DE DUITSCHE AFTOCHT SPORTVERSLAGEN Officieele Berichten Besluiten Onzen Pronostic voor morgen Zondag in 11° Provinciaal te Vlamertinge gezien HET WEKELIJKSCH NIEUWS Bladzijde 7. F. C. Poperinge W. S. Houthulst E. Wervik S. K. Vlamertinge S. C. Le Bizet WEDSTRIJDEN VOOR MORGEN ZONDAG V. V. OstduinkePke UITSLAGEN EN KLASSEMENTEN VAN ZONDAG 1.1. a. a. v. d. v.-t. p W. S, Proven 100 PERSONEN VERGIFTIGD OP BRUILOFTSMAAL IN ITALIË OPENSTAANDE PLAATSEN DRIELING GEBOREN TE MORTSEL TAXI VOERDER VERMOORD TE SOLIERES EEN SENSATIONEELS GOUDMIJN ONTDEKT 700 Kgr. goud voor 11 men»chen FRANSCHE HOOFDCOM- MISSARIS SMOKKELDE WIJN IN 'N DIEVENWAGEN 23 November 1946. De ratjes uit Harelbeke, die twee maal elag op slag moesten uitkomen tegen hun medeleiders, krijgen voor de derde achtereenvolgende maal een harde r.oct cm kraken: morgen moe ten ze cp bezoek bij Daring Blanken- berge. De Daringers zijn nu eenmaal van de regeimatigsten niet, maar ik geloof dat zs in groots omstandighe den - -n groote ploeg zijn: wat denkt Waregem er van? Anderzijds heeft de. verdediging der leiders thans 2 wedstrijden één doel méér laten aan- teekenen dan dit in ds 10 vorige het geval was. Doch spijt dit alles zijn wij vatr meening dat Daring niet be kwaam is de Katten de nederlaag toe te dienen!! Waregem moet op bezoek bij hek kensluiter Nieuwpoort, en zal zich daar niet laten verrassen, nietwaar De- meyer en Cie? Poperlnge ontvangt F.C. Torhout en 2al zich inspannen om de zwart groenen met ledige handen huis waarts te sturen. V/.S. Lauwe, F.C. Wakken, en W.S. Houthulst,'die resp. S.V. Blankenberge, Komen, en Toe komst Meenen te gast krijgen, zul len hun Poperingsche vrienden niets willen toegeve en eveneens voor een lokale overwinning zorgen. Aan de Oosthoek gaat een kustder- by door. De Kacir.gers die op eigen veld heel gevaarlijk zijn, krijgen ech ter een harde noot om kraken: Mid- delkerke blijkt degelijk in forme te verkeeren, en de laatste uitslagen van dit moedig ploegje waren heel bemoedigend: Op hun 4 laatste wed strijden kenden de Stars nog geen enkele nederlaag, en het is enkel aan onkam te danken dat ze Zondag II. tegen Woudsport een puntje in den brand moesten laten! Een voorspel ling doen is dus moeilijk, en ik geloof dat ik mo maar zal houden aan het logische: een puntendeeling, die beiden zou bevredigen! Veurne, dat op zijn laatste 5 wed strijden slechts 1 puntje kon bemach tigen, ontvangt Deerlijk dat er op 'belust is een tegen Torhout opgeloo- pen nederlaag goed te maken. Ik ge loof dat da mannen van Ste Walbur- gis hun vijfde achtereen volgende ne derlaag tegemoet gaan. St Baafs-Herzeeuw zal meer strijd leveren dan velen zullen denken. De mannen van de grens zijn nog niet gewonnen, en het is zelfs heel goed mogelijk dat St Baafs zijn tweede zege boekt. W.S. leper ontvangt Wervik, en zou als favoriet doorgaan, ware het niet... dat ze op eigen veld moeten acteeren. Hoe paradoksaal dit ook moge blij ken, maar ik voel er niet veel voor om de gesternden de voorkeur te ge ven! Ik meen dat een drawn niet uit gesloten is, tenware White Star af breekt met de traditie en voor eigen volk wil toonen dat het ook mogelijk is thuis een goede prestatie te leveren. Ceroe leper staat voor een Zondag op pensioen- Samenvattend zullen we dus als pronostiek bekomen: R.C. DE PANNE MIDDELKERKE W.S. HOUTHULST T. Meenen. S.V. Veurne DEERLIJK SP. F.C. POPERINGE F.C. Torhout. S.K. St BAAFS F.C. Herzeeuw. S.V. Nieuwpoort S.V. WAREGEM. W.S. IEPER EENDR. WERVIK F.C. WAKKEN F.C. Komen. D. Blankenberge HARELBEKE. W.S. LAUWE S.V. Blankenberge. C S. leper Is bye. ROGISA. 2» Prov.: PoperingeS.V. Vsurn» 30 Res.: IV. S. HouthulstPoperinge 72 Schol.: Kortrijk Sp.Poperinge 01 Zooals algemeen verwacht, hebben de Veurnaars het tegen rood-geel niet kun nen bolwerken en, na een moedig ver weer, moesten ze ten slotte met 30 Cijfers de puntjes op den Kouter laten. Wat de match betreft, deze werd ge kenmerkt door een afgeteekend over wicht onzer mannen en den ganschen Wedstrijd door gaven de bezoekers nim mer den Indruk rood-geel ernstig te kunnen bedreigen. Het was dan ook heel zelden dat de S. V.-ers eens gevaar lijk kwamen aandringen en toen ze aan de rust slechts met 10 ln het krijt •tonden, kondeh ze zich heel gelukkig •chteï Gedurende de 2' half-time waren Sandra en maats nog meer aan bod. Als ze het ten slotte niet verder konden brengen dan een 30 zege. dan is dit te wijten eenevzljds aan het puike spel Van het bezoekende achtertrio. ander- rijds aan het treuzelen van ons aan- •-valskwmtet, dat meerdere Draehtkansen liet te loor gaan. Alles samengevat, ls de 30 over winning meer dan verdiend. Dit belet nochtans niet dat onze mannen een eerder flauwe partij speelden en met een bij schot zijnde rood-gele aanvals- lljn zouden de Veurnaars de verplette- rinz zeker niet hebben ontgaan. De Reserven waren te gast bij W.S. Houthulst. Tegen alle verwachtingen ln v/er den zs door de Woudsporters met 72 cijfers ingemaakt, wat allesbehalve een mooi resultaat ls. Nu, een slechte Zondag is geen slecht seizoen. Ds Scholieren deden het heel wat beter en gingen niemand minder dan leider Kortrijk Sport in eigen vesting verslaan. Volgens ooggetuigen waren, en- re benjamins hun tegenstanders ln. alle lijnen de baas. Ze verdienden dan ook ruimschoots de overwinning en een 03 eindscoor zou zeker heel wat Juister ge weest zijn. Stellig een moot resultaat voor onze mannekens, dis zoo pas de 8" plaats ln de rangschikking hebben •wetsn-te bemachtigen. En nu voor Zondag e.k. Daar F.C. Torhout verzocht heeft, om wegens verklezingsaangeleger.heden de match van Zondag uit te stellen, is ons 1* elftal du op gedwongen rust. Nochtans zullen onze supporters toch een match van degelijk gehalte op den Kouter kun nen bijwonen, 's Namiddags te 15 uur komen onze Reserven, met hun beste opstelling, uit tegen de sterke 2* ploeg van Wervik. Volgende spelers zulien de rood-gsle kleuren verdedigen: