Twee doodeiijke ongevallen le Poperinge Uit "t Poperin 1 Uit lepe HET WEKELUK.SCH NIEUWS UIT POPERINGE KERKELIJKE KALENDERS NAAIMACHINES MATRASSEN KOOPT UW WINTERJAS OF KOSTUUM De Fijnste En Beste Charcute R. ie Op Poperingc en O mliggende A. DEROO, VERMAKELIJKHEDEN PRACHTIGE BOKSWEDSTRIJD F. C. POPERINGE -W. S. IEPER TWEE KINDEREN IN BOTSING MET AUTO Een ervan bezwijkt aan de opgeloopcn verwondingen. METSER VAN 8-M. H00GE STELLING GEVALLEN Bij zijn val op slag gedood. KRISTEN VOLKSHUIS BERICHT ZAK-AGENDAS GEVRAAGD HET BEROEMD DRAMA LENA TE POPERINGE OORLOGSSCHADE GROOTE KEUS BLOUSEN WOLLEN JAQUETTEN SINT-JAN-TER-BIEZEN PROVEN ROESBRUGGE-HARINGE UIT IEPER BEHANGPAPIER ALLE VERZEKERINGEN WATOU RENINGELST VOOR UW BRANDHOUT WOESTEN KWEEKT HET PELSKONIJN ELVERDINGE WESTVLETEREN ÓOSTV LETEREN GEVRAAGD FIETSER DOOR AUTO AANGEREDEN EN BEIDE BEENEN VERMORZELD HAARKAPPERS- STUDIEKRING IEPER MUZIEKAKADEMIE VLAMERTINGE 14 December 134ft, ZONDAGDIENST Geneesheer: Dr Florizoone. Apotheker: Hr Inghelram. Veearts: Dr Dereckx. Vlaamsche en Fransche Trijs: 3 frank. Binnengekomen hij V. SANSEN-VANNESTE, (1311) Gasthuisstr. 15, Poperingc. PRIESTERS VAN DE 1VEEK 6t-Bertinuskerk: E.H. Vcys. Bt-Janskerk: E.H. Vantlenberghe. O. L. Vrouwkerk: E.H. Vantlenberghe. VERKOOP - HERSTEL alle modellen Alles voor alle merken. Ilect. MAELBRANCKE, Veürnestr. 36, Poperingc. 112) BURGERSTAND van 6 tot 13 December 1046. Geboorten. Vermeulen Nicole, <1. i. Maurice en Declercq Andréa, Kcei- htraat 41. Suffys Jean-Pierre, z. v. Albert en Petyt Judith, Boomgaard- etiraat 20. Andrias Nadine, d. v. Albert en Verfaillie Blanche, Brugge- efcraai:. 7. Gantois Monique, d. v. Albert en Dt-cassteker Alice, Watou. Ver- fcruysse Frans, z. v. And ré en Dewulf Helena, Vlamertinige. Grysoir Lena, 6. v. Hector en Nuyttens Maria, Vla- Eiertingc. Overlijdcns. Cornette Eugenie, 83 i., wed. v. George Benoit, Beveren- Uzer, Duflou Elisa, 85 j., wed. v. Rouiseré Jules, Ieperstr. 33. Bus- ItChaerl Maria, 34 j., oingeh., Krom te!?©. Steverlinck Albert, 13 j., Aiieelesteenweg 83. Huwelijksbelofte. Couwet André, betonwerker, en Simoon Denise, fa- tfieJew., heiden v. Poperingc. Wol - Fiocon - Bedde-coutil.s - Kapok Pluimen - Gewatteerde Spreien Bargiën - Ressort-Matrassen Bij E. DOBBELS, Tel. 248. (10i34) Bruggcstraat 3, POPERINGE. Ste BARBARAFEEST BIJ BE VRIJWILLIGE BRANDWEER Zaterdag 1.1. werden de feesten 's avonds ingezet met een fakkeltocht, tend de stad, met bezoek bij een paar •werkende leden. Bij terugkeer op de Markt werd, alvorens den stoet te ont binden, oen treilende en piëteitsvolle talde gebracht aan het Monument dei- Gesneuvelden. Terwijl de brandweer mannen rond het gedenktceken, verlicht door de walmende vlammen der fakkels, et de klaroenen het Te Veldeblaas- den, den groet brachten en een oogen- blik stilte bewaarden, herdachten wij onzen betreurden makker, overleden in het verre Duitschland. Zondagmorgen werd om 9 uur de Ge meentelijke. Overheid ten stadhulze af gehaald om. samen met het Pompiers- Korps, den Dienst bij te wonen, opge dragen voor zijne overleden leden en algemeen welzijn. Na tien Dienst had it den kazerne de jaarlijksche inspec tie plaats door den Heer Burgemeester qi Gemeenteraadsleden, bij wien zich een weinig, later Volksvertegenwoordiger L. Deschodt kwam voegen. Daarna had den nog een paar bezoeken bij korifra- ters plaats om rond 13 uur in ons lo kaal' -aam. te komen, waar ons door het Gemeentebestuur een. smaakvol feest maal werd aangeboden. TusscVierun hield Beer Feücien Blan- cksert, Bevelhebber der Poperingsche Brandweer, een kleine foesprrit,kwaar in hij vooreerst den Heer Burgemeester en Gemeenteraadsleden bedankte voor hunne welwillende deelname, alsook een bijzonder woord van dank stuurde aan Beer Volksvertegenwoordiger Lucicn De- Ecbodt, die zoo ,'pontaan zijn vraag tot deelneming aan het feest had aange nomen, en tevens de hoop uitdrukte tip zijn steun ten voordcrle van het korps' te mogen rekenen. Daarna nam onze sympathieks Volksvertegenwoordi ger het woord en in rake en wel door dachte woorden deed hij het nut en de voordooien van een PompierSkorps uitkomen ten bats der gemeenschap. Hij wres op het edele doel van een vrij willig brandweerman, die steeds en ten allen tijde voor zijn evennaaste in ncad op de bres stoat". Na een oproep tot de jongeren om eendrachtig samen te werken, ril na een dankbare hulde ge bracht te hebben aaii de oude gedien- den. liet hij duidelijk uitschijnen dat het korps in de toekomst op hem zou kunnen rekenen, iets dat wij van gan- ficher harte wenschen, het korps en Po peringe ten bate. Daarna werd het ge zellig samenzijn in de beste verstand houding voortgezet. En om het jaarlijksch feest te sluiten, werden Maandagavond de vrouwtjes van de werkende leden tot een gezellig sa menzijn uitgenoodlgd, waar zij zich het lekkere poed lieten smaken, bijzon derlijk daar ze nu eens door de man nen werden opgediend; en of ze gebab beld hebben (daarvoor zijn het vrou wen). Om te eindigen werd een gezel lig dansfeest ingericht, waar tusscnenin tombola voor tie leden, en terwijl de ouderen op de tonen van een mazurka eens hun hr.rt.je ophaalden en de Jon geren zich lieten meeslepen door een moolme wals. nam ons. Jaarlijkse feest veel te vroeg een einde. L.K. bfj MAELBRANCKE MICHEL Tnckomststraat 8, Poperingc. (Nieuwe Milit. Kerkhofsi-raat) Daar vind.. U een overgxeote keus van stoffen, moderne snit en ver- KOrg'di; afwerking. Winterjas van af 1.875 fr. - Wollen manskostuum vanaf 1.890 fr. (1204) HET Ste CECILIAFEEST BIJ ONZE KATHOLIEKE HARMONIE Ste Cecilia ter eere was Zondag Jl. 8 December onze Katholieke Harmonie «Ste Cecilianog steeds volop ln feest, 's Morgens, te 11 uur, werd in do groo ts zaal van het Stadhuis een puik kunst concert ten beste gegeven, onder de kunstvolle leiding van bestuurder Heer Joz. Wynsberghe. Talrijk waren de muziekliefhebbers opgekomen en hun applaus bewees dat elk uitgevoerd stuk genoten werd. Onze Harmonie heeft andermaal bewezen dat zij steeds ver deren groei en bloei opgaat en con certen van hoog gehalte uitvoeren kan. Zondagavond nu, dat was de dag voor de dames en Juffers van onze eercleden en leden, de telken jare zoo lang ver wachte boiling. En of de bolling een sukses werd! Niet min dan 580 dames waren ervoor Ingeschreven. Maar er wa ren ook 100 prijzen. Een macht van volk was er ln de te kleine zaal. Er werd ook flink ge bold: er werd 23 maal 18 gebold, 9 maal 00, 6 maal 16. 