HET WEKELIJKSCH NIEUWS SALADIA Ponopiaten Legernieuws EIGEN BAK! UITVERKOOP LEGERSTOCK PHILIPS o STEVENS Gebroeders Nieuwsjes in 't kort Muziekliefhebbers Ükmjdetjzlgekion iwmt het koo-'cen MET TWEE DUIZEND FRANK 2)e Hmulet van be IRani hos Kmr m ses£@r w@efc tass entvengera? Nationaal Verbond dor Haarfeappers wan Boigie TAFELOLIE NIEUWE SPELLING STEVENS GEBR. PRACHTIGE VULPEN ABONNEMENTEN VOOR FRANKRIJK jPIANQ ™f",£ar' CNUDDE TREKKINGEN SNOECK ALMANAKKEN 1947 tow LABORATORIA MÜLLIE; Bladzijde 8. m HET WEKELIJKSCH NIEUWS November 1941 In onzen vliegenden beddebalc gezeten, doorklieven wij de wolken en zoek ik naar nieuws om het U allen mede te deelen. En 'k neem mijn pen in mijn hand, Want, Zou 'k het zeggen moeten. Met mijn voeten Kan ik nu eenmaal niet schrijven. Dit zonder overdrijven. Dat is nu de zuivere waarheid die ik vertel. Ge kent me nietwaar, al- derliefste lezereskens en beste vrien den lezers, als ik iemand een plezier kan doen dan doe ik het ook. al moest ik er mij voor vierendeelen. Marenta broebclt daar iets in den aard van: eigen lof stinkt... Maar de waarheid mag toch wel gezegd wor den. Ik vind mijzelf zco goed dat, moest er iemand onder u zijn die mij zou vragen m:t mijn voeten te schrijven, ik aanstonds aan Lamme zou vragen mij met den beddebalc naar Turkestan te brengen om er de lessen in voetschrijven te volgen. Of ge 't gelooft of niet, maar daar Is een verplichtende wet om met de vosten te leeren schrijven, 't Is de minister van openbaar onderwijs die dat systeem daar verplichtend ge maakt heeft. Er zijn daar schrikke lijk veel personen die wegens het ge vaarlijk werk dat er te verrichten valt hun beide handen verliezen, 't Schijnt dat die voetschrijverij zoo moeilijk niet is. En aan uw hartedief zou 'n schrijven op deze manier be ginnen: ti Ik neem de pen tusschen de teenen... DE VEREENIGDE STATEN, Mijn beste maten Is bij uitmuntendheid Het land der vrijheid. Zoo hebben ze ons tenminste al tijd willen wijsmaken. Maar als die vrijheid van de een, de vrijheid van cle andere moet ontnemen, dan is dat toch ook geen vrijheid. Het vrouwvolk mag aldaar op haar dui zend gemakskens en ongestraft de zakken van hun zoete echtegenoot doorsnuffelen om te zien of er soms geen briefelken ran een ander «poes ken insteekt of iets dergelijks. Overlaatst werd deze methode nog bekrachtigd door een vonnis der rechtbank van Washington. Maar 't schijnt dat de rechter die zoo vonniste, aldus handelde uit schrik voor zijn eigen vrouw... die zelf een fameuze aanhangster van dat sys teem was. En zoo zijn 't nogmaals de vrouwen die de wetten maken. Ja, wij mannen Zijn grooie jannen Zoolang als onze vrouwen, Zich wel willen onthouwen. Te steken hun handen uit hun mou- [wen. En ze braafjes houden toegevouwen. Maar eens dat ze hun vuisten ballen Dan zijn we allen Platbroeken eerste Idas. Dan krijgen w'op ons kas. En we moeten bekennen, helaas, Dat zij ons zijn de baas. Altijd is dat zco geweest, van In het aardsch paradijs reeds tot nu en lil de eeuwen der eeuwen zal dat wel 2£>a -blijven tot in de eeuwigheid. Amen. «ONZE FLUP is toch wel een eer ste deugnietzegt Marenia. Toen Ik daar seffens naar buiten ging, stood hij daar tot aan zijn knieën In een plas water. Stoute jongen, riep ik tot hem, ik had u nochtans verboden uw voeten nat te maken. En weet ge wat de rekel mij ant woordde? - «Wees maar gerust moe der; 't kan geen kwaad. Ik heb mijn kousen en schoenen aangehouden. VAN ELKEN uitvinder, ach God, Is 't lot Arm te sterven En veel te derven, 't Is daarom da Tc schrijf Met de pen, *k Ben kontent eat ik geen uitvinder [ben. Want alhoewel ik nimmer kloeg; 'k Voel me nu al arm genoeg. En 't voorbeeld is weêr eens daar om het te bewijzen. In den gezegen- den ouderdom van 83 jaar is te Wee- nen overleden, zoo arm als Job. mijn heer Joeeph Mertz, den uitvinder... ja raadt eens van wat? Van de druk knoopjes of de pressions zooals de mensehen zeggen. Hij deed deze inte ressante uitvinding in 1881... maar niemand wilde 't brevet ervan koo- pen, en de uitvinding weid niet uit gebaat, tot dat... natuurlijk. o>p ze keren dag d'Amerikanen en zich meê kwamen moeien. En nog eens cp ze keren dag, kwam er 'n groots stock dnrkknoopen van üïi ds Vereen-igde Staten naar Europa overgezeild, en ze werden overal gebruikt... en ieder een vond het toch zóó gemakkelijk... zóó nuttig... .En oneen armen Mertz, wiens uitvinding men had gestolen diende een aanklacht in bij 't gerecht waar hij, natuurlijk! 