Defrancq, p.:gIorie, Orbie, Butays, Meersseman M.Temperville, Deraedt, Wall, Nunn, flansen en Quaeghebeur. Dus supporters, niemand ontbreke. Hst wordt stellig een match 2' provin ciaal waardig. Inkomprijs: 5 fr. De Scholieren ontvangen '3 voormld- dags het bezoek van hun collegas uit Meenen, welke evenmin tegen ds furie van onze would-be kampioentjes zullen toestand zijn. P. S, -Op 1 December doet rood geel de verplaatsing naar Waregem. Het Bestuur rekent, er op dat een talrijke •chaar supporters ons elftal zal. ver- fezellen. De reis gaat-per auto-car. Prijs S Ir. r T OpgeletDe supporters welke begee- ren mede- ts reizen, moeten ten laatste tegen Vrijdagmiddag 29 November hun kaart ln hst lokaal afhalen, dit ten ein de alle schikkingen te kunnen treffen Voor het vsrvoer. Na den Vrijdagmlddug zullen cr geen kaarten meer verkocht werden. C. S. leper J/>- Prov.: R.CHarelbekeC.S. leper 54 IIISpec.: C.S. leper—S.Ö. Bleet 50 Schol.: V/.S. leperC.S. leper 43 Kad.: C.S. leperS-K. Roeselare 07 Ruim CC3 Cercle-aanharigers of 12 eivolle autocars plus ontelbare per sonenwagens vergezelden de rocd- v.ilten cp hun lastige verplaatsing naar R.C. Harelbeke, alwaar de A» mannen, na een emotievolle en tot liet uk er-te boeiende onimceting, met het oneven doelpunt der negen, een kostbaren inzet in handen der Tatjes moesten laten. Evenwel ver dienden Carpels en maats beter! Cjrcle diende in geen enkel opzicht voer de mauve-ploeg onder te doen en wr.s Rating stellig waard, maar do factor gei uk kampte mee met Remmerie en maats, zcodat de loca- ïen mei.' kregen dan hun toekwam. Iu de bckswereid zou het engelwij- fe'd ccn match-nul geworden zijn. Mestdag tir Collega's startten in vol le-geweid en zaaiden met vlugge over zetten van linker naar rechter wing en vice versa herrie voor de kcoi van C. Dumalin. Doolaegphe en het acli- tevtrio verloren- er een cogenblik h,et Noorden bij cm na 10 minuten spel met 2-0 in 't krijt te staan. Genoeg daarmede oordeelden de C.S.Y-ers en namen de teugels over. Beddeleem milderde den achterstand. Carpels schoot krachtig naar doel, doch doel wachter Remmerie kende een geluk kig reflex die hem zelf verbaasde. Toch kwam voor de rust den gelijk maker ter wereld. Wegens flagrant handspcl in het strafschopgebied be nutte Ï.I. Dcl'Kayc een penalty :2-2). Alles viel aldus te herbeginnen in de tweede beurt. Cercle drong gedu rende een kwartier onafgebroken aan en scheen het tot een overwinning te zullen brengen. Mis! Roger Bedde- leem werd gekwetst en moest voor een 15 tal minuten geëvacueerd wer den. Dit wijzigde het spelbeeld ln zoover dat Noppc niet meer aan af grendelen hoefde te denken en zijn forwards terug kon laten aanvallen. Doelen bleven evenwel uit tot Roger Beddeleem terug in 't gelid was en aanstonds een hoekschop met kop stoot omzette (2-3). Twee minuten later had Dewitte echter ftl voor nieuw evenwicht gezorgd, waarop Mens zijn ploeg met 4-3 de leiding bezorgde. Decaluwe scoorde 3 min. voor het einde op zijn beurt (4-4), doch Moeder Fortuna wilde het an ders en in extremis lukte Steenlandt een negende en winnende doelpunt voor zijn mauve-kleuren. Scheidsrechter Plevier, flink gehol pen door de officieele linesmen Van- kempseke en Muyllaert, mag zich roemen op een uitstekende leiding. In deze net gekleede en imposante referée_ bézit het West-Vlaamsche scheidsrechterkorps een allerbeste vertegenwoordiger. Graag ontmoe ten we hem terug. Wat de spelers betreft? Noppe. Dewitte, Pattyn en Remmerie plaatsten zich in vedette bij de overwinnaars, die geen tech nisch hoogstaand spel ontwikkelden, maar hun evolueeren afstemden in verhouding met hun physisehe ca paciteiten Kick and rush! De Cer cle-jongens, gehandicapeerd door het kleine speelveld, konden zich niet beroepen op b.v.: het krachtig ont zetten van een Pol Mestdagh en zochten zoo ook hun heil in kant werk dat af en toe op een biljart niet zou verbeterd zijn geworden. Vooral het trio Carpels, Del'Haye, Decaluwé blonk uit, terwijl links- bulten Beddeleem en kanthalf Soe- nen verdienstelijk presteerden. Du-, malin bleef beneden zijn gewoon fungeeren en de backs liepen ver dwaald. Geen positiespel noch ver standhouding. Keeper Dumalin ken de niet het geluk van zijn vis-a-vis Remmerie, die ettelijke malen het leder kansrijk tegen zijn lichaam of vingertoppen kreeg wanneer hij on herroepelijk een geslagen man was. Keeper C. Dumalin daarentegen kreeg niets te houden. Vijfmaal slechts was zijn doel ernstig in ge vaar en vijfmaal was het kas! Devos, Maes, Bruneel en J. Van den bossche (2) doelden voor het III» Speciaal dat S.C. Bizet met een afgeteekende 5-0 nederlaag huis waarts zond. De Scholieren sneefden eervol met 4-3 als gasten van hun wit-gesternde stadsgenooten. Een paar elementen lieten hun makkers in den steek om te Harelbeke als toeschouwer present te zijn. Sancties zullen ongetwijfeld niet uitblijven. Aldus kregen Leterme, Gruwier en Bonduwe, die de Cerclegoals lukten een paar kadetten als medespelers. De knapen anderzijds zonder hun beste makkers, die, voor de gelegen heid tot scholieren waren gepromo veerd, waren niet opgewassen tegen S.K. Roeselare. De Rodenbachzonen drukten vooral hun physisch over wicht uit op het sccorbord, alwaar onze kleintjes uiteindeljik met 07 verloren geraakten. R. .Zondag 24-11-41: De kadetten voor een paar: maanden en de A-spelers voor één .Zondag rusten. Het III' Speciaal gaat cp bezoek, bi j .S.K. Vla- n.ertinge en dé scholieren ontvangen Kortrijk Sp. Rood-witten het béste't G.S. MiddeikerkeW.S. Houthulst 11 Houthulst moest .in de vervanging voorzien van Roilez .Maurits, Keirschte- ter Albert, Danneei Andró en Schollaert Marcel. Niettegenstaande de gansche ploeg gewijzigd werd, hebben ze zich nochtans goed uit den strijd getrokken en een puntenverdealing ?fgedwongen. De lokalen wonnen den opgooi en Houthulst mocht tegen sterk wind ln af trappen. Hun aanzet was heel goed en op meenden van Raes dribbelde Vande- walle twee man