Rouwberichten Iwandel in rnntssensegeis De ronde van Frankrijk 1947 Hoeren Verwilgben en De Veghel vrijgesproken 14 December 1946. m— Uit yt Veu HET WEKELIJKSCH NIEUWS ■««Bladzijde 5, UIT VEURNE D£ PANNE LANDBOUWERS! WERKGEVERS! KOKSIJDE HOUTEM (Veurne) WULVERINGEM LOO BEVEREN a. d. IJZER RENINGE Uit 't Nieuwpoorts UIT NIEUWPOORT LOMBARDSIJDE EEN WIELERBAAN TE MOORSLEDE? OOSTDUINKERKE DrSemaaiidelilbscSia telling der nieikSieeien op de Gemeente DOOFSTOMME UIT WINGENE DOOR TREIN VERMORZELD TE ST-JORIS-TEN-DISTEL EEN ZELDZAAMHEID IN DE KONIJNENWERELD Konijn van 22 kgr. BOM ALS ST-NIKLAASGESCHENK TE DEN HAAG Drie dooden en twee gewonden. BUIZENDE VALSCHE ZEGELS VOOR SUIKER VERVAARDIGD TE TURNHOUT VALSCHE RANTSOEN ZEGELS IN OMLOOP GEBRACHT TE NINOVE OOK VALSCHE TEXT1EL- ZEGELS IN T GENTSCHE DE MOORD OP MEJ. SAELENS TE MOESKROEN DE DADERS LEGGEN BEKENTENISSEN AF Itn en twintig ritten met aanloop naar liet Hoorden ARBEIDER DOODGEREDEN IN HET STATION TE HARELBEKE GEEN MENSCHENETERIJ TE BOEDAPEST GEEN VISUM MEER NOODIG OM NAAR ENGELAND TE GAAN? Hoe de H. DE WINTER wordt behandeld HET PROCES DER SECRETARISSEN-GENERAAL VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG i Het vonnis is een moedige daad van een klaarziend Rechter A A A siatf hebben op omae Jiufjaprikjiea^im ZONDAGDIENST Apotheker: Hf Daniel Kinget, Groo te Markt. Voider: Hr Dr. O'n. Barbier, Oost- i/ii aai. BURGERSTAND Huwelijksafkondiging. Van- dcn-bussche Daniel, meu-belmakers- gast te Veurne, en Meulebrouck De nize, dienstmeid te Avekapelle. Geboorten. Vandenbussche Ri ta d, v. Maurits en Lycke Godelieve Oostduinkerke. De Beuckelaere Ri ta d. v. Andre en Stevens Margareta. Admke-rke. r- Theuninck Joel z. v. Rene en Louw Lucienne Burgweg 60. Depla Nicole d. v. Marcel en Vor- mezeele Elisabeth, De Panne. Mar- key Maria Anna d. v. Camiel en De- cap Ivonne, Brugges teen weg 99. Aesaert Andre z. v. Pieter e Geryl Georgette Nieuwpoort. Van de Made Frans z. v. Maurits en De Fauw Paula Pannesteenweg 74. BOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN Alle werkende, steunende en eere leden worden nogmaals bij deze op geroepen om deel te nemen aan het jubelfeest van liet 25-jarig bestaan van den Nationalen Bond voor groote gezinnen dat; luisterrijk zal gevierd worden te Veurne op Zondag 15 Dec. 194C en wel als volgt: 's Morgens te 8 u. in St Walbur- gis plechtige H. Mis met sermoen ter intentie van de levende en gestorven leden van den localen bond te Veur ne sedert den dag van zijn 'bestaan. 's Namiddags te 15 u. in de zaal Germ ana, Feest vergadering waar-op een korte toespraak door den voorzit ter, gevolgd van een zang- en mu ziekuitvoering door het cabaret uit Kortenoark Zonneschijn en om te sluiten uttdeeling van St Niklaasgoed voor de kleinen die thuis gebleven zijn. Let opl Geen kinderen zullen wor den toegelaten in de zaal; Alleen de werkende leden, voorzien van hun nieuwe lldkaart, kunnen aanspraak maken op een plaats in de zaal en op St. Niklaasgeschenken voor hun kin deren. FEESTEN .EN PRIJSKAMPEN IN DEN CHRISTEN VOLKSBOND Roukiersprijskamp op Zondag 22 Dsc-erober om 6 u 's avonds, waarna prijskamp in 't manillen voor man nen en vrouwen. Iedereen is welkom. Naderhand zullen er Inschrij 'ingen aanvaard worden voor al wie begee- ren zal lid te worden van de gilde der pijpenrocke-rs. Op Zrndag laatst ging er reeds zoo een prijskamp door voor de lus tige rockers. Hier de uitslag; 1. Debruyne G. 2. Duflou J. 3. Couliez J. 4. E.H Vandeputte. 5. Dehruyne M. 6. Veile Omer. Er warer. 15 deelnemers en 't was een plezier om ze aan 't werk te zien. AUe deelnemers zijn reed. inge schreven in de nieuwe rookersgilde en wie nog goesting heeft kome maar af. KERSTFEESTEN CHRISTEN VOLKSBOND Op Kerstdag: Woensdag 25 Decem ber. 1) Te 3 12 's namiddags: Plukken van den kerstboom voor de kleinen van al onze leden. 2) Tv 5 u. 's avonds: Prachtig tooneelfeest gegeven do.o de V.K.A.J.: Licla, het Zigeunerkind. Op 2 Kerstdag: Donderdag 26 De cerned ts 5 u.: Heerlijke Kunstavond, door 'het Wfi-aekeijc.fr en zeer gewaardeerde Vjaamsche Trio van Brugge. Verzorgde en kunstvolle uitvoering Eerlijk verzet en kunstgenot verze kerd. BOKSEN Onder groote belangstelling vond deze- bossgaia plaats; ziehier de uit slagen; Liefhebbers. Frlte, Veurne wint op punten van Frans, Poperinge. Dicky, Veurne wint op punten van D'AHecpttB.. Poperinge, prachtige kamp van Dicky. sl Wa«i, Veurne wint op punten van Modeste, Poperinge. Beroepskampen. G-RTIWIER, Veurne wint op pun ten vwo DUCASTEL, Antwerpen. De eerste ronden loopen verc'eeld af, in de 3' en ae 4" ronde zijn beide boksers geweldig in aanval. Ducastel maakt kennis met het vilt, doch is seffens recht, ook de 5" ronde is ge weldig -en beide boksers verkeeren beurtelings op het nippertje van de k. o. De ronde verloopt kalm, daar na is Gcuwier meest ten aanval, de laatste- remde is geweldig, Ducastel op de kin hard getroffen moet nóg- maais knielen, doch herneemt sef fens, verdiende overwinning van Growler D-E8CHEEMAECKER, Veurne wint op punter, van ROFI KITENENG (Engelsehman). Vanaf de 1 ste mi nuut vullen er harde slagen, doch de ronden verloopen meestal in lijf aan lijf gevechten, in de 4 de ronde wankelt Kitsneng, doch wordt door de gong gered. Het verdere gedeelte vervolgt met lijf aan lijf en aan klampen van den neger. V"-'diende overwinning van Descheemaecker, welke terug in form is. E-ECD. Antwerpen, wint op punten van CA-LEMIJN, Veurne. Schoonste kamp van den.avond, de eerste ron- ck.) lo-ojiet verdeeld af, Calemcijn is moest tei aanval, doch Beck is vlug ger en kan de meeste slagen opvan gen ui et handschoenen. In de 3 de ronde kom; Beek uit zijn schelp, maar ook Calemcijn ontziet het ge vecht in-,t:i langs beide kanten val len er harde mokers te incassseeren. Zoo -vertoop: deze kamp met sc' .oon werk o-j afstand, de I-atste ronden zijn v-oor Beek die minst vermoeid is er, Calemcijn in aanval telkens op vangt met uppercuts. Verdiende over winning van Beek welke nochtans op gefluit 'untinaald werd. FILMLEIDING CINEMA FALACE. 