'tot zijnen laatsten roeden duit bij verloor. Zoo gaat het in het menschenrijtc De sterkste heeft altoos gelijk! ROF.P TRIOMF EN JUICH Want 't is uitgelekt 't Oudste muzi&kspesltuig Is eindelijk ontdekt Ei dat door den allergeleerdsten professor Karl Absolon van de Hooge- school van Brno. 't Is een klein fluit je, gemaakt uit leeuwen.and... Hij heeft het ergens gevonden op de helling van den Pollau-foerg... Wat oogen moet die man niet hebben, Hé! En, och Heers! Het speelt twee-noten: da re tn de sol, och giottekniis toch, en 't gaat nog duidelijk en helder, alhoewel 't ginder reteds rorri de 30.000 jaren op de helling van d:n Pollau-berg lag. Voer mij is 't oudste speeltuig een... vrouwenpeok, want j toen Adam en Eva in 't Paradijs woonden... speel de Eva al op beuren poot!... PEER KLADPOT is een moderne schilder, ge wed; wel een die van die schilderijen maakt, waarvan ge met den besten wil van ds wereld niet kunt zeggen of ze recht o-f aver rechts hangen. Overlaatst nu was hij cp beaoek bij zijn ©enigen klant. Belbt ge 't al hooren zeggen, vroeg deze aan onzen artist, dait er dieven bij mij ingebroken zijn? Neen! Hebben ze veel gestolen? Enkele horlogies, een beetje zil verwerk, en... ge weet, dat schilde rij dat ik U overiest gekocht heb! Z'hcbbsn het doek uitgesneden en... Hebben ze dat waarlijk gedaan? Vraagt Peer Kladpet daarop juichend. Maar dat is de beroemdheid voor mij! Mijne fortuin is gemaakt! Wat ge luk!... Maar flegmatisch ging de klant verder: En z' hebben de omlijsting alleen meê genomen! 't Was 'n echte douche op Peer's lijf. OP .ZEKEREN AVOND was Mas senet, de grcote musicus uitgenoo- digd op 'n feest. De Madam van thuis, die 'n stem had percies als die van on zen rossen kater, kwam teft bij dien grooten toondichter, en sprak hem toe: Beste meester, dezen avond ga ik uw laatste stuik voorzingen... In dien ge wist. hoe ik beef bij de ge dachte dat Ik uw werk vóór U ga voordragen! En Massenet antwoord de droogjes weg: En ik dan VAN IN DEN TIJD der patriotten... Liepen er op de wereld zotten... Maar... met plezier schrijf ik 't hier [neer Geleerden... liepen~er al veel eer! Ge moet daar nu precies geen ge volgtrekking uit halen, hoor! want ziet ge, daar zijn geleerden en ge leerden! D'r zijn er nuttige... en an dere die kunnen tijd verbeuzelen aan zaken, die de moeite niet waard e® zijn. Nu is er zoo een geleerde en die is sedert vijf en dertig jaar be zig aan 't zoeken, in welk lichaams deel zich 't verstand bevindt bij de menschen. Wij hebben altijd geleerd dat het de hersens waren! Maar, he laas! We hebben ens eens te meer vergist, 't Verstand der hazen .zit in hun poolen, heeft er eens een dich ter gezegd. He-wel, volgens die geleerde zit verstand van. den mersch, zoowel in z'n teenen, in zijnen buik,'enfin in al de lichaamsdeelen, als in zijn her sens! 't Is wel een beetje moeilijk om aan te nemen, maar enfin, ver mits 't een geleerde is die 't zegt moe ten we 't maar slikken, to: dat er een andere komt, die 't tegenoverge stelde zal bewijzen... Ik heb In alle geval al een proef neming gedaan met de thesis van dien geleerde en vermits 't verstand in alle lichaamsdeelen huist, ben ik eens ferm aan mijnen duim begin nen to zuigen, om iets verstandigs te schrijven, maar 't heeft niets opge leverd Dat komt, zegt Marenta, omdat ge cot nu toe alles wat ge schrijft uit uwen duim -hebt gezogen, en er niets meer overblijft. Merci voor 't compliment. 'k Zal toekomende keer eens pro- beeren met m'n teenen! 't Kan ge beuren dat er daar iets uit te halen is. IK VERKLAAR Hebt ge grijs haar Wei 't is uw eigen schuld En ge zult Met mij akkoord gaan wezen Zoodra ge dit hebt gelezen. Dit is natuurlijk iets voor de vrou wen... onder de vijf en vijftig jaar! 