en zijn keihard schot werd door den lokalen doelman in cor ner verwerkt, die niets opleverde. Na deze enkele minuten territoriale minderheid kwam Woudsport los uit de omknelling. Op ten dezer aanvallen aan de 20' minuut verschalkt Uleyn den back, den doelwachter uit zijn kooi en zendt boven zijn hool'd in de ledige netten en den stand ls: 0-1. Het spel Ls nu meer verdeeld eu omb'eürtèn krijgen we mooie aanvallen. Eén min. vobr de rust verwekt Gunst een bal in corner, deze wordt slecht ge geven en. Verstraete wil in de vlucht ontzetten, doch de bal siaac onvrijwil lig tegen zijn hand en penalty wordt toegestaan aaii Middclkérke. Gunst bokst net leder weg al duikelend doch Middeikerke herneemt en zendt boven den op den grond liggeuden doelwach ter binnen: l-l. Hierop rust. Na de koffie heeft Iflauthulst, wind lu de zeilen én ls dan ook meest ten aanval. De bezoekende halflljiv voédt gedurig hun voormannen en een flink op dreef zljuden doelwachter ls noodlg. om meer cnhetl te voorkomen. Bij ,de lokale aanval'^n zendt de Houtluilst- sche verdediging alles terug en de stand blijft; 1-1. Rond het half uur wordt Verstraete (W.S.) gekwetst en gaat op de rechtervleugel spelen na een vijftal minuten van het terrein geweest te zijn. Ook Gunst Emiel wordt geraakt en speelt op halve krachten verder. Het scoorbord ondergaat geen wijzigingen meer en met een puutenvercleellng wordt het einde bereikt. De reserven speelden ook een aller- besten wedstrijd tegen Poperlnge en hielden de puntjes thuis niet een 7-2 overwinning. Hiermede de opgeloopen nederlaag (3-1) der heenronde goedma kend, Bij onze reserven valt er Iedere week verbetering aan te stippen. Gansch do ploeg voldeed en heeft verdiend gewonnen: 7-2. De scholleren werden nogmaals over klast tegen dé veel zwaardere ploeg S.K. Roeselare en moesten met 9-0 het onderspit delven. Voor Zondag e.k.: D» eerste ploeg speelt óp éigen plein tegen T. "Meenen. De reserven eveneens op eigen veld te gen T. M. terwijl de schol leren op be zoek gaan Kortrijk Sport. E. Wervik—St-Baafs 2—0 Er is matige belangstelling. Een dracht Wervik kcant met 2 Invallers in lijn, wint den opgooi en... St-Baafs stelt onzen doelwachter op proef. Spel gaat gelijk op, maar 't ls van laag gehalte. Het wordt de partij van heen en weer getrap, beïnvloed door den wind. Aan de 16' min. komt Wer vik gevaarlijk opzetten, doch Gryson verknoeit alles. Na een corner van Wervik, dwingt St-Baafs ook een corner af, die verloren gaat, want doelwachter Oarton houdt prachtig een keihard schot van den bezoe- kenden rechterhoek. De rust komt met blanke scoor. Na de rust is t spelpeil niet ver beterd. De verdedigingen blijven den toestand meester. Eendracht wil doe len en Declercq lost een prachtig schot, maar den bal wordt prachtig door den bezoekenden doelwachter gehouden. Aan de 65' min. breekt Gryson alleen door, maar hij vindt nog middel om van op 10 m. naast te schieten. Penet stuurt nochtans zijn mannen onophoudend ten aan val en wanneer eenieder denkt dat Penet den stand zal openen, ontzet de bezoekende doelwachter gepast. St-Baafs 13 ingedrukt, maar weet toch nog aan de 70' min. een keihard schot te lossen langs hun rechterhoek. Er is een prachtig spelende Carton noodig om den bal eruit te houdèn. Kort daarop bekomt Eendracht vrij schop, die door Declercq er naast wordt gegeven. Wanneer iedereen reeds denkt dat het einde zal gefloten worden met blanke scoor, bekomt Eendracht aan de 81* min. corner, die prachtig door D'Halluin ingezon den wordt en door Gryson binneti- gekopt. Veel toeschouwers verlaten reeds het plein, tot opeens, aan de 83* min, Declercq een kogel lest, die geen genade kent. Einde komt met een verdiende 20 overwinning van Eendracht. Scheidsrechter Letienne leidde pulk. Eendracht Wervik II Het van zijn pluimen op eigen terrein, door te ver liezen met 12 tegen White Star leper. De scholieren deden het niet beter en kwamen met 9 man op 't plein te Komen, waarvan er nog twee gekwetst werden. Aldus verloren ze met 10. Zondag moet onze eerste ploeg naar White Star leper, waar ze eervol zul len verliezen, tenware de afwezige spelers terug van de partij zouden zijn. Eendracht II doet de verplaatsing naar Poperinge en de scholieren be kampen Toek. Meenen, S. V. Veurne F.C. Poperinge IK.S.V. Veurne I 30 E.G. Gistel II—K.S.V. Veurne I! 54 Met een fel gewijzigde ploeg vertrok het thans zoo zwakke K.S.V. Veurne naar het gevaarlijke Poperinge. Dat onze mannen met ledige handen uit het strijdperk zouden komen, stond vast. en de 3-0 zege voor de lokalen, mag dan ook als een normaal resultaat be schouwd worden. Want zonder Estlenne en Ameloot ln de Veurnsche rangen, kon zeker niets goeds verwacht worden; vooral niet na de 11-0 vepletterlng te Daring Blanksnberge, waar bovenver melde spelers zelfs nog aan de partij deelnamen. Deboyser kon ook niet op treden. zoodat eenleder van Veurne een nederlaag mocht voorspellen. De match zelf verliep meestal in het voordeel der bezochten, wijl bij Veurne de voorlijn. eens voor doel, besluiteloos scheen. Met Bossuyt terug tusschen de palen, mo gen ook Deni3 en Reynaert, die op de backplaats een mooie partij vertolkten, en Sterckx om een prachtige partij ver meld worden. De lokale forwards waren productlever en vonden drie maal den weg der netten. In de eerste time kon den de lokalen moeilijk de goede ka- dans krijgen, doch zulk3 beterde in de 2' speelheft. Zoo kwam het einde met een 4' op eenvolgende nederlaag van K.S.V. Veur ne. Maar opgelet) mannen, het degra datiespook dreigt meer dan ooit, Laat ons hopen, dat Veurne, Zondag a.s. van de komst Van Deerlijk gebruik zal maken om 2 puntjes rijker te worden. Deerlijk ls weliswaar een niet te onder schatten tegenstrever, doch wanneer Estlenne en Ameloot tusschen de krijt lijnen opkomen, bezield met het ge dacht van eens 90 min. door te spelen en niet door tegenslag ontmoedigd wor den. dan geven we Veurne favoriet! Onze reserven konden de 6-0 zege praal op Nieuwpoort niet herhalen en moesten te Gistel met nipte cijfers in 't zand bijten. Dit was voor onze 3' ploeg ln 3' Speciaal de laatste heen wedstrijd. We wenschen hen dan ook veel ge luk voor hun tweed» ronde, alsmede deu kampioenentitel 1 S.K.V.