Diep in den Advent! LEON BLUM verkozen tot Fransche Eerste - Minister Zware Hotelbranden in Amerika Waarom Rusland toegevend wordt DE WEEK IN ONS LAND HET WEKELUKSCH NIEUWS - Op de woeste Een Postabonnement niet 50 maar 100 fr* Continental KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN SCMRIJFMACHIENEN Voor hoelang is de Regeeringscrisis opgelost VREESELÏJKE HOTELBRAND TE ATLANTA IN DE V.S. VAN AMERIKA BUITENLANDSCH OVERZICHT NOG EEN HOTELBRAND IN CANADA hoe mm ©u Bssler fiüiuis ©atesssgest? INSCHRIJVINGSBULLETIJN BESTUUR EN REDACTIE: San3en Gebroeders Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon 9. Fostchcck 47.63.60. ABONNEMENTSPRIJS VOOR: Biiftië (tot Nieuwjaar')4,frank. Belgisch Congo 3,fr. p. week. Frankrijk Holland 3,fr. p. weck. Andere landen 3,50 fr. p. week. ZATERDAG 14 DECEMBER 1946. PRIJS PER N<: 2 FRANK l" JAAR. Nr 27. HET WEKELUKSCH SEFFENS LEVERBAAR: nieuw model, sterk en met alle verbeteringen, aan 6.000 frank, bij: SANSEN-VANNE3TE, POPERINGE. WIE EERST BESTELT, WORDT EERST BEDIEND! We zitten reeds diep in den Ad vent. Allen die t'onzent binnenkomen weten dat; kleine en groote. Want de Adventskrans hangt In de keuken. Kom, een soort hoe pel met wat groen en iederen avond branden er twee keerskens. Zondag wordt het derde er bij ge zet. Derde Zondag in den Advent. 't Stalleke staat op de dresse maar eerst op Kerstdagavond wordt het... bevolkt. Gister avond al een pi.ipe roo- ken zei een van de geburen: De oude gebruiken zijn weggevallen, de nieuwe tijd kan dat niet meer verstaan. Kom, zei Fiel, de nieuwe tijd doet daar niemendal aan. Weet g? wat? De menschen zijn opper vlakkiger geworden, omdat ze met te veel dingen bezig zijn. Ze we ten veel meer, maar ze kennen veel min. Fiel kan filosofeeren, moet ge weten! Ze waren vroeger meer naar binnen gekeerd, zei Fiel, ze leef den meer t'huis, 't huiselijk le ven en 't parochieleven leefden ze meê Nu lezen ze niet alleen meer 't Manneke uit de Maan of «Snoeck's Almanak» maar een weekblad of een dagblad; ze spre ken over politiek en over atoom bommen. Nu luisteren ze naar de Radio, ze zuigen er het laatste berichtje uit of ze luisteren naar 't muziek, naar concertos of naar harmoni cas! En toch, zei Fiel, 't eene belet het andere niet. Pak het goede mee uit onzen tijd maar gooi het goede niet weg uit den ouden tijd! niet... en die jonge kerels hebben de juiste mate gevonden. Weet ge 't nog, Pé! 't Is Woensdag de Gulden Messeen in onzen tijd liepen we 's morgens meê met moeder naar DIE Messe. We kunnen ook wel ne keer den nieuwen tijd verwenschen. Pé. Wie ging er nog naar die Noodmisse want dat was ze! Wie ging er nog? Ik en gij en al t'hoope een do zijn mannen en een hoopke vrouwvolk. Hebben wij iets gedaan om dat oud, dat oud Vlaamsch ge bruik in eere tè herstellen? de Gulden Messe en valt maar eens in gansch het jaar; komt, ontwijkt de duisternessen van den nacht, en gaan we ernaar Zoo dichtte Gezelle, maar 't oud gebruik verviel en we lieten 't ge beuren. 't Verviel... het lag er en we lieten 't liggen. We dachten er niet eens aan het op te rapen. V/e zeurden er wel over, we zei den dat 't een schande was, we hebben onzen kop geschud en beweerd dat alles om ter slechtst werd. Is het zoo niet, Pé? Kom, biecht rechtop, we zeurden en 't was alles. Verleden jaar heeft ons jong volk de oude traditie hervat. Weet ge 't nog? Nu wa ren de jongeren daar en de oude «kritieken» waren... t'huis ge bleven. En achteraf speet het hun geweldig, want 't was enorm... schoon geweest! Dees jaar zal de oude tijd de goede oude tijd er voor moeten zorgen niet onder te doen voor eten nieuwen tijd. Hr LEON BLUM Frankrijks nieuwe Eerste-Minister. Zoudt ge nu gelooven dat Fiel ren filosoof is? Maar Fiel heeft gelijk. En we lieten Fiel zijn gaan. 't Is kwestie van 't Noorden niet te verliezen, zei Fiel... Ge moet mate kennen in 't leven. Gister kocht ik een pijpe. 