't Is een Engels-ohe dokter die 't ver klaart: D'r is geen enkele vrouw onder dien ouderdom die al één enkel grijs ha arken zou mogen hebben. De remedie? Ge moet nu precies op mij niet gaan schelden hoor! Gij, voor wie ze reeds te laat komt, die remedie. Had ik ze eerder gekend, 'k had z' U vroeger laten weten! Algemeen wordt er gedacht dat grijze haren vóór den ouderdom, voortkomen van zorgen, kommer en verdriet, anderen denken clat de schuld ervan most worden toe geschreven aan de permanents of aan andere zaken! Niels van. Men wordt maar grijs, Iïoe g'er ook nu tegen 'worstelt. Omdat men, 't is 'n raad van prijs, Z'n haren niet meer... borstelt! Vroeger zaten de vrouwen om zoo te zeggen dag en nacht met den bor stel op hun hoofd, niet cm de lui zen te dooden. maar om 't haar goed te verzorgen. En hoe beter men zijn haar verzorgt, hoe langer het zijn kleur zal behouden! Dus, beste Lezereskens voor wien 't nog niet te Iaat is, koopt U 'n haar borstel (ombeltea 1de reklame) en be gint uw haar te borstelen tot dat g'er bij valt... en zoo alle dagen... maar uw man zal later van U kun nen zingen... zoo laat mogelijk, als ge zult er wel niet zalig meêworden, hij'een haarklis zal afgesneden heb ben en in zijne giietzak zal bewaard hebben: O! PalmyraO! Palmyre! DeC is 't laatste souventer Da 'k van U mag bewaren Die schocne blonde (zwarte, rosse) [haren! Zie vervolg hiernevens. 'wiy ift-w «m* WLW ««aai ««ar mua- Mengelwerk van Het Wekclij Vsch Nieuws» Nr 21. door H. COURTHS-MAHLER. Zeg eens, Gerhard, onze Eva is toch een lief, hartelijk kind. Hei zal geen man moeilijk vallen haar lief ts hebben. En als Ramberg alleen om geld had willen trouwen, dan zou hij het toch reeds lang hebben kunnen doen. Bovendien is onze Eva ook niet van gisteren. Zij zal zelf wel uitvin den cf hij haar liefheeft of niet. Men moet het zich in zulke dingen niet onnoodig moeilijk maken. Hans Ram berg is een eerlijk, fatsoenlijk man. Ik geloof je. En daarom heb ik hem op verzoek van Eva vcor hel Kerstfeest uitgenoodigd. Zoo zoo dat gebeurde al beïn vloed door haar? «Ja zij mag hem graag lijden, en ik wil haar gelegenheid geven, hem beter te leeren kennen. Dc broers bespraken nog eenige dingen sarien en gingen toen naar het terras. Ramberg en Eva waren oc« te ruggekomen. Zij gingen bij de broers zitten. Eva sprak veel en opgewonden. Zij keck Gerhard vragend aan. Nu, Gerhard, heb je Viktor al verteld, dat Freda von Waldau, je reisgenoot op de boot, nu je secre taresse is? vroeg zij. Toevallig keek Gerhard op dit oo genblik Ramberg aan. Hij aag heel duidelijk, dat deze schrikte en ver bleekte toen Eva den naam zijner secretaresse noemde, 't Was maar een oogcnblik. Ramberg had zich dadelijk weer in bedwang en bekeek schijn baar met belangstelling een bloem, die met vele andere de borstwering van het terras versierde. Blijkbaar wilde hij den schijn aannemen de woorden van Eva niet te hebben ge hoord. Gerhard kreeg een buitengewoon onbehaaglijk gevoel. «Ja, Eva, Gerhard heeft me ver teld, dat de jongedame door direc teur von Strehlen werd aangenomen, zonder dat zij het wist, wie de eige naar van de Kronaufabrieken was. Dat was wel buitengewoon toevallig. Ik meende dat zij neg in Indië was met gravin Dorlaga. In plaais daar van Is die goede gravin jammer van de charmante vrouw gestorven en freule von Waldau hier op de Kro naufabrieken. Baron Ramberg had zich zoo ver diept in het bekijken der bloemen, dat. het leek alsof hij niets hoorde van het gesprek. Maar Gerhard sloeg hem scherp gade en hij zag, dat op zijn gelaat een buitengewone span ning lag. Toen nu Viktor opsprong en naar het boschje veem zeggende: «Daar DIT GAAT OP 3 MANIEREN: 1. - Vraag aan onzen Verkoopsr dat hij U wekelijks «HET WEKE LIJKSCH NIEUWS» thuis besteUe.' Hij zal dit stipt doen aan den prijs van 2 frank per nummer. 2.- Geef uw adres op aan de Bode Wanneer hij bij U aan huls komt en vraag hem een abonnement op hat WEKELIJKSCH NIEUWS 3. - Vul onderstaand inschrljvingsbulletijn in (knip het uit) en steek het in een OPEN omslag met zegel van 10 centiem. Stuur uw omslag dan r.f aan «HET WEKELIJKSCH NIEUWS», Gasthuisstraat 13, Poperinge. INSCHRIJVINGSBULLETIJN NAAM ADRES GEMEENTE (STAD) (Handteeken) (1) Ik stort 10 frank op postcheckxekening 47.63.60 van Sausen Gebroeders, Pcperinge. (1) Gelief met de post te laten ontvangen. (1) Schrappen wat niet verlangd wordt. Afdeeling: Arrondissement leper OFFICIEEL TARIEF (Staatsblad 8 November) TARIEF-DAMES 1' Cat 2Cat. 3' Shampooing