—Aalbeke 3—1 Zondag laatstleden heeft aan alle S.K.V.-ers een bittere ontgoocheling bezorgd, die lang in 't geheugen zal blijven. De supporters waren talrijk opgekomen om hun jongens hun zegereeks te zien voortzetten. Helaas, pijnlijke omstandigheden hebben deze zoete höop verbrijzeld. Na een geiijk- opgaande eerste helft, was iedereen er van overtuigd dat de rood-witten de puntjes zouden in de wacht sle pen, te meer daar ze speelden niet windvoórdeel. Toen gebeurde het fa tale: een onzer spelers werd van het plein gezonden. De 10 resteefende spelers lieten zich echter niet ent moedigen en wilden kost wat kost hun supporters bevredigen. Aalbeke wist echter nog tweemaal te doelen opontsnapping. De doelpunten voor S.K.V. oyerden aangeteekend door de Gebr. Caullez en M. Hof. De 2* ploeg dwong een gelijk spel af te Komen: 22. A. Haeyaert, wiens heroptreden met vreugde be groet werd, zorgde voor de 2 doel punten. BissegemLe Bizet 1—1 Voor de eerste maal ln dit seizoen wordt Bissegem ln bedwang gehouden op eigen terrein. Den opgooi winnende kiest de lokale club het kamp met zonvoordeel. De bezoekers treden vlug ln actie en zijn de meerderen. BissEgem heeft moeite om gesloten spel te leveren. Het klein en oneffen plein laat niet toe mooi spel te vertoonen en men woont een ballenjacht bij van beide kampen, wer ven de verdediging merkeltjk hoóger staat dan de aanvallen. De enkele mooie spelphasen zijn op het actief van Bizet. Aan de 7* min. wordt het eerste doel gemaakt door de center-voor van Bizet op centeren van den linkervleugel. Aan c"e 13' minuut wordt penalty gefloten die door Bissegem naast wordt gezon- dpn. De rust wordt gefloten met 0-1 ln het voordeel der bezoekers. Na de herneming moet een speler van Le Bizet het plein voorgoed verlaten daar hij een bal gekregen heeft ln volle bófét. Gebruik makend v.an hun getal meerderheid gaan do lokalen tot den aanval over en komen lichtjes in de meerderheid. Maar do inzendingen van hun forwards missen nauwkeurigheid en de bezoekende keeper krijgt niet dikwijls de kan3 om zijn kunnen te toonen. Eenmaal wordt bU verslagen door een mooi shot van da lokale cen ter-voor. De belde ploegen spannen nu al hun krachten ln om de overwinning te behalen maar de bordjes veranderen niet meer. Het einde wordt gefloten met 1-1 scoor, bevredigend resultaat voor belde ploegen. V. V. Koksijde V.V. Koksijde W.S. Oudenburg 1-2 Do komst van do leider» liad een grooie schaar supporters naar het plein Hoogen Blokker gebracht. Hét werd voor de V.V.-fooys een jam merlijke nederlaag, al had een gelijk spot d«^ juiste weergave geweest van da match. Reeds in do eerste minuten werd Achlel Sealer gekwetst en moest do boekplaat» verlaten om op den Ito. A/trap te IS uur. EERE-AFDEELINQ F.C. Luik—CB, Vorst Deb/stisse. Bt-NlklaasLlersche 8.k. De Braekell. Berchcm Sp. Standard C.L. P.oeykens. GantolseWhite Star De Rees. LyraBeerschot LeHxert. RacingF.C. Mechelen Franken. F.C. BruggeEendr. Aalst Wouters. U. St-GllllsO.C. Charleroi Baert. Boom F.C.S.C. Anderlecht Jorssen. Antwerp F.C.: bye. AFDEELING I REEKS B. Kapellen F.C.C.S. Brugge Van Nuffel. Stade LeuvenR.C. Doornik Delbrouck. Charleroi S.C.Oude God Sp, Steimes. S.C. MeenenU. Namen (uitg. tot 22-12) A.S. RonseR.C, Lokcren Lecocq. Kortrijk Sp.C. Ronse Van den Bossche. R. C. MechelenVigor Hamrae Rochus. A. S. OostendeTubantla F.C, Govaert, R.C. Tienen; bye. BEVORDERING REEKS D KnokkeF.C. Roeselare Van de Moortel. A.E.C. BeigcnSt. Moeskroen Blavier. oudenaardeU. Jemappes Depraetere. F.C. IzegemR.C. Gent Versyp. La LouvièreS.V. Wevelgem Michaux. Boussu BolsU.S. Centre Lenglee. S.K. Roesel.V.G. Oostende Knokaert. S.C. WasmesStade Kortrijk Vandeven. U.S. Doornik: bye. II' AFDEELING PROVINCIAAL De PanneMiddeikerke Plovier. HouthulstT. Meenen Vande pitte. VeurneDeerlijk Everaert. PoperlngeTorhout (uitgesteld) St-BaafsHerzeeuw Dedeken. NieuwpoortWaregem. Gernaey. W.S. leper—Wervik Dclaerc. WakkenKomen Letienne. DBlankenbergeHarelbeke Alloo. LauweS.V. Blankenberge De Beuf. CJ5. leper: bye. II* GEWESTELIJKE A Fl. ZedelgemTlelt Pintelon. MeulebekeSte-Ki'Uta Pattyn. OudenburgArdoole Sansen. S.K. TorhoutIngelmun3ter Kerkhof. OostroozebekeKoksijde Baert R. DentergemEx. Zedelgem Vande Ginste. SteenbruggeGistel Verbeke St. n* GEWESTELIJKE B Le BizetVlamertinge Stofferis. Moen—Kuurrie Vandevelde. AvelgemBissegem De Wulf. AalbekeS.V. Kortrijk Decru G. DottenljsA.A. Moeskroen. De Grendele. BrtelenMoorslede Breyne. Lulngne: bye. IHa AFDEELING X Sauer. Latest e. Verbiest. Van Loocke. Vandelacluse. Deloof. Delanoye. BEGINNENDE CLUBS B St-Elools—Rlsq. Tout Zoctardt. SlljpeGeluveld Van Heule. R.C. LauweLangemaik Soenen, ElverdlngePas3chendale Lactuse. Rekkem: bye. AdlnkerkeWulpen OostdulnkerkeSijsele AssebroekWendulne VeldegemRuddervoorde Den Haan—G lts HelstDosko Beverea JabbekeKoekelare Llchtervelde: bye. III* AFDEELING C ZonnebekeRekkem Declercq. Moorsele—Staden Van Lede. LedegemGeluwe Desssyn. DiksmuldeBcselaxe Rqesbeke. Didlzele: bye. III* SPECIAAL B VlamertingeC.S. leper V. Belle. 11.00: Lauwe—Le Bizet D'Heedens. 11.00: HouthulstT. Meenen Holvoet. 9.30: PoperlngeWervik 11.00:W.S. leper—Komen Muyllaert. III* SPECIAAL C S.V. Blank.Middeikerke De Lissnyder. F.C. TorhoutVeurne WiUevis, 11.00NieuwpoortSte-Kruls Couvreur 11.00Oudenburg—Gistel Ghyoot. 11.00: De PanneKoksijde V. d. Berghe. 