De Manoeuvers aan de Kust DE DRINKWATERVOORZIENING IN WEST-VLAANDEREN K Uit 't Veur Uit 't Diksmu m i 23 November 1946. HET WEXELÏJKSCH NIEUWS Bladzijde UIT VEURNE Vakschool St-Idesbald te Veurne, OUDERS UIT VEURNE-AMBACHT j ADINKERKE KOKSIJDE DE PANNE POLLINKHOVE HOOGSTADE HOUTEM-VEURNE VINKEM PERVIJZE UIT NIEUWPOORT OOSTDUINKERKE RENINGE LEISELE NIEUWKAPELLE OUDEKAPELLE LOO MISSIENIEUWS C.V.P.-KANDIDAAT TE RUMBEKE SCHIELIJK OVERLEDEN SCHORE D8E.N&T VAN TOtVOtR NAAR ZUiD&LÜK Wt-5T-VLAANTT>t.Rt.N vg v i s-. V I I I .VivlM-* V\ i V t awi ZONDAGDIENST Apotheker: Hr Sierens, Vleeschhou- werstraat. Dokter: Dr G. Vanuenbulcke, Spor- kijnstraat. BURGERSTAND Huwelijksafkondiging. Lycke Robert, vissetier, te Panne, en Van- aeebrouok lyjwkïUe, z. b. Veurae. Huwelijken, Lenecker Michael, werkman Wulpen, en Chamon Maria dienstmeid Veurne. Van Schooris- se Albert, autogeleider Houthulst en Flaitou And tea v.. b. Veurne. Hoor- naerc Lucirn, fa briekswerker, Wervik en De Bruyne Sirnonne, Veurne. Ge-oor.en. Legomme xtiaphaël, z. v. Karei en Depuydt Leona, Noord- straat 36. Vandewaile Hugo, z. v. Michel en Wackenier Gabrislle, Steen- kerke. Devtock Norbert z. v. Rap hael en Torhoudt Maria, Hobelaan 60. Ryckbossch Didier, z. v. Julianus en Deberdt Marl at te Koksijde. Muylaert Bernard z. v. Robert en Le- maire ïvonne, Rozendaelstraat 13. Boeve Annie, d. v. Roger en Vande- bus::he Clara, Pannesteenweg. BouckenoogEie Christian©, d.iv. Al- bert en Louf Magdalena, Bulskamp. Goens Hubert, z. v. P.ené en Vie ren Maria, Oostduinkerke. XOONEEILNIErWS Zeg, weete 't al Liefhebbers komt naar de «Roe land 24 November en geniet van 'it blij pel gespeeld door liet reizgnd fcooneelgezsl schap van de Gentsche Minardschouwburg onder de regie van Henri Vandaeïc waar zijn eigen werk cp de planken wordt ge bracht: «Zsg, v/eete 't al, Madame De Witte loopt mee n© Zwarte Groot tueees en uw lachspieren vooral flink rndsseertn Voorstellingen om 3 u. en om 7 30 uur stipt. Kaarten dp voorhand bij M. Pouchele, Vaart"tr. 5, Veurne. Het Holïanalscli Wijfje «Hst Hctiandsch Wijfje», hunkert naar den datum van hear opvoering, evenals de talrijke ttoneelliefhebbers van Veurne en van Veurne-Ambacht. De St-Lutgardisgllde wijdt haar beste krachten aan het wellukken van deze prachtige operette. «Hst Holland sob Wijfjezal op rits er ezn verrassing wezen. Zie maar: opnieuw het volledig or kest van bercepsmuzikanten onder de leiding van den heer Stsenacker. Vierstemmige koeren Prachtige dan sen en balletten. Een weelde van kostu- men ia het perspekttii van schilder achtige décors, 80 uitvoerders Het Veurnsche publiek is belust op operetten. Verdrist en vreugde angst en hoop, haat en liefde worden afwisselend uitgebeeld en beklemtoond door de muziek. «Het Hcilanclsch Wijfjezal be antwoorden aan a'J de verlangens. Want hst is een praehtoperette. Op 26, 27 en 28, November geven alle kunstliefhebbers zich rendez vous in de zaal Palace Kaarten «te bekomen in liet huis Sioen, Oost straat 8. te Veurne. Begin teïÊens te 7 uur stipt. TOOMEELFEEST Op Zondag' 24 der,er, dag der ge meenteverkiezingen, treedt het alom- gekende tooneeigezeischap van den Minarcschouwtourg van Gent op in de Roelandzaal te Veurne. Een dolle aotueele klucht zal opge voerd worden waarmee weketilang triomf werd geoogst ir- de Folies Ber gères te Brussel en ïn den Minard Schouwburg te Grot zelf. Wie zich eens t:i dege wil verma ken en een pinte' goed