I Verder uit deProvinciet Uit 't ïepersche Uit 't Roeseiaarsche eenenscke Uit 't Izegemsche Boekhandel «Roeland Kerst- en Nieuwjaardagen UIT ÏEPER. UIT ROESELARE UIT MEENEN Te 15 uur verzamelden de mannen UIT WERVIK 14 December 194$, BIJGEVOEGDE STIERENKEURINGEN LAATSTE BERICHTEN STORT 4 FRANK UIT IZEGEM BESTEEK ELKAAR DAN MET EEN BOEK... DE TROUWSTE VRIEND! A. DUMONT-VUYLSTEKE tuurliJK voor eea tomboi» gcaorgi Bladzijde 4. HET WEKELÏJKSCH NIEUWS (VERVOLG.) EEN GEBEURTENIS T)e Davidsfondsafdeellng van leper heeft een zeer lofwaardig Initiatief ge- jiomen. Door haar toedoen komt op Maandag 23 Deoember Het School- jeugdtheater van Brussel een opvoering geven van Smidje Smeeeen totaal nieuwe en omgewerkte vertolking van het oude sprookje, in 8 tafereelen. Deze opvoering gaat door voor de school jeugd, 's namiddags te 2 uur, ln den Stadsschouwburg. Het School jeugd thea ter heeft het gansche land door de schoonste successen behaald door kun stig spel, fijne voordrachtkunst en de Opvoedende waarde van het stuk. De 265 opvoeringen, die reeds werden ge geven, zeggen genoeg! Denzelfden avond, om 8 uur, even eens ln den Schouwburg, hebben we de opvoering van «Elckerlyc», een tragi sche moraliteit en Drie daghe Here een sappige klucht; twee meesterstuk ken uit de mlddeleeuwsche Nederland- schs letterkunde. Deze beLde stukken worden opgevoerd door het «Vlaamsch Tooneclonder zelfde regie. Gelijk waar deze opvoering doorging, raakten de toeschouwers niet uitgepraat over het boelende spel van het Vlaiunsch TooneelZooals destijds de Jozef ln Dothans- en de K.N.S.-opvoeringen; zooals de Muziekavond onzer ïeper sche Kunstenaars», dlS op Davldsfonds- lnltlatlef doorgingen, wordt ook deze avond een hoogstaande cultureele pres tatie, die tevens aan alle toeschouwers een paar uur Innig kunstgenot zal be zorgen. WEET GE?.,. Dat de maanden December en Ja nuari slechte maanden zijn voor too- peelopvoeringen te geven. Dat dit komt omdat deze maanden gewoonlijk bezet zijn door andere fees telijkheden. Dat het meer dan noodig ls, dat de Staatabaan, hoek Elverdingestraat en Vande Peereboomplaats, hersteld wordt. Dat er hier, thans nog, sporen te bespeuren, zijn van de Engelsche tanks. Dat onze lezers er moeten aan den ken, dat ze de goede pers moeten Steunen, 'Dat ze propagandisten moeten zijn bij buren en kennissen, nu vooral bij de vernieuwing der abonnementen. Dat ge als leuze moet nemen; Geen krant in mijn huls, die niet past hij toet kruis.». LIEFDADIGHEIDSFEEST Op Zondag 15 December, om 19.30 tiur, ln de Stadsschouwburg, opvoe ring van: «600.000 francs par mois», stuk ln 3 bedrijven en 4 tafereelen. Plaatsnumineren: Boerenhol, tel. 246. Prijzen der plaatsen; 10, 20 en 30 fr. De gansche opbrengst komt ten goede aan het Roode Kruis (sectie leper) en aan de geteisterden van St Léger, HET POMPIERSKORPS VAN IEPER VIERT ZIJN PATROON HEILIGE, DE H. BARBARA Ter gelegenheid van het feest van de H. Barbara werd er ta 11.30 u., in de Sint Maart.enskathedraal een zielmis op gedragen voor de afgestorven leden van het Pompierskorps. Veie Ieperlingen hielden eraan deze plechtigheid bij te wonen, zoodat men op een talrijke op komst mocht bogen. Na de H. Mis had op de Groote Markt, het jaarlijksch défilé plaats voor de stadsovrrheden. We bemerkten er den Heer Burgemeester J. Vander Ghote, de Heeren Schepenen, de Commissie van de Harmonie Yprlana, enz. Gewoonlijk wordt bij dergelijke gelegenheid over gegaan tot het op de borst sjjelden van eeretcekens voor moed en zelfopoffering of voor tal van jaren goeden dienst. Dit jaar miek echter een uitzondering aan den algemeenen regel... want do eere- teekens waren nog niet binnengekomen. Achteraf vernamen we dat ze zouden uitgereikt worden, tijdens een feest op touw gezet voor de stadsbedlenden, po litie, brandweerkorps, enz. Er zou als dan overgegaan worden tot een geza menlijke uitreiking. Hierna werden enkele vrienden her bergiers bezocht,,en om 13.30 uur werd ln het Hotel Yprlana een smakelijk maal opgediend, waarna een gezellig feestje met tombola... En of het er leuk toe ging... ja, zelfs tot ln de kleine uurtjes. BERICHT De volgende handelaars in ijizer en ijzerwaren, maken hiermede hun klanten bekend, dat hunne maga zijnen zullen gestoten zijn van 26 DECEMBER tot 3 JANUARI 1947 "s morgens: Albert Denys pvba, Paardenmarkt, Poperinge. A. Denys-Lebbe, Gasthuisstraat, Pope ringe. A, Denys-Lebbe, Elverdingcstr. leper. De Lombaard, Blinde Liedenstr. leper. Gebroeders Roffiaen pvba, Icperstr., Poperinge. (1334) BEVOORRADING Uitbetalen der Staatspremie van 0,25 fr. op geleverde aardappel kontrak ten. Volgende stukken dienen ter betaling voorgelegd 1) Bood formulier van het aardappel- kontrakt. 2) Eenzelvigheldskaart van het gezins hoofd. 3) Rantsoeneerlngskaarten van eetbare producten. 4) Een volmacht wordt verelscht van diegenen die hun geld niet persoonlijk komen afhalen. De uitbetaling geschiedt op de vol gende dagen, telkens van 8.30 tot 11.30 uur en van 2 tot 3 uur. Maandag IS December: Bukkerstraat, Bollingstraat, Boezingestraat, Bi. Lie denstraat, Casselstraat. Dinsdag 17 December: Boterstraat, Colaertplaats, Deken Debrou werstraat Drie Zottenstraat, Deken Delaerestraat. V/oensdag IS December: Capuclenestr. Donderdag 19, December: Capronstr., Cartonstraat, Doorgangstraat. Vrijdag 20 December: Diksmuidestr. Voor de Landbouwers en Producenten Vernietiging der leveringsplicht: De leveringsplicht van de producenten ln tarwe, rogge, spelt, masteluin, gerst, zomergerst, erwten, boonen, die min der dan 100 kg. bedraagt, wordt ver nietigd door beslissing van den Heer Minister. De graangewassen welke op de pro- ducentenkaart voorkomen, dienen in geleverd te worden 48 uren na het dorschen. BOEZINGE A. C. W. Op vaiwiaag 15 December, te 4.30 uur namiddag, houdt de plaatselijke afdeel-iug van het Kristen Werkers- veriboml