11.00: D. Blankenb.F.C. Brugge Steen. IV* SPECIAAL B 11.00: ZonnebekeS.V. Mocrsl. Osstyn. BeselareLedegem Dumortier. GeluweBissegem Demeyere V. 11.00MoorseleLauwe Lanckriet. SCHOLIEREN D 11.00: PoperingeS.C.. Meenen C.S. leperKortrijk Sp. Momerency. KomenW.S. leper Beyeus. T. MeenenWervik Vanden BUlcke Al/. BEGINNENDE QLUB$ A. ProvenWestouter Poelkapelle—W aas ten MeesenNieuwkerke Verhaeghe. Houtern: bye. kervleugel ttt fungeeren. Koksijde valt verwoed aan doch hébben waar lijk onkans voor het doel. Op een ontsnapping doelt Oudenburg langs Janssens en enkele minuten later is de stand reeds 2-0. Met deze stand wordt de rust bereikt. Na de koffie is Oudenburg totaal ingedrukt. Op een algemeene aanval wordt Caicoen de bal toegespeeld. Hij schiet op de lat, de bal botst terug in het veld en met een machtig schot herneemt center- half Akkerman, zcodat de stand 2-1 is. Mooie aanvallen worden door de lokalen opgebouwd, doch wegens be sluiteloosheid der voorlijn komt het niet meer tot doelen. Het einde na dert en met een 2-1-nederlaag voor de lokalen wordt het einde van deze mooie eu spannende partij gefloten. Gevleide overwinning der bezoekers en heel flauwe leiding. V.V. OostduinkerkeRuddervoorde 25 Van. liet voetbalfront; Zohde.% Jl. was V.V.O. nogmaals erg ongelukkig. Zoo wel de verplaatsing naar Ruddervoorde als naar Zedelgem bracht geen enkel punt bij. Toch hadden we minstens 1 puntje mogen oogsten. En wel in Ruddervoorde, alwaar onze rood-witten uiteindelijk het veld moesten verlaten met 5-2 cijfers. Het kan noch, tot eer' en goede faam van de spelleider, no'ch tot de eer van de club, waarbij de spel leider ln kwestie ls aangesloten, strek ken; wanneer dergelijke wraakmiddelen (want zoo moet tnen bet noemen) wor den aangewend. De graad, van onge rijmdheid der beslissingen hoeft niet verder aangetoond, wanneer tenslotte de btvoordcellgde spelers zelf geen rech ten kant meer krijgen aan de genomen beslissingen. Een 3-3 zou zeker de goede weergave van het spelvertoon zijn ge weest, al bekennen we graag dat de bezochten een tikje sneller waren dan onze V.V.O.-ers, die niet best ïn con ditie schenen. Nu, mannen goeie moéd en... onze eer ls minstens niet gekrenkt. Dat kan niet Iedereen zeggen! Op bezoek bij Zedelgem konden onze reserven weliswaar tot tweemaal doelen, maar werden toch huiswaarts gezon den met een deerlijke 6-2. De l'orme en het samenspel, van vorlgèn Zondag waren zeker zoek geraakt, maar vooral de verdediging was ln "n slechten dag. Mannen; 't kan verkoren! Langemark Sport Langemark Sp.Slijpa 31 Over deze wedstrijd valt er niets veel te vertellen, daar enkele spelérs' van Langemark het niet noodig hadden geacht aan deze wedstrijd mede te spe len, door 't félt dat Slyp3 laatste ln 't klassement staat. De bezoekers openden echter den stand aan ds 30" minuut, en we moesten wachten tot de 70» min. om Sport voorsprong te zien nemen op strafschop. Het vertoon-' de spel was van minimum gehalte, hét te veel zelfvertrouwen schaadde erg aan de ploeg. Het w33 een gedurig over eu weer getrapt, mét slechte afwerking der verdedigers en slordige aanvallen der voorhoeden. Neen 6pelers van Lan gemark ge zljt Uw supporters meer ver schuldigd. toon hen dat ge waardige tegenhangers zljt van den leider St-Elools-Wlnkel die ge ln eigen vesting ln bedwang ging houden. Zondag gaat de verplaatsing naar Lauwe. Vertrek te J uur. Poelkring Poelkapelle BIJ het opzetten treedt Westouter eerst ten aanval doch Poelkring laat niet begaan en maakt het de lokale verdediging erg la3tlg. Hoekschop volgt op hoekschop voor de Kflngers, doch alles herleidt zich tot enkele schermut selingen. De lokale ploeg komt met rappe voor zetten een hachelijk standje te schep pen die door een duikeling van onzen keeper prachtig gestopt wordt, p* Poel kring past zich aan op 't hobbelig veld en vait maar steeds aan, Degraetre weet met een grondseheerend schot dsn EERE-AFDEELING Vorst—U. St. Gillis 4—2 BeerschotBrugge 3—2 F.C. MtchelcnSt-Nlklaas 5—0 AnderlechtR. Brussel 4—5 White Star—Lyra 1—2 OI. CharleroiStandard 40 Luik—Antwerp 3—1 Aalst—Gantolse 2—0 Llersche—Boom 2—2 Algemeene rangschikking G. G. V. D. V.-T. P. 1. O. Charleroi 12 7 1 4 24- 9 18 2. Berchcm 12 6 1 5 32-18 17 3. R. Brussel 12 6 3 3 30-28 15 4, Llersche 12 6 8 3 30-31 15 6. 0. Mechelen 13 5 3 5 29-15 15 6. Anderlecht 12 5 a 4 32-27 14 7. Lyra 11 5 4 2 27-17 12 8. Luik 12 5 5 2 26-22 12 9. Union 12 5 5 2 28-22 12 10. Boom 12 5 5 2 18-19 12 11. White Star 13 4 5 4 24-31 12 12. St-Nlklaas 13 5 8 3 21-34 12 13. Vorst 12 4 5 3 21-26 11 14; Antwerp 13 5 7 1 30-29 11 15. Aalst 12 4 8 2 23-25 10 18.Gantolse 12 4 6 2 19-28 10 17. Standard 12 8 8 3 20-24 9 18. F. O. Brugge 13 4 9 0 23-39 6 19. Beerschot 12 a 7 3 14-24 7 EERSTE AFDEELING Reeks B Oude GodLeuven 1—2 TienenKortrijk Sp. 2—1 TubantlaR. Mechelen 0—0 NamenR. Doornik 5—1 V. HammeS. Charleroi 2—2 F. RonseA, Ronse 0—0 LokerenA. Oostende 1—2 Algemeens rangschikking G. G. V. D. V.-T. P 1. Leuven 12 10 3 0 31-15 20 2. S. Charleroi 12 7 3 3 40-13 17 3. C. Brugge 12 7 a 3 33-19 17 4. R. Mechelen 13 7 s 3 29-12 17 5. Tienen 13 7 5 1 29-24 15 6. Kortrijk Sp. 13 6 5 2 24-17 14 7. A. Ronse 12 5 4 3*22-24 13 8. Lokeren 11 S 6 2 15-25 12 a. A. Oostende 12 5 6 2 26-30 12 10, V. Hamme 12 3 4 5 17-15 11 11. Meenen 13 4 7 2 18-30 10 12. Cl. Ronse 12 8 5 4 13-16 9 13. Tubantla 12 3 6 3 11-36 9 14. Kapellen 12 4 7 1 23-32 9 15. Doornik 12 3 7 2 24-35 8 16. Oude God 12 8 8 1 19-32 7 17. Namen 13 2 7 3 18-26 7 BEVORDERING REEKS D. KomenDaring Blankenberge 22 S.V. BlankenbergeNieuwpoort 12 Harelbeke0.6. leper 64 WH. leper: vrij. Algemecne rangschikt; G. G. V. 12 11 13 11 13 10 Harelbeke Waregem C.S. leper Deerlijk Wakken Middeikerke D. Blank'bge Poperlnge W.S. leper Komen Houthulst Wervik Torhout De Panne lauwe Herzeeuw Veurne S.V. Blank'bge 13 Meenen 13 St-Baafs 13 Nieuwpoort 12 12 12 12 12 12 12 15 13 12 12 13 12 12 13 ':tng D. V.-T. P. 1 48-13 23 1 66-23 22 1 45-20 21 2 26-17 16 2 34-23 16 3 28-17 15 3 37-23 15 2 25-16 14 1 23-19 13 3 25-29 13 3 28-23 11 1 27-27 11 24-25 11 26-39 18-25 13-26 2147 20-34 28-50 16-17 14-49 WevelgemWasmes 63 U. DoornikBoussu-Bol» 30 R. Gent—Moeskroen 1—2 V.: OostendeOudenaarde 1—4 F. C. RoeselareIzegem 80 St. Kortrijk—SjK. Roeselar» 24 CentreLa Louvière 01 JemappesBergen 11 Algemeens rangschikking G. G. V. D. V.