Van bachten de Wereldgebeurtenissen Een keerpunt in de bestraffing Ze durven er niet over spreken En er is nog veel meer De Raad van State GERECHTZAKEN DOODRIJDER TE HAKELBEXE BRIEF UIT BRUSSEL 14 December 1944. DE WEEK 11V DE H. KERK AAN 'T FRGÏiï Vijf Belgische Steden onder de twintig mooi ste van Europa NOG STEEDS VLIEGTUIG ONGEVALLEN I Bladzijde 2. HET WEKELIJKSCH NIEUWS In de laatste maanden hebben de geleerde bollen nogal tame lijk veel hun verstand gescherpt op het akelig probleem van de massale buizen die aan de verschillende universiteiten, door de hoogstudenten der diverse faculteiten in ontvangst loerden ge nomen. De eene beweren dat het aan de professoren ligt die of te wel de kunst niet bezitten om hun geleerdheid op een fatsoen lijke manier aan hun studenten op te disschen of te wel zooveel geleerdheid verkoopen dat de knapste student ze niet kan absor beer en! De anderen zeggen dat de oorloc/ zoodanig nadeelig ingewerkt heeft op 't verstand van de studenten dat ze niet meer over de vcreischte geestesvaardigheid bezitten om normale hoogeschool- studies te volgen. 't Zal wel een beetje aan 't een en 't ander te wijten zijn en ook nog aan wat anders. Zonder droef te willen zijn mag wel vermoed worden dat het van beide kante.i misschien wat te lichtjes aangepakt wordt. Zou hei niet waar zijn dat én sommige professoren én som mige studenten ncgal aangetast zijn van de gemakzucht die door de meeste menschen heden ten dage gezocht wordt. We leven in een tijd waarin velen veel willen bereiken met een kleine inspanning. Als we de manier van doceeren en studeeren ivat van naderbij bekijken, dan stellen we vast dat er een neiging bestaat om ook de studies t.c mekaniseeren en 't en kan niet anders of het persoon lijk werk van den student moet op den duur daaronder zwaar te lijden hebben. 't Wordt hun allemaal zoodanig netjes-afgedrukt en in klaar gemaakte pakskens voorgezet, dat ze 't maar voor 't nemen hebben. 't Zijn als 't ware specialiteiten in een apóthekerij die men maar voor 't grijpen heeft. 't Wordt nog eens in den cursus propertjes voorgezeid, uiteen gedaan, en ontleed en dan teruggevonden in vooraf-gedactylogra- feerde cursussen, zoodat, de student zoogezeid alleen nog maai\ te assimileeren heeft! 't Ziet er allemaal zeer classiek en geleerd uit maar toe mogen ons afvragen ivat heeft de student nu eigenlijk nog anders te doen dan opnemen? Zoeken, wikken en wegen, vorschen? De vreugde van den geest om zelf eens wat te ontdekken en te ontginnen in al die geleerde stof? Eigenlijk peizerswerk en zelfstandige studie? Wat komt er nog van in huis? 't Gaat er op den duur naar uitzien of de studie enkel neg bestaat in een gedurig opstapelen van weienschap in het geheugen. Maar eigenlijke en ivaarachtige geestesgymnastiek Daar zijn thans studenten de werkers althans die hun cursussen kunnen aframmelen als een lange litanie maar van redenecren niets afweten- Ze weten zooveel maar zijn niet eens in staat om wetenschap pelijk na te denken. Wat moet er van zulke geleerden terecht komen als ze eens in 't werkelijk leven zullen komen te staan en op hun eigen zullen moeten de aangeworven loetenschap toepassen in de praktijk? Ze staan nu al bot op 't examen als hun professor het ïvaagt om niet alleen vragen te stellen waarop men, dank zij een frisch geheugen, een antiooord kan geven, maar eens hun redeneerkraclit te beproeven. Zou een der grootste tekorten in de studie tegenwoordig niet zijn de lust om dieper de zaken te doorgronden. Daur is zeker te veel oppervlakkigheid. Dat is trouwens een algemeene kivaal gervorden. De menschen glijden over alles heen, ze denken, niet na. Ze piekeren en prakkizeeren wel over duizend dingen en nog. Doch een gedachte vasthouden en daarop dieper door denken? En toch! 't En is op den duur maar dan dat iets voor goed bijblijft wanneer men er eens waarlijk goed heeft over nagedacht. In den grond komt het aan op een gemis aan ernst. Men studeert te veel eenvoudig om door liet examen te geraken en te weinig om blijvende kennis aan te werven. Het blijft niettemin waar dat studenten die studeeren niet zoozeer om een examen te passeeren dan wel om grondige weten schap aan te leeren doorgaans ook de beste examens afleggen. Ge zult misschien zeggen, wat belang heeft dat allemaal voor ons, menschen van bachten de Kupe! Meer dan ge denkt misschien! We hebben echte geleerde menschen noodig die de Charla tans verdringen en hun beroep ernstig opvatten en beoefenen. De invloed die uitgaat ten goede of ten kwade van wat men wel eens