Notarieele Aankondigingen FINANCIEELE KRONIEK jnass» s« VRAAG NOTARIS HEI KEHELKIKSCH MEUUJS HANDELSE1GENDOM BLANKENBERGE ZEEDIJK - CENTRUM GROOTE REKLAAM-WEEK 3 AGENTEN-MAKELAARS BANK VAN ÏROESELARE NVJ Frankrijks benarde flnancieele toestand frsiiik tfsrrssimiert bestendig in waarde streng, Hierin wordt gezegd dat de, jji het gevang; zit wegens É[gt®ll, «UW EIGEN HUIS» 0UDERD0MS- PENSIOENEN Een Amerikaan ziet Belgie niet zoo voorspoedig als het er uit ziet Nieuwsjes in rt kor! TüïPSSSiSï 7 VJSSK e» J R Bladzijde 6. HET WEKELÏJKSCH NIEUWS Studie van den Notaris CASSIERS te POrERINGE. UIT TER HAND TE KOOP WOONHUIS Jfteit 1 a. 94 ca. grond te POPERINGE, Toekomststraat 10. IMRWBBBBMEiaHIIBBBIIBIZBSI Studiën van de Notarissen CASSIERS te POPERINGE cm PIETERS te RENINGE DOOR STERFGEVAL MAANDAG 1G DECEMBER 1946 Om 2 uur zeer stipt 's namiddags, te OoSlvleteren, in liet gasthof Sint Bebastiaan gehouden door M. Riem, OPENBARE VERKOOP1NG VAN 4 Ha. 98A. 80 Ca. BOUW GRONDEN en ZAAILANDEN gelegen te OOSTVLETEREN, langs dien steenweg Ieper-Veurne. Ge bruikt door den medeverkooper Mr Lean Vanstechelman, tot 1 Oct. 1947 mits 7,000 fr. 's jaars, vrij van lasten Bij plakbrieven in 9 koopen ver deeld. 2. EENE WEIDE gelegen te KAASKERKE, gehucht «Kwade Straat», bekend bij kadas ter sektie A, Nr 218, voor eene grootte Van 3 ha. 36 a. 10 ca. Gebruikt door M. Prosper Beuselinck met recht Van pacht tót 1 October 1947, mits 6.300 fr. 's jaars, vrij van lasten. Opeeg van pacht werd gedaan voor 1 October 1947. (Plakbrieven met plan te bekomen ter studie van den Notaris CASS1ERS t© Poperinge. (1200) Studie van den Notaris CASSIERS te POPERINGE DINSDAG 31 DECEMBER 1946 Öm 2 uur zeer stipt namiddag, te jRenlngelst, in het Gasthof 't Oude Gemeentehuisgehouden door M. Èmysse, ten verzoeke <fer Commis- van Openbaren Onderstand der eeote Reningelst, OPENBARE VERKOOPINO VAN 2 Hectaren 58 Aren 85 Centra. ZAAI- EN WEILAND gelegen te RENINGELST, in den Plaatetaoek, Sektie E, Nrs 76&'o, 772c, 773, 778a- en 780. Gebruikt door (te Kinders Leeuwerck-Hullaert. Op den instelprijs van 90.000 frank ide Hectare. Bij plakbrieven in 6 koopen ver beeld. (1339) DIT TER HAND TE KOOP STAD IEPER, Werkmanswoningen, Bur- gerskuizen, Handelshuizen, Renteniers- en Heerenhui zen. - Bouwgronden. In alle prijsen en grootten. iZdch wenden tot G. BOUR- DEAU, 76 Rijsclsiraat, IEPER. Tel, 163. - Spreekuren in den voormiddag, (1359) Kantoor van den Notaris VAN EECKE te POPERINGE. RECHT VAN OPBOD EEN WOONHUIS met sdbuiir,- stal en 3 a. 30 ca. be- jKntWdea grond en erf, te "VLAMER- TTNGE, wijto Brandhoek, nabij de Zevefcotestraat, sektie F. Nr 85 g/2, bewoond en gébruikt door den eige naar M. Cyriel Deraedi-Demarey, is toegewezen geworden bij dadelijke Uitwinning op 2 December 1946 mits den hoofdprijs van. 1.0)0 frank, bo ven die wettelijke en de besproken kosten, onder voorbehoud van recht van opbod. Om 't even wie heeft tenen de 14 dagen, te rekenen van gemelden datum van 2 December 1946, het recht, op te bieden. Dió op bod moet ten minste 100 frank be dragen en geschieden bij deurwaar dersexploot beteekend aan den wer- feandén. Notaris VAN EECKE, te Po- pefriiiigé, Bruggestraat 9. en aange zegd aan dien kopper M. HENRI GOE MAN, zonder beroep, te Vlamertinge, rijksweg naar Poperinge. (1322) «BssssKsessssaaaBBsasëSBiB Kantoor van den Notaris VAN EECKE te POPERINGE OP DINSDAG 24 DECEMBER 1946, te 2 uur namiddag, te Poperinge, ter herberg De Kanten bij Juffr. Dewiokere, St Jans Kruisstraat, INSTEL MET PREMIE VAN EEN WOONHUIS met afhankelijkheden en 2 aren be bouwden grond en tuin, te POPE RINGE, ter Noordzijde der Brugge straat. Bewoond door M. René Bossaert, Bonder schriftelijke huw, mits 140 fr. maandelijks. (1338) aan uwen Heer i dat hij uw aankondiging doet inlasschen in zoo zijt V er zeker van dat ze U de beste vruchten op leveren zal. V 0 DIT TER MAND TE KOOP GETEISTERD WOONHUIS midden de stad POPERINGE. Adres tea- drukkerij. (1249) iBB8£Wis&Baa«9EanansBBBgs Kantoor van den Notaris DEER.EN te Rorsbrugge-llaringe. OP MAANDAG 16 DECEMBER 1946 Om 3 uur namiddag, ter herberg Se baetopolin de Krcnabekeatraat, OPENBARE VERK DOPING VAN WOONHUIS mei 90 ca. ERVE. Vroeger eigendom van dein, Heer lleini Wullus. (1346) ir— n ui Ti iflra im tt DIT TER HAND TE KOOP geschikt voor allen handel, 215 m2, fag. 7,00 m., 17 pl Dadelijk beschikbaar. WicM.; DEREYEtl, Bclgiëlei 6, (1247) ANTWERPEN. Studie van den Notaris ERNEST DE COCK te IEPER. Om uit onverdeeldheid te treden. WOENSDAG 18 DECEMBER 1946 te 2 uur namiddag stipt, te leper, in de gehoorzaal van het Vredegerecht, Gerechtsgebouw, Groote Markt Ko ning Albert, i OVERSLAG in een zitdag, van: 445 m2 BOUWGROND MET WERKHUIS te IEPER, Dikke,bunch,steenweg, bij den licek der Posbhoornstraat. Gebruikt tot 6 maanden na den overslag, on verge ld. Zie plakbrief met plan. - Ten overstaan van den Heer Vre derechter van het tweede kanton leper. (1245) Studie van den Notaris DE TAVERNIER te LANGEMARK. Kantoor van den Notaris A. LAOW'ERS te IEPER OP WOENSDAG 8 JANUARI 1947 om 3 uur stipt namiddag, in de Ge hoorzaal van het Vredegerecht, Groo te Markt Albert I, te leper, OPENBARE VERKOOPING in één zitdag van: GEMEENTE KEMMEL West de Kassei van Reningelst naar Kcmmel, Een goede en welbebouwde HOFSTEDE groot volgens titel Ha.: 4-24-28 en volgens kadaster Sie A, Nrs 3®3a, 410, 420, 421, 425, 426, 612a, 614a en 615, Ha.: 3-95-70. Verdeeld in 4 koopen. Gebruikt zonder geschreven pacht door de Wed. Henri Bekaert, mits 5.040 fr. 