bloed opdoen ga naar de Roelandzaal en hij zal het zich niet beklagen. Deftige en gezon de leute is de leuze van het gezelschap van den Minardschouwburg van Gent. CECILIAFEESTEN BIJ DE MELOMANEN De bloeiende koninklijke fanfare «De Melomanen» kende bijzonder welgeslaagde Ceciliafeesten Concert, optocht, noenmaal en bol lingen Vooreerst hun concertavond. Nog voor den aanvang ervan was de zaal ruim en heel bezet. Families van eereleden en leden waren zeer talrijk opgekomen om niet alleen een gezellige dansavond te hebben, maar zeker ook om van de uitvoering te genieten. Het programma van 't concert was wel liiet overlast maar de uitvoering was puik. Met kadans en zwier volgden de nummers en de toejuichingen bewezen dat de stukken in de smaak vielen. Ook de twee ar- tisten met accordeon en saxofoon oogstten verdienden bijval. Terecht werd niet veel lof o«ver de Katholie ke Fanfare gesproken. Heel zeker, als de Melomanen door de straten opstappen, dat hun marbellen effect maken. Zoo hebben we ze dit jaar veel keeren zien op stappen: bij de processies, kermissen, N.S.B.- feesten, wijkfeesten, dooden- liuld op 11 November, al te gaar twaalf sorties, waarvan 'n vaandel- concert te De Panne en een turnl'eest te Nieuwpoort., Er waren gemiddeld 43 muzikanten per uitstap en dat is voorwaar een mooi getal. Dat de Melomanenmaatschappij in vollen bloei nog steeds toeneemt, kan ons Veurnaars maar verheugen. 17 spelende leden kwamen de rangen aandikken. Het bewijs dat de Melo manen geacht en geëerd zijn is wel de toetreding van nog veel meer ©ere leden. We gunnen van harte zulk groot succes aan de Fanfare en wenschen hun nog grooteren bloei. Het gezel lig noenm .1, de bollingen voor man nen en vrouwen kwamen het feest programma vervolledigen... en alles goed beschouwd, de Ceciliafeesten zijn flink geslaagd! Leve de Melomanen! BRAND Woensdag op Donderdagnacht, rond 2.30 uur, werden de etadsge- nooten uit hun slaap gewekt door kla roengeschal en sirenegeluid. Brand was uitgebroken in de nevengebou wen der garage Justin Amery, liggen de in de Pannestraat. In een recordtempo waren de dap pere brandweermannen ter plaats en konden ze, na omtrent een uur werk, den vuurhaard dooven, aldus gewis een verdere ramp en totale uitbran ding vermijdend. De schade is gering. DRIE AUTOBOTSINGEN IN EEN DAG Gisteren hadden er in onze rustige stad 3 autobotsingen plaats. Gelukkig allen'zonder erge gevol gen. o De auto van Cornette Michel van Oostvieteren, rijdende richting Veur- ne-De Panne, en de auto van Boufïe Georges, uit Leuze, komende uit de Dehaenelaan, kwamen in botsing' op het kruispunt Pannestraat- Astrid- laan. Gekwetsten waren er niet, alles bepaalde zich met ncgal wel stoffelijke schade. Peperstraete Silvser van Veurne, komende uit de Duinkerkestraat en Verstraete Jules (Frankrijk) komen de richting leper-Veurne, kwamen in botsing aan het "kruispunt Düin- kerkestraat-Zuidstraat. De kinderen van den Heer Verstraete, welke in den auto zaten werden licht gekwetst. Ook nog stoffelijke schade werd vastgesteld. De au,to geleld door Vanelslan- der Camiel uit Veurne en deze van Ternier Georges kwamen in botsing aan het kruispunt Astridlaan-Koksij- desteenweg. Alles bepaalde zich tot stoffelijke schade. STAD VEURNE Plaats Stadsontvanger te begeven. Het ambt van Stadsontvanger ls ■te begeven. De benoemingsvoorwaarden liggen ter inzage in het Secretariaat. De aanvragen moeten voor 8 December 1946 aan den Heer Burgemeester overhandigd worden. FILMLEIDING 22-23- en 24 November: CINEMA-PAL ACE: 2 Meisjes en een Matroos, Voor vol wassenen met voorbehoud. 