12-14-15 December. Ma Iwme est une Sorciere. (Voor volwassenen.) 16-17-18 December. Le 2'e-, et de Mme Clapin. li ooi \u.wasstn-en met voonbeh.) £2-21-22 December. Le Vu. ur de Bagdad. v'oo-r volwassenen.) Burgerstand. G boorven. Houbaert Yvan, z. v. Godfried en Innen Paulet-te. Nol- let Cecile v. Henri en Cordenier Marguerite. Logé Jacques, z. v. Adoli en D-evis Irene. Velghe Lu- cien z. v. Franciscus en Boedt Yvon ne. Puysaene Hilda d. v. Henri en Cremer Rosa. Calcoen Irene d v. Mauritius en Duyk Magdalena. Larntorecht Christiane d. v. Eugene en Hartvel Simonna. Moeyaert Freday, z. v. Jules en Cardion Antoi nette De Carne Naidine, d. v. Franciscus en Longueville Gabrieile. Huwelijken. Dewitte André han delaar, Koltsijde en Scheveneels Geor gette, z. b. a. w. Decreton Luciem, visscher, en Maesen Josephina, mo diste b. a. w. Gould Robert, kor- peraal En-gelsch Leger, te Brighton (Engeland) en Legein Jeanne, z. b. a. w. Viiain Pieter, schilder, en Vanhove Sünonne, bediende, b a.w. Mahieu Emile, aannemer, te Kek- si jde, wed. Larrange Irma, en De-wil de Martha, z.b. wed. Demuys Mai-cel a.w. Colebrants Jan, metaalbewer ker te Hofstede Ivlechelen en Boedt Elza, z. -b., a. w. Van die Velde Al- bert, schoenmaker en Windels Fer nanda, z.-b. b.a.w. Vanhove Leon, daglooner, en Leune Lauret-te. z. b. beiden te De Panne. Christiaen An- dress, metser, te Koksijde wed. Du bois Irma en Wylleman Maria, dienst meid a.w. Rau Camiei, cabloteknie- ker, en Anseel Marie, hotell.oudster, b.a.w. Jen-kins John, kapitein En- gelsch leger te Swanley Kent (Eng.) en David Jeanne, z.b. a.w. Feys Emi-el, soldaat Belgisch leger, met Lammens Rachel, dienstmeid b.a.w. Overlijdens. Ryckeboer August, g-epensionneerde, 69 j. wed. Capoen Florinda en echt. Houtman Elisa. Van-ulle Theofiel, jachtwachter, 34 j., echitg. Braem J-oanna, Adinkierke. Tim-merman, Gabrielle, werkster, 31 j., ong. Lescrauwaet Augusta, z.b. 41 j. echt Samyn Andre. Billiau Allee, zb. 51 J. opg. Van Pamel Sylvie, kloosterlinge, 70 j. Montey- ne Eltsa, z.b. 72 j. echt. Vandenberghe Edmond. Debaklcer Victor kloos terling, 80 j. Viane Philomena, z.-b. 82 j. echt. Vermeylen Jules. Mat- saert Jacobus, rentenier 76 j. wed. Smagge Sophia en Breynaert Celina, overl. te Ve-ur-ne. Vantielck-e August, z.b. 79 j. wed. Warmoes Emerence. Vanhove August, visscher, 69 j. wed. Rossey Anna, en echt. Provoost Justine. Depoorter Marie, z.b. 73 j. wed. Sabbe Rsné. -Dehouok Erna, kloosterzuster, 63 J. overl. te Veurne. Kristen Middenstandsbond Patria Alle Middenstanders van De Panne, Koksijd-e en Adinkerke worden drin gend ui-tgenoodigd tot de hoogst be langrijke vergadering- welke gehou den wordt In het Kristen Midden standslokaal op Dinsddag 17 Decem ber, te 19 u. ten einde er hun be langen te hooren uiteenzetten door:. Heer Advokaat Bauwens, en E.H. Fruytier, Algemeen Proost van het Provinciaal Middenstindssekretariaat. Middenstanders laat u niet uit roeien en dat wordt nu betracht Blijft niet langer onverschillig. Sluit aaneen om een macht te vormen. Op 1 Januari zijn de Sociale Wetten van toepassing voor U. Sluit aan bij het Sociaal Secretariaat aangeno men door het Ministerie van Arbeid: SOCIALE WETTEN, Astridlaan 34, VEURNE. - Tel. 217 Kostelooze inlichtingen. Bureel open van 9 tot 12 u. (1344) Tooneel V.K.B.J. Op Zondag 15 en Maandag 16 De cember a.s. voert de lokale afdeeling van de V.K.B.J. op: «Meisjesidealen» blijspel in drie bedrijven, gevolgd van een kluchtspel in één bedrijf: Bab- betje». Tussohenin worden reidansen en kluchten opgevoerd, 's Zondags begint het te 5.30 u. en 's Maandags te 6.30 u. St-Niklaas is gekomen! Over een paar we-ken reeds wer den de Kajotters er van verwittigd dat St-Niklaas een bezoek zou bren-- gen bij de kleine kinderen en dat ze allen moesten meegaan met lan- taarnen. Woensdagavond dan waren ze op post, spijts het zeer slechte weder, en begeleiden Sinter Klaas bij zijn bezoek bij de kinderen van de Baden, 's Anderen daags werd hetzelfde herhaald op het Dorp. Of de kleinen allemaal blij waren met de gift van de goede Sint was wel merkbaar aan hun stralende gezich tjes, die als bij tooverslag verander den, na de uitdrukking van vrees die er op te lezen stond, bij de vermaning die ze gekregen hadden van Sint Niklaas en op het zicht van de Zwar te Piete». Benoeming. Naar we vernemen is E. H. J. Feve- ry, onderpastoor op onze parochie sedert Kerstmis 1932, thans benoemd te Koksijde-Baden -tót Kapelaan van de St-Antoniuskapel, ter vervanging van E. H. Baerot, rustend priester. We houden er ten zeerste aan, den nieuwen Kapelaan, van harte profi ciat te wenschen met zijn benoe ming, met de hoop, hem verder nog vele jaren op onze gemeente te mo gen behouden. Schieting. Door de Handboogmaatschappij Wintervermaakwordt in him lo kaal, Café Franco-Beigeeen schieting ingericht op d!e liggende wip, op Zondag 22 December a.s. Begin te 2 u. 's namiddags. Kaarting. In de herberg «In de Kroon», Noordstraat, bij J. Cappoen, wordt ook op Zondag 22 dezer, een prijs- kaarting gehouden in het manillen. Begin te 6 u. 