't La gen er wel honderd en handige! '1c Had er maar één noodig. Het duurde wel tien minuten... Ik stond nog altijd voor dat raam te kijken en te... bekijken. En dan binnen... Kijk, die pijpe daar! De andere liet ik liggen! Zoo doe ik met mijn blad, zoo doe ik met de radio. Ik lees, ik beluister wat me van belang schijnt en ik ben blij dat ik da gelijks mijn blad heb en dat en t'onzent een radio staat! Maar, zei Fiel, er zijn nog an dere goede dingen die oud wa ren, vergeten waren en die herle ven met den nieuwen tijd! Ge ziet wel dat het nieuwe 't oude niet belet noch afschaft... Integendeel! Zuurkousen zijn er die klagen en beweren dat het vroeger, in den goeden ouden tijd zoo veel beter was. Larie! De «heiligen» waren dan niet dikker gezaaid dan nu. Die fameuze goede oude tijd heeft fameus veel schuld er aan dat zoovele goede dingen nu moeten heelemaal vernieuwd zijn..; ze waren tot op den draad versleten. Maar er moet mate zijn. Te vele weten en te weinig kennen deugt niet. Maar de mate is er! Bij ons is 't net als bij u, Pé... daar zorgen de jongeren nu voor. Wie kwam er met den Advents krans aan? Gij zelf niet Pé. Dat is 't werk van 't Jong volk. Er wordt weer Kerstdag gevierd In huis. Weet ge 't nog? Kerstdag dat was de vroege Mis en na de Mis het «Adeste»... dat pakte u tus- schen vel en vleesch. En in den namiddag gingen we weer naai de kerk en we hoorden weer dat stemmeke Maar nu, Pé, nu zingen we al len meê, nu hebben de jonge gas ten, zoowel van werklieden als van boeren, ons Kerstdag leeren voorbereiden. Nu dreunt het in de kerk dat ge er hennevleesch van wordt. T'huis heeft het jong vrouwvolk de tafel versierd om dat het Kerstdag is; dat volkske zingt die oude en nieuwe kerst liedjes... en ge zegt wel eens: «'t Is al wel, scheidt nu maar uit», om dat ge niet wilt laten zien dat ge onder den indruk komt en dat ge nu voor 't eerst gevoelt dat het niet alleen in de kerk, maar ook t'huis Hoogdag is en Kerst dag! Dat is nu 't sermoen van eigen jongens, Pé! Neen, 't eene belet het andere 'k Bewere dat Fiel gelijk heeft. Als de mate er is wordt de nieu- gangiwe tijd goed... Dat is een andere 'advent: de oude christelijke fa miliegeest, de oude christelijke traditie in eere hersteld door onze jeugd. Ze were zich dapper, DIE jeugd! Ze kan een wereld omkeeren en bekeeren! PÉ VLAEMYNCK. Dhr Léon Blum, leider van de so cialistische partij, werd Donderdag door de Fransche Nationale Vergade ring tot Eerste-Minister verkozen. Van de 560 uitgebrachte stemmen gingen er 575 naar dhr Blum en 8 naar dhr Rob. Schumann (MiRP), er waren 7 blanco-briefjes. Dhr Blum 'heeft de leiding der re geering slechts aanvaard rot na d« verkiezing van den President der Fransche Republiek. Men voorziet veel moeilijkheden, bij de verdeeling der portefeuilles. De communisten hebben indexdaad verklaard dat zij bereid, zijn in een vierledige regee- rinig te treden maar dat zs geen en kele van de portefeuilles die ze in het vorige cabinet bezaten zullen op geven. Deze vierledige regeering zou to; stand komen door opneming van de linksche concentratie. 122 DOODEN DE GEMEENTE RAADSVERKIEZINGEN IN WEST-VLAANDEREN GOEDKEURING VOOR 50 GEMEENTEN In 55 op de 253 gemeenten werden de gemeenteraadsleden zonder strijd verkozen. Totnogtoe heeft de Bestendige De putatie voor 50 gemeenten de goed keuring uitgesproken, nl. voor: Hoeke, Koolkerke, Loppem, Oedelen, Snel- legem, Wenduine, Zuienkerke, Gistel, Westkerke, Bovekerke, Handzame, Houthulst, Kortemark, Loo, Merkem, Nieuwkapelle, Oostkerke (D.), Oude- kapelle, St Jacobskapelle, Stuivekens- kerke, Werken, Beveren (V), Buls kamp. Eg®ewaartskapelle, Hoegstade, De Moeren (V.), Oeren, St Rijkers, Steenkerke, Vinkem, Wulpen. Zoute- naaie, Espien;es, Kooigem, Boezirïge, Brlelen, Kron.beke, Pcelkapelle, West- vleteren, Wijlscha/te, Woesten, Zand voorde (I.) Zuidschote, Beveren (R.), Hooglede, Orkene, Oostnieuwkerke. Regem, Pi t tem. Wakken. Zaterdag 7 December jl., rond 4 u. in den morgen, brak een reusachtige brand uit in het Winecofï «-hotel te Atlanta (V.S. van Amerika). Het hotel, dat 15 verdiepingen hoog is, stond weldra gansch in lichte laai. De groote trap werkte als een schoor steen, langs waar de vlammen in korten tijd alle verdiepingen teister den. Daar redding langs den trap af gesloten was, hingen gillende gasten uit ramen en vensters, om hulp roe pend. Velen sprongen vaii op groote hoogte naar beneden, waar zij meest al te pletter vielen. Er waren een 280 gasten aanwezig in het gebouw, waaronder veel jonge menschen die te Atlanta moesten deelnemen aan een jeugdcongres. Lieden, door het vuur bedreigd, poogden nog te ontsnappen met koor den, gemaakt van lakens enz., maar weinigen geraakten aldus veilig. Een vrouw, die uit een raam hing, -en wier kleederen vuur hadden gevat, sprong naar beneden, maar kwam te recht op elektrische draden, waar zij als een brandende toorts bleef han-. gen. Anderen misten de uitgesp - nnen netten of dierven niet springen. Velen werden ook verstikt door den rook. Toch konden er gered worden dooi de brandweerlieden, waarvan er en kelen onpasselijk werden tengevolge de geweldige hitte. Een pompier stuikte van de reddingsladder en werd gedood door zijn val, nadat een gast op hem was neergevallen. Toen de brand uit was, vond men een moeder en haar drie kinderen, allen dood, maar in houding die uit wees dat zij al biddend waren ge storven. In totaal vielen een 122 dooden te betreuren bij deze vreeselijke ramp, wijl het aantal gewonden en ver branden wel even groot Is. Na*>.r verluidt zou de oorzaak van den brand te wijten zijn aan een brandende sigaret, welka was komen te vallen op een matras. Het is de vreeselijkste hotelramp welke reeds in de V.S. is voorgevallen, spijts het hotel bekend stond als brand-veilig1 Een indrukwekkend zicht cp den grootst en hotelbrand dien Amerika ooit gekend heeft, en aan 122 mensehen het leven kostte. Vlammen slaan uit de bovenste verdiepingen waar menschen tevergeefs op redding wachten. DERTIEN DOODEN Te Saskatoon, in Canada, brak eveneens brand uit in een hotel met 84 kamers, waarin zich 128 vreemde lingen bevonden. Ook hier sprongen talrijke gasten door de vensters. Het hotel telde evenwel slechts 3 verdie pingen. Toch vielen er 13 dooden en 18 ge wonden te betreuren. Het vuur ontstond hier doordat de kok zijn vuur had willen aanwakke- re met benzine, wat een ontploffing had veroorzaakt. Dit hotel was met brandtrappen uitgerust. MOLOTOV'S BOKKESPRONGEN We hebben hier verleden week reeds onderlijnd hoe groot de ver andering is die plots ingetreden is in de houding der Sovjet-afge vaardigden op de Conferentie der Vereenigde Volkeren te New-York. Heeft Molotov verleden week de wereld verbaasd door zijn verre gaande toegevendheid en onver wachte redelijkheid, dan heeft hij toch nog iets als verrassing over gehouden voor deze week: verle den week immers heeft Molotov als lid van de politieke commissie het principe der internationale controle op de bewapening en de legersterkte aangenomen; en nu komt dit voorstel deze iveek op de zitting van de algemeene ver gadering. en loeet gij wie er zich tegen verzet en het afkeurt? Mo lotov! Dezelfde Molotov die het zelfde voorstel 8 dagen vroeger heeft goedgekeurd! Wat is er dan intusschen ge beurd? Heeft hij van uit Moskou op zijn vingers gekregen en moet hij op bevel zijn eigen woorden op eten? Of is het hier weer een van die Russische onverstaanbare en onzinnige manoeuvres om het vredeswerk te saboteeren? Niemand kan er op antwoor den, want in een dictatuur ge beurt alles zoo geheimzinnig en onder tafel door, dat de buiten staanders steeds den indruk heb ben voor een mysterie te staan. De politieke waarnemers en per sonaliteiten op de conferentie aanwezig