Oliebad Rinqage-ampoulos Haarsnijden Golving Watergolving Blondeering- retouche Witte Henné- retouche Verven, dose: 20 gr. Henné-cataplasme Permanente Manucure Manucure met Vernis Epilatie Massage 31.50 22,50 67,50 45,— 22,50 18,— 25,— 20,— 25,— 20,— 30,— 25,— Cat. 18,— 27,— 13,60 10,— 15,— 20,— 45,— 36,— 31,50 67,50 54,- 67,50 54,- 100,— 75,- 300,— 200,- 20,— 15,- 25,— 20,- 20,— 15,- 100,— 75,- 45,— 45,— 60,- 150,— 10,- 15,— 10,— 50,— TARIEF-HEEREN Haarsnijden 15,— 10,— 8,— Baardsnijden 15,— 10,— 8,— Baardje-snijden 7,50 6,— 4,— Moustachesnijden 2 I,— 1,— Scheren 6,— 5,— 4,— Omtrek ooren 7,50 6,— 4,— Warme handdoek 2,— 2,— 1,— Watergolving met elektrische droging 9,— 7,- 5,50 Droging 4,50 3,50 3,— Moustache krullen 2,— 1 1,— Massage 20,— 15,— 10,— Hoofdmassage 10,— 7,50 5,— Alcool of azijn 2,— 2,— 2,— Brillantine 2,— 2,— 2- Fixateur 2,— 2,— 2,— Manucure 10,— 8,— 6,— Shampooing e- Ten titel van inlichting laten wij aan alle kappers weten, dat zij, vol gens het Staatsblad van 8 November 194S, de volgende verplichtingen hebben: 1. Een officieel Tarief aan het ven ster te hangen, (met aanduiding der Categorie) gorie. Wie nog geen lid ls van den Haar- kappersbond Arrond. leper, kan zich nog laten inschrijven bij den Voor zitter O. Pauwels, Meenenstraat, leper, of bij den Secretaris, M. Beer- naert, Statiestraat 62, leper. De nieu we leden hebben nog recht op een 2. Een officieel Tarief binnen in het bon van 500 kgr. kolen. Tarieven salon, (op zichtbare plaats)gratis voor de leden. De leden van ons Arrondissement mogen kiezen tusschen 2* of 3* Gate- I (1181)) Namens het Bestuur. De bekende Fransche filmartist Henri Garat kreeg zes maand gevan genisstraf om checks zonder dekking te hebben uitgegeven. In één week werden in Frankrijk voor meer dan 100 millioen bij de goudsmokkelaars aangeslagen. Te Petegsm-Dsinzs was een moe der op boodschap gegaan, wijl ze haar 3-jarig zoontje slapend in zijn bedje alleen in huis liet. Toen dia vrouw terugkeerde, vond zij het kind je dood, over gansch het lichaampje verbrand. Binst de afwezigheid van zijn moeder moet de kleine opgestaan zijn, met lucifers gespeeld hebben en aldus het vuur aan zijn kleedjes heb ben gestoken met het vreeselijk ge kende gevolg. Te Baroda werden, tengevolge de ontploffing van een ketel, 40 kinde ren bedolven. Spoedig daagde hulp. op en konden de kinderen ontzet worden; slechts één was overleden tengevolge opgeloopen verwondingen bij de ontploffing. o Te Walltliamstow, in Engeland, was esn kat op een 33 meter hoogen watertoren geraakt en stond er steeds te miauwen, niet beneden kunnend. Twee mannen haalden ijzeren lad ders aan om de 'kat ts gaan bevrij den maar toon ze de poes bijna te pakken hadden, sprong ze naar be neden, viel op haar pocten en nam in allerijl de vlucht. Te Hendaye spoelde een paket aan, inhoudende gouden en zilveren muntstukken, juweelen, enz. Kinde ren vonden het en brachten hun ou ders op de hoogte. Dezie kwamen toe- geloopsn, maar ook talrijke andere inwoners waren spoedig ter plaats om het strand verder af te zoeken. De politie legde tenslotte beslag op het gevondene. Te Achterbroek werd een man in zijn woning overvallen en ver moord. De moordenaar sleepte het lijk naar den kelder, overgoot het met benzine en stak er het vuur aan. De vrouw van den vermoorde die buitenhuis was, bemerkte den brand eerst toen zij thuiskwam. Door die brandweer werd dan den brand gebliischt en meteen het verbrande lijk -ontdekt. Nabij Milford, Engeland, ging plets een deur open van een voort- bollenden trein en twee kinderen die er tegen, aanleunden vielen op het spoor. De moeder sprong onmiddellijk haar kinderen achterna. Een mede reiziger trok het alarmsignaal over zoodat onmiddellijk opzoekingen kon den gedaan worden naar kinderen en moeder. Alle drie werden levend aan getroffen maar de moeder en een harsr kinderen waren nochtans ern stig gewond. Ts Brlsbois heeft de Rijkswacht een smokkelaar aangehouden die koffie in ens land opkocht aan 65 fr. het kgr. maar de waar aan 1.803 fr. het kgr. ging verkoopen aan de Duitsohe grens. VRAAGT Zonder zegel. - Vrije verkoop. - 55 Fr. de liter. - Gewaarborgde kwaliteit. BIJ ELKEN GOEDEN KRUIDENIER. Voor 't groot: SPLENDID OIL WORKS. (1685) Diksmuidesteenwcr, 278-288, ROESELARE. - Tri. 1240. Marenta wil op staarden voet een paar borstels gaan koopen en als een braaf echtgenoot due thuis mees ter is, van hst oogenblik. dat hij zljiti vrouw haar zin laat doen, ben ik wel verplicht, Lamme te verzoeken ons gauw naar huis te brengen en me; Marenta aanstonds de stad in te trek ken. 