FINANCIEELE KRONIEK Aandacht IEDEREEN 16 November 1946, STERFGEVAL BURGÊRSHUIS VOORWERPEN ALLERHANDE MEUBELS WINKEL EN VIJF WOONHUIZEN DRIE BOUWGRONDEN ALLERHANDE MEUBELS EN HERBERGGERIEF EEN ONLANGS GEBOUWD HANDELSHUIS HANDELSEIGENDOM om 2 uur stipt 's namiddags, te Po peringe, in de Dninkerkestraat, in het Gasthof «Het Handelshuis'-, gehou den door Juffr. Paula Massalus, OPENBARE VERKOOPING VAN KOOP I. WOONHUIS PERCEEL BOUWGROND gelegen te POPERINGE, in de Boom- gaamdstraa-t, groot 3 a, 35 ca,, eek- «be F, Nr 855y. Gebruikt- door M. Erarest Mahieu zonder geschreven pacht mits 140 fr. 's jaars vallende I October, vrij van lasten. (1174) •BBSBBBBBBBBESBBKBBMBBBB Studiën van de Notarissen CASSIERS te POPERINGE en PIETERS te REN1NGE HANDEL IN OKKASIE-MATERIAAL BESTE HOFSTEDE TWEE WOONHUIZEN Koop 1. SCHOON HUIS Koop 2. SCHOON HUIS Koop 3. SCHOON HUIS Koop 4. SCHOON HUIS EEN HUIS GOEDE WEIDE (Schoon- en gerieflijk k HUIS MET TUIN EEN WOONHUIS BURGERSHUIS HOVENIERSHOF BESTE HOFSTEDE HUIS om 2 nur zeer stipt 's namiddags, te Oosltvleteren, in het gasthof - Sint Belbastiaan gehouden door M. Riem, 2. EENE WEIDE Een prachtig HANDELSHUIS EEN WELGELEGEN BURGERSHUIS Een nieuwgebouwd BURGERSHUIS met HOF EEN GOED WOONHUIS met werkwinkel een goedgelegen en gerieflijk WOONHUIS TREKKING OP ZATERDAG 7 DECEMBER ALLO! ALLO! Een gerieflijk WOONHUIS STOP-REM j VRAAG WEELDEMEUBELEN» JUWEELEN, HOVENIERSGERIEF en vertfore roerende voorwerpen NOTARIS HET UEHELUn lt«S DEKZEILEN IN NIEUWEN STAAT. EEN WOONHUIS ZAAI- en WEILANDEN Een gerieflijk WOONHUIS Een schoon perceel LAND MEUBELS EN M ENAGI EGOEDEREN WELGELEGEN HERBERG EN WINKEL HOFSTEDEKEN Sfi©¥2HSSebrooders Een gansche reeks Elektrische Gereedschappen GROOTE DOENING Twee beste HOFSTEDEN EEN WOONHUkS V|T TER HAND TE KOOP GOEDE TWEEWOONST EN BOUWGRONDEN BAKKÉRIJ- PASTEIBAKKERIJ 1. - WOONHUIS 2. - WOONHUIS Beste HOFSTEDE van 150 Ha. KOOPT UW FRUITBOOMEN OP TYPE Bladzijde 6. Studio van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te IEFER tilt Rumbeke meldt men ons liet afsterven van Heer Frans-Xaveer-Jozef .VAN OUDENHOVE t) Notaris Echtgenoot van Mevr. Marie David in den ouderdom van 44 Jaar schie lijk overleden te Rumbeke. De plechtige Lijkdienst heeft plaats gehad op Vrijdag 22 November, te 10.30 uur, in de parochiale kerk te Rumbeke. OP MAANDAG 25 NOVEMBER IMG ■té '2 uur namiddag, in het gasthof «De Maanii, Groote Markt, te leper, ":-'A INSTEL VAN" "v %V STAD IEPER Een schoon en gerievlg met afhankelijkheden, erve en grond, Caipronstraat Nr 30, groot 1 are. Bewoond zonder geschreven pacht door M. R. Neyrinck, mits 160 fr. per maand. °}o Instelprem-ie. Overslag op Maandag 9 December '46 zelfde uur en plaats. (1135) gflflBBBBBBHBBBBBBflEBBBBBflff Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te IEPER. MINISTERIE VAN FINANCIEN Bestuur der Registratie cn Domeinen'; Kantoor Poperinge. De Ontvanger der Domeinen te Poperinge zal op VRIJDAG 6 DECEMBER 1946 om 11 uur stipt voormiddag, ter her berg