's jaars, boven de lasten en verzekeringsprem ie. Opizeg van pacht is gedaan geweest. N.B. Al de landen zijn gedrai neerd. (Zie plakbrieven met plan). (1289) IESBEEBSIIBBBEIBBSBBS9I9BSB3 Studie van don Notaris A. VAN DER MEERSCH te IEPER. OPENBARE VERKOOPING VAN GEMEENTE VLAMERTINGE Een gerievig WOONHUIS met afhankelijkheden cn 18 aren be bouwden grond en zaailand, gelegen langs den steenweg naar Reningelst, genaamd Belléstraat Nr 63, bij de herberg «De Impotenteh». Gebruikt zonder geschréven pacht door M. Marcel Vercruysse, mats 120 frank per maand. Te bezichtigen eiken Dinsdag en Donderdag na-middag, van 2 tot 4 u. EENIGE ZITDAG: MAANDAG 30 DECEMBER 1946 te 2.39 uur namiddag, ter herberg "De Impoten-x-n», bij Emile Messine, Re- ningelsfcsteenweg. (1336) tIKBBEBBBBKEBBBBBBEESBSBat Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te IEPER. UIT TER HAND TÉ KOOP STAD IEPER Een zeer schoon en gerievig BURGERSHUIS met HOF in goeden staat, staande Lombaard- straat 51. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie. (1335) IBHEBSEBBBB(B9B9S5BBBBBE£BB Studie van den Notaris R. VAN BEN BOOGAERDE ie IEPER OPENBARE VERKOOPING VAN STAD IEPER EEN ZEER SCHOON EIGENDOM'S COMPLEXE eertijds bewoond door wijlen Hr Cot- teau de Pattyn-, en bestaande uit: 1) Schoon Heerenhuis met huis voor bewaker en garage met twee verdie-pen, D'Hondtstraat 23. 2) Burgershuis, St-Jacobstraat 18, 3) Schoon Bouwgrond met groote garagen, St-Jaccbsbraat-, 4) Zes schoone Bouwgronden, Sinit- Jacobelraat. INSTEL: Maandag 6 Januari 1947 OVERSLAG: Maandag 20 Januari '47 in «Hotel ExcelsiorGroote Markt Koning Albert, leper, gehouden door Hir A. De Groote-C-ornette. Recht van samenvoeging. Vt Instel premie. Bezoekdagen: El-ken Dinsdag, Vrij dag en Zaterdag namiddag, van 14 tot 16 utut Zich wenden bij den huis- bewaker, D'Hondstraat 23. (1357) gBSBEEQB£S8BBEBVBiSIjV£:BBBHB Studie van den Notaris TIJEVELIN te MEESEN. OPENBARE VERKOOPING VAN EEN WOONHUIS met afhankelijkheden, grond en land te DIKKEBUSCH, Windteweg Nr 18, groot samen 43 a. 5 ca. Het huis met lochting is gebruikt tot 1 April 1947. dioor de medever- koopster Marguerite Timperman, mits 70 frank te maande boven de lasten en assurantie. Het land is vrij van gebruik. Eigendom van die familie Jules Tim perman. Overslag: Maandag 23 December 1946 om 2 uur namiddag, in de herberg «De Vie-rsiraat», bij Med-ard Degrau- w>e, Kcmmel, Vienstraat. Slechts ingesteld 62.000 fr. (1360) BBBBsasassEBaBSEEBBaBiaiaEsai Studie van den Notaris E. THEVEL1N te MEESEN. TE HUREN GROOTE DOENING thans brouwerij, met prachtig woon huis, ruime gebouwen en kelders, mooi beplante tuin, serre, groot 53 aren. Best geschikt ook voor allen handel of kleine nijverheid. Wendt U bij Notaris E. THEVELIN te Meesen (bij leper). (1139) IBBSBS9(SDBBJSBiaB33aBBZSia Studie van den Notaris THEVELIN te MEESEN. UIT TER HAND TE KOOP Zeer schoon BURGERSHUIS met alle modern comfort, te KOMEN. Tuin en garage, kunnende dienen voor geneesheer. Wetrudit U bij Notaris THEVELIN te Meesen. (1189) Studie van den Notaris THEVELIN te MEESEN. TE HUREN: Beste HOFSTEDE van 150 Ha in FRANKRIJK, op 40 lam, van Pa rijs. Met overname van bekleeding of uitbating als kasteieiniboen Alle inli-chtingein todj Notaris THE- VELIIsT fbe JVLeiekS-eox, (1183) OP MAANDAG 23 DECEMBER 1946 ooi 14 uur, te Langemark, Zonnetoeke- etraat S, bij EHr C. Sedeyn, OPENBARE VERKOOPING in één tzaldag, van: EEN HUIS te LANGEMARK, Poelkapellestr. 36, groot 2 a. 73 ca. Gebruiker: Heer Maurice Debiuyne. (1355) UIT TER HAND TE KOOP Aan den boord van IEPER SCHOON RENTENIERSHUIS met hof beplant met fruittooo- men, groot 5 aren. Bijzonder ge schikt voor rustend landbouwer. Tharus verhuurd zonder ter mijn. Voord,eelige prijs. Schrijven bureel van 't blad onder Nr 1358 (1358) Studie van den Notaris W'ESTERLINCK te HOOGLEDE MAANDAG 16 DECEMBER 1946 om 3 uur stipt namiddag, ter herberg «Het Stampkot», 'bij Mr Ch. Despe- ghel, te Staden, wijk «Stampkot», INSTEL MET PREMIE VAN Gemeente Staden, wijk «De Ondank» Een allerbeste HOFSTEDE samen groot 2 ha. 52 a., staande en gelegen langs de gravler De Zoete- straat Bewoond en gebruikt door de me deverkooper Heer Julien Despeghei, mits 2520 fr. 