2 maal 15, 8 maal K, 14 maal 13, 23 maal 12, 17 maal II, 19 maal 10 en meer dan 100 maal 9. De 9's moesten dus bekorten voor de laat ste prijzen. Begonnen te 5 uur stipt.,, was het na middernacht, toen alles uit en amen was. En uiterst voldaan Is iedereen dan ook huiswaarts getogen en wie prijs bolde zeker nog wel het meest. Hier geven wij de eerste prijswinnaars; 1. Vr. Vanloot Achiel; 2. Vr. Debyser Marcel; 3. Vr. Cuvelier Marcel; 4. Vr. Lecuwerck Marcel; f>. Mej. Huyghe Ma rie-Jeanne; 6. Vr. Claus Roger; 7. Vr. Adrlaen Albert; 8. Vr. Huyghe Emma; 9. Vr. Wybo Michel; 10. Vr. Bcckaert Georges; 11. Mej. Stevens Georgette; 12. Vr. Cappoen Maurits; 13. Mej. Adrlaen Clara; M. Mej. Indevuyst Oltva; 15. Vr. Clcenewerck Albert; 16. Mej. Lievois Allee; 17. Vr. Sansen Valere; 18. Vr Dumon Joseph; 19. Mej. Adrlaen A.; 20. Vr. D'Hondt Em.; 21. Vr. Ballyn Sylvain; 22. Vr. Robyn Jerome; 23. Vr Sansen Albert. Het Bestuur dankt langs dezen weg al wie zoo mild een prijs gaf voor deze bolling. Leve dus ons Ste Cecilia-feest en de Katholieke Harmonie «Ste Cecilia». Concert op 15 December gaat niet door. Op het programma van Ste Cecilla- vlering was nog een kunstconcert voor zien in het lokaal voor Zondagavond e.k Wegens licht ongeval overkomen aan onzen bestuurder, kan deze niet aan wezig zijn, zoodat het concert verscho. ven wordt tot een nader bepaalden da tum. Programma zal tijdig aan de leden worden gezonden. Modern Vleeschwarenbedrijf, Ieperstraat 94, POPERINGE. I BIJ DE «KONINKLIJKE KAMER DER LANGHOIRS-VICTORINEN Op Dinsdag 10 en Woensdag 11 De cember, telkens voor uitverkochte zalen voerde de Koninklijke Kamer van Rhe- torika Langhoirs Victorinen, in het «.Palace Theater», «De laatste Vlam op, een dramatische schets in één be drijf en Het Kind van de Rekening een blijspel met zang ln drie bedrijven. In De laatste Vlam een greep uit het familieleven, heeft het machtig spel van Emiel Bruynooghe (bedelaar), de toeschouwers geweldig aangegrepen. De tccctere, doorvoelde uitbeelding van de gravin, door Mevr. Van Tuyckomwea ve entroering cn medelijden'. Ook Jufïr. L. Deraedt. (dienstmeid) en de H.H. A. Oreel en G. Huyghe wisten zich meer dan verdienstelijk te maken. Het Kind van de Rekening zag d twee gekende en gewaardeerde Pope ringsche tooneelliefhebbcrs R. Logie (Domien Kwastel) en E. Lauwers (Se- verin Hertenbcrg) op hun best. Waar lijk, twee talentvolle dilettanten, die prachtig werden bijgestaan in hun kod dige situaties door de beroepsspeelsters Mevr. Van Tyckhom en Mevr. Heusdent Dit viertal heeft de zaal drie uren lang in schaterlachen doen uitbarsten. De omlijsting werd passend aangevuld dooi de Juffrouwen Priem (kellnerin); Ren ders en M.-L. D'amour en door de H.H. A. Oreel, L. D'amour en J. Lalau. Het klein orkest zorgde voor de vroo- lijke noot tusschen de bedrijven in zoodat de stemming in de zaal op zeer aangenaam» bleef. Waarlijk twee genoeglijke avonden, die op een artistiek peil stonden. Re gisseur Emiel Bruynooghe haalt eer van zijn werk. Met belangstelling wordt reeds de op voering te gemoet gezien in de maand Februari, van de lustige operette in drie bedrijven Baron Schinkeibeen KONDAG 15 DECEMBER 194S POPERINGE. PrijskaarUng in het. Rif <i:n, tor café «Au Ccmte de FiandreCasstUtraat, bij Tittelion Juks; LOCO frank prijzen (broek ter waarde van 530 fr, en 500 fr. in geld). Begin te 5 uur. (C.292) POPERINGE. Hcrbergkcrmis, «In den Ouden Hazewind», bij Mar cel Dcros. B-aeschepestraat. Maan- ttog kandeel. (C.239) OOSTVLETEREN. HCrbergker- n»5s, «In dr Wuppë bij Firm-in M-eeuavs1. Schoon konijn door den uil te verboden, ge-geven door Deroo Pis tor. Muziekfeest. (C.230) ZONDAG 22 DECEMBER 194G. POPERINGE. Prijskamp op clcn Biljard,. «In de Nieuwe Stad Veurne», hij Remibewickére-Ltet-aerfc; 400 fr. prrizen, verdeeld als volgt: 120. 100, 80, 0!) en 40 fr. Hoogste serie 1 flesch wijn. Inleg 10 fr, (1335) FILMLEIDING CINE PALACE: Op Vrijdag 13, Zater dag 14 en Zondag 15 December: Dra gon Seed oorlogsdrama met K. Hep burn en ,WHustonVoorvolw Op Maandag 16 en Dinsdag 17 De cember: «Mo» Curé Bétcctive», met O. B. Clarence en J. Hawkins. Pilmleldlng niet opgegeven CINE ROYAL; «De Vallei der Indian cn», met Rin-Tin-Tln, den beroemden po litiehond. Voor allen. Twee Berocp.skannpen. MARS BDUARLJO VANDORF'E LIZAZO. Zes Liefhefoberskam-pen. In de ZAAL NORMANDIE op 15 December 1S46, te 18 u. 174© verder bij 't Spo-ró op 7« blad. DUIVENTENTOONSTELLINGEN In het vluchtseizosn 1946 heeft lief hebber Remi Dewickere bewezen dat hij moeilijk te overwinnen duiven bezit-, In de schoonste vluchten was hij groote overwinnaar. Onder meer: 5 Mei: Creil, gesubsidieerde vlucht-, 607 duiven: - lo cn 6? prijs; 16 Juni; Dourdan, 1» prijs; 23 Juni: Orléans, le en 10e prijs; 7 Juli: Dourdan, le en 4e prijs. In die vluchten kampten de beste du! ven van Poperlnge en