A la Maison de Commerce:», gehouden door M. Arthur Ostyn, Cas- selstraat, Poperinge, overgaan tot de Openbare Verkooping bij Opbod van allerhande zooals: 1. - Een beetmoien, een plooibare egge, 2 dubbele ijzeren eggen, 2 hou ten eggen, 1 jumelle, 1 zaaimachien merk «Fraria Universsl», 1 braakma- chien op vier wielen, 3 tanden, 1 En- gelsche kriek, een radio S.B.R.een ijzeren privrolle, 4 kookketels waar van 3 met» vuurhaard', -eterniet-en bui zen, ijzeren staken van 3 m., houten trappen, enz. Alias zichtbaar Jten dage der verkooping bij. A. Ostyn. 2. - Camionnette «Peugeot» 4 cyl„ mobeur Nr 53690, chasls Nr 618.943, zonder wielen of banden behalve een volledig reservewiel. - Zichtbaar bij Maurice Pecreus, Iepersteenweg 71, Poperinge. 3. - Ohasis van personenauto zon der wielen, assen of mobeur, gelegen in de gracht langs de baan Ieper- Poperinge. op 1 km. afstand van het Station Poperinge. 4. - Afbraak van 4 verdeddgings- posten in beton en 1 schuilplaats van 25 m. x 8, gelegen rond de fabriek Franco-Belg© te Poperinge. Gewone voorwaarden. - Voorbehoud van goedkeuring. - Onkosten 18 - Getuigschrift van burgerdeugd ver- eischt. (1192) Studie van den Notaris CASSIERS te POPERINGE. MAANDAG 2 DECEMBER 1946 »m 1 uur stipt 's namiddags, te PO PERINGE, in de Slnt-Mlchiel&straat, OPENBARE VERKOOPING VAN zooals k-leerkas, kleine kas, ledikant stoelen, koffer, gasvuur. Ijzeren bed, met ressort, wollen matras, tafel, machtvertrek, regulateur, zetel, spie gel, beelden, vazen, kandelaars, lakens, sargiën en verdere roerende voor werpen. Ten verzoeke der erfgenamen van M. en Mevr. Henri Vanecckhouite- Dequekier. (1173) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris CASSIERS tc POPERINGE. Studie van den Notaris DEVOS te RUMBEKE Overslag op Dinsdag 26 November '46 ter heiberg Het Peerdplaa'ts te Rumbeke, om 4 uur namiddag, van: Gemeente Rumbeke, wijk De Vierwcg. zijnde Nrs 202, 203, 204, 205, 208 en 207, Roeselaresteenweg; en van 6 meter breedte ieder, langs de Groene Herderstraat. Alles samen groot 21 a. 72 ca. Verdeeld ln 9 koopen. Gebruikt door de HH. R. Hostyn, Vamnesbe, Hostyn, Leimaitre en Le noir, per trimester. Respectievelijk ingesteld: 60.000 fr„ 68.000 fr„ 25.000 fr., 25.000 fr„ 35.000 frank, 31.000 fr., fi.000 fr., 6.000 fr. cn 5.000 frank. Recht van: samenvoeging. (1132) Overslag op Dinsdrag 26 November '46 te 2,30 uur namiddag, ter herberg, Sint Jorisbij Gaston Banroo, t>e Viamertinge, Dorpplaats, GEMEENTE VLAMERTINGE Een kloekgebouwd en gerievig WOONHUIS met afhankelijkheden, erve, grond en tuinland, gelegen langs den steenweg naar Voormeaele, bij de Statie, groot 12 aren 87 centiaren. Gebruikt zonder geschreven pacht door M. J. Serroen, mits 140 fr, per maand. Slechts Ingesteld 100.000 fr. (1133) IBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBB Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te IEPER. DINSDAG 3 DECEMBER 1946 om 1 uur stipt namiddag, te POPE RINGE, Maurice Dewulfstraat 47, ten Sterfhuize