's jaars meer de belas tingen, met recht van pacht tot 12 Maart 1901. Verdeeld in koopen. Zie plak brieven met plan. (1238) Studie van den Notaris W'ESTERLINCK te HOOGLEDE DINSDAG 17 DECEMBER 1946 om 3 ure namiddag, ter herberg Den Gouden Hoorn bij Mr Victor Gunst, te Staden, Markt, INSTEL MET PREMIE VAN GEMEENTE STADEN Een schoon en welgelegen HOFSTEDEKE en een WERKMANSWOONST met afhangen en land, samen groot 1 hectare 93 aren 35 centiaren. Verdeeld ..in 7 koopen, zie plakbrie, ven met plan, met recht van samen voeging. Het hofstedeke met ongeveer 1 ha, 45 a. land is bewoond en gebruikt door Mr Maur. Plouvie, mits 1800 fr. s jaars meer de wettelijke 40 en de lasten en brand, verzekeringspremie ingevolge een onderhandsche pacht- akte van 14-7-38 en geboekt werd er pacht verleend voor 9 jaren ingegaan met'1-10-38 en eindigende met 1-10-47. De pachter werd opzeg van pacht beteekend bij deurwaardersexploot- om het goed. te verlaten met 1-10-47. De werkmans-wóbnst mét ongeveer 4<9 aren land is bewoond en gebruikt door den medeverkooper Mr Oswald Evera/ert, werkman, te Staden'. (12-36) {BEESSBBSmSSBESBBBB&SSBBB Studie van den Notaris W'ESTERLINCK tc HOOGLEDE - DINSDAG 24 DECEMBER 1946 om 3 ure namiddag, ter herberg Het Kcophandelshuis bij Hr Jules Crombeiz, te Staden,' TOESLAG -VAN Gemeente STADEN - Berg. Een schoonen blok ZAAI- EN WEILAND samen groot 1 ha, 54 a. 50 ca., ge legen te Staden,. Berg, dicht de spoor- wègüjn Ieper-Oosteiide, palende ocs: de Kinders Désiré Des-peghel en Remt Lefevere, west Cyriel Breyrue en Henri Ca.try-sse, allen té Sta-den, nog west Jules Geldhof en deelhebbers te Tor hout, noord Leon Vermeersch te Hooglede. Verdeeld in drie koopen, met recht van samenvoeging. Gebruikt door M. Maurice Vaar Oraenest. landbouwer te Staden, mits de jaarhjksche p-acht-pa-ijs van 700 fr. per gemot, tot .1 Oktober 1950. Afzonderlijk icivesteld samen (1356) 158.060 frank. ISB£ESSaE3B3K8BZSBBEiSB3SBS Studiën van de Notarissen P. DENIS te NIEUWPOORT en D. LAHAYE te POPERINGE. OP MAANDAG 16 DECEMBER 1946, om 2 uur 's namiddags, hr café Islanidia Koninklijke Baan 11 B, te Oostduinkerkie, respectievelijken TOESLAG VAN GEMEENTE OOSTDI INKF.RKE EEN WELGELEGEN VILLA genaa.m.d «Mes Loisirs», Leopoid- laan, groot 8 a. 85 ca. Met alle ge beurlijke rechten op oorlogsschaöc- vengoedimg. Slechts inge6teid: 160.000 fr. Gewone voorwaarden. Voor a.He verdere inlichtingen zich wenden ter stadiën van voornoemde Notarissen. (1201) Eff3ES9T&2££5S(9BEE3S£E8!lSE£ Studie van den Notaris PIERRE DENIS te NIEUWPOORT. OP MAANDAGEN 23 DEC. 1946 EN 6 JANUARI 1947 telkens cm 3 uur 's namiddags, ter herberg La Lilbertébij den Heer Oharles Demeyere, Groote Markt, te Nieuwpoort, Respectievelijken Instel cri Toeslag vian STAD NIEUWPOORT 1. EEN ZEER WELGELEGEN HANDELSHUIS thans dienstig voor café, Langestr. 97, groot 1 are 24 centiaren. 2. DE PUINEN VAN EEN WOONHUIS Lamigesteaat 95, groot 4,2 centiaren. Met alle gebeurhjiké réchten op opr- logsschadiovëfigiofeding', Z-ichttoaiar den Maandag, Woensdag cn Vrijdag van, 10 tot 12 uur. Met gewin van instelpiremie. Gewone voorwaarden, Voor alle vendiere inlichtingen zich wenden ter stootte van voornoemden Notaris P, DEINIS, Kckstr. 9, Nieuw poort. (1346) ISBBBBBaBBIBEBI&BBiaSiBElBBiSaSl Studie van den Notaris PIERRE DENIS tc NIEUWPOORT. UIT TER HAND TE KOOP OOSTDUINKERK E - DORP HOVENIERSPOST, groot 1 ha. Vrij vangebruik. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden, ter studie van voorfnoemden Notaris P. DENIS, KokStr. 9, Nieuw- IKJorfc. <1330) Studiën van de Notarissen SWENNEN te NIEUWPOORT en FLOOR te VEURNE WOENSDAG 18 DECEMBER 1946 om 10 uur voormiddag, te Nieuw poort, in de Gehoorzaal van het Vre degerecht, en ten overstaan van de Heeren Vrederechter en Gr iff reu- van hot kanton Nieuwpoort, Openbare IJcitaticverkoopïng van Gemeente Ramskapclle (Nieuwpoort) 2 gerievige en aaneenhoudende WOONHUIZEN met 4 a. 32 ca. erf en hof, geteekend 4 en 6, op de Dorpplaats. Beide huizen zijn onbewoond en afzonder lijk of bij samenvoeging te verkoopen. Sleutel bij Mr Arthur Duron, ge meentesecretaris. (1277) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBaitt' KOKSIJDE Studie van den Notaris F. DELAHAYE te BIKSMUIDE. UIT TER HAND TE KOOP EEN HOFSTEDE met woonhuis, schuur, stalling, land en gras. Groot 1 ha. 52 a. 20 ca., palende Zuid aan de Fapedreef. Eigendom Hir Emiel Vanhee. Voor Inlichtingen zich wenden Hotel AstridDuinkerkelaan 27, De Panne. (1345) Kantoren van Deurwaarders G. GYSELEN te VEURNE cn J. HANNEOBOUW te POPERINGE MERKWEERDIGE VERKOOPING. van HUISMEUBELEN te Roesbrugge. MAANDAG 16 DECEMBER 1946 te 2 uur namiddag, in de heiberg