haren jaarlijksohen feest avond. Volksvertegenwoordiger Stubbe kemlfc spreken, en dat alleen is vol doende om veel volk samen te bren gen in de Parochiale Feestzaal der Jongensschool. Benevens dat, krijgen de leden, de verplichte verzekerden on tocnee'liltefheibbers nog een buiten gewoon, kluchtspel te zien, te weten: a De Bcmzinekoning van Jack Bess, en op de hoop een schoone tombola. Niet te verwonderen dat het er be looft te euhen spannen. Kinemavertoonïng. Nog eens wordt een aantrekkelijke film, met ook nog het wereldnieuws en teeterafiim, afgerold in de Paro chiale Feestzaal, op Zondag 22 Dec. Burgerlijke stand Nov. 1946. Geboorten. Derck Frans, z. v. Mau rlts en -Róbyn Martha. Vandenberghe Leonard, z, v. Joseph, en Castryck Ida. Van sa; ter Luc, z. V. Leon en Desmy- ter Marte-Louise. Pyps Jean-Claude, z. v. Iiuclexi en Goudenhooft Agnes. Debey Yolande, d. v. Gerard en SVroo- bani. Magtlaiena. Timperman Luc, z. v. Gerard en Dornez Marle-Loulse. Dujarcü» Gtiislalne, d. v. André en Van- denhende Pina. Huwelijken, Vanacker Leon en De- smyter Marie-Louise, b. t. Boezinge. Poissonnler André, v. Gent en Phlypo Yvonne, v. Boezinge. Overlijden?Knockaert Ivette, 14m„, «1. v. Henri en Bollein Fernande. Sobry Bemi, 83 J., wed. Verschelde Stephanie Callewaert André, 40 J., ephtg. Verhuist Marie, v. Ramskapelle. Hwwelffksu 'kondiging. Bollaert Omer, T. Boezinge en Deiobel Maria, v. El- verdinge, Bijgevoegde Stierenkeuring. Op Donderdag 19 Deoember, om 9 u., heeft alhier een bijgevoegde stieren- keuring -plaats. De belanghebbenden ge lieven tijdig hun dieren ter keuring aan te bieden De Zwaluw in feest. Dow de Dulvemnaatschappij De Zwaluw», lokaal «De Zege», werd een weigelttkten Kampioenendag ingericht. Toen. de Weled. Heer Burgemeester Roger TbMoaut de Boeslnghe, om 11 uur, de tentoonstelling in de bovenzaal van het Gemeentehuls opende, verdrong zich een groot»? menigte duivenmelkers der streek rond de manden, waarin meer dan aOO doiven tentoongesteld waren. Na een korte toespraak door Voorzit ter Maurlts Vander Jeugd, werd door een kleuter een prachtig bloemstuk aan geboden aan Mevr. de Barones Thibaut de Boeslnghedie er eveneens aan ge houden had de tentoonstelling met hare aanwezigheid te vereeren. De H.H Vander Jeugd, Jerome Grim- monprez, Gérard Debey, Omer Btlliet en AohUle Wlndey dienen geluk ge- wenscht voor hun mooi Initiatief. LANGEMARK Kindje verbrand. Het kindje van L. M. werd zoo erg verbrand «lat het naar het O. L. Vr.- hospltaal t» leper moest overgebracht worden, Na enkele dagen verpleging kon het terug n»ar het ouderlijk huis ge bracht worden. Feest bij de vinkeniers. Op Zondag 22 December om 16 uur is er in het Kasteel groot bal ter gelegen heid der lnhuidlglng van den keizer van de vmkenmaatschappij De Vrijbosch- vlnk». Deze feesten worden opgeluis terd door de muziekmaatschappij Ste Cecilia» van Langemark. Tooneelfeest B.J.B. Het tooneelfeest, opgevoerd door de B.J.B. van Langemark, werd prachtig uitgevoerd. Het slechte weder kwam als speibrc'ker Niettegenstaande dit, was er toch tamelijk wel volk. DIKKEBUSCH Watersnood. D& tooiifimendo regens der laatste dagen twWoen een indrukwekkende Steigdog toot gevolg aan Diktoebusch- vijw. lie toegevoerde waters der hoog® vlakten met de Kemmelberg als aatirvoender laat niet toe een ge- regClden waterafvoer te verzekeren. Alle sufvotvkanalen treden ui-t hun oevers, «te kelders der gebouwen in de ormjctóellijke omgeving loopen vol, aKkera staan blank en indien, het water mifiig- op het zelfde peil blijft stijgen aulllen de huizen bedreigd worden, Tooneel. Door de plaatselijke Davidsfondsaf- deeling zal op a s. Zondag 15 December, in de feestzaal der Kerkstraat een prach tige Cabaretavond opgevoerd worden. Op het programma, kunst en muziek, door het gekende gezelschap «Joris». Kaar ten zijn van heden af te verkrijgen ln 'l Hoctaktvoor de nlet-leden 20 fr. voor de leden 10 fr. Het ls een avond voor de fijnproevers. Ste-Cecilia. Wegens onvoorziene omstandigheden had de muziekmaatschappij De Vij verzonen moeten verschuivenDe ooie vaar had ten lokale zijn vleugels open- gespreid bij G. Vanderhaeghe-Rappelet, en er een flinke dochter bezorgd. Het feest zal zijn verloop kennen op Maandag 16 December. Het zal beslo ten worden met een magnifiek bal, waar toe alle danslustigen uitgenoodigd wor den ln dg Kerkstraat, 10. BESELARE Klaasavond in den Kristen Vrouwenbond. Daarbuiten storm, hullende winden, plassende regens! Hier ln de Patronage 'n deugddoende gezelligheid! Stralende moeders met 120 kleuters die lachen en lachaaien - smekken en smakken! Heldere, reine oogjes lonken naar de lange tafels met Sinterklaas- goed: Koeken-spekken-speelgoed- 'n rollende menagerie met alle diertjes in schitterende kleuren-albums. Ten slotte wollen winterstukjes voor onze kleinen handschoentjes - kapjes - sjer pen, enz. Ere hier aan E. H. Onderpastoor als Proost en aan het Bestuur van de Vrou wenbond, om Initiatief en onvermoeid werken Daar ls Sint-Niklaas! De zaal is schitterend verlicht! Moeders en klnders kijken! De kleintjes beven, kruipen dicht. Als ze de Sint zien prijken! 