De toekomst stoot op het spel Nieuwe zware Luchtrampen We rekenen op U! C.V.P. aan de winnende hand over geheel het Land Wereldgebeurtenissen I I KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN Van Monnik tot Opperbevelhebber Senaat stelt de Regeering in minderheid Textielwaren VRIJ Het Leger weldra op Vredesvoet 1* JAAR. - Nr 26. BLOKALMANAK De Druivelaar,, BVITENLANDSCH OVERZICHT iersfe-HÉnfóSer Huys- issaiss weigert ontslag "m te dienen De C.V.P. verlaat de Senaats zaal De Gemeenteverkiezingen van 24 November 194G De tweestrijd door de C Huysmans-Delwaide te Antwerpen gewonnen .V.P. die er de sterkste groep wordt Gent de roode burcht met een C.V.P. meerderheid veroverd IN HET BRUSSELSCHE VERLIEZEN DE LIBERALEN 45 ZETELS EESTUUR EN REDACTIE: Sansen Gebroeders GasfJiuir,straat 19, i' Poperinge Telefoon 9. Posfchcek 47.C3.60. c» abonnementsprijs VOOR: B'fg'ë (tot Nieuwjaar): 8,frank, g Eclgisch Congo 3,fr. p. weeft. j£ Frankrijk Holland 3,fr. p. week. f) Andere landen 3,50 fr. p. week. ZATERDAG 30 NOVEMBER 1946. PRIJS PER Nr: 2 FRANK LIJKSCH 1947 EIKEN DAG: - Humor - Blijmoedigheid r Volkswijsheid - Vroomheid. To verkrijgen: Boekhandel Sansen-Vanneste Poperinge. PRIJS: 10 FRANK. Bijzondere prijs voor voortverkoopera. West gij waar-Schakebroek ligt? In West-Vlaanderen zou men U tot antwoord geven dat het er gens... buiten ligt. En 't zal wel zoo zijn. Het moet een Limburgsch doeningske zijn, maar niet te vinden in een woor denboek, niet te vinden op de kaart. En toch is dat onooglijk Scha- Itebroek groot! Groot voor alle Vlamingen. Groot sedert Zondag 24 No vember. 't Zijn nochtans de... verkie zingen niet die daar oorzaak van zijn! Te Schakebroek woonde een fa milie Jeuris, heideboertjes met veel kinderen en veel miserie. Maar de familie was er een van den ouden eed. Plicht kwijten en op de Voorzienigheid reken, spijt alle mogelijke beproeving. En die beproeving kwam, en dan nog wel de grootste... moeder stierf. En toch, ware moeder niet ge storven, Schakebroek ware mis- Bchien nooit groot geweest! Een van de kinderen, een meis je. werd bij de Zusters uitbesteed. Die Zusters zorgden voor dat... schaap, zooals Zusters dat kun nen, moederlijk maar zonder de kleine te betroetelen. 't Werd een flinke meid, flink in alles, naar buiten en niet minder naar bin nen. Er zal staal in, deugdelijk pte.al en er stak ook stalen deugd in. Moeder-Overste zal lang ge dacht en begeerd hebben dat het weezekind een Limburgsch «non- neke» zou geworden zijn. 't Zal haar geweldig gespeten hebben dat die' flinke meid wegging. Maar ware ze gebleven Schake broek zou nooit groot geworden zijn. Juffrouw Jeuris ik ken haar familievoornaam niet trok naar Antwerpen, naar de Zusters Missionarissen: de Franciscanes sen en daar verioor ze al haar namen. Ze werd Zuster Maria- Amandina! Van Antwerpen naar Marseille, de groote Fransche havenstad. 12 Maart 1898 zou de Salazie naar China afvaren en een ka ravaan Missiezusters opnemen om naar het Hemelsch Rijk meê te nemen. China noemt zich zelf jmmers het hemelsch rijk». Maar het wilde nu wel lukken dat een van die Zusters ziek was, daar! Zuster Maria - Amandina werd aangewezen. Ze zal er wel niet aan gedacht hebben dat zij Inderdaad afreisde naar het ech te «Hemelsch Rijk»! Aan dat... ongeluk heeft Scha kebroek nu zijn grootheid te danken 14 April liep de boot te Shan- gaï binnen. Tien dagen later was het Zus- ierke ter bestemming te... Tei- Yeu-Fou, de hoofdstad van de provincie Chansi. Wat kon ons Limburgsch Nonneke meer ver langen dan nu in een weezen- huis moederke te zijn voor de gele dutskens. En zij die zelf weezekind was geweest en er alles van wist was hier dan ook echt in haar klavergers! 1900. - China had een keizerin Tse-Hi, die er van. droomde alle vreemdelingen uit haar land te verdrijven. Het probate middel Was: ze doen verdwijnen. De feeks werd bij dat... epuratiewerlc bij gestaan door haar gunsteling Ju- Hsien. Wie nu... zestig jaar oud ls. weet nog hoe Mgr Hamer, van Nijmegen, gemarteld werd, saam met verschillende Zendelingen van Scheut; hoe anderen dwars door Siberië naar ons land terug keerden, en hoe weer andere Vlaamsche Zendelingen hun mis sie en hun christenen verdedig den, met geweld van wapens te gen de beruchte Boksersbenden. De Europeesche Staten kwamen tusschen. Ju-Hsien verdween... de keizerin had hem aangesteld als gouverneur van... Chansi. Nu was de wolf in de nabijheid van ons Zusterke! De gouverneur was onze nazis en bolsjewisten vóór! Om de Zen delingen te... beschermen werd het weezenhuis van Tei-Yeu-Fou gesloten en de Zusters aangehou den. 2 Juli immers van 't jaar 1900 had de keizerin het bevel gegeven Chansi te... zuiveren! 