Café de Sportwereldte Roesbrug ge, gehouden door Hr Hayaert, wordt er openbaar verkocht: Slaapkamer in notelaar: lit ju- meaux, spiegelkas, lavabo en nacht tafel. Twee volledige Slaapkamers im eik. Eetplaats in eik: 2 buffetten, cou- iissefafcl en 6 stoelen. - 6 Schoone clubzetels in groene pane; 2 elubze- tels in. ibruin-e pane; bureau min'ister; bureau Americain; piano in goeden e:aat; salon- en keukentafel; groote hoeveelheid eiken stoelen, keukenstoe len;-3 kleerkassen; lavabo's en nacht tafels; 6 salon- en keukenbuffetten hi eik en pitch-pine; moderne bed; hou ten en ijzeren bedden, phonographe; goede naaimachi-en, wasehkem, bas sins, bloemstaantjes,- régulateur, lara- bogarnituren, spiegels en kaders; kof fers en manden. Complante betaling en gewone voorwaarden. Tent-ocnstelling den Zondag en Maandag morgen, de verkooping voorafgaande. (1347) Studie van Deurwaarder G. GYSELEN te VEURNE STAD VEURNE OP WOENSDAG 18 DECEMBER '46 om 10.39 uur stipt 's voormiddags. op de Marktplaats te Veurne, rechtover de café Exoeisior Merkwaardige Openbare Vcrkooping van EEN AUTO-CAMIONETTE m-e-rk Berlfeh», van 1.569 kgr., op zeer goede banden en in besten staat. Een moderne BEESTENWAGEN met dekzeil, op nieuwe luchtbanden.. Een gesloten BESTELWAGEN op luchtbanden, bijzonder dienstig voor bierhandelaars. EEN VIERWIELWAGEN ven 3 ton, op luchtbanden, in zeer goeden staat-, EEN AANHANGWAGEN op 2 wielen, van 2 ton, insgelijks op luchtbanden, in goeden staat. Verders allerhande DEKZEILEN. Gewone voorwaarden. Oomptanite betaling. :<1328) EBBSSBEBSBBBBBËBBBBBBSraSi Studie van den Notaris de GRAVE te LOO. OPENBARE VERKOOPING VAN Koop 1: EEN WOONHUIS te POLLINKHOV-E. groot 76 CS, Koop 2: EEN WOONHUIS te POLUNKHOVE, groot 2 a. 46 ca. Koop 3: BOUWGROND te POLUNKHOVE, groot 6 a. 71 ca. EIENIGE ZITDAG: OP MAANDAG 16 DECEMBER 1946 om 2.30 uur namiddag, te Pollinkhcve ter herberg bij J. Vangreveiing. (1286) IBXZBBSEB(S2BB!BSBBBB-i»»iSËR'a Studie van den Notaris de GRAVE te LOO. OP MAANDAG 23 DECEMBER 1946 om 2 uur 's namiddags, te Klerken, ter herberg bij M. Petrus Vanlerber- ghe, Kerkplein, INSTEL VAN GEMEENTE KLERKEN (Kerkwijk cn Zwartegat) TWEE WOONHUIZEN (•waarvan een staande op 6 a. 70 ca. cynegrond, behooirende aan de Com missie van Openbaren Onderstand vp,n Woumen) met aflrange-n, bouw en weiland, giroot 90 a. 80 ca., sec tie B Nr 901, 901i, 418m, 418n, 418/0, 417 a, 417ib en 417c. Verdeeld in 2 koopen'. Beide koopen gebruikt, het eene door Hr René Covemaeclcer, zonder schrift, het andere door Mr CamUle Pysson tot 1 Ocbober 1952, mits 1120 frank 's jaars boven de lasten. Instelpremie. (1343) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB UIT TER HAND TE KOOP GRDOT GERIEVIG HANDELSHUIS mercerie, znet breede inrijpoort, mi me bijgebouw-en, grond en tuin, groof 4 eren 20 oenti-aaen, TE MEESEN Overneming van handelsfonds, koop waren en handelsregister. Wendt U bij Notaris Thevcjin, te Meesen. (1290) UIT TER HAND TE KOOP Schoon en gerieflijk HUIS MET TUIN gelegen in' een der bijzonderste stra ten van IEPER. Zich wenden: Foperingestraat 9, leper. (1159) TOESTAND NATIONALE BANK PER 5 DECEMBER Onze goud- en deviezenvoorraad wijst oogenschijniijk een aanwinst aan van 450 millioen. De betalingsba lans is evenwel deficitair en er werd vermoedelijk geput uit terugbetaalde voorschotten en kredieten op hét buitenland. Het papier op België verhoogde met circa 275 millioen door toename van het handelspapier en de gewaarborg de effecten. Op de passiefzijde namen de reke- ningen-courantsaldi af met 155 mil lioen en als resultaat van voormelde wijzigingen steeg de biljettencircula- tie met circa 890 millioen, wat nor maal kan genoemd worden voor het eind van de maand. DALING VAN GOUD EN GOUDDEVIEZEN Hoewel in bepaalde landen de in flatie steeds dreigender wordt inge volge de wedren tusschen prijzen en loonen, stellen wij het paradoxale feit vast dat de depreciatie van het goud en de gouddeviezen aanhoudt. Waar het goudpond één jaar terug nog meer dan 2000 fr. noteerde schom melt de koers thans tusschen 1.050 en 1.100 fr. Ook op andere markten valt dezelfde tendenz waar te nemen. Deze baisse is naar alle waarschijn lijkheid te wijten aan de verzachting van de controle op den goudhandel in Zwitserland waardoor mogelijk wordt gemaakt dat groote hoeveelheden goudstukken clandestien in de nabu rige landen terecht komen en er de goudmarkt drukken. UIT TER HAND TE KOOP SCHOON WOONHUIS met kleinen hof. te IEPER, dicht de Statie. Onmiddellijk vrij van gebruik. Zich wenden bij den eigenaar: Je rome DECONINCK, Veurnestw. 80, leper. (1282) MATRASSEN Wol, Kapok, Flocon, Beddegoed te verkrijgen bij: ALB. DEGRAEVE-DELANGHE, Krombekestraat 76, Poperinge. ALLE HERSTELLINGEN van ressorts en zetels worden er dankbaar aan vaard. (1377) UIT TER HAND TE KOOP MAGAZIJN 3 verdiepen, 20 m. gevel, gelegen Kas teelstraat 70, te DE PANNE. In'..: Zuidstr. 