de afgestudeerden-» noemt is zoo groot op hun omge ving dat het wel eens de moeite waard. is er de aandacht op te vestigen dat ernstige studie aan de hoogeschool de onvoorwaar delijke vereisclite is om een ware élite te bezitten die met kennis van zaken haar beroep uitoefent. Het is dan ook maar goed dat zij die er de verantwoordelijk heid poor dragen, zoeken naar de gebreken welke heerschen in de hoogesahoolmiddens en trachten te verhelpen, aan de onge lukkige middelmatigheid in de hoogeschoolstudies. Men mag nog zoozeer streven naar-hervorming, vernieuwing en vooruitgang, het zal maar slagen wanneer aan de leiding daar van echte geleerden staan die liet niet ontzien diep en lang na te denken. We hebben al genoeg experientiesbeleefd die bij gebrek aan doordenken fallichant misuitgevallen zijn oni eens hartig te ivenschen dat ware geleerden hun kans krijgen om 't eens te piobeeren. TWEEMAAL VIER GESLACHTEN TE IEPER Ook leper telt onder zijn bevolking t'.vee maal vier gcilaehtcn. Dit zijn, Waarvan foio hierboven: Wed. Samoya-Santy Elcilie, 82 jaar; Kiev/. V.r- leiuc-Samuye, 56 jaar; Mevr. Van Overhelghë-Vcl'leurê, CG jaar, Mevr. Legicr-Yerleure, 20 jaar, en de kinderen Van Ovcrberghc Jenny, 8 jaar en Lcgier J'osy, 4 jaar. Hartelijk proficiat! TWEE MAAL VïER GESLACHTEN IN ZELFDE FAMILIE TE POPERINGE De Poperingsche Familie Couwet-Theetcn kan zich thans eveneens ver heugen in tweemaal vier geslachten in zeilde lijn in eigen kring. Op Onze plaat hebben wij ze samen uitgebeeld, eerst de overgrootmoeder Mevr. Jules Couwet-Felicle Maxy, dan de grootmoeder Mevr. Cyrillo Theetcn-t'ouwet, en dan de twee Jinge moeders met hun dochtertjes, links Mevr. Raphael Bakeroot-Theeten en dochtertje Fabicnne, en rechts Mevr. Joseph Waignien-Theeten en dochtertje Myriam. Wij wenschen hen nog menig jaar gelukkig samenzijn. CYRIEL VERSCHAEVE BIJ VERSTEK TER DOOD VEROORDEELD Dinsdag en Woensdag jl. behandel de de Krijgsraad, te Brugge de zaak ten laste van Cyriel Ve.-schaeve,' rus tend priester, beschuldigd van mede werking met den vijand. Hij werd W verstek ter dood veroordeeld. KAT VERSLINDT HANDJE VAN EEN KIND TE ST-QUENTIN Te St Qu-entln; bij een kortstondige afwezigheid van de inoeder, was een huiskat beginnen te knagen aan liet handje van een kindje van twee maanden oud dat In zijn wiegje lag. Toen de moeder op het hulpge schreeuw van het wichtje toegeloopen kwam, was het kindje reeds vre-eselijk verminkt. WERELDGEBEURRTENISSEN OP DE CONFERENTIE DER O. V. V. TE NEW-YORK De Conferentie der Organisatie der Vercenigde Volkeren te New-York zet te haar werkzaamheden voort. Hier over wordt o. m. uitgeweid in het hoofdartikel van onzen medewerker Westerlinck Ter aanvulling kunnen wij even wel nog melden dat door de afgevaar digde der U.S.A. een voorstel gedaan weid tot het instellen van een com missie belast met de regeling van de atoomenergie. De Sovjetafdeel. vroeg evenwel bedenktijd. Dit voorstel hield p.m. in, het verbod tot vervaardigen, het in bezit houden en het gebruik van atoomwapens. De verdragen met Italië en satel lieten zijn bijna klaar om aan de algemeene vergadering tc worden voorgelegd. De klachten van Griekenland en Iran zullen aan den Veiligheidsraad worden voorgelegd. Door de conferentie werd ook be sloten dat een verslag dient uitge bracht over het let der Indiërs in Zuid-Azië. Verder weigerde de ver gadering de aanhechting van Zuid- West-Afrika bij de Zuidi-Afrikian- sche Unie. De houding der Vereenigde Na ties ten overstaan van Spanje werd andermaal behandeld, Alhoewel eerst in de sub-commissie de verbreking- der diplomatieke betrekkingen met Spanje goedgekeurd werd, werd dit voorstel door de politieke commissie verworpen en werd er het Belgisch voorstel goedgekeurd, er toe strek kende de ambassadeurs te laten ver vangen dcor zaakgelastigden, wat dus geen breuk inhoudt. FRANKRIJK NEEMT DEEL AAN DE BEZETTING VAN JAPAN Op de foto ziet u 3 marinen van een Fransch oorlogsschip in gesprek met een Amcrikaansche lijfwacht en een Japansehe politie, voor het keizerlijk palels te Tokio. E.9.6. VAN NEW-YORK NAAR... MOSKOU HET LOT VAN DUITSCHLAND ZAL IN FEBRUARI TE MOSKOU BESPROKEN WORDEN DOOR DE GROOTE VIER Nevens de conferentie der O.V.V. hebben ook de- Groote Vier béspre.