't Zal me weer wat kasten aan pateekens. Maar voor vrede te bewa ren zou 'k veel doen... Dus groet ife u allen en tot vol gende keer. Het Manneken uit de Maan. IBECSB?B>CBSB9SB9SEBSBBB8 komen onze kameraden, spreng ook Ramberg op alsof hij blij was, dat er een ander onderwerp werd aange roerd. Maar het scheen Gerhard toe dat zijn gelaat vreemd bleek en ver ontrust was. Met een pijnlijk gevoel van onbehagen, dat hij zichzelf niet kort verklaren, sloeg hij steeds weer tersluiks den baron gade. Waarom schrikte hij, toen hij den naam van Freda von Waldau hoorde, en waarom gaf hij zich den schijn geen aandacht aan het gesprokene te geven, terwijl hij toch naar elk woord met heimelijke spanning luis terde? Kent hij Freda von Waklau? En als hiji haar kent, waarom neemt hij dan dien schijn aan den naam niet niet te hebben gehoord? Zoo vroeg hij zich af. En vooral omdat de baron, zich anders zoo epen en eerliji; toonde viel deze geheimzin nigheid bijzonder op. Bestond er de een of andere relatie tusschen de ba ren en Freda? Hce zeer hij zich ock trachtte wijs te maken, dat hij zich had vergist en de schrik, en het ver bleekten van Ramberg een andere oor zaak had dan Freda's naam, over viel hem toch een onaangenaam ge voel alsof plotseling een lichte scha duw over zijn geluk was gevallen. Hij kon er zich niet van losmaken. Zijn plichten als gastheer lieten hem echter geen tijd tot peinzen. Hij moest zijn gasten begroeten, met hen praten, hen aan. Eva er. mevrouw von Roda voorstellen. En dadelijk daarop verzocht mevrouw von Roda het gezelschap aaa tafel ie gaan. NOODSLACHTINGEN Bij deze laat U M. Van Bier vliet, Priester- str., Poperinge, weten dat hij alle noodslach- tingen van koeiehTpaarden, zwijnen, levend of dood, ten huize afhaalt en betaalt. - Tel. rop. 423. (65) Zoekt g'iets t'huren of te Jccopcn; Zoekt g'n meid, 'n plaats of wat? Wacht niet langer, maar plaats nog heden 'n Kleine ZOEKER in ons blad! BBSBBS9B39B98BB9BBBBBE33ES! Bij het uitgelezen maal en de voor treffelijke wijnen kwam weldra een levendige opgewekte stemming. Ram berg scheen ook weer vroolijk en op geruimd. Maar een stille onrust in zijn wezen ontging niet aan de scher pe oogen van Gerhard: De baron hield zioh verder roet groote belang stelling met Eva bezig eo hij keek haar zeer zeker met een warmere uit drukking in de oogen aan, maar toch was er iets onbeschrijfelijks gedrukts aan hem te zien, wat er tevoren niet was geweest Niemand dan Gerhard had dit op gemerkt. Eva vermoedde niets en merkte geen verandering op. Zij was zeer gelukkig over zijn tegenwoordig heid. En dat hij haar zoo innig en diep in de oogen keek. Na tafel werd er op het terras een bowl gemaakt em de stemming werd nog vroolijker. Voor allen ging de middag op de aangenaamste wijze voorbij. Den volgenden morgen kwam Fre da als gewoonlijk cp haar post. Ze had gisteren de andere officieren noff zien komen en verscholen achter haar gordijnen alle gezichten opgenomen. Dat van haar broer was er irict bij. Zij ging nu vanmorgen weer- zitten op haar plaats bij het kleine tafeltje en legde haar toloc-note gereed. Vol verwachting keek zij naar Gerhard: Deze gaf haar met een vreemd on derzoekenden blik een brief. Hij droeg het stempel van het naaste WOORDENBOEKEN CALLEWAERT'S WOORDENBOEK Nederlands-Frans en Frars-Neder- Te verkrijgen in Boekhandel San- lands, volledig nieuwe uitgaaf, is het eerste klaswoordewbcek met nieuwe spelling. Prijs 175 fr. GROOÏAERS L. Frans-Nrderlands, Nederlands-Frans groot woordenboek, met aanduiding in cursief letters van alle wijzigingen vereischt door de nieuwe spelling. Prijs 375 frank. GROOTAERS L. nieuw groot Frans- Nederlands, Nederlands-Frans woor denboek, nieuwe spelling. Prijs 490 fr. De Grootaers Woordenboeken die nen tevens als uitspraakwoordenboek voor beide talen. GROOTE KEUS VAN KLASSIEKE MUSETTE en alle DANSPLATEN bij: Vanden Peereboompl. 