van M. Henri Vcrhaeghe, OPENBARE VERKOOPING VAN «yoahs; toog en buffet, stoeien, her bergtafels, jaehtstoof. pultetoof, buf fet, sohaprakas, kleerkas, zetels, gas vuur, herbergton, bierglazen., toilet kastje, régulateur, étagère, enz. (1209) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris CASSIERS te POPERINGE. TOESLAG: Donderdag 28 Nov. 1946 om 4 uur namiddag, ter herberg «Au Oheval Amglais», gehouden dopr Jean Dieryck, te Houtem, van: Gemeente Houtem, Hollebekestr 19. dienstig als bakkerij en 6 a, 24 ca. aan gebouwen en hof. Ingesteld: 116.000 frank. Vrij van gebruik. Inlichtingen ter studie. (1129). UIT TER HAND TE KOOP Stad IEPER, Klaverstraat Nr 1. Een gerievig WOONHUIS ten dienste van winkel, met. garage langs de Klaverstraat en paarden stal in de Neerstraat. Voorzien van gas, electrlciteit, stads- en regenwater. Onmiddellijk wij. Alle inlichtingen te bekomen ter studie. (1134) Door Sterfgeval UIT TER HAND TE KOOP tc Blankenberge, Zeedijk, Centrum, in besten staat. Dadelijk beschikbaar. Inl. DEREYER, Belgiëiei 6, Ant werpen. (HM) MAANDAG 9 DECEMBER 1946 met 1 are 10 ca. bebouwden grond en koer, gelegen te POPERINGE, in de Sint-Michielsstraat 13, sekitie F, Nr 753b. Bewoond door M. Omer Santy zonder geschreven pacht mits 140 fr, te maande, wij van lasten. KOOP II: Kantoor van den Notaris ALFONS VANHEE te MOORSLEDE UIT TER HAND TE KOOP OVER TE NEMEN OM GEZONDHEIDSREDENEN elektrlek - mek-aniefc. Goede gcld- plaatsing. Geen vakkennis noodóg. Gemak van betaling. Schrijven onder letters V.AL. ter drukkerij.. (1156) gelegen Passchendalevelclten te ZIL- LEBEKE. Groot ongeveer 14 ha. Tusschenpersonen zich onthouden. Inl. den Dinsdag en Zaterdag, tus- schen 9 en 12 uur: D'Hontstraat 62, IEPER. (1158) OPENBARE VERKOOPING VAN Spllstraat Nrs 37 en 38 te ZONNE- BEKiE, op en met elk 14 a. 06 ca. grond en land. Bewoond en gebruikt zonder ge schreven paohtvoorwaarden door Mr Verschoor© en Vrouw Wed. Blomme. Gewone, voorwaarden. - Recht van samenvoeging. Toeslag: Donderdag 5 Decemer 1946 te 2.30 uur, 's namiddags, ter her berg Het Gemeen tehuis te Zonne- beke, bewoond door Mr Georges De- visch. (1179) KBBBBEBBBBBEBBEBBKEBaBBBl Studie van den Notaris DE TAVERNIER te LANGEMARK. Studie van den Notaris R. VAN DEN BOOGAERDE tc leper. Gemeente' BESELARE, Plaats, Molenhoek - Kalsijdc op Dadizele. en 257 m2 land, vormende hoek met de straat en kan dienen voor winkel of herberg. en 191 m2 land. Elk huis' begrijpt: drie plaatsen op heti gelijkvloers, een gang en een kelder, een voute-kameren boven twee kamers en zolder, afzonderlijk gebouw voor gerief en stalling. en 141 m2 land. en 153 m2 land. Elk huis begrijpt: gang, twee groo te plaatsen,, een keuken en een kel der, op het verdiep twee groot© ka mers en zolder. Instel: Zaterdag 7 December 1946 om 3 uur stipt, Iter herberg Drie Koningen, Markt, Beselare. Overslag: Zaterdag 21 December 1946 om 3 uur stipt ter herberg Har monie >i, Wervikstraat, Beselare. Insteipremi© Recht van samenvoeging. Zie plakbrief. (1177) lEKBBBBEBBSgBBBBESIKSiSBSES Studie van den Notaris R. VAN DEN BOOGAERDE tc leper. UIT TER HAND. TE KOOP: 1. - GEMEENTE MERKEM 3 Ha. 23 A. 40 Ca. ZAAILAND gevende op den gravier, dicht bij de Zuid-Waiandst-raat te Merkem. Gé bruikt door Camille Vanthuyne. - Vrij bij 2 jaar. 2. - STAD IETER dienstig tot herberg, met 402 m2 87 land, gelegen te leper, Meemensteen- weg 69. Vrij met 1 Oktober 1947. 