zouden nochtans naar verluidt niet al te zeer onder den indruk zijn van den laatsten bokkensprong van den Sovjet-Minister van Buitenland- sche Zaken. Wat de internationale milieu's en de wereldpers vooral bezig houdt, is de vraag hoe ze die plotse toegevendheid der Russen moeten uitleggen, ttz. waaraan ze te wijten is. HARD TEGEN HARD Het wereldberoemde Engelsche weekblad The Economist wijdt dan ook deze iveek een uitvoerig artikel aan dit vraagstuk. Volgens dit blad nu zou de Rus- sische toegevendheid hoofdzake lijk als volgt moeten uitgelegd worden. De Russische diplomatie, aldus het Engelsch blad, gebruikt een eigenaardig systeem. Bij het be gin van een bespreking zegt ze stelselmatig neen op alles wat ze niet zelf voorstelt of waarmee ze niet 100 accoord is. Op die ma nier tracht ze zooveel mogelijk toegevingen te krijgen vanwege de andere partijen. Ze houdt die tactiek zelfs zoolang vol tot de tegenpartijen soms uit wanhoop en om des lieven vrede wille toe gevingen doen die niet meer re delijk zijn. Vanaf het oogenblik echter clat de Russen moeten ondervinden dat er niets meer uit te persen is en dat de tegenpartijen vinnig beslóten zijn geen duimbreed meer te wijken, vanaf dat oogen blik geven zij toe op de meest verrassende en schijnbaar onge motiveerde wijze. Het Engelsche blad maakt dan ook den lof van den HH. Byrnes en Bevin die iverkeltjk hun on verzettelijkheid hebben laten blij ken en aldus de Russische toege vingen hebben afgedwongen. In dit verband blijkt dan ook hoe ongelukkig de critiek geweest is die sommige Labourafgevaar- digden vóór een paar weken op het beleid van dhr Bevin hebben uitgebracht. De Russen hadden hieruit inderdaad kunnen aflei den dat de strenge politiek, door Bevin gevoerd, niet door de En gelsche bevolking werd goedge keurd. In deze voorstelling van zaken zit ongetwijfeld veel ivaarheid, maar zelfs de Economistziet in dat het verkeerd ware den vol- ledigen uitleg in de Angel-Saksi sche houding te zoeken. Als tweede reden van de Russi sche ommekeer wordt dan ook vermeld: Ruslands economische zwakheid en materieele uitput ting. Dit argument is dan ook hetgeen ive verleden iveek hier in ons artikel gezegd hebben. Wij schreven inderdaad dat Rusland een absolute behoefte had aan Amerikaansche credieten en dat het die vermoedelijk slechts be loofd werd tegen politieke toege vingen- Ons standpunt wordt dus thans door de toonaangevende Angel- Sakrf'che pers gedeeld. Inderdaad, naast hei genoemde blad The Economist wijdden ook The Times de New-York Heralden het Amerikaansche weekblad Time beschouwingen van denzelfden aard aan het Rus sisch geval. IN HET SPOOR VAN LENIN Het is allemaal zeer goed een imperialistische buitenland- sche politiek te voeren, maar het binnenland moet ze kunnen dra gen. Nu is het natuurlijk in een dictatuursfaat veel gemakkelijker een grootsprakerige buitenland- sche politiek te hebben die de burgers veel offers oplegt, dan in een democratie. Ilier zullen de imooners niet gedoogen dat zij de slachtoffers ivorden van den machtswil van een politieke cli que, terwijl ze daar gemuilband zijn en zoo ze spreken durven, de weg naar Siberië voor hen open ligt. - Doch anderzijds bestaan er in een dictatuurland ook veel meer intrigues en dingt elke onderge schikte naar de gunst van den leider, en dit gebeurt altijd ten nadeele van een ander. Zoo schijnt thans Zhdanov Stalin's afgevaardigde in de partij en hoofdverantiooordelijke voor de binnenlandsche zaken, meer invloed te bezitten dan Mo lotov, zoodat de buitenlandsche politiek thans moet zwichten voor de binnenlandsche. Wij weten niet of het met dit argument is dat Zhdanov het pleit gewonnen heeft, maar in elk geval loopt men op die manier heelemaal in het spoor van Lenin die destijds herhaaldelijk zegde en schreef dat de binnenlandsche politiek de basis moet zijn van de buitenlandsche. Men moet