62, Yeurne. (1363) UIT TER HAND TE KOOP NIEUW OPBRENGSTEIGENDOM 2 volledige appartementen, garage, badkamer en keukens ingericht. «IMCO Wapenplaats 2, Oostende. Telefoon 71426. (1364) (533£H235SS2i2E333EBSSEEBS. FABRIEK gebruikt Lintenvervaardiging, 1.400 m2 «tl afaankelijfclreden. cn lantweeftoe stéllen (elastiek) met bijhoorigheden, te koop: PERQUY, Wervikstraat 19, Komen. (1365) §BEBBSSS2SE5SEBSS339B!S8Sa UIT TER HAND TE KOOP WOONHUIS .met a-fnank-slijkhedien, op Dorp, te KROMBEKE. met stuk LAND, groot 66 aren. - Ini. bij A. DAi^'INCK, Dorp 26, Krorabeke. (1366) iSS3Ë:BBS3IlE£SSgB££Ë£E5SEI5 MEN VRAAGT OVER TE NEMEN OPENBARE VERKOOPING VAN EEN WOONHUIS groot 4 a.. 56 ca, te NIEUWKAPELLE, Dor-pplaats, OF*WOENSDAG 18 DECEMBER 1946 om 2.30 uur, ten Sradhuiiee te Loo. Eigendom van Mevr. Wed. Ghuus- Bê-Slos&e. Seffens vrij. (1284) ÏBSEBBSfiSffliSBKSSEMSffllBüS'BilM Studiën van de Notarissen F. DELAHAYE te- DIKSIVIVIDE en A. ROLAND te GENT. OP MAANDAG 18 DECEMBER 1946 om 2 uur 's namiidtdagö te Dikemuide, Groote Markt, ter herberg De Vrede», bij Jerome Zwaenepoel, OVERSLAG VAN: GEMEENTE OUDEKAFELLE 2 Ha. 92 A. 80 Ca. goede WEILAND sectie B., Nrs 186 en 204 (verdeeld in 2 koopen). Gebruikt door M-r Odile Hondekeyn, lanitilbouwer te Oiudekapelie, mits 2203 fr. zesmaandelij'ksoiie pacht, vallende op 1/4 én 1./10 telken jare, boven de lasten. Ingesteld: samen 325.006 frank. GEMEENTE WOUMEN Een perceel go-ede WEILAND sectie D., Nr 74/2, groot 61 a. 70 ca. Gebruikt d>oor Mr Julien Cte-mraery, iaildibouwer te Houthulst, miits alle 6 maanden 490 fr., vallende op1/10 on 1/4, boven de lasten. Ingesteld: 46.000 frank. Affichen en plons te verkrijgen ter st-udiie. (1241) !BI»aiB35IEaBB3BBiSBISBEIS2!3SBa TE KOOP Wij ARTHUR VAN BRABANT, Kerk straat, HOUTHULST, alles in zee); goeden staat, CAMION FORD, op luchtbanden. Draagvermogen 1.000 kilos; KEMORQUE, 2 wielen, beidie dienstig -voor varirensvervocr, di'aagr vermogen 2.000 ki-los; WAGEN, 4 Wie len, insgelijks op luchtbanden, draag- VermagiecQ. 3^.500 kilos.1 ,'"u"v BAKKERIJ- PASTEIBAKKERIJ te Poperinge, loper of omstreken. Tus- scheoiipeirsonen zich onthouden, a.u.b. Adres ter drukkerij. (C.1368) Te beginnen vanaf 20 Dec. bij de GEZ. CROMBEZ, St-Janskruisstr., PoperingeJ Alle verkoop van ópgemaak- foe Kéedlnigisstukkien. «Isoo-k voor kinderen vanaf 7 jaar. Alle grootten - Spotprijzen. Aarzelt geen. oogem'olik en wendt er U in volle vertrouwen. Groote keus en bediening. Komt, omae keus bezien, U kunt oordeeien. Dank op voorhand. (1341) FINANCIEELE ORGANISATIE Buitendienst waagt voor de streek: IEPER, VEURNE, DIKSMUIDE, Alleen weakizame en eerlijke candida- ten 'kunnen tn. aanmerking genomen worden. Schrijven: Hoofdinspectie voor West-VIaandercn, G. Vercruysselaan 36, Kortrijk. (1362) IBBBSSBBBBiamBEHIBaBBiSaBenm Aankomst v. NAAIMACHINES aan de wettelijke prijzen. Herstel lingen en toebe. hoorten. - Komt zien en oordeelt. M. VERDOENE, Cassclstraat 5, (433) IEPER. GROOTE KEUS VAN: SCHRIJFBOEKEN STUDENTENBOEKEN en allerhande SCHOOLGERIEF bij SANSEN-VANNESTE. (401) Gasthuisstraat 35, Poperinge. DE EISCHEN DES TIJDS V/at zijn üe overigians volkomen gewiet'ügde éischien van den wiel- rijictar ten' opzichite van zijn ciectri- ecto uki-rwsting? Deze moet in de eerste plaats ste vig Zijn, ter voorkoming van panne, vorder licht en sierlijk oh vooral moet een. goed rendement zonder overdréven krachtinspanning worden verkregen. Onder de aan deze eischen voldoen de uitrusting noemen we de Philips Phjliayno», waarvan de dynamo van m'essing 'is, bedekt mot een Jaag JBetrOxydóérend' nikkel en clixooim,,' en een ,.montepr.inig, die h,aar practiscii ontoegankelijk voor regen en stof maakt. Zoekt., ff'iets t'huren of ie koopen; Zoekt S'n meid, 'n plaats of wat? Wdeht niet langer, maar plaats nog heden .(1263) 'n .Kleine ZOEKER in ons bladl Noordstraat 34, Roeselare Agentschappen: IEPER, Diksmuidestraat 22. VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE, Dij ver 7. Alle Bank-, Beurs- cn Wissel verrichtingen. Voordeelige voorwaarden. (20) TEGOED VAN PARTICULIEREN BIJ HET FOSTCHECKAMBT Per 30 November 194C bedroeg het aantal aangeslotenen bij den Post- checkdlenst 599.585. Het tegoed hunner rekeningen be liep ruim 18 milliard fr. Het totaal bedrag der operaties be liep voor de maand November meer dan 128 milliard fr. STRENGE STRAFFEN OP ONGE- MACHTIGDE VERRICHTINGEN IN VREEMDE DEVIEZEN De aandacht van het publiek wordt gevestigd, op de wetgeving in verband met de wisselcontrole, dié alle trahs- ferten van goederen en waarden tus schen België en het buitenland, als mede de verrichtingen in vreemde de viezen/aan voorafgaandelijke mach tiging onderwerpt. De