-T. P. 1. S. Roeselare 13 B 2 2 56-27 20 2. U. Centre 12 T 1 4 28-14 18 3. Wevelgem 12 6 2 4 32-19 10 4. Oudenaarde 12 8 2 4 33-25 16 5. La Louvière 12 8 4 0 38-24 16 6. Izegem 13 6 4 3 30-27 15 •7, St. Kortrijk 12 5 5 2 25-24 13 8. Jemappes 12 4 6 2 15-26 10 9. U. Doornik 13 3 6 4 20-25 10 10. R. Gent 11 5 5 1 19-20 11 11. Bergen 12 4 5 3 19-26 11 12. F. Roeselare 12 4 7 1 16-21 e 13. Wasme3 11 3 5 3 29-31 9 14. Knokke 12 2 7 3 19-39 7 15. Boussu-Bois 13 3 10 0 18-42 6 16. V. Oostende 12 a 10 0 24-48 4 TWEEDE PROVINCIAAL PoperingeVeurne 3—0 Middeikerke—Houthulst 1—1 'Torhout—Deerlijk 2—1 MsenenWakken 2—3 WervikSt-Baafs 2—0 HerzeeuwDa Panne 2—0 WaregemLauwe 7—1 II» GEWESTELIJK A. Exc. ZedelgemS.K. Torhout 32 KoksijdeOudenburg 12 St Kruis—Gistel 3—1 TleltOostroozebeke 05 IngelmunsterFl. Zedelgem B3 DentergemSteenbrugge 21 ArdooleMeulebeke 33 H* GEWESTELIJKE B. A. MoeskroenAvelgem 12 S.V. KortrijkLulngne 80 Kuurne—Moorslede 14 VlamertingeAalbeke 84 BtssegenvBizet 11 DottenljsBrlelen 84 Algemeens rangschikking 1. S.V. Kortrijk 10 9 0 1 26- 9 19 2. Aalbeke 11 8 8 0 42-22 16 3. Avelgem 10 T l a 33-21 10 4. Moeskroen 10 6 4 0 22-12 12 6. Moorslede 10 5 3 2 17-18 12 6. Le Bizet 10 5 4 a 26-27 12 7. Bissegem 10 5 2 a 16-11 11 8. Vlamertinge 10 4 4 f 28-17 10 9. Dottenljs 10 4 5 l 20-23 9 10. Lulngne 11 2 8 i 17-39 5 11. Brlelen 10 8 8 0 24-81 4 12. Moen 9 1 7 1 16-26 3 13. Kuurne 9 0 3 6 9-39 1 III* AFDEELING A. GitsWendune 20 KoekelaereVeldegem l8 LlchterveldeDen Haan 30 Ruddervoorde—Oostdulnkerke 52 WulpenJabbeke 03 SijseleAssebroek ultg. HelstAdlnkerke 12 III* AFDEELING 0. GeluweDiksmulde DadlzeleRekkem StadenZonnebeke MoorseleLedegem III* SPECIAAL B. WervikWH. leper C.S, leperBizet KomenVlamertinge T. MeenenLauwe HouthulstPoperinge III* SPECIAAL C- Mlddelkerke—Koksijde S.V. BlankenbergeSt Krul» NieuwpoortDar. Blankenberge GistelVeurne OudenburgF.C. Brugge TorhoutDe Panne IV» AFDEELING B. BissegemBeselare MoorsledeMoorsele R.C. Lauwe—Zonnebeke LedegemGeluwe SCHOLIEREN Reek» 4—2 1—4 2—3 8—1 ultg, 5—0 1—1 0—11 7—2 4—0 7—0 0—4 54 3—0 S—l onbr. 3—1 5—0 0—5 D. 0—1 1—0 0—6 4—1 0—7 0—1 W.S. leperC8, lepe* KortrijkPoperinge KomenWervik T. MeénenBizet WevelgemS.C, Meenen KADETTEN Reek» A, C.S. leperS.K. Roeselare GeluweIzegem BEGINNENDE CLUBS A. WaastenProven 20 NieuwkerkeHoutem 30 WestouterPoelkapelle 13 BEGINNENDE CLUBS B. GeluwveldSt Elools-Wlnkel O5 LangemarkSlljpe 31 RlsqToutRekkem 22 PasschendaleR.C. Lauwe 131 lokalen keeper te vloeren, 1-0 aan de 15» minuut. Bij een algemecne aanval en door toedoen van R. Vanmarcke wordt 3 min. later nummer 2 geboren. Nu komt Westouter geweldig aandrin gen. Hierbij doet onze verdediging zich gelden met Latuwe en Vandamme als uitblinkers. Zonder verdere wijziging komt de rust: 2-0 voor de Poelkring. De lokalen komen bij 't hernemen snel ten aanval en 't wordt voor de Poelkringers een lastig oogenblik. Toch geven ze niet op en Westouter wordt dan op zijn beurt ingedrukt. De onzen weten dan enkels hoekschoppen af te dwingen echter zonder resultaat. Verder komt Westouter geweldig op zetten en bijzonder de linkerhoek en center-voor verdienen wel hun aandeel. Doch onze verdediging komt altijd ge past tusschen om huil kamp te zuive- veren. Bij dezo aaiivallen weten de lokalen ëeii penalty'iri doel om te'zetten: 2-1 aan ds 27* min. Onze mannen laten niet begaan want rond de 30* min. geeft Degraeve een vrijschop die door den toeloopenden Grijspesrdt in doel- wordt omgezet. Westouter komt zich wat harhandig op te stellen, doch alles baat niet. Onze keeper klaart nög een gevaarlijk standje op en zoo komt 't einde met een verdiende 3-rl overwinning. Onze*spelers verdienen allen ln één adem vermeld, 't Was zeer lastig en 't is dan ook zeer verdienstig voor onzs mannen. Supporters blijft Uw vaandeldragers aanmoedigen en komt Zondag groottal- lig naar de ontmoeting POELKAPELLE- WAASTEN. F.C. WaastenW.S. Proven Vol hoop en verwachting was de W.S. naar Waasten vertrokken, toen een domme autopanne ons met een half uur vertraging in Waasten deed toekomen. De scheidsrechter, die vooruit ingelicht was en zich tevreden verklaarde, vond het noodlg niet af te trappen. Zoodat Waasten de twee puntjes op gemakkelijke wijze bin- nenpalmde. Misschien krijgt het zaakje nog, een staartje... Zondag krijgen we het geduchte F.C. Westouter te gast en we hopen, zooniet beide puntjes, toch één punt je thuis te houden. Supporters, we rekenen op u allen om onze Jongens aan te moedigen zooals eertijds; zoo zult u toonen dat Proven ook nog sport in de aderen heeft. Aftrap om 3 uur. GEMEENTE OOSTVLETEREN Openstaande plaats van vast Onderwijzer, Plaats van VAST Onderwijzer is te •begeven. Voor voorwaarden en inlichtingen zich wenden ten Genmeentöhuiz». De aanvragen met de noodige be wijsstukken in te zenden per aan geteekend schrijven aan den Heer Burgemeester, vóór den eersten De coirtbsr 1043. (1160) Op Dinsdag 6 Juni 1944 's morgens landden de Engelschen op de Fran- sche zeekust tusschen Den Haver en Cherbourg 1 Na een hardnekkigen strijd werden de Duitschers achteruitgeslagen en weldra kon men hier door allerhan de voorteekens vaststellen dat het Duitsch legtsir tot den aftocht ge dwongen werd. Vier dagen na voornoemde landing deden de Duitschers de startbaan op 't vliegplein van Vlamertinge in stuk ken springen. Op Zaterdag 26 Augustus 1944 ver nam men, door de Engeische radio, dat voortaan het mltrailleeren van alle vervoermiddelen uitgebreid werd tot België en denzelfden dag werd op de statiekaal alhier een hoop hout, dienstig voor barakken, gemi trailleerd en tot twee maal toe wer- dieir Duitsche auto's tusechein 't Hoeks- ken en den Brandhoek beschoten. De burgers die nog op 't vlieg plein werkten werden allen op 1 Sep tember 1944 afgedankt, 's Morgens werd een goederentrein bij de Augustijnenstraat gemitrailleerd en 's avonds een paar Duitsche auto's ap de Sbaatebaam, tusschen 't Htoete- ken en den, Brahdlhoeik. De volgenden nacht zijn de hier ingekwartierde Duitsche soldaten in de richting van leper vertrokken. Op Zaterdag 2 September 1944 'a noens werd een Duitsche auto, waarop vijf ongeladen torpedo's la gen, door een Engelschen vlieger in brand geschoten, nabij de herberg De Campagne Hospitaalstraat, De landbouwerszoon Oscar Lemahleu, was daar Juist met paard en kar. Het paard werd door mitrallleusekogels gedood en de jonge landbouwer kwam er met den schrik van af. 