9 Juli werden Mgr Grassi en Fo- goila door den gouverneur zelf met een dolk vermoord. Zeven Zusters, waaronder «ons» Zuster ke, werden doodgemarteld. I>e vervolging kostte den dood van 30.000 christenen. Zuster Maria-Amandina was In werkelijkheid afgereisd naar het echte Hemelsch Rijk! En nu gebeurde het te Rome op Zondag 24 November! Bij den dood reeds van die Zendelingen werd hun martelaarschap door wonderen bevestigd. De Franciskaansche Orde vroeg dan ook dat hun martelaren zou den worden zalig verklaard. Rome onderzocht, aanvaardde het voorstel en 't gewoon proces werd begonnen voor 29 martela ren. Het onderzoek duurde tot in 1943. Maar dan waren we nog volop in dien verwenschten oorlog. Zondag 24 November werden nu door Paus Pius XII die 29 mar telaren zalig verklaard... en nu mogen wij te Schakebroek, in heel Vlaanderen en over de heele we reld de handen vouwen en bid den: Zalige Maria-Amandina bid voor ons! Een nieuwe perel aan onze kroon Dat ongekend Vlaamsch meisje uit den Limburgschen achterhoek is een heilige! Groot is dat kleine Schakebroek geworden! Groot is Limburg geworden en het Vlaamsche land! Groot spijts haar onbekend heid! Groot in haar nederigheid! Groot door haar offer is dat Limburgsch weesje dat uit dat onbekend ding dat Schakebroek heet, uit dat nestje dat ergens buiten ligt, maar nergens ver meld staat, naar China te gaan. Naar dat land van vijf honderd miljoen menschen! Om daar in China... onbekend te leven en blijmoedig voor 't geloof te ster ven! Was die andere zuster niet ziek geweest, Vlaanderen telde een heilige min en nooit zouden we geweten hebben dat er iets be stond in Limburg dat Schake broek heet. Maar de Voorzienigheid schonk aan Limburg en Vlaanderen, van waar, uit stad en dorp en gehuch ten. zoovele zendelingen uitgaan op verovering voor God, een nieu we heilige!... Een nieuwe perel aan Vlaanderen's kroon. Daarboven moet het zusterken nu wel eens monkelend denken aan zijn Schakebroek. vriendelijk kijken naar de Vlaamsche streek en... ten beste spreken voor dat volk dat zoovele zendelingen telt. In onze dagen hebben wij voor ons volk en onze streek veel voor spraak noodig! Zalige Maria- Amandina, we rekenen op u. PE VLAMYNCK. Men verwacht den terugkeer in Frankrijk van den Hoog-Commissa- Tis voor Indo-China, Admiraal Diede- rik d'Argenlieu. Sommigen onzer le zers weten wellicht niet, dat die hoo- ge Ambtsdrager een priester is, en Tirtg wel een monnik, die met zijn kloosternaam heet: Pater Louis der H. Drievuldigheid, van de Orde der Karmelieten. Hij is een Bretoen, zoon van een officier van hei Fransche Zeewezen. Geboren in 1889, kwam hij op 17-ja- rigen leeftijd op de marine-school ie Brest, en deed in den vorigen wereldoorlog dienst als luitenant op een oorlogschip in de Middelland- Bchc zee. Na den wapenstilstand, ge hoorzamend aan een hoogere roe ping, verliet hij zijn schepen voor het Karmelietenklooster. Van 1932 tot. 1939 was hij provinciaal-overste Van. de Noord-Fransche Karmelpro- vincie. Toen werd hij gemobiliseerd: in Frankrijk immers moeten de priesters gewonen soldatendienst ver richten. Hij kreeg het commando ®veT een oorlogschip in de wateren van Cherbourg, en werd aldaar, na senaal der stad, krijgsgevangen ge maakt op 10 Juni 1940. Ma,ar hij bleef slechts drie dagen in de han den van den vijand: terwijl het schip waarmee hij naar een kamp zou ge voerd worden, langsheen de Fran sche kust stoomde, sprong d'Argen lieu over boord, en ontkwam aan zijn bewakers. Aan strand geraakt, trok hij een eenvoudig visscherspak aan, en in een visschersloep bereikte hij New-Jersey. Hij was het die op 3 September 1940 de expeditie leidde naar Dakar; nadien werd hij benoemd tot Opper bevelhebber van de Fransche zee- strijdkrachten in den Stillen Oceaan. En bij het beëindigen van de vijan delijkheden werd hij geroepen tot den hoogen post van Hoog-Commis- saris