29- 30 November 1 December De Weg naar de Sterren. Voor allen aanbevolen. ■rfSRa rtfflifc, «irm. tmdm wat vangt ge aan met uw groot geworden jongens? j Weet U,.dat de toekomst van velen onder U, alleen verze kerd wordt door een degelijk TECHNISCH ONDERWIJS? Wil uw jongen mecanicien, moto- rist, draaier, electrician, schrijn werker of meubelmaker worden? hij volge de AVONDLESSEN die vanaf 2 December in de Vak school zullen gegeven worden. Inlichtingen en Inschrijving: ten bureele van de Vakschool, den Woensdag van 10 tot 12 uur en A i van 5 tot 7 uur. Het Bestuur, j Weet ge?... Dat onze straten zeer slecht ver licht zijn. Wanneer krijgen we nu een deftige elektrische straatverlichting. Men zou Waarlijk de beenen breken in de Statiestraat. Dat het Kruis en den haan van onzen ouden toren maar afwezig blij ven? Wanneer komt dit op zijn plaats? Dat het lang duurt vooraleer on ze tooneelartisten zelf eens op de planken komen!! Dat we in onze kerk met Kerst mis eens Plechtige Kerstmis zullen hebben, gezongen door ons jong zang koor. Burgerstand. G cboorten. Van Beno Michel, z.v. Henri en Lucienne Eomsy. Ryckewaert Monique d.v. Emiel en Eugenie Mailen-gier. Janssens Emiel, z.v. Georges en Madeleine Bouchouit. Thabart Jchan^.v. Ju les en Madeleine Verhaeghe. Ver beek Myrtha, d.v. Roger en Yvonne Lèanne. Decrcp Nadine, d. v. Va lere en Yvonne Dubois. Vaimeu- vilie Suzanne, d.v. Albert en Elisa beth Buylaert. Waasterberglis Paul, z.v. Emiel en Yolande' Vanderbeke. Aerts Patrick, z.v. Lueien en Juliette Vermeersch. Thery Jeanne, d.v. Maurice en Lucienr.e Pins-n. Rys Monique, d.v. Georges en Marie- Louise Knockaert. Knockaext Lu- cientie, d.v. Gerard en Antoinette Van der Eynde. Sarrazijm Frederij'Ck.z.v. Marcel en Rachel Decsuninek. La- cantte J-ofaon, z.v. Gifbelt; en Simor.na Beughëbaert. Buylaert Henrl. z.v. Georges en Jeanne Brosèns. Huwelijken. Petrus Ackaers en Clara Froimont. Gustaaf Calcoen en Anna Seynaeve.— Jan Vander- haezhe en Yvonne Everaert. Ju- i ies Duyek en Denise Vambillemont. Henri Ksverts en Paula Turf. ClindkeimaUl-e Roger en Agnes Sbroto- ba. Deeouttenq Charles en Blom- ma Estella. Oopipillie Maurice en Genmaine Lust. Hennabel Achiel en Angèl-e Bouw. André G-ewy en Cal coen Deonse. Rys Achiel en Da- witte Juliette. Delcloo Gerard en Suzanne Lammens. Sesler Roger en Denise Van Huffel. Dusseaux Maurice en Rachel Camerlynck. Clamimant Htenrl en Raymonde Eve- raert. Lsidioor Engielforecht en Alice Flahou. Huwelijksbeloften. Jozef Franckx en Hedwige Vinoke. Marcel Van- billemont en Augusta Darré. Sterfgevallen. August Traversier, Richard Van Maldeghem, echtg. v. Rachel 'Deweert. Julia Penei, echtg. v. Hiecóor Mahteu. Pierre Gerrnon- pé, echtg. v. Paula Casier. Naklank Doodenhulde. Vanwege dien Britschen Ambassa deur te Brussel werd een telegram van dank gezonden, naar E.H. Pastoor voof al 'de Kristen© vróuwen die deel- gerjomen hetben aan de Doodenihuldie aan de gesneuveliie geallieerden, op Zondag 3 November 1.1. Hier volgt de tekst van het tele gram. In 't Vlaamsch vertaald luidt het: Ik dank U: in naam van alle er kentelijke Britsche vrouwen voor uw vriendelijk aandenken en de gebe den op Allerzielendag .Ik ben er zeker van dat dit vcor hen een groote lirocst zal zijn, te weten