's avonds. Als het weer guur is... en de avonden donkey, dan kan het gezellig en goed zijn rond 'n ron kende kachel. Doch hoe zalig kunnen die avondstonden echter worden wan neer je daarbij verdiept bent geraakt of meegevoerd door een boeiend ver haal. Onze boekerij werd opnieuw ver rijkt met een mooie reeks werken. Komt en zoekt uw gading, 's Zon dags van 8 tot 10 u. In eere hersteld. De Regent heeft de beslissing be krachtigd waarbij de deputatie van den provincialen raad van West- Vlaanderen dhr Dewulf Firmin, als gewoon gemeenteraadslid te Koksij de niet vervallen verklaard 'heeft. We vernemen dat onze medebur ger Henri Roset, de militaire Fran- sche Medalje toegekend werd voor diensten geleverd tijdens de bezetting. We wenschen onze medeburger van harte proficiat. Naar het schijnt zal op de Ba den een tooneelclub opgericht wor den. Verschillende jonge krachten zouden bereid zijn aan deze nieuwe vereeniging deel te nemen. Inlichtingsvergaderlng grens arbeiders. Zondag 15 Dec. 1946 om llu. (to ren uur) gaat er bij Maurice Van denberghe een inlichtingsvergadering door voor alle grensarbeiders. Daarop bespreken wij -hét statuut dat de aanpassing voorziet van de werkvoorwaarden in Frankrijk aan de huidige levensduurte in België. Alle grensarbeiders worden er drin gend verwacht. Uitslag Biljartmatchen bij G. Pyfferoen In de Lancicr 1. Oeulenaere R. wint van Debruyne M.2. Pyfferoen N., wint van Pyffe roen R.; 3. Anseel C., wint van Van- deveMe A.: 4. Feys A., wint van Van- dovelde A.; 5. Feys A., wint vanMce- neclay H.; 6. Desohilder M., wint van Warckenler R.; 7. Vandevelde, wint van Callewaert U.; 8. Beschilder, wint van Pyfferoen R. Tooneclavond. Op Zondag 22 December om 6 u. In 't Patroonaat, groot tooneelfeest gegeven door de Vrouwelijke Katho lieke Burgersjeugd van Veurne, zal opgevoerd worden: «De Zwerftocht naar het geluk», drama uit het Zi geunerleven, door Yvonne Waege- mans; daarna «De Bols.iewieke Gra vin klucht in 1 -bedrijf. Or.ncodig veel reclame voor die avond te maken als we weten dat diezelfde groep oppetreden Is Ie Brugge en er veel bijval heeft ge oogst. En om in de Groote Stads schouwburg van Brugge op te treden mag men geen beginnelingen meer zijn. Kaarten zijn te bekomen bij M. Ghyssaert. De zaal zal verwarmd worden. Kampioenschap Prijskaarten. Uitslag derde kaarting (bij H. Maelstaf) 32 deelnemers. 1. Denys G.-Maelstaf H. 2. Ryon Michci-Desomer H. 3. Candaele Jos.- Gombelr G. 4. Desmyttere D. Vati- engelandt G. 5. Lahave A.-Devlsch M. ALCEMEENE RANGSCHIKKING: 1. Vandenberghe M., 10 p. 2. Can daele Jos., 8 p. 3. Ryon M., 7 p. 4. Coudron A., Desmyttere D. en Gom- belr G., 6 p. 7. Blanckaert E., Tcp R., Denys G., en Maelstaf H., 5 p. 11. Desmyttere L., en Desomer H., 4 p. 13. Wullen L., Vanengelandt G. en Begheln R., 3 p. 16. Blomme A., De preeuw O. en Vandenbroueke S., 2 p. Ryon M., Quagebeur C., Vandermar- llere A., Laliaye A. en Devisch M., 1 p. OPGELET...! Volgende proef op Zon dag 22 December te 6 uur, bij Gerard Vanengelandt. Gewone voorwaarden. St Elooifeest. Te 10 uur werd een plechtige Mis op gedragen voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de Boerengilde en tot ziele- rust van de afgestorvene glldebroeders. Te 10.45 u. wordt bij J. Beghein de feestvergaderlng met het gebed geopend, waarop de voorzitter M. Butaye al de aanwezigen hartelijk verwelkomt. Mees ter Catteeu geeft lezing van het ver slag over de veelzijdige werking van de gilde onder het voorbije dienstjaar. Hij geeft kennis van de motie welke, na mens dc Boerengilde van Beveren, den Heer Minister van Landbouw zal over gemaakt worden. Na de inning van het lidgeld, wijst E.H. Proost zijn leden op de zware verplichtingen die ze hebben als huisvader en als gedoopte ln de maatschappij. Vervolgens schetst de Hr Inspecteur Boone, ln een sierlijke taal, den toestand van den landbouw onder den Invloed van de nationale en Inter nationale economische politiek. HIJ wijst op het groot belang van een sterke eensgezinde organisatie, waarin alle boeren een grenzeloos vertrouwen mo gen stellen. HIJ legt publiek getuigenis af van de onverbiddelijke houding van het hoofdbestuur in dezen strijd voor een meer rendeerende landbouwpolitiek. Zooals elk Jaar brengt de prljslotlng de leden ln de vereischte stemming, om alsdan de vergadering met het gebed te sluiten. De ware Sint Elooivlerders trekken regelrecht naar het Gemeente huls, waar een fijn noenmaal hun te wachten staat. In een gezellig samenzijn, een pas send populair liedje van D. Desmyttere en menig kaartenpartljtje werd deze opbeurende dag besloten. Ouderdomspensioenen. Vergeet het niet dat op Zondag 15 December te 9 u. een zeer belang rijke uiteenzetting gehouden wordt over de ouderdomspensioenen. Al die- géne die gerechtigd zijn of denken binnenkort in aanmerking te komen zullen zeker komen luisteren, in het gestiSht, naar den beambte uit het Kristelijk Werkersverbon-d te Oost ende en zorgen dat ze re-eds aan hun Zondagsplicht izullen voldaan heb ben. Alle nuttige vra-gen mogen er ook gesteld worden. Bij ons Brandweerkorps. Op 3 Deoem-ber 11. hield de plaat selijke brandweer hare feestbijeen- komst. Alle leden waren opgekomen en verkeerden in vreudige stemming- te meer -daar er dezen avond voor i-ets heels bijzonders gezorgd werd. Ook werd er een nieuwe bevelheb ber aangeduid. De pompiers beschikken nu ook over een goed uitgeruste brandspuit en een sehoonen auto en als het brandt zullen ze er rap bij zijn, daar staan ze allen edelmoedig borg voor, want: Om te blu-sschen waar het brand, Dient de pompierenstand, Maar op dezen blijden dag, Was niemand die een vuurtje zag, Zoo kwam het dan dat elk pompier, Zich zeiven heeft gebluscht... met [bier. Op de gezondheid van -het nieuw be stuur en... beste gelukwenschen. APOTHEEKDIENST Apotheek: «De Zeemeeuw», open van 10 tot 12 u. en van 16 tot 18 u. BURGERSTAND Overlijdens. Craye Berthilde, wed. August Huyghebaert 80 j. Ver- couter MarceÜa, d.v. Raphael en Go- deris Albertine, 3 m. CABARETAVOND Maandagavond, 16 December, om 7 uur komt dus het Brugsch Caba ret Kajoksaeen vertooning ge ven in de zaal der E. Zusters Arme Klaren. 