omliggende. Dit hok was de veropenbaring van het ver loopen seizoen en Remi Dewickere kreeg naam als ren der sterkste liefhebbers van het Westen. Op Zondag 15 December, vanaf 10 u. worden die duiven tentoongesteld bij R. Dewickere, Veurnestraat. Poperingc Een gelegenheid om die kampioenduiven te bezien en te bewonderen, 't Is de moeite waard. Allen daar naartoe. (1383) Café de l'Espérance Groote Markt Poperinge. Tentoonstelling der dui ven van Gaston Van Eruwaene, vanaf 10 tot 4 uur. De Voorzitter bezit hrt zuivere ra.s van Th. Dewitte, Geluveld en het ech'te ras van R. Buysse, Hooglede. Een eenige verzameling van pracht vogels. Ik ga er naartoe om te zien en te genieten. (1382) Zondag 15 December, in «West- Vlaanderrnbij Omtr Melis, Cassel- straat, tentoonstelling der duiven van Joseph Plaetcyoet, Kampioen beven Parijs. Iedereen zal deze prachtvogcls komen bewonderen, (C. 293). OP ZONDAG 26 DECEMBER 1916 bit Karei Dcgroote, Groote Markt 4, te 3 uur stipt, van een 40-tal zijner beste KWEEK- EN VLUCHTDUIVEN(1384) EEN PROEFNEMING. Noem een witte voel en oen weinig Lavècire. Wrijf uw linoleum. De voel wordt zwart. Uw. linoleum wordt, net en blinkend. Besluit: Lavècire waischt en boent. HEDEN ZONDAG 15 DEC. - TERREIN KOUTER - BEGIN 3 U. ID PROVINCIAAL. INGANG; 10 FR. - TRIBUNE: 15 FR- Foto van de twee broertjes, slacht offers van het vreeseli.ik auto-ongeval. Links Albert Stcverlynck, de oudste der twee, die aan de opgelonpen ver wondingen bezweek; rechts de jon gere broer Sadi die gclukkiglijk slechts licht verwond werd. Dinsdagnamiddag', rond 4.15 n. na schooltaak, volbracht te hebben, re den vol levensblijheid huiswaarts langs de Casselstraait, gezeten op een zelfde fiets, de -grootste mennend en de 'kleinste op het achterstaant-je, de kleine Albert Stcverlynck, geboren 11 Sept. 1933 en zijn jonger broertje Sadi, geboren 10 April 1936; beide zoontjes van Hr en Vr. Abel -Stever- lynck-Eveline Declercq, wonende in de herberg De Viermolen Abcele- steenweg, Poperlnge. Gekomen nabij de Boomgaard- straat reed een gespan, dit van land bouwer Decrock Jerome, B-oeschepe- s teen weg. en gevoerd door dezes knecht, Vi-tse Gery, voor hen uit, De kinderen wilden den wagen voor1 bijsteken -toen juist uit tegenoverge stelde richting de personenauto aan gehold kwam van handelaar Oscar Frimout Nijverheidsstraat, alhier. De autovoerder, de kinderen voor hem ziende opdagen remde al wat hij kon. maar. de gladheid der baan mee helpend, kwam het toch tot een nood lottige botsing. De belde kinderen werden opgeschept en op de straat- steenen geslingerd waar zij bleven liggen. Het oudste jongentje bloedde erg aan hoofdwonden en lag er buiten bewustzijn zo-odat eerst gemeend werd dat het op slag was gedood. De kleinste was getroffen aan de rech terknie. Voorbijgangers en bewoners van de buurt boden hen de eerste hulp. Hr Dr Ryon, opgebeld, kwam tor plaatse en voerde de oudste on- middelijk naar het O. L. Vrouw Gast huis. De jongste knaap werd nader hand huiswaarts gebracht daar hij niet zoo erg getroffen was. Woensdagavond, rond 17 uur. Is de 13-jarige knaap Albert evenwel bezweken aan de zware opgeloopen verwondingen en kneuzingen, name lijk schedelbreuk, diepe wonde bo ven- rechteroog en darmscheuring. De kleine Sadi heeft verwondingen opgeloopen aan rechterknie en lichte kneuzingen aan het hoofd. Het rijwiel der kleinen was gansch ingedeukt. Van den auto was door den schok de radiator gedeeltelijk ingedeukt wijl een deuk in het mo- toi'deksel erop wijst dat een der kin deren er op moet zijn neergekomen. De politie stelde een onderzoek in. Het ongelukkige slachtoffertje van dit ongeval, zal Maandag ten grave worden gedragen, te 9 uur in O. L. Vrouwkerk. Albert Steverlynck is vroeger reeds slachtoffer geworden van ongeval len; zoo werd hij o.m. in den laat- sten Zomer nog omvergereden en het bekken gebroken, tijdens een moto-gymkana te Abeele. Ook werd hij vroeger nog -gegrepen door een d-ecauvillewagentje ter brijkebakkerij Scha-ballie. A.an de ongelukkige ouders biedt Het Wekelijksch Nieuws zijn deel neming in den diepen rouw die haar zoo schielijk komt te treffen. Ter Honingkoekfabriek De Wer kende Bievan Hr H. Maes-R-om- mens, worden 5 thans nieuwe bouw werken' uitgevoerd door aannemer Daniel Simoen. Donderdagmorgen, rond 9.15 uur., was een der aangestelde arbeiders aan deze werken, Remi Depoorter, 41 jaar oud, ongehuwd, wonende Bra bantstraat Nr 1. een beste metser, op de stellingen geklommen Om er af metingen te nemen, dit op een hoog te van ongeveer 8 meter. Plots merkten zijn werkmakkers dat Depoorter ten' gronde was ge stuikt; geen enkele had echter ge zien hoe hij van de stelling wa.s ge vallen. Denkelijk is de ongelukkige gevallen door een valopening welke men in de stelling had gelaten om langsdaar door, machines naar boven te trekken, De ongelukkige was met het- hoofd voor op harde steen of ijzer op den grond liggende neergestuikt en was den schedel ingedrukt zoodat hij op DE B J B.ers OI* DE FLANKEN! Op Zondag 22 en 29 December en Op Maandag 23 December, tejkens te 18 u. stipt, in den Kath. Kring, treden onze boerenjongens opnieuw voor het voet licht. Eerst wordt opgevoerd, het boeiend drama. «Obsessie». Het hangt ons het beeld op van den schrljnenden ziele- strijd van den professor eener kliniek. Na ernst an drama volgt lach en dolle klucht: «Het nieuwe Kindermeisje». Wie eens naa.r hartelust wil lachen, kom» zien! Kaarten te bekomen ln den Katholie ken Kring, lederen Zondag en Vrijdag, tusschen 10 en 12 uur, vanaf Zondag 15 December. Familie, Vriend-en en Kennisen worden hierbij vriéndelijk udtgenoo- dig-d, tot. bijwonen van dein Plechti- gen