of Gouverneur van Indo-China. Tegen Januari van toekomend jaar, zal de beroemde Admiraal zijn uniform weer hebben afgelegd, om de bruine pij opnieuw aan te trekken, cn zijn overal bekende naam zal hij inruilen tegen zijn kloosternaam, zijn eersten glorietitel: Pater Louis van de H. Drievuldigheid. heldhaftige verdediging van het ar- ZEVENDE ZOON TE KORTRIJK Koning Leopold is Peter sen tweede mannelijke tweeling werd geboren in het gezin Iïenri Oos- terlinek-Ovi'i. te FortrijU. De kinderen werden als zesde en revende voncn ven het gezin gedoopt onder de namen - Boude wijnen «Leopold». Kening leopoid aanvaardde het petcrechap en liet zich bij het II. Doop sel verlcgciwoordigen door majoor Rombauts. Op de foto ziet men o.a. den gelukkigen vader en de zeven zonen, gekiekt na do doopplechtig heid. Op het voorplan] Dc le tweeling. OVER FOTO'S EN GEMEENTEVERKIEZINGEN Tijdens de laatste weken stond onze aandacht zoodanig gevestigd op dc gebeurtenis die zich Zon dag jl. heejt afgespeeld, dat wij tenslotte de rest van de wereld er eenigzins bij vergaten. De wedstrijd Huysmans-Del- waide (die door deze laatste trou wens op een schitterende manier gewonnen werd) deed ons minder aandacht verleenen aan den ver kiezingsstrijd in Frankrijk, Ame rika en Roemenië en aan de be sprekingen van de organisatie der Vereenigde volkeren te New- York. Het eenige wat tvij nog wisten over de buitenwereld waren de twee lijntjes tekst die links en rechts verschenen onder een of ar.dere foto in een of ander dag blad. Zoo zagen wij dan minister Spaak en Molotov drinken op el- kaars gezondheid. Trygve Lie een partijtje tennis spelen en de kop van den landverrader Thorez als gebeurlijke eerste-minister van Frankrijk. Wij gaan nu niet beweren dat onze Gemeenteverkiezingen van alle belang ontbloot waren. In tegendeel. Maar toch zijn die an dere gebeurtenissen waarover ik het daar juist had, van duizend keeren meer belang. De verkiezingen in Amerika hebben inderdaad de anti-Rus sische tendenz verscherpt, zooals we in een vorig artikel in dit blad hebben onderlijnd. De verkiezingen in Roemenië hebben natuurlijk een communis tische overioinning gebracht, zoo als dat te verwachten was in een land onder den Sovjethiel. Ge heel deri Balkan wordt op die manier pcbolchewiseerd met uitzondering van Griekenland, waar een echte oorlog aan den gang is. NAAR EEN NIEUW EVENWICHT IN FRANKRIJK? Dichter bij ons dan Amerika en Roemenië is Frankrijk. Daar ging de bevolking voor den 7" keer sedert de bevrijding op Zondag 24 November iveer ter stemming. Aangezien de grondwet werd goedgekeurd, moest dus volgens die grondwet een tweede Kamer gekozen worden. Onze lezers zullen zich herin neren dat het heel wat moeite gekost heeft om deze ticeede Ka mer (soort Senaat) in de nieuwe grondwet te doen inschrijven. De communisten vreesden inderdaad dat zij op die manier moeilijk heden zouden kunnen ondervin den bij het veroveren van de ab solute macht op wettelijke wijze. Wanneer ze dan tenslotte toch op dit punt toegaven, was het met dien verstande dat die twee de Kamer in feite over zeer wei nig werkelijke macht zou kunnen beschikken. In feite zal die soort Senaat in Frankrijk niet de macht hebben van onze Belgische Senaat, die een wet, door de Kamers gestemd, kan wijzigen of verwerpen. De Tweede Fransche Kamer kan alleen adviezen geven. Men kan zich dan ook afvragen waarom de M.R.P. die grondwet hebben goedgekeurd. Het is in derdaad moeilijk te begrijpen, vooral, wanneer we zien dat de M.R.P. de huidige kiescampagne gevoerd heeft, onder het wacht- woord: de grondwet moet herzien worden. Wvt er nu ook van zij, toch zal die tweede Kamer een zekeren, vooral zedetijken, invloed uitoefe nen. Denk maar aan het geval dat de 2" Kamer negen keeren op de tien een andersluidend advies zou geven als de 1' Kamer. Zou den de menschen zich niet gaan afvragen wie er nu eigenlijk ge lijk heeft? De verkiezingen van 24 Novem ber hadden dan ook hun belang. Er zijn dan ook drie vaststel lingen die belangrijk zijn: 1) de comuntsten behouden hun sterk te: 2) de socialisten gaan verder achteruit; 3) de M.R.P- komt te rug omhoog. Waar de M.R.P. inderdaad op 10 November een twintigtal zetels minder behaalde dan de commu nisten, daar staan ze voor de 2' Kamer ongeveer gelijk. Aangezien