we daarom niet gaan denken dat Izegem de mindere was op het speelveld. Integendeel, ze waren de meest aanvallende ploeg, doch hun aanvallen waren teveel geconcentreerd op het middentrio, zoodanig dat de ver sterkte lokale verdediging, die telkens paraat stond, wanneer de bezoekers hun spel opdrongen, alhoewel niet gemak kelijk, maar kansrijk en met succes op hét laatste oogenblik, het gevaar af weerden. Waar het bij Izegem ln den aanval tegensloeg, daar zag merT Juist het tegenovergestelde gebeuren bij F.C. Roeselare. Veelal speelden de Roese- laarnaren op ontsnapping, en met hun twee aalvlugge vleugelspelers verwekten ze steeds gevaar voor de netten van Georges, die ln zijn laatste wedstrijden zeer onzeker optrad en beneden zijn waarde presteerde, wat natuurlijk dees- maal de oorzaak was dat de 30 scoor overdreven mag genoemd worden. Club Izegem ls opnieuw voor de zoo- veelste maal op verplaatsing geslagen, ofschoon ze geen minderwaardige partij speelden. Daartegenover kunnen we ech ter ook geen enkel speler vernoemen die een opmerkenswaardige prestatie leverde. Zouden we niet mogen wijzen op het feit dat onze spelers hun spel teveel concentreerden op het midden- trio en daardoor teveel hun vleugel spelers verwaarloosden? Ook de schot- vaardlgheld van onze voorspelers liet veel te wenschen over. In de halflljn schonken slechts Boogaerts eti Corte- vllle voldoening, terwijl achterspeler Denolf Insgelijks een goede partij ver tolkte. BURGERSTAND Geboorten. Neyriirck Colellte, Lau- westr. te Rekkem; Pequeur Clau- dir.e, Yvonne Serruysstr.; Valcke Al- bert, Moorseelestr.; Bossuyt Francl- ne, Kattenstr., te Rekkem; Vansan ten Johnny, Leopoldstr.; Degheselle Guido, Bruggestr.; Pauwels Georget te, Volk slaan; Copman Claude, Dadi- zelestr.; Mat on Fernand, Hoogweg; Billiet Pierre, Wijk F. te Geluwe; Vandoorne Johnny, Meenenstr., te Ledegem; easier Eric, Roeselarestr., ts Wevelgem; Waignien Marie-Ro- se, Bruggestr. Huwelijksafkondigingen. Van- daele Albert en Tuytens Yvonne, bo- bijnster; Cowling Thomas, autovoer der en Hugelier Denise, z. b.; Her zeel Augustin, teekenaar en Nolf Raymonde, z. Ib.; Depauw André, bouwkundige en Snoeck Denise, z. b.; Vanbiervliet Daniel, betonneerder en Gaberger Gertrude,, keukenmeid; Verstraete Leopold, fw. en Demeyere Marie-Madeleine, fw.; Geldhof An dré, handelaar en Ostyn Suzanne, kleermaakster. Huwelijken. Casier André, gar- nierder en Dupont Denise, fw.; Her- reman Palmer, ruitenmaker en Geld hof Simonne, spinster;- Vandaele Maurice, vlasbewerker en Vannoor den Irène, bobijnster. Overlijdens. Popelier Dionise, 71 jaar, Rijselpoort; Vancoillie An dré, 52 jaar, Kórtrijkstr.; Vaneecke Adrienne, 75 jaar, te Watou; Lambe- lin Jules, 79 jaar, ieperstr. DDODELIJK ONGEVAL TE MEENEN Mevr. M. Lefevre, wed. Stragier, werd nabij het Waterkasteel door een voorbijsnorrende auto aangereden. De automobilisten zetten hun tocht voort zender zich cm hun slachtoffer te bekommeren. Hr M. Demeyere, van Rekkem, die juist met zijn ka- mionet daar voorbijkwam, zette een achtervolging in en kon de schuldi gen inloopen bij den tolpcst te Rek kem. De autovoerder, een Pool, kon de vlucht nemen, de bijzittëhde, ze kere Gouletquer Ive werd aan de gen darmen van Meenen overgeleverd. De beide schuldigen waren onder den