'T KON ERGER Zaterdag avond aan d-en draai ter Palingbrug is een Jeep op de brug uitgeslipt en van rechts naar links geslingerd en de belde reeling-en be schadigd. Gelukkig dat hij door de reeling niet gevallen is. ST NIKLAASGESCHENIt De .Groote Kindervriend h-eeft dit jaar Nieuwpoort wel bedacht en aan talrijke kinderen vele vreugde verschaft. Zaterdag was hij op be zoek in de Stadshalle op aanvraag van Solidariteit, en alle -kinderen be neden de 10 jaar werden er vergast op chocolade en boterkoeken en kre gen daarbij nog wat snoeperijen. Op uitnoodig'ing van het Algemeen Cfris- -ten Werkersverfoond kwam Lij ten Zondag ditmaal bij de E. Zusters Ar me Klaren en ook hier werden alle tegenwoordige kinderen mild bedeeld. KOLEN VOOR HERBERGIERS Door bemiddeling van de Lande lijke Federatie der Beroepsvereani- gingen van Herbergiers, Hoteliers, en Restauratiehouders van België wordt aan ieder herbergier, die zon der personeel werkt, en die lid is van de beroepsvereeniging, een kolenbon voor 500 kgr. kolen versohaft. Het is dus in -het belang van, ieder herbergier vóór 17 as. lid van de beroepsvereeniging te worden. Inschrijven bij Dumon Alphonse, Kaai 12 te Nieuwpoort» (Handelsre gister mede brengen). CINEMAS NOVA: Van Vrijdag 13 tot Maandag 16, December, Twe® Snullen op een eiland. Dinsdag en Woensdag Het Spook van Frankenstein. CENTUY: Vrijdag, Zaterdag, Zon dag dezer. Naples au Baise du Feu met Ti- no Rossi en Vlviane Romance. Bijfilm: «Admiraal aan Boord..» Maandag, Dinsdag en Woensdag. «Bewogen Huwelijk. Bijfilm: «De Eenzame Ruiter valt aan. t'en bijval en werden dooi- de aanwe zigen gesmaakt. De zeer talrijk opgekomen ouders spaarden hun aanmoedigingen en luidruchtig applaus niet, zocdat de kinderen zich in den zevenden he mel -gevoeld-en. Er was verder fijne muziek en keurig getee-kende programma's wer den aangeboden. Dit feest zal er ze ker toe -bijgedragen hebben de ban den tusschen school, kinderen en ou ders t-e versterken. De ge-meentejongensschool met al haar medewerkers haalt er zeker eer van, en zal het bij deze vertooning niet laten. Toone elk ring: «De Lombarden» Op Zondag- 15 December 1946 te 16 u. stipt en Maandag 16 December 1946 te 18 u. stipt in de Zaai van 't Klooster, Santhovenstraat, Opvoe ring van: 1. Ze gaan nc gang! Vroolijk spel van speculatiekoorts in 3 -bedrij ven door Frans Dirickx, vrij bewerkt naar G. Nielen. 2. De Centen van Nonkel Tist Blijspel in 1 bedrijf door Jan Kocge- veen. Kaarten te 'bekomen bij Achicl Lie- baert. Genummerde plaatsen: 15 en 10 fr. - Kinderen tct 14 jaar: 5 fx-. De zaal zal verwarmd zijn. Sint Niklaas bij zijn vriendjes. Zooals ieder jaar was de groote kindervriend ook di-t jaar weer op zijn post bij zijn vele Oastduinkerk- sche kinderen. 350 vriendjes hebben hem onthaald op luidruchtig handgeklap en geest driftig gezang. Toen de strenge Sint echter zijn dik boek opende, daalde de geestdrift -bij velen. Gedurende de milde bedeeling van suikergoed en oranjeappelen kwamen alle tongen weer duchtig los, en het afscheids- woordje van Sinterklaas kwam voor velen zeker te vroeg! Kinderfeest door de gemeen tejongensschool. Het kinderfeest ter gelegenheid van Sint Niklaas gegeven op Zondag jl. ten,-bate der kindeitooekerij, werd een groot succes. Zoowel de kleinere nummertjes als de tooneeltjes zelf genoten eeix groo- Zitdagen der K.B.A. BEERST, Dinsdagvoormiddag, BOVEKERKE, Dinsdagvoormiddag. DIKSMUXDE, Maandagvoormiddag. EESEN. Dinsdagvoormiddag. HANDZAME, Dinsdag gansoh d. dag. HOUTHULST, Dinsdagvoormiddag; KAASKERKE, Dinsdagnamiddag. KEIEM, Dinsdagvoormid,d-ag. KLERKEN. Woensdagvoormiddag. KOEKELARE, Woensdag-v.- en nam, KORTBMARK, Woensdag g. d. dag. LEKE, Dinsdagnamiddag. MERKEM, Dinsdagn.- en Woensdagv. NOORDSCHOTEDinsdagnamiddag'. NIEUWKAPELLE, Dinsdagnamiddag. OUDEKAiPELLE, Dinsdagvoorm. RENINGE, Dinsdag v.- en namiddag, ST. JACOBSKAPELLE, Dinsdagvm. VLADSLOO, Dinsdagv.- en namiddag, WERKEN, Dinsdagvoormiddag, WOUMEN, Woensdagv.- en na-m. ZARKEN, Woensdagv,- en namiddag. Naar verluidt ibeisteat er v-eel kans dat er binnen kox-t een wielerbaan zal worden aangelegd, te Moorslede. De baan zou in assohe zijn, en een omtrek hebben van 450 meter. Toe komend jaar zou de -koers Brussel- Moorslede er op aankomen. Wij vernamen tevens dat de sym pathieke wielrenner Maurice Desitm pelaere zich te Moorslede zal vesti gen, ter café «Do Blauwvoet». Dinsdag jl., werd te St-Joris-fcen- Distel, aan een orjbewaak-tm over weg-, de doofstomme Jules Sap, werk man (uit Wing-ene, door een trein vex-rast en vermorzeld. Bij Prudent Martens, in de Kerk straat 153, te Stekens (Waas), zal te gen Kerstdag -een konijn geslacht wor den dat 22 kig-r. weegt. Smakelijk Prudent en Familie! Op den vooravond van St Nik laas dag werd aan een woning te Den Haag een pakje aangeboden. Toen de 'bewoners het pakje openden bleek dit een bom te bevatten die ont plofte en drie der aanwezigen doodde en twee verwondde, De schuldigen, drie militairen, kon den aangehouden worden doordat zij gepoogd hadden eexx tweede bom ten huize te bestellen maar deze -bij het vervoer was ontploft. Te Turnhout werd- vastgesteld dat talrijke valsche zegels voor suiK-cr in omloop waren gebracht. Aldus wer den er 500 ontdekt bij de bakkers en pasteibakkers der stad zelf. Een ingesteld onderzoek bracht uit dat de zegels aldaar vervaardigd werden door een graveur-drukker en dat zij aan den man werden gebracht aan 37 fr. 