nu Zondag jl. alleen de kiezers gekozen werden die dan later de leden van de 2e Ka mer zullen moeten kiezen, is het nog niet uitgemaakt wie in de 2Kamer de sterkste partij zal zijn. Zoo zou er in het wetgevend lichaam een zeker evenwicht her steld zijn tusschen de twee groo- ten. Dit wijst er eens te meer op dat Frankrijk gaande weg in twee blokken verdeeld wordt, zooals we hier reeds herhaaldelijk schreven. Wat het dan zou meebrengen wanneer de communisten de meerderheid zouden hebben in de Kamer en de democraten in de Conseil de la République is nog niet te voorzien. Naar onze meening zal dit echter opnieuw er toe. bijdragen om. de tegenstellingen te ver scherpen. ONTWAPENING. ONTWAPENING! Van veel grooter belang nog dan de verkiezingen in de ver schillende landen, zijn de debat ten op de huidige vergaderingen van ae O.V.V. te New-York. Het begin van die zitting icerd eens te meer gekenmerkt door een schijnbaar verzoenende hou ding van de Sovjets. Het probleem van Trieste werd om zoo te zeggen geregeld en ha een paar redevoeringen over de misbruiken van het vetorecht, besloten de 5 grooten tot recht streeksche en geheime besprekin gen- Intusschen wilde Rusland zich aanstellen als de kampioen van den vrede en deed Molotov twee voorstellen: 1) alle staten zouden ontwape nen; 2) elke grootmogendheid zou de getalssterkte van zijn troepen op- Hr SPAAK geven in de ex-vijandige landen. Uitgaande van een dictatoriale mogendheid, die daarenboven zeer imperialistisch is, mogen deze voorstellen verbazend klinken en sympathiek aandoen. Laten ivij ons echter 'niet door ivoorden vangen. We mogen inderdaad niet vit het oog verliezen, dat alle gebazel over ontwapening kletspraat is, wanneer daar niet wordt bijge voegd dat de O.V.V. het recht zal hebben overal te gaan controlee ren of er werkelijk ontwapend wordt, en of de getalsslerkte van de troepen niet hooger is dan het cijfer dat door elk land wordt opgegeven. Van daaruit gezien is het dan onmiddellijk duidelijk dat Molo tov de wereld wil bedotten, want het is nog niet zoolang geleden dat op den Veiligheidsraad werd voorgesteld controleurs te sturen naar alle landen, om er over te waken dat er geer» atoombommen werden gemaakt. Over andere oorlogsproductie was nog geen spraak, en toch verzette Rusland er zich radicaal tegen dat die controle zou worden ingericht. Hoe zouden wij het dan ernstig kunnen opnemen wanneer hij over algemeene ontwapening spreekt. Wij denken dat we dat eenig zins mogen vergelijken met ae voorstellen tot ontwapening des tijds door Hitier gedaan. De grond van de bedoeling is dan de vol gende: dat alle anderen toch ontwapenen, zoo zal ik des te sterker zijn. Daarenboven mogen we ook niet vergeten dit in verband met de troepensterkte in de ex- vijandige gebieden of opperatie- terreinen dat Rusland in elk land dat het bezet de macht zoo danig in handen van de commu nisten heeft gespeeld, dat het nu gerust overal kan terugtrekken. De huurlingen kunnen het kar weitje nu ivel alleen opknappen Denk maar aan Yougo-Slavië, waar Tito een kleine Stalin is. Denk daarentegen aan Grieken land. waar de Engelschen de be volking hebben vrij gelaten. Daar zou een terugtrekken van de Engelsche troepen (eisch door Rusland gesteld), onmiddellijk voor gevolg hebben dat het land in een burgeroorlog zou wegzin ken en dat we internationale brigades den goeden strijd, te gen het fascisme zouden zien meestrijden. Practisch zou Griekenland bin nen een paar maanden in de Sovjet-klauwen terechtkomen. En hetzelfde voor Trieste. Dat is dus de werkelijkheid die achter die schoone ontwape- nings- en terugtrekkingsvoorstel- len schuilt. Een appel kan mooi blozen, maar toch rot zijn. ONE ENIGHEID OVER HET VETORECHT Hierboven schreven wij dat de huidige zitting van de O.V.V. in den beginne gekenmerkt ivas door een schijnbaar verzoenende hou ding van Rusland. Dit is ook het geval geweest met de conferentie van Parijs, waar het eerste woord van Mo lotov Korotlco (laten wij op schieten) optimistische tonen deed opgaan. Achteraf bleek ech ter dat dit maar een schijn manoeuvre geweest was en dat Rusland tenslotte alles dwars boomde wat niet van hem uit ging. Hetzelfde schijnt zich thans te New-York te herhalen. Aanvankelijk leek Molotov be reid eenige wijzigingen