- kihgen gehouden. Zij graakten er practised. .tot een volledig accocrd zoo' over dé kwestie var.' Triest als inzake het Dor.auvr-aagstuk en ds her stelbetalingen. De .Groote Vier hebben ook beslo ten het Duitsche probleem te behan delen op een nieuwe samenkomst welke vanaf 10 Maart te Moskou zal gehouden worden. Op die bijeenkomst zal tevens het Vredesverdrag, te sluiten met Oosten rijk, behandeld worden. Dinsdag hebben de 'Groc-te Vier dan verder neg besloten dat de Vre desverdragen met de spilsatellieten op 10 Februari e.k. zullen worden on- dérteékerid. FRANKRIJK DE VERKIEZINGEN VOOR DE TWEEDE KAMER De 85.000 Grands Electeurs heb ben Zondag jl. verkiezingen gehouden ter aaduiding van de leden van den Raad der Republiek Voor het Moederland moesten er 200 leden ver tossen worden. Deze nieuwe verkiezingen hebben een schitterende overwinning bezorgd aandeMR.P. die cp de 200 te begeven zetels er 62, behaalde, tegen 59 aan de communisten, 36 aan de socia listen, 23 aan' de linksche concentra tie, 8 aan de Repubiikeinsche Vrij heidspartij. 10 aan de Onafhankelijke Republikeinen en 2 aan diverse lijs ten. Voor al de gebieden van overzee zijn de juiste uitslagen neg niet ge kend. De Raad der Republiekmoet 315 leden tellen, waarvan er Zondag 200 voer het moederland werden ver kezen. De gebieden van overzee moe ten er 65 aanduiden (waarvan 14 voor Algerië), en de Nationale Ver gadering zelf 50. Merk op dat de Raad der Repu bliek geen Senaat is. Deze «Raad der Republiekmag geen wetten uitvaardigen, deze kan alleen een advies uitbrengen en heeft daar voor slechts twee maanden tijd. REGEERINGSVORMING UITERST MOEILIJK. Na Thorez, communist, zakte ook Bidault, M.R.P. als candidaat-regee- ringsvormer. Nadat dezer beider kan didatuur verworpen werd, werden er onderhandelingen ingezet door de verschillende partijen, deze hadden echter Woensdag jl. nog niet tot een akkoord geleid. De Communisten wil len geen M.R.P. als eerste-minister en de Socialisten willen geen deel uitmaken van de regèering zoo de Communisten er niet in opgenomen worden. Bij de onderhandelingen onder de partijleiders- kon geen akkoord wor den bereikt inzake de samenstelling der Regeering zélf. De' eene willen een nationale ccalitieregeerin-g waar aan alle partijen zouden deelnemen, de anderen, willen een regeering van links en centrum vormen. Commu nisten en Socialisten zijn de tweede stelling toegedaan, M.R.P. en Repu biikeinsche Unie wenschen daaren tegen een ooalltierege-e-ring. Men ge raakte ook niet akkoord cmtrent den persoon van den eersten minister- en cok niet over den duur der Regee- ring. M.R.P. en Linksche Republi keinen wenschen een kortstondige Regeering, de Communisten en So cialisten daarentegen een Regeering van langen duur. De meenlngsverschillen bleken zoo onverzoenbaar dat Hr Vincent Auriol, voorzitter van de Nationale Vergade ring, zelfs niet ontslag gedreigd heeft zoo niet spoedig een oplossing gevon den wordt. Dergelijk ontslag zou zware gevolgen hebben daar alsdan, gezien Hr Aurlol thans de machten Uitoefent van den President Fran krijk practisch zonder hoofd, nooh regeering staan zou. PRESIDENT TRUMAN Tijdens zijn verblijf in Amerika heeft de bekende Engelsehén kunstschil der M. Frank Salisbury de cpdrrcht gekregen om den president te schil deren. Daar M. Truman niet veel tijd had om te paseeren heeft M. Salis bury zjeh moeten teyreden stellen met de foto van den president. Men ziet hier den schilder de laatste hand leggen aan zijn werk, in zijn atelier te Londen. V. S. VAN AMERIKA STAKING DER MIJNWERKERS GEËINDIGD Na 15 dagen staking heeft de lei der van het syndikaai der mijnwer kers van de vette steenkool-industrie, John Lewis, bevel gegeven aan de 400.000 leden van het syndikaat, te rug aan het werk te gaan. Voordien weid Jolin Lewis door de Rechtbank veroordeeld tot een bc-ete van 10.000 dollar en het syndikaat tot 3,5 piilr lioen dollar. De zaak was echter in beroep. Lewis verklaarde een einde aan de staking ts hebben gesteld om een ontreddering van de Amerikaansche en wereldeconomie te vermijden en cm het Opperste Gerechtshof den tijd te laten een besluit te treffen. Anderzijds zou hij teven-» gezwicht zijn voor de cpenbare opinie welke tegen de staking gekant bleek te zijn. De syndikatenleider wil echter een nieuw akkoord met de werkgevers be reiken om a'.dus met 1 Maart 1947 een nieuwe staking te vermijden. STILLE NACHT, HEiILIGE NACHT VERBODEN IN RUSSISCHE ZONE GEEN KERSTSPELEN MET ENGELEN Het bekende lied Stille Nacht, Heilige Nacht» mag niet gezongen worden tijdens officieele of openbare Kerstfeesten ingericht door het on derwijzend- personeel van de kinder tuinen ts Sch-wórin, in de Russische bezettingszone, Aldus bericht de Brit- sche nieuwdienst in Duitscliland. Hot onderwijzend personeel mag ook geen Kerstspelen me-er ten too- neel-e brengen, waarin