dat hun geliefden ge vallen op foe vrienden Belgischen bo dem niet vergeten werden. Britsche Ambassadeur. Goed Nieuws. Naar we vernomen hebben is door de Kerkfabriek een eigendom aange kocht, gelE'gen in de Kerkstraat, nl. de café Au Lion de Flandre Dit zal omgebouwd worden en dienst doen als lokaal vcor de Parochiale Werken. Het is. waarlijk reeds lang dat we op onze gemeente zoo'n inrichting moes ten missen. Des te welkenner is thans dit nieuws. St Niklaas komt. Op het Dorp zal S; Niklaas op den avond v.d, 5 December langs dezelf de straten igaan als verleden jaar. Op de Baden komt hij op den avond van jden 4° December en langs de volgende straten: Beslaan en 'Ko ninklijke baan en slechts een 109-tal meter in de zijstraten van de Zee laan. Inwoners van Koksijde. U kunt wekelijks ons blad bekomen op 2 manieren: 1. - Koopt het bij Drukker Van Necke, waar het vanaf den Zater dagmorgen te verkrijgen is, of 2. - Vul het Inschrijvingsformu lier n in (zie 8° blad) en stuurt het ons af. Het Wckelijksch Nieuws is het best ingeliqhte blad, dat Uop de hoogte brengt en houdt van alle in teressante wetenswaardigheden. Davidsfonds. Volgens men ons meldt zal het Da vidsfonds, afdesling De Panne, op nieuw met haar werkzaamheden aan vatben. Op 27 November a.s. zal er een voordracht gehouden worden dcor E.P. Jongen met als onderwerp: «Het Wonder van Fatima en onzen tijd. Deze voordracht is voor ieder toegan kelijk en tevens gratis. Verder worden er nog een drietal voordrachten en feestavonden voorzien. Moe«aten er nc.g zijn die wenschen lid te worden van. het Davidsfonds, dan kunnen ze zich daarvoor laten inschrijven op de aanstaande voordrachtavond en ook bij alle bestuursleden. Bij Biljartclub De Zanzibars. Het huidige klassement bij biljart club «De Zanzibars», waarvan lokaal bij André Selschotter, ziet er als volgt uit: 1. Rillof André; 2. Lepoudre Ro ger; 3. Coppyii;*. Demaret; 5. Ro;sey; 6. Depreeuw; 7. Rathé; 8. Meuris; 9. ÏTateaert; 10. Brijsse; 11. Delpor- te; 12. Boeve. DE PANNE Gemeenteverkiezingen. De kandidaten der C.V.P., Nr 1: Gevaert Oscar, Plaatsverv. Volksvert. Provincieraadslid; Hubaert Godfried, apotheker; Vandermeiren Omer ho telhouder; Gevaert André, hotel houder; Lehouck Jozef, pasteibakker; Goderis Pieter, werktuigkundige; Six Gerard, hotelhouder; Zwertvegher Richard, visscher; Vanhalme Mar- oeJ, schaliedekker; Balanck Pieter, smid. De kandidaten van lijst Nr 2 (liber.-social. cartel) Deniailly Leon, uittr. Burgemees ter; Bisschop Gustaaf, uittr. schepen; Verzele Julien, schooldirecteur; Ren ders Karei, aannemer; Willaert Ka- miel, aannemer; Dirickx Jan, aanne mer; Mevr. Van Walleghem René; Desmet Maurits; Myny Jules, Voor zitter Geheim Leger; Houvenaeghel Emiel, drukker; Englebert Victor, ho telhouder. Lijst Nr 3: Mahieu Marcel, brou wer. Otter geschoten. Heer Strasburgh Marcel van Pol- linckhove heeft Zondag 17 dezer een otter geschoten, wegende 8 kg., dit langs de Loovaart op de jacht van Mr Dugardein van Oudenaarde. Het is een zeldzaamheid dat in onze ge westen nog otters aangetroffen wor den. Hartelijk proficiat aan den ja ger. Burgerstand Juli, Augustus, September, October 1946. Huwelijken. Lefèvre Charles met Top Martha, beiden alhier; De- ver Raphael van St Rijkers met De Ruyter Margriet, alhier; De vrome August van Bulskamp met Decroos Martha, alhier; Vanpeperstraete An dré met Lefèvre Bertha, beiden al hier. Sterfgevallen. Pauwels Elodie, Wed. Henri Vanhoutte; Billiau An dré, ongeh. Kiezing zonder strijd. Onze gemeente kent vcor het o:rst zieker wel sedert 30 jaar geen verkiezingsstrijd. De partijen kwamen overeen en zoo Werden 2 onvolledige lijsten ingediend. De C.V.P. diende een lijst met 7 kandidaten in en de Socialisten droegen 2 kandidaten voor. Zonder verkiezing zal de gemeente raad dus samengesteld zijn uit; 7 C.V.P.