te willen aanbrengen aan het vetorecht. Er heerschte dan ook een opgeruim de stemming. Nu blijkt echter dat er daar weer geen spraak meer van is. Dit blijkt uit een verklaring die Bevin Maandag jl. aflegde en waarin hij zei dat in hei huidig stadium de veiligheid alleen kan verzekerd worden door weder- zijdsche verdragenAnder zijds heeft ook Mr Byrnes op nieuw critiek uitgeoefend op het vetorecht, ivat er op wijst dat dc besprekingen tusschen de groote 5 op zero zijn uitgeloopen. We mogen ons dus verwachten aan een nieuwen stormloop van wege Australië en Cuba, die een voorstel tot afschaffing of wij ziging van het vetorecht hebben ingediend. Aangezien de Angelsaksers reeds voor een herziening gewonnen zijn, zal het dus feitelijk een stormloop zijn tegen de Russische stellingen. Aldus zal de opgeruimde atmos feer zeker verdwijnen, en zullen de volkeren die op de O.V.V. en vooral op den Veiligheidsraad hooge verwachtingen hadden ge bouwd, eens te meer ontgoocheld zijn. Het zal immers blijken dat er nog steeds geen eensgezindheid bestaat tusschen de 5 grooten en dat Rusland nog steeds de oor zaak is dat alle landen de scha duw van een 3" wereldoorlog over hun hoofden zien glijden. Het onvermijdelijk gevolg zal zijn dat de vrije volkeren nauwer aaneen zullen sluiten en blok gaan vormen, wat Rusland dan weer als een voorwendsel zal nemen om zich nog meer af te zonderen en het Oostersch blok nog steviger en meer dictatoriaal te organi- seeren. Wij hebben steeds als onze meening te kennen gegeven dat het tenslotte tot het vormen van die blokken zou komen. Wij zeg gen niet dat het een ideaal is, integendeel, een oorlog kan er zeer gemakkelijk uit voortvloeien. Maar er is nog veel meer kans op oorlog wanneer de eene een machtig blok vormt en bewavent, terwijl de anderen onder elkaar verdeeld blijven en ontwapenen. Wij hopen dan ook dat de on- eenigheid te New-York dan ten minste dit gunstig gevolg zal heb ben. dat de vrije landen eindelijk er toe zullen besluiten blok te vormen. De verdeeldheid heeft ons op het randje af onder eeuwigduren de naziheerschappij gebracht. Ze mocht ons op een gocien morgen onder den Sovjetknoet doen ont waken. V. WESTERLINCK. Donderdag 28 November, in dan na middag, werd in den, Senaat de Re geering geïnterpelleerd door den Hr die la Vallée-Poussin omtrent de over- 'faredingen, van, het statuut der ambte naren waaraan de Regeering zich in de laatste tijden zoo herhaaldelijk schuldig heeft gemaakt. Minister Merlot antwoordde op de interpellatie van het geacht C.V.P.- lid', maar moest te 15 uur- zijn rede onderbreken opdat zou kunnen over gegaan worden tot de stemming over de Begroeting van Oorlogsschade. De uitslag van deze stemming gaf 32 tegen' 82 zocdat de bcgrooting ver worpen was bij staking van stem men. Waren afwezig de HH. Bertrand (Soc.), Dierckx (Lib.) en Bernard (C.V.P.). (Zie vervolg achteraan 4° blad.) imwvwwwwnc Hiet besluit betreffende het vrijstellen van de textielwaren is verschenen. Er moeten dus geen zegels meer gegeven wor den bij aankoop van textiel waren. DE MAMMOUTH VAN LONDEN 1 iV )i ii !AuuL.!i!jaciji);aM In de Londenschc dokken bezigt men thans een grijpkraan die men de oorlcgsnaam mammouth gegeven heeft. Zij torscht de grootste gewich ten omhoog alsof het kinderspel ware. Boven ziet u de «mammouth» die een locomotief van eventjes 64 ton omhoog tilt. In Kabinetsraad op Maandag jl. hebben onze Ministers gehandeld over het terugbrengen op vredesvoet van ons leger en de opheffing van de. bui tengewone machten aan de Ragee- ring destijds verleend. Bsn ontwerp hieromtrent zal aan hei Parlement werden voorgesteld. De Regeering wil evenwel volmacht behouden omtrent enkele beperkte kwesties. De Gemeenteraadsverkiezingen van 24 November jl. hebben aan de C.V.P. over geheel het land een volledig suk- ses bezorgd. In alle groote en kleinere steden boekte de C.V.P. belangrijke stemmen en zetelaanwinsten ten overstaan van de verkiezingen van 1938. Te -ANTWERPEN stonden de ver kiezingen eenigszins in het teeken van de tweestrijd Huysmans - Del walde, die onze Regeering had gemeend te kunnen winnen reeds vóór de verkie zingen, bij middel van een ongepast Regeeringsbesluit. Maar, door het op treden op de C.V.P.