LIJKDIENST van HEER REMT DEPOORTER op Maandag 16 December, te 10.36 n. (dienst van 9.30 u.), in O. L. Vrouw- kerk te Poperinge. (C.295) HANEK OP-V EE VOEDER S KWALITEITS VOEDERS VAART ROESELARE. (1123) Tel. 376 -1647. Syndikaat en Mutualiteit Op Zondag 15" dezer, te 10.30 uur. heeft er ln het Volkshuis een vergade ring plaats voor alle Landbouwarbeiders. Daar zal hun goed uiteeii gezet worden op wat ze recht hebben en wat er door hen moet gedaan worden om te kun nen genieten van de voordeden der nieuwe wetten. Iedereen is hartelijk weïkom De Twee Michel's komen ln het Kristen Volkshuis op Don derdag 9 Januari 1947, te 7 uur stipt. Ieder houd? van nu af dezen datum vrij. Kaarten, genummerd, aan 10, 15, 20 en 25 fr., zijn in 't bureel hoven te bekomen. K.W.R. Na ons feestje van 21 November mo gen wij niet bij de pakken blijven zit ten. want wij staan voor ons kerst feestje, dat een gansche beropstanding moet. zijn voor ons. werklieden. Dus paraat en daadwerkelijk ter actie voor onzen K.-W.B. De volgende handelaars lm. ijizer en ijizea-wa-ren, meuken hiermede hun klanten bekend, diat- hunne maga zijnen BUiliien, gesloten zijn van 28 DECEMBER tot 3 JANUARI 1947 's morgens: Albert Denys pvba, Paardenmarkt, Poperinge. A. Dcnys-Lcbbc, Gasthuisstraat, Pope ringe. A. Denys-Lebbe. Elverdingestr. leper. De lombaard, Blinde Licdlenstr. leper. Gebroeders RoKiaen pvba, Ieperstr. Poperinge, slag moet zijn gedood. Hr Dr Dewulf werd onmiddelijk bijgeroepen maar kon nog slechts den dood vaststellen. Het lijk werd naar het O. L. Vrouw Gasthuis over- gebracht. Ook aan de Familie De poorter bieden wij onze diepe christe lijke rouwdeelneniing aan. Depoorter was nog maa.r sedert een drietal weken genezen van een diepe snijwonde in de bil wélke hij een 8-t-al weken geleden, opgeloopen had bij een val gedaan in de Melkerij waar hij aldaar dan aan het werk was. F PORT-FILM-AVOND Naar wij mochten vernemen, bestaat er groote kans dat er,op Dinsdag 24 De cember e.k., -te 19 uur. In de Cinesba- Palaceeen sport-filmavond zal ge geven worden door den etedelijken Sportclub Hoppeland Films over de boksmatch Joe Louis- Billy Con, over de jongste België-Hol- land voetbalontmoeting, en over veel an dere sportaangelegenheden, zcuden er worden vertoond. In -ons volgend nummer zullen wij zekerlijk meer hierover kunnen mede- deelen. Men houde intusschen dien avond vrij. te verkrijgen bij: V. SANSEN-VANNESTE, (1310) Poperinge, PING-PONG-CLUR Met klank hebben onze Poperingsche Ping-Pong'ers Zaterdag 7 December jl. hun lepersche tegenstrevers verslagen, met 29 gewonnen matchen tegen 25. Proficiat, mannen. De revanche-wedstrijd gaat door te leper, op Zaterdag 21 December e.k. BIJGEVOEGDE STIERENKEURING Dinsdag 17 December, te 14.30 uur. wordt, eèn bijgevoegde Stierenkeuring gehouden. TRAM ONTRIGGELD Woensdagavond, juist v<yór het bin nenrijden van de tramstatie, brak de as door van een tram wagon, welke vol geladen was met suikerbieten, zoodat de wagon ontrlggelde en tal van straat- steenen langs de lijn erdoor werdén uit gerukt. VERLOREN EN GEVONDEN Verloren: Eenzelvigheidskaart; Pas poort voor Frankrijk; 'Gouden armband- uurwerk; Hond; Armbandhorloge; RiJ- wieltaksplaat Nr 406538. Gevonden: Kleine fourrure; Lederen handschoen; Wit hondje. Inl. ten politiebureele. BEKWAME KLEERMAKER, Hoog loon. Standvastig werk. Zich aan bieden: Maur. Stacsscn-Bottez, D» den Franschen Soldaatïcpcrstr, 19, Poperingc. (1108) BEDANKING Pater Hcndegbem, reeds cp reis voor Belgisch Congo, heelt eraan gehouden zijn talrijke weldoeners van Poperinge en omgeving en vooral de Et Jan-naren te bedanken voor de blijken van gene genheid en de milde giften, hem ge schonken bij zijn afscheid. God loonc (1334) het hun! W'i.i drukfen einde November verslag der iooneeïopvoerirtg' door de Ko ninklijke T (van cel maatschappij «-Rceysohc Barbaristeniu den Stads schouwburg; van het groot beroemd drama Lena"door Delcroix, op veering waar alle spelers ten beste hun rol vervulden en die drie dagen vot-r vo»Ie zaal doorging. Hier nu een kijkje genomen bij deze opvoe ring. Van links naar rechts: Baas Verschtfve, Hr Remi Debeir; IJia Vorscbavc, Julïr. Martha Hérmaert; - Rczekch, de jonge Juffr. Ibrupe Luicïenne Fransken, de jonge Hoer Roger Vandr.kcrckhove; Uizn, Juffr. Micheline Despeghel; Oom Jan, Hr Jerome De GruytCr; Frans Verschave, Hr Paul De Gruyter; Baron van Holster, Hr Robert Ltiinc; Lena Versehave, Mevr. V andoorne-Vanbesien uit ïzegem. Attn allen nog onze beste geluk wenschen voor hun Bink optreden. ZITDAGEN TETtBR, Maandag 16 December. STtfVDEN, Dinsdag 17 December. NOORDS'CHOT'E, Woensdag 18 Dec. OOiSTVLETEREN, Donderdag 19 Dec. ZUID&CHOTE, Vrijdag 20 Dec. RBNINGELST, Vrijdag 20 Dec. R/OESBRUGGE-HARINGEZaterdag [21 December. IEPER. Zaterdag 21 Dec., 's voormid. Provinciaal adres voor Oorlogs schade, vroeger Kasteelstraat l.Kort- rij-k, is overgebracht naar Prins Leo- poldstraat 8, St-Kruis-Brugge. De geteisterden worden verzocht alle correspondentie naar het nieuw adres te sturen. Ministerie van Ravitaillecring Plaatselijk Bureel 5, Stadhuis, Pop. BERICHT AAN DE LANDBOUWERS De driemaandelljksche telling der melkveestapcl zal ln de volgende ge meenten op Maandag a. s. 16 dezer doorgaan KROMBEKE tusschen 14 cn 16 u. OOSTVLETF.REN tusschen 9 en 16 u. POPERINGE tusschen 9 en 17 u. PROVEN tusschen 9 en 17 u. ROVSBRUGGE tusschen 9 en 12 u. VLAMERTINGE tusschen 9 en 17 u. WATOU tusschen 9 en 17 u. WESTVLETEREN tusschen 9 en 16 u. WOESTEN op Dinsdag 17 dezer tusschen 9 cn 12 ulir. Er wordt ten zeerste aan de landbou wers aangeraden en dit in hun eigen be lang, zoo nauwkeurig mogelijk hun melkveestapcl aan te geven. Een onjuiste aangifte, zou bij nazicht der Inspectiediensten, de inbeslagname voor gevolg kunnen hebben. Do melkleverlngs-verpllchtlngen voor de maand December 1946 zijn als volgt vastgesteld Aant. Koeien: Te leveren: 1 144 Liter. 