-ers: de HH. Patfoort Jere- mie, burgemeester; Vandecasserie Re- mi en Buit'Sel Cyriel, schepenen; Pat- tou Gaston, Melis Jules, Monteyne André en De'oaenst Leopold; en 2 Socialisten: de HH. Desmicht Re mi en Labeau Gaston. De verkiezingen. Gezien er eleohts één kandidaten lijst werd ingediend, is er dus geen verkiezing in enze gemeente. De C.V.P.-lijst is samengesteld als volgt: Craye Charles, uittr. burgemees ter; Dewaele Leon, uittr. schepen; Dekerveï Achiel, uittr. schepen; Roe lens Gaston,, uittr. gemeenteraads lid; Vandamme Maurice, Prov. raads lid C.V.P.Rabeay Adrien, landb.; Lowagie Albert, land'o. Plaatsvervangers: Catrysse Michel; Ceulenare Raymond. We wenschen ze hartelijk profici at cn verwachten vanwege de oudere leden en de jeugdige krachten een innige samenwerking voor een vreed zaam en vruchtbaar bestuur met veel nuttig werk voor 't algemeen belang. Burgerstand. Geboorte. Vanthuyne Hendrika, d. v. Jozef en Casier Sirnonne. Huwelijksafkondigingen. Kuyle Louis, bakker alhier en Jonckheere Adrienne, z. b. te Mannekensvere; Notredame Jozef, drukker en Decocq Emerence, z. to., beiden te Schaer- beek. EBT Zie vervolg hiernevens. APOTHEEKDIENST Apotheek Cools, Marktstraat, open van 10 tot 12 uur en van 16 tot 18 uur. BURGERSTAND Overlijden. Buffel Zoë, 65 jaar. Huwelijksbelofte. Vanlandschoo- te L., landto., wed. Vandewaster Maria en Hartcel Alice, z. b., wed. Vanden- bussohe Riohard. Huwelijk Verburgh Charles, Werkman met Bonjé Victoria©, z. b., beiden alhier. VISSCHERSBOOT OP WRAK Gedurende deze week is de N. 117 op een wrak geloopen voor de ha ven van Duinkerke. Het schip was erg beschadigd, maar heeft toch op eigen krachten zijn aanleghaven Nieuwpoort kunnen tasreiken. EERSTE STEENLEGGING Vrijdag had de eerste steenlegging plaats voor het bouwen van zeven woonhuizen door het Ministerie van Wedreopbouw. De Heer Minister, door de politieke omstandigheden in Brussel weerhouden, had een af gevaardigde afgestuurd. OORLOGSSCHADE Donderdag jh werd er een zeer be langrijke vergadering gehouden in de bovenzaal der Stadshalle, vcor de geteisterden. De Heer Provinciaal Di recteur voor Wtederopbouw deed er een zeer interessante uiteenzetting. Vele wagen werden gesteld diie ook seffens beantwoord werden. Maar 't is te hopen dat de wet op de oor logsschade weldra zou gestemd wor den die aan de geteisterden zou vol doening schenken. CINEMAS Century, vanaf Vrijdag 22 Novem ber tot en met Zondag 24 November: De Toren van den Dood 2' Film O. K. FoliesMuziek, Dans, Zang, (Zedel. waarde onbek.) Maandag tot Woensdag: De Groote Attractie circusfilm. 2" Film: Lupe Velez in «Mexicans». (Voor Volwassenen) Nova: Vrijdag tot Maandag: Sensation 1946 (Voor Volwassenen.) Dinsdag tot Donderdag: «Mr Swing (Voor Volwassenen) Wist gij...? Dat van die elf leden uit de vori ge gemeenteraad er zich thans op nieuw zeven kandidaat stellen cn wel 4 op de lijst der C.V.P. en 3 op de liberale; Dat van de 3862 zielen op onze gemeente er 2071 naar de stembus worden geroepen, waaronder 1072 vrouwen en 999, mannen; Dat er op onze gemeente 36 mannen en 10 vrouwen van hun stem recht beroofd werdiein? Bond der Kroostrijke Gezinnen. 