's Namiddags deden Duitsche sol daten de loodsen op 't vliegplein in stukken springen en staken gebou wen en materiaal in brand. Van 's morgens kreeg men geen electriciteit meer, zoodiat de men- schen naar de radioberichten niet meer konden luisteren en voortaan zelf een denkbeeld van den oorlogs toestand moesten vormen naar het geen zij hoorden of zagen 0 Men voelde dat da bevrijding pp komst was, maar hoe en wanneer dat bleef een vraag! Reeds op 30 Augustus 1944 zag men hier' op de Staatsbaan Poperinge- Ieper, wel ls waar ln gering aantal, Duitsche soldaten in aftocht. Vanaf Vrijdag 1 September 1944 tot den volgenden Woensdag voor middag trokken hier haast onophou dend, zoowel bij dag als bij nacht, Duitsche troepen voorbij, komende uit Fiankrijk over Poperinge. Sommige van deze troepen vèr- naohtten hier op hofsteden, in scho len of andere gebouwen, om 's ande rendaags zoo spoedig mogelijk hun vlucht iangs leper voort te zetten. 't Was een ordelooze aftocht van 't Duitsch ieger! Welk een verschil met den Intocht der Duitschers op einde Mei 1940 1 Er warén iiog wel groepen van 't zelfde regiment bijeen, maar zeer veel soldaten schenen hun regiment verloren te hebben I De eenen reden per moto, auto of fiets; anderen te i: d; velen gingen te voet of zaten cp honderden Fransche boerenwa gens, karren en allerlei voertuigen I Ook kanonnen, afweergeschut, tanks, veldkeukens, 'vrachtauto's met aller hande materieel, auto's van 't Rood Kruis," enz. enz. trokken In groot aan tal Ieperwaarts Op veel Duitsche auto's zaten Sol daten langs vóór op den motor met 't geweer in de handen gekiemd, schietensgereed, en loerend naar mo gelijk onraad 't zij op den grond, 't zij in de lucht I Bijna alle voertuigeh, gemotori seerde of niet, waren "gecamoufleerd met groen bebladerde takken, om niet opgemerkt te worden door de Engelsche vliegers I De Duitsche soldaten waren zeer beducht voor de Engelsche vliegers GEMEENTE MEESEN Plaats van VELDWACHTER ts te begewn. Voorwaarden: Belg zijn, minsten» 25, hoogstens 40 Jaar 6 voor voorkeurrechten. Geslaagd hebben ln het examen diat onlangs afgenomen werd te Brugge. (Tweetalig). Aanvragen per aangeteekend schrij ven aan den Heer Burgemeester te sturen vóór 15-12-1946, samen met uittreksel van geboorteakte, getuig schrift van burgerdeugd, militie, staat van veroordeelingen en af schrift van geslaagde proef. Zich naderhand onderwerpen aan geneeskundig csndenaoek van genees heer door den Heer Gouverneur aan- giestsld. De Secretaris, De Burgemeester, H. Vercruysse. (1182) J. Trachez. «O»- ■- GEMEENTE RENINGELST Te Avetrana, bij Tarento, in Ita lië, werden een 100 genoodlgden aan een bruiloftsmaal vergiftigd ln ge heimzinnige omstandigheden. Van alle deelnemers bleven alleen de trou wers gespaard. Een vrouw overleed aan de gevolgen van de vergiftiging, veertig anderen werden zeer ernstig riek. Het Gemeentebestuur van Renln- gelst maakt bekend diat die plaats van GEMEENTESECRETARIS te bege ven ia. De kandidaten dienen rich te schik ken naar de onderrichtingen dilen aangaande. Alle Inlichtingen zijn te bekomen in het Gemeentehuis van 10.30 Itot 12 uur. Wettelijke wedde plus alle verhoo- gingen en vergoedingen. Da aanvra gen moeten gericht worden per aan- geteekendo brief aan den Haar Bur gemeester, vóór 8 December 1946. De Burgemeester, A Depuydt. (1184) -xo>- stad loo Maandagnamiddag werd in de kli niek te Mortsel een drieling geboren. Het gelukkig gezin dat met deze drie flinke meisjes gezegend werd, ls de fómllie Joz. Somers, uit de Jan Frans Willemstraat, te Boechout. Moeder en kinderen stellen het opperbest. Wij wenschen de gelukkige ouder» gaarne van tuurt» proficiat De plaat» van VELDWACHTER ls te begeven. Gewon® voorwaarden. Inlichtingen te bekomen op het Gemeenteaecreitariaat. Aanvragen per aanbevolen brief te sturen aan Heer Burgemeester vóór B Deoemtoer 1946. (1170) en bij de minste bedreiging zochten deze vluchtende soldaten een schuil, plaats in de grachten langs de baan of zoo het paste in woonhuizen of gebouwen I De infanteristen, waarvan sommi gen geen wapens meer droegen, wa» ren in 't algemeen vermoeid, afge mat, versleten; eenige maar half ge kleed of met gekneusde voeten van 't verre gaan. Weinig voertuigen waren getrok ken door Duitsche legerpaarden en gemend door Duitsche soldaten, maar honderden Fransche boerenwagen» waren getrokken door Fransche boe renpaarden en geleld door Fransch- mans. Wanneer deze paarden da noodige rust niet konden krijgen en afgemat of afgebeuld waren, werden zij vervangen door andere paarden, ter plaats opgeëischt of meegeno men en aldus werden ook verschil lende Vlamertingsche bóeren ver plicht man en paarden te leveren om de Duitschers met hun mate rieel verderop te voeren. Een boerin van Vlamertinge, die zich verzette tegen het meenemen van haar paard, kreeg van een Duit sche soldaat een geweerschot in de bil en 't paard werd toch meegeno men. Dit gebeurde op 5 September. Neen, 't was nu geen zegevieren de optocht meer, maar een wan ordelijke haastige aftochtDeze vluchtende soldaten zagen er in 't algemeen bedrukt en teleurgesteld uit; sommigen schenen rich te schik ken in hun lot; anderen maakten zioh kwaad wanneer hun door bur gers gezegd werd dat zij ingesloten waren en een afzonderlijke soldaat fluisterde weieens dat de Tommie» in 't kort hier zouden aankomen!... Duitsche soldaten eischten die da gen, buiten paarden en wagens, ook de fietsen