personen die deze- wetgeving overtreden, worden vervolgd voor de boetstraffelijke rechtbank en gestraft met gevangzitting van vijer maanden én of met een boete van 5.000 tot 1.000.003 fr. Bovendien- kan de rechter de Ver beurdverklaring bevelen van de goe deren en de schuldvorderingen die het voorwerp uitmaakten, van de overtreding, inbegrepen de transport middelen, voor zoover zij aan. den overtreder toebehooren, -alsmede de winsten die de. schuldige bij de 'over treding heeft gemaakt. Ket Belgisch-Luxe-möurgech Insti tuut voor den Wissel doet ijverige op sporingen naar alle overtredingen van voornoemde wetgeving en vraagt zoo noodig vervolging. NEDERLAND SC HE WISSEL- VEGUNNINGEN Hot Nederlandsch Ministerie van Economische Zaken heeft als volgt de geldigheidsduur van de wisselvergun ningen vastgesteld Voor de landen buiten Europa drie maand-en... Voor de Europeesche lan den één maand, uitgezonderd Bel gië en Frankrijk voor welke de ter mijn eveneens op drie maanden is gesteld wegens de frequente bezoe ken die de zakenlieden dezer landen aan Nederland brengen. VOORAFBETALING OP NOG MET GEVESTIGDE BELASTINGEN Evenals de vorige jar ear kunnen de natuurlijke en rechtspersonen wier aanslag in de inkomstenbelas tingen over het dienstjaar 1946 (in komsten van 1945) nog niet gere geld werd, zoomede zij die htm aan slagbiljet beteeffende de grondbelas ting van het dienstjaar 1946 nog.niet ontvangen hebben, vóór liet, eind van het ioopend jaar, bij den Ontvanger dier Belastingen van hun woonplaats een provisie storten op hun nog niet ingekohierde belastingen. De aldus gestorte provisies zullen, binnen de voorzien© grenzen, aange nomen worden als aftrekbare lasten bij het bepalen van de belastbare in komsten voor het dienstjaar 1947. TER VOORKOMING YAN DUBBELE BELASTING OP HET VERMOGEN Met de Fransche regeering werden onderhandelingen aangevangen met het oog op het afsluiten van een overeenkomst, die er in de maat van het mogelijke -toe strekt te vermij den dat goederen tegelijkertijd on derworpen worden aan de Belgische belasting op het kapitaal en aan de Fransche belasting van nationale solidariteit. Het is te verhopen dat deze onderhandelingen binnenkort tot een akkoord zullen leiden. De Minister van Financiën heeft eveneens de verzekering gegeven dat, wanneer de wet tot invoering van een belasting op het kapitaal in Ne derland zal gestemd zijn, er eveneens met de regeering van dit land onder handelingen zullen worden aange knoopt. In afwachting hebben de ontvan gers van de kantoren voor belasting op het kapitaal onderrichtingen ont vangen om de in Frankrijk en in Ne derland gelegen onroerende goederen voorloopig niet te belasten, zulks even wel zonder vooruit te loopen op de oplossing die uit deze onderhande lingen zal voortvloeien. ONZE HANDELSBALANS De statistieken die tot dusver over den in- en uitvoer van het loopende jaar gepubliceerd werden, konden slechts als onvolledig worden be schouwd wegens het feit dat daarin onvoldoende rekening werd gehouden met de laattijdig geboekte invoer- operaties van de O. M. A. en de O. C. R. A. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek publiceert thans een recti fies tie van bedoelde statistieken om dat de achterstallige boeking de cij fers van October in een hoo„: mate vervalschte. Volgens deze definitieve gegevens bedroeg de invoer over de tien eerste maanden van het jaar voor 40 mil liard fr., terwijl over dezelfde period^ voor 22 milliard fr. uitgevoerd werd. Het deficit- van onze handelsbalans bedraagt dus voor de maanden Janu ari tot cn met October 18 milliard fr. In hetzelfde tempo doorgezet zal het deficit tegen het eind van het jaar circa 21 milliard bereiken. Daarbij dient dah nog gevoegd het bedrag der subsidies die van overheidswege op sommige producten versterkt wor den om hét verschil tusschen de bui- tenlandsche prijzen cn de verkoop prijzen op de Belgische markt te dekken, Deze subsidies mogen op 5 milliard worden geschat, zoodat liet werkelijke tekort van onze handels balans op circa 26 milliard fr. dient geraamd. INDEX KLEINHANDELS PRIJZEN Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat hét voorloopig index-cijfer der kleinhandelsprijzen in November vastgesteld op grond slag van de gemiddelde prijzen Van het eerste halfjaar 1946. een verhoo ging van 2.5 punten tegenover het in October jl. vastgesteld cijfer ver toon:'. Het gemiddelde index-cijfer is van 95 tot 97.5 gestegen. Voor de voedingswaren bedraagt de stijging 4,1 punten, terwijl voer de gezamenlijke kleedingswaren en di verse producten een. lichte daling waar te nemen valt. TREKKINGEN LOTEN GEMEENTEKREDIET 1938 97*Trckking van 4 December 1946 1 lot van 1.000.000 fr. Is toegekend aan de reeks 157.828. 