't stu-k. Een drie duizexxd vijfhonderd ze- zegels werden daix nog door den schul digen verbi-and toen hij dreigde te worden ontdekt. De man werd inge rekend. Medeschuldigen worden ver volgd. Ook te Ninctve kwam een zwendel met valsche rantsoenzegels op groote schaal aan het licht. Sedert een jaar was aldaar een nieuwe confiserie aan het werken gegaan die in zoo kór ten tijd een uitzonderlijke uitbrei ding nam in zooverre dat een nieuwe fabriek van circa 7 millioen fr. wex-d opgerloht, gr onden en villa's, werden aangek pel) t en de xxltbatex-s luxe voer den. Dit wekte natuurlijk opspraak. Anderzijds werd- in het Ministerie opgemerkt dat er meer zegels voor suiker en boter ingediend werdexx dan er werden uitgegeven, vandaar een onderzoek dat o.m. leidde tot die coxxfise-rie te Ninove. Het gevolg was dat vier schuldigen aangehouden werden. De zwendel zou aan de be trokkenen een 10 millioen fr. hebben opgebracht. Te Gent is eveneens een ondex-zoek aan den gaxxg in vex-band niet het in omloop -brengen, vóór 1 December, van een groote hoeveelheid valsche bextielze-gels. Talrijke mannen en vrouwen werden reeds onderheord en verscheidene dezer reeds onder aan houdingsmandaat geplaatst. De 17-jarige Paul Collyn, dezes jon gere broe-r en de 13-jarige boodschap per van de vermoorde Juffr. Saelens, die aangehouden werden als de moor denaars van deze juffer, hebben be kentenissen afgelegd. Diefstal is de drijfveer geweest van hun vreeselijke misdaad. Reeds een 14-tal dagen voor dat zij den moord pleegden hadden zij hun plan opge vat. In den bewusten nacht tusschen Zondag 1, op Maandag 2 Dec. jl., was Collyn, die mijnwerker is naar het station gegaan en -had er zijn eenzalvigheidskaart weggewor pen, ten einde zich een alibi te be zorgen. Samen met zijn broer trok hij evenwel naar de Kleine straat, waar zij den 13-jarigen 'boodschap per ontmoeten. Deze laatste opende de vc-ordeur van -het huis Nr 44 met den sleutel welke hij bij zich had, sleutel van zijn eigen woning, maar die paste op het slot van de woning van Mej. Saelens. Daar zij de dexxr van den trap gegrendeld vonden ging Collyn terug- naar buiten, en klauterde langs den gevel langs zonnescherm, uithangbord en dak goot -tot aan een dakvenster langs waar hij dan binnendrong. Hij ging dan naar beneden om toegang te ver schaffen aan zijn medeplichtigen. Cp den zolder had Collyn neg een bajonnet gevonden die hij meegeno men had. Alle d-rie trokken zij dan naar de slaapkamer van Mej. Saelens. De deur ervaxx -braken zij open. Toen zij op de kamer kwamen moet Mej. Sae lens verdacht gerucht gehoord heb ben want zij strekte d-en arm uit cm een lamp aan te steken. Een der schurken sloeg liet lampje stuk, sprong op het slachtoffer toe, en hield haar vast. De 16-jarige, die de ba jonnet vasthield, richtte die cp de borst van Mej. Saelens maar daar hij aarzelde, duwde Paul Collyn op de hand van den 16-jarige, zoodat het wapen in het hart drong van de juffei-. Wanneer deze nu dood was, heeft Collyn dan de dolk uit -haar lichaam getrokken en verborgen onder de matras van h-e-t be-d, waar ze later bij het onderzoek teruggevonden werd. Vervolgens hebben d-e schurken het lichaam van hun slachtoffer, na het ontdaan te hebben van de bebloede nachtgewaden, naar den aalput ge sleept en het erin geworpen. Ze na men vei-der het geld uit d-e hand- tasch. Het koffertje echter, dat meer geld bevat-te en dat geborgen was onder -het bed, hebben zij niet opge merkt. Ware het niet dat de kleine 'bood schapper later opgemerkt werd in het huis van Mej. Saelens, dan zou men wellicht xxooi-t geweten hebben wie den moord pleegde. Intusschen is het gebleken dat de schavuiten niet aan hun proefstuk zijn en reeds meerdere diefstallen hebben gepleegd. Collyn o.m., ledigde reeds een deel van de kas van de kln-ema «Re::». Ook de 16-jarige sleet reeds twee jaar in een verbete- ringsschocl. Zaterdag 7 Deo. werden de twee jeugdigs: e bandieten naar het ge vang te leper overgebracht. Toen zij te Meenen moesten uit. den tram stappen, had er zich een groote me nigte bijeengegaard en politie en rijkswachters hadden groote moeite om het volk op afstand te houden. Ten slotte werd een voorbijrijdende camione-t opgeëischt om de snaken rapper naar leper te kunnen over brengen. Deze twee zullen voor den kinderrechter moeten verschijnen, ge zien huxx jeugdigen ouderdom. Paul Collyn zal door -het Assisenhof moe ten geoordeeld worden en zit thans in het gevang te Kortrijk. Vrijdag 6 December jl., te 7 u. 30, had üe stetionax'beider Cyriel Mehuis, wonende te Hareibeke, in het station aldaar, een wagon losgehaakt en kwam van onder den wagen gekro- pexx toen hij gegrepen weid door den sneltrein Antwerpen-Kortrijk die op het nevenloopende spoor voorbij snel de. De maai werd bekken en beenïii gebroken en stierf kort nadien. Vorige week werd groot gewag ge maakt van 'het feit dat te Boedapest, in Hongarije, lieden zouden aaiige- houden zijn geweest om verschilieix- Je menschen te hebben vermoord en hun vleesch gebi-uikt te hebben tot het vervaardigen van worst en pastei, Thans werd gemeld dait zulks on waar is en dat de gunsche kwestie sen eenvoudige smokkelzaak is lnza- inaar zonder menschenvieesoh» Te beter» Als we in 1946 zoo deerlijk sla-gen ki-egen in de zoogezegde «Ronde de France en in den ersatz Tour de Fx-ancedan kwam zuiks omda»: 1) er minder geld te verdienen was: 2) onze beste renners -thuisbleven: 3) onze geseleotionneerden