2 288 Liter. 3 463 Liter. 4 660 Liter. 5 875 Liter. 6 1.062 Liter. 7 1.239 Liter. 8 1.410 Liter. 9 1.593 Liter. 10 1.770 Liter. 11 1.947 Liter. 12 2.124 Liter. 13 2.301 Liter. 14 2.478 Liter. BEVOORRADING Ds zegels voor bijrantsoenen voor zwangere vrouwen, T.B.C. en grensar beiders worden uitgereikt ln bureel 4, lederen voormiddag vanaf Maandag 16 tot Zaterdag 21 December 1946. op alle maten. in alle kleuren, speciaal voor' zwaarlijvige dames. Bij: WED. FAUWELS - GERBER Paardenmarkt 8, POPERINGE. (1317) EEN EN ANDER Woensdag had een lichte botsing plaats nabij den Kerdietbank voor Han del en Nij'verheid, tusschen een auto en een moto, maar alles gclukkiglijk zonder erg. Zaterdag 7 December jl. werd ln de Korte Reningelststraat een 13-jarig meisje door een onbekend manspersoon aangerand, maar het meisje wist weg te loopen. Klacht werd. Ingediend bij ós Rijkswacht. kindoren onder de 21 Jaar hebben en deel uitmaken van het gezin, verzocht zich bij den plaatselijken afgevaardigde Meester Cam. Delbacre, Steenvoorde- straat 18A aan te bieden met de her nieuwde kleine foto's voor elk der ge rechtigde kinderen boven de 3 jaar. Oude kaarten blijven geldig tot. 15 Ja nuari. Het lnschrljvlngsrecht, doqr het centraal secretariaat te Brussel vast gesteld, bedraagt 15 fr. per gezin. Schuttersgilde «St Sebastiaan» viert. Zoonis verleden jaar, heeft het Be stuur der Schuttersgilde «St Sebastiaan» besloten op Zondag 15 December, ln het loknal der gilde, hij Veyer Cyrleleen bal ln te richten. Begin om 19 uur. Ge durende het bal zal een tombola gehou den worden. Op Zaterdagavond, 21 December, rond 19 uur, ln het lokaal der gilde, zal voor de leden der gilde een prljskaartlng ln t bieden man tegen man gegeven worden. Dubbele Jubelviering. De Congregatie vierde Juffrouw Em ma Ackaert, 50 Jaar Congreganlste, 25 Jaar Prefecte en Juffrouw Cellna De- schuytter, 25 Jaar Congreganlste. Een gezamenlijke Kommuntemts, door de Congreganisten gezongen, gaf 'n feestelijken inzet. Tijdens de mis was er wijding van een nieuwe Congregatie- vlag. De Eerw. Heer Bestuurder hield een zeer passende gelegenheidstoespraak. Daarna in optocht naar de feestzaal, waar een- feestmaal werd opgediend, Z. E. H. Pastoor hield een toespraak. Daarbij kwamen gelegenheidslied jes, schuifkes, reisdansjes, zang en prljsbol- ling ln den uil: zooveel nummertjes uit het rijk gevarieerd programma, dat tot laat ln den avond duurde 1 Tombola. Een echt buitenkansje voor de lief hebbers! De Kerkfabriek van Proven 'heeft een Tombola uitgeschreven ten voordeele der kerk. Er zijn voor 10.000 frank prachtige prijzen: 1) Een gansch kostelooze reis naar Lourdes, mek den bedevaart van Kortrljk; die dat lukt...; 2) Een velo; 3) Een zetel; 4) Een echte wollen deken (waarde 1100 fr.); 5) Een prachtig koiïieservles; 6) Een kunst- schilderij; een tafeltapijt; een toiletkas, enz. enz., al te zamen minstens 50 schoone prijzen. Laat uw kans niet voorbijgaan; 10 fr. het lot. De Trekking zal aangekondigd worden ln Het Wekelijksch Nieuwsen ge daan worden ln 't openbaar in de zaal van 't Patronaat. Duiventcntoonstclling. Op Zondag 15 December bij Wed. Désiré Gunst te Roesbrugge, groote PrijskamptentoonsteUing voor reisdui ven, verdeeld in 12 categoriën. Gratis 4 diploma's en 50 frank. Inkorvlng van 11 tot 13 ure. Daarna begint men sef fens te keuren. Een gelukkig toeval en een... tegenslag! Onder dezen titel ontvingen we Woensdagmorgen op onze redactie een artikel in verband met een prijsschie- ting. gehouden ln Roesbrugge. Daar noch bron van herkomst, noch naam van Inzender erop vermeld staat, spijt het ons, er geen verder gevolg te kun- nen aan geven Bladzijde X IM ZONDAGDIENST Apotheker: Hr Van Walleghem, Sta tiestraat. Geneesheer: Dr Cousein, Meenenstr, bij V. SANSEN-VANNESTE (858) Gasthuisstraat 15, Poperinge. DIEFSTAL In den nacht van Zaterdag op Zon dag jl. hebben dieven een groote vijl staak. wrgende 50 kgr., gestolen ln de machinekamer der brijkebakkerij vair Hr Sadi Schaballie. De Rijkswacht stel de een onderzoek in, AMBTELIJK BERIC HT De personen die werk of leveringen uitgevoerd hebben ten laste der stad Poperlnge, worden vriendelijk verzocht hunne rekeningen in dubbel, vergezeld van den Bestelbonzonder verder verwijl, in te dienen voor uitbetaling. De stadsrekening sluit zich af, voor het <♦ienst.ja.ir 1946. met, einde clezcr maand. GEMEENTERAADS VERGADERING Op Vrijdag 13 December, te 19 uur. op het Stadhuis, vergadering van den Gemeenteraad. DAGORDE: AOpenbare zitting: 1) Verslag der laatste zitting van 19 No vember 1946. 2) Periodiek onderzoek der kas van den Gemeenteontvanger. 3) Wijzigingen te brengen aan de be- grooting der stad voor het dienst jaar 1946. B) Geheime zitting: 4) Verlenging der benoeming van de vijf tijdelijke Politieagenten. Inlichtingen bij: PAUL VAN RRUWAENE, (1387) Bruggestr. 