enge'. optre den. ENGELAND DE RONDETAFELCONFERENTIE MISLUKT De ronde-tafel-conferentie welke te Londen gehouden werd om een op lossing te zoekeu aan het gesohil te- staande tusschen Hir.dous cn Muzui- mannen is mislukt; een akkoerd kon niet worden bereikt. De Indische lei ders die daarvoor speciaal naar En geland waren gekomen vertoefden slechts enkele uren in de Biitsche hoofdstad en keerden reeds naar hun land terug. De Moslems weigeren deel te ne, men aan het opstellen van een nieu we grondwet voor Britsch-Indië. ULTIMATUM AAN .ALBANIË. Enkele weken geleden liepen twee Britsche oorlogsbodems cp mijnen, dit in de Straat van Korfoe, t.t.z, tus schen dit eiland en de Albaneesche kusten. Beide schepen werden zwaar besohadigd en 44 officieren en' matro zen der vaartuigen kwamen erbij sM het leven. Albanië, beschuldigde deze Britsche oorlogsbodems in de Alba: neeschs kustwateren te hebben ge varen en ontzegde de Britsche marine in die wateren mijnen te vegen. De Britsche Regeering heeft even wei thans een ultimatum gestuurd aan de Albaneesche Regeering en eisc-ht binr.en de 14 dagen veront schuldigingen en aanbod voor scha devergoeding, ofwel zal de kwestie voor den Veiligheidsraad worden ge bracht. Hij tracht te vluchten met het lijk van slachtoffer vaststekend cp zijn auto. Maandag- avond, rond 13 u., in vol le centrum van Harelbske, werd de genaamds Lucie-n Del-becque, wonen de te Hareibeke, door een auto aan gereden. De ongelukkige most op slag gedood zijn geweest en zijn lichaam bleef steken tusschen te1 kweerder en motor: De doodrijder stepte evenwel ni-et, maar nam ds vlucht, met toet lijk op zijn auto, en nam de wijk langs ver schillende zijstraten, zoodat hij aan zijn achtervolgers kon ontsnappen. Naderhand werd echter langs den Deerlijkaardeweg een stilstaande, au to opgemerkt en voorbijgangers za gen dat de geleider verdachte bewe gingen maakte als wou hij een pak in de gracht werpen. Bijgeroepen lie den stelden weldra vast dat de man zich wilde ontmaken van een lijk. Dé politie Werd verwittigd dis spoe dig ter plaatse versoheen en den voer der, zekere P.H. uit Deerlijk, aan hield, en tevens de indentiteit van zijn slachtoffer vaststelde. De auto voerder was langs den weg blijven ■staan doordat hij een lekken band had gekregen, zoodat hij 1' n gesnapt Worden. DE UITERSTEN RAKEN ELKAAR Z-wË In de omgeving van de vermaarde pyramlden van Gteeh, in Egypte, heeft men onlangs een pctroleum- mecr ontdekt. Zoo kunnen de eeuwen oude inrichtingen der Pharao's, de uitvindingen van onzen tijd dienstig- zijn; EEN OORDEEL VAN AMERIKAANSCHE SOLDATEN III- VERWILGHEN Het Is bijna onopgemerkt voorbij gegaan. En nochtans, het feit is van kolossaal belang: Secretaris-Generaal Karei Verwilghen en Hr De Voghel werden door den Krijgsraad van Brussel vrijgesproken. Voor de eerste maal sedert de be vrijding heeft een militaire recht bank in een eerste rangszaak erkend dat er twee manieren zijn van weer stand te bieden aan den bezetter: eenerzijds de radicale en anderzijds diegenen die hierin -bestaat een ze ker kwaad te laten 'gebeuren om veel erger te voorkomen. Dit laatste is inderdaad het voort durend kenmerk geweest van de ac tiviteit der secretarissen-generaal tij dens den oorlog. Zij stonden voor de keuze: ofwel weigeren hun functie verder uit te oefenen en hun plaats ingenomen te zien dcor V.N.V.-ers, Rexisten en Duitschers, cfvvel eenige toegevingen te doen, maar op hun post te blijven, om het erger kwaad, dat uit een Zivllverwaltung of een Jet Vandewlele-regeering zou voort gesproten zijn, te voorkomen. Zij hebben den tweeden weg ge kozen en ieder objectief mensch met gezond verstand, moet toegeven dat zij den besten w,eg hebben gekozen. Dit had men vanaf den eersten dag na de bevrijding moeten durven zeg gen, en, zooals in Nederland, de se cretarissen-generaal onmiddellijk de coreeren voor hetgeen zij tijdens de bezetting voor de Belgische bevolking hadden gedaan. Helaas! De regeering van Londen had zich zoo dwaas laten voorlichten, dat ze met één pennetrek de geheele ploeg verdacht niiek, hen revoceerdé en in beschuldiging stelde. En men heeft werkelijk twee jaar moeten wachten, vooraleer het eerste van die gevallen voor een krijgsraad behandeld werd. Dat geeft ons weer een lief idee van den rechtvaardigheidszin der linksche regeeringen. Sedert twee jaar heeft de regeering een commis sie ingericht onder leiding van den sinisteren Tschofïen om de geval len der secretarissen-generaal te on derzoeken en die commissie heeft tot nu toe nog niks gedaan! Ze