3. - GEMEENTE RENXNGE gelegen bij d,e vaart van Nieuwpoor-t naar .leper te Reninige, gr-oot 1 ha. 3 aren 80 ca. Voor alle inlichtingen zich wenden ter étudie van voornoemden No taris. (1186) IRZREEBRSB91BBBBBESSSBBSB UIT TER HAND TE KOOP gelegen in een der bijzonderste -stra ten van IEPER. Zich wenden: Poperingestraat, 9, leper, (1159) Studie van den Notaris JEAN PIETERS te RENINGE. EINDELIJK® TOEWIJZING WOENSDAG 27 NOVEMBER 1946 om 2 uur namiddag, :te leper, Café, de i'Yser», bij. A. Blootackcr, Fobhlaan: STAD IEPER Koop I: met afhangen en erve, gróót 1 a. 34 ca., ge-légen in de Lombaardstraat Nr 35. Voorloopig toegewezen: 2Ö5.000 fr. GEMEENTE RENINGE Koop II: met afhangen en koer, groot 2 a. 80 ca,, gekadastreerd wijk B, Nr 390a, Koop III: groot 11 a. 97 ca. 57 ma., gekadas treerd wijk B, deel van Nr 538b. In massa, voorloopig toegewezen 156.500 frank. (1121) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoor van den Notaris DEEREN- te Rocsbrugge-Haringc. UIT TER HAND TE KOOP gelegen Passdh-endalèvelden te Z1L- LEBEKE, Groot ongeveer 14 ha, Tusschenpersonen zich onthouden. Inl.: D'Hontstr. 62, leper. (1158) UIT TER HAND TE KOOP te LANGEMARK, Cayenmestxaait 36, met schuur, stalling, inrijpoort en zeer goed land, (1185). IKBBEBBBBBBBEBBBBBBBBBBBH Studie van den Notaris JOSEPH VROMAN te MEENEN. Studie van den Notaris AMEYE te ROESELARE MAANDAG 16 DECEMBER 1946 OPENBARE VERKOOPING VAN 1. 4 Ha. 98A. 80 Ca. BOUW GRONDEN en ZAAILANDEN gieletgien té OOSTVLETEREN, langs den- steenweg leper-Veurne. Ge bruikt door den medeverkooper Mr Leon, Vanstechelman, tot 1 Oct. 1947 mits 7.000 fr. 's jaars, vrij var. lasten. Bij plakbrieven in 8 keepen ver deeld.. gelegen te KAASKERKE, gehucht. Kw-ade Straalt bekend bij kadas ter eefctie A. Nr 218. voor eene grootte vam 3 ha. 36 a. 10 ca. Gebruikt door M. Prosper Beuselinek met recht van pacht tot 1 October 1947. mits 6.300 fr. 's jaars, vrij van lasten, Opeeg van pacht werd gectetan voor 1 October 1947. Plakbrieven met plan te bekomen ter studie van den Notaris CASSIERS te Pcipsringe. (1&00) ■BBBBBBEBBBBBBBBEEBIflBBBa Kantoren van de Notarissen VAN EECKE te POPERINGE, LAUWERS te IEPER en NAUDTS te KOMEN, Om uit onverdeeldheid te treden. INSTEL: Maandag 25 November '46 om 2 uur, tea- herberg «In den Arend», Polenstraat, te Roeselaxe. TOESLAG: Maandag 9 December '46 om 2 uur, in het gasthof Java Ooststraat, te Roeselare, van: STAD ROESELARE. Koop 1. Ooststraat Nr 40. den hoek uitmakende van de Oost en Post-straten, groot volgens meting 247 m2, bekend bij 't kadaster sec tie B, Nr 98 