'n Stoet lakeien gaat hem voor. Tussen struiken en bomen! Oei!... Achteraan komt Plet, de Moor! De stoute klnders schromen! De kleinen buigen voor de Sint! Hij geelt hun spekken, koeken 1 Hij zegent allen blijgezind! Men Juicht in alle hoeken! Toneelavond. Heden Zondag 15 December, te 5 u., komt de Pater Lievenskring uit Moor slede, naar de Patronage. Ze treden voor het voetlicht met Jonas De Re- CTUUt Houdt Je va,n 'n klucht? Dit ls 'n dolle, ln 3 bedrijven! MEESEN Aan onze grensarbeiders. NIEUWE GRENSKAARTEN. De grensarbeiders die een nieuwe of de ver nieuwing van hun grenskaart willen be komen moeten met het bewijs van het FVansch Flaatslngsbureel zich naar het bureel van het Belgisch Plaatsingsbu reel begeven, waar zij een controlesteek kaart zullen ontvangen, waannede dan door de gemeente de grenskaart wordt afgeleverd. Een bijgevoegde Stierenkeuring. Op Donderdag 19 December te 13 uur heeft alhier een bijgevoegde stierenkeu ring plaats. De landbouwers worden ver zocht de dieren zooveel mogelijk van elkander verwijderd te plaatsen langs de baan. F.C. Meesen. GROOT DANSFEEST. De plaat selijke voetbalvereeniging richt op Zon dag 15 December een groot dansfeest ln, in de zaal De Kroon Marktplaats. De opbrengst dient tot steun van de club en wordt hier dan ook een macht van supporters verwacht. Dienst voor Landbouwonderzoek en levering. Op Woensdag 18 dezer,- van 17 tot 18 uur, zal de driemaandelijtasc-he tel ling van die melkveestapel doorgaan op 'het Gemeentehuis, in de foureelen van onzen, lokalen afgevaardigde. Alle belanghebbenden zullen van dit bericht willen rekening houden. PLOEGSTEERT Burgerstand. Geboorte. Delangre Michel. HuwelljksrikondlgingenDezsure Juies en De Ridder Marcella, belden alhier. Weyne Achille alhier en Fo- iens Madeleine te Houpllnes (Fr.) Tlersoone Jules, alhier en Poupaert Va lentine te Waasten. W crkongcvallen. De grensarbeider Leon Ochln, wonen de Touquetstraat, Blzet - Ploegsteert, werkzaam in de inrichtingen J. Mahieu te Armentières, werd den rechtervoet verpletterd Bij dezielfde firma werd de wever Victor Plckeu met den linkerwijsvinger tusschen de Intending van een kamrad gegrepenHet lidmaat werd verpletterd. St Niklaas op bezoek te Bizet en Ploegsteert. De groote Kindervriend bracht Zon dag J1bezoek aan de scholen en er wer den aan de brave kinderen heel wat lekkernijen uitgedeeld. Gedurende drie dagen, Woensdag, Donderdag en Vrij dag wa3 St Niklaas op ronde in de ge meente en werden talrijke hulsgezinnen bezocht waar kleine kleuters speelgoed m zoetigheden van den grooten Hei lige mochten ln ontvangst nemen. 8*F~ Zte vervolg hiernevens. Alle aankondigingen en kleine Zoekersvoor Roesclarc, worden aan vaard bij; MEVR. WED. GALLET-DEZEURE Noordatraat 32, ROESELARE. Deze, alsook allerhande tijdingen en medcdeelingen, mogen daar afge leverd worden telke week tot den Woensdag namiddag 15 uur. APOTHEEKDIENST Op Zondag 15 December wordt de Apotheekdienst verzekerd doorM. Ty- berghem. VOOR UW BRILLEN Barometers - Thermometers Verrekijkers wendt U tot helt Huis E. GERMAIN HOET (1292) St-Amanöstr. 10, ROESELARE BURGERLIJKE STAND van 5 tot 12 December 1946, HuwelijksafkondigingenLeon Tuy- te, wever, Roeselare, met Julia Vens, schoenfabriekw., Izegem, wed. Marcel Vanderhee. Raphaël Schotte, goud smid, Moorslede, met Delphina Lie vens, bediende, Roeselare. Georges Messe- ller, metaalbewerker, Roeselare, met Margareta Verraes, z. b., Moorslede, Andreas Van Hove, mercerlehandelaar, Roeselare, met Maria Ravalinghlen, z. b., Koksijde. Maurlts Vancoillie, wever, wed. Magdalena Meesseman, met Maria Monteyne, z. b., wed. Jules Boudrez, b. te Roeselare. Gaston Tyvoert, land werker, Passchendalemet Magda lena Brassaert, dienstmeid, Roeselare. August Callebert, wever, met Marga reta Bruneel, kardewerkster, b. te Roe selare. Huwelijk. Charles Sambaer, han delaar in naaimachines, met Maria- Lcuisa Callewaert, z. b., b. te Roeselare, Geboorten. Roland Deruyck, z. v. Odomaar en Henriette Vanhecke, Krekel straat 46. Frieda Deman, d. v. An dré en Paula Staelens, Beveren. Wil ly Van Moerbeke, z. v. Gaston en Mar tha Doom, St, Jozefstr. 14. Joel Moeyaert, z. v. Geeraard en Ida De- cloedt, Torhout. James Vander Paelt, z. v. Frank en Julia Loosvelt, Ieper straat 73. Vivlana Bouckenooghe, d. v. Jozef en Georgette Cottyn, Vijf- wegenstr. 11, Luc Lambrecht, z. v. Henri-Daniel en Maria Buyse, Moorslede. Edith Everaert, d. v. Willem en Clara Vanlooeke, Gits. Monique Cal lewaert, d. v. Oscar en Maria Debeucke- laere, Lauwe. Marla-Theresla, Carpen- tler, d. v. André en Maria Latré, Ar- dooiestw. 33. Ludwina Lybeer, d. v. Michlel en Maria Fonck, Landbouw- straat 38. Rolanda Delamillieure, d. v. Juul en Georgette Lin, Westlaan 26. Yvette Detailleur, d. v. Albert en Ber tha Lambrecht, Beverenstw. 132. Yolande Dewagtere, d. v. Gustaaf en Maria Foliebout, Hooglede. André Fabry, z. v. Gaston en Magdalena Wyf- felsMeiboomlaan 50. Christiana Ver- faillie, d. v. André en Angèle Lobbe- stacl, Ardooie. Maria-Josépha Van- denberghe, d. v. Leon en Susanna De- volder, Gits. Lucrèce Gardln. d. v. Urbaln en Maria Caset, Llchtervelde. Erik Werbrouck, z, v. Gustaaf en Maria Haeclc, Ardooie. Overlijdens, Victor Dehaeze, 67 J., z. b., Meulebekestr. 14, wed. Joanna De- cap en echtg, Léa Caryn. Camiel Vandenbulcke, 36 olieslager, Ardooie, echtg. Germaine Verlinde. - Georges Hüughe, 47 j., gaswerker, Kattenstr. 118, echtg. Magdalena Deceuninck. Karel- Louis Borry, 73 z. b., Westlaan 89, echtg. Louisa Dutry. Camiel Bod- dyn, 66 j., wever, Vierwcgenstr. 80, echtg. Bertha Hoet. Maria Heme- ryck, 77 j., z. b., Langemarkstr. 45, echtg. Julius Herremans. Elodia Vancoillie, 78 j., z. b., Ooststr. 24, wed. Achlel Thyberghein. Roland Deruyck, 2 d., Krelcelstr. 