precies Lenin niet zijn om dat te iveten, maar alleen wat gezond verstand hebben. Op binnenlandsch plan hu wordt in Rusland alles beheerscht door een nieuio vijf-jarenplan. Dit vijf-jarenplan is niet het eer ste maar het vierde dat ginder op het getouio ivordt gezet. De vroegere plannen zijn nooit volle dig gelukt zoodat toe ook thans niet vpeten verwachten dat het volledig zal. slagen. Maar zelfs moest het volledig worden verwe zenlijkt dan zou Rusland in 1950 nog minder suiker hebben dan in 1913, vlinder vleesch Kdan in 1929. minder zeep en olie dan in 1937, minder varkens dan in 1938, min der huizen, schoenen en kousen dan in 1940. HET OORDEEL VAN DEN CLOWN KARANDASH Het werd reeds vroeger in meer dere bladen geschreven dat de Russische bevolking honger leed... Onze communisten die dit als een persoonlijk affront aanzagen (de hemel mag toeten waarom!) heb ben dit met veel verwenschingen aan het adres der reactionnai- ren geloochend. Politieke waarnemers bevesti gen echter dat er in Rusland voor 't oogenblik een zeer groote on tevredenheid heerscht. Niet al leen omdat de oogst slecht gelukt is en de Sovfetbevolkitig dezen winter honderdduizenden leden door den hongerdood zal verlie zen, maar vooral omdat millioe- nen soldaten van het roode leger thans gezien en ondervonden heb ben dat men in alle andere lan den veel beter leeft dan in Rus land. Die geestesgesteldheid die in geen dagbladen haar uiting kan vinden, komt dan op allerhande manieren naar boven en Time vertelt in dit verband een histo rietje dat veel gelijkenis vertoont met sommige incidentjes tijdens de bezetting in Brusselsche thea ters voorgevallen. In een circus was er namelijk een clown die het lieve naampje Karandash —potlood) droeg. Op zekeren dag kwam hij in de piste almaardoor slaande op een witte kip, die tenslotte onder luid gekakel wegvloog. Toen de circus- meester herti vroeg waarom hij zijn hen zoo sloeg, antwoordde de clown, tot groot jolijt van de toe schouwers: omdat ze niets an ders legt dan eierpoeder! (Geen ■wonder dat Lalmand ons ook zoo veel van die Russische speciali teit bezorgde! De toeschouioers hadden dus plezier wat al een eerste beuiijs is dat ze met 'den clown accoord waren. En wat erger is: de kunst adviseurs van de Sovjetstaatscir cussen protesteerden tegen de verkeerde mop zoodat de En gelsche Times in dit verband de zeer gepaste vraag stelde of het dan mogelijk was dat cloiöns TE kluchtig zijn. ZOU STALIN HET AFTRAPPEN? Daar zou dus wel degelijk de oorzaak liggen van Molotov's te rugtocht. De binnenlandsche toe stand is van dien aard dat alle krachten moeten geconcentreerd worde?i op de moeilijkheden bin nen de grenzen. Het gaat inderdaad niet op de geheele wereld te bedreigen, wan neer men zelf bedreigd wordt. Alhoewel nu niemand ernstig ge looft dat het Sovjetregime van binnenuit zou kunnen omverge- worpen worden en al worden de mistevredenen die het wat al ie luid zeggen, stelselmatig geëpu- reerdtoch moeten de heer- schers van het Kremlin ivillens ntüens met de smeulende mis noegdheid rekening houden. Die binnenlandsche thesis xoordt nu vooral door Zhdanov naar voor gebracht. En dit krijgt nog meer waarde naarmate de berichten over den troonsafstand van Stalin hardnekkiger worden en meer vasten vorm aannemen. Iedereen weet dat men daar sedert eenigen tijd over spreekt. Toen gaf Rusland als uitleg dat Stalin wat op rust gegaan was. Thans weet het Londensch Zon dagblad The Peoplete ver tellen dat Stalin met Nieuicjaar zou aftreden, zoogezegd om ge zondheidsredenen. Zoo ivordt de strijd om de op volging natuurlijk scherper en scherper. Over 't algemeen neemt men aan dat er zeven kroon pretendenten zijn, die voor 't oogenblik er naar trachten Stalin op te volgen. De ticee die het meest kans hebben zouden ech ter Molotov en Zhdanov zijn. Men veronderstelt nu, na de bokkesprongen en de toegevingen door