invloed van drank. Mevr. Lefevre werd naar de St Jo- rls-kliniek te Meenen overgebracht waar men een schedelbreuk en ver schillende andere breuken vaststelde. De ongelukkige ouideriinge is aan haar verwondingen overleden. Het Parket van Kortrijk werd verwittigd. HEVIGE BOTSING Op de baan Meenen-Ieper kwam het tot een botsing tusschen de mo torijders J. Vandeputte uit Kortrijk en een inwoner van Wervik. Beiden werden ten gevolge van de opgeloo pen verwondingen naar het hospi taal overgebracht. AANRIJDING Aan de St Vedastuskerk werden twee wielrijders door een motorijder Burgerstand. Geboorten. Decuyper Jozef, z. v. Alfons en Yvonne V anslembrouck, Wulfshoek; 't Kindt Marc, z. v. Fir min en Marcella Deblaere, Futselstr.; Dekeyser Lucrèce d.V. Cyriel en Cyril- la Deblaere, Leegtje; Derijckere Pia, d. v. Marius en Yvonne Persijn, Tielt- straat; Verkest Dirk, z. v. Gabriel en Irène Clement, Luchtbal; Cogghe Jo hanna, d. v. Marcel en Marcella Van- colen, Kuurne; Plovie Godfried, z. v. Polidoor en Helena Spriet, Wilden burg; Vandenberghe Gerard, z. v. Omer en Germ. Vanhcutte; Maen- hout Astrid, d. v. Cyr. en Maria Van- maele, Beekhoek. Huwelijken. Huys André vail Wildenburg met Godeiieve Vanden- brande, Beer; Vanthornout Maurice, Barrierke, met Paula Dedeyne v. Wil denburg; Van Nieuwenhuyse Odiel van Izegem, met Suzanne Vandewal le; D'Hulst Georges van Breedene, met Godeiieve Lagaeysse v. Wilden burg. Overlijden. Deblaere Marie-Ma deleine, d. v. Marcel en Yvonne Spriet, St Jan. De C.V.P. wint het! We aarzelen niet te schrijven dat de C.VP.-lijst fe Wingene de zetels zal bezetten! Bij de loting bekwam onze C.V.P.-lijst het nummer 1, en... we twijfelen er niet aan; 't zal bij de stemming ook nummer één zijn!!! De socialisten van het Radiocen trum, met inbegrip van amper één Wingenaar, komen op met een lijst van 9 kandidaten en die heeren hee- ten zich onbeschaamd Het Demo cratisch Blok»! Ge moet maar dur ven! We hopen vast hier de naaste week tie mogen gewagen van «succes» voor de C.VP.! Geen zorg: de C.V.P. wint het, ook te Wingene! GISTEL Verkiezingen. Zooals gemeld werd slechts één lijst voorgesteld, dit ten gevolge van een accoord tusschen de C.V.P. en de Liberalen. Op de lijst komen voor 9 leden van de C.V.P. en 2 liberalen. Voor de C.V.P.Ronse Alfred, uittr. Burgemeester; Ancot P., Notaris; Mares Oscar, werkman; Surmont Au gust, landbouwer; Hoste Albert, werk man; Blanckaert Henri, aannemer; Devriendt A., uittr. schepen; Verhey- de Maurloe, hovenier; Dekeyser Ivi, werkman. Voor de liberalen: Ver- heyde Henri, rentenier; Vankenescht- hoven, brouwer. Rond de Duivenverkooping door de gekende spelers Georges en Jerome VERMEULEN uit Poperinge. 1. Hok Georges Vermeulen. In de maatschappij De Verbroe dering Poperinge, met haar 250 spe lende leden, was Georges Vermeulen: In 1933: 1« Koning boven Parijs; In 1936: 1» Kampioen beneden Parijs; In 1937; 2» Kamp. beneden Parijs; 2» Koning beneden Parijs; 1» Ko ning boven Parijs; 3« Kamp. bo ven Parijs. In 1938 2» Kamp. beneden Parijs; 1» Kamp. boven Parijs; 2» Kamp. jonge duiven; 3« Kamp. -Dourdan; 1« Kamp. Septembermaand. In 1939; 1» Kamp. beneden Parijs; 1» Kamp. Clermont; 1» Koning bo ven Parijs. Ziehier enkele uitslagen uit de tal rijke overwinningen van het hok Vermeulen Georges: In 1937; Arras 397 d. 1, 2, 8, 4, 5, 15, 16 (met 10 duiven), Lr 1938: Breteuil 675 d. 1, 2, 22, 24, 27, 29, 34, 59, 61 (met 14 d.). Breteuil 794 d. 9, 10, 12, 18, 22, 26, 43, 56, 63 (met 12 d.). Clermont 403 d. 1, 2, 3, 28, 54, 63, 92 (met 8 duiven). Dourdan 128 d. 1, 2 (met 4 d.). In 1939: Arras 463 d. 1, 2, 3, 11, 39, 44, 61, 84, 91 (met 10 d.). Dourdan 213 d, 2, 3, 20 (met 4 duiven). Breteuil 221 jonge duiven 1, 17, 20, 30, 35, 41, 43, 44, 47, 50, 51, 55, 56 (met 18 d.). In 1945: Edingen 273 d. 15, 18, 34, 40, 44 (met 8 d.) Luttre 218 d. 3, 4, 6 (met 4 d Luttre 250 d. 4, 27, 33, 39,42, 57 (met 8 duiven). Luttre 91 d. 1, 2 (met 2 d.) misen tot 100 poules tot 25. In 1946: Ai-ras 416 d. 4, 5, 7, 17. 28, 37, 43, 47, 66, 70, 83 (met 12 d.). Breteuil 454 d. 7, 10, 12, 13, 19. 78, 109 (met 12 d.). Breteuil 459 d, 3, 9, 12, 15, 25, 46, 70, 112 (met 12 d.). Dourdan 156 d, 3, 7, 14, 23, 32 (met 7 duiven). In 1946 werden niet minder dan 229 prijzen behaald zonder de talrijke se rie prijzen (tot 8-9-'46). In totaal won Vermeulen Georges sinds 1936 bij de 1100 prijzen, met 81 eerste prijzen. 2. Hok Jerome Vermeulen» Al waren de uitslagen van Jerome misschien niet zoo schitterend als die van zijn broeder, toch was hij inuner een der beste spelers dier streek. Niet te verwonderen als men weet dat meestal al zijn duiven afstammen van de kopvllegers van zijn broeder. Dus, liefhebbers, alten naar de Tentoonstelling op 24 November en dg, Verkooplng op 1 December, ln het Oafé West-VlaanderenCasselstr, Poperinge. (1226) aangereden. Beiden werden ten gron de geslingerd en een dezer moest zich door een geneesheer laten verzorgen." Klacht werd ingediend. DUITSCIIE KRIJGSGEVANGENEN AANGEHOUDEN In de statie Halewijn-Meenen wer den drie Dultsche krijgsgevangenen aangehouden, op het cogenblik dat zij het hazenpad poogden te kiezen. Zij verklaarden uilt een gevangen kamp, gelegen in het Loire-gebied, ontsnapt te zijn. RIJWIEL GESTOLEN A. Debacker, wonende Moeskroen- straat, plaatste zijn fiets voor een herberg in de Rijeelstraat. Teen hij enkele oogenblikken later buiten kwam, was zijn fiets verdwenen. Een onderzoek werd ingesteld. MGR ANT. DEMETS, BISSCHOP DER ANTILLEN, TOT EERE-VOOR- ZITTER BENOEMD DER VER- EENIGDE GEDECOREERDEN Zondag 17 November 11. werd Mgr Demets, Bisschop der Antillen, plech tig ontvangen in het lokaal der Ver- eenigde GedecoreerdenDen Hr Herreman, Voorzitter d'er Vereeni- ging bracht hulde aan Mgr De mets en bood Caem het Eere-Voorzitter- sohap aan. Mgr Demets verklaarde fier te zijn dit Voorzitterschap te mogen aanvaarden, daar de leden der Vareeniging mannen zijn van plicht. Hij drukte den wensch uit op de hoogte gehouden ts werden van de werkingen van de Vereeniging. Een Eerewijn werd geschonken, terwijl Mej. HaLsberghe prachtliederen uit voerde. Alvorens afscheid te nemen, gaf Mgr Demets zijn Bieschoppelij- ken Zegen. EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN Tijdens een intieme plechtigheid in de Meenensche Autcmcbiei-Maat- schappij Gheysen en Verpoort Kortrijkstraat, ontvingen vijf werk lieden, in aanwezigheid van al de werklieden en toedienden, het Nijver- heiidseeretieeken 2» Klas, voor 15 jaar trouwen dienst. De vereerden waren: Gheys Remi, Huysentruyt Ernest, Descamps Benjamin, Popelier André en Roose Cmer. Een eerewijn werd geschonken, waarna een gezellige bijeenkomst plaats had in de Gara ge». Onze beste gelukwenschen aan de vijf gedecoreerden. Sint Maartensavond Folklore! «Sinte (Maartemsa vondDe torre gaat meê naar Gent! Hoort onze kleinen! Walt leutige leute! Hoe jol- lig en jent! Die joelende, toverachti ge lichlstoet, met zijn feëriek licht dat pinken 'komt uit iboerenlantaarnen, uitgehaalde rood-gloeiende beten met wild gesneden muilen en lampions. 