op, niet alléén langs de straat, maar zelfs zochten zij som mige hulzen af. Het rijwiel mocht slechte banden hebben of niet, ztlf» de fietsen zonder banden weiden meegenomen om hun vlucht te kun nen verhaasten 't Volk geraakte deze opeischingen rap wijs: paarden werden elders ge stald en de rijwielen ul+eengenomen of verdoken. Bij navraag om paar den of fietsen was het gewoon r.nt- Wooid: Gisteren reeds door de Duit. sche soldaten meegenomen maar niet altijd werd dit antwoord goeds moeds a'dfivaard. Gedurende dien aftocht waren nu en dan Engelsche vliegers boven de gemeente, maar de laatste twee-drie dagen lieten zij hier die vluchtende soldaten met rust. Niettegenstaande een zekere vree» nopens een mogelijken strijd alhier tusschen het aftrekkende en het aan komende leger, was het volk vol hoop en moed 1 Men mocht rijn blijdschap nog niet luidruchtig toonen, ten minste niet bij die vluchtende sol daten. Kalm blijven was de leus. Die dagen woel een tamelijke zuid westenwind en geburen ondereen lis pelden beteekenisvol en met een blij den glimlach op de lippen: ZIJ hebben den wind van achter I Öp Maandag 4 September 1944 hoorde men enkelen tijd aanhott- dend kanongebulder In 't zuid westen en 's anderendaags werd Jatl kanongeschut beter waargenomen ut de richting van de bergstreek. 't Geraakte Woensdag 6 Septem ber 19441 's Morgens duurde d» Duitsche aftocht hier voort, maar deze soldaten waren haastiger daa die van de vorige dagen, daar zü meestal de paarden deden loopenl Rond den noen trok vóór mijn wo ning de laatste wagen voorbij met twee Duitschers er op en iets na 13 uur zag men op voornoemd» plaats de laatste Duitsche soldaat voorbijgaan. Deze was zeer gejaagd en keek nu en dan om met een oa- rustigen blik, want mitrailleusege- schut en ratelend gerucht werden waargenomen in de richting van Po peringe 1... Dit was hier de laatste dag van de Duitsche bezetting 1... REMY DUFLOB MAXIMUMPRIJZEN j VOOR CITRUSVRUCHTEN 1*5 verkoopprijs aan verbruiker be draagt voor' 1 kg. Btaziliaansche sinaasappelen 13,25 fr.; voor I kg. sinaasappelen van andere hèrkomst 16,50 fr.; voor 1 kg. mandarijntjes 22 fr.; voor "1 kg. pompelmoezen 16,50 fr. HOEVEEL KOST HET TAXI VERVOER? Het is eenieder verboden voor het vervoer van personen met taxis of andere autorijtuigen, hoogere prij zen te vorderen, te bepalen cf te aan vaarden dan de hierna bepaalde: A. In de localiteiten waar het perimeterstelsel niet toegepast moet worden: 1. Kilometerprijs: a) Kleine rij tuigen: 4 frank per afgeisgden kilo meter; b) Groote rijtuigen: 4,50 fr. per afgelegden kilometer. 2. Wachtgeld: naar rato van 33 fr. per uur voor kleine of groote rijtui gen. 3. Ingebruikstelling; enkel voor rij tuigen, voorzien van een taximeter, maximum 5 frank voor kleine of grocte rijtuigen. B. In de localiteiten waar het perimotersCelsel moet toegepast wor den: 1, Kilometerprijs: a) Kleine rij tuigen: 6.50 fr. per kilometer, in last; b) Groote rijtuigen; 6 fr. per kilome ter in last. Uit West-Austral 16 wordt d® meert sensationeel» goudvondst van de laat ste Jaren gemeld. In een goudmijn ln deze omgeving werd 6 ton erU gevon den, dl» ongeveer 700 leg. goud be* vabtxw. D» mijn 1» bet eigendom van «U nuanadheov ln bootdzaüt ttallanon, Te Sollères: op de baan naar Ben- Ahin, bemerkte een motorijder langs de baan een stilstaanden auto. Toen hij naderde, sprong een man eruit die in de bosschen vluchtte. De mö- torijder ging op den auto af vond er niemand in, maar sitelde verder met ontzetting vast dat het lijk van den voerder een tiental meter verder op den grond lag,. Uit een daarop ingesteld onderzoek ls gebleken dat de voerder vau den auto, een taxi uit Luik, door een klant moest rijn vermoord. Op het lijk werd nog de brie ventasch van den vermoorde gevonden. Te Grenoble werd de HóOfdóóm- mlssartj aangehouden, daar hij be trapt werd op im wnokfcelm van 1.150 tttar wun in «en (Uove&mttftfii,' Tusschen half één 's nachts en ze» uur 's morgens, mogen die kilom»- terprijaen met hoogstens 100 t. h. verhoogd worden, VERIIOOGING VAN ACCIJNS- RECHTEN EN VERBRUIKS- RECHTEN Van 15 November 1948 af werden, pp verscheidene producten, nieuw» accijns- en verbrulksrechten gehe ven. Alcohol: Accijns 3.500 fr. per bh van 50 gr.; Verbruikstaxe: 4000 fir. per hl. van 50 gr, of een verhooging van 2.500 fr, pér hL voor recipiën ten van tén hoogste 1 liter en van 3.650 fr. per hl. voor de overige. Aanstekers: Accijns: 25 fr. per stuk of 10 fr. meer. Tafelwater en limonade: Accijns: 20 ct. per i liter of 2 centiem meer. Alcohol voor reukwerk: Verbruiks taxe: 1.500 fr. per hl, van 50 gr. ACCIJNSONTHEFFING Ontaarde alcohol voor nijverheids- doeleinden per hl. van 50 gr.; 3.500 fr. of volledige ontheffing, Alcohol voor reukwerk: 400 fr. Alcohol voor verwarming, enz.: 3.440 fr. Andere door den Minister van Fi nanciën te bepalen: 3.480 fr, MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID EN BE LANDBOUWARBEIBEES Het Staatsblad Van 16-17 Novem ber publiceert een besluit van den Regent inzake toepassing der besluit wet dd. 28 December 1944, betreffende dp maatschappelijke zekerheid der arbeiders, op de werkgevers en wt.u- nemers der landbouwondernemingen. TE±lTELRANXSOENEERING VERDWIJNT Ministerieel besluit reeds onderteekend De h. Liebaert, minister van Eco nomische Zaken, heeft een besiuit ondertoekend dat eerlang in het Staatsblad zal verschijnen en waar bij do rantsoeneering van textielwa- ren wordt opgeheven. HERUITRUSTINGSBONS VOOJt VOOR BEGUNSTIGDEN Het Nationaal Hulpfond» voor d» huishoudelijke HeruttrusUng <Mf Werknemers verzoekt ons aan d» bi* langhebbend» werkgever» med» ft doelen dat, op aanvraag van hef Bt> heer der Posterijen, d» bona dl* bfl» stand rijn voor de werknemer» de special» categorieën vau begsn«rtf|- den (blauw» formulieren), op A {KMtbureeien kunnen afgehaald watf» deu f December maAkmmè, u au* mimi énktit «i» merit

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 7