7, (342) IEPER MILICIENS '40 EN '41 ALLEN MET NIEUWJAAR THUIS. MILICIENS '42 TEN LAATSTE OP 29 MAART 1947. Op het Ministerie van Landverde- diging wordt nader verklaard dat de miliciens van de jaarklassen 1940 en 1941, die thans onder de wapens zijn, ten laatste op 31 December 1346 zul len afzwaaien. Ze zullen in verlof zonder soldij geplaatst worden in afwachting van hun onbepaald ver lof dat cp den normalen datum zal ingaan. De miliciens van de lichting 1942 zullen in dezelfde voorwaaiden ten laatste op 29 Maart 1947 afzwaai en. Voorbehoud dient gemaakt voor de dienstplichtigen, die voor den Krijgsraad moeten verschijnen, be-, houdens een gunstig advies van den Krijgsauditeur. IEDEREN ZATERDAG EEN ONTPLOFFING TE STOCKHOLM Zaterdag jongstleden alweer. Sedert enkele weken komt het iederen Zaterdag ergens ie Stockholm tot een ontploffing; een of andere bom weid er gelegd of uitgeworpen door onbe kenden. Zaterdag jl. was het weeral het geval. Dien avond, te 8 u. 30, kwam een bom tot ontploffing recht over het station. Niemand werd erns tig geraakt maar het stationsgebouw werd beschadigd en in den cmrek werden hondertal ruiten verbrijzeld. Men meent dat de dader een krank zinnige is, maar totnogtoe kon men er nog niet de hand op leggen. door MAANDELIJKSCHE STORTINGEN MEENEN: Schoolstraat 14 i WERVIK: Geluwestraat 64( (1019) NUTTIG GESCHENK - bij iedere gelegenheid - Aan de Lezere van dit blad een waarborg 5 jaar. Groote InktinSroud met geregelde inkt- toovoer. Een pen naar ieders hand en goesting. PRIJS 40 FRANK. BON. Stuur mij fcegen terugbe taling van 40 frank een vulpen van kwaliteit; UNIS, dienst PP, Vlaener- tinge. (1180) Naam Straat Gemeente worden aanvaard tegen betaling van 3 frank (Belgisch geld) per week. Aanvragen ter druk kerij of bedrag storten op pest- cheokrekening 476360 van San- sen Gebroeders, Poperinge. Ook voor Belgisch Congo, En geland, Amerika en alle andere landen kunnen abonnementen aanvaard worden. Verantwoordelijke Uitgever Jan Sansen. Valkstraat 20. Poperinge. 0SB»Bffl»Haa®e®!S5!33!S£i£33S!33M station en het adres was heel be slist do-or een man geschreven. «Aan baronesse Freda ven Wal dau, secretaresse, Kronaufabrieken. Zoo luidde het adres zender eenlge toevoeging. Daarom was de brief met de overige correspondentie naar hier gekomen. Hier Is een brief voor u, freule. Bij vergisring is hij onder mijn post gekomen in plaats van naar uw wo ning. Freda greep naar den brief. Vluch tig keek zij naar het adres en her kende dadelijk het schrift van haar broer. Zij sloeg ln 't geheel geen acht op het poststempel. Zij was blij ein delijk bericht te hebben. Hij wilde haar zeker meededen, dat hij in de buurt was. Dus had hij haar brief toch gekregen. Zij legde den brief ongeopend voor zich om hem later mee te nemen. Gerhard had haar scherp gade geslagen. Waarom hij c'nzen brief met baron Ramberg in verband bracht, wist hij niet, maar hij had beslist het gevoel, dat hij van hem moest zijn. «Wilt u niet eerst lezen?» vroeg hij. «Er is geen haast bij. De brief heeft tijd. Ik wil u daarmede niet op houden. BUj herademde. Haar oogen keken zoo helder en rein. Was hij niet een dwaas zich ongerust te maken? En zelfs Indien Freda en baron Ramberg elkaar kenden zelfs ais deze brief var hem zou zijn liet in den café «Btirgoniliseh Schild Koning Albertstraat 18, DIKSMUIDE. Alle werkdagen open van 9 tot 18 u. 's Zondags van 9 tot 12 uur. VRIJEN TOEGANG. Regenmantels - Soldatenrhantels - Lichte Vesten en toreeken - Bachen in alle maten - Oap-cyclisten - Hand schoenen - Engelsche schoenen - Da messchoenen - Hemden - Onderlij ven - Onderbroeken - Botten. Valschermen in nylon (voor blouren) - Dekens voor meubelma kers (verkocht per gewicht). (1030) Zelfde Verkoop ie ROESELARE: Café In de TrompetNoordstraat. NIEUWS VOOR DE TABAKPLANTERS Wilt gij uwen tabak naar keuze gesneden htbben? Wend-; U in volle vertrouwen naar het gekend huis L. VERKINDT - POUILLIE Ieperslr. 17, Elverdinge. (1074) 4 .-yuwvwwfcRtvm. MflMf VMM MM» Aankomst NAAIMACHINES aan de wJttslijke prijzen. Herstel lingen en toebe- hoorten. - Komt zien en oordeelt. M. VERDOENE, Casselstraat 5, (433) IEPER. IHEEL HET HUISGEZIN JUICHT want vader beloofde voer de feestdagen een Voldersstraat 9, GENT. (1140) HERSTELLING van uw EIGENDOM VOOR DEN HEROPBOUW of de wendt U tot de firma CONSTRUCTOS JOZEF II STRAAT 7b OOSTENDE (1063) LOTENLEENING 1933 158« Trekking van 18 November 1946. 