8 uur!... Onze Vlaamsche Kabou- terkens gaan uiteen! Ze zijn moe! Nu nog 'n kruisje van moeder en naar 't Pierland! i« Wat in de kinderjaren, Het herte boeit en looit, Blijft eeuwig ln 't geheugen, En men vergeet het nooit! Toneelavond door B.J.B. Beselare. Zondag 1 December 1946 te 5 u. 30 in de Patronage, grote To neelavond, aangeboden door de Bocr- tanejeugd!' Het belooft puik te zijn! iZie voeren op het praohtlg drama in 3 bedrijven: Monica's wraak. Dan volgt nog Hanig, muziek en kluchten van kalverliefde en herte- zuchten Burgerstand October 1946. Overlijdens. Vanackere Emma, z. to., 85 jaar, Wed van Vereecke Vic tor en van Ameel Victor; Dehem Charles-Louis, ong. 94 j. Huwelijken. Voorspeels Firmin, wever van leper en Geudens Angèle, z. b., alhier; Hcessen Gerard, ,landb. van Kemmel en Braem Irma, landb. alhier; Declercq Georges, daglooner van Wijtschate en Leroy Mar ia, z. b. alhier. BEKWAME KLEERMAKER. Hoog loon. Standvastig werk. Zich aan bieden: Maur. Staessen-Bottez, «In den Fransehen SoldaatIeperstr. 19, Poperinge. (1168) Gemeenteverkiezingen. Morgen stemmen alle weldenkende Geluwnaren voor -de kandidaten der Christelijke Volkspartij onder num mer 1. Ten gerieve van onze lezers geven wij hier den uitslag der verkiezingen van 16 Oktober 1938. Katholieke Vlaamsche Volkspartij 1763 stem., 57,42 8 zetels. Vlaamsch Nationaal Blok (V.N.V.- Rex)678 stem., 22,08 2 zetels. Socialisten: 402 stem., 13,09% 1 zet. Afzonderlijke: 78 stem., 2,21 0 zet. Witte en ongeldige stembrieven: 94 stem., 3,06 Verlies op bonte stembrieven; 2,14 Aantal stembrieven in busen gevon den: 3.070. Sinte Ceciliafeest. Maandag a.s. In de vroege mor genuren zullen jutoelkllnkende inu- ziektonen aankondigen dat de lang verwachte dag is aangebroken. De Gemeentelijke Harmonie Ste-Ceci- lia viert haar Patroonheilige. 's Morgens te 9 u. Plechtige II. Mis voor de afgestorven eereleden 1945- 1946. Na de Mis bézöek aan een paar leden-herbergiers. Te 12 u.: In het lokaal «Jerusalem» noenmaal voor de muziekanten, het bestuur en de ingeschreven eereleden. Te 16 u.: Wandetconcert en bezoek bij drie leden-herbergiers. Te 19 u.: in het' lokaal «Jerusalem», avondmaal voor de muzikanten, het toestuur en de in geschreven eereleden. Na het avond maal igwiellig familiefeest: Muziek, toaneel, zang en dans. Muzikanten en eere leden, allen op post! Het Ste-OecLliafesst worde zoo als voorheen DE feestdag bij uitstek. Tooneelfeest. Verleden Maandag trad in de Feestzaal Alfons Dessein op uitnoo- diging van de plaatselijke Tooneel- gilde Onder Ons Het Nieuw Ne- derlandsah Tooneeivoor het voet licht met: Ik heb een mensch ge dood drama in drie bedrijven en één voorspel, door Maurice Rostand. Do reputatie die «Het Nieuw Ne- derlandsoh Tooneei» reeds te Gelu we geniet was de oorzaak dat de zaai nokvol bezet' was. Den