-lijst van Mevr. Delwaide in plaats van haar echtge noot, kwamen de HH. Huysmans en Buisseret er bedrogen uit. In onze groote havenstad werden nu Zondag jl. niet min dan 41.486 voorkeurstemmen. uitgebracht op naam van Mevr. Delwaide, wijl Huys mans er hoop en al 3.735 bekwam. Daarbij verwief de C.V.P. te Ant werpen in totaal 68.065 stemmen en 21 zetels tegenover 41.839 stemmen cn 13 zetels aan de Katholieken in 1968. Een tekort van 340 stemmen be neemt de C.V.P. van een volstrekte meerderheid in den Antwerpse.,on Gemeenteraad. Antwerpen's Gemeen teraad zal vanaf 1 Jan, e. k. 21 C.V.P.- mannen tellen, 16 Socialisten, 5 Libe ralen en 1 Communist. Te BRUSSEL-STAD zelf wón de C.V.P. bijna 8.000 stemmen ten over staan van 1938 aan de Katholieken, en wordt er tevens de machtigste groep, met 14 zetels, tegen 9 aan de Socialisten, 13 aan de Liberalen en 5 aan de Communisten. Niet alleen te Brussel-stad zelf boekte de C.V.P. een sukses, maar ook ln alle randsteden. Over de gohcele Brusselsche Agglo meratie won de C.V.P. 30 zetels te genover 1938. wijl de liberalen er 45 verloren. De Socialisten wonnen er eveneens 28 zetels en de Commu nisten 19. Te GENT, wcleens de roode burcht» genoemd, waar sedert zoo veel jaren de Socialisten den plak zwaaiden, heeft de C.V.P. de volstrek te meerderheid behaald. Ten over staan van 1938 won zij 12.000 stem men en 5 zetels, wijl de Socialisten er een zetel verloren en de Libera len twee. LEUVEN en AALST, welke met Gent de meeste roode Vlaamsche ste den waren krijgen thans eveneens de volstrekte meerderheid van gekoze nen op de C.V.P. -lijsten. BRUGGE, KORTRIJK, HASSELT, NAMEN en tal andere steden versterkte de C.V.P. haar vertegenwoordiging en bevestig de er haar volstrekte meerderheid. Te LUIK won de C.V.P. eveneens 6 zetels en behaalt er 15 zetels, op zelf de hoogte dus als de Socialisten. Te CHARLEROI won de C.V.P. ook 4 ze- |tels. wordt er de sterkste groep, maar evenwel geen meerderheid. Merken wij terloops nog op dat i LEUVEN sedert 1872 in handen was Ivan Liberalen ©n Socialisten. In de provincie West-Vlaanderen I bezit de C.V.P. thans de volstrekte meerderheid ln 15 gemeenten van de 17 met meer dan 10.000 Inwoners. In de provincie Oost-Vlaanderen bezit de C.V.P. de volstrekte meer derheid in 15 gemeenten van de 20 met meer dan 19.000. inwoners. Even als de burcht van Gent. werden dezes randgemeenten veroverd voor een vol strekte C.V.P. meerderheid. bezit LOKALE UITSLAGEN der 1 GEMEENTEVERKIEZINGEN op 6» en 7» blad. In de provincie Limburg bezit de C.V.P. de volstrekte meerderheid in al de groote gemeenten. In de provincie Antwerpen staat de stad Antwerpen als hierboven ge meld aan de spits. In de meeste randgemeenten der stad Antwerpen benadert de C.V.P. de volstrekte meerderheid in de ge meenten Berchem, Burgerhout, Eke- ren, Merksem, Mortsel, Wilrijk, Duf fel, Lier, Geel, Turnhout, Herenthals, Mol, Hoogstraten en Kontich. In de provincie Brabant stelt men een algemeenen achteruitgang van de Liberalen vast. Te Tienen bijt de C.V.P. twee ze tels af van den liberalen burcht. In de meeste gemeenten behoudt de C.V.P. de volstrekte meerderheid. In de provincie Luxemburg verovert de C.V.P. de volstrekte meerderheid te Bastenaken, Marche, Neufcha- teau. In de provincie Luik, wordt te Mal- medy de volstrekte meerderheid der oppositie omver gegooid met een ver overing van 5 zetels voor de C.V.P, Te Herstal en Verviers is een voort uitgang met twee zetels. Te Bintóhe, Spa en Bouillon, de vroegere rexistische centra, boekt de C.V.P. achteruitgang, waar integen deel de socialisten en de communis ten bijwinnen. BRUGGE ANTWOORDT KLINKEND AAN EEN REGEERINGSSCHAAKFARTIJ Te Brugge had men een nieuw ge val Delwaide geschapen. Doordat de C.V.P. kandidaat Van Da mme ge durende 3 weken Schepen van Groot- Brugge was gebleven tijdens de be zetting, werd er van uit de hoofd stad bevel gegeven dat hij van de lijst moest geweerd worden, maar zijn kandidatuur was alsdan reeds Inge diend. Bij de stemming werden er (Zie vervolg 2" blad). IIET IN DE ALPEN NEERGE- STORTTE AMERIKAANSCH TOESTEL DE INZITTENDEN GERED In (ons laatste nummer deelden wij reeds mede dat een Amerikaansch Dakota-toeistel, met 12 inzittenden, waaronder de Amerikaansche Gene i-aal Haynes, zijn echtgenoote, an dere officieren en ook vrouwen, was vermist bij een