vermoeid waren; 4) onze deelnemers zonder overgang en al tè bruusk uitgespeeld werden in een verzengend -klimaat; 5) geen technischen leider hadden en tein 6) over geen prima materieel (speciale vex-snellingsapparate-n) be schikten. In 1947 zal de echte, groote Ronde van Franrijk eerst koers zetten naar het Noorden, komen onze azen naar hun streek, zullen verder alle noodige stimulans vinden, op geenerlei gebied gehandlcapeerd zijn, zich weten te acclimateex-en tegen dat de cols opdagen en den zonnebrand laait; dan zullen de Belgen een anderen dans gaan en ophefmakende presta ties leveren. Wie de uitverkorenen zullen zijn, valt nu nog niet uit te maken. Noch tans zouden wij het geraadzaam vin den aat de selectie-comité B. W. B. ï-eeds de helft van ons nationaal team zou x x-duiden bij het inluiden van volgend wegseizoen en de rest kwa- llficeeren naar gelang de omstandig heden, doch zeker niet te laattijdig om het risioo te orxtloopsn dat onze vertegenwoordigers zich doodmoe moesten rijden om uitverkoren te worden. En dan -hebben wij geen schrik den fameuzen schok aan 'te gaan met hen die zullen -geroepen werden on der: Gallens. Roger De Smet, Impanis, Lowie, Ockers, Schotte, Kint, Masson, laere, Vlaëmynck, Gx-ysolle, A. Mohx- merency, Engels, Van Herzele, Ward Van Dyck, Remue, Mathys, Ritser- veldt, L. Michiels, Ramon, Ollivier, Van Verre, Renders (als hij weer de oudezou zijn)Sercu, Decin, Beyens, Dupont, Rogiers, Jef Van der Helst, Van de Walle, R. Dspoorter, Raymond, De S-nxedt, Huvaere, Ja cobs, Oreel, A. Pieters, Anutchin, Wydocghe, Missine, Julien Van Dyck, Paepe, Gyselinck (Kwatracht), Dolf Verschueren, De Baere, Van Over loop, Somers, Ber. Hen-drickx, Dufro- mQnt, Didden, Landuyt en Van Steerx. DE ONTWORPEN RITTEN 1. Parijs Roubaix 2. Roubaix Reims 3. Reiims-Luxemibiirg 4. Luxemburg Straatsburg 5. Straatsburg Besaxifon 6. Besangon Genève 7. Gsnève Grenoble 8. Grenoble Brianfon (over de cols Crolx de Fer en Galibier) 9. Briancon Digne (over de cols Izoard, Vars en Alios) 10. Digne Monte-Carlo 11. Monte-Carlo Marseille 12. Marseille Béziers 13. Béziers Carcassonne 14. Carcassonne Toulouse 15. Toulouse Pau (over de cols Aspin, Tourmalet en Aubisque). 16. Pau Bordeaux 17. Bordeaux La Rochelle 18. La Rochelle Vannes 19. Vannes St Brieuc 20. St Brieuc Le Mans 21. Le Mans Parijs Vier rustdagen zullen ingeschakeld worden. Desplenter, Silveer Maes, Deslmpe- poperinge. Vriendelijke uitn-oodiging tot het bijwonen van dien Pleohtlgen LIJK- DT-ENST, gevolgd, van de Teraarde- bestellir.g, op Maandag 16 December, te 9 uur, in O, L. Vrouwkerk, van STEVERLYNCK ALBERT zoon van Heer Abel en Vr. Eveline Declercq. Wie -bij vergetelheid geen rouwbrief ontving gelieve dit bericht als dus danig aanzien en de Familie hier over te verontschuldigen. (1308) vlamertinge. Beleefde uitooodiging tot het -bij wonen, van den Piechtigien LIJK DIENST, gevolgd van dé Teraarde bestelling, op Zaterdag 14 December, te 9.30 uur, ln de parochiale kexk van Vlamertiixge, van heer gentil couttenye. De Familie CJouttenye bedankt op voox'hond. (c.294) Groot-Brittannië heeft met Frank rijk een accoord gesloten, waardoor de relspassen niet pxeer noodig zijn tusschen belde landen. Naar het blijkt, zou Engeland van zins zijn een acoooad in denzelfden zin met België te sluiten. Onderhandelingen zoud-en reeds aan den gang zijn. Het Antwerpwhe foladi Hiet Han delsblad» schrijft het volgende: Secretaris-Generaal De Wintel- heeft de Belgische -bevolking tijdens de bezetting van den hongersnood gered-. Van 1940 tot 1944 voerde hij 510.000 ton voedingswaien per Jaar ln en brachten wij 1.270.000 ton in het land voort. Dit dank aan den orga nisatiegeest van dhr De Winter. De Dui-tsohers eischten 6.000 ton van on ze suiker op, wat door het hax-dnekkig verzet van dhr De Winter niet slaag de. Holland leverde: 600.000 zwijnen, 275.000 stuks vee en 30.000 ton vleesch. Bij het einde der bezetting had België een netto saldo van 2.213.740 ton voedingswaren. Dat is er ver van leveren aan den vijand. Vanaf einde 1943 deed Secretaris- Generaal De Winter, nxaandelijks 8.000 bladen x-antsoen-eeringszegels aan het Geheim Leger bezorgen, bulten granen en deegwaren!! Welnu, secretaris-generaal De Win ter, die inlichtingen versterkte aan de geallieerden, die de masquisards steunde, die door de Gestapo gehaat werd op last van door de weergekeer de politiekers ui) Londen aangehou den cn wacht nog om voor het ge recht te versc-hij-nen. Dat is de .dankbaarheid van het laiid tegenover een waar patriot cn een hoogen ambtenaar van groot for maat. Iemand die man de hoogste eere- teekem had moeten verleenen, meer zelfs, die men in den adel had moe- tep verheffen. De geschiedenis zal over de behan deling, dl» -do Hk- De Winter heeft moeten vei-dureri» inderdaad etreng oordeetoa Dat goede Belgen als Heer Ver- wil-gihen, en anderen hij de bevrijding, uit politieke wraakneming en uit afgunst, zoomaar aangehouden werden en opgesloten, dit op bevel van personen die daartoe noch het recht, noch de bevoegdheid hadden en zondisr d-at deaen door wie recht en gerechteigenlijk dier.en uitge voerd er ock maar wildexx of durf den tusxehenkom-en, zal voor ons Land een schande 'blijven. A Heer Vei-wil-ghen stond bij de be zetting voor een angstvolle taak: 690.000 wexkloozen en him gezin moesten geholpen worden, en ex- was slechts geld voor eenige weken. En de rapetenwaren gaan loopen naar Engeland. Niettegenstaande alles, -bleef hij op post en nam zijn -verantwoordelijk heid op. Begin Februari 1942 verscheen in heit Staatsblad een toësluitwet van werkiieden-opeisching voor Duitsoh- land, dit met