Heer Frans Poos, de sympathieke Regis seur van -het N.N.T.sprak een openingswoordje tot de talrijke aan wezigen. Hst doek werd, vervolgens geheven voor de opvoering van: «Ik heb een menscli gedood» Dit diep aangrijpend drama sloeg geweldig ln op het gevoel en gemoed van de toesc..louwers... Een xnensch heeft een ander inensch gedood. Maar het was oorlogIs dit een ver- oni -schuidiglnig De vertolking van dit prachtig wwk was meesterlijk. De opvoering heeft haar vruchten afgeworpen en bij de toeschouwers een sterke indruk nagelaten. Het nieuw Onder Ons-orkest zorgde voor kunstvol aangepast mu ziek tusschen de bedrijven, zoodat het geheel een artistieke avond vorm de. Dhr Frans Poos hield nog een kort slotwoordje waarin ihij beloofde aan de Tooneelgilde «Onder Ons» die aan ,de voorbereiding is van het prachtig stuk: Gelijk ook wij ver geven enkele herhalingen te konicn bijwonen om er de regio waar te nemen. Van nu reeds mag vermeld worden dab do opvoeringen van Gelijk ook wij vergeven op Kerstdag en twee de Kerstdag, kunstvertooningen wor den van eerst» gehalte. Onder Ons rekent van nu reeds op een buitenge wone talrijke opkomst. Zoekt g'iett t'huren of te fcoopen; Zoekt g'n meld. 'n plaats of wat? Wacht niet langer, maar plaats nog heden •n Kleine ZOEKER* in ont bladl De verkiezingen. Te Geluveld komen de drie lijsten op onder volgend nummer en bena ming: o Nr 1: B.S.P. (Socialisten). Nr 2: Katholieke Gemeentebe langen (lijst L. Keingiaert). Nr. 3: De Vereenigde Katholie ken (lijst Houdendycke J.). De Werviksche Nachtegaaltjes. De plaatselijke afdeeling van het Kr. Middenstandisverbond heeft haar tooneelssizosn ingezet met De Twee Michels.Op Zondag 12 Januari gaat de raeks verder met een toor.te avond verzorgd door De Werviksche NachtegaaltjesDeze greep heeft reeds in veel omliggende steden en ge- mesnliem met groot sucoes opgetreden. 45 Jonge knapen bieden het publiek, gedurende een drietal uren, een bonte afwisseling van zang, voordracht en tooneei, begeleid van eigen orkest. Ve le welgekende volksliederen en luimi ge voordrachten staan op het pro gramma. Deze feestavond is iets nieuws voor Zonnebeke, profiteert van de kans die U geboden wo;dt en houdt deze Zondag vrij. Burgerstand. Geboorte. Leroye Albert, z. v. Leon en Maricou Maria. Smokkelaar gestraft voor twee niiilioen. De rechtbank van Hazebrouck heeft een landbouwer van Nieuwkerke en den kweeker bij wien hij 739 konij nenvellen had opgeladen, om deze naar België te brengen, tot 2.000.000. fr. boeite veroordeeld. De pensioenen der grensarbeiders. Het Nationaal Secretariaat der Grensarbeiders, aangesloten bij de Confederatie der Kristen Syndikaten, maakt de resultaten bekend die beko men werden ten gunste der oude grensarbeiders. Deae zullen met genoegen vast stellen dat de Fransche Minister van Arbeid verklaard heeft dat, in toe passing der Internationale Overeen komsten die thans van kracht zijn, de Belgische grensarbeiders gelijk wor den gesteld met de Fransche, voor hetgesn betreft het onderzoek van hum rechten in verband met de nood zakelijke regeling der pensioenen ru de oude grensarbeiders. Voor de jonge kiezers. Alle Jongelingen en meisjes dia vóór 24 November as. 21 jaar oud worden, zijn stemgerechtigd en mo gen Zondagvoormiddag zich nog aan bieden