48, z. v. Odomaar en Henriette Vanhecke. Urbain Schar- mln, 4 m., Beerst, z. v. André en Eli sabeth Maés. Leopold Ulin, 47 j., betonwerker, Kortemark, echtg. Zoé Ver- straete. Hendrik Bllllet, 80 J., z. b., DRUKKERIJ BOEK- EN KUNSTHANDEL HUIZE BREUGHEL (921) Zuidstraat 6, ROESELARE. KEMMEL Ste-Ccciliafeest. Op Maandag 9 Dec. 11. vierde de St-Laurens' Muiziekmaatscliappij het Ste-Ceciliafeest. IDs feestelijkheden werden ingezet met een plechtige H. Mis ccm 10 uur voor hei welzijn, van al de leden. Na de H. Mis werd 'n krans neergelegd op het graf van 'n oud-muzikant, Br J. öeriez. Daarna trok de maat schappij, met vaandel in top, naar de Polka, alwaar 'n bezoek werd ge bracht aan 3 leden herbergiers. Om 13 uur trok de stoet naar de Dorp plaats terug, want het traditioneel banket had plaats in het Hiotel De iobel Het feestmaal gaf aan al de aanwezigen groote voldoening. Alles smaakte om ter best en strekt den hotelhouder André en z'n personeel ter eere. Voor toekomende jaar ver wachten we reeds veel dames op het feestmaal. Tusechenln richtte onzen Voorzit ter Hr Gaston Verraes een woord van dank tot al de aanwezigen. Verder gaf de dienstvaardige Secretaris der maatschappij een klare uiteenzetting der standregeis en 'bracht verslag uit. Om 18 uur nam het ontspannend deel van het feest een aanvang. De opkomst ging alle verwachtingen té boven. Niettegenstaande het water goot bui ten, wilde iedereen van de partij zijn, waarna omstreeks 21 uur iedereen huiswaarts keerde, verheugd en tevreden over den schoonen dag. Aan al onze medewerkers en vrien den, besten dank en tot toekomend jaar. De bijgevoegde stlërenkeuring. Donderdag 19 December te 12.15 uur heeft alhier een bijgevoegde stierenkeu ring plaats. De belanghebbenden worden verzocht hun dieren te plaatsen langs de baan: Nieuwkerkestraat en Wljtscha- testraat en ook zooveel mogelijk van el kaar. Tooneelleven. De onlangs gestichte Tooneelkring ls koortsachtig aan den arbeid om met 2e Kerstdag op te treden in het Casino Op het programmaDe Twee Broe ders drama en het blijspel: «Mijn heer vraagt een Knecht Een ontspanningsavond die iedereen zal bevredigen WIJTSCHATE Burgerstand. Huwelijksbelofte. Logghe Geor ges, alhiej- en Dumolein Irène, te Aart- rijke. WESTNIEUWKERKE Voor de Landarbeiders. Zondag 15 December, te 14.38 uur, zeer 'belangrijke vergadering voor de landarbeiders, bij Baudein Paul, A la Station du Tram Ter bespreking toepassing der sociale wetten. Uiteen zetting dioor twee sprekers uit leper, PASSCHENDALE Davidsfonds. Ditmaal wordt aan de leden een ontspanningsavond aangeboden die zeker veel bijval zal genieten. Op Woensdag 18 Deoember, te 6 uur 's avonds, in de Patronagezaal, wordt een mooie film afgerold gevolgd door een kluoht om iedereen eens hartelijk aan het lachen te brengen. Ingangs- prijs: leden 3 fr.; nlet-leden 10 fr. Voor do Landbouwers. Dinsdag, van 8.30 tot 12 u. en van 1.30 tot 6 ai., dris maande Li jk&che ver plichte aangifte van den melkveesta- pel. Bijzegels. Zaterdag, uiwleeling van bijzege ls aan de gxensanbeiders. Beverenstw. 88, we<l. Maria Vanthomme. Ludovica Rébéré, 75 j., z. h., Gem. Iloetstr. 16, wed. Theophlel Vanwalle- ghem. Etieime Dasurrannoli m., leperstr. 80, z. v. Fieter en Bertha De- scheemneker. Marla-Theresla Carpen- tier, ld., Ardoolestw., d. v. André en Maria Latré. Jules Bouten, 57 j., leurder, ongeh., Bruggestw. 52. Ade- llna Debakkere, 74 J., z. b., ongeh., Bruggestw. 52^Cellna Moyaert, 56 J., z. b., Zuldmolenstr, 156, echtg. Gabriel Ryckx. André Bucket, 23 Jstudent, Rumbekestw. 76, z. v. Francis en Alice Roelens DRUKWERK WORDT AANVAARD bij: MEVR. GALLET-DEZEURE Noordstr. 32, ROESELARE. (922) BELANGRIJKE VOORDRACHT VOOR DEN MIDDENSTAND Op Maandag 16 December te 18 u 30 wordt door het Verbond van Ambach ten en Neringen een voordrachtavond ingericht, welke in de bovenzaal van het Stadhuis doorgaat (ingang Zuid straat) Dhr A. Bauwens, Dokter in de rechten, zal er het woord voeren over d(f rechten en de plichten van eige naar en pachter, in verband met de pachtbesluiten. De toehoorders zullen na de voordracht in de gelegenheid zijn vragen te stellen. FAMILIALE LEERSCHOOL Maandag 9 December stak onze Familiale Leerschool van wal met een kernachtige en leerrijke Voor dracht gegeven door Z. E. P. Dr. De- wijn: «De Sterke Burcht». Op Maandag 16 December 1946, spreekt heer L. Roels, Eere-Inspec- teur-Generaal L. C. over De na tuurlijke Grondslagen van het Hu welijk». Allen op Maandag 16 Dec. te 7.30 u. naar de Centrale voor Katholieke Actie, Leenstraat, Roeselare!!! ZITDAGEN VAN DE C.V.P.-MANDATAKTSSEN TE ROESELARE Te houden in de maand December. Volksvertegenwoordiger Degryse Al bert, Henri Hellestraat, Roeselare, lederen Maandag en Vrijdag van 16 tot 18 u. in zijn huis. Volksvertegenwoordiger Barron Gil les de Peliehy Guido, Zeeweg 89, Varsenaere: te Roeselare: op Dins dag 10 Dec,, van 9 30 tot 10.30 uur in «Patria», Groote Markt, Senator Allewaert Emiel, Roesela- restraat 35, Izegem: te Roeselare op Dinsdag 17 Dec. om 9.30 u. telkens in Gildehuis II, Ardooiesteenweg 67. K.W.B. LEIDERSKRINGEN Voor de maand December. De Leiderskring zal doorgaan te Roeselare op Zondag 15 December in Gilde IKattenstraat 81, van 9.30 tot 11.45 u. HET NATIONAAL ENKWEST. Vergeten wij niet deze maand daar eens een speciale aandacht aan te vestigen. Wij verwachten er van iedere afdeeling. Zij moeten binnen zijn tegen 1 Januari 1947. GROOTE STUDIEDAG: Marcel Vande Wiele, Nationale Voorzitter van K.A.J., kemt spreken op de Groote Studiedag van K.A.J. over «Het Belang der Bijdrage» in het lokaal: «De Drie Koningen», Irsgelmunster. Alle K.A.J. en jong K.A.J.-Leiders worden er verwacht. Roeselare mag hierin niet ten ach ter blijven. UITBETALING DER PREMIE 25 FR. PER 100 KG. KONTRAKTAARDAPPELEN De uitbetalingen der premie voor Kontraktaardappelen bepaald op 25 frank per 100 kg. zullen verder uitbe taald worden op het Stadhuis, bureel Nr 1. (Stadsontvanger) op volgende data: Dinsdag 17 Dec: van 2 tot 4 uur, voor de Nrs 1701 tot 1900. Woensdag 18 Dec.: van 9 tot 12 u. en van 2 tot 4 u.: voor de Nrs 1901 tot 2200 en 2201 tot 2400. Het nummer waarover wij het hier hebben, kunt U vinden in de Lin ker 'bovenhoek op de keerzijde yan leder Kontrakt. TOONEELLEVEN BIJ VOLKSVEREDELING Op Zondag 15 December, te 3 u. voert Volksveredelingin de zaal van de Patria een schitterende Ame- rikaansche komedie op Hij, Zij en Hottentotdoor W. Majles. Het suk- ses der groote schouwburgen. Kaar ten te bekomen in locatie Pax Op Zondag van 10 tot 12 u. Met een stuk als «Hij, Zij en Hottentot» moet men een groot sukses oogsten. Wees dus op tijd! Komt zien! BUITENGEWOON WINTERFEEST. Een