1. De leden mogen bij him Schrij ver de lidkaart 1947 afhalen. (40 i'r.) 2. Ze zorgen tijdig voor foto's ('t gezicht minstens 1 cm. hoog) om aan halve prijs te kunnen reizen op trein, tram en autobus, want al de kaarten moeten vernieuwd worden. De gezinnen die minstens 4 onge huwde kinderen hebben min dan 21 jaar oud, kunnen zulke kaarten bekomen. Het kind dat in 1947 21 j. oud wordt, mag de kaart benuttigen tot 15 Januari 1948. 3. De vader of moeder biedt zich aan bij den schrijver van den plaat selijken Bond zco mogelijk liefst vóór 15 December, voorzien van trouwboekje en nieuwe foto's (door don schrijver uit te snijden 4 cm. hoog en breed). Gebruikte foto's en te oude mogen niet opgeplakt wor den. 't Inschrij'vingsrecht is 15 fr. per gezin. Huwelijk. Deze week werd hier het Huwelijk ingezegend van den heer Jozef Mijn- gheer, bestuurslid van den B.J.B. te Zuidechote, met Maria Segers, leid ster der B.J.B. te Reninge. Na de groote plechtigheid in de kerk wer den twee afscheidswoorden uitgespro- namens de boerenjeugd te Zuid- schote en de boerinnenjeugd te Re ninge. Na zulk eene voorbeeldige jeugd Huwelijk. Rosseel Edcuard, werk man te Booitshceke en Depuydt De- nire, dienstmeid alhier. Overlijden. Vanhoorne Hector, 84 jaar, echtg. van Gombert Celes- tine. De verkiezingen. Verleden week, bij het opgeven der beide kandidaatlijsten, werd in de lijst Vanhoutte Jozef, de naam van de vijfde kandidaat, hr Vande- pitte Albert, vergeten. mogen beide jonggehuwden de heer lijkste toekomst tegemoet gaan, want beiden hebben- alles gedaan wat in -hun macht was, om door eigen goed heid, deugdzaamheid en toonbeeld, hunne medeleden tot het goede aan te wakkeren. Het Wekelijksch Nieuws houdt er dan ook aan de beste gelukwen- schen aan te bieden. Kiezing zonder Strijd. Daar enkel één lijst ingediend werd op onze gemeente, is kiezing dus overbodig, er worden de volgende inwoners gekozen: Delanghe Hector, uittr. Burgemeester; Basyn Charles, uittr. Schepen; Vanderfaeillie Marcel, uittr. raadslid; Vandewoude-Vanbier- vliet Camille, raadslid; Verweirder Julien, raadslid; Feryn Louis, land bouwer; Amoot Hippoliet, land bouwer. Plaatsvervanger: Exter Maurice, landbouwer. Geen Kiezing. Op onze gemeente g..an de kie zingen niet door, daar slcehts eene lijst ingediend werd. Als gekozen worden dus aanschouwd: Annoot Jan, schepen, dd. burgemeester uittredend; Van-biervliet André, uittr. raadslid; Theunynck Jules uittr. raadslid; De- csunynck Hector, uittr. raadslid; Van- decasteele Cyriel, werkman; Huyghe Achiel, landbouwer; Crul Léon, land bouwer. Plaatsvervangers: Van- belleghem Jerome, .metser; Bossant Léon, landbouwer; Vermander Michel, landbouwer. Zonder s'rijd ls volgende kan didatenlijst verkozen: Heindrickx J., uittr. burgemeester; Ruzee J., uittr.; Dswaele J., id.; Vuylsteke J., id.; Van Peperstraete C., id.; Devisch C., id,; Vanderfaillie C., Decieyne M.;. H. Vanderghucht, uittr. Zie vervolg hiernevens. Zooals wij reeds hebben gemeld zullen tegen het einde dezer maand op de Belgische kust manceuver» plaats hebben. De 4» groep, van het Commando regiment 'bestaande uit ongeveer 67 man zal van Namen naar Brussel ge bracht worden alwaar zij, op het vliegveld te Evere, zullen plaati nemen aan boord van 2 Dakotavlieg- tuigen, die op het vliegveld