op het Gemeentehuis, waar ze een stembrief krijgen kunnen om zelfden morgen nog te stemmen. Het gemeentehuis levert stembrie ven af den ganschen Zondagvoormid dag tot 12 uur. Burgerstand, Huwelijksafkondiging. Castrique Hilaire, handelaar te Wijtschate eo Six Margareta z.b. Dikketousoh. Overlijden. Chariet Maria, 78 J, wed. Bondue Emlle. Burgerstand. Geboorten. Vanthuynme Marlet- te. Kreuis Bernard. Cardinael Claudlne, Cousin Eric. Huwelijksafkondiging. La mot* Joseph en Decroix Jeanne, b. v. Ploegsteert. Huwelijk. Blondeel CyrilLe. sohll- der en Lindeboom Sünone, fabriek- arbeidsier, b. Ploegsteert. Overlijdens, Vermyten Cornelius, 54 j. Goemaere Julia, 78 J. Werkongevallen. De wé ver Maroel Sma g ghe, 37 J. wonende rue de la Chapelle-Rompue te Ploegsteert en werkzaam in de we verij A. Mahleu, werd met den arm tusschen een machine gegrepen esn liep verwondingen op. De gaynsai'bekir Albert Baa- taert, manceuvev in de werkhuizen van de Gebroeders Pouille, werd door een slag van esn voorhamer aan de lin ker hand gekwetst. Kampioen en Jubilaris. De leden van de Du ive n vort e 11 iging De Olijftak1 rebben in hun lokaal oen warme huide gebracht aan hun kampioen Kamiel Deradsleer en zijn eohtgenoste. Hel; dient aangestipt te wccden dat de sympatieke kampioen en zijn gade eveneens den 50 sten verjaardag van hun huwelijk eersl en vooral, midden hun vrienden wil den vieren. Een verzorgd strijk orkest hield er de feestelijke stem ming in. BURGERSTAND Geboorten. Lesaffer Hilda, d. v. Antoine en van Heeman Elvira; Du bois Lyaia, d. v. Jerome en van Fas- tre Maria; Delmotte Scnia, d. v. Jo seph en van Verstraete Jeanne; Nuyt- ten Christian?, d. v. Alois en van Masschelein Nora; Defsver Lorette, d. v. Albert en van Naessens Antoi nette; Lacante Ignace, z. v. Noë ear van Gesquiere Yvonne; Delporte Gui do, z. v. André en van Gesquiere Ju lia; Verkinder Ivan, z. v. André en van Debreyer Raymonde. Overlijdens. Guillemin Elodie, huisvr., 55 j„ echtg. van Rycke'oosch Leon; Knockaert Yolande, d. v. Lu- cien en van P-sctoor Monique. Huwelijken. Decroix Emile, auto voerder te Geluveld en Vanrycke- Ighem Julia, herbergierster te Wervik; Declerck Urbain, viaswerker te Mee nen en Denorme Antoinette, fabriek werkster, te Wervik. Huwelijksafkondigingen. Revyn Oscar, electriekcr en Warlcp Marie- Louise, z. b, txiden alhier; Rigole Jules, pannenbewerker en Vercoigne Helena, fabriekw., beiden alhier; Ca sier Daniel, landb. en De groote Mar guerite, landb., beiden alhier; Mi- chiels Robert, glanzer en Delbecqu» Irène, fabriekw., beiden alhier; Stroo- bant Camille, timmerman te Meenen en Descamps Agnes, fabriekw., al hier. Tengevolge een gaslek in een benzinetank ontplofte een wasscherij te Greenville, in Zuid-Caroüna. De gansche wasscherij werd vernield. Men telt reeds 4 dooden en 157 ge- De bekende beeldhouwer Dcmien IngyLs, wonende te Drongen, tt te Bachte-Maria-Leerne met zijn auto op een stilstaar.dsn vrachtwagen ge reden en kwam erbij cm het leven. Kantoor van den Notaris VAN EECKE te POPERINGE Bij dadelijke uitwinning. OP MAANDAG 2 DECEMBER 1946 te 2 uur namiddag, ter herberg De Galgeistraaiibij M. Nestor Deprez, steenweg naar Vlainertinge, te Po peringe, OVERSLAG VAN met schuur, stal en 3 aren 30 ca. bebouwden grond en erf te VLA- MERTINGE, wijk