20 loten van 10.000 fr. zijn toege kend aan de reeksen: 104358 117131 143830 148356 158358 167938 171694 176641 183430 189834 197235 242661 187700 292865 297441 298982 327517 329434 337799 339918 TREKKING LOTENLEEMNG 1938 98* Trekking der Iotcnleening 1938 1 lot van 250.000 serie 279.033. 25 loten van 25.000 serie: 102.626 120.420 137.916 155.683 182.563 237.504 298.486. 103.852 129.1-51 149.783 164.475 186.C52 240.511 107.759 133.820 154.242 178.385 188.981 256.539 108.398 134.661 154.364 181.565 222.565 267.975 Aan de commissie van financiën van de Nationale Vergadering aal eerlang het verslag worden overge legd, dat de Hr Robert Schuman over den financieelcn toestand van Frankrijk heeft uitgewerkt. Volgens dit verslag beloopt de to tale schuld op 31 Juli 1946 1030 mil liard frank, tegen 380 milliard vóór 8 jaar, zegge een verhouding van 4 tot 1. De lastposten van de Schatkist worden voor 1946 geschat op 317 milliard, waarbij rekening gehouden wordt met het begrootlngstekort van liet boekjaar. De inkomsten bedra gen daarentegen 221 milliard, zoo dat de Banque de France door voor schotten voor 96 milliard zal moeten tusschenkomen can het voorziene te kort te deigen. Na een historisch overzicht van den frank, wordt in het verslag gewezen op het aangroeien van de gcldinassa, die in September geschat werd op 657 milliard bankbiljetten in omloop, 456 milliard in bankdeposito's en 61 milliard op post-rekening, d.i. in to taal 1.174 milliard, tegen 887 milliard einde 1945 en 812 milliard einde 1944. Hierop wordt de credietpolitlek on derzocht en wordt opgemerkt dat de Franschman zich er aan gewend heeft dat de koopkracht van de munt in zijn bezit, eiken dag een weinig af neemt. Dit gebrek aan vertrouwen Is. vol gens de hr Séhuman, het ernstigste punt in de huidige moeilijkhedenin dien men er niet Jn slaagt dit wan trouwen weg te némen, door de stij ging van de prijzen te blok keer en, dan zullen alle technische hulpmid delen ontoereikend zijn om de infla tie,' die Frankrijk naar den afgrond zou leiden, tegen te houden. Aangestipt wordt nog dat de goud reserves van de Banque de Franco van 2407 ton In Augustus 1939 terug gevallen zijn op 707 ton in April 1946, op welk peil zij sedertdien blcveh. Dé ze goudreserves, waarbij de goud- en deviezenreserves van het Valutasta- bilisatiefonds, maken tegenwoordig een minimum uit, waaronder men niét kan dalen. De private bezittingen In het bui tenland en de buitenlandsche devie zen vertegenwoordigen volgens de jongste gegevens 144 milliard fr. of l .200 millioen dollar. Het besluit van het verslag is zeer onmiddellijke stabiliteit van de bin- nenlandsche waarde van den frank van vitaal belang is en de strengste offers wettigt. Er wordt bijgevolg ge wezen op de noodzakelijkheid van de aanpassing van Inkomsten en uitga ven van den staat door verscheidene maatregelen, o.m. door afschaffing van de economische toelagen, aan passing van de groepen voor de be staande belastingen, het financieel evenwicht van de genatLnaliseerde bedrijven en inkrimping van de le- geruitgaven, welke de voornaamste punten van dit hoofdstuk zijn. Uit De Nieuwe Standaardvan 11-12-1946. VERPLEEGSTER-DIEVEGGE IN LIMBURG Te Mi Hen bood zich een soort zi geunerin aan bij een zieke vrouw, gaf zich er uit als verpleegster maar wist er een som gelds af te trogge len van de zieke. Ook te Neerem, eveneens in Lim burg, bood zich andermaal een nee. gekleede soort zigeunerin aan in een woning waar de vrouw des huizes ziek was. De zigeunerin verklaarde verpleegster te zijn en in staat te zijn de zieke te genezen. Bij de kran ke vrouw gebracht, moeit zij er enkele oogenbbkken alleen bij zijn. Dc vrouw des huizes moet zij alsdan gehypnotiseerd hebben want deze stond cp van uit haar bed en zegde genezen te zijn. De vaische verpleeg ster vertelde dan dat het geld het ongeluk des huizes was en dat, zco rnfen haar 't aanwezige geld coik 4 da gen moest toevertrouwen, n,lie ziekte zou verdwenen zij»; ze zou het terug brengen. Er werd vertrouwen in haar gesteld en zij kreeg 7.000 fr. in be waring. Sedertdien is de zigeunerin wegge bleven en is de zieke vrouw... ge storven. BANDIETENBENDE ONTMASKERD IN LIMBURG In Limburg heeft de Rijkswacht èen nieuwe bandietenbende weten te ontmaskeren. Deze bende zou be staan uit een. tiental léden ert onder bevel staan van ceri map wier ccht- genootes' reedn Jédeseb een 3-tal jaren it December 19^ AANDACHT! Handelaars, Middenstanders, Werklieden, Wilt U een eigenJ dom KOOPEN of bouwen dan .kunt U genieten van <i« voordeelige voorwaarden aangeboden door: S. W. M. van Soc. Voorzorg. De belanghebbenden kunnen zich wenden: Sehrif lelijk: G. Vercruysselaan 38, Kortrijk; Persoonlijk: J;, Ieder Vrijdag der weck, van 3 tot 13 u., Bertenplaats 7, Poperinge, De reeds aangeslotenen kunnen even eens op deaen zitdag alle gewenteld© inlichtingen