81, POPERINGE. Sinterklaas Was cp ronde: 'k Zag hem statig voorbijtrekken met z'n trouwen zwarten knecht en zijn mot goud bewerkten mantel schitterde on der de elektrische straatlampen. In me nige huizen bracht dit begrijpelijke drukte en overal gingen de deuren open om den grooten kindervriend t-e groe ten en te bewonderen. Veel kleinen waren gelukkig dien avond cn veel ouders deelden dat onschuldig geluk van hun lievelingen. Dc muzikanten in feest: Niets staat meer aan voor een mu zikant dan het jaarlijksch Ceciliafeest en dit Jaar is het gevierd geweest om het zeker nooit te vergeten. We maak ten er niet min dan drie dagen van. Zondag stapten we naar de Hoogmis voor onze afgestorvene leden. Daarna werd het bestuur met een flinks sere nade bedacht en tegen 13.50 u. zaten we aan den feesttafel vergaderd, 't Ging zoo gemoedelijk; zoo kameraadschappe lijk en... of cr gespeeld werd... maar ditmaal binnengespeeld. Hr Voorzitter, in een eenvoudige toespraak, ttekende den toestand, Juist na den oorlog, na 5 Jaren rust- en vergeleek het peil waar wr als muziekkorps nu staan. Dankte wie dank verdiende. En bestuur cn muzikanten om de leiding «enerzijds en den ijver anderzijds. Iedereen begreep dat we hooger op moeten naar dc vol making en dat vooral in zake muziek de sprruk «Rust, roest» een groote waarheid is. Nog even buiten gespeeld en onzen Maurice bezocht, en 't werd tijd om nog even naar huis te gaan en dan naar 't bal, door eigen orkest ge speeld. 't Ging er lustig en vooral def tig, een onder onsje onder vrienden der maatschappij. Maandagavond, tegen 6 uur, leek de zaal ren reusachtige sardinendoos. Niet één plaatsje onbezet! Over 't succes hoeft geen uitleg. Iedereen weet wat dé Oeclllamannen leder jaar pref-teeren en het toenemend getal beschermende- en eereleden bewijst hoe dit feest ln den smaak valt cn hoe ons muziek gegeerd wordt. Dinsdagavond, om 6 uur, weer zeilde zicht over de zaal als vorlgen avond, evenveel pret cn even voldaan. Een woord van dank voor onze steunende leden, voor het bestuur, voor de mu zikanten en voor alwle ons deze aan- geruime avonden bezorgde. Eervol ontslag: ln het staatsblad vinden we het eer vol ontslag van den Heer G. Dejonghe als burgemeester der gemeente; 25 Ja ren had hij zijn beste krachten veil voor bet welzijn der gemeente. Om gezond heidsredens neemt- hij thans ontslag Heer Notaris Vandenameele, eerstgeko zen kandidaat der gemeentebelangers en uittic-rtend schepen, neemt thans dc be diening van Burgemeester waar, Bericht aan dc Kr. Gezinnen. Daar.al de kaarten voor vermindering <Jfr reiskosten per spoor vóór 15 Januari nis. moeten hernieuwd wqrjden, worden de gezinshoofden welke tón minste vier Mededeeling. Op Kerstdag cn Zondag daarop, in de Parochiezaal, telkens te 17 uur, treedt de Vrouwelijke Jeugd" voor dc eerste maat sinds 20 jaar voor het voe-ilie-ht op met Weergekeerd en Weergevonden», drama in 4 bedrij- vep, boeiend spel met -zang, dans en licht! Het avondfeest wordt gesloten met twee dolle kluchten: «Kaviaar» en «Schudden voo-r het gebruik». De speelsters beloven goed en dege lijk spel te leveren en geenszins te zullen onderdo-en voor hunne knappe zusters van vroeger. Wie het niet gelooven wil, komt '"zien. Rtierenkeuring. De bijgevoegde stierenkeuring zal plaats hebben op de Dorpplaats, op Dinsdag 17. December 1946, om 9.45 u. Telling van Melkkoeien. Ds driem'aandelijiktsche telling van de melkkoeien zal doorgaan ten ge- mcentehuize cp Dinsdag 17 Decem ber, tusschen 9.30 en 12 uur. Gezaagd of ongezaagd wendt u tot: (C.288) MAUR. BAFCOP, Renlngelst. Bijgevoegde Stierenkeuring. Op Dinsdag 17 December 1946, ter Dorpplaats, gaat eene bijgevoegde stie renkeuring door, gezien 'de vele haar den van mond- en klauwzeer ln de pro vincie. De dieren dlmen aan de Jury voorgesteld langs den weg en zooveel mogelijk verspreid, Vleeschtaxatie per ha. Volgens een vroeger door den Heer Minister genomen maatregel mogen de voedergra-nen (wintergerst, zomergerst, rogge) van den oogst 1946 door de ver bouwers behouden blijven op basis van 4 Kg. vóedergranen voor 1 Kg. vleeseh en dit op voorwaarde dat aan de vieeschverplichtingen per Ha. voldaan wordt vóór 31.12.46. De KlemTcebond van Woesten be kwam ctit jaar het Provinciaal Kam pioenschap met öe Witte van Den- étemmonde >-. Nog enkele prachtexem plaren zijn-beschikbaar. - Wendt U onverwijld tot het Bestuur. (1378) HELA, Jef, waar giaat ge met die gescheurde botten? Wel, Jan, naar Elverdinge, bij CVRIEL HESSEJL,, ïeperstraat 24, die vu-loaniseert, dit met waarborg. Vroe ger deed hij heit in. Noordsehote. •Hij dankt cp voorhand. (1379) Vergadering v. Landbouwarbeiders. Zondag laatst was er een vergadering belegd voor de landbouwarbeiders, om hen op de hoogte te brengen van de wet op de maatschappelijke veiligheid, die nu ook op hen van toepassing komt met Nieuwjaar. De eerste spreker, Hr Alb. Van Eighen, sekretaris van den arrondtssementszie- kenbond Vooruitzichtzette uiteen wat die wet bepaalt,, welke de bijdragen zijn en waartoe die bijdragen bestemd zijn. Dan trok de Ilr Jer. Stubbe, volks vertegenwoordiger, er de aandacht van de toehoorders op. dat er hier van oor logsverklaring aan den boer geen sprank is, integendeel alles werd bepaald ln ak koord met de vertegenwoordigers van dc boerenorganisatles; dc maatschappelijke veiligheid moet er komen in vreedzame samenwerking. Als laatste spreker, de Hr G. Hans- sens, sekretaris van het kristen syn dikaat. voor landbouwarbeiders, legde uit wat het syndikaat ls en hoe het, na langdurig werken, de maatschappe lijke veiligheid ook voof.de landbouw arbeiders erdoor heeft gekregen. Er waren een ÏÏO-tM landbouwwerklie- den aanwezig. Verscheidene lieten zich inschrijven. Dot de achterblijvers zich haasten zich in orde te stellen. Men kan zich wenden tot R. Beck of tot MarC. Huyghe. GcHcnbcnd. Zondag 15" dezer, te 3.30 uur, ver gadering hij Cyr. Depuydt, in «De Lelie», met als spreker Meester R.. Doise, uit St Jan, over Geltenkweek Burgerstand, m. November. Geboorte. Sweertvaegiher Mare. z. v. Georges eni Boudry Manganeta. Rond den Haard-Avond. Gcdien liet groot siuCces dat de Rooiid' dien IHaa/rd-Avond verleden jaar oogstte, Kal de V.B.J.B. op Ztni- d'aig 29 December 1946, te 5.30 uur, een K"t!l'steVO'itei;-TO!nid-dcii4H'aard gévep. Wi© verledcïii jaar,, ran dat gezellig familiefeest genoot, zal er ar zie vervolg hiernevens, BOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN VAN BELGIE Plaatselijke Afdecling leper. Het Bestuur noodigt de 400 aan gesloten gezinnen, alsook de groote gezinnen welke nog geen lid zijn, uit, tot de feestvergadering op Zondag 15 December te 2.30 uur 's namiddags in den Stadsschouwburg. Niemand ontbreke. Gezinsvergoeding, belas tingsvraagstuk, legerkwestie en ver mindering op het spoor staan op de dagorde. Do Secretaris. De Ondervoorzitter, m. Dcsramault. P. Catry. De Voorzitter, L. Soencn. BURGERSTAND van 3 tot 9 December 1946. Geboorten. Duprez Ghislain, Brugigestw. 