groot Verbroederings- en Win terfeest gaat door op Zondag 22 De oember in de Schouwburg «Patria,». Er zijn meer dan 120 uitvoer ders. Groot Mysteriespel, opgeluisterd door het 'beroemde Largo van Haen- del; het Tweestemmig koor met of- ferdans: Vierstemmige koren met orkest uit «De Messias» van Haendel. Twee opvoeringen: 's namiddags te 14.30 urn', voor de vrouwen en 's avonds te 19 u. voor de mannen. Opgelet! De vrouwen en mannen gaan best naar hunne opvoering, al mogen ze ook de andere opvoering bijwonen. Kinderen niet vergezeld van hun ouders krijgen geen toegang tot de zaal. Kaarten te verkrijgen bij de IJve raars (sters)Nummering in Boek handel Roeland, FILMLEIDING OUD ROESELARE: Festival zie filmkastjes. PAX: «'t Begon in China», voor allen met voorbehoud. ROYAL: Het privaat leven van William Essixvoor volwassenen •met streng voorbehoud. SPORTGALMEN S.K. RoeselareSt. Moeskroen 10 Doelwachter Gohin hield de partij. Do groot» atractie van dezen wed strijd, was ongetwijfeld de nieuwe doel man Gobln, die op een allerbeste wed strijd mag terugblikken. Ongetwijfeld heeft hij een heel groot aandeel in de zege zijner kleuren. Het begon reeds aan de 5» min., toen hij er een mach tigen sleeper van midvoor WllUnckx uitdulkeMe. Ontelbare malen waagde hij zich aan een ultloopen, moodat de be zoekende aanvallers dan ook niet meer aandrongen. Bijzonderlijk bij het on gelukkig ontzetten .van back Arteei, waarbij het leder ln volle snelheid naar eigen doel terugkwam, betoonde Gobln over welk een reflexo hij bezit. Ook de mtddenUJn speelde een voortreffelijke wedstrijd, en legde de basis voor de eindoverwinning. Spil Van Steenklste was niet zoo fijn als naar gewoonte. Gedurende de eerste helft stuurde hij de forwaards onverpoosd ten aanval. Waar back Van Colllle speciaal Willlnckx bewaakte en Vermote en Cotteny do belde bezoekende vleugelspelers ln het oog hielden, was dan ook alle gevaar uitgeschakeld. De lokale voorhoede leid de de meeste aanvallen en slaagde er dan ook in een doelpunt aan te tee kenen, dat echter wegens twijfelachtig hancispel afgekeurd werd. Na de rust waren de rollen omgekeerd en gaf Sta de doorgaans den toon aan. Niettemin zou het nogmaals Dubois zijn die voor een doelpunt zou zorgen, dat thans we gens offside nietig verklaard werd. In deze periode schoten de bezoekers duch tig op doel, doch Gobin waakte. Sport kring waagde nog enkele aanvallen, die steeds herrie zaaiden vóór het doel van Covellers, doelpunten bleven echter uit. Zoo verliep de partij verder met Stade als de best spelende ploeg, doch met de lokale voorhoede als de gevaarlijkste. Als wanneer ledereen reeds een scoor- loozen drawn, voorzag, wist lcanthalf Vermote van een Inzenden van den bestspelenden Degryse gebruik te maken om met machtig schot het winnende doelpunt aan te teekenen, enkele se conden voor het einde. Nu een woordje over de spelers zelf. Zooals hooger gezegd, was Gobln su bliem tusschen de palen, terwijl Van Coillle eens te meer de groote steun pilaar was waarop alle aanvallen te plet ter liepen. Ook back Arteei stond uit stekend zijn man. In de middenlijn boterde het deesmaal naar wensch: Van Steenkiste was overal te vinden, ter wijl Vermote en Cotteny de voorhoede effektlef steunden. In de voorhoede was Eeckcman in- geen besten dag, alhoewel Poelvoorde hem goed ter hulp stond. Van Broeckhoven was eens te meer de on vermoeibare opbouwer, en Degryse een bestendig gevaar voor Moeskroen's ach- tertlo. Midvoor Dubois, die Gobln dien de te vervangen, bracht er minder van terecht. Bij de bezoekers waren spil Wouters en Lippens ontegensprekelijk de besten uit een prachtig geheel, dat dan ook een machtigen Indruk nagelaten heeft. S.V. OudenaardeF.C. Roeselare 11 Club verraste in den aangenamen zin. De clubboys hebben werkelijk alle verwachtingen overtroffen, door op het veld van het gevaarlijks Oudenaarde een puntendeellng af te dwingen. Noch tans stonden de kansen voor de bezoe kers niet bijster schoon, ais deze ln de laatste oogenblikken Rebry dienden te vervangen, wegens een heel lichte heelkundige bewerking. Club liet zich echter niet ontmoedigen, en alhoewel gedurende de eerste helft bijna voort durend op verdediging diende gespeeld, hield het achtertrio zich kloek. Inzon- derlijk back Muylle en Lanssens speel den een voortreffelijke partijNiettemin diende doelman Houthoofd zich toch eenmaal gewonnen te geven, en dit op schot van den lokalen linksbuiten He- rings. Met een niet onoverbrugbaren 10 achterstand werd er dus gedraald. Club trok resoluut ten aanval en lukte weldra den gelijkmaker, op toedoen van Mestlaen, die een drietal man voorbij ging, en op doel zette, waar de toege- loopen Debrauwer slechts ln te leggen had. De bezoekers voerden den forsing hooger op, en lukten er el zoo na voor sprong te nemen, als wanneer de lokale doelman ten gronde lag, en Debrauwer op doel kanjerde. Back Schiettecatte had echter reeds tusschen de palen plaats genomen, ne kon het leder er nog juist uitkloppen. Hoe Club verder ook maar aandrong, het winnende doel punt bleef uit, zoodat dezs wedstrijd op een puntendeèling uitliep, iets wat beide ploegen moet bevredigen, daar ieder elftal een helft voor zijn rekening nam. Club speelde een heel puike partij, met de beide backs en hoekspelcrs als de besten, en Mestlaen als eeuwig ani mator. WESTROOZEBEKE Davidfondsafdeeling. Zoo gaat onze reeks voordrachten verder en zien wij tot onze groote voldoening een meer en meer stij gende belangstelling voor onze Da- vidfondswerkin!» Ieder maal is er meer volk en dit geeft ook een flin ke stoot in de goede richting om het programma verder en verder uit te breiden. Zondag 22 December hebben wij dan weer 'n interessante voor dracht door heer Frans Ramon (Boschvogel), die ons in de gepaste kerststemming zal brengen. Komt al len naar hem luisteren het zal