te Koksij de zullen landen. Van daaruit zullen, de commando's ln geforceerd marsch- tempo oprukken naar het gebied tus- sohen Raverzijde en Mariakerke en een aanval doen op drie gebeton- neerde bunkers, die door een peloton vijandelijke infanterieverdedigd worden. Vervolgens zullen de commando's zich naar de kust terugtrekken, en inschepen aan boord van zgn. Goat- ley-boats» die ze naar de mijnve- gers moeten brengen, waarmede ze De datum dezer operaties hangt geëvacueerd moeten worden, af van de weersomstandigheden en van den toestand der zee, en zal slechts op den vooravond te 20 uur, door de bevoegde diensten kunnen vastgesteld worden. Zoo de operaties kunnen verricht worden op 22 No vember, dan zullen ze te Koksijda om 8.47 u. aanvangen, den 23n om 9.16 u., den 25n om 19.25 u. en den 26n om 11 uur. BAVIKHOVE KRIJGT HET BEZOEK VAN MGR MAZE Op een zonnige namiddag, verge zeld van een jong priester, stapte ces Eerbiedwaardige grijsaard af aan de Onderpastorij te Bavikhove. Het wal een onverwacht bezoek van den Mis siebisschop Mgr Mazé van de Pater* der HH. Harten (Picpus), ApostoliscU Vicaris van de Atoll-eilanden vaa Oceanië, die 36 jaar missieleven heeft meegemaakt. De reden van zijn bezoek. HIJ kwam Bavikhove danken voor zijn edelmoedigheid een missionaris af ts staan voor de Atollen en den flinkea steun, hem betoond. Mgr Mazé werd ook ontvangen door dhr Burgemeester J. Hugelier en zijn secretaris M. Priem, die den eerewijn aanboden. Hij zocht daarna de familie Vandoorne op, om hen ge luk te wenschen met hun zcon-missi- onaris. Want met hem verlaat ons E.P. J. Vandoorne der zelfdePaters der HH. Harten, den 25 November, om langs Marseille, over Panama naar Tahiti te varen. De 45-jarige notaris Van Ouden- hove kwam te Rumbeke Zaterdag avond omstreeks 6 uur van de Dorps plaats huiswaarts. Gekomen bij d« woning van dhr Raoul Bouquet, zakte hij ten gronde. Voorbijgangers droe gen hem binnen en twee geneeshee- ren konden enkel den dood vast stellen. Candidatenlijst van de C.V.P.: Vandamme Aimé, landb., uitt*. Burgem.; Bonte Hector, landb., sche pen; Baert Jules, landb., schepen; Depuydt Gustaaf; Kiersebilck Mar cel; Mass Eugeen; Serruys Prudent; allen landbouwers en nieuwe candi dates Als éénig tegencandidaat komt op» Busschaert Jozef, landbouwer. KANfiQEM S.-WU«.E.*.Ï» M&OClTAl»e .coo VL*.MLS n Jj^Ol-UNKHOVC NtlLVrw - kaws.U-5 vouNt^; iTAT»\M f»OUTM«»_^T M6oauÈ-T>B. AK0OO16- kEVURLN K O OCSK^jP 'ITTEK NtXKfrt 3LE.OE TSTVtRtM RCN I "S NO otfoschotE' StaveuB 5VT^».S.T£"RtN LnotSTva voce veJtvle^eVeN rUIOSCHOT^. HO ^SÏtl-AnE-\ OOïS"NIEU»l- S wesTHooat- KERIM. xs LANGE^ARK BOSZINSE "P OECK ARtU-E «we PAlSCHttiOAia AARSREL6 MAKKE SEN MOÖ1C5LE x. S'JAN •y T VUAMKRT KENtMCELET Ll^N I:2-"-"»" u 3AT> V y vAÏfkcN t fgggZ*. INQEUMUNSTt^ VTtAAFS-VU VC /v.% O O I.E.— ?*?%-•'' UESieJLCEM WnREGEH 1 a s K. 'r t Bavikhove i f V. BIKKEBUSCS „«'„««tilE ZANDVOOrWDE. yoo-RHEZ HoutM.KE y UTER HOITTEM fvset* O-vdC '3»c^LaLo^>vSe. u/oJCyGCót-»«\. V» K*EV "*Tc\ M HE L tjUTS CHATfc 7 WUJ-VEK«EM ;B*AMOUtEA MttSEK/ WAAKTEN ^toonxt^k SUUISEH J TSI^-secenS WEVïtOEH •p L^UWt« WERVIK r. ».y T *R£ KKE V Nl&UWKEKKfi. ..VAUTSten^;'' -<• f PIOIC^TRSBT X j 1 DÜVluw KAHELTt5.K£ VtCMTE aNZICCK lfwaooi<se.M V>TV*i.KMCM rCCEM r> A ka*^E(I TlE«Ö4 OOTSSSH K8«KAt»y« M&EVTtWT MO lr4 WAAAA'aakok ST I>ENUS A/EL6Ï.8 MOE J KROEN UUlNCNH MERZEEUvJ m >OTT f OirrRUVf,^ v »j«w v- j MELK'jel SPIEHE^"' A». T C W. IEB3E0LÏM Zuidelijk 'West-Vlaanderen voor zien van drinkbaar water, ware zeker wei een der grootste 'diensten die de Openbare Besturen aan de bevolking zouden kunnen toewijzen. Telkens, met dé Gemeenteverkie zingen, wordt dit. 