mocht natuurlijk niks doen, want als ze rechtvaardig wilde zijn, dan moest ze onmiddellijk die men schen in eere herstellen, dan zouden de krijgsraden onmiddellijk 50 van hun zakenkwijt geweest zijn, en zou de admisitratieve epuratie abso luut geen zin meer gehad hebben, aangezien duizenden veroordeelden en ontslagen ambtenaren hun veroor deeling en hun afzetting te danken hebban aan het feit dat zij mei die secretarissen-generaal hebben mee gewerkt of hun politiek hebben ge voerd. Op die manier zou de epuratie heel wat kleiner afmetingen hebben aan genomen en zouden de linksolien dus de gelegenheid niet gehad hebben, duizenden van hun creaturen te be noemen cp die plaatsen waaruit ze, op onrechtvaardige wijze, de zoo gezegde incivieken hadden verwij derd. Men moet wel aannemen dat het geen we hierboven schreven de wer- .kelijke ondergrond is, want het is op vallend hoe geen enkel linksch blad ook maar één woord commentaar durft wijden aan de vrijspraak van de h.h. Verwilghen en De Voghel. (Met uitzondering van de Drapeau Rouge natuurlijk, die natuurlijk bo venarms er cp los slaat omdat die «slavenhandelaars» werden vrijge sproken). En ook «Le Soir die al tijd de opinie van de regeering weer geeft, zwijgt hierover in alle talen. Ze moeten zich wel deerlijk getroffen voelen cp hun zwakke plaats, oni zóó te doen alsof er niets speciaals ge hemd is. Er is daarentegen een ander blad. La Cité Nouvelledat ook twee jaar lang jan en alleman voor inci viek versleten heeft, maar dat nu ten minste den moed heeft om te schrijvenIndien dit vonnis juist is, dan moeten alle vonnissen die tot nu toe geveld weiden, herzien worden. want ontelbare menschen werden veroordeeld omdat zij uitgevoerd heb ben wat de secretarissen-generaal be volen hebben Dat is inderdaad zoo en dat be wijst dat men in België de zaken weer ai eens glad verkeerd heeft aan gepakt. In plaats van eerst het geval te onderzoeken van diegenen die het commando voerden, heeft men eerst twee jaar aan een stuk de gewone soldaten voor het tribunaal gesleurd en veroordeeld. En nu komt men tot de vaststelling dat de generaals zich goed van hun taak gekweten hebben. Om de conclusie hieruit te trek ken, zal de huidige regeering en de regeeringspartijen natuurlijk veel te laf zijn, want dit toe te geven staat gelijk met erkennen dat alleen de C.V.P. juist gezien heeft en recht vaardig geweest is, wanneer ze van af den eersten dag een gezonde epu ratie en repressiepolitiek heeft ver dedigd. 15 DECEMBER Derde Zondag in den Advent. Ons heimwee naar Christus, dat in deze Adventstijd zich uitspreekt in het herhaalde «veni», kom», vat; de openbare gebeden, heeft nog een derde reden: Christus is niet alleen onze vrede en onze verzoening: HIJ is ook ons licht. Neig uw oor naar ons, o Heer, en verdrijf de duister!», den van onzen geert met het stralen, de licht van uw bezoeking Zoo bid. den wij. De duisterheden van onzen geest! Wat een bekentenis! Eii waar. lijk, menschenverstand is eerder duisternis dan licht. Het is zulk ren triestige geschiedenis, de geschiede nis van de pogingen van de mensch- heid in het zoeken naar de waarheid! Ze hebben er naar gezocht, geleer. den van alle tijden, van alle rassen, van alle volkeren en talen, naar d« oplossing van de groote raadsels over de herkomst van den mensch en zijn bestemming, en wat de eenen als waarheid voorstelden werd door de anderen als leugen en valschheld ge brandmerkt, en als er eigen.; een stelsel werd opgebouwd, stonden al gauw de af'orekers gereed. Wat is de mensch? Vanwaar komt hii? Waar moet hij naartoe? En welk is de be- teekenis van het menschenleven? Al zooveel vragen, die alléén maar door Christus werden opgelost. En nu het zoover dat het eenvoudige kind met zijn Cathechismus méér weet over het eenige tenslotte wat voor ons eeuwtgheldsbelang heeft, dan d» grootste geleerde die wetgert te luis teren naar 't Kindeken dat In Beth lehem werd geboren op den eersten Kerstdag. Mocht de ster van Beth lehem dan weer opnieuw schijnen over de geesten van alle menschen: mocht er In dezen tijd van verwar, ring weer een stoet van drie ko. ningen», lk wil zeggen, van de- Dri; Grootenoptrekken naar den stal, om het Kindeken te gaan aanbidden, en naar Hem te gaan luisteren: wat zou onze wereld een schoon Kerst feest beleven! 15 Dec. Derde Zondag van den Advent. 16 Dec. H. Eusebius, Bisschop eu Martelaar. 17 Dec. Van den vorlgen Zondag 18 Dec..Quatertemper - Woensdag Plechtige Guldenmis. Geen verplichting tot vléesch- derven. 