u, met uitweg in de Ppiststraat, met alle roerende goede ren onroerend bij bestemming. In huur gehouden door Wed. Vic tor Dejonckheere-Luigigbe, mits 22.400 frank 's jaars, betaalbaar 5.600 fr. per trimester en op voorhand, boven de lasten en assurantiepremiën, met recht van pacht tot 14 Juli 1947. Koop 2. Poststraat Nr 3. - dienstig voor winkel, groot volgens meting 98 m2 20/100, bekend bij U ka daster sectie B, Nr 98 k/2, met recht van doorgang door voormelden uit weg. Gebruikt door Juffr. Adrienne Eve- mert, mits 400 fr. te maande, zonder geschreven pacht. Koop 3. St-Amandstraat Nr 23. groot. 220 m-2, bekend bij, 't kadaster s^étie A, Nr 7p2, voorzien van al]e moderne confer;:, centrale verwar ming, 'water-, gas- en ëléctriciteiW .leidingen. Onvcrgeld gebruikt tot 30 Novem- brr 1948. Koop 4. Statieifreef Nr 17. groot 115m2, bekend bij 't kadaster sectie A, ex-Nrs 351p/2, o/2 en x/2. Gébruikt door den medeverkooper M. Frans Cracoo mits 100 frank te maande, zonder geschreven pacht. Bezoek: alle Maan- en Woensda gen, van 2 tot 4 u-re, mits schrifte lijk© toelating van den werkenden Notaris. Instelpenning. (1082) Vrijwillige Openbare Verkooping van te REKKEM, Vagevuurstraat Nr 2, (gehucht Paa-adijs)bestaande uit voorplaats, middenplaats, keuken, ko terij en 2 kamers. Bewoond' door Heer J. Desramaux-Vérsele zonder geschreven pacht. Instel: Zaterdag 23 November 1946 Overslag: Zaterdag 7 December 1946 telkens te 5 uur, ter herberg Au Purgatoiregehouden door Hir E. Lietaer, wijk Purgatoire, te Rekkem. 0,50 fr. instelpremie te win- nion. (1183) (1169) MBBBBBSSBBCSSBBEBBSSEBBB FETA ANDRÉ, Lo-kerstr,, lYestouter. laat hiea'bij het geacht publiek weten dat hij van heden e-f TABAK ZAL KERVEN. Spoedige bediening. - Bewerking met allerlaatste moderne machines. (1194) OP DINSDAG 26 NOVEMBER 1946 cm 3 uur namiddag, ter herberg De Kruisanker ii, bij M. Maurice Mollet, te Roesibrugge-Haringe, OPENBARE VERKOOPING dn een enkele zitting, van: Gemeente Roesbruggc-Haringe. met stallingen en afhankelijkheden alsmede 12 a. 18 ca. onder bebouwde grond, en erve. staande en gelegen in de Haandekotstraat, te Haring©, be kend bij kadaster sectie B, Nrs 14 a, 15 a en 15 b. Eigerud-om van den Heer Emeric -DC'iiiG'Clc'cr Vrij met de geldtelling. (1109) IBBBSS3BBBBBRBBBBBESBBBBB Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrngge-IIaringe. J DEPOT VAN STOPPAGE EN REMXILLAGE ONZICHTBAAR STOPPEN van t j i alle stoffen en HERMAZEN van f j kousen (1,25 frank per steek), J i Trouwe en spoedige bediening. J l VROUW A. DESOHRIJVER- J DEMAREY J Ieperstraat 130, Poperinge. I l (bij de Statie) (1193) i vUVVWV8VWUV)RnAAAMUVVtr OP WOENSDAG 4 DECEMBER '46 te 2 nur namiddag en, indien zulks noodig is op den volgenden dag, te POPERINGE, in de Cour dé Com merce», Mauri oe- De Wulfstraat. 