bekomen. (1361) VRAGENBUS ILERS. U moet een bewijs trachten te krijgen dat U zoo lang in Frankrijk hebt gewerkt. Hebt U dit bewijs, dient dan een aanvraag in oni pensioen, zonder onderzoek, op het gemeentehuis. LOO. Indien U tusschen 50 en 65 jaar bij boeren hebt gewerkt, hebt U recht op het pensioen, zond r on derzoek, wat beteekent voor U on- geveer 14.000 fr. per Jaar als gehuwde. Vraagt bewijs aan uw vrosgere pa troon. Indien hij weigert, vrangt dan schriftelijke getuigschriften van twse getuigen. Aanvraag indienen om pensioen, zonder onderzoek, op het gemeente huls waar U thans woont. WINGENE. Aangezien uwe moe der en uwe vader vrij-verzekerden waren en nooit gestort hebben, kun nen zij thans van het pensioen niet genieten. De New-York Times» brcr.gt een bericht van dhr David Anderson, haar correspondent te Brussel, waarin ge zegd wordt dat België thans «niet zoo voorspoedig ls ais het er uit ziet niet een nijverheid die 80 bereikte van liet normale vooroorlogsche peil, en prijzen en 1 oor.in die het index cijfer 300 bereiken. De redacteur verklaart dst de nij verheid stationnair blijft, ingevolge het gebrek aan steenkolen, en dat de kosten voor levensonderhoud elke week zachtjes aan stijgen. De Belgen, aldus dhr Ar.cler.-on, hadden stellig gerekend op den in voer van verbruiksartikelen. In theo rie zouden de prijzen van een gesa- tureerde markt dalen en ingevilg^ de InHationistlsche neigingen in het buitenland hoopte België mettertijd succesrijk tegen den internationalen handel te kunnen concurreerer.. «EEN POLITIEKE MODDERPOEL» Da Amerikaansche dagbladschrij ver schrijft verder dat msn lijders de jongst? negen maanden hr. iatid in een politicken modderpoel, heeft zien ploeteren, terwijl een reeks re» geeringen, die over geen gezag be schikten. eikaar opvolgden. «Da Belgen vermen een volk van praktische menschcn, die lrf'zaken goed beredderen, doch bij gebrék aan een duidelijk en wel omschreven pïaa vree zen velen dat het land zonder machines, zonder methodes en zonder moderne afzetgebieden, zal blijven. ...EN EEN GEKKENPARADIJS Bij de verdediging zijner politieke economie heeft België de slicht? da gen van zich willen verwijderen met het vooruitzicht dst het deze zou kun nen vermijden. Anderzijds verklaren de Engelschen, die onder eer. Spar- taansch regime leven, met eenlg mis prijzen, wanneer zij d:n overvlced ei» het confort te Brussel zien: «Het is een gekkenparadijs. HOOP OP DE TOEKOMST Beigi^ beschikt echter over een tastbaar actief. D? frank is gizor.d, en zal het denkelijk blijven. De we reld is in handen van de lauden, dia de markten met hun producten kun nen overstelpen. De rijkdommen van Belgisch Ccngo wachten cp hun exploiteering. Voor de toekomst Iaat ons zeggen zoowat over 5 a 10 Jaar, zijn er schitterende vooruitzichten voor België, dat optreedt als partner van de economische unie met Neder land. Te Brussel, even als in Den Haag, aldus besluit het artikel, is men van oordeel dat de vooruitstre vende economische unie niet tot vol ledige ontwikkeling zal komen vóór tenminste een tiental jaren.» Te Tremeloo wilde c:n jcir,AIiu3 b?nzine ophalen uit. ccn vergaarbak. Waarschijnlijk bedwelmd deer da ■benzincgassen, is hij in den tak in vallen en erin verstikt. Te London, op straat, vond ecu arbeider een pakj? welke 9.500 pond sterling inhield, idus meer dan an derhalf millioen van onze Belgische l'rankskcs). Het zonderlinge ls dat evenwel niemand aangifte gedaan heeft van dergelijk verlies. Te Mexiko, ter gelegenhiid van de aanstelling van den nieuwen Pre sident., verschenen dagbladen van 1C6 tot 120 bladzijden. Men kan zich af vragen wanneer de Mexikanen op een dag den rijd zullen vinden om dergeiiik dagblad te l"vu. Te Bayonne hadden dri man nen, waarvan een 120 k :r woo;: een tweede 130 kgv. elkaar ulré- daagd om te zien wi? van hen grootste eter was. Zij hielden dan ren zwelgpartij waarbij zij een erorm ribbenstuit, een haw /n 5 kgr. boo- iien naar binnen werkten. Slecht ba* kwam het hun. want twee ervan iu'°; gen een blcedopdrang eer tic» er zelfs van. wijl de derde e1-1 aanval van verlamming kreeg. Een Br rhe duikboo' m «Truant»,, die veel roem vinvier! tijdens dén oorlog, en welke bestemd was vow afbreek, j raakt? cp dri in het kanaal. Br was geen beman ning san bocr.i. ze werd thans aan- ©troffen oP e "i>rn van W hiteheven, Engeland, k»a- cm het leven, 'ijk, hebben cn- geworpen in krijgsgevange- e Bij eo mijii te Wh it men 16 mljnw' Te Bourft. bekenden grsna friaapoaal van D it.,rhp kri)^. nenka.mp. W J cn drfe a„. van genen werden i- deren gewond. kwamen twee ka- Te fxr, ervan was ge» mions in botsins^ n groot ded Ifedéoi ntet pareer 500.000 fr. „rr'.p van BUU.IAAI ervan, ter waar" dc botsing wer-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 6