Brandhoek, nabij de Zevekotestraat. Bewoond door den eigenaar M. Ca miel Deraedt-Demarey. Slechts ingesteld,: 1.000 fr. (1221) Kantoor van Deurwaarder JOS. HANNEBOUW te POPERINGE MAANDAG 2 DECEMBER 1946 te 1.30 ure namiddag, in de feestzaal van Hr Julien Arnout, «Café du Com merce», Doripplaats te LOKER, OPENBARE VERKOOPING VAN 60 Coféstoelen; l>5 Keukenstoelen; 10 Tafeils; 8 Houten Bedden; 6 IJze len Bedden; 5 Ressorts; 2 Kinder bedden; 10 Nachttafels; Ouisinière; Kolommestoofjes; Waschkern. Eiken Buffetten; Kaders; enz. Komptante betaling en gewone voorwaarden. (1220) 1. - Namen: HOFSTEDEN, 5a ha. en 8 ha. Henegouwen: HOFSTEDEN, 11 ha. en 28 ha. 2. - TE KOOP UIT TER HAND Allerbeste HOFSTEDE. 8 ha., 71 aren. Vrij 1 Mei '47. Middel te i vergrooten. Gevraagde prijs: fr. 450.000. Gemak betaling. TE KOOP: GOEDE HOEVE, 37 ha. Gevraagde prijs; 1.550.000 frank. Groot gemak van betaling. TE KOOP. - Streek Doornik 1 Goed HOFSTEDEKEN, onmid- i deillijk vilj, 25 aren boomgaard -1- 1 ha. weide in huur. Alles één I blok. Prijs; 125.000 fr. In de Semois: HELFTtEBORRDERIJte i pachten, voor talrijk huisgezin met werkende Hcinders. TA- BAKKOEVE, men plant jaar- Hjiks 100.000 planten Itabak, op- pervlakbo 10 ha. Seffens wij. Alles voor den helft. Voor inlichtingenSpreken ter OFFICE HV5MOBILIER FRAN CO BEI/GE, Noordstraat, to HARJELBEKE. (122®) Het werkvolk van Zonnebeke «i. leper wordt het moede, nog lange, door de maatschappij der spoorwe gen ge«uld te wordtin. Daar er 's avonds met de mazout van 7 uur te veel volk reisde, had de maatschap pij er niets beters op gevonden dan het treintje eerst naar Moorslede k laten rijden eA dus de arbeiders eu arbeidsters van Zonnebeke, leper en der nog een half uur langer tt laten wachten. Deze menschen die reeds vro: 1 uur tot 1.30 uur moesten wa. vooraleer naar huis te kunnen trekken, worden, dezen toestan. dan beu. Din dagavond waren dan c meeste arbeiders en arbeidst. Zonnebeke met de eerste mede gegaan en hadden de garde gevraagd opdat het tl. zou doorrijden naar leper. Daar ckz echter dit ntet wilde doen, haddeii enkele arbeiders zich op het spoor geplaatst ln Moorslede, zoodat het treintje naar Roeselare niet kon te- rugkeeren. De |Chef-garde vond er dan niets beters op, dan de rijks wacht van Moorslede op te bellen, die gewapend met de matrak onmiddel lijk het spoor kwamen zuiveren en zelfs nog een paar menschen geboeid a.u.b. in 't gevang stepten. V/ij kun nen nu misschien wel aannemen dat deze arbeiders niet in hun recht wa ren, maar waarom lokt de maat schappij zulke toestanden uit. Ook 's morgens is het meer dan erbarme lijk gelijk dat het werkvolk, zoomaar op do mazout geprest wordt. Op haar affichen drukt de maat schappij zonder mij. gaat het riet», maar dit wil toch niet zeggen, dat se daarom met het werkvolk vooral dient te leuren. Het ls te hopen dat het bestuur van Roeselare of leper, toch eindelijk eens iets zal doen, om den toestand op deze lijn te verbeteren, die wer kelijk binst den oorlog beter was, vooral wat do uren van de trein» betreft. Uit Beiroet werd vernomen dat een vrouw, genaamd Zahlch Zahran, bd leven had geschonken aan een vljt- llng. Hot zijn drie jongens en twe» meisje^ die alteu JfUwk «q gesoof ilja.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 4