1, nevens de leperstraafc. ten verzoeke van den Dienst van het Sequester, OPENBARE VERKOOPING VAN waaronder rolledwre salorib-fcleedhig togcpohjist acajou, raciio toe stel, brand kast, omlijste schilderij verbeeldend ten beboscht landschap, voiiedige slaapk emerbcklee-dlng in eikenhout, radiotoestel schrijfmachine, gaskom foor, bureel, bloemen, bloempotten, i bakwagens en tweewielsteekkar. Met gereed geld. (1161) ■■■■■BBBBBKHIMIBBBIBBnBa Studiën van de Notarissen D. LAHAYE te POPERINGE en A. VANDERMEERSCH te IEPER. aan uwen Heer OP MAANDAG 2 DECEMBER 1946 om 114 uur sltipt namiddag, ten huize van Mevr. Wed. Joel Wullus, in die Haringestraat, te Rcesbruggc. OPENBARE VEILING VAN nllerlet schoon TIMMERALAAM als:esscncc-mo:oi; :4 ph, eoupe-nu}- macl-.ine, stootkar,, kerfzaag,-hand- en boógzagien, werkbanken', schaven; bei tels, we:nels, boren, waterpassen, ijzer en houten serjanten, schuifloo- per, reepen en meer ander alaam. Alsook HERBERGGERIEF, als»; Beste biljart met toe-'re hoor ten it; zeer goed-»n staat, stoelen, tafels, toog, allerhandeglazen, Stoven en allerhande .voorwerpen. Gewone voorwaarden en komptant te betalen. (1175). IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoor van den Notaris DEEREN te Koesbrugge-Haringe. dat hij uw aankondiging doet inlasschen. in zoo zijt U,er zeker van dat ze U de teste vruchten op leveren zal. Studie van Deurwaarder G. GYSELEN te VEVRNE. Landbouwers, de nieuwe vénplioh- tingen inzoke Maatschappelijke Ze kerheid voor uw arbeiders vangen aan. op. 1 Januari 1947. Veiimijdt olie moeilijkheden! - Stelt U in regel. - Wendt U daartoe tot onderstaand adres. Handelaars, Neringdoeners, Winke liers, Werkgevers, var trouwt, ons ÜW zaken toe. Wij regelen aiw boèkhou- ditog en vuiBen uw belastinigsfiorm'U- lieren in-. Komt ons vinden voor al uw verplichtingen. Wij sparen U veel moeit© en tijd. TOEKOMSTSTR. 15, POPERINGE. Spreekuren: Vri'jdag en zondag voormiddag. (1195) Studie van dén Notaris THEVELJN te MEESEN. OP WOENSDAG 27 NOVEMBER '46 om 10,30 uur voo'nmdddaig, ter herberg «Excelsior», bij den Heer Charles Donck, Groote Markt, te Veume, Merkwaardige Openbare Verkooping van Gewone voorwaarden, Coerp- tante 'betaling. (1172) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoor van Deurwaarder RAYMOND DE PAPE te VEURNE. OPENBARE VERKOOPING VAN met afhankelijkheden, grond en land te DIKKEBUSCH, Windeweg Nr 18, groO;t samen 43 a. 5 ca. Het huis met loühting is gebruikt tot 1 April 1947, dioor de medever- koopster Marguerite Timperman, mits 70 frank te maande boven de lasten en assurantie. Het land is vrij van gebruik. Eigendom van de familie Jules Tim- pemmam ZITDAGEN: Instel: Maandag 9 December 1946 Overslag: Maandag 23 December 1946 telkens om 2 uur namiddag, ln, de herberg «De Vierstraatbij- Medaxd Dagraauwe, Ketnjmel, Vierstraa't. (1190) EBBBBBBBBBBBBEIBBiBBBBBBBBB Studie van den Notaris E. THEVETJN te MEESEN. Om uit onverdeeldheid te seheiden. Studie van den Notaris WESTERLINCK te HOOGLEDE. WOENSDAG 27 NOVEMBER 1946 to 2 uur namiddag, in het Gcmeente- hutv, bij M. Antoon Hardeman-Van- dentoergJie, te Westoutcr, OPENBARE VERKOOPING VAN Gemeente West-outer, Zwartenberg. 