Molotov te New-York ge daan, dat de ster van Zhdanov nu wel het hoogste zou staan. Dit zijn dan ook ongetwijfeld elementen die op de verdere hou ding van Rusland van groot be lang kunnen zijn... indien ze waar zijn, want over een dictatuur- staat is zoo weinig xnet zekerheid te zeggen, dat we hier altijd het Vlaamsch spreekivoord moeten gedenken: eerst zien zei de blinde Wat de iverkelijke laatste reden van de Russische toegevingen ook moge zijn, één zaak blijkt duidelijk: de vuistpolitiek van Molotov blijkt krachtpatserij te zijn geweest die niet is vol te hou den. De binnenlandsche toestand vergt alle aandacht en alle toe gevingen. Wij mogen ons gelukkig ach- ten dat het zoo is, maar moeten te gelijkertijd hopen dat de An- gelsaksers zich hierdoor niet zul len laten in slaap wiegen, zooals dit reeds eenmaal met Hitler- Duitschland het geval is geweest. De geschiedenis leert immers dat een dictator nog veel rapper sterk wordt,xiaarmate de democratiën slapper worden. Zoolang geen degelijke inter nationale accoorden zijn bereikt, luidt de boodschap: sterk blijven. V. WESTÉRLINÓK. O. DE PROCESSIE VAN L. VROUW VAN FATIMA GEVOLGD DOOR WITTE DUIVEN De processie die op 22 Nov. jl. uit Fatima is vertrokken en waarin het mirakeleuze beeld van de Heilige Maagd van Fatima wordt gedragen, werd gedurende verscheidene dagen gevolgd door vijf witte duiven. De processie bereikte Lissabon na dat meer dan 150 mijl werden afge legd in soms hevig stormweer. N.M.B.S. MAG 3 MILLIARD LEENEN In het Staatsblad van 5 December Jl. verscheen een besluit, waarbij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen gemachtigd wordt om leeningen uit te schrijven ten bedrage van 3 milliard. De financieels dienst van die leeningen zullen ten laste vallen van den Staat. Deze gelden zullen moeten dienen tot aankoop van nieuw materiaal en voor de vereffening der pensioenen. VORMING VAN SCHEPENCOLLEGES De hoogere bonzen van de Commu nistische, Socialistische en Liberale partijen waren overeengekomen dat overal zooveel mogelijk linksche Schepencolleges dienden gevormd en hadden hun volgelingen aangespoord in dien zin te handelen. In veel plaatsen werden deze direc tieven wel gevolgd, o.m. te Charleroi, Bergen, Elsene en andere, maar te Brussel-stad werd een akkoord ge sloten tusschen C.V.P. en Liberalen, wijl te St. Gillis het Schepencollege zal worden gevormd door Socialisten en C.V.P. Te Kortrijk, waar de C.V.P. de vol strekte meerderheid heeft, zal de Hr Jules Coussens voorgesteld worden tot Burgemeester. GEEN PRIJSVERHOOGING VAN HET BROOD De Regeering, in kabinetsraad ver gaderd, heeft besloten niet in te gaan op den eisoh der bakkers tot verhoo ging van den prijs van het brood. HET VERKIEZINGSQUORUM De Senaat heeft Woensdag een aanvang genomen met het Linksch wetsvoorstel, ertoe strekkende het verkiezingsquorum te wijzigen bij de verkiezing van de Senatoren. Dit voorstel werd ingediend door den Li beraal Catteau. Hr Hanquet, namens de C.V.P., wees op het willekeurige van dit voor stel, dat slechts beoogt een betere meerderheid te geven in den Senaat aan de meerderheidspartijen. Spre ker eischte dat, zoo dit voorstel door gehaald wordt, er tevens zou over gegaan worden tot een aanpassing en verdeeling der zetels. De huidige ver deeling geschiedt immers nog op ba sis van de volkstelling van 1930 en een nieuwe telling zou een aantal zetels doen verplaatsen van Wallo nië naar Vlaanderen, en zou dus ze kerlijk de C.V.P. ten goede komen. Hr Hanquet eischte tevens stem recht voor de vrouwen. ELF MILLIARD VOOR HET PERSONEEL DER MINISTERIES In de begrooting voor 1947 wordt 11 milliard voorzien voor het be.a- len der wedden en loonen van het personeel der Ministeries. Dit' per soneel bestaat verder nog voor 49 aan tijdelijke ambtenoren. In het verslag over Rijksbedrag welke de Hr Blavier, een Socialist, uitbracht, wordt gewez:n op