1 Lot van 50.000 frank is toegekend aan de serie 282.118. 18 Loten van 25.000 frank aan de series: 100559 203358 208811 237232 238335 263976 269191 272179 282935 285678 301701 302663 322651 329903 355783 365123 385967 390S60. OORLOGSSCHADE 1921 196» Trekking. 1 Lot van 250.000 fr, reeks 110 530 Nr 11. 1 Lot van 100.000 fr., reeks 112.982 Nr 12. 3 Loten van 50.000 fr., reeks 044.977 Nr 11; reeks 158 671 Nr 1; reeks 114.050 Nr 20. KOLONIALE LOTERIJ Trekking van de 14' schijf 1946 op 16 November 1946. Winnende loten zijn deze waarvan het nummer eindigt op: 11250 (20.000 fr.) 85880 (75.000 fr.) 131601 (500.000 fr.) 50421 (50.000 fr.) 43431 (75.000 fr.) 56531 (75.COO fr.) 8148 (2.500 fr.) 01071 (20.000 fr.) 381 (1.000 fr.) 8312 (2.500 fr.) 18642 (20.000 fr.) 84552 (100.000 fr.) 3 200 fr.) 2603 (2.500 fr.) 23 (500 fr.) S80S3 (20.000 fr.) 0163 (5.000 fr.) 14305 GOO.COO fr.) 1646C6 500.000 ft'.) - 41335 (100.000 fr.) 178455 (,2.500.000 fr.)-8506 (10.000 fr.) 3526 (2.500 fr.) 1545S (20.000 fr.) 05166 (75.COO fr. 64576 (50.000 fr.) 785 (1.000 fr.) 48207 (100.000 fr.) 207767 (1.000.000 fr.) - 9077 (5.000 fr.) 56.248 (50.000 fr.) - 79758 (250.000 fr.) 92619 (250.000 fr.) 68689 (50.000 fr.) De tienden van het biljet winnen het tiende van het bedrag, toegekend aan het overeenstemmend geheel bil jet. De loten worden na 17 Mei 1947 niet meer uitbetaald. De betaling door de Postkantoren zal op 17 Fe bruari 1947 eindigen. aBBBBBaSBSSSSSBVBBBB&OBBZ SCHITTERENDE SITUATIE Met -hooge verdienste, aan ernstige vertegenwoordiger, middelbare studies gedaan hebbende, wonende in Wes;- Vlaanderen. Schriftelijke aanvraag: Heilig Hart- plein 10, Oostende. (1113) iBEXBaaaaBSBEBSBiaaBBSBBiu AAN WIE werkzaam en eerlijk is, wel betrek kingen heeft, en tevens over een weinig vrijen tijd beschikt, wordt loonende bijverdienste aangeboden. Schrijven aan het bureel van dit 'blad de letters G.S.E. (1031) tBSS2BSSaa99539Vi8BEBB!5X3E: Groote Smoeck Almanak 18 fr. Kleine Snoeck Almanak 3 fr. Te verkrijgen Boekhandel Sansen-Vanneste, Poperinge. IBBBBBBBBBBBBBBB^BaBBBBBB zich dit alles niet heel onschuldig verklaren? Hij toegon nu. zooals eiken morgen, zijn briefwisseling met haar te be spreken en liet zich weer gewillig door de beteovering gevangen nemen, die van haar persoonlijkheid uitging. Een uur later zat Freda op haar kamer en opende de brief van haar broer. Nu pas zag zij het poststem pel en knikte. Hans was dus toch, zooals rij sedert gisteren vermoedde, met rijn regiment hier in de nabij heid. Haastig nam rij den brief uit het couvert en las: Mijn lieve Freda! Schrik niet als je het poststempel van dezen brief ziet. ik toen heel dicht in je nabij heid voor de manoeuvres. Vandaag was ik zelfs te gast in het huis Ru- den cn hoorde heel toevallig je naam, en dat je als sec-etaresse bent aan gesteld bij den heer von Ruden. Waarom heb Je mij dat niet ver teld? Je kunt Je voorstellen, dat ik zeer schrikte, toen ik van je hoorde. Ik zal de volgende week verscheidene keeren te gast in do villa Ruden rijn, en moet je beslist spreken. Niemand moet hier lets van onze verwantschap vermoeden, want Vik tor von Ruden is mijn kameraad in hetzelfde regiment. Maar er staat meer voor mij op het spel- Daarom verzoek ik Je, kom morgen Maan dagavond te negen uur bij het schui tenhuis van de familie von Ruden aan den Rijn. Wij moeten daar De- twum 20 9}U^Êj£'£J/££wL» I Q' IEPER, Van den Peereboomplaats 7-9 POPERINGE, Ieperstaat 5 Veurnestraat 49 GROOTE KEUS VAN: Stofzuigers Radio's Piek-Upp's Eicc- trische motoren Electrische Cuisfnièren en alle Electrische Verwarmingstoestellen. (12C3) GROOTE PRIJSKAMP DIERENTUIN VERSCHUEREN Prijskamp Nr 8 besloot de reeks. UITSLAG PRIJSKAMP Nr 7 Maerens .Tos., Tielt; Wiedel Paul. Roeselarc behalen 1131 pun ten met: WIND WILDVANG LENG ARGYNNIS LYNX GRONDEL SFINX - DOLFIJN GANDER VIGGEN. Zij bekomen elk: 1000 fr. GANNEF Leeperd, looze vos, guit; is bijgevolg de naam van een persoon en niet van een dier. Toekomende week wordt in dit blad de uiislag van prijs kamp Nr 8 