vlucht over de Alpen. Naderhand werd het toestel opge merkt, in de Zwitsersche Alpen nabij de rotsachtige spits van den Weste lijken Wetterlimmi, op een hoogte van 3.200 meter, op een gletscher. On middellijk werden voorbereidselen ge troffen om hulp te bieden. Vliegtui gen wierpen intusschen proviand, enz. uit rond het neergestorte toe stel. 73 Alpengidsen vertrokken en na tien uur uiterst moeilijke bergbe- klimming geraakten zij tot bij het toestel.'Alle inzittenden waren nog in leven maar de meesten waren ge wond. Met Zwitsersche Fieselcr Storck vliegtuigen konden vervolgens de in nood verkeerenden gered worden, maar dezen hadden intusschen 5 da gen en nachten moeten verblijven op een steeds verder scheurende kloof en midden dichte zachte sneeuw waar op hot onmogelijk was te gaan. Ge lukkig dat het toestel niet uitgebrand -Xfap U8pU3.I333(.I3'A pOOlt Ut 3p U3 SIBi». king had kunnen bieden. Alle geredden werden naar Weenen overgebracht. ZEVEN DOODEN BIJ VLIEGTUIGONGEVAL Te Weston Super-Mare is een toe stel van de R.A.F. te pletter gevlogen en 7 inzittenden werden gedood bij deze nieuwe luchvaartramp. SFAANSCH MILITAIR VLIEGTUIG VERONGELUKT VIER DOODEN Bij Guadalajara stortte eer. Spaansch militair vliegtuig te pletter. Vier der inzittenden werden gedood" en 3 an deren gewond. TOERISTEN VLIEG TUIG NEERGE STORT IN FRANKRIJK EEN INZITTENDE GEDOOD Een tceristenvliegtuig, is op een veld van Neubourg (Eure Departement) te pletter gevallen. Men meent dat- het vliegtuig in een luchtzak terecht kwam, terwijl het over den grond scheerde en hierdoor te pletter stortte. Een Inzittende werd gedood, TOESTEL NEERGESTORT TE MULHAUSEN •Een uit Straatsburg vertrokken toeristenvliegtuig is in de s:reek van Mulhausen te pletter gevallen. De twee inzittenden werden gewond. «2 DOODEN BIJ LUCHTVAART RAMP IN COSTA RICA Op Costa-Rica is een passagiers vliegtuig neergestort in het geberg te. De 20 passagiers en de twee leden der bemanning kwamen om het le ven. FRANKRIJK DE VERKIEZINGEN VAN ZONDAG J. L. Zondag jl. moesten de Franschen de Grands Electeurs» kiezen, naar verhouding van ongeveer 1 voor 300 inwoners. Deze, samen met de depar tementsraden en de 617 leden van de Constitueerde Vergadering (Kamer), zegge dus in totaal ongeveer 84.000 kiezers, zullen dan Zondag 8 Decem ber de 214 leden van den Raad der Republiekmoeten aanstellen. De uitslag van de stemming van Zondag jl. luidt als volgt: MOEDERLAND (Zonder Corsica). Aantal mandaten M. R. P 24.751 29,2 Communisten - 24.544 28.9 S. F. I. O 14.393 16,9 RassemblerAnt des gau- 10.043 11,8 Gematigden (Un. Gaul list©. P. R. L.., enz.) 10.933 13,2 Totaal 84.664 CORSICA Toe te kennen mandaten 5C8. Mandaten Communistische lijst 244 Rassemblement des gauches 209 M. R. P. en Coalitie der ge matigden, beiden ra men 4 Union Gaulliste 5 Republikeinsche onafhank. 106 In het Moederland zelf telt de M. R. P. dus het grootste aantal Grands Electeurs». Voor beschou wingen, verwijzen wij naar ons ar tikel Internationaal Overzicht. «o»- VATIKAANSTAD 29 MARTELAREN VAN DEN CHINEESCHEN BOKSERSOP STAND ZALIG VERKLAARD, WAARONDER EEN BELGISCHE MISSIEZUSTER Zondag jl. werden in de Et Pieters kerk te Rome door Z. H. de Paus, 29 martelaren, waarvan 15 Europeanen en 14 Chineezen, welke rond de jaren 1900 omgebracht werden tijdens den Chineeschen Boksersopstand, zalig verklaard. Onder de nieuwe gelukzaligen be vindt zich de Belgische missiezuster Maria-Amandina, in de wereld Pau line Jeuris, uit het bisdom Luik, die de eerste zaligverklaarde Belgische missiezuster is. V. S. VAN AMERIKA 400.000 MIJNWERKERS IN STAKING Gevolg gevend aan het bevel van John Lewis, leider van het Mijnwer- kerssyndikaat, zijn 400.000 Ameri kaansche mijnwerkers in staking ge gaan, alhoewel van Regeeringswege John Lswis bedreigd werd voor het Gerecht te worden gedaagd, zoo hij het stakingsbevel gaf. John Lewis verscheen reeds een eerste maai voor het Gerechtshof, maar weigerde het stakingsfoevel in te trekken, zoodat het proces dus mo gelijks een verder gevolg zal krijgen. Totnogtoe is John Lewis sterker dan HET BRITSCHE ZILVER GELD INGEHOUDEN De Engelsche halve kroon zal wor den in~ehouden en met het zilver ervan zal Engeland zijn schuld aan zilver aan Amerika vereffenen. Nieu we muntstukken, en bestaande uit een