u niet beklagen, ten andere de heer Ramon is een onzer beste letterkudigen, die reeds tal van mooie boeken schreef, die door ons volk zoo graag gelezen worden. Hoe gaarne zullen wij dan ook zijn voordracht beluis teren. Tot Zondag, 22 December! Een nieuwe Parochie. Sedert enkele dagen is onze parochie wat kleiner geworden. Onze buren Staden en Poelkapelle deelen echter ook ons tot. Men heeft van ieder een stukje afgenomen, bij elkaar gelegd en ér ae parochie Sint-Elooi van ge maakt. Onze verst afgelegen wijk de «Vijfwegen» is dan ook van naam veranderd. Monseigneur Lamiroy, bis schop van Brugge, is ter plaats ge weest en heeft hst bouwen van een kerk en een school bevolen. Deze zwa re taak werd opgedragen aan E.H. De- jonghe, voormalig onderpastoor te leper, nu pastoor benoemd aan de nieuwe parochie Sint-Elooi. Dat E.H. Dejonghe op de medewerking zijner parochianen mag rekenen heeft het sympathiek onthaal ter gelegenheid zijner inhuldiging op Zondag 1 De cember, voldoende bewezen. Na de prachtige stoet en de vele welkom's willen wij nogmaals de nieuwe her der hartelijk welkom heefcen en hem vooral onze steun en medewerking in 'het vooruitzicht stellen. In afwachting dat de nieuwe kerk op gebouwd wordt, celebreert de nieuwe herder de H. Mis in de meisjesschool. OOSTNIEUWKERKE Davidsfonds. opnieuw voor de jaarlijksebe uitstap ea bsKOsk bij de leden-berfeorgiens. Er heersebte een opgewekte feeststem ming. Te 19 uur werd in «De Casino» nan de officieren en mRnaohapixni ©en avondmaal .opgediend... waaraan allen goed hun bestdeden 's Avonds werd er een geizellig on der-om je gehouden: muziek, zang en dans. Er was gezelligheid en leute en...'veel te vroeg was het uur van soheiden daar. Filmavond. Heden Zaterdagavond, te 7 uur, en morgen 'Zondag, te 15.30 u. en 19 u., wordt in de festizaal Alforts Des-ein, Koeistraat, een filmavond ingericht door de plaatselijke vetoclub De Jonge Renners». Word) afgerold Menschen.smokke- laars» 'benevens een actualiteit-film over de «Ronde van Frankrijk 1946 TooneelRilde Onder Ons Zooals reeds door middel van affi ches werd aangekondigd treedt «On der Ons» voor het voetlicht, op Kerst dag te 17 u. en 2» Kerstdag te 19 u„ met Gelijk cok wij vergeven Kaar ten zijn op voorhand te verkrijgen op het Secretariaat der Tooneelgilde, Wervifetraat 34, vanaf Maandag a.s., Ite 14 uur.. De sympathietoe regisseur van «Het Nieuw Nederlandsoh Tooneeluit Gent, dhr Fr. Poos, heeft en paar herhalingen komen leiden zocdat deze opvoeringen kuinstprestaties worden Van eerste gehalte. Tooneelliefhetabers.bespreekt voorhand uw plaats. BURGERSTAND Geboorten. Parinon tier Marlï- Therese, Leopoldstr. Werbrouck Firmin, Bruggepoort Vanhee Jean- Marc, Moeskroenstr. Loonis Eliane, Bruggestr. Vermont Annie, Brug- gestraat. Huwelijksafkondigingen. De- bondt Robert, wever en De wachter Ida, verlakster; Dedeurwaerder Ray- mondt, smid en Vynekier Jacueline, spoelster. Debosscbere Camiel, timmerman en Debevere Denise, werkvrouw. Le mahieu Omer, me- kanieker en Vanassobe Andréa. Huwelijken. Geldhof André, fruithandelaar en Ostyn Suzanne, naaister. Laurent Achiel, be diende en Gryson Georgette, maat schappelijke assistente. Deweirdt Casimir, handelsagent en Destoop Marie-Josée, fabriekwerkster. Overlijdens. Denys Arsene, 55 j., Moeskroenstr. Da bondt Arthur, 30 j., Bleekerstr. Maes Constan- tijn, 78 j, Bruggestr. Depypere Camille, 44 j„ Baudewijnstraat Quatanne Gustaaf, 84 j., Hocgweg'. Dupont Emiel, 71 j., Rekkemstraat. Vanderllnden Huiberta, 57 j., Be- nediktijnenstr. Vanden'hoeck Be- nonle, 33 J., Weverstraat. DIEFSTALLEN Het pak tapijten, door een Ma- rokaan in het Hotel Damierter bewaring gelegd en door een «onbe kenden diefafgehaald, werd ge vonden. Het pak was in een woning der Leopoldplaats door dien onbe kenden ter bewaring gegeven, maar de vrouw des huizes, die ondertus- schen deze oplichting vernomen had, droeg het naar het Politiebureel. Al het waschgoed van hr Ruys- schaert, wonende in de Sabbestraat werd, terwijl het te drc-gen hing, overnacht gestolen. VERKEERSONGEVALLEN Aan den hoek der Markt, werd de melkhandelaarster, Vrouw De jonghe, Wervikstraat, met haar tri- porteur aangereden door een auto- kamion uit Gent. Alles bleef bij lichte stoffelijke schade. In de Wahisstraat werd de auto van hr Vanhuysse uit Dadizele, bij het voorbijsteken van een gespan aangereden door den auto van Hr M. Mai-get, uit Wevelgem. Lucien Ennel, Bleeherijstraat, werd ter hoogte van de St Vedastus- kerk in de Rijselstraat per fiets ge troffen door een openslaande lin ker deur van den auto van hr Mer- tens. Hij kloeg aan inwendige pij nen. o Briefdrager H. Couillet uit Bese- lare werd in de Moeskroenstraat aangereden door een auto komende uit Rekkem. Hij werd met geweld te gen den grond geslingerd. De auto voerder hield een 50-tal meters ver der stil om dan met gedoofde lichten haastig te verdwijnen. AANGEHOUDEN Zekere C. V. 16 jaar, wonende op de Roode Campagne, werd door de politie aangehouden, omdat hij rond doolde. Zijn ouders konden met hem geen huis houden, zoodat de politie er zich tenslotte mee moeide. SMOKKELAARS BETRAPT Vandermeersch M. uit Dadizele, werd gesnapt met 5 kgr. tabak na een lange achtervolging. Zijn zwaar lijvigheid kwam hem verdacht voor en dat was dan ook de reden tot onderzoek, dat ten zijnen nadeele uitliep. Lefevre uit Geluwe werd aan de Barakken gesnapt met tabak. Fiets en enkele kgr. tabak werden hem ontnomen. delljk welzijn van het korps. Aan de Consecratie bewees heb korps de eer terwijl de klaroenen het «Te Velde» bliezen. Na de H. Mis werd een be zoek gebracht bij een lid-herbergier. op BURGERSTAND Geboorten. Vansteenklste Rosi- ta, Yvonne, d. v. Alfred en Deba- cker Alphonsine. Dcsmarets John ny, z. v. André en Braem Anna. Berten André, z. v. Georges en Bon ny Jeanne. Coudron Willy, z. v. Marcel en