17. Barbez Gilbert., v. H'Ollebeke. De Moor Georges, Ligy- wijk 94. Frans Maria, v. Vlamer- tinge. De Wilde Robert), Linden- dreef 6. Provoost Camille, Patteel- sfcraat 14. Vanmarcke Maria, v. Boezinge. Vandenbrouctoe Roland, v. St-Jan. Camerlynck Jackie, Po- peringestw. 149. Walraedt Gode- lieve, Cartonster. 67. Beernaert Gil bert, v. Zonnebeke. Vanhee Eddy, Gouden Poortstr. 6. Mlch-iiels Ma rie, leperteeiSira at 30. Overlijdcns. Merlevede Eddy, 2 m., v. Poperinge. Depraetere Elisa, 58 j., hulshoudster, echtg. v. Herre- ma.n Henri, Diköcebusohsbw. 75. Marissal Germaine, 46 j., z. b., echtg. v. Vanmarcke Cesar, Rljselstr. 30. Dumarey Guido, 6 d., z. fo., v. Mer- kem. Lozie Georgette, 19 j., ma- rokijnjbewenkster, ongeh., Di-kkebusch- steenweg 179. Ollevier Franciscus, 63 j„ z. ib., echtg. v. H-ahn Celina, Li'gywijk 110. Huwelijksbeloften. Marcel Ver schoot, beenhouiwersigast, en Mey- froodt Madeleine, naaister, beiden te leper. Nicholson Aitchdson, auto geleider te Ktrcaldy (Engeland), en Laenen Cecilia, modenmaakster te leper. Pavuys Mauritius, werkman, en- Alderweireld Julia, huishoudster, bei-den te leper. Deu-ne Joseph, we ver, en Vandenberghe Madë-leine, fa briekwerk,ster, beiden te leper. Huwelijk. Devoghel Valère, la.nd- "bou-wwerkman te Zo-nnebcke, en Bour geois Yvette, haarkapster te leper. BEKWAME KLEERMAKER, Hoog loon. Standvastig werk. Zich aan bieden: Ma.ur. Staessen-Botfcz, In den Franschen Soldaat» Ieperstr. 19. Poperinge. (1108) Maurice Laihoutte, wonende Rijisel- steenweg te leper, kwam Woensdag avond per fiets huiswaarts gereden. Toen hij de straal wilde oversteken, werd hij verblind door een opdagen de moto, maar had de a-uto niet be merkt die n-a hem kwam aangebeld. Zooaat hij aangereden werd en ten gronde -geworpen. Hierbij "brak hij de beide beenen en liep een hersenschud ding op. Hij werd naar de kliniek der Zwarte Zusters overgebracht. Maurice Lahoutte is vader van drie kinderen en was werkzaam bij een landbouwer op den: -Meenensteenwe-g. De aanrij der is een zekere R, S., Wonende te leper, doch die voor een Fran-schiman uit Armen-tiers als chauffeur dienst doei. Een onderzoek werd door de rijkswacht geopend, We wenschen M. Lahoutte een spoedig algeheel herstel. Stad leper BELANGRIJK BERICHT Gebruikt geen ongekookt water. Tengevolge van de overstrocmir.g van de Dikkebusohbeek is het filtreer- sbatlon van Dikkebusch vc-or enkele dagen bulten dienst gesteld. De bevolking wordt dan ook yer- zocht haar waterverbruik tot een mi nimum te herleiden en tot nader bevel geen ongekookt water te gebruiken, leper, 11 December 1946. BERICHT Er wordt ter kennis gebracht; der stie renhouders, dat er op Donderdag 19 December 1946, te 10 uur, een laatste bijgevoegde stierenkeuring zal plaats hebben te leper, op de Vetnarkt, Slachthulsstraat leper, den 9 December 1948. Dc Burgemeester, J. VANDERGHOTE, BERICHT AAN DE GETEISTERDEN Er wordt ter kennis gebracht van <l« geteisterden dat een afgevaardigde van het Ministerie van Wederopbouw voor taan geregeld zitdag zal houden op het Stadhuis, Groote Markt, op volgend» dagen: Eiken Zaterdag; 's Voormiddags. Eiken Maandag: Gansch den dag Alle gewenschte fnllchtlngen zuil»» er aan de geteisterden worden verstrekt. HARMONIE YFRIANA Op Donderdag 19 December «aa» staande geeft de Harmonie «YprUn«» haar groot Wintel-concert, onder de lev eling van Mr Pr. Derldder, met de me dewerking van: Mejuffer Daelcmans en Mijnheer .Voer man, belden lepersche Laureaten. Mijnheer Dehaes, van het Nationaal Or kest en Mijnheer Coos Specnhoff's, uit Hilversum. Dit concert zal plaats hebben in de Ciné Oud leper René Colaertp'.aa's, te 8 uur. De Eere-leden, die, bij vergissing, gesn uitnoodiging zouden ontvangen heb'o-n, worden vriendelijk verzocht zich te wenden bij de H.H. A. Gruwez ot p. Snoeck. Nieuwe leden worden ingeschreven bij alle bestuursleden, of den dag van het feest aan het bureel. Op MAANDAG 16 DECEM BER e.k. vangt de Haarkappers- studiekring aan met zijn 1» te, om 2 uur, in het Gasthof HET ZWEERD», Gr. Markt, IEPER. Wie nog niet ingeschreven is als leerling mag <l-c 1« les bij wonen als demonstratie. Ér zullen 10 lessen worden gege ven, (1381) STAD IEPER Kent U het boek Agnes van Em. Van Hemeld-onck? Ja! Dan zijt U zeker kooper van zijin pas versohenen heerlijke triolcgie: «DE GROENE SWAEN historische roman, in 3 half lin nen stempe'lbanden (1156 blz.) - 150 fr. per deel. - Teekendngen van Jos. Sipieyfcnouek. boekhandel leVET SC0NE P. BRAS-DEKLERCK, (125) G. de Stuersstr. 4, leper. FILMLEIDING OUD IEPER: «Les Clcjs du Roy a urne (De Sleutels van het. Koninkrijk), Psychologische schets, met Gr. Peck. Voor allen, aanbevolen. MAJESTIC: Tar can a New-York (Tarzan te New-York), Avontuur, met J. Welsmuller, M. O'Sullivan, J.Shef field. Voor allen. COLISEUM: «Mascotte Komische ope ra. met Baroux, Thérèse Dorny, Los- telly. "Voor volwassenen. P. S.v -FLORA: «La. Maison pres de la Baleinlichtingen ontbreken. Op ZONDA-G 22 DECEMBER, aan staande, te 14.30 uur, in den Stads schouwburg, LEERLINGEN-CONCERT EN PRIJSUITDEELIXO. (Schooljaar 1945 1946 De ingang is vrij. leper, 10-12-194S. De Beheerraad, PROGRAMMA: 1. Naar Wijd en Zijd, F. A. Gevaért gezongen door de leerlingen der notenlee-rklassen. 