19 Dec. Van den vorigen Zondag 20 Dec. Quatertemper - vrijdag Verplicht vleeschderven. 21 Dec. Quatertemper -. Zaterdag H. Thomas, Apostel. Geer verplichting tot rieesch derven. 22 Dec. Vierde Zondag vin den Advent. VOLK SVER ZEKEN? WERELDNIEUWS IN 'T KORT IRAN. De Iransche Eerstee-Mi nister Ghavam drijft zijn wil door en Regeeringstrcepen drongen reeds Azsrbeidjan binnen, niettegenstaan de het protest der leiders van déze Iransche provincie. Na het binnenrukken der -Regèe- ringstroepen, die naar men eerst vreesde tct een burgeroorlog leicjen zou, hebben de bewindvoerders van de autonome Provincie van Azerbejc!- jan gekapi'tuleerd zcodat alles zón der. bloedvergieten is vérloopen. EGYPTE. De Egyptische Re geering van Hr Sidky Pasha heeft ontslag genomen. De Hr Nokrasji Pasja werd belast met de vorming van een nieuwe Regeering. Intusschen blijven zich incidenten voordoen te Cairo. ENGELAND. Naar verluidt heeft de Britsche Minister van Ravitaillee- ring voorspeld dat het broodrantsoen er wellicht nog zal moeten woidc-n verlaagd en dat het becon-rantsoen wei lieg zou kunnen wegvallen. SPANJE. In talrijke Spaansche steden werden betoogingen gehouden ten gunste van Franco en tegen elke vreemde inmenging in Spanje's zaken. Franco richtte o.m. het woord tot de zeer talrijke deelnemers dezer be toogingen en verklaarde o.m.: «Wan neer onze vrijheid bedreigd wordt, zullen wij ons verzetten.» BRITSCH-INDIE. De nieuwe wetgevende vergadering' vcor Britsch- Inaië is bijeengekomen om een nieu we grondwet op ts stellen. Er wordt voorzien dat zulks op zeer greote moeilijkheden zal stuiten. Intusschen worden nog steeds gevechten gele verd tusschen Hindoes en Mahoms- danen, o.m. te Bombay waar Zondag 12 personen met messteken gedood werden. DUITSCHLAND. Te Neurenberg is een nieuw proces aan gang, thans tegen 23 Duitsche artsen, verant woordelijk gesteld voor gruweldaden gepleegd in het concentratiekamp van Ravcnsbruck. Zij worden o.m. be schuldigd van vreeselijke proefne» mingen op gevangenen. Veel duizen den zijn door hun schuld en toedoen om het leven gekomen in bedeeld kamp. GRIEKENLAND. De gevechten tusschen regeeringstroepen en par tizanen houden aan. Een sneltrein werd door partisanen overvallen en geplunderd, nadat zij het lckcmo- tlef onschadelijk hadden gemaakt met een anti-tankwapen. Zes gendarmen die den trein vergezelden werden dooi de partisanen vermoord. Het zou an derzijds uitgemaakt zijn dat de gueril- labenden opereeren onder leiding van communisten en van een Slavisch- MacedonLsche organisatie. ITALIË. Te Padua ontstonden antl-Brltsohe incidenten naar aan leiding van een auto-ongeval waar bij een Britsclieu wagen betrokken was. Een Britsche can-tine werd aan gevallen-, officieren geslagen en ge durende dien dag een 50-tal Britsche wagens door de bevolking omgekan teld. De Britten vuurden ten Slotte op do menigte zoadat een 3-tal per sonen gewond weiden. In de Chicago Tribune schrijft een gedemobiliseerd officier dat, vol gens zijn referendumor.der 200 G. I.'s die heel Europa.doorkruisten, zij volgen-de steden de mooiste von den in deze vclgorde: 1. Venetië; 2. Parijs; 3. Rome; 4. Brussel; 5. Praag; 6. Gent; 7. Brug ge; 8. Genua; 9. Napels; 10. Canter bury;. U. Antwerpen; 12. Straats burg; 13 Oxford; 14. Cambridge; 15. Stockhc-lm; 16. Lcr.den; 17 Am- Sterdam; 18. Edinburg; 19. Luik; 20. Milaan. Zwitserland, de Fransch-e Riviera en Oberbayern vonden zijn natuur lijk de m-c-cirte streken. G-vèr het Rijnland, Weer.en en Boedapest, zou den zijzich uitspreken als zij eens terugkomen na den wederopbouw!. Wat de bewoners betreft, vonden zij de Belgische vrouwen de «best gekleeds» en de «vriendelijkste maar dé Nccrsche en de Siciliaan- sch-e de mooiste! Op de vraag-, waar zij zich liefst een villa zouden bouwen, konden de meesten moeilijk kiezen tusschen Ca pri en... Berchtergaden! EEN HERDER-VLIEGENIER Tot hiertoe hebben we nog maai de helftgezegd, want zooals. Het Volklaat opmerken, niettegen staande Verwilghen en De Voghel werden vrijgesproken, toch werd dit proces nc-g liiet gevoerd zcoals het behoorde. De auditeur had zich inderdaad mceten afvragen: Welke richtlijnen heeft de Londensche regeering aan de secretarissen-generaal gegeven, en hoe werden die toegepast. Van richtlijnen in dien zin hebben wij echter nog nooit iets gehoord Indien die er geweest zijn, dan is het hoog. tijd dat men het zegge, et) zijn er geen geweest, dan is de Lon densche regeering schuldig en heeft ze nu niet het recht te beweren dat de secretarissen-generaal verraad ge pleegd hebben. De secretarissen-generaai hebben