Blieck Maria. Verbe- ke Anita, d. v. Marcel en Vanheule Yvonne. Ramault Roland, z. v. Norbert en Dumoulin Maria. Ken- nes Martine, d. v. Daniel en Le- cluyse Simone. Overlijdensi Verburgh Albert, 29 j., z. v. Honoré en Dumoulin Ber tha. Aokou Raymonde, 13 j.. d. v. Marcel en Degryre Eva. Blieck Celine, 67 j., echtg. Delmotte Poly- dore. Huwelijksafkondiging. Mahieu Joseph, beenhouwer en Gcbert Si- monne, fbw. b. te Wervik. Huwelijken. Verfaille Maurice, wolbewerker te Haliuin en Lcen- kneoht Emma, fbw., te Wervik. Vanroye Werner, houtbewerker, te Kortrijk en Sabbe Marie-José, stop ster, te Wervik. Streek Zevekotc: Maandag 16 Deo. Streek Ooslvlcteren: Dinsdag 17 Defi Streek Roesbrugge-Haringe, waaron. der Krcmbekis, Roc-ibrugge, Hcrin ge, Beveren-IJaer, Proven, Watou, Watou-St-Jan, Poperinge, Viainer- tinge: Dinsdag 17 December. Streek 't ïepersche: Donderdag 19 Dé a Streek 't Kortrijksche: Vrijdag 2) Dec, Streek AlveringemMaandag 23 Dea Streek Nieuwpoort: Dinsdag 24 Dec, Streek Diksmuide: Vrijdag 27 Dec. Voor uren raadplege men den lo kalen inlichtingsdienst. Studie van den Notaris J. DTIOORE te BEERNEM. UIT TER HAND TE KOOP HOFSTEDE te Stavele groot 8 hectaren 37 aren 49 centiaren Voor inlichtingen zich wenden te* studie. (1390) ID!8HBHIBI9H8BBHS9SSSIB&aiS MONSTER TOMBOLA ben bate der Scouts van West-Vlaam- deren (V.V.K.S.). De eerste prl-s, eea AUTO FORD V. 8 1946, zal "zicht- zijn te Poperinge, Groote Markt, op VRIJDAG 20 dezer, van 9 tot 12 u Komt zien. Waagt uw kans. INZAKKINGEN TE BOULOGNE Ten gevolge de overvloedige regens, is een deel der kust, die vroeger door de duitschers ondermijnd werd, aan 't inzakken, veel gebouwen van de Boulevard Sainte-Beuve meetrekkend. De baan naar Wimmereux ligt vo puin van Ingestorte gebouwen. WEER SNEEUW IN BELGIE In den naoht van Woensdag tot Donderdag, werd de Hocge Venen- streek met een 20 cm. sneeuw bedekt. KROMBEKE Tooneelavond. Zondag 22 December 1946, te 17.30 li., ln de Patronagezaal, prachtige Tooneel- avond, Ingericht door de B.J.B, Opvoering van: «Vergeten en Vergeven», bekroond drama ln 3 bedrijven. Kaar ten te verkrijgen in D? Zwaanop 21 December, van 9 tot 12 uur. GEVRAAGD foede Schrijn werkersgast, bij Mar cd Philips, mtkanieke schrijnwerkerij te Leo. (1391) op postcheckrekening Nr 4763.®) der Gebroeders Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. GENEESKUNDIGEN ZONDAGDIENST. Apotheker: Decock Robert, Roese- lareetraat 53. Geneesheer: Despestele Gaston, Vandenbogaerdelaan 13, telefoon 405 avondwandelingetje om te 19 uur ta het lokaal aan te komen alwaar de*, avond verder doorgebracht werd Ia een gezellig samenzijn. BEGIN VAN BRAND Zondagnamiddag omstreeks 14 u. was een werkman bezig een auto tractor toebehocrende aan Nestor Witgele Kruis: Juffr'. Aline Van- Laleman, wonende in de Zwingelaar- Dinsdag a.s. 17 December worden onze leden vergast op een buiten gewoon interessante voordracht. E. P. M. Denys, Scheutist komt spreken over zijn wedervaren tijj dens den oorlog, en wel op een heel ander front dan dat waarop wij de krijgsverrichtingen meegemaakt heb ben. De titel luidt: «Hoe Ik den Oorlog doorbracht in China». De opbrengst komt ten goede aan de mLsSle van Pater Denijs en daar om durven wij dan ook een klein inkomgeld, 5 fr. voor de leden en 8 fr. voor de nlet-leden vragen. Sportavond. De supportersclub: Maurlts Blom- me, richt op Zondag 15 December te 17 u. in de zaal Vrije School een groote Sport- en filmavond in. GELUWE Ste-Rarbaraviering. Verleden 2Icndag, in den vroegen morgen, wekte klaroengeschal de mienschen uit hun slaap. Was er brand...?? Neen... het waren geen alarmtonen, maar feestklanken die de stilte van den morgen kwamen on derbreken. De 'brandweer vierde haar Patroonheilige en naar oud gebruik werd de dag door klaroengeschal aan gekondigd. Even vóór 10 uur trok de brand weer in volledig uniform, met wap perende vlag, onder tromgeroffel en klaroengeschal, kerkwaarts waar te 10 uur een plechtige H. Mis werd opgedragen voor het geestelijk en tij- Vraaggesprekken over het voorbije seizoen met volgende beroepsrenners: A. Sercu, V. Vandewalle, G. Vanden- berghe, A. Schotte, J. Landuyt. V. Ollevler, R. Desmedt, A. Anutchin, G. Desplenter, Alb. Rosseel en Hec tor Martin. Verder ook over athletiek met Maurits Van Acker, en over boksen met Karei Lefere. Rol'koersenOmnium tusschen Kampioen Vanbrabant en Kampioen Rosseel. Omnium en ploegkoers voor Juniors met: M. Blomme, M. Minne, H. Sabbe,, P. Deblauwe, M. Martin, J. Gryspeerd, R. Deceuninck, G. Sieuw, W. Labaere, M. Willaert, R. Winne. STADEN Mededeelingen. Driemaandelijksche KoeteUing: Ge houden op Woensdag 18 December e.k., 's voormiddags, letters A tot L, tus schen 8.30 en 11.30 uur; 's namiddags letters M tot Z, tusschen 1.30 en 3.30 u. Zitdag invullen formulieren voor oorlogsschade: Dinsdag 17 December, zitdag van een Afgevaardigde. Dit tus schen 9 en 11.30 uur en 's namiddags tusschen 3 en 4 uur. Stempelcontrole der werkloozen: In de week van 1 tot 7 Dec. 1946 werden 470 werkloosheldsdagen gecontroleerd, óf een gemiddelde van 78 werkloozen per dag. In dezelfde week van verleden Jaar, werden 1244 werkloosheldsdagen geteld, of een gemiddelde van 207 werkloozen per dag. doorne, Vijfwegenstraat 107. BURGERSTAND Geboorten. Godfried Vaimeste, Ingelmunster. Nicole Malisse, Kor- trijkstraat, 60. Pierre Vansteen- huyse, St-Eloois-Winkel. Cecile Werbrouck, Ommegangstraat 25. Maria Muiier, Kaohtem. Berenice Corneillie, Kasteelstraat,4. Jenny Vertinde, Ingelmunster. Rudy Timmerman, Emelgem. Hilda Mannes, Genstraat 48. Berenice Neys, Ingelmunster. Lucien Hes- peel, Rumbeke. Rita Dejachere, Emelgem. Monique Douchy, Koe- kelarestraat 38. Maria Busschaert, Ingelmunster. Jeannine Debae- ckere, Lendelede. Eddy Goesaert, Ingelmunster. Wilfried Noppe, Molstraat 46. Vanhaverbeke Noël, Oekene. Devoldere