medegedeeld. Prijskamp Nr 6: De oplossingen met het woord TAXKEN moeten afgewezen worden, omdat takken een meervoudvorm is. die overeenkomstig de voorwaarden, niet mag gebruikt v. orden. De prijs werd toegekend aan Vancoillie H., Hooglede, die 1041 p. behaalt met: BRAK KAKERD BINK KORTBEK BONK BANDHOND BADAK KRABBE KOBBE FLATBEK. LANDBOUWERS! HOENDERK WEEKERS Wat baat het uwe zieke hennen hanen en ktekens genee?middelen( tos te dienen, indien gij de wan goede niet voor handen hebt. De twee wonderprodukten zijn: ASEPTA en ELIXIR MORVAi tegen snot en cholera, cm uw dieren gezond te houden; doet de spijzen goed verteeren, om meer te doen leggen. Morva: de fiesch, 50 fr.; - flesch, 20 fr. Asepia-pillen20 fr. de doos; - Asepta-poeder: 20 fr. de doos. In ALLE AFOTHEKEN of rechtstre:ks schrijven naar: (553) BEESTENMARKT, IIALLE, Gentsche MEUBELFABRIEK Roodclijvekensstr. 26 GENT (Tram 4) 'ntoonsteUingszaal CONCORDE urgstr. 37. GENT Tram 1. GROQTE KEUS van nieuwe moderne SLAAPKAMERS EETPLAATSEN KEUKENS 30 c,'c goedkooper dan bij mededingen de firmas. - Volledige inrichting voor alle bedrijven (bureel:n, winkels, ca fés, bars). (830) spreken welke houding wij zullen aannemen, opdat niemand achter ons geheim komt. Wees voorzichtig. Met een hartelijken groet. Je Hans. Peinzend keek Freda naar dezen brief. Zij wist nu dat Flans wel dege lijk de officier was geweest dien zij in gezelschap van Viktor von Ruden had gezien. Het was vcor haar zeer pijnlijk, dat zij tegenover Eva en Gerhard von Ruden moest verber gen dat Hans haar broer was. Maar rij zag in, dat het moest gebeuren. Anders zou het door Viktor von Ru den in het regiment bekend worden, dat Hans een zuster had die haar brood zelf moest verdienen. Arme Hans! Wat zou hij In onrust verkeeren! Ze moest hem natuurlijk heel stellig vanavond ontmoeten. Te negen was het reeds lang don ker, en rij ging om de-zen tijd niet graag door het boschje en naar den Rijn. Maar het was al heel onwaar schijnlijk, dat rij iemand zou ont moeten. Zoo laat ging toch niemand meer naar het schuitenhuis: En eenige verlichting had rij overal op den weg. Zij vouwde den brief dicht en stak hem in haar kleine handtaschje.. Daarna ging rij aan ftwt werk. Kort voor tafel kwiam Eva bij haar, begroette haar hartelijk en vertelde, dat het gisteren heel prettig was ge weest. U drinkt vanmiddag toch met ons thee? wy verwachten vandaag geen USINES RAEYMAEKERS OLIËN EN VETTEN BRUSSEL EXCLUSIVITEIT ATLANTIC MOTOR OIL Gewestelijke Agenten gevraagd: Vcurnc, Diksmuidc, Iepsr, Meer.cn, Torhout, Rocsclare, Tielt. COMMISSIELOON. Schrijven bureel blad 1C4SZ. (1112) SCHOONE KEUS van nieuwe NAAIMACHINES voor huishouden, zig-zag. Kleerma kers,- Schoenma kers-, Leder- en zakstO'P-macihinies, tl Met volledige waarborg. - Herstellin gen aller mer ken. - Vervangt tukken. - Olie en Naalden, bij: HONORË VAN LEESBERG!^ (432) Icperstraat 85 - Vlamertingc. ElfSBBBBBBXIBBBQSBBBifSMSSfH gasten,rel Eva. Graag, freule, als ik met mijn werk klaar ben. O, u komt wel klaar. Ik wil u daarom nu niet langer .oren. Du» tot weerziens vanmiddag «Tot weerziens!» Korten tijd daarna ging Freda naar huis om te eten. Gerhard keek haar van achter de ven tergordijnen na. Zijn gedachten kon hij niet los maken van Ramberg en den brief, hoe hij riohrelf ook tot de orde riep. Hij had een gevoel alsof een onheil zijn liefde bedreigde-. Toen hij Freda nu aankeek met brandende, onrustige oogen, merkte hij dat zij haar zakdoek uit haar tasohje nam. Tegelijk zag hij echter heel duidelijk, dat rij met den zak doek zonder het te merken er een saamgevouwen papier uittrok en dat dit op den grond viel. Freda liep kalm verder, maar hij staarde als gehypnotiseerd op het wit te papier. Als het de bewuste brief eens was? En als hij dien zou kunnen lezen? Misschien herkreeg hij dan dadelijk rijn kalmte maar het was een schen ding van het briefgeheim, een onbe scheidenheid, een onrecht. Maar daar entegen hing er misschien zijn le vensgeluk van af. Het was van zulk een groot gewioht te weten of da brief werkelijk van den baron was en wat hij inhield. En niet alleen betrof het misschien rijn levensgeluk, maar wellicht ook dat van rijn zuster, ('t Vervolgt).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 8