8 Hectaren 71 Aren 91 Centiaren HOFSTEDEKEN, waaronder verscheidene loten dien stig als bouwgrond voor vUUas en bui tengoederen. Bij plakbrieven mot grondplan ver deeld in tien koopen In huur gehouden door M. Maurice Deturck-V andewynckel, medeverk oo- per, mits 3 za'kken en haif tarwe per geurt, volgens overeenkomst, (1981) ■BBBBBBBBB3BBBBBKBBBBBBBS Studie van den NOTARIS W. de SAGHER, Icperstraat 66. Poperinge. Bewaarder der minuten van den Notaris Van Cayzecle. OP DINSDAG 3 DECEMBER 1946 «na 3 uur namiddag, ter herberg «Hét Volkshuis», bij Mevr. Wed. Désiré Gunst, te Rocsfarugge, OPENBARE VERKOOPING in een enkele zitting van Gemeente Roesbruggc-Haringe. met stallingen en verdere afhankelijk heden, alsmede 9 aren 40 ca. onder bebouwde grond en erve, staande eh ■feelégicn te Harinjge, Haandiekotstxaat, bekend bij kadaster sect. B, Nrs 453a, 453a/2 en 4-53a/4. Btwoond cn gebruikt door de ver- kooper Heer Jules Dtesmist. Vrij mét de gé-ldtelling. (1176) MAANDAG 25 NOVEMBER 1946 om 3 uur namiddag, ter herberg In de Vierwe-gen bij Hr Guoiave Ctrom- bez-Lippenoo, te Gits, Onle-demolen, INSTEL MET PREMIE VAN GEMEENTE GITS groot ongeveer 88 a., gelegen langs d-e Middenstraat, palende Oost en West M. Edmond Deelercq, -Zuid M. Karei Ve-rmeesch, beiden landbouwers te Gits. Verdeeld in 3 koopen. Gebruik; 44 a. door M. Leon Ver- haost, landbouwer te Gits; 22 a. door M. Aimé Van Compernolle, werkman, te Gdlte, zonder geschreven pa-oht, en 22 a. door M. Oscar Deisendier, staats bediende te Gits, met recht van pacht tot 1 Oktober 1949. (1138) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris DEVOS te RUMBEKE Openbare Vrijwillige Verkooping van. te IZENBERGE, Dorp, OP MAANDAG 2 DECEMBER' 1946 te 1 uur stipt, zal voornoemden Deurwaarder DE PARE overgaan tot de openbare vrij willige verkooping vain allerhande HUISMEUBELEN en MENAGIEGOK DEREN, ten' huize van Mevr. Wed'. Moen-aclaey, te 1 zen-berge, Dorpstraat, zooals: Kteemkassen-, lavabo's nachttafels, bedden met ressort, matrassen, buf fetten, spiegels, tafels rniet uittengw-ls, stoelen, zetels, kinderstoel, muutrhor- 1-oigie, keukenstoven. Verders allerhande keukengerief, glas cn gleiers. Een naaimiachieni merk «etamdard ln zieer goeden «Haat. Een waschmachien. Broedmachier. Voor kdekens. Alles zichtbaar vanaf 10 uur "s morgens. Geiwone voorwaarden «n bomptan- te betaling. <1191) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB TE HUUR "56» dicht bij de Fransche grem TE KOOT van 1 ha. 70 ami, tot één. blok,1 met nieuwe gebouwen. Zich. wenden tot DECONINCK GE RARD, D® Muntstr. HL fper. (1197) zal met genoegen vernemen, dat van heden af, te beko men zijn, bij de Firma Van den Peercboompiaats 7 te IEPER: TE HUREN thans brouwerij, met. prachtig woon huis, ruime gebouwen en IjsJders, mooi beplante tuin-, serre, groot' 53 oren. Best geschikt ook voor allen handel of kleine nijverheid. Wendt U bij Notaris E. THEVEIJN te Meesen (bij leper). (1139) IBESEBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBB Studie van den Notaris THEVELIN te MEESEN. Van eerste hoedanigheid; Van Engelschen cn Amc- rikaansch-en oorspróng; Aan geheel voordeel! ge prijzen. De Firma STEVENS Gebroeders zal tevens alle vervangst/ukken in magarijn hebben voor even- tueele herstelMng. UIT TER HAND TE KOOP te Roeselare, langs maccadam Schrijven: Rijselstraat 76, IEPER. (1196) VRIJDAG 13 DECEMBER 1946 to 3 nur namiddag, in <iie herberg De Zwarte Leeuw bij M. Tbeo-. phiej Devos, Abeeiesteeurweg 184, te Popertn-ge - Abeeie, OPENBARE VERKOOPING Gemeente WATOU, Abeelestcenweg. toet afhankelijkheden en 15 a. 30 ca, Brand, gelegen te Watou, Albe»'lesteen- Wég 37bis, bekend op het kadaster lectie E, Nrs 7C&i> en 7ti5e. Bewoond door den eigenaar M. EHe Houthé.-Dscrock Zichtbaar alle werkidiageai 's na- tojddags. (1199) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HANDELSHUIZEN met' inrijpoort. magazijn en land; 1 BURGERSHUIS met land. Gasthuisstr. 62, Pop, <i09fe) Kantoer van den Notaris EMILE LKMAH1EII te IEPER Overslag op Dinsdag 26 November '46 om, 3 uur namiddag, }n het hotel «Java», Oostetr., t© Roeselare, ven; te ROESELARE, hoek der Vierweg en Aardappclaiocikstraat, samen groot 16 a. 63 ca. Verdeeld in 4 koopen. Ingesteld Koopen 1 en St ieder mits 20.000 fr. Koopen 3 en 4: leder mits 8.000 fr. Een huls en deel grond beschik baar, (1131) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB' MEN VRAAGT OVER TE NEMEN to..-Poperinge of omstoeken.-Tus- schenipensonen tóch oaithouden, a.u.b. fflreti ter drukkerij. (C530J Ook in voorraad: Elektrische Laschtoestellen Ventilatoren - Elektrische Motoren van 30P.K. en meer. (334) OPENBARE VERKOOPING té 14 u., in het gasthof «H1H Ziweerd», Groote Markt., te leper. STAD IEPER Penncstraat Nr 19, groot 100 vierkante meters. Gebruikt, zonder geschreven pacht, door de Wed. Moerman te leper. Pennestraat Nr 20, groot 1C0 vierkante meters. Gébruikt, zonder geschreven pacht, door Achiiei Dubois, te le-peT. Te bezoeken, mits toelating van den notaris, ieder Dinsdag en Donderdag. Ingesteld: 45.(too frank. Ingesteld: 52.090 frank- van 3 tot 5 '4 w namM-dag. <1188) TE HUREN: in FRANKRIJK, op 40 tan. van Pa rijs; Met, ófyernam© van bekleeddng otf uitbating als -kastetelWboer. Alle inllchtinigen bij Notaris THE VELIN te Meesen. (1198) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris THEVELIN te MEESEN. "tei tot het «PARADIJS-FRUIT» tS'|. bij HOUWEN MAURICE, Dorp WOESTEN. Vraagt ©ernst inltcittingcn.Hij biedt U variëteiten die, zeer vruchtbaar adjn «n geen kanker aanwassen. Aangepast, naar die gronden van de etretk. Te verkrijgen in alle vorm, als: Snoer, Letvorm, Struiken. Hoogstam, «ras. Ook Sierplanten en Bosch- plakten. (1163) Trouwe bediening Ms voorheen. UIT TEJR HAND TE KOOP' Zeer schoon BURGÊRSHUIS met alle modern ccmifort, te KOMEN. ■Tuin - engarage, kunnendie dienen voor geneesheer. 'Weindlt U bij Notaris THEVELIN, -te. -MOCMOb ,(1189)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 6