inderdaad gemeend goed te handelen en ze hadden daarvoor een dubbele reden 1) De regeering. die onderrichtin gen kon geven, heeft dit niet gedaan 2) Geheel de magistratuur heeft geheel den ccilc-g de besluiten der secretarissen-generaal als wet-clg er kend. En bij dit tweede punt rijst een bittere bedenking, nl. dat veel onzer rechters, tot de hoogste toe, thans op een drieste wijze uitvaren tegen z.g.n. incivieken, terwijl ze geheel den oorlog ofwel platbroek ofwel mannen van den zeer elastischen weerstand zijn geweest. Stilaan breekt nu echter het gezond verstand weer door. Laten we hopen dat het voor goed zal zijn, want er is heel veel goed te maken... voor zoover het nog niet te laat is. Het gebruik van het vliegtuig breidt zich meer en meer uit. Een groote boer in Engeland heeft een klein toerisme-vliegtuig aangekocht ten einde zijn groote kudden schapen be ter te kunnen bewaken. E.9.21 IpmaAttatftiFfee ALS KINDEREN MET VUUR SPELEN Te St Andries-bij-Brugge was de 3-Jarige Josée Caest-ecker met lucifers gaan spelen. Aldus stak zij het vuur aan haar kleederen en werd zoo danig verbrand dat het kindje na derhand bezweek. Te Breedene wilden de kinderen De Brouwer de kachel aanmaken, dit bij een k-orte afwezigheid van hun ouders. Op zeker oogenblik schoten de kleederen van de 3-jarige Ber- trand De Brouwer in vuur. Het kind je liep hierbij zoo vreeselijke brand wonden op dat het kort nadien over leed. Te Tessenderloo trok een 3-Ja- rig meisje een pot kokende melk, welke op tafel stond, pp zich. Het zie dende vocht stroomde over borst en buikje van het kind dat zoo erg ver brand werd, dat het enlkelo uren na dien ln de hevigste pijnen bezweek. Déze week werd in den Senaat het .wetsontwerp op den Raad van State besproken. Het is omtrent ICO jaar dat dergelijke ontwerpen in. het Bel gisch parlement worden besproken, zonder dat de Raad van State er ooit gekomen is. Die Raad is er nochtans brcod- noodig, want er moet absoluut een orgaan komen dat kan beslissen over tal van zaken waarvoor nu geen ver haal bestaat; de wettelijkheid van bepaalde besluiten, van bepaalde ge dragingen en daden van de admini stratie... en om maar een voorbeeld te noemen: de wettelijkheid van de benoemingen van veel ambtenaren, merk «regeering Huysmans Dit ontwerp nu werd vroeger bij na eenparig docr de Kamer aan genomen. En nu wordt liet in den Senaat besproken en daar gaat het er eigen aardig aan toe. Inderdaad, de Senaat kan aan elke wet, door de Kamer goedgekeurd, veranderingen aanbren gen. Gebeurt dit echter, dan moet hetzelfde ontwerp opnieuw door de Kamer worden goedgekeurd. Dat vraagt natuurlijk een zekere tijd, maar de ondervinding (o.m. bij de muntsaneeringsinaatregelen) leert dat op die manier soms belangrijke wij zigingen ten goede worden aange bracht. Dit blijkt nu ock weer het geval te kunnen zijn met het ontwerp op den Raad van State. De h.h. Kluys- kens en Orban hebben inderdaad belangrijke wijzigingen, voorgesteld, waarvan de sectaire en hatelijke Dernière Heurezelfs moet toe geven dat ze zeer goed zijn. Maar wat zien we gebeuren? De regeeringspartijen weigeren stel selmatig gelijk welk amendement goed te keuren. En weet ge waarom? Omdat ze weten dat de regeering Huysmans het niet lang meer kan houden. Welnu als dat ontwerp wordt goedgekeurd, dan zijn er weer een massa benoemingen te doen... die de linksche heertjes neg eens rap onder hun goede vriendjes willen verdeelen. Daarom mag er geen enkele ver andering worden aangebracht, want moest dit gebeuren, dan moet liet ontwerp weer naar de Kamer en zou de regeering Huysmans schielijk kun nen overlijden vooraleer de benoe mingen gedaan zijn. Dat dit wel degelijk juist is, be wees de socialistische Senator Van Remoortel toen hij zei: «laten we het ontwerp nu onmiddellijk goed keuren zooals het is. We kunnen het dan achteraf nog altijd, veranderen. Kanonnen bu.dren dag er. .'.C. Geweervuur, gas er bcmir a. fc Soldaten rukken onverwacht Vooruit, in dichte dromttv Sirenen klagen, hooc n wadv. Op vliegers in de luchter. Afweerkanor.nen maken jacht, Soldaten kreunen, vluch-.sv.'