legeering van nikkel en koper, zullen de zilveren stukken vervangen in den omloop. Deze plaat toont U een heden hoop van deze nieuwe stukken, na hun- vervaardiging in het munt gebouw te Londen. de Regecrmg ten overstaan van de stakingsgolf bij de mijnwerkers. De uitgebroken staking heeft intus schen tot gevolg gehad dat groote staalfabrieken het werk hebben moe ten inkrimpen en andere zelfs hun deuren sluiten. Andere fabrieken zijn met zelfde lot bedreigd. Te Broadway zijn alle lichtreclames verdwenen daar moet worden bezuinigd op do electrische voeding. De kolenuitvoer naar Frankrijk werd stopgezet zcodat de uitgebroken staking ook zware gevolgen kan heb ben voor Frankrijk. Italië en ook Bel gië en Nederland, die kolen uit do U.S.A. betrekkën. PRESIDENT TRUMAN'S GEZANT NAAR HET VATIKAAN Hr Myron Taylor, die tij deus dea oorlog door President Roosevelt af gevaardigd werd als zijn persoonlijke gezant bij den Heiligen Vader, is thans als persoonlijke afgezant, van President Truman terug naar Vati- kaanstad vertrokken, met opdracht den huidigen toestand te bespreken met Z.H. de Paus met het oog op de vestiging van den vrede. President Truman maakt dus ook beroep op Z.H. de Paus. «o» WERELDNIEUWS IN 'T KORT GRIEKENLAND. Dc toestand stand blijft er even gespannen. In verschillende Noordelijke gewesten blijven hardnekkige gevechten aan houden tusschen opstandelingen en- regeerlngstroepen, waarbij steeds van weerszijden verliezen worden geleden. De opstandelingen hebben andermaal gemoord en geplunderd. Deze toe stand heeft de spanning tusschen Griekenland en Yougo-Slavië nog verscherpt, Griekenland immers be schuldigt Yougo-Slavië de rebellen te steunen en Yougo-Slavië klosg over het overvliegen van haar grondgebied door Grieksche vliegtuigen. Grieken land diende klacht in bij de O.V.V. DUITSCHLAND. Rudolf He's, sedert hij fb-Neurenlerg aan de dood straf ontglipte; heeft zijn geheugen weergïeyond-sa.,..Anderzijds heeft Hit ler's ^Sinister van Justitie, Otto Geer Thierach, die einde December voor het gerechtshof te Neurenberg moest verschijnen, zelfmoord gepleegd. ROEMENIE. Dc verkiezingen in Roemenië hebben een grocte meer derheid bezorgd aan de Regeerir.gs- partijen die Roemenië op commu nistische wijze regeeren. De leiders dei- oppositiepartijen hebben protest aan- geteekend tegen de wijze waarop de verkiezingen plaats grepen en ver klaren deze als waardeloos te aanzien. Anderzijds hebben de V.S. van Ame rika geweigerd de gehcuden verkie zingen als geldig te beschouwen. ENGELAND. Het gezinsleven heeft in Engeland een leelijke deuk gekregen tengevolge de oorlogsjaren. Wijl er in 1910 slechts 700 echtschei dingen uitgesproken werden en 3.800 in 1921, groeide dit ge.al in 1945 tot 20.000, en 45.000 andere aanvragen wachten er nog hun beurt af. Effen af treurig. ENGELAND. Engeland bereidt zich reeds op de Kerstviering. In het vooruitzicht van Kerstdag is een v/a- re vloot uit alle hoeken van dc wereld cp weg naar het Britse he eiland, met namelijk o.m. 93 millioen eieren, 8 millioen doozen ingemaakt fruit, 32.000 ton vleesch. 159.C03 kisten be ter, kippen, tomatensap, cierpocder, enz. DUITSCHLAND. —.In Wurtcr.be-rg- Baden, Amerikaansche zone, werden vrije verkiezingen gehouden. Dc Christen-Demokreten hebban er hst grootste aantal, stsmmsn behaald en zijn cr dus de sterkste partij gorrcr- den. De Communisten haddrr. er .naar weinig bijval. RUSLAND. Naar de «News Chronicle» hebben de Rus"on een atoomfabriek opgericht óp etc boer den van de Zwarte_ Zéc. Russische technici, bijgestaan dóór Dulische des kundigen, zouden toezicht houden over de reusachtige fabriek. Honder den boeren moesten die streek ver laten om plaats te maken voor de inrichting. EGYPTE. Wegens het versprei den van valsche geruchten omtrent het Britsch-Egyptisch verdrag heb ben zich erge wanordelijkheden voor gedaan te Kairo waar trams in brand gestoken werden, winkels ingeslagen enz. Het vuur werd geopend op de betoogers en 3 dooden vielen. Ander zijds heeft de Egyptische delegatie de Britsche vooretellen verworpen. De Koning heeft daarop deze delegatie ontboden. IRAN. Er is opnieuw een «scher pe spanning onitotaan tusschen d® Centrale Regeering van Ira» ea leiders van Aaerbeidsjaa*

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1