het te veel aan personeel in onze Ministe ries. AUTOKOERS IN MINIATUUR 1)E BUURTSPOORWEGEN MODERNISE EKEN Wij hadden aangekondigd dat de prijs voor een abonnement slechts vastgesteld was voor een. half jaar en dat deze 50 frank toedroeg. Intusschen echter vernemen wij dab het Postbeheer 100 fr. doet ontvangen en dit voor een geheel jaar. Dat berust op een misver stand, maar om de Post en onze Lezers geen nuütelooze moeite aan te doen zullen wij het maar zoo laten, en hopen dat er in den loop van 't jaar geen al te groots prijssehcmmelingen ge beuren die voor gevolg zouden hebben dat wij de prijs zouden moeten verhoogen. Aan onze Postatoonnenten wordt dus een kwijtsohrift van 109 fr. aangeboden, dit in toetaling voor heel het jaar 1947. Wie 104 fr. stort op postcheokrekening 47.63.60 van Hei Wekelijksch Nieuws Poperinge, zal ons blad ontvan gen van nu tok einde 1947. Wie van nu af een abon nement begeert tot einde 1947 ZENDE ONS 4 FRANK in postzegels en ontvangt ons blad onder band van nu tot Nieuwjaar. Intusschen zal de Poet ItO fr. komen ontvangen voor regeling postabonnement jaar 1947. Onze Abonnenten in Frankrijk worden vriendelijk verzocht, vóór einde Januari a.s., de abonne mentsprijs 3 Belg. fr. per week ons te laten geworden. Bas; is ons het bedrag doen op sturen door een Familielid dat in België verblijft. Deze koersen zijn zeer In voege In Engeland. Op de foto ziet u hoe de kleine auto's zorgvuldig nagegaan worden vóór de koers. Door de Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen werd een nieuw type van rail-auto, op boggles, In dienst genomen. De motor ervan komt voort van gerecupereerde Duit- sche tijgertanks. Anderzijds weid gemeld dat van de 3.500 km. buurtspoorlijnen welke nog uitgebaat worden met stoomtrams of rail-auto's er een 500 km. niet meer in bedrijf zullen gehouden worden maar dat op deze lijnen autobussen zullen worden Ingelegd. MISLUKKING DER ECONOMISCHE POLITIEK AANGEKLAAGD VOOR DE KAMER Tijdens de bespreking Woensdag jl. In de Kamer van de Rijksbegrooting voor 1947, heeft de Hr Eyskena. na mens de C.V.P., de mislukking der economische politiek onzer huidigs regeering aan de kaak gesteld. Spreker weer erop dat de voorge stelde begrootingen sluiten zullen met een tekort van 10 milliard. Sedert de bevrijding heeft onze regeering een grooten weg afgelegd,... maar in d.e verkeerde richting. De Staat speelt een rol van slokop en gebruikt een vierde deel van het nationaal Inko men.. De index der kleinhandelsprij zen is in ons land thans 326, wijl de index In Engeland slechts 109 bereikt. Spreker eischte dat een besparing van 10 zou verwezenlijkt worden op de begrooting. Tevens stelde hij de vraag wat ge- worden is van een 5O0 milüoen die op mysterieuze wijze in de diensten van het Departement voor oorlogs schade verdwenen zijn. Door de C.V.P. werd eveneens ver mindering van belastingen gevraagd voor de geschoolde arbeiders, maar de Regeeringspartijen hebben bij de uitgebrachte stemming over de vast stelling der bedrijfsbelasting, van do nationale crlsisbelasting en de aan vullende personeele belasting, gewei, gerd deze vermindering toe te passen en keurden het Regeeringsvooratel goed, zonder eenig amendement te willen in aanmerking nemen. STAKING DER MELKER! JEN UITGESTELD De vereeniging der Melker!jen, in vergadering, gehouden te Brussel, heeft besloten dé staking der meike- rijen welke voor begin December was voorzien, uit te stellen, daar de Re geering het onderzoek inzake de ren tabiliteit der melkerijen neg niet heeft beëindigd. DE SENAAT KEURT DE OPRICH TING VAN DEN RAAD VAN STATE GOED In de Senaatezitting van Woensdag jl. werd het wetsontwerp tot oprich ting van deiriRaad van State bij een parigheid van de 163 aanwezige leden, goedgekeurd. STUDIEDAGEN VAN DEN BOERENBOND De jaarlijksche studiedagen, van den Belgischen Boerenbond zullen doorgaan van den 26 tot