2. Beroemd Menuet, I. J, Paderewsid opus. 14 voor klavier, Mej. Ollevier Suz.. 1« eet-.*, meld. met ondersch. (mid- dei-b. afd. 1946) 3. a) Ik ken een lied, W. De Mol b) Avond, L, Blom-me C) Les Noces dc Jeanette V. Masié Hr Delahaye Rob., 1» eerv, meld. met. groote ondersch. (lagere afd. 1946). 4. Andante - All. Mod. J, Kienge! uit het concerto v. cello, Mej. Debruyne A., 1« eerv, meld. met groote ondersch, (middel'b. afd. 1946), 5. a) Wat ware mij het leven, Blornml b) Kerstnacht, E. Wa/mfoMfti C) 't Avond, L. BlowUft Mej. Lambrecht Suz.. 2» pr. m. ondersch. (hoog, afd. '46) 6. Grave, G. F. Hand* Allegro Mod. uit de 4« Sonate in re gr. voor viool, Mej. Rondelen Jacq., 1» pr. m. ondersch. (hoog. af-d. '48j 7. a) Hamlet (duo) A. Thomas b) Don Juan (duo) W. A.Mozarfc Mej. Lambrecht Suizanne en Heer Delahaye Robert. 8. Allegro L. V. Beethoven uit de Son. Nr 8 v. klavier, Mej. VandenEede Francme_ 2» prijs (hoog. afd. 1946;. S. Uitreiking der diplomas. 10. Vadcrlandsch Lied V.-Campsnhcvt gezongen door de leerlingen der notenleerklaxsen. (Zie vervolg 4" blad.) aan houden ook o-p dit feest aan wezig te zijn. Iedereen is welkom. Sintc Cecilia. Het feest der mmiza-kanten is weer voorbij... en het werd gevierd! Niet tegenstaande het hondenweer was er Zondagavond veel volk. En Dins dag dan? Het schijnt dat er kwa-rt vdór zeven nog imiensohen waren die zich wilden- laten inschrijven voor het eetmaal dat te 7 uur moest opgediend worden! Een gulden raad voor toe komend jaarLaat U op tijd in schrijven, zoodoend© zult U niet te- teumgieste-Id worden Na het eetmaal werd er een «prach tig geschenk» bij Aimerikaanseh op bod verkocht "ten- voordeel© van de maatschappij. De verkoop bracht- 67.000 fr. op en het was de jonge heer Joris Miorliom die de geluksvogel was. Tot in de kle-in© uurtjeswerd er verder in familiege-vierd en iedereen is vertrokken met de ge dachfce: «Als 't God belieft, Itot toe komend jaar! Bijgevoegde Stierenkeuring. Een bijgevoegde Ktlerenkeurlng zal plaats hebben óp Dinsdag 17 Decem ber 1946, te 9 30 uur, langs de baan leper-Veurne. Dit geldt enkel voor de stierenhouders die wonen langs dc Oostzijde van de baan Xeper-Veurne Tooneelfeest. Zondag 15 December cn Zondag 22 De cember zijn twee dagen die onze too- neelliefhebbers goed in hun hoofd moe ten prenten. Na dc welgelukte mels- Jestooneelfeestenkomen onze- «man- 9 tot 12 uur, en daarna bij de Ge zusters Dejonghe. Ons dorp floreert! De drie Musketiers hebben zich, niet tegenstaande het slechts wesr, goed van hun taak gekweten. Was de inhoud van deze burleske eerder magertjes, de ver tolking was des te mooier; dc dikke en de fijne, de garde en ds beursmagnaat. de koolpiet en de boer tapten uit het zelfde vat van:«En wien het schoentj» past, die trekt het aan!» Proficiat! Een eerste vereisclite der facteurs is, dat ze goed kunnen marcheeren, dat ze daarbij goed kunnen loopen, en dat liefhebbers, Donderdagavond om 20 uur, rendez-vous ln dc H. Familiezaal. Ge nummerde kaarten zijn te bekomen ln het lokaal bij N. Bafcop. Ingangsprijzcn: Niet-Jeden: 20 fr, en 15 Irank, leden 15 en 10 frank. Kroostrijke Gezinnen. Alle leden worden dringend verzocht de propagnndavergadering bij te wonen, die plaats grijpt op Zondag 15 December om 2.30 uur in de Stadsschouwburg te leper. Bevoorrading. Maandag: uitbetaling der Premies op de aardappelcontracteh voor de letters A. B en C. Dinsdag; voor de letters D, E, F, en H. Woensdag: laatste dag voor het uit reiken van zegels aan: 1. Producenten. 2. T.B.C.-llJders.-3. Zwangere vrouwen. Aandacht: de driemaandelljksche aan gifte van den mclkveestapel zal plaats hebben op Maandag 16 December 1946 van 9 tot 12 uur. heeft de locale postbode AFley hoeve- zen ln den Volkscross. Op 1050 vertrek- ncnop de planken met een ontroerend /kere wist hl] de 21e plaats te bcmachtl- drama.- «Vergeten en vergeven», door I Sen Palmer Putman. Daarna, om weer tot Ovcrstroomingr, bezinning te komen, het kluchtspel; I Door de stormdepressie die zloh deze Het mislukt? Meisje week over ons land bepaalde, is dc Kcm- De vertooningen beginnen telkens te me!beek bulten haar oevers getreden. 6 uur stipt. Alle tooneelliefhebbcrs vau I Talrijke velden en welden stonden on- Oostvleteren en omstreken worden er Idcr water, zelts de Abeclestraat was on- verwachtT Kaarten zijn te bekomen bij M. Debruyne en Jozef Smis, Kasteel straat, te Oostvleteren, H. Familiekapel, doorwaadbaar en menige kelder moest leeggepompt worden. Sportavond. Donderdag a. s. 39 December wordt door dc locale wielerclub «Het vliegende Wieleen grootscb? sportavond aanga- 'O r.-wwj, (5?/i var, o,-> ,n van ;v voering van het imooie tooneelspél Jemny's Kerstfeest bij o© Kabou ters Iets roo jïkwé als de film van Sneeuwwitje met levend© Kabouters! Totmeellefh®toi»rs aoolets werd te Vla- mwtinge nog nooit gespeeld! Kaarten te betamen in H. Fatwilie- kapcl op tZiondag 22 December, van Vlaamsch wielerkorps zullen er hst woord voeren over de wielersport, over eigen prestaties en eigen leven a!s ren ners met een wereldfaam als een Mar cel Klnt, Briek Schotte, Maurits .De- stmpelaere, Sylveer Maes, I,ucl?n Vlae- mynck, Jj- Van Brabant cn Dré Rosse?!. Tot slot zullen nog ccn drietal mooie sportfilmen worden afgerold, Dus, sport-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 3