'beloofd en we hou den eraan eens te herinneren dat het Gemeentebestuur van Poperinge. begin 1941, reeds met het Bestuur der Nationale Maatschappij der Wa terleidingen te Brussel over deze kwestie in onderhandeling kwam. Twee vergaderingen werden daar op gehouden. De eerste op 1 April 1941 te Kor tri jk, in het - Bureel der Waterleidingonder leiding van Heer Ing. De Meyer en waar Heer Ing. De Nie, Bestuurder der Maat schappij, aan de afgevaardigden van Poperinge, allen uitleg gaf en uit eenzette hoe er moest te werke ge gaan zijn. Wel werd voorzien dat de werken onder de bezetting niet zou den kunnen uitgevoerd worden, maar er werd door de heeren Ingenieurs den raad gegeven, aan het Beheer der Waterleidingen de aanvraag te doen de zaak ln te studeeren, om ge reed te zijn tegen dat de mogelijk heid zich voordeed met de werken te beginnen. "Om ten voordeellgste mogelijk voor Poperinge de zaak financieel op te lossen, werd ook het gedacht vooruit gezet de tusschengemeenten tus- schen Kortrijk en Poperinge aan te spreken om een gezamenlijk plan van wateraanbrenging op te maken en uit te voeren. Verslag over die vergaderingen werd op Donderdag 3 April voor den Gemeenteraad van Poperinge uit eengezet en door al de leden goed gekeurd. In vergadering van 7 Mei 1941 werd door het College van Burge meester en Schepenen van Poperin ge de beslissing genomen aan de Nationale Maatschappij voor Water leidingen te Brussel te vragen, te willen overgaan tot het opmaken van een voorontwerp der noodige werken om Poperinge van drinkbaar water te voorzien, dit, gebeurlijk ln samen- werking met andera gemeenten. Door toedoen van het Schepen college van Poperinge, werd dan op 6 Juni 1941, te 15 uur, ln da Raad zaal van het Stadhuis te leper, een vergadering gehouden voorgezeten door Heer Ing. De Nie en door Heer Ing. De Meyer. Vijf en twintig gemeenten van Zuid-Vlaanderen hadden den oproep beantwoord en waren op de verga dering vertegenwoordigd, namelijk: Beveren-aan-IJzer, Boezinge, Elver- dlnge, leper, Kemmel, Komen, Krom- toeke, Loker, Loo, Oostvieteren, Pol- linkhove, Poperinge, Reninge, Renln- gelst, Stavele, St-Jan-tolj-Ieper, Voor- mezele, Waasten, Watou, Westouter, Wijtschate, Woesten, Zillebeke, Zon- nebeke, Zuidschote. De financieele kant der zaak werj er uiteengezet en het bewijs geleverd dat de gemeenten er alle belang bij hebben, samen te wolken om tot een goeden uitslag te komen. De tijd is aangebroken om de stu die voor de Waterleiding van drink baar water in Zuid-Vlaanderen voort te zetten om zoodra mogelijk tot de uitvoering over te gaan. De C.V.P. belooft ons dat en zal willen zijn belofte houden. Op bovengaande kaart opge maakt op 19-Crl941, cp aanvraag van het Schepencollege van Poperinge kan men nagaan hóe-de toevoer van drinkbaar water naar Zuidelijk M Centraal Vlaanderen voorzien worojS Het water komt uit Hcncgouweè; langs St Léger en bedient reeds Kore- rljk tot Roeselare en tusschengemeeflp ten, alsook Wevelgem, vanwaar d» leiding moet Voortgaan naar Pope ringe. In het belang en om de gezondheid der bevolking moeten de Gemeente» besturen nu tot dat doel «amen werken.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 5