den 28 De cember e. k., dit onder voorzitter schap van den Hr Senator MuUie. Zullen er o. m. onderzocht en bespro ken worden: de economische vooruit zichten van den land- en tuinbouw, de veeteelt en het vraagstuk der klei ne bedrijven. VERLENGING DER HANDELSHUREN Het wetsbesluit houdende o?ri:h- ting van een voorloopig regime wal den vervaltermijn van sommige huur contracten betreft, werd door ctea Prins-Regent onderteekend en is in het Staatsblad verschenen. Dit wetsbesluit wijzigt grondig d» juridische betrekkingen tusschen ei genaars en huurders van gebouwen of gedeelten van gebouwen dienend» voor het uitoefenen van een handels- of industriebedrijf, ten einde da sta biliteit van het bedrijf te waarborgen door een stabiele huurverhoudlng ten gunste van den exploitant. Deze hu ren zullen van rechtswege verlengd worden in zoover da oorspronkelijk overeengekomen looptijd van de huurovereenkomst minstens drie jaar bedraagt. DIT GAAT OP 3 MANIEREN: 1. - Vraag aan onzen Verkooper dat hij U wekelijks HET WEKE LIJKSCH NIEUWS thuis bestelle. Hij zal dit stipt doen aan den prijs van 2 frank per nummer. 2. - Geef uw adres op aan de Bode wanneer hij bij U aan huis komt en vraag hem een abonnement op hef WEKELUKSCH NIEUWS 3. - Vul onderstaand inschrijvingsbulletijn in (knip het uit) en steek het in een OPEN omslag met zegel van 10 centiem. Stuur uw omslag dan af aan HET WEKELIJKSCH NIEUWS', Gssthudsstraat 19, Poperinge. Onilergeteekende begeert een postabonnenment: NAAM ADRES GEMEENTE (STAD) (Handteeken) Wie volgens manier 2 of 3 een aibonneiment vraagt, zal enkel ons blad ontvangen, met Januari 1947. Wi» ons blad seffens toegeent, stune Mji den, omslag 4 Ar. Ir postzegels, en wij zorgen voor het overige. De Fransche paketboot Liberté op drift en gezonken te Le Havre. Het 49.003 ton metende Fransche passagiersschip «Liberté», dat ge meerd lag in de haven van Le Havre, werd Zondagavond van haar kabels losgeslagen door den hevigen storm welke toen heerschte. Alle kabels sprongen meteen. Het op drift gaan de schip botste tegen het wrak aan van de oude paketboot «Paris», wel ke nog in de haven van Le Havre ligt en werd lek geslagen. Het water stroomde in het vaartuig, dat spoedig zonk. Het bovendeel steekt echter nog boven water. Duikers zijn reeds bezig met de noodige werken uit te voeren om het schip weer vlot te klinnen krijgen en toe te laten het water er uit te pompen. De Liberté is de gewezen Duit- sche paketboot «Europa», eenmaal houder van den blauwen wimpel. De Europa werd in 1945 door de Ame rikanen in beslag genomen in de ha ven van Hamburg en sedertdien, na dienst te hebben gedaan als troepen- transporteehip, als herstelbetaling aan Frankrijk afgestaan. Persoonlijke ongevallen hebben zich bij deze ramp niet yoorgedaan. 22 Passagiers gewond op d« Queen Elisabeth Bij haar terugtocht van de V. S. van Amerika naar Engeland, h-ad d» reuzenpaketboot Queen Elisabeth te kampen met een hevigen storm. De golven bereikten soms een hoogt» van 13 nieter. Het hevig slingeren van het schip had tot gevolg dat meerdere passagiers een ergen val maakten, in zooverre dat er 22 ge wond werden, waarvan er vier een 'beenbreuk opliepen. Fransche duikboot met man en muis vergaan. 17 Man aan boord. De Fransche duikboot «2.326 die voor Toulon diepzee-duikoefenlngen deed en op 5 December terug moest rijn, kwam niet meer terug van haar tooht. De boot had 17 man aan boord, Alle hoop op redding heeft men ver loren, zoodat de onderzeeër met man en muis moet vergaan zijn. Men vermoedt dat het vaartuig op een losgeslagen mijn moet geloopen zijn. De 2.326was een gewezen Dult- sche duikboot, waarmede proefnemin gen werden gedaan, Op onze toto ziet men een type van onderzeeër van do Mas der verdwenen eenheid. Deze ramp beeft het leven gekost aan geyentien leden van d« beniannlnft

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1