. De mitrailleuDen tikken '-u.il De regimenten vallen! De Oorlogsgod lacht om zijn bidt! Hij kijkt met welgevallen! Beselare - 1946. GEé MEID VAN 16 JAREN Oil VERMOORDDE KLEAiSÏ KINDEREN TE DIEPPE Te Dieppe hadden de eehteiinjti Prévost, wonende in het Café S* seeen 16-jarig meisje ir. dis: gencmen als meid. Enkele dageii p leden kwanr de meid bij de yron d:s huizes gelccpen, sch:a vol anjd te zijn en zegde dat het dcGhterl]! des huizjs, dat 14 maanden telt-,®: gesteld geworden was. De móeéi ging cr.middelijk naar haar kindji en vond het hijgend, en met rcoi- blauwe xleur, Teen het enkele, mi nuten bij ce moeder was werd i«i. kind weer normaal. He te, hide gebet» de viermaal in denselfden dag m dat een dc-kter -geraadpleegd war! ai? de moeder aanbëvcol zéif lias kind te vSrzbhgen. Twéé dagen late: herhr.rlr.e rich hetzrifde met bet 2-;'a.ij dochtertje, dat de meid C-tsèi all ren verzor ;ae. Mevrouw Prévos! vond echter een prop in den moni van het kindje waardoor het dreijd» i te versfikkéri. D? dekt r kwam ophieuw er d,) moeder kreeg cpdracht alleen- d« kinderen te verzorgen, en de- klein tjes bleven r.crmaal. De politie werd daarop verwi ;igd die de meid onder vroeg en deze -tot bekent misser dwong. Het meisje bekende flat nj het geschreeuw der kindereii niet kon verdragen en daarom gBjjoogd had beide kleintjes van het leven ts beroaven. De ncode meid. vol schijn heiligheid. bekende verder moord be dreven te hebben op een wichtje van 11 maanden in een vorige plaau welke zij bekleedde, en ijad er te vens gepoogd een tweedekind van het leven te benemen, maar door haar schijnheiligheid had zij alle vermoe dens weten weg te blijven. Men on derzoekt thans of zij eveneens (ia hand niet gehad heeft in het geheim zinnig omkomen van twee van iiaac neefjes welke enkelen tijd ges:orv-:o zijn. De helleveeg werd achter slot ea grendel gezet. Schip met Joodsche immigran ten op klip gevaren. Een schip dat 800 Joodsche mimi- Hij ver-gat alleen maar te zeggen 1 granten aan boord had, Is na-bij hel dat achteraf in verstaanbaar eiland Rhodos op een klip gevaren Vlaamsch beteekende; als de benoe Men weet niet of het schip gestrani mingen gedaan zijn. of gezonken is. ook niet hoeveel ova- Een ontwerp dat dus van zoo groot levenden er zijn. belang is voor het land, behandelen die heeren dus zoo lichtzinnig... cm- dat er enkele postjes uit te deelen zijn. Is het niet hoog tijd dat de C.V.P. aan de macht komt? 11-12-46. CONTROLEURS SLECHT ONTHAALD TE PUTTE Te Putte hadden controleurs vast gesteld dat er op de hoeve G. zes koelen op stal stonden, wijl er slechts 3 waren aangegeven, zoodat zij pro- oes-verbaal opstelden. Daarop ging den landbouwer een der controleurs te lijve zoodat deze hun revolver trokken en onder bescherming ervan da hoeve verlieten. De controleurs gingen versterking halen bij de Rijkswacht, maar in tusschen was ook de boer zijn broers, neven, en verdere Familie gaan op trommelen en allen sloten zich op in de hoeve, en de deuren werden gebar ricadeerd- Toen de gendarmen do deur in beukten sprongen boer en helpers,, gewapend met stokken en rieken, op de mannen der wet toe, maar kon den door de gen-darmen toch ont wapend worden zonder dat gebruik werd gemaakt van vuurwapens. Bij verdere huiszoeking werden op de hoeve een automatisch pistool, mes sen ea bajonetten aangeslagen. Amerikaansch toestel met 34 personen aan boord vermist. Een Amerikaansch toestel op weg van San Diego naar Seattle, U.S.A., dat 34 personen aan boord heeft, wordt als vermist opgegeven. Opzoe kingen werden ingezet, 22 Dooden bij vliegtuigramp in Japan. Een Amerikaansch transportvlieg tuig, dat 22 Amerikanen aan boord had, is te Osaka, in Japan, twee mi nuten na de opstijging, te pletter ge vallen. Alle mederelzenden zouden om het leven zijn. gekomen, Fransch vliegtuig te pletter gestort. Bij Ch&teauroux, Frankrijk, la een vliegtuig -te pletter gestort; een op- I zittende werd gedood een andere ge wond. Britsche vliegtuigen wierpen levei»- [middelen, dekens en geneesmiddel!) naar de overlevenden uit. Schev zouden eveneens op weg zijn. Naderhand werd vernomen dat vf de 800 opvarenden er 742 reddï hadden gevonden c-p een veria» eiland. De geredden zullen naar (i prus werden overgebraoht, DE MOORD OP DEN GENDARM TE LOVENDEGEM Ingevolge het onderzoek ingeai na den overval op het Gemeen huis te Lovendegem en den moid op den gendarm Ally, werden rel verschillende lieden aatigehouda zoo in het Biusselsche als in G-entsche. De daders zouden bet» l'!l ren tot een uitgebreide bende On: de aangehouden personen bevinS zich twee vrouwen, niinaressen 9 twee kerels waarvan een van It sische nationaliteit zcu zijn. Een* aangehoudenen legde reeds bekef nissen af. VLASFABRIEK UITGEBRAND TE KOOLSOf De vlasfabriek der Firma Espil Koolskamp is Zaterdag jl. uitgebiii Aan blusschen viel met te da»! daar het vuur een zoo snelle uitW cling nam. De schade beloopt li lioen fr. Oorzaak aohekeiut

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 2