zijn naam eronder, maar tegen zijn wi-1 en- buiten zijn weten. AJs probest -hiertegen gaf dlxr Ver- wilgh-en zijn ontslag. En dit op een tijdstip dait de Duitschiens overal aan de winnende hand waren. Dat zulke daad niet zonder gevaar van sanctie was, toe-grijpt iedereen die door zij-n amfot onder de bezetting met den Bezetter te handelen had. Hij had t-wee j-aar tegen d-e Duit- schiers gevochten en... werd bij de bevrijding aangehouden en maanden opgeslo-ten. Waarom wij ons hier zoo met die zaak bezighouden? Omdat H-eer Karei Vex-wilghen in de streek heel gunstig gekend is, cm zijn werk in den h-eiopbouw na 1914- 1913, toen -hij als dienstoverste voor den heropbouw te leper verbleef. En bijzonderlijk omdat Heer Ver- wilghen vanaf Juni 1940 aan de Ge meenteraden van Poperinge, leper en andere in Vlaanderen, liet weten: Zet al d-e w-erkloozien aan 't werk of de Duitschers zullen ze opeischen.». En de daad bij het woord voegend, zorgJe hij dat Poperinge, leper en andere steden de ncoctlge gelden kregen om de werkloozen aan 't werk te stellen en uit te -bet-alen. Hond-arden, werkloozen konden te Poperinge aan 't werk gesteld wor den aan het reixxlgen van beken en grachten. Die daar wei-k vonden, en zoo door de Duitschers niet lastig gevallen weiden, zullen zich dat wel herinne ren. Zij mogen ïiei gerust weten, dat het door toedoen van Heer Verwil- g-hen was dat Poperinge dit kon. H-eer Verwilghen komt dus vrij gesproken te worden. Het is een wraakroepend feit, dat hij ooit ver ontrust werd; en hij en de zijnen al dien an-gst van aanhouding en op sluiting en onzekerheid moesten be leven. We houden eraan eenigte jrfiste op merkingen te geven die we lazen in de 'beoordeeling van «De Nieuwe Standaax-d Dit vonnis dat door den Voorzitter dhr Suetens met nadruk en overtuiging werd afgelezen, kan als een moedige daad bestempeld worden. «Het beteekent o.i. een keerpunt in de behandeling van het gevalder Secretarissen Generaal onder de bezet ting en zal van verstrekkende beteeke- nis zijn ook voor de zaak van de meeste collega's van dhr Verwilghen en van de beoordeeling van het werk dat door de Belgische administratie onder de bezet ting werd verricht. Zij die de bezetting in België van het begin tot het einde hebben meege maakt, weten toelke de geestelijke ont reddering was in de eerste maanden zij beseffen met welke moeilijkheden de Secretarissen-Generaal en hunne mede werkers te kampen hadden, hoe het noodzakelijk en onvermijdelijk wa3 op zekere punten toegevingen te doen om erger te voorkomen. Zij die het land hebben moeten be sturen onder den knel van den bezet ter, hebben hun plicht gedaan, en aan ons volk onschatbare diensten bewe zen, ook al werden er fouten begaan. Het vonnis van den krijgsraad van Brussel... erkent dat de staat van nood het strafbaar karakter van som mige maatregelen wegneemt,... het houdt rekening met de verwarring der geesten. <r Een laatste opmerking past bij deze belangrijke uitspraak. Het is bekend dat in de lagere kaders van het Depar tement van Arbeid en Sociale Voorzorg, functionnarissen onzacht getroffen en zelfs veroordeeld werden, die ten slotte niets meer dan uitvoerders waren van de richtlijnen waarvan nu vast staat dat zij geen strafbare handelingen uit maken. WA4A ONRECHT GESCHIED DE MOET DIT HERSTELD WORDEN. ER KUNNEN GEEN TWEE MATEN EN TWEE GEWICHTEN ZIJN En zelfde opmerkingen gel-den voor veel an-dier gevallen. DE ZITTING De uitspraak moest plaats hebben in een klein zaaltje van- het onmete lijke Justitiepaleis: zaal C. Toen wij binnentraden Vrijdag rond 14.30 -uur, waren enkel een 40-tal personen aanwezig. Langzamer hand 'kwamen er echter bij. Kort vóór 15 uur nam Heer Ds Voghel zijn plaats in als beschuldigde; dan de advocaten der betichten; twee minuten vóór 15 uur, Heer Verwil ghen, die zijn plaats innam -bij Heer De Voghel. Wij dachten aan de woorden van een getuige, die hier veertien dagen geleden verklaarde: Ik kan niet be grijpen dat zulke mmsclien voor het Gerecht gobraoht worden! In derdaad! De -persmannen hadden intusschen ook hun piaa-ts ingenomen en ondex- de zitting groeide het aantal aan wezigen tot een 150-tal. Tai ad vocaten waxen ook komen luister-en. DE KRIJGSRAAD Te 15 uur stipt doet de Krijgsraad zijn intrede, onder voorzittersohap van Heer Sueter-s. Substituut Stryck- mans neemt den zetel van het Open baar Ministerie in. Heer Stryckanans had tegen Heer Verwilgilien 8 jaar en tegen Heer De Voghel 5 J-aar hechtenis gevorderd. Beid-en, waren beticht manschap pen aan den vijand te hebben gele verd, daad strafbaar tengevolge ar tikel 115 van het strafwetboek. HET VONNIS Het lezen van het vonnis door den Voonzitter van den Krijgsraad, Heer Suetens, duurde juist 32 minuten. Wij geven er hier «enige dier bij zonderste «Geziens» van; Voor Verwilghen: inzien niet be twist word't d-at het vanaf de eerste dagen der bezetting noodig was, de 'bureelen voor weikversohafïing te heropenen, dit om meerder onheil onder de werkende klasse te ver mijden; dat deze heropening zoo veel te gebiedender was, daar de werkloozen toch moesten geldelijk gesteund worden, en daar het her nemen van het werk moest begun- attffd. worden; dat reeds op 31 Mei 1940, Verwilghen aan het Camlteit der S-ecre tax-issen-G-eneraal medodos» ling gaf der vragen naar werkoia vanwege den duitschen bezetter en dat he-t niet mogelijk was aan dia eiscben te weerstaan; dat dia eisChs-n hernieuwd werden op 4 Juni en op 20 Juni; dat na 5 weken bezetting de toestand, angstwekkend was en dat Verwilghen oordeelde -hem op zijn eigen niet te -kunnen oplos sen; dat het verlaten van zijn post een desertie