Pierre, Sint- Eloois-Winkel. Agnes Oost, Sint- Eloois-Winkel. André Oost, Sint- Eloois Winkel. Rosa Simoens, Kre kelstraat» 100. Hedwige Hoste, Kachtem. Overlijdens. Lucie Debrouwere, 74 j., Meenenstraat 16. Helena Gosthals, 57 j., huish. Nederweg 40. Henri Vermote 84 j., Gentstraat, 79. Marleen Vanderheeren 2 m., St-Antoniusstraat 29. Krista De- blaere 26 d., Kortrijkstraat 170. Huwelijksafkondiging. Roger Vandemaeke, schoenmaker, v. Ize gem met Maria Vandemaele, textiel- fabriekwsrkster, v. Oost. Rozebeke. Huwelijken. Jacob Duyck me taaldraaier, te Kortrijk met Flora Vandommele, te Izegem. Michel Bour geois, vervoerder met Rachel Van- hollebeke b. te Izegem. Marcel Dheygers, onderwijzer te Oost Roze beke met Elisabeth Luca onderwijze res te Gistel. STE CECILIAFEEST DER HARMONIE LEO XIII De bloeiende muziekmaatschappij Leo XIIIder Kristene Werklie den hebben Zondag hun Ste Cecilia- feest op plechtige wijze gevierd. Zoo als gebruikelijk in onze stad werden ook door enkele muzikanten de rus tige slapers Zaterdagnacht met een serenade verontrust. Zondag te 8.30 u. waren ze samen aan het lokaal Het Kristen Werkersverbondgelegen in de Kruisstraat om stoetsgewijze met bestuurs- en beschermleden naar de 9 uur mis te gaan in de St Hilonius- kerk. Deze plechtige mis werd opge luisterd door de harmonie. Daarna volgde een uitstapje door de stad en te 13 uur werd aan de feestvierende muziekmaatschappij eer! smakelijk gezellig feestmaal aangeboden in de eetzaal van het lokaal. Te 16 uur hielden de muzikanten een muzikaal BRENGEN GEZELLIGHEID IN DE HUISKAMER Gulbranssen - Het geslacht Björndal Singer - Vaarwel mijn Broeder Gulvaag - 't Begon in een midzoinernacht S. Salminen - Katrina Sven Hedin Mijn leven al3 ontdekker Llewellyn Hoe groen was mijn dal Boschvogel x Het hof der drie koningen D. Du Maurier - Rebecca enz. enz. enz. Bestel onmiddellijk, per keerende ontvangt gewenschte, 200 fr. 150 fr. 225 fr. 110 fr. 90 fr. 166 fr. 149 fr. 155 fr. U het (1389) Ooststraat 17 ROESELARE straat ter stede, te herstellen. On verwachts sloeg een vlam in den benzinebak waar nog een heel wei nig benzine in was met het noodlot tig gevolg dat deze ontplofte. Het begon te branden in de kabir.e van den auto doch vooraleer de verwit tigde brandweermannen aankwamen was het vernielende vuur reeds uit gedoofd. BRAND Brand ontstond Donderdag jl„ rou4 12.30 uur, in de borstelfaöriek der Ge broeders Sintcbin-Debusschere, gele gen Roeselarestraat Nr 138. Het vuur ontstond ln een plaats gelegen boven de machinekamer waar een groote hoeveelheid kokos-vezels opgestapeld lag, en uitbrandde. Het dak werd eveneens 'het prooi der vlammen. De fabriek zelf wend zwaar beschadigd. De spoedig bijgeroepen pompiers kon den verder alle gevaar afweren. DIEFSTAL VAN LEDER In den nacht van Dinsdag op Woensdag jil. zijn dieven binnenge drongen, langs de zijde van den ijze ren weg, in de schoenenfabriek der Gebroeders Vercamert. Zij wist» eerst in de fabriek binnen te gera ken lar.gs een dakvenster en trokken daarop raar het magazijn waar zij 900 voet bovenleder hebben gestolen, ter waarde van 49.0&0 fr. Een auto moei hen opgewacht hebben om den buit onmiddellijk weg te kunnen voeren. Een onderzoek werd ingesteld om de disven op te speren. VERKEERSONGEVAL Omstreeks 18.15 u. reed Geldhof Paula, 33 j., Gentstraat 23, ter stede, per rijwiel van de post naar haar woning. Aan de schoenfabriek De- kinpe moeit zij van haar rijwiel af stappen en in de goot blijven staan om een autotractor met aanhangwa gen, bestuurd door Devliegers Ge rard, Knokke, te laten voorbijrijden. De autotractor, in het nemen van zijn bocht, heeft te veel naar links gereden zoodanig dat hij aan het stuur van de fiets van Geldhof Paula haperde. Zij viel ten gronde en werd gekwetst. FH.MNIEÜWS Op Zaterdag te 7.30 u., Zondag te 2 u., te 5 u. en 7.30 u., Maandag en Dinsdag telkens te 7.30 u. vertoont men in: KINEMA PALACE, Groote Markt: «De Blikscinruitermet Georges Brent. KINEMA PATRIA. Groote Markt: Tambour Battantmet Mickey Roney en Judy Garland. KINEMA PLAZA. Kruis'tr.: «Vader liefde aandoelijk drama van lief de en opoffering. WINGENE Volksvierlngcn. Op de drie parochies van onze uit gestrekte gemeente 4450 h.a. groot en na Poperinge de meest uitgestrek te van heel West-Vlaanderen! werd het aloud feest van Sint-Elooi waarlijk met feestelijk vertoon ge vierd Maandag, 2 December, werd er op het centrum gevierd; twee da gen later was het op Wildenburg te doen; en verleden Maandag, 9 De cember, hebben de menschen van St-Jan met klank getoond, dat zij ook gaarne feest vieren. Tegen 8 u. werd -de heer deken der gilde, Adiel Vandekerkhove, op zijn hceve afge haald mot ruiters en auto's. Te 9 u, werd een plechtige hoogmis opgedra gen voor de leden en daarna werd er samen gefeest en leute gemaakt, tot laat ln den avond! Te Wingerie-dorp hebben de man nen van de Brandweer, verleden Za terdag, op waardige wijze hun pa- tronease gevierd, met uitstap, baofcet en gezellig samenzijn. Aan de dhr Martens werden bloemen aangebo den. Inderdaad, onlangs w:rd Mr. Ger. Martens officieel benoemd tof, bevelhebber der Brandweer van Win- gene. Hartelijk proficiat. ToonecJfeest. Het is op Zondag, 15 December, te 4 u. 30 in de Jongensschool dat de club van Sint-Jan uitpakt met een dolle klucht: «Grootvaders List», het succes van dit tooneelfeest is verze kerd 1 Vergaderingen. De leden van het Werk van den Akker worden Zondag, 15 dezer, te 9 u. 30 verwacht in de zaal van het Chr. Volkshuis; dhr Hemschoote uit Ste-Kruis, zal een leerrijke voordracht houden, en achteraf zal men kunnen Inschrijven voor plantaardappelen. De Bond der Kroostrijke Gezinnen belegt zijn Jaarlijksche algemeene le denvergadering op Zondagnamiddag te kwart vóór 3 u. in den Kath. Kring. Er Ls voordracht en er wordt na-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 4