zou geweest zijn, gezien zijn plicht de wexkersklas lbo toeschei-meix; dat men niet mocht in dén waan leven de aanhoudendia duitsohe eischen en bevelen te be antwoorden me-t een durend niets doen en dat m-e-n terecht mocht wee- zen dat de Duitschei-s zelf heel di wexkregelinig zouden in handen no men; Gezien het in die omstandigheden was dat hij «en akkoord sloot met von Craushar, akkoord dat de basis vormt -der 'betichting tegen hem, en dat dit akkoord hem de waarborg gaf dat heit gaan-werken naaf Duitsoh-land volledig vrij zou zijn, ei niet zou gebmikt worden voor mllli» taire doeleinden; Gezien alle activiteit van zijn de partement strekte -tot het toehouden der arbeidskrachten in het land-; dat nauwkeurige richtlijnen in dien zin aan de werkbureelen gegeven wei-den en dat -het daaraan te dan ken is dat een einde w-erd gesteld aan een volslagen wanorde-toestandl| Gezien na een maand de atmos feer. alweer verergerde en de Duit schers nieuwe eischen stelden; dat op 7 September Verwilghen den toe stand uiteenzette voor het Comitelt der Secretarissen-Generaal; da/t, na onderlinge bespreking, het Comï- teit zich eensgezind akkoord verklaar de met het princiep der tewerkstel ling in. Duitsoh-land; -dat dit gun stig advies -het eenige was dat de toestand toeliet; 2) Dat het toe-kennen van steun aan de gezinnen zoodanig geregeld was, da-t hij bevoordeeligde, dezen en de gezin-n-en van dezen die niet gin gen. werken naar het Reich; 3) Dat in Januax-i 1941 nieuw# duitsche bevelen zijn departement 'bedreigden het verplichtend tewerk stellen in te voeren en de handarbeid ln de mijnen te bl-okeeren, om han denarbeid voor Duitsohland los t# krijgen; dat op 18 Februari 1941 de Duitscber SChultae versohill!©# maatregelen aankondigde, onder an der de vei--plichte tewerkstelling; Dat deze eischen in den schoot van het departement Vex-wilghen een echt weerstands-front deden ont staan; Dat het kenbaarmaken der om zendbrieven, opgelegd door den vij and, menige -koeren uitgesteld vreöd en d-at, zelfs Scbultze, die door elkeen gevreesd was, verklaarde dat er sa botage in 't spel was; Dat alle getuigen akkoord zijn oaj te verklaren dat de artikels 9 en 10 van het besluit van 10 Apx-il 1944, den -bezetter geen het minste voordeel op leverden; Dat het gebleken is dat Verwilghen bevel gaf, dat zijn onderrichtingen aangaande het tewerkstellen van handarbeiders in het Reich, niet zou den toegepast worden; Dat een zeer vooraanstaande ge tuige kwam verklax-en dat de Bel gische administratie een zege had be haald; Dat, volgens de schikkingen van het strafwetboek in zake algemeen misgrijp, levei-ing van werkers aan d-en vijand, in zulke omstandigheden, ophoudt een strafbaar karakter ta hebben; Dat Verwilghen voox- het feit stond dat er 600.000 werkloozen waren -dl» moesten gesteund worden en voor wie moest wexk gezocht; dat er tekort was aan werk door tekort aan grond stoffen; dat de Duitschers eisch ten dat -hun oproepen tot werken ln Dui-tschland, zouden uitgehangen wor den; Dat. om een hooger belang te die nen, Verwilghen geen anderen uit weg had dan een daad te stellen dia veitooden is door de strafwet; dat het in goeden zin was en om de werklieden, hier te houden, dat hij heeft gehandeld; Dat Verwilghen in de overtuiging was, dat -hij de wet niet overtrad; dat de hrief van M. Ernest de Buti»- wyck, (Belgische Ovex-heid, n.d.r.) - geschreven op 18 October 1940, -~ hetn verzekerde dat zijn gedragslijn juist was, en geen risioo liep onder het strafwetboek te vallen. Voor De Voghel: Gezien hl] steeds de i-ichtli-jnen volgde hem gegeven door zijn ovenste en hij handelde ln heit -belang der werklieden; Dat hij mocht gelooven dat de ge volgde werkwijze goedgekeurd ge weest was door het Oomiteit der S»- cre tarissen -Generaal Voor Verwilghen, gezien het stich ten van het Commissariaat voor Her opbouw hem niet toe te wijten is; Dat de He-eren Gutt en Vos, in een verslag aan den Regent, verklaarden dat de maatregelen door Vex-wilghen genomen, van groote hulp gwrtd zijin voor de ge teisterden, dat zij d# wex-klieden in België hebben gehou den, koi-tom, dat zij gelukkige uit slagen hadden, DUBBELE VRIJSPRAAK In dien zin gaat het vonnis voort» bij de aanwezigen een gunstige» in druk verwekkend en bij het eind» stelt de Voorzitter vast, dat er geeo. inbreuk is togen artikel 115 en dat de feiten, die door artikel llöbla be teugeld worden, niet voldoende be wezen zijn. Dientengevolge WORDEN BEIDE BEKLAAGDEN VRIJGESPROKEN. Rechtsprekend over den eisch der Burgerlijke Partij, den Staat, ver klaart dé Rechtbank zich onbevoegd, en veroordeelt de Burgerlijke Partij 'tot de kasten. NA HET VONNIS Terwijl belde beklaagden elkander langdurig de hand drukken, wordt het vonnis in de zaal roet handgeklap toegejuicht. De Rijkswacht stelt -er echter op discrete wijze aanstond» een einxie aan. De Krijgsraad Itrekt zich aeffem» ter-lig. (Nu worden de vrijgespi-okenen d-oor familieleden en vrienden omringd en hartelijk gel-uk gewenscht. Op dat oogenibliik moet de maan denlange gievangzittinig en het anigab- vol leed, onderstaan door hen en hun gezin en familie, weer voor den geest komen, want zulks vergeet men niet; nooit. De vrijgespi-okenen worden drulc omringd, terwijl de Rijkswacht zacht jes en heel gemanierd en beleefd, d» zaal doet ontruimen. Heer Verwilghen verklaart aan <te talrijke nieuwsgierige reporters, dat hij heel tevreden is over het vonmto, en voegt erbij: Eindelijk erkent men de verdtott- sten dier Belgisch» Administratie on der den oorlog. 't Was tijd! Dit vonnis aal een gi-ooten -woar-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 5